Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg"

Transkript

1 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25. juni 2014 Sags nr.: P

2 Registreringsblad, herunder ejer- og driftforhold Overordnet lovgrundlag Dato for godkendelse: 25. juni 2014 Ejendommens navn Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Søgård Andelsbrug Ansøgning nr , version X af Supplerende oplysninger frem til X. X CVR-nr CHR nr Ejendomsnummer Matr. nr. (ejerlav) Sønderlandet, Sdr. Felding, 13q Adresse Blåbjergvej Sdr. Felding Ansøgers navn og adresse Kontaktperson på ejendommen Konsulent Tilsynsmyndighed Sagsbehandler Søgård Andelsbrug amba Blåbjergvej Sdr. Felding Niels Jacobsen Telefon: Mobil: Heden og Fjorden Trine Villumsen Birk Centerpark 24, 7400Herning. Tlf.nr.: Herning Kommune Peter Refsgaard Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. 2

3 Indholdsfortegnelse REGISTRERINGSBLAD, HERUNDER EJER- OG DRIFTFORHOLD... 2 VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION... 4 MEDDELELSE OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE... 9 SAGENS GRUNDLAG... 9 LOVGRUNDLAG GENERELLE FORHOLD GODKENDELSESPLIGT GODKENDELSENS OMFANG Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør OFFENTLIGHED OG HØRING Offentlighed og høring Klagevejledning og offentliggørelse Ikke-teknisk resumé ANLÆGGET DYREHOLD OG MANAGEMENT LOKALISERING Landskabet og planforhold ENERGI- OG VANDFORBRUG Energiforbrug Vandforbrug GENER Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport FORURENING Restvand Husdyrgødning og foder Affald og kemikalier Ammoniak Ammoniaktab Påvirkning af natur AREALERNE MARKOPLYSNINGER GØDNINGSREGNSKAB NITRAT (OVERFLADEVAND) NITRAT (GRUNDVAND) FOSFOR AMMONIAK FRA UDBRINGNING GENER FRA UDBRINGNING OVERSIGT OVER BILAG

4 Vilkår for husdyrproduktion I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Grundlaget for tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen fremgår af ansøgningen. Der gøres opmærksom på at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her. For oversigt over hvilke vilkår, der er ophævet eller erstattet af i dette tillæg, se bilag 10. Drift og indretning 1. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når dyreholdet overskrider nudriften (164 årskøer, 124 kvier (6-25 mdr.), 27 småkalve (0-6 mdr.), 3 ungtyre ( kg.) samt 20 heste, under 300 kg. Den del af miljøgodkendelsen, som ikke er udnyttet inden to år efter at miljøgodkendelsen er meddelt, bortfalder 2. Der skal til enhver tid være et eksemplar af miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår. 3. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen bortskaffes efter gældende regler Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne. 4. Bedriften skal drives efter Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, (NaturErhvervstyrelsen). Som følge af vilkår 1, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke er blevet udnyttet inden for 2 år. Den ansvarlige for overholdelse af vilkårene er ejer af ejendommen. 4

5 Årsproduktion 5. Tilladt årsproduktion: 179 årskøer, Jersey (7600 kg mælk/ årsko) 118 kvier, Jersey (6 25 mdr.) 35 småkalve, Jersey (0 6 mdr.) 10 småkalve, tung race (0 3 mdr.) 20 tyrekalve,, Jersey (25 90 kg) 20 voksen årshest (under 300 kg) Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor: Staldafsnit nr. Dyrehold og staldtype Vægt/ Antal dyr Antal DE aldersgrænser Gammel kostald Malkeko, Jersey, dybstrøelse 7600 kg. Mælk 7 7,49 Gammel kostald Kvier, Jersey, sengestald m spaltegulv (kanal, bagskyl 6 25 mdr ,48 eller ringkanal) Gammel kostald Kvier, Jersey, sengestald m spaltegulv (kanal, bagskyl 6 25 mdr. 6 2,22 eller ringkanal) Ungdyrsstald / Småkalve, Jersey, dybstrøelse 0 6 mdr Kalvehytter Ungdyrsstald / Småkalve, tung race, dybstrøelse 0 3 mdr. 10 2,45 Kalvehytter Ungdyrsstald / Tyrekalve, Jersey, dybstrøelse kg. 20 0,94 Kalvehytter Ny kostald Malkeko, Jersey, Sengestald med fast gulv, 2% hældning, 7600 kg. Mælk ,59 skrabning hver 2. time Ny kostald Malkeko, Jersey, dybstrøelse 7600 kg. Mælk 8 8,57 Ny kostald Voksen årshest Under 300 kg. 10 2,13 Ny kostald Voksen årshest Under 300 kg. 10 2,13 Total Nedgang i mælkeydelsen må ikke konverteres til flere dyr 7. Beregningen af dyreenheder for køerne er sket med baggrund i mælkeydelsen på 7600 kg mælk. Såfremt mælkeydelsen overstiger dette, a. Skal der ske en tilsvarende reduktion i antallet af køer, kvier eller kalve, så den tilladte husdyrproduktion på 250 DE ikke overstiges eller b. Skal ejer anmelde og Herning Kommune skal godkende en forøgelse af harmoniarealet og / eller c. Skal der ske en anden afsætning af de ekstra DE husdyrgødning. Modtager af husdyrgødningen skal godkendes af Herning Kommune Antallet af dyr angiver den tilladelige produktionsstørrelse. De angivne dyreenheder er opgivet i henhold til den ved godkendelsestidspunktet gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse 1. Der er i ansøgningen taget højde for mælkeydelsen i forhold til beregning af dyreenheder. For at sikre, at eventuel faldende mælkeydelse ikke omsættes til ekstra køer, er det stillet vilkår til dette. Årsagen er, at disse ekstra dyreenheder hverken indgår i ammoniak og lugtgeneberegninger fra ejendommen eller beregningerne for kvælstof og fosfor i gødningen. 1 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 915 af 27/

6 Ved stigende mælkeydelse skal ejer sikre, at de ekstra DE i husdyrgødning afsættes som angivet under vilkår 7 a, b og c. Så længe der kun er tale om en øget mælkeydelse, påvirker det kun beregningen af dyreenhederne. Dette vilkår er stillet for at give ansøger mulighed for at videreudvikle sin besætning. Ved små ændringer i produktionen skal der indsendes dokumentation for, at der ikke sker en stigning i lugt, ammoniak kg P/DE ab lager og DE. Gødningsopbevaring 8. Markstakke må ikke placeres på lavbundsarealer (fosforklasse I,II,III), 300 meter fra ikke-landbrugspligtige naboer, 100 meter fra landbrugspligtige naboer, 300 meter fra kategori 1 og 2 natur samt 50 meter fra kategori 3 natur. Se bilag 9. I bilag 9 indgår lavbundsarealer, 300 meter buffer omkring kategori 1 og 2 natur samt 50 meter buffer omkring kategori 3 natur. Det er ikke muligt at inddrage afstandskrav for nabobeboelse, hvorfor ejer skal sørge for at stakke som minimum 300 meter fra ikkelandbrugspligtige naboer, 100 meter fra landbrugspligtige naboer. Gyllehåndtering 9. Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken til Lugt 10. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene. Udbringningsarealer 11. Udbringningsarealerne må maksimalt tilføres kg N og 3593 kg P, heraf maksimum 1500 kg N og 420 kg P fra anden organisk gødning, svarende til 140 kg N ha/år. 12. Fraført husdyrgødning Aftalearealer a. Der skal foreligge dokumentation for fraførelse af husdyrgødning, når der produceres mere end kg N og 3593 kg P årligt. b. Der må kun ske afsætning af husdyrgødning til udbringning på de i ansøgning angivne aftalearealer. Bedrift Antal ha DE Bent Østergaard Bjergevej Sønder Felding 43 ha 32,10 DE 13. Udegående dyr udenfor udbringningsarealet a. Når miljøgodkendelsen er fuldt udnyttet, skal 6 kvier være udegående på græsningsarealer 4 måneder om året (0,74 DE) b. 10 heste skal være udegående på græsningsarealer 6 måneder om året 14. Udegående dyr indenfor udbringningsarealet a. Alle malkekøer (gennemsnitlig 179 stk.), skal være udegående minimum 2 måneder af året b. 112 kvier (6 mdr. 25 mdr.), skal gennemsnitligt være udegående 5 måneder om året. 6

7 c. Alle småkalve (0 mdr. 6 mdr.), skal gennemsnitligt være udegående 4 måneder om året. d. 10 årsheste skal være udegående på græsningsarealer året rundt. 15. For den del af udbringningsarealerne 12-1, 16-1, 17-2, 18-0, 28, 29 og 41-1, som ligger inden for 100 meter fra Natura2000 område Borris Hede (se oversigt side 42), må kun modtage fast gødning, komposteret dybstrøelse mm., hvis den nedbringes i jorden inden 6 timer. 16. Tilsvarende må udbringning af gylle, nærmere end 20 meter fra naturområdet, kun ske ved nedfældning. Da en del af arealerne, mark 12-1, 16-1, 17-2, 18-0, 28, 29 og 41-1 grænser op til Natura2000 område Borris Hede, stilles der vilkår om, at fast gødning, herunder komposteret dybstrøelse, kun må udbringes nærmere end 100 meter fra naturarealet, hvis den nedbringes i jorden inden 6 timer. Udbringning af kvæggylle, nærmere end 20 meter fra naturområdet, ske ved nedfældning eller ved forsuring. Til dokumentation af vilkår omkring afgræsning (egenkontrol vilkår), skal ejer kunne fremvise udtræk, fra eks. DLBR, hvor antal udegående dyr / afgræsning fremgår. Overholdelse af beskyttelsesniveauerne er under den forudsætning, at de standardsædskifter og gødningstiltag, som ansøger oplyser, ligger til grund for beregningen af fosfor- og kvælstofbelastningen fra husdyrbruget, overholdes. For at sikre, at dette er overholdt, er der stillet vilkår til dokumentation af sædskifte og gødningsplaner på alle ejede og forpagtede udbringningsarealer. Ændring af udbringningsarealer: Såfremt der sker ændringer med hensyn til udbringningsarealernes omfang og placering i forhold til det, der indgår i miljøgodkendelsen jf. bilag og kortbilag - skal dette anmeldes til Herning Kommune efter bestemmelserne i i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal derefter vurdere om udbringning af husdyrgødning på de anmeldte arealer kan påvirke miljøet væsentligt jf. 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis disse som minimum dækker samme areal, og at disse ikke er mere sårbare. Der skal i den forbindelse skelnes mellem ejendommens arealer (ejede og forpagtede arealer) og arealer, hvor der indgås aftale om overførsel af husdyrgødning, idet nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori. Kommunens vurdering af sårbarheden af de anmeldte arealer foretages som udgangspunkt ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, som er gældende på anmeldelsestidspunktet. Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august via IT-ansøgningssystemet på eller tilsvarende system. Kommunen skal inden 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udbringningsarealer, der ønskes udskiftet. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmeldelsen trækkes tilbage, og der kan anmeldes nye arealer senest den 15. oktober. Hvis Kommunen har indsigelser imod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december. Udskiftning til arealer, som er mere sårbare end allerede godkendte arealer, kan kun ske efter forudgående miljøgodkendelse efter 11, 12 eller 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Egenkontrolvilkår 17. Herning Kommune skal straks orienteres ved ejerskifte af virksomhed 18. Varmegenindvinding, mælkekøleanlæg mm. skal følge producentens anvisninger ift. kontrol/serviceeftersyn. Dette er for at sikre, at anlægget altid kører energimæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal kvittering for serviceeftersyn fremvises. 19. Udegående dyr a. Afgræsning med køer/kvier skal fremgå af udtræk fra DLBR over græsningsperioden, gældende for 3 planperioder 7

8 20. Fraført husdyrgødning Aftalearealer a. Aftaler om udbringning af husdyrgødning fra bedriften skal fremgå af gødningsregnskabets Skema B1. Til dokumentation af vilkår omkring afgræsning (egenkontrol vilkår), skal ejer kunne fremvise udtræk, fra eks. DLBR, hvor antal udegående dyr / afgræsning fremgår. Organisk gødning produktion og forbrug, hvor det her er vigtigt at få % græs med. 8

9 Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget, Søgård Andelsbrug Amba, Blåbjergvej 1, 7280 Sønder Felding. Det er Herning Kommunes vurdering: At udvidelsen kan ske under hensyntagen til de landskabelige værdier At driften kan ske uden væsentlige gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.) At husdyrbruget drives under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik At der er sikret en tilfredsstillende beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, anlæg eller udbringningsarealerne, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Der gøres endvidere opmærksom på, at en 11 miljøgodkendelse, efter reglerne i Husdyrloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Eventuel bygge- eller nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v., skal søges separat hos Herning Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse. Tillægget til miljøgodkendelsen skal, jf. 40 i Husdyrbekendtgørelsen, regelmæssigt, og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet otte år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i Hvis den meddelte miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, med mindre andet fremgår af miljøgodkendelsen. Fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes ikke som kontinuitetsbrud. Sagens grundlag Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen: Ansøgning Miljøgodkendelse fra 2008 Udtalelse fra Naturteam, Herning Kommune Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrloven 2 med tilhørende Bekendtgørelse 3, Husdyrgødningsbekendtgørelsen 4, Målsætninger og retningslinjer fra Herning Kommuneplan / Naturplaner, Regionsplan 2005 Ringkøbing Amt samt Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning 5. 2 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ med efterfølgende ændringer 3 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 08/11/2013 med efterfølgende ændringer 4 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 915 af 27/ med efterfølgende ændringer 5 9

10 1 GENERELLE FORHOLD 1.2 Godkendelsespligt Tillægget til miljøgodkendelsen, meddeles efter Husdyrlovens 11 stk. 3, da der i forvejen er udarbejdet en 11 miljøgodkendelse efter Husdyrloven, meddelt Godkendelsens omfang Projektets omfang Ansøgningen indebærer en udvidelse i dyrholdet fra 164 køer samt opdræt til 179 køer samt opdræt. Der sker en mindre ændringer i fordeling af ungdyr. Ingen ændringer i bygningsmassen. Kalvehytter flyttes rundt. Der sker mindre tilpasninger på arealerne, bl.a. som følge af randzoner. Tillæg indbefatter ændringer inden for følgende områder: Udbringningsarealer og dyreholdet, ingen ændringer til anlægget. Projekttilpasning Der er sket en mindre ændring i udbringningsarealet, hvor der har været overlap med 3 naturareal Tidligere godkendelser Da husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, skal godkendelse af en udvidelsen gives i form af en tillægsgodkendelse Biaktiviteter Der er et mindre kødudsalg af frosset kød fra egen bedrift. Den pågældende biaktivitet er ikke godkendelsespligtig efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed bilag 1 og 2 (miljøbeskyttelsesloven) Husdyrbrugets ophør Der skal for både 11- og 12-virksomheder vurderes, hvilke foranstaltninger, der er nødvendige, for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. I tilfælde af husdyrbrugets ophør, vil stalde, foderopbevaringsanlæg og husdyrgødningsanlæg blive tømt. 1.4 Offentlighed og høring Offentlighed og høring Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse Nedenstående er orienteret om udkast til tillæg nr. 1: Ansøger - Søgård Andelsbrug amba, Blåbjergvej 1, 7280 Sdr. Felding, att. Niels Jacobsen Aftalearealer - Bent Østergaard, Bjergevej 42, Sdr. Felding Naboer - Steen Møller, Friland 6, 8410 Rønde - Lars Christian Svane, Lyngholmsvej 3, 7280 Sønder Felding - Mikael Hansen, Bjergevej 40, 7280 Sønder Felding - Ole Andersen, Møllevej 31, 7280 Sønder Felding 10

11 - Bent Høgild Østergaard, Bjergevej 42, 7280 Sønder Felding Rådgiver - Heden og Fjorden, Trine Villumsen, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Kommentarer ved høring til udvidelsen Udkast til tillæg nr. 1: har været i høring i 3 uger fra den 22. maj til den 12. juni Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsfasen. Nedenstående er orienteret om tillæg nr. 1: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Ansøger - Søgård Andelsbrug amba, Blåbjergvej 1, 7280 Sdr. Felding, att. Niels Jacobsen Aftalearealer - Bent Østergaard, Bjergevej 42, Sdr. Felding Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V. Danmarks fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. Danmarks Sportsfiskerforbund. Lokalafd. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. og Andre: Heden og Fjorden, Trine Villumsen, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Herning Museum, Museumsgade 32, 7400 Herning. Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Klagevejledning og offentliggørelse Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside under Offentliggørelser og høringer og Landbrug den 25. juni Det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er ansøger og 11

12 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Man kan klage inden fire uger efter afgørelsens offentliggørelse, det vil sige senest den 23. juli Klagen skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, dog skal klagen sendes skriftligt til Herning Kommune, Miljø og Klima, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning eller på Herefter videresendes klagen med tilhørende bilag til Natur- og Miljøklagenævnet. Herning Kommune skal have klagen senest den 23. juli indenfor rådhusets åbningstid. For at få behandlet en klage, koster det et gebyr på 500 kr., som skal betales til Natur- og Miljøklagenævnet. Se vejledning om klagegebyr og procedurer omkring dette på: En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens 81, stk. 1. Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger. Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens 90. Det skal ske inden for seks måneder efter offentliggørelsen Ikke-teknisk resumé Søgård Andelsbrug, 15 køer ekstra plus opdræt i eksisterende stalde Ansøgt dyrehold 179 årskøer, 10 krydsningsårskalve 0-3 mdr. (40 individer 0-3 mdr. på årsbasis), 35 årskalve 0-6 mdr., 20 tyrekalve kg, 118 årsopdræt 6-25 mdr., 20 heste under 300 kg Ejendommen drives økologisk med sæsonkælvning (alle kælvninger foregår i sommerhalvåret). Kalve er som udgangspunkt i kalvehytter de første måneder. Der følges et frivilligt branchekrav på 140 kg N pr DE. Der er 170,94 ha udspredningsarealer, hvorpå der udbringes 140 kg N. Udvaskning er under planteavlsniveau. Krav til fosfor er overholdt. Der afsættes op til 32,10 DE i en gylleaftale med Bent Østergaard, Bjergevej 42, Sdr. Felding. Der er udarbejdet en arealgodkendelse ( 16) på disse arealer. 12

13 2 ANLÆGGET BAT (Best Available Techniques) Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra stalde, gødningsopbevaringsanlæg m.m. I BREF-dokumentet ( BAT reference documents ) fastlæggers BAT. BAT-redegørelsen skal som minimum indeholde punkterne management, foder, staldindretning, vand- og energiforbrug, opbevaring og behandling af husdyrgødning og udbringning. For husdyrbrug, der er omfattet af godkendelsespligt, skal BAT-redegørelsen omhandle de teknologier, der er beskrevet i BREFdokumentet om intensivt hold af svin og fjerkræ. Selvom der ikke er lavet et specifikt BAT-notat inden for kvægdrift, er det Herning Kommunes opfattelse, at mange af elementerne i BAT-notatet er universelle inden for landbrugsområdet, og derfor kan overføres til kvægdrift. I Teknologi- og byggeblade er dokumenteret teknik beskrevet, og der er redegjort for, hvor store reduktioner, der kan forventes opnået ved brug af den pågældende teknik, samt hvor store merudgifterne eventuelt måtte være. Miljøstyrelsen har valgt ikke at fokusere på markteknik, fordring m.v. i Teknologi-bladene, idet forbedrede metoder i dansk landbrug og generel lovgivning på området, vurderes at medføre, at den bedste tilgængelige teknik generelt bliver anvendt. Renere teknologi og ressourcestyring Miljø- og ressourcestyring bygger på et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tab til omgivelserne bliver minimeret, under hensyntagen til produktionens lønsomhed. Renere teknologi er samtidig det bærende element i husdyrloven og i miljøbeskyttelsesloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi, bl.a. ved at stille krav, når der købes ind. At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet At udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige De tiltag, der er iværksat for renere teknologi, vil primært blive behandlet i dette afsnit (anlægget) under de enkelte afsnit Dyrehold og management Beskrivelse af anlægget Tabel 1, Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori Staldsystem Antal dyr Vægt (kg) / alder (mdr.) Mælkeydelse (EKM) Gammel kostald, Jerseyko, Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Nudrift Ansøgt ,49 Gammel kostald, Kvier, jersey, Sengestald m/spaltegulv Nudrift mdr. 43,7 (kanal, bagskyl eller ringkanal) Ansøgt mdr. 41,48 Gammel kostald, Kvier, jersey, Sengestald m/spaltegulv Nudrift mdr. 2,22 (kanal, bagskyl eller ringkanal) Ansøgt mdr. 2,22 Ungdyrsstald, Småkalv, jersey, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift mdr. 5,4 Ansøgt mdr. 7,0 Ungdyrsstald, Småkalve, tung race, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ansøgt mdr. 2,45 Antal DE 13

14 Ungdyrsstald, Tyrekalv, jersey, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ansøgt kg 0,94 Ny kostald, Jerseyko, Sengestald med fast gulv, 2% hældning, Nudrift ,05 skrabning hver 2. time Ansøgt ,59 Ny kostald, Jerseyko, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ansøgt ,57 Ny kostald, voksen årshest, under 300 kg Nudrift 10 2,13 Ansøgt 10 2,13 Ny kostald, voksen årshest, under 300 kg Nudrift 10 2,13 Ansøgt 10 2,13 Sum DE Nudrift 244,63 Ansøgt 250 Ansøger benytter normtal, hvorfor der ikke stilles vilkår til FE / dyr, g råprotein per FE, gram fosfor per FE eller proteinindhold i mælk. Tabel 2 Oplysninger om udegående dyr Dyretype Staldsystem Nudrift / Ansøgt Gammel kostald Jerseyko Gammel kostald Kvier, jersey Gammel kostald Kvier, jersey Ungdyrsstald Småkalv, jersey Ungdyrsstald Tyrekalv, jersey Ny kostald Jerseyko Ny kostald Jerseyko Ny kostald Voksen årshest Ny kostald Voksen årshest Antal måneder udegående Uden for udbringningsareal Inden for udbringningsareal Dybstrøelse, lang ædeplads med Nudrift 0 (ingen dyr i nudrift) spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Ansøgt 2 Sengestald m/spaltegulv (kanal, Nudrift 4 bagskyl eller ringkanal) Ansøgt 5 Sengestald m/spaltegulv (kanal, Nudrift 4 bagskyl eller ringkanal) Ansøgt 4 Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift 4 Ansøgt 4 Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift 0 (ingen dyr i nudrift) Ansøgt 4 Sengestald med fast gulv, 2% hældning, Nudrift 2 skrabning hver 2. time Ansøgt 2 Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift 0 (ingen dyr i nudrift) Ansøgt 2 Under 300 kg Nudrift 12 Ansøgt 12 Under 300 kg Nudrift 6 Ansøgt 6 Krydsningskalve I ansøgningen er anført 10 årskalve (stor race), 0-3 mdr., svarende til 2,45 DE. 14

15 Der benyttes sæsonkælvning, hvor de nye kalve skulle være klar til foråret. For de jerseykøer, som insemineres sent på året, insemineres disse med kødkvæg og kalvene sælges v. 3 mdr. De 2,45 DE modsvarer 40 tyrekalve kg. I praksis forvent halvdelen af de 40 kalve at være tyre og halvdelen kvier. Antal måneder udegående (nudrift mindre end ansøgt drift) Da der for kvierne er angivet færre antal mdr. udegående i nudrift (4) end i ansøgt drift (5), har ansøger skulle dokumentere, at dette ikke er brugt til at overholde det generelle ammoniakkrav. Dette er sket via kopi af ansøgningen, hvor antal måneder er ændret til 5 i både nudrift og ansøgt drift. Det generelle ammoniakreduktionskrav er uændret, hvorfor det vurderes at kravet dermed er overholdt. Management Ansøger og medarbejderne deltager i fagligt relevante aktiviteter. Herudover holder ansøger sig fagligt ajour ved læsning af relevant faglitteratur og sparring med rådgivere mm. Der udarbejdes beredskabsplan for husdyrbruget til brug i forbindelse med eventuelle uheld eller driftsforstyrrelser på ejendommen Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Mælkekøleanlægget kontrolleres årligt af autoriseret kølefirma. Der udarbejdes energirapport for ejendommen. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer Husdyrgødning udbringes under hensyntagen til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab (BAT), hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. Mark og gødningsplaner Ifølge Herning Kommune er det BAT, at ansøger årligt får udarbejdet mark- og gødningsplaner, som sikrer, at mængden af tilført gødning tilpasses afgrødernes aktuelle behov, og at der bliver ført journal over eventuelle afvigelser fra mark- og gødningsplanen. Der udarbejdes lovpligtige mark - og gødningsplaner. Vurdering I mark- og gødningsplanen tages blandt andet hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Mark- og gødningsplan udarbejdes af ansøger i samarbejde med planteavlskonsulent. Hermed er det sikret, at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. Rengøring og desinficering Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Stalde rengøres efter behov. 15

16 2.2. Lokalisering Faste afstandskrav Der er ingen ændring ift. godkendelsen fra Landskabet og planforhold Der er ingen ændring ift. godkendelsen fra Påvirkning af kulturmiljø Kulturhistoriske spor Landskabet i Herning Kommune er præget af menneskets virke igennem årtusinder. Overalt finder vi historiske spor, der fortæller om samfundsudviklingen og om, hvordan mennesket har påvirket omgivelserne. Mange af de historiske spor er kulturhistoriske værdier, der har så stor værdi for formidlingen af og betydningen for vores kulturforståelse, at de er værd at bevare og derfor fortjener en særlig beskyttelse. De kulturhistoriske værdier kan både omfatte enkeltstående elementer og hele kulturmiljøer, som f.eks. kirker, kirkegårde og deres omgivelser, fortidsminder som gravhøje og arkæologiske fund, fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg, sten- og jorddiger, alléer og levende hegn samt kulturmiljøer, der afspejler en bestemt tidsepoke eller en landsbytype. Kommuneplanens udpegning fremhæver de særligt værdifulde kulturhistoriske træk (særlig værdifulde kulturmiljøer, kulturmiljøer mm.) i kommunen. Der er ingen ændring vedrørende staldanlæggets beliggenhed ift. godkendelsen fra Udbringningsarealerne er ikke beliggende indenfor eller i nærheden af: 16

17 Fredede fortidsminder Beskyttede diger Fredede områder / Fredninger Fredede områder Fortidsminder eller Skovrejsning Herning Kommune vurderer, at udvidelsen af husdyrbruget, og det planlagte byggeri, ikke påvirker kulturmiljøet. 2.3 Energi- og vandforbrug Egenkontrol / dagligt tilsyn Ifølge ansøger føres daglige tilsyn med mekanisk udstyr, såsom malkeanlæg og vandforsyning, som kontrolleres for evt. funktionssvigt. Der udføres jævnligt egenkontrol af vandrør og installationer. Reparatør tilkaldes ved problemer. Der er serviceaftale på køleanlæg (malkesystem) Energiforbrug Ifølge Herning Kommune er følgende tiltag BAT inden for energi: At der i bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand og energi At evt. overskudsvarme genanvendes Anvendelse af lavenergilysstofrør / spare-pærer Belysning (staldene, udendørs, i dagtimerne begrænses / styres af bevægelsessensor) Hvis der er ventilationsanlæg på ejendommen, at det sikres, at ventilationen kun benyttes behov Energiforbrug på anlæg Det forventede energiforbrug efter udvidelse af produktion på ejendommen: Tabel 3, oversigt over energiforbrug på ejendommen Årligt forbrug Nudrift Ansøgt Elforbrug Kwh kwh Stigningen i strømforbruget i ansøgt drift skyldes primært en større forbrug af strøm til mælkekølingsanlægget (flere køer) samt større behov for brug af vandingsmaskiner. Energiteknologi på anlæg Elforbruget til malkning, mælkekøling og pumper udgør typisk 30 procent af det samlede elforbrug på malkekvægsbedrifter. Ved jævnlig aflæsning af energimålere kan ansøger hurtigt danne sig et overblik over energiforbruget og samtidig sikre sig mod uforudsete udgifter. Alene ved at forholde sig kritisk til forbruget kan der erfaringsmæssigt opnå besparelser op mod 5-10 % af årsforbruget. Udover ovennævnte anbefaler Herning Kommune, at der arbejdes med at indføre miljø- og ressourcestyring på husdyrbruget. Energibesparelse på kvægbrug Besparelse Forkøling af mælk ca. 50 % Frekvensstyring af vakuumpumpe ca. 40 % Spareventilator % Fra almindelig cirkulationspumpe til A-pumpe % 17

18 Fra glødepære til sparepære ca. 75 % Fokusområder For-køling af mælk (pladekøler) Ved at afkøle den nymalkede mælk med brøndvand / isvand, kan der opnås besparelser på et sted mellem %. Muligt at genanvende vandet fra pladekøleren som drikkevand til køerne. Frekvensstyret 6 vakuumpumpe Nøglen til nedsættelse af strømforbrug og slid på vakuumpumpen, er at den køre på den lavest, nødvendige hastighed. Foruden energibesparelsen, forventes også et mindsket støjniveau, samt en længere levetid på pumperne og pladekøleren, da de kun benyttes, når det er nødvendigt. Eftersyn af mælkekøleanlæg / røreværk i mælketank Mælkekøling og drift af røreværk i mælketank skal foregå på den mest energirigtige måde, samtidig med at der sikres et optimalt nedkølings- og opbevaringsforløb for mælken, hvorved kvaliteten bedst muligt fastholdes. Anlægget bør derfor kontrolleres mindst en gang om året af et autoriseret kølefirma. Genanvendelse af overskudsvarme Overskudsvarme (varmegenindvinding) fra mælkekølingsanlægget kan genbruges til bl.a. opvarmning af beboelse, opvarmning af vand til vask af malkerobotter. Tiltag / beskrivelse af de faktiske forhold på ejendommen Der er naturlig ventilation i kostald og ungdyrstald Lyssensor i de enkelte staldafsnit Begrænset natbelysning Begrænset udendørsbelysning. Overskudsvarme fra malkekøleanlæg anvendes til opvarmning af vand Vurdering Herning Kommune vurderer, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt. Derved sikres det, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet Vandforbrug Ved nybyggeri og / eller ændring af eksisterende anlæg, vil der ofte være gode muligheder for at begrænse vandforbruget, især ved at reducere vandspild og vandforbruget ved rengøring. Ifølge Herning Kommune betragtes følgende som BAT: - At vandforbruget registers løbende, med henblik på at identificere defekter - At vælge udstyr med fokus på vandbesparende egenskaber, eks. ved at bruge vandkopper eller drikkekar med automatisk vandføler - At der, forud for nedvaskning staldanlæg, inventar mm., sker iblødsætning, for på den måde at reducere vandforbruget Vandforbrug på anlæg Ansøger er tilsluttet vandværk, hvorfor det er muligt at registreres vandforbruget. Ansøger har i det daglige fokus på at minimere vandforbruget i forbindelse med den daglige drift, herunder bl.a. vask og rengøring, forbrug til dyr osv. Tabel 4, det forventede vandforbrug før og efter udvidelse af produktion på ejendommen: 6 Variabel hastighed 18

19 Årligt vandforbrug Nudrift Ansøgt Drift 7000 m m 3 Det fremgår af tabellen, at vandforbruget på ejendommen forventes at stige en smugle. Det forøgede vandforbrug afspejler det forøgede behov for drikkevand hos de ekstra dyr samt forbrug af vand til rengøring af flere staldsektioner, malkemaskiner mm. Vandteknologi på anlæg Vandbesparende foranstaltninger Vandrør, drikkekar mv. kontrolleres daglig for utætheder og korrekt funktion Utætheder og fejlfunktioner repareres hurtigt Stalde iblødsættes inden nedvaskning. Herning Kommune vurderer, at de beskrevne tiltag til vandbesparelse er fyldestgørende, og det er derved sikret, at virksomheden er indrettet og drives på en sådan måde, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt Gener Lugt Lugtgener fra anlæg I Godkendelsesbekendtgørelse er der fastsat en række lugtgenekriterier i forhold til de tre områdetyper: byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE pr. m 3 luft. Lugtgenekriterierne kan betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Ved lugtgeneafstand forstås den beregnede mindste afstand fra staldanlægget til det pågældende område, hvor de fastsatte lugtgenekriterier er opfyldt. Lugtgenekriterierne er overholdt, hvis lugtgenegrænser ikke overskrides i mere end 1 % af tiden svarende til ca. 7 timer i alt om måneden. Ansøger skal, som led i sin ansøgning, angive anlæggenes placering i forhold til nærmeste byzonegrænse, sommerhusområde, landzoneområde udlagt til boligformål (hvis relevant), samlede bebyggelse og enkeltbolig. Samlet resultat af lugtberegning Tabel 5, Samlet resultat af lugtberegning Område Andre ejendomme med mere end 75 DE (antal) Samlet u-korrigeret Korrigeret geneafstand Ansøgt drift Nudrift Vægtet gns. afstand Eksisterende eller Ja fremtidig byzone Samlet bebyggelse Ja Enkelt bolig Ja Genekriterie overholdt Forudsætninger Hvis der inden for en afstand af 300 meter fra byzone og samlet bebyggelse samt 100 meter fra nabobebyggelse, er andre ejendomme, med mere end 75 DE, skærpes kravene til geneafstanden, i forbindelse med ansøgningen. Hvis antallet er opgjort til en, øges geneafstanden med 10 %, mens geneafstanden ved 2 eller flere ejendomme, øges med 20 %. 19

20 Ansøgningssystem bortscreener automatisk anlæg, som er placeret længere væk end 120 % af geneafstanden, og disse indgår altså ikke i lugtberegningen. Den hyppigste vindretning i Danmark er en vestlig og sydvestlig vind. Det vil derfor umiddelbart være mest hensigtsmæssigt for omboende, at staldanlæg mm. var placeret øst for omboende. Klimadata har dog også vist, at når det er varmt, og der dermed også er størst lugtemission, kommer vinden hyppigst fra sydøst. Det er samlet set mest hensigtsmæssigt at staldanlæg mm., er placeret nord for omboende, nærmere bestemt i intervallet 300 til 60. Hvis dette er tilfældes, reducerer ansøgningssystemet automatisk geneafstanden et sted mellem 5 % og 20 %, alt efter områdetype. Ammekøer, får, kvier, geder, småkalve, tyrekalve og ungtyre, der er udegående i 5 eller flere måneder af året, medregnes ikke i lugtberegningen. Lugten fra de eksisterende gyllebeholdere indgår ikke i lugtberegningerne i ansøgningssystemet. Gyllebeholdere er omfattet af generelle afstandsregler. Det kan dog ikke undgås, at der forekommer lugt fra gyllebeholderne. Dette vil være særlig markant i forbindelse pumpning af gylle fra stald / fortank til gyllebeholderne, eller når der omrøres i forbindelse med udbringning. Lugtgeneberegninger Detaljer om staldafsnit Tabel 6, Afstand fra nærmeste staldafsnit til byzone, nabo, samlet bebyggelse, og nabo Lugtgeneberegning Faktisk afstand (m) Byzone 938 meter Samlet bebyggelse 1499 meter Enkelt bolig 289 meter Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt Ingen tiltag Oplysninger om ventilation (ansøgt drift) Ingen tiltag Øvrige bemærkninger Det er vurderet, at afstanden fra nærmeste staldafsnit til byzone, nabo, samlet bebyggelse, og nabo korrekt. Nærmeste samlede bebyggelse er dog ifølge Herning Kommune omkring 2 km. fra ejendommen, men altså længere væk end oplyst i ansøgningen. Da ejendommen drives økologisk, er alle dyr over 4 måneder udegående en del af året, hvilket nedsætter lugt fra ejendommen. Placering af gyllebeholder Da gyllebeholderne ligger nærmere end 300 meter fra nærmeste nabo, stilles der vilkår om, at fyldning og omrøring af gyllebeholderne skal ske inden for almindelig arbejdstid. Sæsonarbejde uden for disse tider kan dog forekomme i koncentrerede perioder, men skal søges begrænset. Herning Kommune vurderer, at kravene i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 11 og Husdyrgodkendelsesloven 23 for lugt, jf. ovenstående afsnit, er overholdt, altså medføre udvidelsen af dyreholdet ingen væsentlige virkninger på miljøet 7 med hensyn til lugt. 7 Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at beskyttelsesniveau for lugt, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. 20

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere