Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn"

Transkript

1 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får nok søvn, svarer over halvdelen, at det skyldes arbejdsrelaterede opgaver eller problemer. Det viser en ny undersøgelsen om søvn, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen er gennemført i november Svarprocenten var 51, og svarede på ét eller flere spørgsmål i undersøgelsen. Hovedkonklusioner Over halvdelen får ikke nok søvn: 12 procent svarer, at de aldrig får nok søvn til at føle sig udhvilet, mens 39 procent svarer svarer ikke tit nok. I alt er det 51 procent, der aldrig eller ikke tit nok får tilstrækkelig søvn. I den danske befolkning er det 42 procent, der ikke får nok søvn til at føle sig udhvilet. Arbejdsrelaterede problemer er den hyppigste årsag til søvnproblemer: 55 procent af dem, der ikke får nok søvn, svarer, at det skyldes arbejdsrelaterede opgaver eller problemer. 12 procent peger på natarbejde eller skiftende arbejdstider som årsag. I befolkningen er det henholdsvis 32 og 6 procent. Mangel på søvn er mest udbredt blandt unge medlemmer: For medlemmer under 30 år, svarer 21 procent, at de aldrig får nok søvn. Det samme gælder 14 procent blandt de årige, og kun 10 procent blandt dem over 50 år. Medlemmer, der lige nu eller inden for det seneste år har oplevet afskedigelser, ansættelsesstop eller lignende, har oftere søvnunderskud. De peger også oftere på arbejdet som årsag til søvnproblemerne. Medlemmer, der mener, de mangler tid til at tage sig af borgere med særlige behov, eller mener, at borgerne ikke får den hjælp, de har brug for, er i højere grad præget af søvnproblemer. Og arbejdet er oftere årsagen til manglende søvn. Der er ingen forskelle på køn, arbejdstid og anciennitet på arbejdspladsen. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Inge Frölich Tlf Christoffer Cappelen Tlf

2 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 2 Søvnmangel blandt FOAs medlemmer Søvn har stor betydning for kroppens og hjernens funktioner, og der er en klar sammenhæng mellem søvn og sygelighed 1, fx type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Det er med andre ord af stor betydning for den enkeltes livskvalitet både på kort og lang sigt at få nok søvn. FOA har i en spørgeskemaundersøgelse spurgt et udsnit af FOAs medlemmer, om de får nok søvn. Lidt over halvdelen af medlemmerne svarer, at de enten ikke tit nok eller aldrig får nok søvn til at føle sig udhvilet. Hvor meget søvn, der er tilstrækkeligt, varierer meget fra person til person og påvirkes af faktorer som alder og dagens længde. Der findes derfor ingen officiel anbefaling for, hvor mange timer man bør sove. Ligesom Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har FOA af samme grund spurgt medlemmerne om deres egen opfattelse af deres søvn: Synes du selv, du får nok søvn til at føle dig udhvilet?. De personer, der på dette spørgsmål har svaret Ja, men ikke tit nok eller Nej, aldrig, er yderligere blevet spurgt om årsagen til, at de ikke får nok søvn, og om de har talt med nogen om det. Figur 1. Synes du selv, du får nok søvn til at føle dig udhvilet? FOA og den samlede befolkning Ja, som regel Ja, men ikke tit nok 49% 59% 39% 31% Nej, aldrig 0% 20% 40% 60% 80% FOA SIF Antal svar: FOA 5.742, SIF Ved ikke er ikke medregnet, da SIF undersøgelsen ikke har inkluderet denne kategori. Kilde: SIF (2015) og FOA Under halvdelen (49 %) af FOAs medlemmer i undersøgelsen får som regel nok søvn til at føle sig udhvilet (figur 1). 12 procent af FOAs medlemmer svarer, at de aldrig får nok søvn til at føle sig udhvilet, mens 39 procent svarer, at det ikke sker tit nok. I alt er det over halvdelen (51 %), der i større eller mindre omfang har problemer med at få tilstrækkelig søvn. Sammenlignet med den danske befolkning (SIF) er der en lidt større andel af FOAs medlemmer, der nogle gange ikke får nok søvn til at føle sig udhvilet (figur 1). Statens Institut for Folkesundhed foretog 1 Statens Institut for Folkesundhed, SIF (2015). Søvn: Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen Søvn: Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen folkesundhed.dk/udgivelser/b%c3%b8ger%20og%20rapporter/2015/s%c3%b8vn%20-%20resultater%20fra%20sundheds- %20og%20sygelighedsunders%C3%B8gelsen% aspx

3 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 3 i 2013 en undersøgelse om søvn, hvor det samme spørgsmål blev stillet til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Her svarede 11 procent, at de aldrig fik nok søvn, og 31 procent svarede, at det ikke er tit nok. Samlet er der 42 procent i den danske befolkning, der ikke får nok søvn til at føle sig udhvilet. Der er altså 10 procentpoint flere med søvnproblemer blandt FOAs medlemmer i forhold til den danske befolkning. Over halvdelen (55 %) af de medlemmer, der har svaret, at de aldrig eller ikke tit nok får tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet, svarer, at det skyldes arbejdsrelaterede opgaver eller problemer (figur 2). 12 procent svarer, at det skyldes natarbejde eller skiftende arbejdstider med natarbejde. Sammenlignet med den samlede befolkning (ikke vist) er der en markant større andel af FOAs medlemmer, der peger på arbejdsrelaterede opgaver som årsag til søvnproblemer. I befolkningen er det 32 procent, der peger på arbejdsrelaterede opgaver. 6 procent svarer, at det skyldes natarbejde, hvilket også er markant mindre end FOAs medlemmer. Figur 2. Hvad er årsagen til, at du ikke får nok søvn til at føle dig udhvilet? Arbejdsrelaterede opgaver eller problemer Familiemæssige eller personlige problemer Natarbejde eller skiftende arbejdstider med natarbejde Egen sygdom/smerter 23% 24% 55% Børn Støj fra andre i boligen (fx snorken, fjernsyn m.m.) Støjgener fra fx gadetrafik, tog, fly, naboer m.m. 5% 9% 9% Toiletbesøg 21% Andet, skriv gerne hvad: Ved ikke 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar: Procenterne summerer ikke til 100, da man kan vælge flere svar. Kun medlemmer, der har svaret, at de aldrig eller ikke tit nok får nok søvn, er blevet stillet spørgsmålet. Forskellen er statistisk sikker, men tallene er dog ikke fuldstændig sammenlignelige. For det første var det ikke muligt at svare ved ikke i befolkningsundersøgelsen (SIF). Derfor er tallene for FOAs medlemmer beregnet uden ved ikke -svarene (1 %). For det andet, er tallene ikke fuldt ud sammenlignelige, da de to undersøgelser kan have brugt forskellige beregningsmetoder. FOAs egne tal er uvægtede, da en vægtning ikke ændrede markant på resultaterne, mens det ikke fremgår, hvorvidt befolkningsundersøgelsen anvender vægtede data. For det tredje er befolkningsundersøgelsen gennemført i 2013, mens FOAs undersøgelse er gennemført i Selvom

4 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4 der, ifølge Statens Institut for Folkesundhed, ikke er tegn på en klar tendens til, at danskernes søvn er faldende, skal sammenligningen derfor alligevel tages med forbehold. Størstedelen (54 %) af dem, der har søvnproblemer, har talt med deres familie eller venner om det (figur 3). Derimod er det kun 17 procent, der har talt med deres leder om problemet. Det gælder også blandt dem, der har svaret, at det skyldes arbejdsrelaterede problemer (ikke vist). Endnu færre har talt med deres tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant om problemet (8 %). Lidt under halvdelen (43 %) har dog talt med deres kolleger om, at de ikke får nok søvn. En fjerdedel (25 %) har endvidere opsøgt egen læge. Figur 3. Har du talt med nogle af følgende om, at du ikke får nok søvn til at føle dig udhvilet? Ja, min nærmeste leder Ja, min tillidsrepræsentant Ja, min arbejdsmiljørepræsentant Ja, mine kolleger Ja, min familie eller venner Ja, min læge Ja, andre. Skriv gerne hvem: Nej Ved ikke 8% 8% 3% 0% 17% 25% 23% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar: Procenter summerer ikke til 100, da man kunne vælge flere svar.

5 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 5 Søvnproblemer og alder I den danske befolkning falder forekomsten af søvnmangel, jo ældre man er 2. Af figur 4 fremgår det, at dette også gælder for FOAs medlemmer. Blandt medlemmer under 30 år svarer 21 procent, at de aldrig for nok søvn til at føle sig udhvilet. Det samme gælder 14 procent blandt de årige, og kun 10 procent blandt dem over 50 år får aldrig nok søvn 3. Figur 4. Synes du selv, du får nok søvn til at føle dig udhvilet? Fordelt på alder Under 30 år (225) 34% 45% 21% år (2.191) 44% 42% 50 år eller derover (3.367) 52% 37% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, som regel Ja, men ikke tit nok Nej, aldrig Ved ikke Antal svar i parentes. I alt Der er ingen nævneværdige aldersforskelle, når det kommer til årsagerne (figur ikke vist). Der er lidt færre blandt de unge, der peger på arbejdsrelaterede opgaver eller problemer sammenlignet med de årige og dem over 50 år, men forskellen er ikke statistisk sikker. 2 Statens Institut for Folkesundhed, SFI (2015). Søvn: Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen Søvn: Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen folkesundhed.dk/udgivelser/b%c3%b8ger%20og%20rapporter/2015/s%c3%b8vn%20-%20resultater%20fra%20sundheds- %20og%20sygelighedsunders%C3%B8gelsen% aspx 3 Da unge er underrepræsenterede i undersøgelsen er der risiko for at undervurdere, hvor mange medlemmer af FOA, der rent faktisk lider af søvnmangel, fordi unge generelt får mindre søvn. Imidlertid viste en vægtning af data på blandt andet alder ikke andre resultater, og undersøgelsen bygger derfor på uvægtede data.

6 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 6 Søvnproblemer og sektor Figur 5 viser forekomsten af søvnmangel fordelt på sektor. Der er samlet set ikke nogen klar statistisk sikker forskel mellem sektorerne. Som det fremgår af figuren, er der dog en lille, men statistisk sikker forskel mellem Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren på 7 procentpoint i andelen, der aldrig får nok søvn. Det samme gælder for Pædagogisk Sektor, der har 4 procenpoint flere, der aldrig får nok søvn sammenlignet med Teknik- og Servicesektoren. Det kan dog ikke udelukkes, at forskellene skyldes mindre tilfældige variationer og ikke reelle sektorforskelle. En del af forklaringen kan være forskelle i alderssammensætningen i de forskellige sektorer, men det forklarer dog ikke forskellen mellem Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren, hvor alderssammensætningen er næsten identisk. Figur 5. Synes du selv, du får nok søvn til at føle dig udhvilet? Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren (276) 46% 37% 16% Pædagogisk Sektor (1.395) 50% 37% Social- og Sundhedssektoren (3.776) 48% 40% Teknik- og Servicesektoren (331) 51% 38% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, som regel Ja, men ikke tit nok Nej, aldrig Ved ikke Antal svar i parentes. I alt Derimod er der markante forskelle med hensyn til, hvor mange der peger på arbejdsrelaterede opgaver som årsag til søvnproblemerne (figur 6 nedenfor). Det gælder 46 procent i Kost- og Servicesektoren, mens hele 57 procent og 55 procent i hhv. Pædagogisk Sektor og Social- og Sundhedssektoren svarer, at manglende søvn skyldes arbejdsrelaterede problemer.

7 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 7 Der er også store forskelle, når det kommer til natarbejde og skiftende arbejdstider med natarbejde som årsag til søvnproblemer. I Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektore svarer hhv. 6 og 4 procent, at manglende søvn skyldes natarbejde, mens det gælder hhv. 15 og 13 procent i Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren. Forskellen kan delvist forklares med, at der er store forskelle mellem sektorerne med hensyn til, hvor mange der har natarbejde eller skiftende arbejdstider med natarbejde 4. Det er især udbredt i Social- og Sundhedssektoren, og det er derfor også naturligt, at der er flere, der peger på dette som årsag til søvnproblemer i denne sektor. Figur 6. Hvad er årsagen til, at du ikke får nok søvn til at føle dig udhvilet? Fordelt på sektor Kost- og Servicesektoren (145) 6% 46% Pædagogisk Sektor (695) 4% 57% Social- og Sundhedssektoren (1.949) Teknik- og Servicesektoren (158) 15% 50% 55% Arbejdsrelaterede opgaver eller problemer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Natarbejde eller skiftende arbejdstider med natarbejde Antal svar: Der er ingen statistisk sikker forskel på hvor mange timer man arbejder, eller om man arbejder i aften-/nattevagter, og hvor mange, der ikke får nok søvn (figur ikke vist). Der er dog markant flere blandt dem, der har angivet, at de arbejder i aften- /nattevagter, der peger på natarbejde eller skiftende arbejdstider som årsag til deres søvnmangel. Det gælder 15 procent, mens kun 7 procent af FOAs medlemmer med fuldtidsarbejde (37 timer eller mere), mener at søvnmanglen skyldes natarbejde eller skiftende arbejdstider (figur ikke vist). Forskellen er statistisk sikker.

8 Oplever du noget af følgende på din arbejdsplads lige nu? Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 8 Søvnproblemer og forhold på arbejdspladsen I samme undersøgelse er medlemmerne også blevet spurgt, om de p.t. oplever forskellige forhold på deres arbejdsplads, fx afskedigelser, ansættelsesstop eller kolleger varslet mindre arbejdstid på arbejdspladsen. Figur 7 viser, at en større andel af dem, der lige nu oplever afskedigelser og lignende, ikke synes de får nok søvn procent af disse, har svaret, at de aldrig får nok søvn, og procent har svaret, at det ikke sker tit nok. Blandt dem, der ikke har oplevet afskedigelser eller lignende, er det kun 10 procent, der aldrig får nok søvn, og 36 procent, der ikke får nok søvn tit nok. Figur 7. Søvn og forhold på arbejdspladsen Afskedigelser (1.159) 45% 42% Ansættelsesstop (1.725) 44% Kolleger varslet mindre arbejdstid (346) Nej (2.500) 54% 36% 10% Ved ikke (476) 40% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Synes du selv, du får nok søvn til at føle dig udhvilet? Ja, som regel Ja, men ikke tit nok Nej, aldrig Ved ikke Antal svar i parentes. I alt Medlemmerne er ligeledes blevet spurgt, om de har oplevet en række forhold på deres arbejdsplads det seneste år. Alle svarmuligheder kan ses i figur 8 og inkluderer bl.a. afskedigelser, ansættelsesstop, mindre hjælp til borgerne, mindre tid til opgaverne og mere udlicitering. Som det fremgår af figur 8 (næste side) er der ligeledes en større andel af medlemmer, der inden for det seneste år har oplevet en eller flere af de nævnte forhold, som ikke får nok søvn procent af disse får aldrig nok søvn, mens det kun gælder 5 procent af dem, der ikke har oplevet de nævnte situationer inden for det seneste år. Den største andel finder man blandt dem, der har oplevet, at der er flere borgere, der ikke får tilstrækkelig hjælp.

9 Har du oplevet noget af følgende på din arbejdsplads det seneste år? Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 9 Figur 8. Søvn og forhold på arbejdspladsen det seneste år Afskedigelser (1.984) 47% 40% Ansættelsesstop (2.384) 44% Flere borger, der ikke får tilstrækkelig hjælp (1.577) 37% 46% 17% Sværere at komme på kursus eller uddannelse (1.989) 41% 44% Mindre tid til opgaverne (3.616) 44% Mindre tid til nødvendig dokumentation (2.882) 42% 44% Færre penge til materialer, hjælpemidler mv. (1.836) 40% 44% 15% Øget brug af teknologi, der erstatter personale (508) 39% 47% Mere udlicitering (365) 39% 46% 15% Nej (414) 66% 27% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Synes du selv, du får nok søvn til at føle dig udhvilet? Ja, som regel Ja, men ikke tit nok Nej, aldrig Ved ikke Antal svar i parentes. I alt 5.524

10 Oplever du noget af følgende på din arbejdsplads lige nu? Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 10 Også når det kommer til årsagen til søvnproblemerne, er der tydelige forskelle mellem de personer, der oplever eller har oplevet afskedigelser eller lignende. Figur 9 viser, at blandt dem, der lige nu oplever afskedigelser eller lignende, peger procent på arbejdsrelaterede problemer som årsag. Det gælder kun for 50 procent blandt dem, der ikke oplever nogle af de nævne situationer. Figur 9. Årsager til søvnproblemer og forhold på arbejdspladsen Afskedigelser (638) 65% Ansættelsesstop (983) Kolleger varslet mindre arbejdstid (198) Nej (1.138) 15% 50% 62% 62% Ved ikke (272) 9% 49% 0% 20% 40% 60% 80% Hvad er årsagen til, at du ikke får nok søvn til at føle dig udhvilet? Arbejdsrelaterede opgaver eller problemer Natarbejde eller skiftende arbejdstider med natarbejde Antal svar i parentes. I alt Det samme gælder, når man ser på dem, der inden for det seneste år har oplevet afskedigelser mv. (figur 10 nedenfor). Her svarer mellem 60 og 66 procent, at det skyldes arbejdsrelaterede problemer. Kun 31 procent blandt dem, der ikke har oplevet afskedigelser eller lignende inden for det seneste år, peger på arbejdsrelaterede opgaver som årsag til søvnproblemer. Der er ingen markant forskel på natarbejde som årsag.

11 Har du oplevet noget af følgende på din arbejdsplads det seneste år? Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 11 Figur 10. Årsager til søvnproblemer og forhold på arbejdspladsen det seneste år Afskedigelser (1.046) Ansættelsesstop (1.313) Flere borger, der ikke får tilstrækkelig hjælp (979) Sværere at komme på kursus eller uddannelse (1.168) Mindre tid til opgaverne (2.061) Mindre tid til nødvendig dokumentation (1.654) Færre penge til materialer, hjælpemidler mv. (1.089) Øget brug af teknologi, der erstatter personale (308) Mere udlicitering (221) Nej (131) 31% 63% 60% 66% 63% 62% 63% 61% 65% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hvad er årsagen til, at du ikke får nok søvn til at føle dig udhvilet? Arbejdsrelaterede opgaver eller problemer Natarbejde eller skiftende arbejdstider med natarbejde Antal svar i parentes. I alt Medlemmerne er også blevet spurgt, om de mener, at de har tid til at tage sig af de borgere, der særligt har brug for hjælp, og i hvilken grad borgerne får den hjælp, de har brug for. Her viser sig også en øget forekomst af søvnproblemer blandt medlemmer, der mener, at der ikke er tid nok til at hjælpe borgerne, eller at borgerne ikke får den hjælp, de har brug for. Af figur 11 (næste side) fremgår det, at der er en klar sammenhæng mellem, i hvor høj grad medlemmerne mener, at de har tid til at tage sig af borgere, der har brug for hjælp, og om man får nok søvn til at føle sig udhvilet. Blandt dem der svarer, at de i høj eller meget høj grad har tid til at tage sig af borgerne, svarer 7 procent, at de aldrig får nok søvn. Blandt dem, der slet ikke mener, de har tid til at tage sig af borgerne, er det hele 28 procent, der aldrig får nok søvn. Samenhængen er statistisk sikker.

12 I hvilken grad mener du, at borgere på dit arbejdsområde, der har brug for hjælp, service eller bistand, får den hjælp de har behov for? I hvilken grad mener du, at du har tid til at tage dig af de borgere, der i særlig grad har brug for hjælp, service eller bistand? Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 12 Figur 11. Sammenhængen mellem søvn og tid til borgerne I meget høj grad (313) 66% 27% 7% I høj grad (1.643) 59% 33% 7% I mindre grad (2.986) 41% 45% Slet ikke (148) 32% 41% 28% 0% 50% 100% Synes du selv, du for nok søvn til at føle dig udhvilet? Ja, som regel Ja, men ikke tit nok Nej, aldrig Ved ikke Antal svar i parentes. I alt Blandt dem, der i høj grad eller meget høj grad mener, at borgerne får den hjælp, de har brug for, får 8-9 procent aldrig nok søvn (figur 12). Derimod mener hver fjerde (25 %) af dem, der slet ikke mener, at borgerne får den nødvendige hjælp, at de aldrig får nok søvn. Figur 12. Sammenhængen mellem søvn og hjælp til borgerne I meget høj grad (349) 57% 32% 9% I høj grad (1.817) 56% 36% 8% I mindre grad (2.685) Slet ikke (106) 32% 25% 0% 50% 100% Synes du selv, du får nok søvn til at føle dig udhvilet? Ja, som regel Ja, men ikke tit nok Nej, aldrig Ved ikke Antal svar i parentes. I alt 5.090

13 I hvilken grad mener du, at du har tid til at tage dig af de borgere, der i særlig grad har brug for hjælp, service eller bistand? Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 13 Det er ligeledes især dem, der ikke mener, at de har tid til at tage sig af borgerne, der peger på arbejdsrelaterede problemer som årsag til søvnmanglen (figur 13). Ifølge 62 procent af dem, der i mindre grad mener, at de har tid til at tage sig af borgere, der har brug for hjælp, skyldes deres manglende søvn arbejdsrelaterede problemer. Hele 78 procent af dem, der slet ikke mener, de har tid til at tage sig af borgere med brug for hjælp, peger på arbejdsrelatede problemer som årsag. Omvendt er det kun 42 procent af dem, der i høj grad eller meget høj grad mener, at de har tid til at tage sig af borgerne, der peger på arbejdsrelatede problemer. Figur 13. Årsager til søvnproblemer og tid til borgerne I meget høj grad (105) 42% I høj grad (663) 42% I mindre grad (1.736) 62% Slet ikke (101) 78% 0% 50% 100% Hvad er årsagen til, at du ikke får nok søvn til at føle dig udhvilet? Arbejdsrelaterede opgaver eller problemer Natarbejde eller skiftende arbejdstider med natarbejde Antal svar i parentes. I alt 2.805

14 I hvilken grad mener du, at borgere på dit arbejdsområde, der har brug for hjælp, service eller bistand, får den hjælp de har behov for? Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 14 Også på spørgsmålet om, hvorvidt borgerne får den hjælp, de har brug for, er der flere, der peger på arbejdsrelaterede problemer, blandt dem, der har svaret slet ikke eller i mindre grad (hhv. 71 % og 63 %). Blandt dem, der svarer i høj grad eller i meget høj grad, er det hhv. 46 og 51 procent, der mener, at søvnunderskuddet skyldes arbejde. Figur 14. Årsager til søvnproblemer og hjælp til borgerne I meget høj grad (144) I høj grad (798) 9% 46% 51% I mindre grad (1.529) Slet ikke (72) 18% 63% 71% Antal svar i parentes. I alt % 20% 40% 60% 80% Hvad er årsagen til, at du ikke får nok søvn til at føle dig udhvilet? Arbejdsrelaterede opgaver eller problemer Natarbejde eller skiftende arbejdstider med natarbejde Andre faktorer Det er også undersøgt, om der er systematiske forskelle med hensyn til køn, arbejdstid og anciennitet på arbejdspladsen. Der har imidlertid ikke vist sig at være nogen statistisk sikre forskelle, og figurerne er derfor heller ikke vist.

15 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 15 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden november 2015 Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse i indsamlingsperioden. Målgruppen Erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Da undersøgelsen er baseret på en stikprøve af FOAs erhvervsaktive medlemmer, er tallene forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle forskelle fremhævet i notatet er statistisk signifikante ved et signifikansniveau på minimum 95 % med mindre andet er nævnt. Hermed kan vi med 95 % sikkerhed sige, at der er tale om reelle forskelle og ikke blot tilfældigheder. Antal besvarelser og svarprocent I alt medlemmer af forbundets medlemspanel blev inviteret til undersøgelsen. 255 e- mailadresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var I alt medlemmer medvirkede i undersøgelsen gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 330 afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var 51. Repræsentativitet Unge er generelt underrepræsenteret, og der er derfor risiko for at undervurdere forekomsten af søvnmangel blandt FOAs medlemmer, da unge i højere grad får for lidt søvn. Vægtning af data på blandt andet alder ændrede dog ikke på resultaterne. Vægtning af data Der er ikke anvendt vægtning af data.

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi 3. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi FOA har i perioden 7.-23. oktober 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om brug af velfærdsteknologi

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen 7. november 2014 Velfærdsteknologi FOA har i perioden den 11. til 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen om velfærdsteknologi. Spørgsmålene blev

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere