Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Resultatkontrakt,2015 mellem$fødevarestyrelsen$og$fødevareministeriets$departement December2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Indledning 1. Fødevareministeriets mission, vision og strategiske pejlemærker Det er Fødevareministeriets mission at skabe rammer for: et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv en ansvarlig forvaltning af naturressourcer fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner Det er Fødevareministeriets vision, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. Fødevareministeriets koncernledelses har formuleret fire strategiske pejlemærker, som sætter retning for hele Fødevareministeriet. De fire pejlemærkerne indgår som fokusområder, hvor det vurderes, at der er særligt behov for et løft af koncernens indsats i de kommende år. De fire pejlemærker er: et erhverv i vækst og udvikling grøn omstilling af fødevareerhvervet tættere på omverdenen tænkende og handlekraftig organisation Fødevareministeriets fælles mission, vision og strategiske pejlemærker er rammesættende for arbejdet i koncernens institutioner med at formulere strategiske målbilleder, resultatkontrakter og øvrige strategiske dokumenter. 2. Fundamentet for Fødevarestyrelsens strategiske målbillede Mission og vision Fødevarestyrelsen er sat i verden for at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. Fødevarestyrelsen vil arbejde for: Sundere spisevaner, samt at færre mennesker bliver syge af maden Sundere dyr på marker og i stalde, og større dyrevelfærd Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer Ressourcer og organisation Styrelsens ressourcestyring hviler på en effektiviseringsstrategi for , der beskriver, hvorledes styrelsen vil håndtere de årlige krav om 2 pct. effektiviseringer på såvel bevillingssom gebyrområdet, samt bortfald af særskilte bevillinger. Strategien bygger bl.a. på effektiviseringer via reducerede huslejeomkostninger, øget digitalisering og optimeringer af driften. Hertil kommer opnåelse af produktivitetsstigninger via lean-team-indsats. 2

3 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Effektiviseringsstrategien indebærer, at Fødevarestyrelsen planlægger at imødekomme effektiviseringskravene uden at reducere det faglige ambitionsniveau, men der vil være ændringer i metoder mhp. øget effektivitet. Fødevarestyrelsen foretog en reorganisering i 2012 med etablering af en enhedsorganisation. Denne organisation planlægges grundlæggende fastholdt i de kommende år. Fødevarestyrelsen ønsker at være frontløber inden for effektiv og innovativ forvaltning. Eksternt indebærer det en fortløbende udvikling af bedre metoder til at opnå ønsket adfærd hos virksomheder og forbrugere. Som led heri er der igangsat en strategisk proces, der skal afsøge muligheder for mere fundamentale metodeskift, herunder via ny teknologi. Internt indebærer det udvikling af en skarpere virksomhedsstyringsmodel, god arbejdsgiveradfærd samt en langsigtet, strategisk tilgang til styrelsens kompetencesammensætning. 3. Fødevarestyrelsens flerårige strategiske prioriteringer og målsætninger Fødevarestyrelsens prioriteringer og målsætninger tager afsæt i pejlemærkerne i Fødevarestyrelsens forretningsstrategi : 1 En markedsudviklende indsats Fødevarestyrelsen skal være ambitiøs og innovativ, når det kommer til at styrke fødevaresektorens konkurrenceevne på det globale marked. Fødevarestyrelsen skal ligeledes være med til at sikre et højt ambitionsniveau mht. fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, miljø- og ressourcebelastning samt sundhedseffekt. Fødevarestyrelsen skal således styrke sin rolle som erhvervsstyrelse. Både hvad angår eksportunderstøttelse og ift. at hjælpe virksomhedernes produktion i Danmark, hvor adskillige undersøgelser viser, at erhvervet efterspørger vores viden og vejledning. Konkret betyder dette bl.a. en øget indsats ift. at servicere eksportvirksomheder, åbne markeder og markedsføre dansk fødevaresikkerhed samt at kombinere styrelsens kontrolopgaver med tiltag, som i endnu højere grad bringer styrelsens viden ud til virksomhederne, herunder via øget vejledning. 2 Udsyn og åbenhed Fødevarestyrelsen skal have et stærkt udsyn både nationalt og internationalt og ad den vej indhente viden og inspiration til bedre forvaltning af fødevaresektoren. Dialogen med forbrugerne vedr. sund mad og livsstil skal fornyes, og der er behov for at styrke et forpligtende samspil med aktørerne på fødevaremarkedet og et tæt samspil med forskningsinstitutionerne. Konkret skal vi styrke vores indsats ift. at hente viden fra internationale og nationale partnere, når vi laver policy og indretter vores kontrolvirksomhed. Dette bl.a. via yderligere nabo- og væksttjek, styrkelse af dialogfora med erhvervet og kundetilfredshedsanalyser. 3 Stolte medarbejdere og synlige ledere 3

4 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Fødevarestyrelsens succes er afhængig af en stærk organisationskultur præget af dygtige medarbejdere, der trives og er stolte af deres arbejde, og ledere, der er synlige både indadtil og udadtil. Begge dele giver Fødevarestyrelsen mulighed for at være handlekraftig, når der skal leveres input til den innovative forvaltning af hele fødevaresektoren. En konkret indsats er samlet i 10 flerårige projekter under titlen Fremtidens Fødevarestyrelse, herunder strategisk kompetenceudvikling, intern kommunikation og ensartet kundeservice. Resultatet af projekterne implementeres over de kommende år. 4. Primære udfordringer i 2015 Fødevarestyrelsen forventer, at følgende vil udgøre styrelsens primære udfordringer i 2015: 1 Implementering af Fødevareforlig III Forhandlingerne omkring Fødevareforlig III er udskudt til foråret 2015, da det afventer det kritiske eftersyn af Listeria-indsatsen. I 2015 har Fødevarestyrelsen således en vigtig opgave i at sikre forligets implementering. Forliget forventes at dække perioden og der er bl.a. lagt op til at lægge større vægt på vejledning af virksomhederne ( viden til vækst ), samt at foretage ændringer af den danske indsats ift. mikrobiologiske trusler, herunder Listeria, som følge af det kritiske eftersyn. 2 MRSA Der vil være et fortsat højt fokus på indsatsen for at håndtere og reducere risici forbundet med MRSA i svinebesætninger. 3 Initiativer på dyrevelfærdsområdet I 2015 er der en vigtig opgave med at sikre samarbejde med bl.a. erhvervet og dyreværnsorganisationer om opfølgning på svinehandlingsplanen fra marts 2014, opfølgning på handlingsplan vedr. fjerkræ og dyrevelfærdsinitiativer i øvrigt. 4 Sundere mad Inden for rammerne af initiativet Danskernes Mad vil styrelsen i 2015 have ansvar for at sikre en tættere og bredere dialog med detailhandlen mhp., at denne tager et større medansvar for et sundere, mere mangfoldigt og bæredygtigt dansk fødevareforbrug. Indsatsen på børn- og ungeområdet styrkes i 2015 for at medvirke til at børn og unge i højere grad møder den gode, sunde hverdagsmad i bl.a. daginstitutioner, skoler og idrætsliv, samt understøttes i udviklingen af deres madkompetencer. Fødevarestyrelsen udvider sine aktiviteter til også at omfatte mad til ældre. Herudover vil der være fokus på at øge kundskaben om økologi hos forbrugeren og styrke udbredelsen af økologi i detailhandlen. 5 Internationalt arbejde Der vil i 2015 ligge en vigtig opgave i at understøtte erhvervets aktuelle eksportmuligheder på udvalgte vækstmarkeder, jf. eksportstrategien. Det gælder ikke mindst Kina, som 4

5 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 opfølgning på det store Kina-fremstød i 2014, samt andre markeder i Asien og Afrika, hvor der er udsendt nye statskonsulenter. Det russiske importforbud mod fødevarer fra EU kan også i 2015 medføre behov for tæt dialog med russerne, samt understøttelse af erhvervets behov for alternative afsætningsmarkeder. Som led i udviklingen af virksomhedernes konkurrenceevne vil Fødevarestyrelsen arbejde videre med konceptet nabotjek, hvor regler og metoder i Danmark benchmarkes ud fra sammenlignelige lande. 5

6 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Resultatkontraktens mål kan opsummeres i følgende tabel: Tema Nr. Sundere dyr på marker og i stalde, og større dyrevelfærd Sundere spisevaner, samt at færre mennesker bliver syge af maden Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer 1 Begrænsning af resistens 2 Dyrevelfærd 3 Færre bliver syge af maden 4 Sundere og bedre mad 5 Effektiv fødevarekontrol 6 Et effektivt veterinærberedskab 7 Lettelse af erhvervets omkostninger i Kødkontrollen I de følgende tre afsnit præsenteres Fødevarestyrelsens mål for De angivne temaer afspejler fokusområderne i Fødevarestyrelsens vision. SUNDERE'DYR'PÅ'MARKER'OG'I'STALDE,'OG'STØRRE'DYREVELFÆRD'' 1 opfyldelse Begrænsning af resistens Antibiotikaforbruget skal reduceres Vægt 20 % et er fuldt opfyldt, hvis det samlede antibiotikaforbrug i 2015 maksimalt udgør kg aktivstof. et for 2015 udgør en nedgang på 5 % ift Udvikling i antibiotikaforbruget, samlet: Kg aktivstof /år Forbrug I 2014 var målet, at antibiotikaforbruget skulle reduceres med 10 % af det daværende validerede 2009-forbrug. Metode Der foretages udtræk om antibiotikaforbrug via Fødevarestyrelsens database over veterinær dyremedicin (VetStat). Det er kun antibiotika til følgende dyrearter som indgår i opgørelsen: Svin, kvæg, fjerkræ, pelsdyr, akvakultur samt får og geder Begrundelse Muligheden for effektiv behandling af bakterielle infektioner er vigtigt i sikringen af dyrs sundhed og velfærd. Ansvarlig anvendelse af antibiotika er afgørende vigtigt i disse behandlinger. Samtidig er det også vigtigt, at udviklingen af antibiotikaresistens, der kan opstå ved vidtgående brug af antibiotika, begrænses. Fødevarestyrelsen vil derfor arbejde for det lavest 6

7 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 mulige antibiotikaforbrug og have særlig fokus på de kritisk vigtige antibiotika. Indsatsen i 2015 vil bl.a. tage udgangspunkt i en handlingsplan, der udarbejdes på baggrund af en ekspertvurdering foretaget i et fremmes ved bl.a. en løbende vurdering af grænseværdierne og sikring af en effektiv Gult kort-ordning. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 2 opfyldelse Metode Bedre dyrevelfærd Bedre regelefterlevelse i svinebesætninger Vægt 10 % et er fuldt opfyldt, hvis minimum 60 % af de udpegede besætninger efterlever reglerne, dvs. de ikke modtager en anmærkning (indskærpelse, påbud eller politianmeldelse). et afspejler en forbedring ift. seneste måling fra 2012, hvor 50 % af de udpegede besætninger ikke modtog en anmærkning. Den seneste nulpunktsundersøgelser af regelefterlevelsen i svinebesætninger var i 2012, og der vil i 2015 gennemføres en ny undersøgelse af dyrevelfærd i svinebesætninger. De udpegede besætninger er tilfældigt udvalgt. Efter undersøgelsen er gennemført udarbejdes en rapport, som vil blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Begrundelse Den kvartalsvise opgørelse indeholder en status over kontroller og udfald. Dyrevelfærd er centralt i forhold til at sikre en bæredygtig husdyrproduktion og er samtidig en integreret del af de animalske fødevarers samlede kvalitet. Hensyn til dyrevelfærd sætter rammerne for erhvervets ansvar ved hold og transport af dyr. et fremmes bl.a. ved, at de veterinære kampagner målrettes de områder, hvor forbedringspotentialet for dyrevelfærden er størst. Undersøgelsen i 2015 er en statusmåling på den aktuelle tilstand, og undersøgelsens resultat vil være med til at kortlægge de nødvendige indsatser fremadrettet. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. ' 7

8 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 SUNDERE'SPISEVANER,'SAMT'AT'FÆRRE'MENNESKER'BLIVER'SYGE'AF'MADEN' 3 Færre bliver syge af maden Indikator 3.1 Salmonellaindsatsen Indikator 3.2 Campylobacterindsatsen Vægt 20 % opfyldelse 3.1 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal registrerede sygdomstilfælde pga. salmonella i 2015 ikke overstiger Udviklingen i antal salmonellatilfælde: Antal/år Salmonellatilfælde Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. 3.2 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal registrerede sygdomstilfælde pga. campylobacter i 2015 ikke overstiger Udviklingen i antal campylobactertilfælde: Antal/år Campylobactertilfælde Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. Metode 3.1 Der tages udgangspunkt i kvartalsvise opgørelser på baggrund af data fra Statens Serum Institut. Der vil i årsrapporten blive rapporteret på, hvorvidt smitten er erhvervet i Danmark, eller i udlandet. 3.2 Der tages udgangspunkt i kvartalsvise opgørelser på baggrund af data fra Statens Serum Institut. Der vil i årsrapporten blive rapporteret på, hvorvidt smitten er erhvervet i Danmark, eller i udlandet. Begrundelse Fødevarestyrelsen arbejder for en høj fødevaresikkerhed, så færre mennesker bliver syge af den mad de spiser. En høj fødevaresikkerhed fremmes generelt ved, at Fødevarestyrelsen kontrollerer, vejleder, 8

9 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 regulerer og informerer forbrugere, producenter og importører. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 4 Sundere og bedre mad Indikator 4.1 Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen Indikator 4.2 De økologiske spisemærker Vægt 10 % opfyldelse 4.1 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen stiger til mindst Antallet af Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen blev senest opgjort i 2012, hvor der ved udgangen af året var Antallet af Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen ved udgangen af 2014, skønnes til ca Indikatoren tæller med en vægt på 5 procentpoint. 4.2 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis der er mindst økologiske spisemærker ultimo Der var 940 økologiske spisemærker ved udgangen af november Indikatoren tæller med en vægt på 5 procentpoint. Metode 4.1 Opgørelsen foretages af Nielsen analyse. De kvartalsvise rapporteringer bliver baseret på forventning, mens årsafrapporteringen angiver det eksakte antal. Nøglehulscertificering stiller en række krav til de enkelte produkter omkring eksempelvis fedtindhold mv.. En fuldstændig liste over kriterierne for Nøglehulscertificering fremgår af bekendtgørelse nr. 913 af 4. juli Fødevarestyrelsen udarbejder statistik over det økologiske spisemærke ca. én gang hver måned. Det økologiske spisemærke findes i tre udgave - guld, sølv og bronze og tildeles ud fra den anvendte andel af økologiske råvarer i produktionen. En fuldstændig liste over kriterierne herunder de dokumentationsbehov, der er knyttet til ordningen, fremgår af bekendtgørelse nr. 420 af 24. april Begrundelse Flere Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen øger muligheden for nemt at træffe sundere valg, hvorfor Fødevarestyrelsen generelt samarbejder med detailhandlen og producenter herom. Indikatoren fremmes konkret via en fælles kampagne med fokus på salt i

10 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Det statskontrollerede økologiske spisemærke er en meget synlig del af indsatsen for regeringens målsætning om mere økologi i de offentlige køkkener. Mærket er løftestang og markør for Fødevarestyrelsens indsats og fungerer som driver for fastholdelse og udvikling af økologi i såvel offentlige som private storkøkkener. Indikatoren fremmes via rådgivning og uddannelse om økologi. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 5 Effektiv fødevarekontrol Indikator 5.1 Andelen af brodne kar Indikator 5.2 Overholdelse af planlagte kontrolbesøg Vægt 20 % opfyldelse 5.1 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis andelen af brodne kar ikke overstiger 0,9 % af det samlede antal kontrolobjekter. Brodne kar er defineret som kontrolobjekter med minimum 3 anmærkninger på de 4 seneste kontrolbesøg. Udviklingen i brodne kar: Andel/år Brodne kar 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. 5.2 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen når 100 % af de planlagte kontrolbesøg i 2015, jf. kontrolfrekvensvejledningen. De planlagte kontrolbesøg fastsættes dels på baggrund af standard- eller elitefrekvensen, dels ved individuel udpegning til prioriteret kontrol. Der er i 2015 planlagt detailkontroller og engroskontroller. Antallet af planlagte kontroller kan ændre sig i løbet af året som følge af til- og afgang af kontrolobjekter. Udviklingen i målopfyldelse: Andel/år Detail 99,1 % 99,7 % 99,7 % 100 % 100 % Engros 98,2 % 99,1 % 99,0 % 100 % 100 % 10

11 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 opfyldelsen vil som tidligere år kunne blive påvirket af omfanget af ikke-planlagte kontroller, der kan afhænge af fx beredskabsopgaver, samt eksternt givne forhindringer for at gennemføre konkrete planlagte kontroller. et om 100 pct. opretholdes dog alligevel som målsætningen. Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. Metode 5.1 Beregning af procentandele ved udtræk fra kontrolsystemet. 5.2 Beregning af procentandele ved udtræk fra kontrolsystemet. Begrundelse Fødevarestyrelsen udarbejder regler, der fremmer fødevaresikkerheden i Danmark. Fødevarestyrelsen arbejder desuden med en risikoorienteret tilgang til kontrolindsatsen i fødevarevirksomheder. et fremmes ved en effektiv planlægning og fastholdelse af et højt niveau for vejledningsindsatsen på kontrolbesøgene. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. UDVIDEDE'MULIGHEDER'FOR'AT'FREMSTILLE,'FORHANDLE'OG'FORBRUGE'FØDEVARER' 6 Et effektivt veterinærberedskab Samhandelsmæssige restriktioner Vægt 10 % opfyldelse et er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen fastholder 0 dages samhandelsmæssige restriktioner på det veterinære stadie udover det minimale antal dage, der er fastlagt i EU-direktiv. Udvikling: Antal/år * Antal udbrud der udløser samhandelsmæssige restriktioner Samhandelsmæssige restriktioner udover det minimale antal dage *Antallet i 2014 er angivet frem til 3. kvartal Metode Fødevarestyrelsen optæller antallet af dage med samhandelsmæssige restriktioner for producenter og virksomheder, der overstiger det minimale antal dage med uundgåelige samhandelsrestriktioner, hvilket er specificeret i det relevante EU sygdomsbekæmpelsesdirektiv. Det minimale antal dage er fastsat i EU-direktiv, der regulerer bekæmpelsen af den pågældende sygdom. 11

12 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 I opgørelsen indgår følgende sygdomme: Højpatogen aviær influenza, mund- og klovesyge, afrikansk svinepest, klassisk svinepest og Newcastle disease. Begrundelse et fremmes ved at sikre, at sygdomme bekæmpes hurtigt og effektivt bl.a. ved at sikre, at den indledende rengøring og desinfektion af den smitteramte bedrift er afsluttet indenfor 72 timer efter diagnosticering. Ved udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i lande omkring Danmark vil Fødevarestyrelsen sikre, at der udarbejdes en trusselsvurdering inden for tre arbejdsdage. Dermed undgås samhandelsmæssige restriktioner udover den minimale periode, som fastlagt under EU-lovgivningen Således er et effektivt veterinærberedskab afgørende for en markedsudviklende indsats, hvor mulighederne for at drive erhverv udvides. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 7 Lettelse af erhvervets omkostninger i Kødkontrollen Overholdelse af aftalte enhedsomkostninger Vægt 10 % opfyldelse Nedenstående enhedsomkostninger, er beregnet ud fra forudsætninger, om en årlig effektivisering i Kødkontrollen på 2 pct. frem mod 2020, hvilket vil sige effektiviseringer i størrelsesorden 28,5 mio. kr. et er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen overholder måltal for Kødkontrollens dyrespecifikke enhedsomkostninger, samt budgettal for små slagtehuse. tallet er betinget af, at de aftalte budgetforudsætninger med slagterierne overholdes. tallene er: - Svineslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder. - Kreaturslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder. - Fjerkræslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder. Et godkendt budget 2015 forventes i februar 2015, hvorefter de konkrete mål for enhedsomkostninger kan formuleres. Udviklingen i enhedsomkostningerne: Faste priser, * niveau/år [kr.] Svineslagterier 11,97 12,15 11,32 11,01 Kreaturslagterier 13,19 14,11 13,81 13,72 Fjerkræslagterier 1,83 1,74 1,42 1,41 12

13 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 *Enhedsomkostningerne i 2014 er angivet til og med 3. kvartal. I 2014 var målet, at enhedsomkostningerne maksimalt måtte være: - Svineslagterrier: 11,25 kr. - Kreaturslagterier: 13,33 kr. - Fjerkræslagterier: 1,49 kr. Enhedsomkostningerne afhænger af virksomhedernes indmeldte produktionsplaner. En effektiv dialog med erhvervet, hvor virksomhederne varsler ændringer i tilstrækkelig tid er nødvendig for, at Kødkontrollen kan nå at tilpasse sin kapacitet til virksomhedens behov og dermed holde enhedsomkostningerne nede. Kødkontrollen skal ud over enhedsomkostninger fortsat have et stærkt fokus på kvalitet i kontrollen. Metode Enhedsomkostningerne fremkommer ved at dividere de totale kontrolomkostninger med antallet af slagtede dyreenheder. Budgetforudsætningerne vedrører overholdelse af de enkelte virksomheders indmeldte produktionsplaner, efter hvilke Kødkontrollen planlægger sit bemandingsbehov. Begrundelse Fødevarestyrelsen gennemfører en række initiativer for at opnå yderligere omkostningsreduktioner i den offentlige kødkontrol.initiativerne tager afsæt i en benchmarking-undersøgelse udført af PA Consulting Group i Effektiviseringerne indebærer bl.a. ændrede kontrolmetoder og arbejdsgange. Gennemførelse af flere af forslagene vil kræve investeringer og aktiv medvirken fra erhvervet, og enkelte kræver også godkendelse fra 3. lands markeder. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 13

14

15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade København K Tlf.: Fax.: ISBN (web)

Fødevarestyrelsens årsrapport 2014

Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 1 Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 Denne årsrapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2015 Bidragyder(e): Fødevarestyrelsen Foto forside: Danmarks nationalret -

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Afgrænsninger

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Udarbejdet af Revisionsenheden: Kåre Degn Johansson Tina Sørensen Emilie Sloth Nanna Jansson Cebina Hansen Betina Bengtsen Rapport

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Tværgående afrapportering 8. oktober 2009

Tværgående afrapportering 8. oktober 2009 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 28 Offentligt Kortlægning og analyse af bevilling, budget og økonomistyringsværktøjer i Fødevarestyrelsen Tværgående afrapportering

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Årsrapport 2008. April 2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Plantedirektoratet

Årsrapport 2008. April 2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Plantedirektoratet Årsrapport 2008 April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Årsrapport 2008 April 2009 Bidragyder(e): Plantedirektoratet Fotografer: istockphoto Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 Ydelsesaftale mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 og Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg CVR-nr. 30 06 09 46 I fællesskab

Læs mere