Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Resultatkontrakt,2015 mellem$fødevarestyrelsen$og$fødevareministeriets$departement December2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Indledning 1. Fødevareministeriets mission, vision og strategiske pejlemærker Det er Fødevareministeriets mission at skabe rammer for: et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv en ansvarlig forvaltning af naturressourcer fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner Det er Fødevareministeriets vision, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. Fødevareministeriets koncernledelses har formuleret fire strategiske pejlemærker, som sætter retning for hele Fødevareministeriet. De fire pejlemærkerne indgår som fokusområder, hvor det vurderes, at der er særligt behov for et løft af koncernens indsats i de kommende år. De fire pejlemærker er: et erhverv i vækst og udvikling grøn omstilling af fødevareerhvervet tættere på omverdenen tænkende og handlekraftig organisation Fødevareministeriets fælles mission, vision og strategiske pejlemærker er rammesættende for arbejdet i koncernens institutioner med at formulere strategiske målbilleder, resultatkontrakter og øvrige strategiske dokumenter. 2. Fundamentet for Fødevarestyrelsens strategiske målbillede Mission og vision Fødevarestyrelsen er sat i verden for at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. Fødevarestyrelsen vil arbejde for: Sundere spisevaner, samt at færre mennesker bliver syge af maden Sundere dyr på marker og i stalde, og større dyrevelfærd Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer Ressourcer og organisation Styrelsens ressourcestyring hviler på en effektiviseringsstrategi for , der beskriver, hvorledes styrelsen vil håndtere de årlige krav om 2 pct. effektiviseringer på såvel bevillingssom gebyrområdet, samt bortfald af særskilte bevillinger. Strategien bygger bl.a. på effektiviseringer via reducerede huslejeomkostninger, øget digitalisering og optimeringer af driften. Hertil kommer opnåelse af produktivitetsstigninger via lean-team-indsats. 2

3 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Effektiviseringsstrategien indebærer, at Fødevarestyrelsen planlægger at imødekomme effektiviseringskravene uden at reducere det faglige ambitionsniveau, men der vil være ændringer i metoder mhp. øget effektivitet. Fødevarestyrelsen foretog en reorganisering i 2012 med etablering af en enhedsorganisation. Denne organisation planlægges grundlæggende fastholdt i de kommende år. Fødevarestyrelsen ønsker at være frontløber inden for effektiv og innovativ forvaltning. Eksternt indebærer det en fortløbende udvikling af bedre metoder til at opnå ønsket adfærd hos virksomheder og forbrugere. Som led heri er der igangsat en strategisk proces, der skal afsøge muligheder for mere fundamentale metodeskift, herunder via ny teknologi. Internt indebærer det udvikling af en skarpere virksomhedsstyringsmodel, god arbejdsgiveradfærd samt en langsigtet, strategisk tilgang til styrelsens kompetencesammensætning. 3. Fødevarestyrelsens flerårige strategiske prioriteringer og målsætninger Fødevarestyrelsens prioriteringer og målsætninger tager afsæt i pejlemærkerne i Fødevarestyrelsens forretningsstrategi : 1 En markedsudviklende indsats Fødevarestyrelsen skal være ambitiøs og innovativ, når det kommer til at styrke fødevaresektorens konkurrenceevne på det globale marked. Fødevarestyrelsen skal ligeledes være med til at sikre et højt ambitionsniveau mht. fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, miljø- og ressourcebelastning samt sundhedseffekt. Fødevarestyrelsen skal således styrke sin rolle som erhvervsstyrelse. Både hvad angår eksportunderstøttelse og ift. at hjælpe virksomhedernes produktion i Danmark, hvor adskillige undersøgelser viser, at erhvervet efterspørger vores viden og vejledning. Konkret betyder dette bl.a. en øget indsats ift. at servicere eksportvirksomheder, åbne markeder og markedsføre dansk fødevaresikkerhed samt at kombinere styrelsens kontrolopgaver med tiltag, som i endnu højere grad bringer styrelsens viden ud til virksomhederne, herunder via øget vejledning. 2 Udsyn og åbenhed Fødevarestyrelsen skal have et stærkt udsyn både nationalt og internationalt og ad den vej indhente viden og inspiration til bedre forvaltning af fødevaresektoren. Dialogen med forbrugerne vedr. sund mad og livsstil skal fornyes, og der er behov for at styrke et forpligtende samspil med aktørerne på fødevaremarkedet og et tæt samspil med forskningsinstitutionerne. Konkret skal vi styrke vores indsats ift. at hente viden fra internationale og nationale partnere, når vi laver policy og indretter vores kontrolvirksomhed. Dette bl.a. via yderligere nabo- og væksttjek, styrkelse af dialogfora med erhvervet og kundetilfredshedsanalyser. 3 Stolte medarbejdere og synlige ledere 3

4 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Fødevarestyrelsens succes er afhængig af en stærk organisationskultur præget af dygtige medarbejdere, der trives og er stolte af deres arbejde, og ledere, der er synlige både indadtil og udadtil. Begge dele giver Fødevarestyrelsen mulighed for at være handlekraftig, når der skal leveres input til den innovative forvaltning af hele fødevaresektoren. En konkret indsats er samlet i 10 flerårige projekter under titlen Fremtidens Fødevarestyrelse, herunder strategisk kompetenceudvikling, intern kommunikation og ensartet kundeservice. Resultatet af projekterne implementeres over de kommende år. 4. Primære udfordringer i 2015 Fødevarestyrelsen forventer, at følgende vil udgøre styrelsens primære udfordringer i 2015: 1 Implementering af Fødevareforlig III Forhandlingerne omkring Fødevareforlig III er udskudt til foråret 2015, da det afventer det kritiske eftersyn af Listeria-indsatsen. I 2015 har Fødevarestyrelsen således en vigtig opgave i at sikre forligets implementering. Forliget forventes at dække perioden og der er bl.a. lagt op til at lægge større vægt på vejledning af virksomhederne ( viden til vækst ), samt at foretage ændringer af den danske indsats ift. mikrobiologiske trusler, herunder Listeria, som følge af det kritiske eftersyn. 2 MRSA Der vil være et fortsat højt fokus på indsatsen for at håndtere og reducere risici forbundet med MRSA i svinebesætninger. 3 Initiativer på dyrevelfærdsområdet I 2015 er der en vigtig opgave med at sikre samarbejde med bl.a. erhvervet og dyreværnsorganisationer om opfølgning på svinehandlingsplanen fra marts 2014, opfølgning på handlingsplan vedr. fjerkræ og dyrevelfærdsinitiativer i øvrigt. 4 Sundere mad Inden for rammerne af initiativet Danskernes Mad vil styrelsen i 2015 have ansvar for at sikre en tættere og bredere dialog med detailhandlen mhp., at denne tager et større medansvar for et sundere, mere mangfoldigt og bæredygtigt dansk fødevareforbrug. Indsatsen på børn- og ungeområdet styrkes i 2015 for at medvirke til at børn og unge i højere grad møder den gode, sunde hverdagsmad i bl.a. daginstitutioner, skoler og idrætsliv, samt understøttes i udviklingen af deres madkompetencer. Fødevarestyrelsen udvider sine aktiviteter til også at omfatte mad til ældre. Herudover vil der være fokus på at øge kundskaben om økologi hos forbrugeren og styrke udbredelsen af økologi i detailhandlen. 5 Internationalt arbejde Der vil i 2015 ligge en vigtig opgave i at understøtte erhvervets aktuelle eksportmuligheder på udvalgte vækstmarkeder, jf. eksportstrategien. Det gælder ikke mindst Kina, som 4

5 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 opfølgning på det store Kina-fremstød i 2014, samt andre markeder i Asien og Afrika, hvor der er udsendt nye statskonsulenter. Det russiske importforbud mod fødevarer fra EU kan også i 2015 medføre behov for tæt dialog med russerne, samt understøttelse af erhvervets behov for alternative afsætningsmarkeder. Som led i udviklingen af virksomhedernes konkurrenceevne vil Fødevarestyrelsen arbejde videre med konceptet nabotjek, hvor regler og metoder i Danmark benchmarkes ud fra sammenlignelige lande. 5

6 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Resultatkontraktens mål kan opsummeres i følgende tabel: Tema Nr. Sundere dyr på marker og i stalde, og større dyrevelfærd Sundere spisevaner, samt at færre mennesker bliver syge af maden Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer 1 Begrænsning af resistens 2 Dyrevelfærd 3 Færre bliver syge af maden 4 Sundere og bedre mad 5 Effektiv fødevarekontrol 6 Et effektivt veterinærberedskab 7 Lettelse af erhvervets omkostninger i Kødkontrollen I de følgende tre afsnit præsenteres Fødevarestyrelsens mål for De angivne temaer afspejler fokusområderne i Fødevarestyrelsens vision. SUNDERE'DYR'PÅ'MARKER'OG'I'STALDE,'OG'STØRRE'DYREVELFÆRD'' 1 opfyldelse Begrænsning af resistens Antibiotikaforbruget skal reduceres Vægt 20 % et er fuldt opfyldt, hvis det samlede antibiotikaforbrug i 2015 maksimalt udgør kg aktivstof. et for 2015 udgør en nedgang på 5 % ift Udvikling i antibiotikaforbruget, samlet: Kg aktivstof /år Forbrug I 2014 var målet, at antibiotikaforbruget skulle reduceres med 10 % af det daværende validerede 2009-forbrug. Metode Der foretages udtræk om antibiotikaforbrug via Fødevarestyrelsens database over veterinær dyremedicin (VetStat). Det er kun antibiotika til følgende dyrearter som indgår i opgørelsen: Svin, kvæg, fjerkræ, pelsdyr, akvakultur samt får og geder Begrundelse Muligheden for effektiv behandling af bakterielle infektioner er vigtigt i sikringen af dyrs sundhed og velfærd. Ansvarlig anvendelse af antibiotika er afgørende vigtigt i disse behandlinger. Samtidig er det også vigtigt, at udviklingen af antibiotikaresistens, der kan opstå ved vidtgående brug af antibiotika, begrænses. Fødevarestyrelsen vil derfor arbejde for det lavest 6

7 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 mulige antibiotikaforbrug og have særlig fokus på de kritisk vigtige antibiotika. Indsatsen i 2015 vil bl.a. tage udgangspunkt i en handlingsplan, der udarbejdes på baggrund af en ekspertvurdering foretaget i et fremmes ved bl.a. en løbende vurdering af grænseværdierne og sikring af en effektiv Gult kort-ordning. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 2 opfyldelse Metode Bedre dyrevelfærd Bedre regelefterlevelse i svinebesætninger Vægt 10 % et er fuldt opfyldt, hvis minimum 60 % af de udpegede besætninger efterlever reglerne, dvs. de ikke modtager en anmærkning (indskærpelse, påbud eller politianmeldelse). et afspejler en forbedring ift. seneste måling fra 2012, hvor 50 % af de udpegede besætninger ikke modtog en anmærkning. Den seneste nulpunktsundersøgelser af regelefterlevelsen i svinebesætninger var i 2012, og der vil i 2015 gennemføres en ny undersøgelse af dyrevelfærd i svinebesætninger. De udpegede besætninger er tilfældigt udvalgt. Efter undersøgelsen er gennemført udarbejdes en rapport, som vil blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Begrundelse Den kvartalsvise opgørelse indeholder en status over kontroller og udfald. Dyrevelfærd er centralt i forhold til at sikre en bæredygtig husdyrproduktion og er samtidig en integreret del af de animalske fødevarers samlede kvalitet. Hensyn til dyrevelfærd sætter rammerne for erhvervets ansvar ved hold og transport af dyr. et fremmes bl.a. ved, at de veterinære kampagner målrettes de områder, hvor forbedringspotentialet for dyrevelfærden er størst. Undersøgelsen i 2015 er en statusmåling på den aktuelle tilstand, og undersøgelsens resultat vil være med til at kortlægge de nødvendige indsatser fremadrettet. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. ' 7

8 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 SUNDERE'SPISEVANER,'SAMT'AT'FÆRRE'MENNESKER'BLIVER'SYGE'AF'MADEN' 3 Færre bliver syge af maden Indikator 3.1 Salmonellaindsatsen Indikator 3.2 Campylobacterindsatsen Vægt 20 % opfyldelse 3.1 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal registrerede sygdomstilfælde pga. salmonella i 2015 ikke overstiger Udviklingen i antal salmonellatilfælde: Antal/år Salmonellatilfælde Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. 3.2 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal registrerede sygdomstilfælde pga. campylobacter i 2015 ikke overstiger Udviklingen i antal campylobactertilfælde: Antal/år Campylobactertilfælde Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. Metode 3.1 Der tages udgangspunkt i kvartalsvise opgørelser på baggrund af data fra Statens Serum Institut. Der vil i årsrapporten blive rapporteret på, hvorvidt smitten er erhvervet i Danmark, eller i udlandet. 3.2 Der tages udgangspunkt i kvartalsvise opgørelser på baggrund af data fra Statens Serum Institut. Der vil i årsrapporten blive rapporteret på, hvorvidt smitten er erhvervet i Danmark, eller i udlandet. Begrundelse Fødevarestyrelsen arbejder for en høj fødevaresikkerhed, så færre mennesker bliver syge af den mad de spiser. En høj fødevaresikkerhed fremmes generelt ved, at Fødevarestyrelsen kontrollerer, vejleder, 8

9 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 regulerer og informerer forbrugere, producenter og importører. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 4 Sundere og bedre mad Indikator 4.1 Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen Indikator 4.2 De økologiske spisemærker Vægt 10 % opfyldelse 4.1 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen stiger til mindst Antallet af Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen blev senest opgjort i 2012, hvor der ved udgangen af året var Antallet af Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen ved udgangen af 2014, skønnes til ca Indikatoren tæller med en vægt på 5 procentpoint. 4.2 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis der er mindst økologiske spisemærker ultimo Der var 940 økologiske spisemærker ved udgangen af november Indikatoren tæller med en vægt på 5 procentpoint. Metode 4.1 Opgørelsen foretages af Nielsen analyse. De kvartalsvise rapporteringer bliver baseret på forventning, mens årsafrapporteringen angiver det eksakte antal. Nøglehulscertificering stiller en række krav til de enkelte produkter omkring eksempelvis fedtindhold mv.. En fuldstændig liste over kriterierne for Nøglehulscertificering fremgår af bekendtgørelse nr. 913 af 4. juli Fødevarestyrelsen udarbejder statistik over det økologiske spisemærke ca. én gang hver måned. Det økologiske spisemærke findes i tre udgave - guld, sølv og bronze og tildeles ud fra den anvendte andel af økologiske råvarer i produktionen. En fuldstændig liste over kriterierne herunder de dokumentationsbehov, der er knyttet til ordningen, fremgår af bekendtgørelse nr. 420 af 24. april Begrundelse Flere Nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen øger muligheden for nemt at træffe sundere valg, hvorfor Fødevarestyrelsen generelt samarbejder med detailhandlen og producenter herom. Indikatoren fremmes konkret via en fælles kampagne med fokus på salt i

10 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Det statskontrollerede økologiske spisemærke er en meget synlig del af indsatsen for regeringens målsætning om mere økologi i de offentlige køkkener. Mærket er løftestang og markør for Fødevarestyrelsens indsats og fungerer som driver for fastholdelse og udvikling af økologi i såvel offentlige som private storkøkkener. Indikatoren fremmes via rådgivning og uddannelse om økologi. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 5 Effektiv fødevarekontrol Indikator 5.1 Andelen af brodne kar Indikator 5.2 Overholdelse af planlagte kontrolbesøg Vægt 20 % opfyldelse 5.1 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis andelen af brodne kar ikke overstiger 0,9 % af det samlede antal kontrolobjekter. Brodne kar er defineret som kontrolobjekter med minimum 3 anmærkninger på de 4 seneste kontrolbesøg. Udviklingen i brodne kar: Andel/år Brodne kar 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. 5.2 Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen når 100 % af de planlagte kontrolbesøg i 2015, jf. kontrolfrekvensvejledningen. De planlagte kontrolbesøg fastsættes dels på baggrund af standard- eller elitefrekvensen, dels ved individuel udpegning til prioriteret kontrol. Der er i 2015 planlagt detailkontroller og engroskontroller. Antallet af planlagte kontroller kan ændre sig i løbet af året som følge af til- og afgang af kontrolobjekter. Udviklingen i målopfyldelse: Andel/år Detail 99,1 % 99,7 % 99,7 % 100 % 100 % Engros 98,2 % 99,1 % 99,0 % 100 % 100 % 10

11 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 opfyldelsen vil som tidligere år kunne blive påvirket af omfanget af ikke-planlagte kontroller, der kan afhænge af fx beredskabsopgaver, samt eksternt givne forhindringer for at gennemføre konkrete planlagte kontroller. et om 100 pct. opretholdes dog alligevel som målsætningen. Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint. Metode 5.1 Beregning af procentandele ved udtræk fra kontrolsystemet. 5.2 Beregning af procentandele ved udtræk fra kontrolsystemet. Begrundelse Fødevarestyrelsen udarbejder regler, der fremmer fødevaresikkerheden i Danmark. Fødevarestyrelsen arbejder desuden med en risikoorienteret tilgang til kontrolindsatsen i fødevarevirksomheder. et fremmes ved en effektiv planlægning og fastholdelse af et højt niveau for vejledningsindsatsen på kontrolbesøgene. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. UDVIDEDE'MULIGHEDER'FOR'AT'FREMSTILLE,'FORHANDLE'OG'FORBRUGE'FØDEVARER' 6 Et effektivt veterinærberedskab Samhandelsmæssige restriktioner Vægt 10 % opfyldelse et er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen fastholder 0 dages samhandelsmæssige restriktioner på det veterinære stadie udover det minimale antal dage, der er fastlagt i EU-direktiv. Udvikling: Antal/år * Antal udbrud der udløser samhandelsmæssige restriktioner Samhandelsmæssige restriktioner udover det minimale antal dage *Antallet i 2014 er angivet frem til 3. kvartal Metode Fødevarestyrelsen optæller antallet af dage med samhandelsmæssige restriktioner for producenter og virksomheder, der overstiger det minimale antal dage med uundgåelige samhandelsrestriktioner, hvilket er specificeret i det relevante EU sygdomsbekæmpelsesdirektiv. Det minimale antal dage er fastsat i EU-direktiv, der regulerer bekæmpelsen af den pågældende sygdom. 11

12 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 I opgørelsen indgår følgende sygdomme: Højpatogen aviær influenza, mund- og klovesyge, afrikansk svinepest, klassisk svinepest og Newcastle disease. Begrundelse et fremmes ved at sikre, at sygdomme bekæmpes hurtigt og effektivt bl.a. ved at sikre, at den indledende rengøring og desinfektion af den smitteramte bedrift er afsluttet indenfor 72 timer efter diagnosticering. Ved udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i lande omkring Danmark vil Fødevarestyrelsen sikre, at der udarbejdes en trusselsvurdering inden for tre arbejdsdage. Dermed undgås samhandelsmæssige restriktioner udover den minimale periode, som fastlagt under EU-lovgivningen Således er et effektivt veterinærberedskab afgørende for en markedsudviklende indsats, hvor mulighederne for at drive erhverv udvides. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 7 Lettelse af erhvervets omkostninger i Kødkontrollen Overholdelse af aftalte enhedsomkostninger Vægt 10 % opfyldelse Nedenstående enhedsomkostninger, er beregnet ud fra forudsætninger, om en årlig effektivisering i Kødkontrollen på 2 pct. frem mod 2020, hvilket vil sige effektiviseringer i størrelsesorden 28,5 mio. kr. et er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen overholder måltal for Kødkontrollens dyrespecifikke enhedsomkostninger, samt budgettal for små slagtehuse. tallet er betinget af, at de aftalte budgetforudsætninger med slagterierne overholdes. tallene er: - Svineslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder. - Kreaturslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder. - Fjerkræslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder. Et godkendt budget 2015 forventes i februar 2015, hvorefter de konkrete mål for enhedsomkostninger kan formuleres. Udviklingen i enhedsomkostningerne: Faste priser, * niveau/år [kr.] Svineslagterier 11,97 12,15 11,32 11,01 Kreaturslagterier 13,19 14,11 13,81 13,72 Fjerkræslagterier 1,83 1,74 1,42 1,41 12

13 FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 *Enhedsomkostningerne i 2014 er angivet til og med 3. kvartal. I 2014 var målet, at enhedsomkostningerne maksimalt måtte være: - Svineslagterrier: 11,25 kr. - Kreaturslagterier: 13,33 kr. - Fjerkræslagterier: 1,49 kr. Enhedsomkostningerne afhænger af virksomhedernes indmeldte produktionsplaner. En effektiv dialog med erhvervet, hvor virksomhederne varsler ændringer i tilstrækkelig tid er nødvendig for, at Kødkontrollen kan nå at tilpasse sin kapacitet til virksomhedens behov og dermed holde enhedsomkostningerne nede. Kødkontrollen skal ud over enhedsomkostninger fortsat have et stærkt fokus på kvalitet i kontrollen. Metode Enhedsomkostningerne fremkommer ved at dividere de totale kontrolomkostninger med antallet af slagtede dyreenheder. Budgetforudsætningerne vedrører overholdelse af de enkelte virksomheders indmeldte produktionsplaner, efter hvilke Kødkontrollen planlægger sit bemandingsbehov. Begrundelse Fødevarestyrelsen gennemfører en række initiativer for at opnå yderligere omkostningsreduktioner i den offentlige kødkontrol.initiativerne tager afsæt i en benchmarking-undersøgelse udført af PA Consulting Group i Effektiviseringerne indebærer bl.a. ændrede kontrolmetoder og arbejdsgange. Gennemførelse af flere af forslagene vil kræve investeringer og aktiv medvirken fra erhvervet, og enkelte kræver også godkendelse fra 3. lands markeder. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 13

14

15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade København K Tlf.: Fax.: ISBN (web)

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

Fødevarestyrelsens årsrapport 2014

Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 1 Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 Denne årsrapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2015 Bidragyder(e): Fødevarestyrelsen Foto forside: Danmarks nationalret -

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen

Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen Grobund Virksomhedsstrategi 2013 2016 1 2 NaturErhvervstyrelsen Virksomhedsstrategi 2013 2016 En af de største udfordringer, verden står overfor i dag, er at udnytte naturressourcerne på den mest fornuftige

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper

Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper I henhold til rammeaftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) og Danmarks Tekniske

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse 2014 20. Oktober 2014 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014 Kontrolstrategi 2013-16 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere