REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst"

Transkript

1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr

2 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets beliggenhed: Nr. Økse Engvej 15 Arentsminde, 9460 Brovst Art: Matrikel nr. Ejer: Fjerkræfarm 14g Nr. Økse By, Brovst Sogn Per Vestergård Andersen Teglgårdsvej Jerslev J CVR-nummer: Listebetegnelse: I01b: Anlæg for husdyrproduktion for mere end 100 dyreenheder i slagtekyllinger Tilsynsmyndighed: Jammerbugt Kommune Revurderingens dato:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 REVURDERING... 4 OFFENTLIGGØRELSE... 7 KLAGEVEJLEDNING... 7 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE... 8 SAGENS INDBRINGELSE... 8 LOVGRUNDLAG... 8 SAGENS BILAG... 8 BELIGGENHED... 8 INDRETNING OG DRIFT... 8 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER BESKRIVELSE AF EJENDOMMENS MILJØFORHOLD MILJØTEKNISK VURDERING SAMLET VURDERING

4 INDLEDNING Per Vestergård Andersen har ansøgt Brovst Kommune om revurdering af dyreholdet på bedriften Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst. Ejendommen er en godkendelsespligtig ejendom med mere end 100 DE i slagtekyllinger. Dyreholdet består af en produktion på indtil stk. 34/40 dags slagtekyllinger svarende til 490 dyreenheder. Sagen har efter aftale med Brovst Kommune, som er tilsyns- og godkendelsesmyndighed, været behandlet af Orbicon, som har udarbejdet revurderingen. Virksomheder, herunder landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år dog første gang, når der er forløbet 8 år have taget deres miljøgodkendelse op til revision, jf. 17 i Godkendelsesbekendtgørelsen 1. I forbindelse med revurdering af en miljøgodkendelse skal tilsynsmyndigheden vurdere, om virksomheden medfører væsentlig forurening og kan i så tilfælde meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven 2, blandt andet hvis: Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning. Forureningen medfører miljømæssige skadesvirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. Forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger. REVURDERING Brovst Kommune har gennemført en revurdering af miljøgodkendelsen af landbrugsejendommen Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen). AFGØRELSE Brovst Kommune finder på baggrund af den gennemførte revurdering, at virksomheden fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening ved overholdelse af de i miljøgodkendelsen og i denne revurdering fastlagte vilkår. Næste regelmæssige revurdering skal iværksættes inden den 1. januar Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. 2 Lovbekendtgørelse nr.1757 af om miljøbeskyttelse. 4

5 Vilkår 4, 5 og 6 i eksisterende miljøgodkendelse ophæves og erstattes af nedennævnte vilkår, mens vilkår gives som påbud efter 72, stk. 3, i miljøbeskyttelsesloven: Vilkår 4: Årsproduktionen af slagtekyllinger må max. udgøre stk. 34/40 dags svarende til 490 DE jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vilkår 5: På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse af skadedyr: Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratoriums seneste fastsatte retningslinier. Retningslinierne opdateres 1 gang årligt. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. Gener fra andre skadedyr skal straks afhjælpes. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter). Vilkår 6: Såfremt dybstrøelse ikke udbringes direkte, kan der etableres en kompoststak i marken. Opbevaring i markstak skal følge de til enhver tid gældende regler på området. Reglerne er p.t. beskrevet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen 3 samt i Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning. I tilfælde af etablering af kompoststak i marken skal placeringen heraf indtegnes på kortbilag. Kortbilaget skal opbevares i journal, jf. vilkår 20 og skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Godkendelsen suppleres endvidere med følgende vilkår: Vilkår 20: Virksomheden skal løbende registrere følgende oplysninger, som skal opbevares i mindst 5 år, og som skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende: Grønt regnskab jf. vilkår 21. Aftaler som sikrer overholdelse af harmonireglerne jf. vilkår 7. Kort over placering af evt. kompoststakke jf. vilkår 6. Dokumentation for korrekt affaldsbortskaffelse (affaldsstamkort) jf. vilkår 15. Ajourført beredskabsplan jf. vilkår 26. Vilkår 21: Såfremt der årligt udarbejdes et grønt regnskab for ejendommen, skal det være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden og opbevares i journal jf. vilkår 20. Vilkår 22: Afkast og staldventilatorer skal installeres, renholdes og justeres efter behov, således at støj- og lugtgener begrænses mest muligt. Fremkommer der berettigede klager vedrørende ventilationen, skal der udføres forbedringer ifølge aftale med tilsynsmyndigheden. 3 Bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 5

6 Vilkår 23: Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. Vilkår 24: Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkår om lugt (vilkår nr. 23) er overholdt. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkåret ikke kan overholdes. Hvis der konstateres væsentlige lugtgener, skal der udarbejdes en redegørelse for, hvordan lugten kan fjernes eller reduceres. Redegørelsen skal indeholde en dækkende miljøteknisk beskrivelse og handlingsplan udarbejdet med kvalificeret sagkyndig bistand. Handlingsplanen for afhjælpning af lugtgener skal som minimum indeholde følgende: - En vurdering af hvilke årsager, lugtgenerne har. - En vurdering af hvilke afhjælpende foranstaltninger, der realistisk kan komme på tale. - Kan generne afhjælpes gennem tekniske foranstaltninger. - En handlingsplan for (trinvis) nedbringelse af lugten. Udarbejdelse af redegørelse og handlingsplan for afhjælpning af lugtgener og beregning af lugtgener skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre disse målinger/ beregninger, eller som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport med resultat af målinger / beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter målingernes udførelse. Vilkår 25: Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: Alarmcentralen, tlf og efterfølgende straks at underrette: Tilsynsmyndigheden, Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, tlf eller hovednr Vilkår 26: Der skal udarbejdes en beredskabsplan for virksomheden, som fastlægger håndteringen af situationer med potentiel forureningsrisiko. Beredskabsplanen skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. december Beredskabsplanen skal løbende ajourføres. 6

7 OFFENTLIGGØRELSE Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Hanbo-Bladet den 18. september 2007, og desuden er den udsendt til de adressater, som er nævnt nedenfor. KLAGEVEJLEDNING Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsens dato. Afgørelsen består i, at 3 af godkendelsens vilkår revideres, samt at der tilføjes 7 nye vilkår. De bibeholdte vilkår kan ikke påklages, men beslutningen om, at der ikke skal ændres i de eksisterende vilkår, kan påklages. De nye vilkår kan også påklages. Klageberettiget er ansøger eller enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt visse foreninger, der er nævnt i miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, men indsendes til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller via til der sender den videre med eventuelle supplerende oplysninger. Klagen skal være forvaltningen i hænde senest den 16. oktober Såfremt godkendelsen bliver påklaget, vil dette straks blive meddelt ansøgeren. En klage over beslutningen om, at revurderingen ikke medfører ændringer i den eksisterende godkendelse, har ikke opsættende virkning. En klage over de nye vilkår har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse. Jammerbugt Kommune, den 18. september Otto Kjær Larsen Udvalgsformand / Knud Nørgaard Teknisk direktør Kopi sendt til: Per Vestergaard Andersen, Teglgårdsvej 98, 9740 Jerslev J Embedslægeinstitutionen Nord, Vesterbro 81B, Postboks 1826, 9100 Aalborg (sendt pr. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (sendt pr. e- mail: Arbejdstilsynet, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV (sendt pr. 7

8 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE SAGENS INDBRINGELSE Sagen er fremkommet i forbindelse med revurdering af kyllingeholdet på ejendommen, da den tidligere godkendelse er fra 1996 og dermed over 8 år gammel. Ejendommen ønskes videreført med samme dyrehold som der blev godkendt i I mellemtiden er produktionen imidlertid ændret, som følge af krav fra slagteriet, således at det dyrehold der herved godkendes svarer til en produktion på op til stk. 34/40 dags slagtekyllinger eller 490 DE. LOVGRUNDLAG Revurderingen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, (Godkendelsesbekendtgørelsen) samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1997 om godkendelse af husdyrbrug. Godkendelsesbekendtgørelsen angiver, at landbrug, som er (i)-mærket i bilaget til samme bekendtgørelse, skal tages op til vurdering senest 8 år fra godkendelsestidspunktet og derefter mindst hvert 10. år. Vilkårene skal om nødvendigt ændres ved påbud iht. Miljøbeskyttelsesloven. SAGENS BILAG Følgende bilag er indgået i behandling af sagen: - Oplysninger indhentet ved tilsyn den 4. juli Den tidligere godkendelse af 16. juni Diverse supplerende oplysninger oplyst ved tilsyn den 23. november BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på matr. nr. 14 g Nr. Økse By, Brovst Sogn. Afstanden til Arentsminde By er ca. 100 m. Der er til farmen et grundareal på 6 ha, som ikke er i omdrift. Gener ved naboer Der er tidligere indkommet klager fra beboere i Arentsminde By, som har vedrørt gener fra lugt. Der er derfor i revurderingen tilføjet vilkår, omhandlende muligheden for at udføre lugtmålinger samt iværksætte en handlingsplan til reduktion af generne. INDRETNING OG DRIFT Produktionskapacitet Kyllingestalde Antal slagtekyllinger pr. holdskift 7 stalde produktionsareal m 2 Max stk. Afstandskrav Farmen er placeret i landzone, og overholder de gældende afstandskrav og de krav, som var gældende, da farmen blev miljøgodkendt i

9 Dyrehold Bedriften er en fjerkræfarm med over 100 dyreenheder. Fjerkræfarmen kører pt. med en produktion af kyllinger på op til g efter ønske fra slagteriets side. Ejendommens dyrehold er max. 490 dyreenheder, der svarer til en årsproduktion på op til stk. 34/40 dages slagtekyllinger. Der produceres max. 7,7 hold pr. år med en leverance pr. hold på op til stk. Belægningen udgør 40 kg levende vægt eller i antal fra kyllinger pr. m 2. Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet Husdyrgødningen består af dybstrøelse. Produktionsforløbet er tilrettelagt efter princippet alt ind alt ud. Det vil sige, at alle kyllingestalde tømmes for og fyldes med kyllinger i løbet af 7 (14) dage omkring hvert holdskifte. Der kan dog også forekomme delslagtninger ved nogle af holdskiftene. I forbindelse med et holdskifte foretages der en total udrensning af dybstrøelse i staldene indenfor 1-2 dage. Kyllingemøget borttransporteres direkte til gødningsmodtager, jf. skriftlig 3-årig gødningsaftale. Staldene rengøres med højtryksrenser imellem hvert hold, og spildevandet herfra opsamles i lukket ajlebeholder på 350 m 3. Ajlebeholderen har undergået 10 års beholderkontrol i 1999 og er fundet i orden. For rengøring af kyllingestalde regnes groft set med et vandforbrug på 1 m 3 vand pr. 100 m 2 stald. Den eksisterende beholder svarer derfor til en opbevaringskapacitet på ca. 3,5 mdr. Spildevandet udspredes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen på landbrugsjord, idet der er indgået aftale med Tommy Nielsen, Sønder Øksevej 21, 9460 Brovst om tømning af beholderen efter behov. Landbrugsareal / harmoniforhold Til fjerkræfarmen hører kun de ca. 6 ha som farmen er beliggende på. Al gødning skal derfor udspredes på landbrugsjord omfattet af en eller flere gødningsaftaler. Dyreholdet på 490 DE betyder, at gødningsaftalerne skal omfatte op til 350 ha (1,4 DE/ha). Der er indgået aftale med JSJ-Agro I/S, Kammerherrensvej 62, 9440 Aabybro. Transporter til og fra ejendommen Alle transporter foregår ad Nørre Økse Engvej og Aalborgvej, som er en amtsvej. Antallet af transporter til / fra virksomheden er uændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse, og foregår jævnt fordelt over året. Fodertransporter (ca. 10 stk. pr. hold) og kørsel med dybstrøelse foregår i dagtimerne, mens afhentning af slagtekyllinger til slagtning foregår om natten. Det skal dog bemærkes, at lastbilerne kommer allerede dagen før, således at nattrafik undgås mest muligt. Ventilation af staldene I starten af produktionsperioden er ventilationen meget begrænset, men efter ca. 1 uge ventileres med en gradvis stigende luftmængde. Anlægget er fuldautomatisk reguleret, og udsugningerne er hastighedsregulerede, således at ventilatorerne altid kører med et minimum antal omdrejninger. Ventilationsanlægget er et undertryksanlæg med afkast monteret ved kip. Indsugningsventiler er placeret i ydervæggene. 9

10 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER Foderforbrug Der anvendes færdigt foder, som leveres ca. 10 gange i løbet af hvert hold. Foderet opbevares i silo. Energiforbrug m.v. Forbrug pr år. Naturgas m 3 Vand ca m 3 El kwh Spildevand Spildevand fra stuehus på ejendommen afledes til offentlig kloak. Regnvand fra tagflader og befæstede arealer ledes til grøftesystem som via Østre Pumpekanal afledes til Ulvedybet. Spildevand fra rengøring af stalde ledes til opsamlingsbeholder. Der er ingen vaskeplads på ejendommen. 10

11 BESKRIVELSE AF EJENDOMMENS MILJØFORHOLD Ejendommens samlede miljøbelastning kan ud fra ansøgningsmaterialet resumeres således: Luft og lugt Af hensyn til indeklimaet er hver stald forsynet med udsugningsventilatorer i taget. Ventilationsanlægget er et undertryksanlæg. Udsugningsluften fra stalde kan indeholde forurenende og / eller generende mængder af luftformige og partikulære stoffer, herunder støv, ammoniak, svovlbrinte og andre lugtstoffer. For at holde en god trædepudesundhed for kyllingerne forsøges der opretholdt en så tør og løs strøelse som muligt igennem hele produktionsforløbet. Dette har også betydning for lugtafgivelsen fra staldene, idet denne minimeres under tørre forhold. Støj Der vil fremkomme støj primært fra ventilatorer, men også fra transport til og fra virksomheden. Specielt vil afhentning af kyllinger om natten kunne give anledning til gener for naboer. Der har ikke været støjklager over ejendommen, og der er stor bevidsthed fra ansøgers side om, at begrænse støjgener mest muligt. Affald Fra virksomheden kan der forventes døde dyr, som indsamles dagligt og afleveres til destruktionsanstalt, DAKA. Døde dyr opbevares i lukket container, som bortskaffes ugentligt om sommeren og hver 2. uge gennem vinterhalvåret. Renere teknologi Energiforbruget er søgt begrænset ved, at der er installeret automatisk regulering af ventilatorerne i staldene. Derudover er der ikke implementeret renere teknologi på ejendommen. 11

12 MILJØTEKNISK VURDERING Dyrehold / husdyrgødning Ejendommen har indgået en 3-årig gødningsaftale for alt gødningen på farmen. Der udspredes derfor ikke fjerkrægødning på marker i umiddelbar nærhed af Arentsminde. Tilsynet med disse aftaler er fra 1998 overgået til Plantedirektoratet i sammenhæng med tilsynet med gødningsregnskaber. Spildevand Der er ingen bemærkninger til de spildevandsmæssige forhold fra produktionen, da de ikke skønnes at ville give anledning til forurening eller gener for omgivelserne. Lugt og luft Den væsentligste kilde til forurening fra dyrehold er lugt fra staldventilationsluft, mens håndtering af gødning kun i mindre omfang giver anledning til lugtgener i få dage af året. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra staldene. Ud over arten, antallet, størrelsen samt sammensætningen af dyreholdet er det f.eks. dybstrøelsens tørhed, ventilationsanlæggets udformning, belægningsgrad, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden. Ved tidligere tilsyn på ejendommen blev der ikke konstateret væsentlige lugtgener. For at begrænse ventilationsluftens lugtindhold er det vigtigt, at sikre en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt, således at mindst mulig lugt bortventileres til det fri. Det samlede lugtindtryk fra staldventilationen skyldes en lang række lugtintensive stoffer, som optræder i forskellige blandinger og i ret små mængder. De vigtigste stoffer er NHaminer, H 2 S, mercaptaner og fedtsyrer. Ejendommen er beliggende i landzone med en afstand fra staldbygningerne på ca. 100 m til byen Arentsminde. Nærmeste nabo ligger umiddelbart op af en af farmens stalde. Ifølge de alment accepterede Retningslinier for begrænsning af lugtgener 4 og Miljøstyrelsens Vejledning om godkendelse af husdyrbrug 5 vil en fjerkræfarm af denne størrelse teoretisk kunne give anledning til lugtgener i en afstand af 640 meter til bolig i byzone. Der vil derfor i en større del af Arentsminde kunne opleves lugtgener fra bedriftens produktion. Det er derfor særdeles vigtigt, at rengøring og hygiejne generelt optimeres i staldene. Herved vil lugtgenerne kunne holdes på et minimumsniveau. For at sikre de omboende mod lugtgener, er der stillet vilkår om evt. iværksættelse af handlingsplan, såfremt tilsynsmyndigheden vurderer lugtgenerne til at være væsentlige. Handlingsplanen vil dels skulle redegøre for, hvor problemerne med lugt opstår, samt for hvilke tiltag der kan gøres på farmen med at nedbringe disse gener. 4 Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, 2. udgave, udarbejdet maj 2002 af Kaj Boye Frandsen, Miljøcenter Fyn/Trekantsområdet. 5 Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug. 12

13 Støj Den væsentligste vedvarende støjbelastning fra fjerkræfarme stammer hovedsageligt fra ventilationsanlæggene. Endvidere vil forefaldende arbejde med maskiner og køretøjer specielt i forbindelse med holdskift (afhentning af dyr samt udmugning) også kunne give anledning til støjgener. Der har ikke været klager over støj fra ejendommen, men det skønnes rimeligt at sikre de omboende mod væsentlige støjgener ved at stille konkrete krav til den maksimalt tilladte støjemission. Der er derfor i den oprindelige godkendelse fra 1996 stillet krav om overholdelse af konkrete støjgrænser, og ligeledes krav om målinger, såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt ejendommens drift kan leve op til de fastsatte grænser. Skadedyr og fluer I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som straks skal afhjælpes. Desuden skal fluer bekæmpes effektivt, jævnfør vilkår nr. 7. Der er tilknyttet et firma der foretager alt skadedyrsbekæmpelse på farmen (pt. Scankill). Det har endnu ikke været nødvendigt, at foretage bekæmpelse af fluer på farmen. Affald For at undgå, at der opstår uhygiejniske forhold, skal opbevaring af selvdøde dyr foregå i lukket container eller lignende indtil bortskaffelse til autoriseret destruktionsanstalt kan ske. Farmen skal endvidere leve op til reglerne beskrevet i de kommunale affaldsregulativer med hensyn til opbevaring og bortskaffelse af affald fra farmen. Miljø- og ressourcestyring og renere teknologi For at sikre at bedriften udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en analyse af anvendelsen af ressourcer i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendelsen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., så tabet til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til, at produktionen skal være rentabel. Det er også vigtigt at støj, lugt og støv fra produktionen ikke giver anledning til væsentlige gener. Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Renere teknologi sigter blandt andet på, at: minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer pr. produceret enhed. udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet. 13

14 Ud over anvendelse af et automatisk styret ventilationsanlæg anvendes der som sådan ikke renere teknologi på ejendommen. Der bør laves en plan for vedligeholdelse og rengøring af ventilatorer og drikkevandssystemer. Energiforbruget til opvarmning af staldene kan tillige søges minimeret ved isolering af stalde. Det kan desuden anbefales, at bedriften tager kontakt til et Energiselskab, som kan gennemgå virksomheden med henblik på besparelser på el-forbrug og andre energikilder. Et andet tiltag til implementering af den bedst tilgængelige teknologi kan være at udarbejde et grønt regnskab for bedriften. Landbrugets konsulenttjeneste vil i den forbindelse kunne være behjælpelig med råd og vejledning. SAMLET VURDERING Med de miljømæssige forhold der følger af godkendelsen samt revurderingens vilkår, er det Jammerbugt Kommunes opfattelse, at der fortsat kan drives en fjerkræfarm som hidtil. 14

15 Bilag 1: Ejendommens beliggenhed og bygninger 15

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune og Forslag til Miljøgodkendelse Bilag til Regionplantillæg nr. 11. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere