REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst"

Transkript

1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr

2 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets beliggenhed: Nr. Økse Engvej 15 Arentsminde, 9460 Brovst Art: Matrikel nr. Ejer: Fjerkræfarm 14g Nr. Økse By, Brovst Sogn Per Vestergård Andersen Teglgårdsvej Jerslev J CVR-nummer: Listebetegnelse: I01b: Anlæg for husdyrproduktion for mere end 100 dyreenheder i slagtekyllinger Tilsynsmyndighed: Jammerbugt Kommune Revurderingens dato:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 REVURDERING... 4 OFFENTLIGGØRELSE... 7 KLAGEVEJLEDNING... 7 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE... 8 SAGENS INDBRINGELSE... 8 LOVGRUNDLAG... 8 SAGENS BILAG... 8 BELIGGENHED... 8 INDRETNING OG DRIFT... 8 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER BESKRIVELSE AF EJENDOMMENS MILJØFORHOLD MILJØTEKNISK VURDERING SAMLET VURDERING

4 INDLEDNING Per Vestergård Andersen har ansøgt Brovst Kommune om revurdering af dyreholdet på bedriften Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst. Ejendommen er en godkendelsespligtig ejendom med mere end 100 DE i slagtekyllinger. Dyreholdet består af en produktion på indtil stk. 34/40 dags slagtekyllinger svarende til 490 dyreenheder. Sagen har efter aftale med Brovst Kommune, som er tilsyns- og godkendelsesmyndighed, været behandlet af Orbicon, som har udarbejdet revurderingen. Virksomheder, herunder landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år dog første gang, når der er forløbet 8 år have taget deres miljøgodkendelse op til revision, jf. 17 i Godkendelsesbekendtgørelsen 1. I forbindelse med revurdering af en miljøgodkendelse skal tilsynsmyndigheden vurdere, om virksomheden medfører væsentlig forurening og kan i så tilfælde meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven 2, blandt andet hvis: Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning. Forureningen medfører miljømæssige skadesvirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. Forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger. REVURDERING Brovst Kommune har gennemført en revurdering af miljøgodkendelsen af landbrugsejendommen Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen). AFGØRELSE Brovst Kommune finder på baggrund af den gennemførte revurdering, at virksomheden fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening ved overholdelse af de i miljøgodkendelsen og i denne revurdering fastlagte vilkår. Næste regelmæssige revurdering skal iværksættes inden den 1. januar Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. 2 Lovbekendtgørelse nr.1757 af om miljøbeskyttelse. 4

5 Vilkår 4, 5 og 6 i eksisterende miljøgodkendelse ophæves og erstattes af nedennævnte vilkår, mens vilkår gives som påbud efter 72, stk. 3, i miljøbeskyttelsesloven: Vilkår 4: Årsproduktionen af slagtekyllinger må max. udgøre stk. 34/40 dags svarende til 490 DE jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vilkår 5: På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse af skadedyr: Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratoriums seneste fastsatte retningslinier. Retningslinierne opdateres 1 gang årligt. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. Gener fra andre skadedyr skal straks afhjælpes. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter). Vilkår 6: Såfremt dybstrøelse ikke udbringes direkte, kan der etableres en kompoststak i marken. Opbevaring i markstak skal følge de til enhver tid gældende regler på området. Reglerne er p.t. beskrevet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen 3 samt i Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning. I tilfælde af etablering af kompoststak i marken skal placeringen heraf indtegnes på kortbilag. Kortbilaget skal opbevares i journal, jf. vilkår 20 og skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Godkendelsen suppleres endvidere med følgende vilkår: Vilkår 20: Virksomheden skal løbende registrere følgende oplysninger, som skal opbevares i mindst 5 år, og som skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende: Grønt regnskab jf. vilkår 21. Aftaler som sikrer overholdelse af harmonireglerne jf. vilkår 7. Kort over placering af evt. kompoststakke jf. vilkår 6. Dokumentation for korrekt affaldsbortskaffelse (affaldsstamkort) jf. vilkår 15. Ajourført beredskabsplan jf. vilkår 26. Vilkår 21: Såfremt der årligt udarbejdes et grønt regnskab for ejendommen, skal det være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden og opbevares i journal jf. vilkår 20. Vilkår 22: Afkast og staldventilatorer skal installeres, renholdes og justeres efter behov, således at støj- og lugtgener begrænses mest muligt. Fremkommer der berettigede klager vedrørende ventilationen, skal der udføres forbedringer ifølge aftale med tilsynsmyndigheden. 3 Bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 5

6 Vilkår 23: Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. Vilkår 24: Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkår om lugt (vilkår nr. 23) er overholdt. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkåret ikke kan overholdes. Hvis der konstateres væsentlige lugtgener, skal der udarbejdes en redegørelse for, hvordan lugten kan fjernes eller reduceres. Redegørelsen skal indeholde en dækkende miljøteknisk beskrivelse og handlingsplan udarbejdet med kvalificeret sagkyndig bistand. Handlingsplanen for afhjælpning af lugtgener skal som minimum indeholde følgende: - En vurdering af hvilke årsager, lugtgenerne har. - En vurdering af hvilke afhjælpende foranstaltninger, der realistisk kan komme på tale. - Kan generne afhjælpes gennem tekniske foranstaltninger. - En handlingsplan for (trinvis) nedbringelse af lugten. Udarbejdelse af redegørelse og handlingsplan for afhjælpning af lugtgener og beregning af lugtgener skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre disse målinger/ beregninger, eller som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport med resultat af målinger / beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter målingernes udførelse. Vilkår 25: Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: Alarmcentralen, tlf og efterfølgende straks at underrette: Tilsynsmyndigheden, Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, tlf eller hovednr Vilkår 26: Der skal udarbejdes en beredskabsplan for virksomheden, som fastlægger håndteringen af situationer med potentiel forureningsrisiko. Beredskabsplanen skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. december Beredskabsplanen skal løbende ajourføres. 6

7 OFFENTLIGGØRELSE Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Hanbo-Bladet den 18. september 2007, og desuden er den udsendt til de adressater, som er nævnt nedenfor. KLAGEVEJLEDNING Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsens dato. Afgørelsen består i, at 3 af godkendelsens vilkår revideres, samt at der tilføjes 7 nye vilkår. De bibeholdte vilkår kan ikke påklages, men beslutningen om, at der ikke skal ændres i de eksisterende vilkår, kan påklages. De nye vilkår kan også påklages. Klageberettiget er ansøger eller enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt visse foreninger, der er nævnt i miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, men indsendes til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller via til der sender den videre med eventuelle supplerende oplysninger. Klagen skal være forvaltningen i hænde senest den 16. oktober Såfremt godkendelsen bliver påklaget, vil dette straks blive meddelt ansøgeren. En klage over beslutningen om, at revurderingen ikke medfører ændringer i den eksisterende godkendelse, har ikke opsættende virkning. En klage over de nye vilkår har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse. Jammerbugt Kommune, den 18. september Otto Kjær Larsen Udvalgsformand / Knud Nørgaard Teknisk direktør Kopi sendt til: Per Vestergaard Andersen, Teglgårdsvej 98, 9740 Jerslev J Embedslægeinstitutionen Nord, Vesterbro 81B, Postboks 1826, 9100 Aalborg (sendt pr. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (sendt pr. e- mail: Arbejdstilsynet, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV (sendt pr. 7

8 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE SAGENS INDBRINGELSE Sagen er fremkommet i forbindelse med revurdering af kyllingeholdet på ejendommen, da den tidligere godkendelse er fra 1996 og dermed over 8 år gammel. Ejendommen ønskes videreført med samme dyrehold som der blev godkendt i I mellemtiden er produktionen imidlertid ændret, som følge af krav fra slagteriet, således at det dyrehold der herved godkendes svarer til en produktion på op til stk. 34/40 dags slagtekyllinger eller 490 DE. LOVGRUNDLAG Revurderingen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, (Godkendelsesbekendtgørelsen) samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1997 om godkendelse af husdyrbrug. Godkendelsesbekendtgørelsen angiver, at landbrug, som er (i)-mærket i bilaget til samme bekendtgørelse, skal tages op til vurdering senest 8 år fra godkendelsestidspunktet og derefter mindst hvert 10. år. Vilkårene skal om nødvendigt ændres ved påbud iht. Miljøbeskyttelsesloven. SAGENS BILAG Følgende bilag er indgået i behandling af sagen: - Oplysninger indhentet ved tilsyn den 4. juli Den tidligere godkendelse af 16. juni Diverse supplerende oplysninger oplyst ved tilsyn den 23. november BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på matr. nr. 14 g Nr. Økse By, Brovst Sogn. Afstanden til Arentsminde By er ca. 100 m. Der er til farmen et grundareal på 6 ha, som ikke er i omdrift. Gener ved naboer Der er tidligere indkommet klager fra beboere i Arentsminde By, som har vedrørt gener fra lugt. Der er derfor i revurderingen tilføjet vilkår, omhandlende muligheden for at udføre lugtmålinger samt iværksætte en handlingsplan til reduktion af generne. INDRETNING OG DRIFT Produktionskapacitet Kyllingestalde Antal slagtekyllinger pr. holdskift 7 stalde produktionsareal m 2 Max stk. Afstandskrav Farmen er placeret i landzone, og overholder de gældende afstandskrav og de krav, som var gældende, da farmen blev miljøgodkendt i

9 Dyrehold Bedriften er en fjerkræfarm med over 100 dyreenheder. Fjerkræfarmen kører pt. med en produktion af kyllinger på op til g efter ønske fra slagteriets side. Ejendommens dyrehold er max. 490 dyreenheder, der svarer til en årsproduktion på op til stk. 34/40 dages slagtekyllinger. Der produceres max. 7,7 hold pr. år med en leverance pr. hold på op til stk. Belægningen udgør 40 kg levende vægt eller i antal fra kyllinger pr. m 2. Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet Husdyrgødningen består af dybstrøelse. Produktionsforløbet er tilrettelagt efter princippet alt ind alt ud. Det vil sige, at alle kyllingestalde tømmes for og fyldes med kyllinger i løbet af 7 (14) dage omkring hvert holdskifte. Der kan dog også forekomme delslagtninger ved nogle af holdskiftene. I forbindelse med et holdskifte foretages der en total udrensning af dybstrøelse i staldene indenfor 1-2 dage. Kyllingemøget borttransporteres direkte til gødningsmodtager, jf. skriftlig 3-årig gødningsaftale. Staldene rengøres med højtryksrenser imellem hvert hold, og spildevandet herfra opsamles i lukket ajlebeholder på 350 m 3. Ajlebeholderen har undergået 10 års beholderkontrol i 1999 og er fundet i orden. For rengøring af kyllingestalde regnes groft set med et vandforbrug på 1 m 3 vand pr. 100 m 2 stald. Den eksisterende beholder svarer derfor til en opbevaringskapacitet på ca. 3,5 mdr. Spildevandet udspredes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen på landbrugsjord, idet der er indgået aftale med Tommy Nielsen, Sønder Øksevej 21, 9460 Brovst om tømning af beholderen efter behov. Landbrugsareal / harmoniforhold Til fjerkræfarmen hører kun de ca. 6 ha som farmen er beliggende på. Al gødning skal derfor udspredes på landbrugsjord omfattet af en eller flere gødningsaftaler. Dyreholdet på 490 DE betyder, at gødningsaftalerne skal omfatte op til 350 ha (1,4 DE/ha). Der er indgået aftale med JSJ-Agro I/S, Kammerherrensvej 62, 9440 Aabybro. Transporter til og fra ejendommen Alle transporter foregår ad Nørre Økse Engvej og Aalborgvej, som er en amtsvej. Antallet af transporter til / fra virksomheden er uændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse, og foregår jævnt fordelt over året. Fodertransporter (ca. 10 stk. pr. hold) og kørsel med dybstrøelse foregår i dagtimerne, mens afhentning af slagtekyllinger til slagtning foregår om natten. Det skal dog bemærkes, at lastbilerne kommer allerede dagen før, således at nattrafik undgås mest muligt. Ventilation af staldene I starten af produktionsperioden er ventilationen meget begrænset, men efter ca. 1 uge ventileres med en gradvis stigende luftmængde. Anlægget er fuldautomatisk reguleret, og udsugningerne er hastighedsregulerede, således at ventilatorerne altid kører med et minimum antal omdrejninger. Ventilationsanlægget er et undertryksanlæg med afkast monteret ved kip. Indsugningsventiler er placeret i ydervæggene. 9

10 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER Foderforbrug Der anvendes færdigt foder, som leveres ca. 10 gange i løbet af hvert hold. Foderet opbevares i silo. Energiforbrug m.v. Forbrug pr år. Naturgas m 3 Vand ca m 3 El kwh Spildevand Spildevand fra stuehus på ejendommen afledes til offentlig kloak. Regnvand fra tagflader og befæstede arealer ledes til grøftesystem som via Østre Pumpekanal afledes til Ulvedybet. Spildevand fra rengøring af stalde ledes til opsamlingsbeholder. Der er ingen vaskeplads på ejendommen. 10

11 BESKRIVELSE AF EJENDOMMENS MILJØFORHOLD Ejendommens samlede miljøbelastning kan ud fra ansøgningsmaterialet resumeres således: Luft og lugt Af hensyn til indeklimaet er hver stald forsynet med udsugningsventilatorer i taget. Ventilationsanlægget er et undertryksanlæg. Udsugningsluften fra stalde kan indeholde forurenende og / eller generende mængder af luftformige og partikulære stoffer, herunder støv, ammoniak, svovlbrinte og andre lugtstoffer. For at holde en god trædepudesundhed for kyllingerne forsøges der opretholdt en så tør og løs strøelse som muligt igennem hele produktionsforløbet. Dette har også betydning for lugtafgivelsen fra staldene, idet denne minimeres under tørre forhold. Støj Der vil fremkomme støj primært fra ventilatorer, men også fra transport til og fra virksomheden. Specielt vil afhentning af kyllinger om natten kunne give anledning til gener for naboer. Der har ikke været støjklager over ejendommen, og der er stor bevidsthed fra ansøgers side om, at begrænse støjgener mest muligt. Affald Fra virksomheden kan der forventes døde dyr, som indsamles dagligt og afleveres til destruktionsanstalt, DAKA. Døde dyr opbevares i lukket container, som bortskaffes ugentligt om sommeren og hver 2. uge gennem vinterhalvåret. Renere teknologi Energiforbruget er søgt begrænset ved, at der er installeret automatisk regulering af ventilatorerne i staldene. Derudover er der ikke implementeret renere teknologi på ejendommen. 11

12 MILJØTEKNISK VURDERING Dyrehold / husdyrgødning Ejendommen har indgået en 3-årig gødningsaftale for alt gødningen på farmen. Der udspredes derfor ikke fjerkrægødning på marker i umiddelbar nærhed af Arentsminde. Tilsynet med disse aftaler er fra 1998 overgået til Plantedirektoratet i sammenhæng med tilsynet med gødningsregnskaber. Spildevand Der er ingen bemærkninger til de spildevandsmæssige forhold fra produktionen, da de ikke skønnes at ville give anledning til forurening eller gener for omgivelserne. Lugt og luft Den væsentligste kilde til forurening fra dyrehold er lugt fra staldventilationsluft, mens håndtering af gødning kun i mindre omfang giver anledning til lugtgener i få dage af året. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra staldene. Ud over arten, antallet, størrelsen samt sammensætningen af dyreholdet er det f.eks. dybstrøelsens tørhed, ventilationsanlæggets udformning, belægningsgrad, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden. Ved tidligere tilsyn på ejendommen blev der ikke konstateret væsentlige lugtgener. For at begrænse ventilationsluftens lugtindhold er det vigtigt, at sikre en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt, således at mindst mulig lugt bortventileres til det fri. Det samlede lugtindtryk fra staldventilationen skyldes en lang række lugtintensive stoffer, som optræder i forskellige blandinger og i ret små mængder. De vigtigste stoffer er NHaminer, H 2 S, mercaptaner og fedtsyrer. Ejendommen er beliggende i landzone med en afstand fra staldbygningerne på ca. 100 m til byen Arentsminde. Nærmeste nabo ligger umiddelbart op af en af farmens stalde. Ifølge de alment accepterede Retningslinier for begrænsning af lugtgener 4 og Miljøstyrelsens Vejledning om godkendelse af husdyrbrug 5 vil en fjerkræfarm af denne størrelse teoretisk kunne give anledning til lugtgener i en afstand af 640 meter til bolig i byzone. Der vil derfor i en større del af Arentsminde kunne opleves lugtgener fra bedriftens produktion. Det er derfor særdeles vigtigt, at rengøring og hygiejne generelt optimeres i staldene. Herved vil lugtgenerne kunne holdes på et minimumsniveau. For at sikre de omboende mod lugtgener, er der stillet vilkår om evt. iværksættelse af handlingsplan, såfremt tilsynsmyndigheden vurderer lugtgenerne til at være væsentlige. Handlingsplanen vil dels skulle redegøre for, hvor problemerne med lugt opstår, samt for hvilke tiltag der kan gøres på farmen med at nedbringe disse gener. 4 Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, 2. udgave, udarbejdet maj 2002 af Kaj Boye Frandsen, Miljøcenter Fyn/Trekantsområdet. 5 Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug. 12

13 Støj Den væsentligste vedvarende støjbelastning fra fjerkræfarme stammer hovedsageligt fra ventilationsanlæggene. Endvidere vil forefaldende arbejde med maskiner og køretøjer specielt i forbindelse med holdskift (afhentning af dyr samt udmugning) også kunne give anledning til støjgener. Der har ikke været klager over støj fra ejendommen, men det skønnes rimeligt at sikre de omboende mod væsentlige støjgener ved at stille konkrete krav til den maksimalt tilladte støjemission. Der er derfor i den oprindelige godkendelse fra 1996 stillet krav om overholdelse af konkrete støjgrænser, og ligeledes krav om målinger, såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt ejendommens drift kan leve op til de fastsatte grænser. Skadedyr og fluer I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som straks skal afhjælpes. Desuden skal fluer bekæmpes effektivt, jævnfør vilkår nr. 7. Der er tilknyttet et firma der foretager alt skadedyrsbekæmpelse på farmen (pt. Scankill). Det har endnu ikke været nødvendigt, at foretage bekæmpelse af fluer på farmen. Affald For at undgå, at der opstår uhygiejniske forhold, skal opbevaring af selvdøde dyr foregå i lukket container eller lignende indtil bortskaffelse til autoriseret destruktionsanstalt kan ske. Farmen skal endvidere leve op til reglerne beskrevet i de kommunale affaldsregulativer med hensyn til opbevaring og bortskaffelse af affald fra farmen. Miljø- og ressourcestyring og renere teknologi For at sikre at bedriften udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en analyse af anvendelsen af ressourcer i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendelsen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., så tabet til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til, at produktionen skal være rentabel. Det er også vigtigt at støj, lugt og støv fra produktionen ikke giver anledning til væsentlige gener. Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Renere teknologi sigter blandt andet på, at: minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer pr. produceret enhed. udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet. 13

14 Ud over anvendelse af et automatisk styret ventilationsanlæg anvendes der som sådan ikke renere teknologi på ejendommen. Der bør laves en plan for vedligeholdelse og rengøring af ventilatorer og drikkevandssystemer. Energiforbruget til opvarmning af staldene kan tillige søges minimeret ved isolering af stalde. Det kan desuden anbefales, at bedriften tager kontakt til et Energiselskab, som kan gennemgå virksomheden med henblik på besparelser på el-forbrug og andre energikilder. Et andet tiltag til implementering af den bedst tilgængelige teknologi kan være at udarbejde et grønt regnskab for bedriften. Landbrugets konsulenttjeneste vil i den forbindelse kunne være behjælpelig med råd og vejledning. SAMLET VURDERING Med de miljømæssige forhold der følger af godkendelsen samt revurderingens vilkår, er det Jammerbugt Kommunes opfattelse, at der fortsat kan drives en fjerkræfarm som hidtil. 14

15 Bilag 1: Ejendommens beliggenhed og bygninger 15

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN Landbrugets navn og beliggenhed: Art: Matrikel nr.: Ejer af ejendommen: Driftsansvarlig: Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til naboskel

Dispensation fra afstandskrav til naboskel TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Dispensation fra afstandskrav til naboskel I henhold til 6 stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Hæstvej

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009. for slagtekyllingeproduktionen på Sivekærgård A/S. Hestbækvej 21 7600 Struer.

Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009. for slagtekyllingeproduktionen på Sivekærgård A/S. Hestbækvej 21 7600 Struer. Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009 for slagtekyllingeproduktionen på Sivekærgård A/S Hestbækvej 21 7600 Struer Struer Kommune OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets beliggenhed: Hestbækvej

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12 Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12 Virksomhedens art Beliggenhed Konsulent Virksomhedens ejer Tilsynsmyndighed Sagsbehandler : Husdyrproduktion for mere end 40.000 stipladser : Teglgårdsvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted.

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted. GÅRDEJER LENE BORG NIELSEN Stadionvej 15 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 07-10-2015 / 09.17.60-K08-34-15

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Søren Holm Lerchenfeldvej 102 4400 Kalundborg DATO 4. december 2008 SAGSNR. 326-2007-33941 SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Plan, byg og miljø Påbud af vilkårsændringer

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Ørnesædets Varmecentral Ørnesædets Varmecentral CVR nr.: 88518314 Stenløkke 1, 4622 Havdrup

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Høring i forbindelse med 36 afgørelse

Høring i forbindelse med 36 afgørelse Syddjurs Kommune Hovedgaden 77, 8410 Rønde Niels-Henry Steensen 21-02-2014 Lyngvej 14 Sagsnr.: 13/20921 8543 Hornslet Sagsbehandler: Dennis H. Jensen Tlf.: +4587535786 Høring i forbindelse med 36 afgørelse

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009. for slagtekyllingeproduktionen på. Klosterhedevej 25 7600 Struer.

Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009. for slagtekyllingeproduktionen på. Klosterhedevej 25 7600 Struer. Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009 for slagtekyllingeproduktionen på Klosterhedevej 25 7600 Struer Struer Kommune OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets beliggenhed: Klosterhedevej 25,

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-02-2016 Sagsnr.: 15/36118 Dok.løbenr.: 42110/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen Erik og Minna Bang Clausen Stratvej 11 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. november 2012 Sagsbehandler Lars Waldemar Telefon direkte 76 16 51 39 Sags id 2012-13916 Dispensation fra afstandskrav

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning Miljøafdelingen Hundehold Vejledning Hundehold Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der

Læs mere

Miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion med mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 142, Ulsted, 9370 Hals

Miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion med mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 142, Ulsted, 9370 Hals Miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion med mere end 250 dyreenheder, på ejendommen Ny Ulstedlund, matr.nr. 20a m. fl., Ulsted, Ulsted by Houvej 142, Ulsted, 9370 Hals --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til staldbygning på Druestupvej 12, 4632 Bjæverskov

Dispensation fra afstandskrav til staldbygning på Druestupvej 12, 4632 Bjæverskov Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Dispensation fra afstandskrav til staldbygning på Druestupvej 12, 4632 Bjæverskov Udvalgets

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 Januar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast Minkgården Flaskagervej 1 B 7430 Ikast 15. juni 2007 Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast Ansøgning Ved skrivelse af 2. marts 2007 har I søgt om tilladelse til følgende:

Læs mere

26. Maj 2011

26. Maj 2011 Mødets udgangspunkt Odder kommune har besluttet at udarbejde principper/ politik for landbrugsområdet. Planstrategi og kommuneplan undervejs. Byrådet ønsker borgerinddragelse. Berøringsflader landbrug:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Opbevaring af spildevandsslam mm., Sorteåvej 13, 5854 Gislev

Opbevaring af spildevandsslam mm., Sorteåvej 13, 5854 Gislev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam mm., Sorteåvej 13, 5854 Gislev Udarbejdet af: Margrethe Nørby Madsen Dato: November 2009 Sagsid.: 09.02.26-P19-1-09 HedeDanmark a/s Jens Juuls Vej 18 8260

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag 10. januar 2012 Sydlollands Jægerforbund v/ Kim Svendsen Havnevej 30 4895 Errindlev Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag SydLollands Jægerforbund

Læs mere

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold December 2009 Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Inden du etablerer et hold af fjerkræ eller fugle bør du tænke

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup Forslag til miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen "Poulstrup", matr.nr. 4 a, Øster Hassing Houvej 244, 9362 Gandrup --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt. Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling. Oktober 2014

Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt. Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling. Oktober 2014 Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt fuglehold i Halsnæs Kommune Oktober 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt fuglehold i Halsnæs Kommune... 2 1 Lovgivningsgrundlag...

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Trafik og Miljø Dato: 16.12.2011 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 09/14 Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00156 Ref. Johje/klhou Den 12. november 2008 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om påbud vedrørende opbevaring af møddingsaft på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om påbud vedrørende opbevaring af møddingsaft på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. september 2015 J.nr.: NMK-135-00027 Ref.: MSA AFGØRELSE i sag om påbud vedrørende opbevaring af møddingsaft på en ejendom

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING Indhold Vejledning... 2 Aftale om opbevaring af husdyrgødning... 3 Basisoplysninger fra modtager og leverandør... 4 Aftalevilkår og standardskrivelser til kommunen...

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Lovgrundlag Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn, bek.nr. 518.

Lovgrundlag Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn, bek.nr. 518. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere