Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg"

Transkript

1 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25. juni 2014 Sags nr.: P

2 Registreringsblad, herunder ejer- og driftforhold Overordnet lovgrundlag Dato for godkendelse: 25. juni 2014 Ejendommens navn Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Søgård Andelsbrug Ansøgning nr , version X af Supplerende oplysninger frem til X. X CVR-nr CHR nr Ejendomsnummer Matr. nr. (ejerlav) Sønderlandet, Sdr. Felding, 13q Adresse Blåbjergvej Sdr. Felding Ansøgers navn og adresse Kontaktperson på ejendommen Konsulent Tilsynsmyndighed Sagsbehandler Søgård Andelsbrug amba Blåbjergvej Sdr. Felding Niels Jacobsen Telefon: Mobil: Heden og Fjorden Trine Villumsen Birk Centerpark 24, 7400Herning. Tlf.nr.: Herning Kommune Peter Refsgaard Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. 2

3 Indholdsfortegnelse REGISTRERINGSBLAD, HERUNDER EJER- OG DRIFTFORHOLD... 2 VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION... 4 MEDDELELSE OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE... 9 SAGENS GRUNDLAG... 9 LOVGRUNDLAG GENERELLE FORHOLD GODKENDELSESPLIGT GODKENDELSENS OMFANG Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør OFFENTLIGHED OG HØRING Offentlighed og høring Klagevejledning og offentliggørelse Ikke-teknisk resumé ANLÆGGET DYREHOLD OG MANAGEMENT LOKALISERING Landskabet og planforhold ENERGI- OG VANDFORBRUG Energiforbrug Vandforbrug GENER Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport FORURENING Restvand Husdyrgødning og foder Affald og kemikalier Ammoniak Ammoniaktab Påvirkning af natur AREALERNE MARKOPLYSNINGER GØDNINGSREGNSKAB NITRAT (OVERFLADEVAND) NITRAT (GRUNDVAND) FOSFOR AMMONIAK FRA UDBRINGNING GENER FRA UDBRINGNING OVERSIGT OVER BILAG

4 Vilkår for husdyrproduktion I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Grundlaget for tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen fremgår af ansøgningen. Der gøres opmærksom på at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her. For oversigt over hvilke vilkår, der er ophævet eller erstattet af i dette tillæg, se bilag 10. Drift og indretning 1. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når dyreholdet overskrider nudriften (164 årskøer, 124 kvier (6-25 mdr.), 27 småkalve (0-6 mdr.), 3 ungtyre ( kg.) samt 20 heste, under 300 kg. Den del af miljøgodkendelsen, som ikke er udnyttet inden to år efter at miljøgodkendelsen er meddelt, bortfalder 2. Der skal til enhver tid være et eksemplar af miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår. 3. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen bortskaffes efter gældende regler Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne. 4. Bedriften skal drives efter Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, (NaturErhvervstyrelsen). Som følge af vilkår 1, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke er blevet udnyttet inden for 2 år. Den ansvarlige for overholdelse af vilkårene er ejer af ejendommen. 4

5 Årsproduktion 5. Tilladt årsproduktion: 179 årskøer, Jersey (7600 kg mælk/ årsko) 118 kvier, Jersey (6 25 mdr.) 35 småkalve, Jersey (0 6 mdr.) 10 småkalve, tung race (0 3 mdr.) 20 tyrekalve,, Jersey (25 90 kg) 20 voksen årshest (under 300 kg) Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor: Staldafsnit nr. Dyrehold og staldtype Vægt/ Antal dyr Antal DE aldersgrænser Gammel kostald Malkeko, Jersey, dybstrøelse 7600 kg. Mælk 7 7,49 Gammel kostald Kvier, Jersey, sengestald m spaltegulv (kanal, bagskyl 6 25 mdr ,48 eller ringkanal) Gammel kostald Kvier, Jersey, sengestald m spaltegulv (kanal, bagskyl 6 25 mdr. 6 2,22 eller ringkanal) Ungdyrsstald / Småkalve, Jersey, dybstrøelse 0 6 mdr Kalvehytter Ungdyrsstald / Småkalve, tung race, dybstrøelse 0 3 mdr. 10 2,45 Kalvehytter Ungdyrsstald / Tyrekalve, Jersey, dybstrøelse kg. 20 0,94 Kalvehytter Ny kostald Malkeko, Jersey, Sengestald med fast gulv, 2% hældning, 7600 kg. Mælk ,59 skrabning hver 2. time Ny kostald Malkeko, Jersey, dybstrøelse 7600 kg. Mælk 8 8,57 Ny kostald Voksen årshest Under 300 kg. 10 2,13 Ny kostald Voksen årshest Under 300 kg. 10 2,13 Total Nedgang i mælkeydelsen må ikke konverteres til flere dyr 7. Beregningen af dyreenheder for køerne er sket med baggrund i mælkeydelsen på 7600 kg mælk. Såfremt mælkeydelsen overstiger dette, a. Skal der ske en tilsvarende reduktion i antallet af køer, kvier eller kalve, så den tilladte husdyrproduktion på 250 DE ikke overstiges eller b. Skal ejer anmelde og Herning Kommune skal godkende en forøgelse af harmoniarealet og / eller c. Skal der ske en anden afsætning af de ekstra DE husdyrgødning. Modtager af husdyrgødningen skal godkendes af Herning Kommune Antallet af dyr angiver den tilladelige produktionsstørrelse. De angivne dyreenheder er opgivet i henhold til den ved godkendelsestidspunktet gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse 1. Der er i ansøgningen taget højde for mælkeydelsen i forhold til beregning af dyreenheder. For at sikre, at eventuel faldende mælkeydelse ikke omsættes til ekstra køer, er det stillet vilkår til dette. Årsagen er, at disse ekstra dyreenheder hverken indgår i ammoniak og lugtgeneberegninger fra ejendommen eller beregningerne for kvælstof og fosfor i gødningen. 1 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 915 af 27/

6 Ved stigende mælkeydelse skal ejer sikre, at de ekstra DE i husdyrgødning afsættes som angivet under vilkår 7 a, b og c. Så længe der kun er tale om en øget mælkeydelse, påvirker det kun beregningen af dyreenhederne. Dette vilkår er stillet for at give ansøger mulighed for at videreudvikle sin besætning. Ved små ændringer i produktionen skal der indsendes dokumentation for, at der ikke sker en stigning i lugt, ammoniak kg P/DE ab lager og DE. Gødningsopbevaring 8. Markstakke må ikke placeres på lavbundsarealer (fosforklasse I,II,III), 300 meter fra ikke-landbrugspligtige naboer, 100 meter fra landbrugspligtige naboer, 300 meter fra kategori 1 og 2 natur samt 50 meter fra kategori 3 natur. Se bilag 9. I bilag 9 indgår lavbundsarealer, 300 meter buffer omkring kategori 1 og 2 natur samt 50 meter buffer omkring kategori 3 natur. Det er ikke muligt at inddrage afstandskrav for nabobeboelse, hvorfor ejer skal sørge for at stakke som minimum 300 meter fra ikkelandbrugspligtige naboer, 100 meter fra landbrugspligtige naboer. Gyllehåndtering 9. Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken til Lugt 10. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene. Udbringningsarealer 11. Udbringningsarealerne må maksimalt tilføres kg N og 3593 kg P, heraf maksimum 1500 kg N og 420 kg P fra anden organisk gødning, svarende til 140 kg N ha/år. 12. Fraført husdyrgødning Aftalearealer a. Der skal foreligge dokumentation for fraførelse af husdyrgødning, når der produceres mere end kg N og 3593 kg P årligt. b. Der må kun ske afsætning af husdyrgødning til udbringning på de i ansøgning angivne aftalearealer. Bedrift Antal ha DE Bent Østergaard Bjergevej Sønder Felding 43 ha 32,10 DE 13. Udegående dyr udenfor udbringningsarealet a. Når miljøgodkendelsen er fuldt udnyttet, skal 6 kvier være udegående på græsningsarealer 4 måneder om året (0,74 DE) b. 10 heste skal være udegående på græsningsarealer 6 måneder om året 14. Udegående dyr indenfor udbringningsarealet a. Alle malkekøer (gennemsnitlig 179 stk.), skal være udegående minimum 2 måneder af året b. 112 kvier (6 mdr. 25 mdr.), skal gennemsnitligt være udegående 5 måneder om året. 6

7 c. Alle småkalve (0 mdr. 6 mdr.), skal gennemsnitligt være udegående 4 måneder om året. d. 10 årsheste skal være udegående på græsningsarealer året rundt. 15. For den del af udbringningsarealerne 12-1, 16-1, 17-2, 18-0, 28, 29 og 41-1, som ligger inden for 100 meter fra Natura2000 område Borris Hede (se oversigt side 42), må kun modtage fast gødning, komposteret dybstrøelse mm., hvis den nedbringes i jorden inden 6 timer. 16. Tilsvarende må udbringning af gylle, nærmere end 20 meter fra naturområdet, kun ske ved nedfældning. Da en del af arealerne, mark 12-1, 16-1, 17-2, 18-0, 28, 29 og 41-1 grænser op til Natura2000 område Borris Hede, stilles der vilkår om, at fast gødning, herunder komposteret dybstrøelse, kun må udbringes nærmere end 100 meter fra naturarealet, hvis den nedbringes i jorden inden 6 timer. Udbringning af kvæggylle, nærmere end 20 meter fra naturområdet, ske ved nedfældning eller ved forsuring. Til dokumentation af vilkår omkring afgræsning (egenkontrol vilkår), skal ejer kunne fremvise udtræk, fra eks. DLBR, hvor antal udegående dyr / afgræsning fremgår. Overholdelse af beskyttelsesniveauerne er under den forudsætning, at de standardsædskifter og gødningstiltag, som ansøger oplyser, ligger til grund for beregningen af fosfor- og kvælstofbelastningen fra husdyrbruget, overholdes. For at sikre, at dette er overholdt, er der stillet vilkår til dokumentation af sædskifte og gødningsplaner på alle ejede og forpagtede udbringningsarealer. Ændring af udbringningsarealer: Såfremt der sker ændringer med hensyn til udbringningsarealernes omfang og placering i forhold til det, der indgår i miljøgodkendelsen jf. bilag og kortbilag - skal dette anmeldes til Herning Kommune efter bestemmelserne i i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal derefter vurdere om udbringning af husdyrgødning på de anmeldte arealer kan påvirke miljøet væsentligt jf. 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis disse som minimum dækker samme areal, og at disse ikke er mere sårbare. Der skal i den forbindelse skelnes mellem ejendommens arealer (ejede og forpagtede arealer) og arealer, hvor der indgås aftale om overførsel af husdyrgødning, idet nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori. Kommunens vurdering af sårbarheden af de anmeldte arealer foretages som udgangspunkt ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, som er gældende på anmeldelsestidspunktet. Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august via IT-ansøgningssystemet på eller tilsvarende system. Kommunen skal inden 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udbringningsarealer, der ønskes udskiftet. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmeldelsen trækkes tilbage, og der kan anmeldes nye arealer senest den 15. oktober. Hvis Kommunen har indsigelser imod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december. Udskiftning til arealer, som er mere sårbare end allerede godkendte arealer, kan kun ske efter forudgående miljøgodkendelse efter 11, 12 eller 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Egenkontrolvilkår 17. Herning Kommune skal straks orienteres ved ejerskifte af virksomhed 18. Varmegenindvinding, mælkekøleanlæg mm. skal følge producentens anvisninger ift. kontrol/serviceeftersyn. Dette er for at sikre, at anlægget altid kører energimæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal kvittering for serviceeftersyn fremvises. 19. Udegående dyr a. Afgræsning med køer/kvier skal fremgå af udtræk fra DLBR over græsningsperioden, gældende for 3 planperioder 7

8 20. Fraført husdyrgødning Aftalearealer a. Aftaler om udbringning af husdyrgødning fra bedriften skal fremgå af gødningsregnskabets Skema B1. Til dokumentation af vilkår omkring afgræsning (egenkontrol vilkår), skal ejer kunne fremvise udtræk, fra eks. DLBR, hvor antal udegående dyr / afgræsning fremgår. Organisk gødning produktion og forbrug, hvor det her er vigtigt at få % græs med. 8

9 Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget, Søgård Andelsbrug Amba, Blåbjergvej 1, 7280 Sønder Felding. Det er Herning Kommunes vurdering: At udvidelsen kan ske under hensyntagen til de landskabelige værdier At driften kan ske uden væsentlige gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.) At husdyrbruget drives under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik At der er sikret en tilfredsstillende beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, anlæg eller udbringningsarealerne, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Der gøres endvidere opmærksom på, at en 11 miljøgodkendelse, efter reglerne i Husdyrloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Eventuel bygge- eller nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v., skal søges separat hos Herning Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse. Tillægget til miljøgodkendelsen skal, jf. 40 i Husdyrbekendtgørelsen, regelmæssigt, og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet otte år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i Hvis den meddelte miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, med mindre andet fremgår af miljøgodkendelsen. Fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes ikke som kontinuitetsbrud. Sagens grundlag Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen: Ansøgning Miljøgodkendelse fra 2008 Udtalelse fra Naturteam, Herning Kommune Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrloven 2 med tilhørende Bekendtgørelse 3, Husdyrgødningsbekendtgørelsen 4, Målsætninger og retningslinjer fra Herning Kommuneplan / Naturplaner, Regionsplan 2005 Ringkøbing Amt samt Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning 5. 2 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ med efterfølgende ændringer 3 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 08/11/2013 med efterfølgende ændringer 4 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 915 af 27/ med efterfølgende ændringer 5 9

10 1 GENERELLE FORHOLD 1.2 Godkendelsespligt Tillægget til miljøgodkendelsen, meddeles efter Husdyrlovens 11 stk. 3, da der i forvejen er udarbejdet en 11 miljøgodkendelse efter Husdyrloven, meddelt Godkendelsens omfang Projektets omfang Ansøgningen indebærer en udvidelse i dyrholdet fra 164 køer samt opdræt til 179 køer samt opdræt. Der sker en mindre ændringer i fordeling af ungdyr. Ingen ændringer i bygningsmassen. Kalvehytter flyttes rundt. Der sker mindre tilpasninger på arealerne, bl.a. som følge af randzoner. Tillæg indbefatter ændringer inden for følgende områder: Udbringningsarealer og dyreholdet, ingen ændringer til anlægget. Projekttilpasning Der er sket en mindre ændring i udbringningsarealet, hvor der har været overlap med 3 naturareal Tidligere godkendelser Da husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, skal godkendelse af en udvidelsen gives i form af en tillægsgodkendelse Biaktiviteter Der er et mindre kødudsalg af frosset kød fra egen bedrift. Den pågældende biaktivitet er ikke godkendelsespligtig efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed bilag 1 og 2 (miljøbeskyttelsesloven) Husdyrbrugets ophør Der skal for både 11- og 12-virksomheder vurderes, hvilke foranstaltninger, der er nødvendige, for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. I tilfælde af husdyrbrugets ophør, vil stalde, foderopbevaringsanlæg og husdyrgødningsanlæg blive tømt. 1.4 Offentlighed og høring Offentlighed og høring Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse Nedenstående er orienteret om udkast til tillæg nr. 1: Ansøger - Søgård Andelsbrug amba, Blåbjergvej 1, 7280 Sdr. Felding, att. Niels Jacobsen Aftalearealer - Bent Østergaard, Bjergevej 42, Sdr. Felding Naboer - Steen Møller, Friland 6, 8410 Rønde - Lars Christian Svane, Lyngholmsvej 3, 7280 Sønder Felding - Mikael Hansen, Bjergevej 40, 7280 Sønder Felding - Ole Andersen, Møllevej 31, 7280 Sønder Felding 10

11 - Bent Høgild Østergaard, Bjergevej 42, 7280 Sønder Felding Rådgiver - Heden og Fjorden, Trine Villumsen, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Kommentarer ved høring til udvidelsen Udkast til tillæg nr. 1: har været i høring i 3 uger fra den 22. maj til den 12. juni Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsfasen. Nedenstående er orienteret om tillæg nr. 1: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Ansøger - Søgård Andelsbrug amba, Blåbjergvej 1, 7280 Sdr. Felding, att. Niels Jacobsen Aftalearealer - Bent Østergaard, Bjergevej 42, Sdr. Felding Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V. Danmarks fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. Danmarks Sportsfiskerforbund. Lokalafd. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. og Andre: Heden og Fjorden, Trine Villumsen, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Herning Museum, Museumsgade 32, 7400 Herning. Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Klagevejledning og offentliggørelse Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside under Offentliggørelser og høringer og Landbrug den 25. juni Det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er ansøger og 11

12 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Man kan klage inden fire uger efter afgørelsens offentliggørelse, det vil sige senest den 23. juli Klagen skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, dog skal klagen sendes skriftligt til Herning Kommune, Miljø og Klima, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning eller på Herefter videresendes klagen med tilhørende bilag til Natur- og Miljøklagenævnet. Herning Kommune skal have klagen senest den 23. juli indenfor rådhusets åbningstid. For at få behandlet en klage, koster det et gebyr på 500 kr., som skal betales til Natur- og Miljøklagenævnet. Se vejledning om klagegebyr og procedurer omkring dette på: En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens 81, stk. 1. Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger. Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens 90. Det skal ske inden for seks måneder efter offentliggørelsen Ikke-teknisk resumé Søgård Andelsbrug, 15 køer ekstra plus opdræt i eksisterende stalde Ansøgt dyrehold 179 årskøer, 10 krydsningsårskalve 0-3 mdr. (40 individer 0-3 mdr. på årsbasis), 35 årskalve 0-6 mdr., 20 tyrekalve kg, 118 årsopdræt 6-25 mdr., 20 heste under 300 kg Ejendommen drives økologisk med sæsonkælvning (alle kælvninger foregår i sommerhalvåret). Kalve er som udgangspunkt i kalvehytter de første måneder. Der følges et frivilligt branchekrav på 140 kg N pr DE. Der er 170,94 ha udspredningsarealer, hvorpå der udbringes 140 kg N. Udvaskning er under planteavlsniveau. Krav til fosfor er overholdt. Der afsættes op til 32,10 DE i en gylleaftale med Bent Østergaard, Bjergevej 42, Sdr. Felding. Der er udarbejdet en arealgodkendelse ( 16) på disse arealer. 12

13 2 ANLÆGGET BAT (Best Available Techniques) Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra stalde, gødningsopbevaringsanlæg m.m. I BREF-dokumentet ( BAT reference documents ) fastlæggers BAT. BAT-redegørelsen skal som minimum indeholde punkterne management, foder, staldindretning, vand- og energiforbrug, opbevaring og behandling af husdyrgødning og udbringning. For husdyrbrug, der er omfattet af godkendelsespligt, skal BAT-redegørelsen omhandle de teknologier, der er beskrevet i BREFdokumentet om intensivt hold af svin og fjerkræ. Selvom der ikke er lavet et specifikt BAT-notat inden for kvægdrift, er det Herning Kommunes opfattelse, at mange af elementerne i BAT-notatet er universelle inden for landbrugsområdet, og derfor kan overføres til kvægdrift. I Teknologi- og byggeblade er dokumenteret teknik beskrevet, og der er redegjort for, hvor store reduktioner, der kan forventes opnået ved brug af den pågældende teknik, samt hvor store merudgifterne eventuelt måtte være. Miljøstyrelsen har valgt ikke at fokusere på markteknik, fordring m.v. i Teknologi-bladene, idet forbedrede metoder i dansk landbrug og generel lovgivning på området, vurderes at medføre, at den bedste tilgængelige teknik generelt bliver anvendt. Renere teknologi og ressourcestyring Miljø- og ressourcestyring bygger på et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tab til omgivelserne bliver minimeret, under hensyntagen til produktionens lønsomhed. Renere teknologi er samtidig det bærende element i husdyrloven og i miljøbeskyttelsesloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi, bl.a. ved at stille krav, når der købes ind. At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet At udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige De tiltag, der er iværksat for renere teknologi, vil primært blive behandlet i dette afsnit (anlægget) under de enkelte afsnit Dyrehold og management Beskrivelse af anlægget Tabel 1, Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori Staldsystem Antal dyr Vægt (kg) / alder (mdr.) Mælkeydelse (EKM) Gammel kostald, Jerseyko, Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Nudrift Ansøgt ,49 Gammel kostald, Kvier, jersey, Sengestald m/spaltegulv Nudrift mdr. 43,7 (kanal, bagskyl eller ringkanal) Ansøgt mdr. 41,48 Gammel kostald, Kvier, jersey, Sengestald m/spaltegulv Nudrift mdr. 2,22 (kanal, bagskyl eller ringkanal) Ansøgt mdr. 2,22 Ungdyrsstald, Småkalv, jersey, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift mdr. 5,4 Ansøgt mdr. 7,0 Ungdyrsstald, Småkalve, tung race, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ansøgt mdr. 2,45 Antal DE 13

14 Ungdyrsstald, Tyrekalv, jersey, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ansøgt kg 0,94 Ny kostald, Jerseyko, Sengestald med fast gulv, 2% hældning, Nudrift ,05 skrabning hver 2. time Ansøgt ,59 Ny kostald, Jerseyko, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ansøgt ,57 Ny kostald, voksen årshest, under 300 kg Nudrift 10 2,13 Ansøgt 10 2,13 Ny kostald, voksen årshest, under 300 kg Nudrift 10 2,13 Ansøgt 10 2,13 Sum DE Nudrift 244,63 Ansøgt 250 Ansøger benytter normtal, hvorfor der ikke stilles vilkår til FE / dyr, g råprotein per FE, gram fosfor per FE eller proteinindhold i mælk. Tabel 2 Oplysninger om udegående dyr Dyretype Staldsystem Nudrift / Ansøgt Gammel kostald Jerseyko Gammel kostald Kvier, jersey Gammel kostald Kvier, jersey Ungdyrsstald Småkalv, jersey Ungdyrsstald Tyrekalv, jersey Ny kostald Jerseyko Ny kostald Jerseyko Ny kostald Voksen årshest Ny kostald Voksen årshest Antal måneder udegående Uden for udbringningsareal Inden for udbringningsareal Dybstrøelse, lang ædeplads med Nudrift 0 (ingen dyr i nudrift) spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Ansøgt 2 Sengestald m/spaltegulv (kanal, Nudrift 4 bagskyl eller ringkanal) Ansøgt 5 Sengestald m/spaltegulv (kanal, Nudrift 4 bagskyl eller ringkanal) Ansøgt 4 Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift 4 Ansøgt 4 Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift 0 (ingen dyr i nudrift) Ansøgt 4 Sengestald med fast gulv, 2% hældning, Nudrift 2 skrabning hver 2. time Ansøgt 2 Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift 0 (ingen dyr i nudrift) Ansøgt 2 Under 300 kg Nudrift 12 Ansøgt 12 Under 300 kg Nudrift 6 Ansøgt 6 Krydsningskalve I ansøgningen er anført 10 årskalve (stor race), 0-3 mdr., svarende til 2,45 DE. 14

15 Der benyttes sæsonkælvning, hvor de nye kalve skulle være klar til foråret. For de jerseykøer, som insemineres sent på året, insemineres disse med kødkvæg og kalvene sælges v. 3 mdr. De 2,45 DE modsvarer 40 tyrekalve kg. I praksis forvent halvdelen af de 40 kalve at være tyre og halvdelen kvier. Antal måneder udegående (nudrift mindre end ansøgt drift) Da der for kvierne er angivet færre antal mdr. udegående i nudrift (4) end i ansøgt drift (5), har ansøger skulle dokumentere, at dette ikke er brugt til at overholde det generelle ammoniakkrav. Dette er sket via kopi af ansøgningen, hvor antal måneder er ændret til 5 i både nudrift og ansøgt drift. Det generelle ammoniakreduktionskrav er uændret, hvorfor det vurderes at kravet dermed er overholdt. Management Ansøger og medarbejderne deltager i fagligt relevante aktiviteter. Herudover holder ansøger sig fagligt ajour ved læsning af relevant faglitteratur og sparring med rådgivere mm. Der udarbejdes beredskabsplan for husdyrbruget til brug i forbindelse med eventuelle uheld eller driftsforstyrrelser på ejendommen Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Mælkekøleanlægget kontrolleres årligt af autoriseret kølefirma. Der udarbejdes energirapport for ejendommen. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer Husdyrgødning udbringes under hensyntagen til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab (BAT), hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. Mark og gødningsplaner Ifølge Herning Kommune er det BAT, at ansøger årligt får udarbejdet mark- og gødningsplaner, som sikrer, at mængden af tilført gødning tilpasses afgrødernes aktuelle behov, og at der bliver ført journal over eventuelle afvigelser fra mark- og gødningsplanen. Der udarbejdes lovpligtige mark - og gødningsplaner. Vurdering I mark- og gødningsplanen tages blandt andet hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Mark- og gødningsplan udarbejdes af ansøger i samarbejde med planteavlskonsulent. Hermed er det sikret, at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. Rengøring og desinficering Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Stalde rengøres efter behov. 15

16 2.2. Lokalisering Faste afstandskrav Der er ingen ændring ift. godkendelsen fra Landskabet og planforhold Der er ingen ændring ift. godkendelsen fra Påvirkning af kulturmiljø Kulturhistoriske spor Landskabet i Herning Kommune er præget af menneskets virke igennem årtusinder. Overalt finder vi historiske spor, der fortæller om samfundsudviklingen og om, hvordan mennesket har påvirket omgivelserne. Mange af de historiske spor er kulturhistoriske værdier, der har så stor værdi for formidlingen af og betydningen for vores kulturforståelse, at de er værd at bevare og derfor fortjener en særlig beskyttelse. De kulturhistoriske værdier kan både omfatte enkeltstående elementer og hele kulturmiljøer, som f.eks. kirker, kirkegårde og deres omgivelser, fortidsminder som gravhøje og arkæologiske fund, fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg, sten- og jorddiger, alléer og levende hegn samt kulturmiljøer, der afspejler en bestemt tidsepoke eller en landsbytype. Kommuneplanens udpegning fremhæver de særligt værdifulde kulturhistoriske træk (særlig værdifulde kulturmiljøer, kulturmiljøer mm.) i kommunen. Der er ingen ændring vedrørende staldanlæggets beliggenhed ift. godkendelsen fra Udbringningsarealerne er ikke beliggende indenfor eller i nærheden af: 16

17 Fredede fortidsminder Beskyttede diger Fredede områder / Fredninger Fredede områder Fortidsminder eller Skovrejsning Herning Kommune vurderer, at udvidelsen af husdyrbruget, og det planlagte byggeri, ikke påvirker kulturmiljøet. 2.3 Energi- og vandforbrug Egenkontrol / dagligt tilsyn Ifølge ansøger føres daglige tilsyn med mekanisk udstyr, såsom malkeanlæg og vandforsyning, som kontrolleres for evt. funktionssvigt. Der udføres jævnligt egenkontrol af vandrør og installationer. Reparatør tilkaldes ved problemer. Der er serviceaftale på køleanlæg (malkesystem) Energiforbrug Ifølge Herning Kommune er følgende tiltag BAT inden for energi: At der i bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand og energi At evt. overskudsvarme genanvendes Anvendelse af lavenergilysstofrør / spare-pærer Belysning (staldene, udendørs, i dagtimerne begrænses / styres af bevægelsessensor) Hvis der er ventilationsanlæg på ejendommen, at det sikres, at ventilationen kun benyttes behov Energiforbrug på anlæg Det forventede energiforbrug efter udvidelse af produktion på ejendommen: Tabel 3, oversigt over energiforbrug på ejendommen Årligt forbrug Nudrift Ansøgt Elforbrug Kwh kwh Stigningen i strømforbruget i ansøgt drift skyldes primært en større forbrug af strøm til mælkekølingsanlægget (flere køer) samt større behov for brug af vandingsmaskiner. Energiteknologi på anlæg Elforbruget til malkning, mælkekøling og pumper udgør typisk 30 procent af det samlede elforbrug på malkekvægsbedrifter. Ved jævnlig aflæsning af energimålere kan ansøger hurtigt danne sig et overblik over energiforbruget og samtidig sikre sig mod uforudsete udgifter. Alene ved at forholde sig kritisk til forbruget kan der erfaringsmæssigt opnå besparelser op mod 5-10 % af årsforbruget. Udover ovennævnte anbefaler Herning Kommune, at der arbejdes med at indføre miljø- og ressourcestyring på husdyrbruget. Energibesparelse på kvægbrug Besparelse Forkøling af mælk ca. 50 % Frekvensstyring af vakuumpumpe ca. 40 % Spareventilator % Fra almindelig cirkulationspumpe til A-pumpe % 17

18 Fra glødepære til sparepære ca. 75 % Fokusområder For-køling af mælk (pladekøler) Ved at afkøle den nymalkede mælk med brøndvand / isvand, kan der opnås besparelser på et sted mellem %. Muligt at genanvende vandet fra pladekøleren som drikkevand til køerne. Frekvensstyret 6 vakuumpumpe Nøglen til nedsættelse af strømforbrug og slid på vakuumpumpen, er at den køre på den lavest, nødvendige hastighed. Foruden energibesparelsen, forventes også et mindsket støjniveau, samt en længere levetid på pumperne og pladekøleren, da de kun benyttes, når det er nødvendigt. Eftersyn af mælkekøleanlæg / røreværk i mælketank Mælkekøling og drift af røreværk i mælketank skal foregå på den mest energirigtige måde, samtidig med at der sikres et optimalt nedkølings- og opbevaringsforløb for mælken, hvorved kvaliteten bedst muligt fastholdes. Anlægget bør derfor kontrolleres mindst en gang om året af et autoriseret kølefirma. Genanvendelse af overskudsvarme Overskudsvarme (varmegenindvinding) fra mælkekølingsanlægget kan genbruges til bl.a. opvarmning af beboelse, opvarmning af vand til vask af malkerobotter. Tiltag / beskrivelse af de faktiske forhold på ejendommen Der er naturlig ventilation i kostald og ungdyrstald Lyssensor i de enkelte staldafsnit Begrænset natbelysning Begrænset udendørsbelysning. Overskudsvarme fra malkekøleanlæg anvendes til opvarmning af vand Vurdering Herning Kommune vurderer, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt. Derved sikres det, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet Vandforbrug Ved nybyggeri og / eller ændring af eksisterende anlæg, vil der ofte være gode muligheder for at begrænse vandforbruget, især ved at reducere vandspild og vandforbruget ved rengøring. Ifølge Herning Kommune betragtes følgende som BAT: - At vandforbruget registers løbende, med henblik på at identificere defekter - At vælge udstyr med fokus på vandbesparende egenskaber, eks. ved at bruge vandkopper eller drikkekar med automatisk vandføler - At der, forud for nedvaskning staldanlæg, inventar mm., sker iblødsætning, for på den måde at reducere vandforbruget Vandforbrug på anlæg Ansøger er tilsluttet vandværk, hvorfor det er muligt at registreres vandforbruget. Ansøger har i det daglige fokus på at minimere vandforbruget i forbindelse med den daglige drift, herunder bl.a. vask og rengøring, forbrug til dyr osv. Tabel 4, det forventede vandforbrug før og efter udvidelse af produktion på ejendommen: 6 Variabel hastighed 18

19 Årligt vandforbrug Nudrift Ansøgt Drift 7000 m m 3 Det fremgår af tabellen, at vandforbruget på ejendommen forventes at stige en smugle. Det forøgede vandforbrug afspejler det forøgede behov for drikkevand hos de ekstra dyr samt forbrug af vand til rengøring af flere staldsektioner, malkemaskiner mm. Vandteknologi på anlæg Vandbesparende foranstaltninger Vandrør, drikkekar mv. kontrolleres daglig for utætheder og korrekt funktion Utætheder og fejlfunktioner repareres hurtigt Stalde iblødsættes inden nedvaskning. Herning Kommune vurderer, at de beskrevne tiltag til vandbesparelse er fyldestgørende, og det er derved sikret, at virksomheden er indrettet og drives på en sådan måde, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt Gener Lugt Lugtgener fra anlæg I Godkendelsesbekendtgørelse er der fastsat en række lugtgenekriterier i forhold til de tre områdetyper: byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE pr. m 3 luft. Lugtgenekriterierne kan betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Ved lugtgeneafstand forstås den beregnede mindste afstand fra staldanlægget til det pågældende område, hvor de fastsatte lugtgenekriterier er opfyldt. Lugtgenekriterierne er overholdt, hvis lugtgenegrænser ikke overskrides i mere end 1 % af tiden svarende til ca. 7 timer i alt om måneden. Ansøger skal, som led i sin ansøgning, angive anlæggenes placering i forhold til nærmeste byzonegrænse, sommerhusområde, landzoneområde udlagt til boligformål (hvis relevant), samlede bebyggelse og enkeltbolig. Samlet resultat af lugtberegning Tabel 5, Samlet resultat af lugtberegning Område Andre ejendomme med mere end 75 DE (antal) Samlet u-korrigeret Korrigeret geneafstand Ansøgt drift Nudrift Vægtet gns. afstand Eksisterende eller Ja fremtidig byzone Samlet bebyggelse Ja Enkelt bolig Ja Genekriterie overholdt Forudsætninger Hvis der inden for en afstand af 300 meter fra byzone og samlet bebyggelse samt 100 meter fra nabobebyggelse, er andre ejendomme, med mere end 75 DE, skærpes kravene til geneafstanden, i forbindelse med ansøgningen. Hvis antallet er opgjort til en, øges geneafstanden med 10 %, mens geneafstanden ved 2 eller flere ejendomme, øges med 20 %. 19

20 Ansøgningssystem bortscreener automatisk anlæg, som er placeret længere væk end 120 % af geneafstanden, og disse indgår altså ikke i lugtberegningen. Den hyppigste vindretning i Danmark er en vestlig og sydvestlig vind. Det vil derfor umiddelbart være mest hensigtsmæssigt for omboende, at staldanlæg mm. var placeret øst for omboende. Klimadata har dog også vist, at når det er varmt, og der dermed også er størst lugtemission, kommer vinden hyppigst fra sydøst. Det er samlet set mest hensigtsmæssigt at staldanlæg mm., er placeret nord for omboende, nærmere bestemt i intervallet 300 til 60. Hvis dette er tilfældes, reducerer ansøgningssystemet automatisk geneafstanden et sted mellem 5 % og 20 %, alt efter områdetype. Ammekøer, får, kvier, geder, småkalve, tyrekalve og ungtyre, der er udegående i 5 eller flere måneder af året, medregnes ikke i lugtberegningen. Lugten fra de eksisterende gyllebeholdere indgår ikke i lugtberegningerne i ansøgningssystemet. Gyllebeholdere er omfattet af generelle afstandsregler. Det kan dog ikke undgås, at der forekommer lugt fra gyllebeholderne. Dette vil være særlig markant i forbindelse pumpning af gylle fra stald / fortank til gyllebeholderne, eller når der omrøres i forbindelse med udbringning. Lugtgeneberegninger Detaljer om staldafsnit Tabel 6, Afstand fra nærmeste staldafsnit til byzone, nabo, samlet bebyggelse, og nabo Lugtgeneberegning Faktisk afstand (m) Byzone 938 meter Samlet bebyggelse 1499 meter Enkelt bolig 289 meter Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt Ingen tiltag Oplysninger om ventilation (ansøgt drift) Ingen tiltag Øvrige bemærkninger Det er vurderet, at afstanden fra nærmeste staldafsnit til byzone, nabo, samlet bebyggelse, og nabo korrekt. Nærmeste samlede bebyggelse er dog ifølge Herning Kommune omkring 2 km. fra ejendommen, men altså længere væk end oplyst i ansøgningen. Da ejendommen drives økologisk, er alle dyr over 4 måneder udegående en del af året, hvilket nedsætter lugt fra ejendommen. Placering af gyllebeholder Da gyllebeholderne ligger nærmere end 300 meter fra nærmeste nabo, stilles der vilkår om, at fyldning og omrøring af gyllebeholderne skal ske inden for almindelig arbejdstid. Sæsonarbejde uden for disse tider kan dog forekomme i koncentrerede perioder, men skal søges begrænset. Herning Kommune vurderer, at kravene i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 11 og Husdyrgodkendelsesloven 23 for lugt, jf. ovenstående afsnit, er overholdt, altså medføre udvidelsen af dyreholdet ingen væsentlige virkninger på miljøet 7 med hensyn til lugt. 7 Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at beskyttelsesniveau for lugt, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. 20

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Afgørelsesdato:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Gammelager v/mogens Krarup Smidth Hjortsballevej

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus på Voulundgårdvej 18, 7400 Herning. Gunner Vestergaard Okkelsvej 21 7400 Herning

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus på Voulundgårdvej 18, 7400 Herning. Gunner Vestergaard Okkelsvej 21 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus på Voulundgårdvej 18, 7400 Herning. Gunner

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej Sønder Felding

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus Anders K Andersen Smækbjergvej 17 7480 Vildbjerg

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356 Hans Skovgaard Horsbjergvej 1, 8653 Them hans@butik-skovgaard.dk 20. april 2015 EJD-2015-02199 Afgørelse om skift mellem dyretyper på Løgagervej 4, 8600 Silkeborg CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr.

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238 Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Tonny Kristiansen Sanderumvej 238 5250 Odense SV By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper E R V H E R V T O E G K N M I I K L J O Ø G M I L J Ø Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 13.12. 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kanalvej 24 Enslev 8500 Grenaa Efter 31 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække.

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække. ERHVERVSMILJØ - TEKNIK & MILJØ Erhvervsmiljø - Teknik & Miljø Dato: 28. juli 2016 Sagsnr.: 16/12362 VICUS P ApS Ny Kongensgade 1 1472 København K Att.: Østerholm CVR-nr.: 25576438 Kontaktperson: Majbrit

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade. I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade. I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning

Læs mere

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads. Niels Erik Nilsson Bjerrevej 69 7400 Herning

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads. Niels Erik Nilsson Bjerrevej 69 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 28 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Niels Erik Nilsson Bjerrevej 69 7400 Herning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver Teknik & Preben Østergård Sadderupvej 13 6705 Esbjerg Ø Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 23. marts 2014 14/4238 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget en ansøgning om intern flytning af

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.04 20151 Jammerbugt Kommunes afgørelse Med hjemmel i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Marxen I/S Halstedvej 21 5620 Glamsbjerg 14-12-2016 Sags id: 16/25760 Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Stald- og gødningsanlæg, Heslevej 23 (luftfoto

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 10 TILLADELSE

Tillæg nr. 1 til 10 TILLADELSE 4.3 GÅRDEJER STEEN FJELSTED RASMUSSEN Vinderupvej 30 7830 Vinderup Dato: 21-01-2015 Sagsnr.: 09.17.16-P19-5-13 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Tlf.: 96117792 Tillæg nr. 1 til 10 TILLADELSE af Kviehotel

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere