REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst"

Transkript

1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr

2 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets beliggenhed: Nr. Økse Engvej 15 Arentsminde, 9460 Brovst Art: Matrikel nr. Ejer: Fjerkræfarm 14g Nr. Økse By, Brovst Sogn Per Vestergård Andersen Teglgårdsvej Jerslev J CVR-nummer: Listebetegnelse: I01b: Anlæg for husdyrproduktion for mere end 100 dyreenheder i slagtekyllinger Tilsynsmyndighed: Jammerbugt Kommune Revurderingens dato:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 REVURDERING... 4 OFFENTLIGGØRELSE... 7 KLAGEVEJLEDNING... 7 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE... 8 SAGENS INDBRINGELSE... 8 LOVGRUNDLAG... 8 SAGENS BILAG... 8 BELIGGENHED... 8 INDRETNING OG DRIFT... 8 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER BESKRIVELSE AF EJENDOMMENS MILJØFORHOLD MILJØTEKNISK VURDERING SAMLET VURDERING

4 INDLEDNING Per Vestergård Andersen har ansøgt Brovst Kommune om revurdering af dyreholdet på bedriften Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst. Ejendommen er en godkendelsespligtig ejendom med mere end 100 DE i slagtekyllinger. Dyreholdet består af en produktion på indtil stk. 34/40 dags slagtekyllinger svarende til 490 dyreenheder. Sagen har efter aftale med Brovst Kommune, som er tilsyns- og godkendelsesmyndighed, været behandlet af Orbicon, som har udarbejdet revurderingen. Virksomheder, herunder landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år dog første gang, når der er forløbet 8 år have taget deres miljøgodkendelse op til revision, jf. 17 i Godkendelsesbekendtgørelsen 1. I forbindelse med revurdering af en miljøgodkendelse skal tilsynsmyndigheden vurdere, om virksomheden medfører væsentlig forurening og kan i så tilfælde meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven 2, blandt andet hvis: Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning. Forureningen medfører miljømæssige skadesvirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. Forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger. REVURDERING Brovst Kommune har gennemført en revurdering af miljøgodkendelsen af landbrugsejendommen Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen). AFGØRELSE Brovst Kommune finder på baggrund af den gennemførte revurdering, at virksomheden fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening ved overholdelse af de i miljøgodkendelsen og i denne revurdering fastlagte vilkår. Næste regelmæssige revurdering skal iværksættes inden den 1. januar Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. 2 Lovbekendtgørelse nr.1757 af om miljøbeskyttelse. 4

5 Vilkår 4, 5 og 6 i eksisterende miljøgodkendelse ophæves og erstattes af nedennævnte vilkår, mens vilkår gives som påbud efter 72, stk. 3, i miljøbeskyttelsesloven: Vilkår 4: Årsproduktionen af slagtekyllinger må max. udgøre stk. 34/40 dags svarende til 490 DE jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vilkår 5: På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse af skadedyr: Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratoriums seneste fastsatte retningslinier. Retningslinierne opdateres 1 gang årligt. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. Gener fra andre skadedyr skal straks afhjælpes. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter). Vilkår 6: Såfremt dybstrøelse ikke udbringes direkte, kan der etableres en kompoststak i marken. Opbevaring i markstak skal følge de til enhver tid gældende regler på området. Reglerne er p.t. beskrevet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen 3 samt i Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning. I tilfælde af etablering af kompoststak i marken skal placeringen heraf indtegnes på kortbilag. Kortbilaget skal opbevares i journal, jf. vilkår 20 og skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Godkendelsen suppleres endvidere med følgende vilkår: Vilkår 20: Virksomheden skal løbende registrere følgende oplysninger, som skal opbevares i mindst 5 år, og som skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende: Grønt regnskab jf. vilkår 21. Aftaler som sikrer overholdelse af harmonireglerne jf. vilkår 7. Kort over placering af evt. kompoststakke jf. vilkår 6. Dokumentation for korrekt affaldsbortskaffelse (affaldsstamkort) jf. vilkår 15. Ajourført beredskabsplan jf. vilkår 26. Vilkår 21: Såfremt der årligt udarbejdes et grønt regnskab for ejendommen, skal det være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden og opbevares i journal jf. vilkår 20. Vilkår 22: Afkast og staldventilatorer skal installeres, renholdes og justeres efter behov, således at støj- og lugtgener begrænses mest muligt. Fremkommer der berettigede klager vedrørende ventilationen, skal der udføres forbedringer ifølge aftale med tilsynsmyndigheden. 3 Bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 5

6 Vilkår 23: Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. Vilkår 24: Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkår om lugt (vilkår nr. 23) er overholdt. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkåret ikke kan overholdes. Hvis der konstateres væsentlige lugtgener, skal der udarbejdes en redegørelse for, hvordan lugten kan fjernes eller reduceres. Redegørelsen skal indeholde en dækkende miljøteknisk beskrivelse og handlingsplan udarbejdet med kvalificeret sagkyndig bistand. Handlingsplanen for afhjælpning af lugtgener skal som minimum indeholde følgende: - En vurdering af hvilke årsager, lugtgenerne har. - En vurdering af hvilke afhjælpende foranstaltninger, der realistisk kan komme på tale. - Kan generne afhjælpes gennem tekniske foranstaltninger. - En handlingsplan for (trinvis) nedbringelse af lugten. Udarbejdelse af redegørelse og handlingsplan for afhjælpning af lugtgener og beregning af lugtgener skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre disse målinger/ beregninger, eller som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport med resultat af målinger / beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter målingernes udførelse. Vilkår 25: Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: Alarmcentralen, tlf og efterfølgende straks at underrette: Tilsynsmyndigheden, Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, tlf eller hovednr Vilkår 26: Der skal udarbejdes en beredskabsplan for virksomheden, som fastlægger håndteringen af situationer med potentiel forureningsrisiko. Beredskabsplanen skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. december Beredskabsplanen skal løbende ajourføres. 6

7 OFFENTLIGGØRELSE Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Hanbo-Bladet den 18. september 2007, og desuden er den udsendt til de adressater, som er nævnt nedenfor. KLAGEVEJLEDNING Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsens dato. Afgørelsen består i, at 3 af godkendelsens vilkår revideres, samt at der tilføjes 7 nye vilkår. De bibeholdte vilkår kan ikke påklages, men beslutningen om, at der ikke skal ændres i de eksisterende vilkår, kan påklages. De nye vilkår kan også påklages. Klageberettiget er ansøger eller enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt visse foreninger, der er nævnt i miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, men indsendes til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller via til der sender den videre med eventuelle supplerende oplysninger. Klagen skal være forvaltningen i hænde senest den 16. oktober Såfremt godkendelsen bliver påklaget, vil dette straks blive meddelt ansøgeren. En klage over beslutningen om, at revurderingen ikke medfører ændringer i den eksisterende godkendelse, har ikke opsættende virkning. En klage over de nye vilkår har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse. Jammerbugt Kommune, den 18. september Otto Kjær Larsen Udvalgsformand / Knud Nørgaard Teknisk direktør Kopi sendt til: Per Vestergaard Andersen, Teglgårdsvej 98, 9740 Jerslev J Embedslægeinstitutionen Nord, Vesterbro 81B, Postboks 1826, 9100 Aalborg (sendt pr. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (sendt pr. e- mail: Arbejdstilsynet, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV (sendt pr. 7

8 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE SAGENS INDBRINGELSE Sagen er fremkommet i forbindelse med revurdering af kyllingeholdet på ejendommen, da den tidligere godkendelse er fra 1996 og dermed over 8 år gammel. Ejendommen ønskes videreført med samme dyrehold som der blev godkendt i I mellemtiden er produktionen imidlertid ændret, som følge af krav fra slagteriet, således at det dyrehold der herved godkendes svarer til en produktion på op til stk. 34/40 dags slagtekyllinger eller 490 DE. LOVGRUNDLAG Revurderingen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, (Godkendelsesbekendtgørelsen) samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1997 om godkendelse af husdyrbrug. Godkendelsesbekendtgørelsen angiver, at landbrug, som er (i)-mærket i bilaget til samme bekendtgørelse, skal tages op til vurdering senest 8 år fra godkendelsestidspunktet og derefter mindst hvert 10. år. Vilkårene skal om nødvendigt ændres ved påbud iht. Miljøbeskyttelsesloven. SAGENS BILAG Følgende bilag er indgået i behandling af sagen: - Oplysninger indhentet ved tilsyn den 4. juli Den tidligere godkendelse af 16. juni Diverse supplerende oplysninger oplyst ved tilsyn den 23. november BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på matr. nr. 14 g Nr. Økse By, Brovst Sogn. Afstanden til Arentsminde By er ca. 100 m. Der er til farmen et grundareal på 6 ha, som ikke er i omdrift. Gener ved naboer Der er tidligere indkommet klager fra beboere i Arentsminde By, som har vedrørt gener fra lugt. Der er derfor i revurderingen tilføjet vilkår, omhandlende muligheden for at udføre lugtmålinger samt iværksætte en handlingsplan til reduktion af generne. INDRETNING OG DRIFT Produktionskapacitet Kyllingestalde Antal slagtekyllinger pr. holdskift 7 stalde produktionsareal m 2 Max stk. Afstandskrav Farmen er placeret i landzone, og overholder de gældende afstandskrav og de krav, som var gældende, da farmen blev miljøgodkendt i

9 Dyrehold Bedriften er en fjerkræfarm med over 100 dyreenheder. Fjerkræfarmen kører pt. med en produktion af kyllinger på op til g efter ønske fra slagteriets side. Ejendommens dyrehold er max. 490 dyreenheder, der svarer til en årsproduktion på op til stk. 34/40 dages slagtekyllinger. Der produceres max. 7,7 hold pr. år med en leverance pr. hold på op til stk. Belægningen udgør 40 kg levende vægt eller i antal fra kyllinger pr. m 2. Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet Husdyrgødningen består af dybstrøelse. Produktionsforløbet er tilrettelagt efter princippet alt ind alt ud. Det vil sige, at alle kyllingestalde tømmes for og fyldes med kyllinger i løbet af 7 (14) dage omkring hvert holdskifte. Der kan dog også forekomme delslagtninger ved nogle af holdskiftene. I forbindelse med et holdskifte foretages der en total udrensning af dybstrøelse i staldene indenfor 1-2 dage. Kyllingemøget borttransporteres direkte til gødningsmodtager, jf. skriftlig 3-årig gødningsaftale. Staldene rengøres med højtryksrenser imellem hvert hold, og spildevandet herfra opsamles i lukket ajlebeholder på 350 m 3. Ajlebeholderen har undergået 10 års beholderkontrol i 1999 og er fundet i orden. For rengøring af kyllingestalde regnes groft set med et vandforbrug på 1 m 3 vand pr. 100 m 2 stald. Den eksisterende beholder svarer derfor til en opbevaringskapacitet på ca. 3,5 mdr. Spildevandet udspredes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen på landbrugsjord, idet der er indgået aftale med Tommy Nielsen, Sønder Øksevej 21, 9460 Brovst om tømning af beholderen efter behov. Landbrugsareal / harmoniforhold Til fjerkræfarmen hører kun de ca. 6 ha som farmen er beliggende på. Al gødning skal derfor udspredes på landbrugsjord omfattet af en eller flere gødningsaftaler. Dyreholdet på 490 DE betyder, at gødningsaftalerne skal omfatte op til 350 ha (1,4 DE/ha). Der er indgået aftale med JSJ-Agro I/S, Kammerherrensvej 62, 9440 Aabybro. Transporter til og fra ejendommen Alle transporter foregår ad Nørre Økse Engvej og Aalborgvej, som er en amtsvej. Antallet af transporter til / fra virksomheden er uændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse, og foregår jævnt fordelt over året. Fodertransporter (ca. 10 stk. pr. hold) og kørsel med dybstrøelse foregår i dagtimerne, mens afhentning af slagtekyllinger til slagtning foregår om natten. Det skal dog bemærkes, at lastbilerne kommer allerede dagen før, således at nattrafik undgås mest muligt. Ventilation af staldene I starten af produktionsperioden er ventilationen meget begrænset, men efter ca. 1 uge ventileres med en gradvis stigende luftmængde. Anlægget er fuldautomatisk reguleret, og udsugningerne er hastighedsregulerede, således at ventilatorerne altid kører med et minimum antal omdrejninger. Ventilationsanlægget er et undertryksanlæg med afkast monteret ved kip. Indsugningsventiler er placeret i ydervæggene. 9

10 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER Foderforbrug Der anvendes færdigt foder, som leveres ca. 10 gange i løbet af hvert hold. Foderet opbevares i silo. Energiforbrug m.v. Forbrug pr år. Naturgas m 3 Vand ca m 3 El kwh Spildevand Spildevand fra stuehus på ejendommen afledes til offentlig kloak. Regnvand fra tagflader og befæstede arealer ledes til grøftesystem som via Østre Pumpekanal afledes til Ulvedybet. Spildevand fra rengøring af stalde ledes til opsamlingsbeholder. Der er ingen vaskeplads på ejendommen. 10

11 BESKRIVELSE AF EJENDOMMENS MILJØFORHOLD Ejendommens samlede miljøbelastning kan ud fra ansøgningsmaterialet resumeres således: Luft og lugt Af hensyn til indeklimaet er hver stald forsynet med udsugningsventilatorer i taget. Ventilationsanlægget er et undertryksanlæg. Udsugningsluften fra stalde kan indeholde forurenende og / eller generende mængder af luftformige og partikulære stoffer, herunder støv, ammoniak, svovlbrinte og andre lugtstoffer. For at holde en god trædepudesundhed for kyllingerne forsøges der opretholdt en så tør og løs strøelse som muligt igennem hele produktionsforløbet. Dette har også betydning for lugtafgivelsen fra staldene, idet denne minimeres under tørre forhold. Støj Der vil fremkomme støj primært fra ventilatorer, men også fra transport til og fra virksomheden. Specielt vil afhentning af kyllinger om natten kunne give anledning til gener for naboer. Der har ikke været støjklager over ejendommen, og der er stor bevidsthed fra ansøgers side om, at begrænse støjgener mest muligt. Affald Fra virksomheden kan der forventes døde dyr, som indsamles dagligt og afleveres til destruktionsanstalt, DAKA. Døde dyr opbevares i lukket container, som bortskaffes ugentligt om sommeren og hver 2. uge gennem vinterhalvåret. Renere teknologi Energiforbruget er søgt begrænset ved, at der er installeret automatisk regulering af ventilatorerne i staldene. Derudover er der ikke implementeret renere teknologi på ejendommen. 11

12 MILJØTEKNISK VURDERING Dyrehold / husdyrgødning Ejendommen har indgået en 3-årig gødningsaftale for alt gødningen på farmen. Der udspredes derfor ikke fjerkrægødning på marker i umiddelbar nærhed af Arentsminde. Tilsynet med disse aftaler er fra 1998 overgået til Plantedirektoratet i sammenhæng med tilsynet med gødningsregnskaber. Spildevand Der er ingen bemærkninger til de spildevandsmæssige forhold fra produktionen, da de ikke skønnes at ville give anledning til forurening eller gener for omgivelserne. Lugt og luft Den væsentligste kilde til forurening fra dyrehold er lugt fra staldventilationsluft, mens håndtering af gødning kun i mindre omfang giver anledning til lugtgener i få dage af året. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra staldene. Ud over arten, antallet, størrelsen samt sammensætningen af dyreholdet er det f.eks. dybstrøelsens tørhed, ventilationsanlæggets udformning, belægningsgrad, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden. Ved tidligere tilsyn på ejendommen blev der ikke konstateret væsentlige lugtgener. For at begrænse ventilationsluftens lugtindhold er det vigtigt, at sikre en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt, således at mindst mulig lugt bortventileres til det fri. Det samlede lugtindtryk fra staldventilationen skyldes en lang række lugtintensive stoffer, som optræder i forskellige blandinger og i ret små mængder. De vigtigste stoffer er NHaminer, H 2 S, mercaptaner og fedtsyrer. Ejendommen er beliggende i landzone med en afstand fra staldbygningerne på ca. 100 m til byen Arentsminde. Nærmeste nabo ligger umiddelbart op af en af farmens stalde. Ifølge de alment accepterede Retningslinier for begrænsning af lugtgener 4 og Miljøstyrelsens Vejledning om godkendelse af husdyrbrug 5 vil en fjerkræfarm af denne størrelse teoretisk kunne give anledning til lugtgener i en afstand af 640 meter til bolig i byzone. Der vil derfor i en større del af Arentsminde kunne opleves lugtgener fra bedriftens produktion. Det er derfor særdeles vigtigt, at rengøring og hygiejne generelt optimeres i staldene. Herved vil lugtgenerne kunne holdes på et minimumsniveau. For at sikre de omboende mod lugtgener, er der stillet vilkår om evt. iværksættelse af handlingsplan, såfremt tilsynsmyndigheden vurderer lugtgenerne til at være væsentlige. Handlingsplanen vil dels skulle redegøre for, hvor problemerne med lugt opstår, samt for hvilke tiltag der kan gøres på farmen med at nedbringe disse gener. 4 Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, 2. udgave, udarbejdet maj 2002 af Kaj Boye Frandsen, Miljøcenter Fyn/Trekantsområdet. 5 Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug. 12

13 Støj Den væsentligste vedvarende støjbelastning fra fjerkræfarme stammer hovedsageligt fra ventilationsanlæggene. Endvidere vil forefaldende arbejde med maskiner og køretøjer specielt i forbindelse med holdskift (afhentning af dyr samt udmugning) også kunne give anledning til støjgener. Der har ikke været klager over støj fra ejendommen, men det skønnes rimeligt at sikre de omboende mod væsentlige støjgener ved at stille konkrete krav til den maksimalt tilladte støjemission. Der er derfor i den oprindelige godkendelse fra 1996 stillet krav om overholdelse af konkrete støjgrænser, og ligeledes krav om målinger, såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt ejendommens drift kan leve op til de fastsatte grænser. Skadedyr og fluer I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som straks skal afhjælpes. Desuden skal fluer bekæmpes effektivt, jævnfør vilkår nr. 7. Der er tilknyttet et firma der foretager alt skadedyrsbekæmpelse på farmen (pt. Scankill). Det har endnu ikke været nødvendigt, at foretage bekæmpelse af fluer på farmen. Affald For at undgå, at der opstår uhygiejniske forhold, skal opbevaring af selvdøde dyr foregå i lukket container eller lignende indtil bortskaffelse til autoriseret destruktionsanstalt kan ske. Farmen skal endvidere leve op til reglerne beskrevet i de kommunale affaldsregulativer med hensyn til opbevaring og bortskaffelse af affald fra farmen. Miljø- og ressourcestyring og renere teknologi For at sikre at bedriften udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en analyse af anvendelsen af ressourcer i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendelsen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., så tabet til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til, at produktionen skal være rentabel. Det er også vigtigt at støj, lugt og støv fra produktionen ikke giver anledning til væsentlige gener. Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Renere teknologi sigter blandt andet på, at: minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer pr. produceret enhed. udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet. 13

14 Ud over anvendelse af et automatisk styret ventilationsanlæg anvendes der som sådan ikke renere teknologi på ejendommen. Der bør laves en plan for vedligeholdelse og rengøring af ventilatorer og drikkevandssystemer. Energiforbruget til opvarmning af staldene kan tillige søges minimeret ved isolering af stalde. Det kan desuden anbefales, at bedriften tager kontakt til et Energiselskab, som kan gennemgå virksomheden med henblik på besparelser på el-forbrug og andre energikilder. Et andet tiltag til implementering af den bedst tilgængelige teknologi kan være at udarbejde et grønt regnskab for bedriften. Landbrugets konsulenttjeneste vil i den forbindelse kunne være behjælpelig med råd og vejledning. SAMLET VURDERING Med de miljømæssige forhold der følger af godkendelsen samt revurderingens vilkår, er det Jammerbugt Kommunes opfattelse, at der fortsat kan drives en fjerkræfarm som hidtil. 14

15 Bilag 1: Ejendommens beliggenhed og bygninger 15

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN Landbrugets navn og beliggenhed: Art: Matrikel nr.: Ejer af ejendommen: Driftsansvarlig: Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup MILJØ OG TEKNIK Klub Syd Platanbuen 12 2750 Ballerup Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 2323 Fax. dir.: 4477 2717 E-mail: hli@balk.dk

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til naboskel

Dispensation fra afstandskrav til naboskel TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Dispensation fra afstandskrav til naboskel I henhold til 6 stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Hæstvej

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009. for slagtekyllingeproduktionen på Sivekærgård A/S. Hestbækvej 21 7600 Struer.

Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009. for slagtekyllingeproduktionen på Sivekærgård A/S. Hestbækvej 21 7600 Struer. Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009 for slagtekyllingeproduktionen på Sivekærgård A/S Hestbækvej 21 7600 Struer Struer Kommune OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets beliggenhed: Hestbækvej

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12 Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12 Virksomhedens art Beliggenhed Konsulent Virksomhedens ejer Tilsynsmyndighed Sagsbehandler : Husdyrproduktion for mere end 40.000 stipladser : Teglgårdsvej

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav

Dispensation fra afstandskrav TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Dispensation fra afstandskrav I henhold til 4 og 6 stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Egå Møllevej

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted.

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted. GÅRDEJER LENE BORG NIELSEN Stadionvej 15 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 07-10-2015 / 09.17.60-K08-34-15

Læs mere

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion

Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46 TEKNIK OG MILJØ Dato: 29.06.2007 J.nr. 2007040088/SSC Ref. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Der bliver foretaget nabohøring i sagen om din ansøgning om udvidelse

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Søren Holm Lerchenfeldvej 102 4400 Kalundborg DATO 4. december 2008 SAGSNR. 326-2007-33941 SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Plan, byg og miljø Påbud af vilkårsændringer

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej 20 8680 Ry Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Skanderborg kommune har den 5. september 2016 modtaget en anmeldelse om opførelse af to plansiloer efter

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Produktionstilladelse samt dispensation til

Produktionstilladelse samt dispensation til POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Produktionstilladelse samt dispensation til mindre erhvervsmæssigt dyrehold, Øksenbjergvej 2, 7560

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Sven Knudsen Knagsledvej Vojens 16. april DK G

Sven Knudsen Knagsledvej Vojens 16. april DK G Ginpart Sven Knudsen Knagsledvej 1 6500 Vojens 16. april 1991 2514 DK 09.02.06G01 04-2546-019 MILJØGODKENDELSE i henhold til miljøbeskyttelsesloven 35, for udvidelse af slagtekyllingefarm på matr. nr.

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-02-2016 Sagsnr.: 15/36118 Dok.løbenr.: 42110/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Høring i forbindelse med 36 afgørelse

Høring i forbindelse med 36 afgørelse Syddjurs Kommune Hovedgaden 77, 8410 Rønde Niels-Henry Steensen 21-02-2014 Lyngvej 14 Sagsnr.: 13/20921 8543 Hornslet Sagsbehandler: Dennis H. Jensen Tlf.: +4587535786 Høring i forbindelse med 36 afgørelse

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Tilladelse til drift af hundepension på Hjørringvej 600, 9700 Brønderslev.

Tilladelse til drift af hundepension på Hjørringvej 600, 9700 Brønderslev. Ane Weinkouff Hjørringvej 600 9700 Brønderslev. Afdeling Plan og Miljø Dato: 25. juni 2013 J. nr.: 10/1888 Sagsbeh.: Marianne Heilskov Hanse Lokaltlf.: 9945 5843 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009. for slagtekyllingeproduktionen på. Klosterhedevej 25 7600 Struer.

Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009. for slagtekyllingeproduktionen på. Klosterhedevej 25 7600 Struer. Revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 9. 12. 2009 for slagtekyllingeproduktionen på Klosterhedevej 25 7600 Struer Struer Kommune OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets beliggenhed: Klosterhedevej 25,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion med mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 142, Ulsted, 9370 Hals

Miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion med mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 142, Ulsted, 9370 Hals Miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion med mere end 250 dyreenheder, på ejendommen Ny Ulstedlund, matr.nr. 20a m. fl., Ulsted, Ulsted by Houvej 142, Ulsted, 9370 Hals --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Ørnesædets Varmecentral Ørnesædets Varmecentral CVR nr.: 88518314 Stenløkke 1, 4622 Havdrup

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen Erik og Minna Bang Clausen Stratvej 11 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. november 2012 Sagsbehandler Lars Waldemar Telefon direkte 76 16 51 39 Sags id 2012-13916 Dispensation fra afstandskrav

Læs mere

Struer Kommune har d. 26. februar 2015 gennemført et miljøtilsyn på landbrugsejendommen Klosterhedevej 25, Fousing, 7600 Struer.

Struer Kommune har d. 26. februar 2015 gennemført et miljøtilsyn på landbrugsejendommen Klosterhedevej 25, Fousing, 7600 Struer. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jens Kristian Nørmark Lergravvej 3 Asp Miljøtilsyn på, Fousing, Kommune har d.

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101 Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00116 Ref. Biklo/kabje Den 12. september 2007 MILJØGODKENDELSE For: Aalborg Portland A/S Adresse Rørdalsvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til staldbygning på Druestupvej 12, 4632 Bjæverskov

Dispensation fra afstandskrav til staldbygning på Druestupvej 12, 4632 Bjæverskov Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Dispensation fra afstandskrav til staldbygning på Druestupvej 12, 4632 Bjæverskov Udvalgets

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Opbevaring af spildevandsslam mm., Sorteåvej 13, 5854 Gislev

Opbevaring af spildevandsslam mm., Sorteåvej 13, 5854 Gislev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam mm., Sorteåvej 13, 5854 Gislev Udarbejdet af: Margrethe Nørby Madsen Dato: November 2009 Sagsid.: 09.02.26-P19-1-09 HedeDanmark a/s Jens Juuls Vej 18 8260

Læs mere

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning Miljøafdelingen Hundehold Vejledning Hundehold Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der

Læs mere

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Peder Sølvsten Horsensvej 44 8660 Skanderborg Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Skanderborg kommune har den 6. juli 2016 modtaget en anmeldelse om

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afslag på ansøgning om miljøtilladelse

Afslag på ansøgning om miljøtilladelse Jørgen Helles 21-02-2017 Hønebjergvej 22 Sagsnummer.: 16/44440 8543 Hornslet Sagstype: KLE: 09.17.16 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Afslag på ansøgning om miljøtilladelse Syddjurs Kommune

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold December 2009 Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Inden du etablerer et hold af fjerkræ eller fugle bør du tænke

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 17, 8300 Odder Dispensation fra afstandskravet til naboskel. I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag 10. januar 2012 Sydlollands Jægerforbund v/ Kim Svendsen Havnevej 30 4895 Errindlev Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag SydLollands Jægerforbund

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere