Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Resultatkontrakt,2015 mellem$fødevarestyrelsen$og$fødevareministeriets$departement December2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Indledning 1. Fødevareministeriets mission, vision og strategiske pejlemærker Det er Fødevareministeriets mission at skabe rammer for: et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv en ansvarlig forvaltning af naturressourcer fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner Det er Fødevareministeriets vision, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. Fødevareministeriets koncernledelses har formuleret fire strategiske pejlemærker, som sætter retning for hele Fødevareministeriet. De fire pejlemærkerne indgår som fokusområder, hvor det vurderes, at der er særligt behov for et løft af koncernens indsats i de kommende år. De fire pejlemærker er: et erhverv i vækst og udvikling grøn omstilling af fødevareerhvervet tættere på omverdenen tænkende og handlekraftig organisation Fødevareministeriets fælles mission, vision og strategiske pejlemærker er rammesættende for arbejdet i koncernens institutioner med at formulere strategiske målbilleder, resultatkontrakter og øvrige strategiske dokumenter. 2. Fundamentet for Fødevarestyrelsens strategiske målbillede Mission og vision Fødevarestyrelsen er sat i verden for at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. Fødevarestyrelsen vil arbejde for: Sundere spisevaner, samt at færre mennesker bliver syge af maden Sundere dyr på marker og i stalde, og større dyrevelfærd Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer Ressourcer og organisation Styrelsens ressourcestyring hviler på en effektiviseringsstrategi for , der beskriver, hvorledes styrelsen vil håndtere de årlige krav om 2 pct. effektiviseringer på såvel bevillingssom gebyrområdet, samt bortfald af særskilte bevillinger. Strategien bygger bl.a. på effektiviseringer via reducerede huslejeomkostninger, øget digitalisering og optimeringer af driften. Hertil kommer opnåelse af produktivitetsstigninger via lean-team-indsats. 2

3 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Effektiviseringsstrategien indebærer, at Fødevarestyrelsen planlægger at imødekomme effektiviseringskravene uden at reducere det faglige ambitionsniveau, men der vil være ændringer i metoder mhp. øget effektivitet. Fødevarestyrelsen foretog en reorganisering i 2012 med etablering af en enhedsorganisation. Denne organisation planlægges grundlæggende fastholdt i de kommende år. Fødevarestyrelsen ønsker at være frontløber inden for effektiv og innovativ forvaltning. Eksternt indebærer det en fortløbende udvikling af bedre metoder til at opnå ønsket adfærd hos virksomheder og forbrugere. Som led heri er der igangsat en strategisk proces, der skal afsøge muligheder for mere fundamentale metodeskift, herunder via ny teknologi. Internt indebærer det udvikling af en skarpere virksomhedsstyringsmodel, god arbejdsgiveradfærd samt en langsigtet, strategisk tilgang til styrelsens kompetencesammensætning. 3. Fødevarestyrelsens flerårige strategiske prioriteringer og målsætninger Fødevarestyrelsens prioriteringer og målsætninger tager afsæt i pejlemærkerne i Fødevarestyrelsens forretningsstrategi : 1 En markedsudviklende indsats Fødevarestyrelsen skal være ambitiøs og innovativ, når det kommer til at styrke fødevaresektorens konkurrenceevne på det globale marked. Fødevarestyrelsen skal ligeledes være med til at sikre et højt ambitionsniveau mht. fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, miljø- og ressourcebelastning samt sundhedseffekt. Fødevarestyrelsen skal således styrke sin rolle som erhvervsstyrelse. Både hvad angår eksportunderstøttelse og ift. at hjælpe virksomhedernes produktion i Danmark, hvor adskillige undersøgelser viser, at erhvervet efterspørger vores viden og vejledning. Konkret betyder dette bl.a. en øget indsats ift. at servicere eksportvirksomheder, åbne markeder og markedsføre dansk fødevaresikkerhed samt at kombinere styrelsens kontrolopgaver med tiltag, som i endnu højere grad bringer styrelsens viden ud til virksomhederne, herunder via øget vejledning. 2 Udsyn og åbenhed Fødevarestyrelsen skal have et stærkt udsyn både nationalt og internationalt og ad den vej indhente viden og inspiration til bedre forvaltning af fødevaresektoren. Dialogen med forbrugerne vedr. sund mad og livsstil skal fornyes, og der er behov for at styrke et forpligtende samspil med aktørerne på fødevaremarkedet og et tæt samspil med forskningsinstitutionerne. Konkret skal vi styrke vores indsats ift. at hente viden fra internationale og nationale partnere, når vi laver policy og indretter vores kontrolvirksomhed. Dette bl.a. via yderligere nabo- og væksttjek, styrkelse af dialogfora med erhvervet og kundetilfredshedsanalyser. 3 Stolte medarbejdere og synlige ledere 3

4 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Fødevarestyrelsens succes er afhængig af en stærk organisationskultur præget af dygtige medarbejdere, der trives og er stolte af deres arbejde, og ledere, der er synlige både indadtil og udadtil. Begge dele giver Fødevarestyrelsen mulighed for at være handlekraftig, når der skal leveres input til den innovative forvaltning af hele fødevaresektoren. En konkret indsats er samlet i 10 flerårige projekter under titlen Fremtidens Fødevarestyrelse, herunder strategisk kompetenceudvikling, intern kommunikation og ensartet kundeservice. Resultatet af projekterne implementeres over de kommende år. 4. Primære udfordringer i 2015 Fødevarestyrelsen forventer, at følgende vil udgøre styrelsens primære udfordringer i 2015: 1 Implementering af Fødevareforlig III Forhandlingerne omkring Fødevareforlig III er udskudt til foråret 2015, da det afventer det kritiske eftersyn af Listeria-indsatsen. I 2015 har Fødevarestyrelsen således en vigtig opgave i at sikre forligets implementering. Forliget forventes at dække perioden og der er bl.a. lagt op til at lægge større vægt på vejledning af virksomhederne ( viden til vækst ), samt at foretage ændringer af den danske indsats ift. mikrobiologiske trusler, herunder Listeria, som følge af det kritiske eftersyn. 2 MRSA Der vil være et fortsat højt fokus på indsatsen for at håndtere og reducere risici forbundet med MRSA i svinebesætninger. 3 Initiativer på dyrevelfærdsområdet I 2015 er der en vigtig opgave med at sikre samarbejde med bl.a. erhvervet og dyreværnsorganisationer om opfølgning på svinehandlingsplanen fra marts 2014, opfølgning på handlingsplan vedr. fjerkræ og dyrevelfærdsinitiativer i øvrigt. 4 Sundere mad Inden for rammerne af initiativet Danskernes Mad vil styrelsen i 2015 have ansvar for at sikre en tættere og bredere dialog med detailhandlen mhp., at denne tager et større medansvar for et sundere, mere mangfoldigt og bæredygtigt dansk fødevareforbrug. Indsatsen på børn- og ungeområdet styrkes i 2015 for at medvirke til at børn og unge i højere grad møder den gode, sunde hverdagsmad i bl.a. daginstitutioner, skoler og idrætsliv, samt understøttes i udviklingen af deres madkompetencer. Fødevarestyrelsen udvider sine aktiviteter til også at omfatte mad til ældre. Herudover vil der være fokus på at øge kundskaben om økologi hos forbrugeren og styrke udbredelsen af økologi i detailhandlen. 5 Internationalt arbejde Der vil i 2015 ligge en vigtig opgave i at understøtte erhvervets aktuelle eksportmuligheder på udvalgte vækstmarkeder, jf. eksportstrategien. Det gælder ikke mindst Kina, som 4

5 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 opfølgning på det store Kina-fremstød i 2014, samt andre markeder i Asien og Afrika, hvor der er udsendt nye statskonsulenter. Det russiske importforbud mod fødevarer fra EU kan også i 2015 medføre behov for tæt dialog med russerne, samt understøttelse af erhvervets behov for alternative afsætningsmarkeder. Som led i udviklingen af virksomhedernes konkurrenceevne vil Fødevarestyrelsen arbejde videre med konceptet nabotjek, hvor regler og metoder i Danmark benchmarkes ud fra sammenlignelige lande. 5

6 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Resultatkontraktens mål kan opsummeres i følgende tabel: Tema Nr. Sundere dyr på marker og i stalde, og større dyrevelfærd Sundere spisevaner, samt at færre mennesker bliver syge af maden Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer 1 Begrænsning af resistens 2 Dyrevelfærd 3 Færre bliver syge af maden 4 Sundere og bedre mad 5 Effektiv fødevarekontrol 6 Et effektivt veterinærberedskab 7 Lettelse af erhvervets omkostninger i Kødkontrollen I de følgende tre afsnit præsenteres Fødevarestyrelsens mål for De angivne temaer afspejler fokusområderne i Fødevarestyrelsens vision. SUNDERE'DYR'PÅ'MARKER'OG'I'STALDE,'OG'STØRRE'DYREVELFÆRD'' 1 opfyldelse Begrænsning af resistens Antibiotikaforbruget skal reduceres Vægt 20 % et er fuldt opfyldt, hvis det samlede antibiotikaforbrug i 2015 maksimalt udgør kg aktivstof. et for 2015 udgør en nedgang på 5 % ift Udvikling i antibiotikaforbruget, samlet: Kg aktivstof /år Forbrug I 2014 var målet, at antibiotikaforbruget skulle reduceres med 10 % af det daværende validerede 2009-forbrug. Metode Der foretages udtræk om antibiotikaforbrug via Fødevarestyrelsens database over veterinær dyremedicin (VetStat). Det er kun antibiotika til følgende dyrearter som indgår i opgørelsen: Svin, kvæg, fjerkræ, pelsdyr, akvakultur samt får og geder Begrundelse Muligheden for effektiv behandling af bakterielle infektioner er vigtigt i sikringen af dyrs sundhed og velfærd. Ansvarlig anvendelse af antibiotika er afgørende vigtigt i disse behandlinger. Samtidig er det også vigtigt, at udviklingen af antibiotikaresistens, der kan opstå ved vidtgående brug af antibiotika, begrænses. Fødevarestyrelsen vil derfor arbejde for det lavest 6

7 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 mulige antibiotikaforbrug og have særlig fokus på de kritisk vigtige antibiotika. Indsatsen i 2015 vil bl.a. tage udgangspunkt i en handlingsplan, der udarbejdes på baggrund af en ekspertvurdering foretaget i et fremmes ved bl.a. en løbende vurdering af grænseværdierne og sikring af en effektiv Gult kort-ordning. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 2 opfyldelse Metode Bedre dyrevelfærd Bedre regelefterlevelse i svinebesætninger Vægt 10 % et er fuldt opfyldt, hvis minimum 60 % af de udpegede besætninger efterlever reglerne, dvs. de ikke modtager en anmærkning (indskærpelse, påbud eller politianmeldelse). et afspejler en forbedring ift. seneste måling fra 2012, hvor 50 % af de udpegede besætninger ikke modtog en anmærkning. Den seneste nulpunktsundersøgelser af regelefterlevelsen i svinebesætninger var i 2012, og der vil i 2015 gennemføres en ny undersøgelse af dyrevelfærd i svinebesætninger. De udpegede besætninger er tilfældigt udvalgt. Efter undersøgelsen er gennemført udarbejdes en rapport, som vil blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Begrundelse Den kvartalsvise opgørelse indeholder en status over kontroller og udfald. Dyrevelfærd er centralt i forhold til at sikre en bæredygtig husdyrproduktion og er samtidig en integreret del af de animalske fødevarers samlede kvalitet. Hensyn til dyrevelfærd sætter rammerne for erhvervets ansvar ved hold og transport af dyr. et fremmes bl.a. ved, at de veterinære kampagner målrettes de områder, hvor forbedringspotentialet for dyrevelfærden er størst. Undersøgelsen i 2015 er en statusmåling på den aktuelle tilstand, og undersøgelsens resultat vil være med til at kortlægge de nødvendige indsatser fremadrettet. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. ' 7

8 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 SUNDERE'SPISEVANER,'SAMT'AT'FÆRRE'MENNESKER'BLIVER'SYGE'AF'MADEN' 3 Færre bliver syge af maden Indikator 3.1 Salmonellaindsatsen Indikator 3.2 Campylobacterindsatsen Vægt 20 % opfyldelse 3.1 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal registrerede sygdomstilfælde pga. salmonella i 2015 ikke overstiger Udviklingen i antal salmonellatilfælde: Antal/år Salmonellatilfælde Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. 3.2 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal registrerede sygdomstilfælde pga. campylobacter i 2015 ikke overstiger Udviklingen i antal campylobactertilfælde: Antal/år Campylobactertilfælde Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. Metode 3.1 Der tages udgangspunkt i kvartalsvise opgørelser på baggrund af data fra Statens Serum Institut. Der vil i årsrapporten blive rapporteret på, hvorvidt smitten er erhvervet i Danmark, eller i udlandet. 3.2 Der tages udgangspunkt i kvartalsvise opgørelser på baggrund af data fra Statens Serum Institut. Der vil i årsrapporten blive rapporteret på, hvorvidt smitten er erhvervet i Danmark, eller i udlandet. Begrundelse Fødevarestyrelsen arbejder for en høj fødevaresikkerhed, så færre mennesker bliver syge af den mad de spiser. En høj fødevaresikkerhed fremmes generelt ved, at Fødevarestyrelsen kontrollerer, vejleder, 8

9 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 regulerer og informerer forbrugere, producenter og importører. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 4 Sundere og bedre mad Indikator 4.1 Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen Indikator 4.2 De økologiske spisemærker Vægt 10 % opfyldelse 4.1 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen stiger til mindst Antallet af Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen blev senest opgjort i 2012, hvor der ved udgangen af året var Antallet af Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen ved udgangen af 2014, skønnes til ca Indikatoren tæller med en vægt på 5 procentpoint. 4.2 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis der er mindst økologiske spisemærker ultimo Der var 940 økologiske spisemærker ved udgangen af november Indikatoren tæller med en vægt på 5 procentpoint. Metode 4.1 Opgørelsen foretages af Nielsen analyse. De kvartalsvise rapporteringer bliver baseret på forventning, mens årsafrapporteringen angiver det eksakte antal. Nøglehulscertificering stiller en række krav til de enkelte produkter omkring eksempelvis fedtindhold mv.. En fuldstændig liste over kriterierne for Nøglehulscertificering fremgår af bekendtgørelse nr. 913 af 4. juli Fødevarestyrelsen udarbejder statistik over det økologiske spisemærke ca. én gang hver måned. Det økologiske spisemærke findes i tre udgave - guld, sølv og bronze og tildeles ud fra den anvendte andel af økologiske råvarer i produktionen. En fuldstændig liste over kriterierne herunder de dokumentationsbehov, der er knyttet til ordningen, fremgår af bekendtgørelse nr. 420 af 24. april Begrundelse Flere Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen øger muligheden for nemt at træffe sundere valg, hvorfor Fødevarestyrelsen generelt samarbejder med detailhandlen og producenter herom. Indikatoren fremmes konkret via en fælles kampagne med fokus på salt i

10 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Det statskontrollerede økologiske spisemærke er en meget synlig del af indsatsen for regeringens målsætning om mere økologi i de offentlige køkkener. Mærket er løftestang og markør for Fødevarestyrelsens indsats og fungerer som driver for fastholdelse og udvikling af økologi i såvel offentlige som private storkøkkener. Indikatoren fremmes via rådgivning og uddannelse om økologi. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 5 Effektiv fødevarekontrol Indikator 5.1 Andelen af brodne kar Indikator 5.2 Overholdelse af planlagte kontrolbesøg Vægt 20 % opfyldelse 5.1 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis andelen af brodne kar ikke overstiger 0,9 % af det samlede antal kontrolobjekter. Brodne kar er defineret som kontrolobjekter med minimum 3 anmærkninger på de 4 seneste kontrolbesøg. Udviklingen i brodne kar: Andel/år Brodne kar 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. 5.2 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen når 100 % af de planlagte kontrolbesøg i 2015, jf. kontrolfrekvensvejledningen. De planlagte kontrolbesøg fastsættes dels på baggrund af standard- eller elitefrekvensen, dels ved individuel udpegning til prioriteret kontrol. Der er i 2015 planlagt detailkontroller og engroskontroller. Antallet af planlagte kontroller kan ændre sig i løbet af året som følge af til- og afgang af kontrolobjekter. Udviklingen i målopfyldelse: Andel/år Detail 99,1 % 99,7 % 99,7 % 100 % 100 % Engros 98,2 % 99,1 % 99,0 % 100 % 100 % 10

11 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 opfyldelsen vil som tidligere år kunne blive påvirket af omfanget af ikke-planlagte kontroller, der kan afhænge af fx beredskabsopgaver, samt eksternt givne forhindringer for at gennemføre konkrete planlagte kontroller. et om 100 pct. opretholdes dog alligevel som målsætningen. Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. Metode 5.1 Beregning af procentandele ved udtræk fra kontrolsystemet. 5.2 Beregning af procentandele ved udtræk fra kontrolsystemet. Begrundelse Fødevarestyrelsen udarbejder regler, der fremmer fødevaresikkerheden i Danmark. Fødevarestyrelsen arbejder desuden med en risikoorienteret tilgang til kontrolindsatsen i fødevarevirksomheder. et fremmes ved en effektiv planlægning og fastholdelse af et højt niveau for vejledningsindsatsen på kontrolbesøgene. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. UDVIDEDE'MULIGHEDER'FOR'AT'FREMSTILLE,'FORHANDLE'OG'FORBRUGE'FØDEVARER' 6 Et effektivt veterinærberedskab Samhandelsmæssige restriktioner Vægt 10 % opfyldelse et er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen fastholder 0 dages samhandelsmæssige restriktioner på det veterinære stadie udover det minimale antal dage, der er fastlagt i EU-direktiv. Udvikling: Antal/år * Antal udbrud der udløser samhandelsmæssige restriktioner Samhandelsmæssige restriktioner udover det minimale antal dage *Antallet i 2014 er angivet frem til 3. kvartal Metode Fødevarestyrelsen optæller antallet af dage med samhandelsmæssige restriktioner for producenter og virksomheder, der overstiger det minimale antal dage med uundgåelige samhandelsrestriktioner, hvilket er specificeret i det relevante EU sygdomsbekæmpelsesdirektiv. Det minimale antal dage er fastsat i EU-direktiv, der regulerer bekæmpelsen af den pågældende sygdom. 11

12 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 I opgørelsen indgår følgende sygdomme: Højpatogen aviær influenza, mund- og klovesyge, afrikansk svinepest, klassisk svinepest og Newcastle disease. Begrundelse et fremmes ved at sikre, at sygdomme bekæmpes hurtigt og effektivt bl.a. ved at sikre, at den indledende rengøring og desinfektion af den smitteramte bedrift er afsluttet indenfor 72 timer efter diagnosticering. Ved udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i lande omkring Danmark vil Fødevarestyrelsen sikre, at der udarbejdes en trusselsvurdering inden for tre arbejdsdage. Dermed undgås samhandelsmæssige restriktioner udover den minimale periode, som fastlagt under EU-lovgivningen Således er et effektivt veterinærberedskab afgørende for en markedsudviklende indsats, hvor mulighederne for at drive erhverv udvides. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 7 Lettelse af erhvervets omkostninger i Kødkontrollen Overholdelse af aftalte enhedsomkostninger Vægt 10 % opfyldelse Nedenstående enhedsomkostninger, er beregnet ud fra forudsætninger, om en årlig effektivisering i Kødkontrollen på 2 pct. frem mod 2020, hvilket vil sige effektiviseringer i størrelsesorden 28,5 mio. kr. et er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen overholder måltal for Kødkontrollens dyrespecifikke enhedsomkostninger, samt budgettal for små slagtehuse. tallet er betinget af, at de aftalte budgetforudsætninger med slagterierne overholdes. tallene er: - Svineslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder. - Kreaturslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder. - Fjerkræslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder. Et godkendt budget 2015 forventes i februar 2015, hvorefter de konkrete mål for enhedsomkostninger kan formuleres. Udviklingen i enhedsomkostningerne: Faste priser, * niveau/år [kr.] Svineslagterier 11,97 12,15 11,32 11,01 Kreaturslagterier 13,19 14,11 13,81 13,72 Fjerkræslagterier 1,83 1,74 1,42 1,41 12

13 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 *Enhedsomkostningerne i 2014 er angivet til og med 3. kvartal. I 2014 var målet, at enhedsomkostningerne maksimalt måtte være: - Svineslagterrier: 11,25 kr. - Kreaturslagterier: 13,33 kr. - Fjerkræslagterier: 1,49 kr. Enhedsomkostningerne afhænger af virksomhedernes indmeldte produktionsplaner. En effektiv dialog med erhvervet, hvor virksomhederne varsler ændringer i tilstrækkelig tid er nødvendig for, at Kødkontrollen kan nå at tilpasse sin kapacitet til virksomhedens behov og dermed holde enhedsomkostningerne nede. Kødkontrollen skal ud over enhedsomkostninger fortsat have et stærkt fokus på kvalitet i kontrollen. Metode Enhedsomkostningerne fremkommer ved at dividere de totale kontrolomkostninger med antallet af slagtede dyreenheder. Budgetforudsætningerne vedrører overholdelse af de enkelte virksomheders indmeldte produktionsplaner, efter hvilke Kødkontrollen planlægger sit bemandingsbehov. Begrundelse Fødevarestyrelsen gennemfører en række initiativer for at opnå yderligere omkostningsreduktioner i den offentlige kødkontrol.initiativerne tager afsæt i en benchmarking-undersøgelse udført af PA Consulting Group i Effektiviseringerne indebærer bl.a. ændrede kontrolmetoder og arbejdsgange. Gennemførelse af flere af forslagene vil kræve investeringer og aktiv medvirken fra erhvervet, og enkelte kræver også godkendelse fra 3. lands markeder. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 13

14

15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade København K Tlf.: Fax.: ISBN (web)

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Fødevarestyrelsens resultatkontrakt for 2016

Fødevarestyrelsens resultatkontrakt for 2016 Fødevarestyrelsens resultatkontrakt for 2016 Kolofon Fødevarestyrelsens resultatkontrakt for 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2017

Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2017 Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2017 Kolofon Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2017 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2018

Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2018 Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2018 Kolofon Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2018 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Den tidligere VK-regering indgik den 28. juni 2010 et fireårigt fødevareforlig for 2011-2014

Læs mere

Veterinære beredskabsøvelser

Veterinære beredskabsøvelser Veterinære beredskabsøvelser Udvikling og afprøvning af det veterinære beredskab Hanne M. Hansen, kontor for husdyrsundhed Det veterinære beredskab kort! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Veterinære beredskabsøvelser

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 69 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. november 2010 TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Den 3. august 2015 FVST/Kontrolstyring Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 8 2. Generelle forhold 9 2.1. Strategiske mål 9 2.1.1 Audit

Læs mere

Kvalitet i offentlige forvaltningsdata i Fødevarestyrelsen

Kvalitet i offentlige forvaltningsdata i Fødevarestyrelsen Kvalitet i offentlige forvaltningsdata i Fødevarestyrelsen Rigsarkivets konference 8. nov. 2017 Annelise Fenger, Kunde- og udviklingsdirektør, Fødevarestyrelsen Miljø- og Fødevareministeriets organisering

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

Fødevarestyrelsens årsrapport 2014

Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 1 Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 Denne årsrapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2015 Bidragyder(e): Fødevarestyrelsen Foto forside: Danmarks nationalret -

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder J. nr.: 2014-14-60-00048 15. juni 2016 Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder INDLEDNING Der er risiko for, at smitsomme

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010.

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 28. juni 2010 Fødevareforlig 2.0. Regeringen indgik den 31. maj 2007 et treårigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

I afsnit to og tre er Fødevarestyrelsens mission og vision introduceret. Dernæst er selve strategiens syv emneområder beskrevet i afsnit fire:

I afsnit to og tre er Fødevarestyrelsens mission og vision introduceret. Dernæst er selve strategiens syv emneområder beskrevet i afsnit fire: 2. december 2008 Fødevarestyrelsen fra jord til bord Fødevarestyrelsens strategi 2009-2012 1. Indledning 1.1 Fødevarestyrelsens strategi Fødevarestyrelsens strategi for årene 2009-2012 angiver de væsentligste

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste.

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 298 Offentligt Danske Slagtermestres Landsforening Poppelvej 83 Postbox 709 5230 Odense M. MINISTEREN J.nr.: 354 Den Kære Lars

Læs mere

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener 28 millioner kr. til mere økologi Fødevareministeriet har afsat 28 millioner kr. i 2013 til at støtte omlægning til økologi i offentlige køkkener. De penge

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken

Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 625 Offentligt Den 15. april 2016. Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken Nr Initiativ 1. BÆREDYGTIGT GRUNDLAG 1.1 Indsatsbehov

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014.

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. NY STRATEGI Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. INVITATION VÆR MED TIL AT PÅVIRKE GUDP S STRATEGI Siden 2010 har Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. U stillet af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg (Det talte ord gælder)

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. U stillet af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg (Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 210 Offentligt Bilag til MOF alm. del spm. 210 Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. U stillet af Folketingets

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN Hvad? Fremover vil de kvalitative parametre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Søfartsstyrelsen 2010 Indledning Dansk fiskeri og søfart skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Sikkerhed, sundhed og miljø skal være

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 9. marts 2009/JAM/- Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Problem Danmark har i mange år haft systemer

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN

MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN Poul Bækbo, HusdyrInnovation FAGLIGT NYT Munkebjerg Hotel, den 26. september 2017 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKA-RESISTENS MRSA driver processen MRSA Methicillin Resistent

Læs mere