Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg"

Transkript

1 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25. juni 2014 Sags nr.: P

2 Registreringsblad, herunder ejer- og driftforhold Overordnet lovgrundlag Dato for godkendelse: 25. juni 2014 Ejendommens navn Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Søgård Andelsbrug Ansøgning nr , version X af Supplerende oplysninger frem til X. X CVR-nr CHR nr Ejendomsnummer Matr. nr. (ejerlav) Sønderlandet, Sdr. Felding, 13q Adresse Blåbjergvej Sdr. Felding Ansøgers navn og adresse Kontaktperson på ejendommen Konsulent Tilsynsmyndighed Sagsbehandler Søgård Andelsbrug amba Blåbjergvej Sdr. Felding Niels Jacobsen Telefon: Mobil: Heden og Fjorden Trine Villumsen Birk Centerpark 24, 7400Herning. Tlf.nr.: Herning Kommune Peter Refsgaard Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. 2

3 Indholdsfortegnelse REGISTRERINGSBLAD, HERUNDER EJER- OG DRIFTFORHOLD... 2 VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION... 4 MEDDELELSE OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE... 9 SAGENS GRUNDLAG... 9 LOVGRUNDLAG GENERELLE FORHOLD GODKENDELSESPLIGT GODKENDELSENS OMFANG Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør OFFENTLIGHED OG HØRING Offentlighed og høring Klagevejledning og offentliggørelse Ikke-teknisk resumé ANLÆGGET DYREHOLD OG MANAGEMENT LOKALISERING Landskabet og planforhold ENERGI- OG VANDFORBRUG Energiforbrug Vandforbrug GENER Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport FORURENING Restvand Husdyrgødning og foder Affald og kemikalier Ammoniak Ammoniaktab Påvirkning af natur AREALERNE MARKOPLYSNINGER GØDNINGSREGNSKAB NITRAT (OVERFLADEVAND) NITRAT (GRUNDVAND) FOSFOR AMMONIAK FRA UDBRINGNING GENER FRA UDBRINGNING OVERSIGT OVER BILAG

4 Vilkår for husdyrproduktion I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Grundlaget for tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen fremgår af ansøgningen. Der gøres opmærksom på at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her. For oversigt over hvilke vilkår, der er ophævet eller erstattet af i dette tillæg, se bilag 10. Drift og indretning 1. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når dyreholdet overskrider nudriften (164 årskøer, 124 kvier (6-25 mdr.), 27 småkalve (0-6 mdr.), 3 ungtyre ( kg.) samt 20 heste, under 300 kg. Den del af miljøgodkendelsen, som ikke er udnyttet inden to år efter at miljøgodkendelsen er meddelt, bortfalder 2. Der skal til enhver tid være et eksemplar af miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår. 3. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen bortskaffes efter gældende regler Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne. 4. Bedriften skal drives efter Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, (NaturErhvervstyrelsen). Som følge af vilkår 1, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke er blevet udnyttet inden for 2 år. Den ansvarlige for overholdelse af vilkårene er ejer af ejendommen. 4

5 Årsproduktion 5. Tilladt årsproduktion: 179 årskøer, Jersey (7600 kg mælk/ årsko) 118 kvier, Jersey (6 25 mdr.) 35 småkalve, Jersey (0 6 mdr.) 10 småkalve, tung race (0 3 mdr.) 20 tyrekalve,, Jersey (25 90 kg) 20 voksen årshest (under 300 kg) Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor: Staldafsnit nr. Dyrehold og staldtype Vægt/ Antal dyr Antal DE aldersgrænser Gammel kostald Malkeko, Jersey, dybstrøelse 7600 kg. Mælk 7 7,49 Gammel kostald Kvier, Jersey, sengestald m spaltegulv (kanal, bagskyl 6 25 mdr ,48 eller ringkanal) Gammel kostald Kvier, Jersey, sengestald m spaltegulv (kanal, bagskyl 6 25 mdr. 6 2,22 eller ringkanal) Ungdyrsstald / Småkalve, Jersey, dybstrøelse 0 6 mdr Kalvehytter Ungdyrsstald / Småkalve, tung race, dybstrøelse 0 3 mdr. 10 2,45 Kalvehytter Ungdyrsstald / Tyrekalve, Jersey, dybstrøelse kg. 20 0,94 Kalvehytter Ny kostald Malkeko, Jersey, Sengestald med fast gulv, 2% hældning, 7600 kg. Mælk ,59 skrabning hver 2. time Ny kostald Malkeko, Jersey, dybstrøelse 7600 kg. Mælk 8 8,57 Ny kostald Voksen årshest Under 300 kg. 10 2,13 Ny kostald Voksen årshest Under 300 kg. 10 2,13 Total Nedgang i mælkeydelsen må ikke konverteres til flere dyr 7. Beregningen af dyreenheder for køerne er sket med baggrund i mælkeydelsen på 7600 kg mælk. Såfremt mælkeydelsen overstiger dette, a. Skal der ske en tilsvarende reduktion i antallet af køer, kvier eller kalve, så den tilladte husdyrproduktion på 250 DE ikke overstiges eller b. Skal ejer anmelde og Herning Kommune skal godkende en forøgelse af harmoniarealet og / eller c. Skal der ske en anden afsætning af de ekstra DE husdyrgødning. Modtager af husdyrgødningen skal godkendes af Herning Kommune Antallet af dyr angiver den tilladelige produktionsstørrelse. De angivne dyreenheder er opgivet i henhold til den ved godkendelsestidspunktet gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse 1. Der er i ansøgningen taget højde for mælkeydelsen i forhold til beregning af dyreenheder. For at sikre, at eventuel faldende mælkeydelse ikke omsættes til ekstra køer, er det stillet vilkår til dette. Årsagen er, at disse ekstra dyreenheder hverken indgår i ammoniak og lugtgeneberegninger fra ejendommen eller beregningerne for kvælstof og fosfor i gødningen. 1 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 915 af 27/

6 Ved stigende mælkeydelse skal ejer sikre, at de ekstra DE i husdyrgødning afsættes som angivet under vilkår 7 a, b og c. Så længe der kun er tale om en øget mælkeydelse, påvirker det kun beregningen af dyreenhederne. Dette vilkår er stillet for at give ansøger mulighed for at videreudvikle sin besætning. Ved små ændringer i produktionen skal der indsendes dokumentation for, at der ikke sker en stigning i lugt, ammoniak kg P/DE ab lager og DE. Gødningsopbevaring 8. Markstakke må ikke placeres på lavbundsarealer (fosforklasse I,II,III), 300 meter fra ikke-landbrugspligtige naboer, 100 meter fra landbrugspligtige naboer, 300 meter fra kategori 1 og 2 natur samt 50 meter fra kategori 3 natur. Se bilag 9. I bilag 9 indgår lavbundsarealer, 300 meter buffer omkring kategori 1 og 2 natur samt 50 meter buffer omkring kategori 3 natur. Det er ikke muligt at inddrage afstandskrav for nabobeboelse, hvorfor ejer skal sørge for at stakke som minimum 300 meter fra ikkelandbrugspligtige naboer, 100 meter fra landbrugspligtige naboer. Gyllehåndtering 9. Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken til Lugt 10. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene. Udbringningsarealer 11. Udbringningsarealerne må maksimalt tilføres kg N og 3593 kg P, heraf maksimum 1500 kg N og 420 kg P fra anden organisk gødning, svarende til 140 kg N ha/år. 12. Fraført husdyrgødning Aftalearealer a. Der skal foreligge dokumentation for fraførelse af husdyrgødning, når der produceres mere end kg N og 3593 kg P årligt. b. Der må kun ske afsætning af husdyrgødning til udbringning på de i ansøgning angivne aftalearealer. Bedrift Antal ha DE Bent Østergaard Bjergevej Sønder Felding 43 ha 32,10 DE 13. Udegående dyr udenfor udbringningsarealet a. Når miljøgodkendelsen er fuldt udnyttet, skal 6 kvier være udegående på græsningsarealer 4 måneder om året (0,74 DE) b. 10 heste skal være udegående på græsningsarealer 6 måneder om året 14. Udegående dyr indenfor udbringningsarealet a. Alle malkekøer (gennemsnitlig 179 stk.), skal være udegående minimum 2 måneder af året b. 112 kvier (6 mdr. 25 mdr.), skal gennemsnitligt være udegående 5 måneder om året. 6

7 c. Alle småkalve (0 mdr. 6 mdr.), skal gennemsnitligt være udegående 4 måneder om året. d. 10 årsheste skal være udegående på græsningsarealer året rundt. 15. For den del af udbringningsarealerne 12-1, 16-1, 17-2, 18-0, 28, 29 og 41-1, som ligger inden for 100 meter fra Natura2000 område Borris Hede (se oversigt side 42), må kun modtage fast gødning, komposteret dybstrøelse mm., hvis den nedbringes i jorden inden 6 timer. 16. Tilsvarende må udbringning af gylle, nærmere end 20 meter fra naturområdet, kun ske ved nedfældning. Da en del af arealerne, mark 12-1, 16-1, 17-2, 18-0, 28, 29 og 41-1 grænser op til Natura2000 område Borris Hede, stilles der vilkår om, at fast gødning, herunder komposteret dybstrøelse, kun må udbringes nærmere end 100 meter fra naturarealet, hvis den nedbringes i jorden inden 6 timer. Udbringning af kvæggylle, nærmere end 20 meter fra naturområdet, ske ved nedfældning eller ved forsuring. Til dokumentation af vilkår omkring afgræsning (egenkontrol vilkår), skal ejer kunne fremvise udtræk, fra eks. DLBR, hvor antal udegående dyr / afgræsning fremgår. Overholdelse af beskyttelsesniveauerne er under den forudsætning, at de standardsædskifter og gødningstiltag, som ansøger oplyser, ligger til grund for beregningen af fosfor- og kvælstofbelastningen fra husdyrbruget, overholdes. For at sikre, at dette er overholdt, er der stillet vilkår til dokumentation af sædskifte og gødningsplaner på alle ejede og forpagtede udbringningsarealer. Ændring af udbringningsarealer: Såfremt der sker ændringer med hensyn til udbringningsarealernes omfang og placering i forhold til det, der indgår i miljøgodkendelsen jf. bilag og kortbilag - skal dette anmeldes til Herning Kommune efter bestemmelserne i i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal derefter vurdere om udbringning af husdyrgødning på de anmeldte arealer kan påvirke miljøet væsentligt jf. 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis disse som minimum dækker samme areal, og at disse ikke er mere sårbare. Der skal i den forbindelse skelnes mellem ejendommens arealer (ejede og forpagtede arealer) og arealer, hvor der indgås aftale om overførsel af husdyrgødning, idet nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori. Kommunens vurdering af sårbarheden af de anmeldte arealer foretages som udgangspunkt ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, som er gældende på anmeldelsestidspunktet. Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august via IT-ansøgningssystemet på eller tilsvarende system. Kommunen skal inden 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udbringningsarealer, der ønskes udskiftet. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmeldelsen trækkes tilbage, og der kan anmeldes nye arealer senest den 15. oktober. Hvis Kommunen har indsigelser imod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december. Udskiftning til arealer, som er mere sårbare end allerede godkendte arealer, kan kun ske efter forudgående miljøgodkendelse efter 11, 12 eller 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Egenkontrolvilkår 17. Herning Kommune skal straks orienteres ved ejerskifte af virksomhed 18. Varmegenindvinding, mælkekøleanlæg mm. skal følge producentens anvisninger ift. kontrol/serviceeftersyn. Dette er for at sikre, at anlægget altid kører energimæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal kvittering for serviceeftersyn fremvises. 19. Udegående dyr a. Afgræsning med køer/kvier skal fremgå af udtræk fra DLBR over græsningsperioden, gældende for 3 planperioder 7

8 20. Fraført husdyrgødning Aftalearealer a. Aftaler om udbringning af husdyrgødning fra bedriften skal fremgå af gødningsregnskabets Skema B1. Til dokumentation af vilkår omkring afgræsning (egenkontrol vilkår), skal ejer kunne fremvise udtræk, fra eks. DLBR, hvor antal udegående dyr / afgræsning fremgår. Organisk gødning produktion og forbrug, hvor det her er vigtigt at få % græs med. 8

9 Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget, Søgård Andelsbrug Amba, Blåbjergvej 1, 7280 Sønder Felding. Det er Herning Kommunes vurdering: At udvidelsen kan ske under hensyntagen til de landskabelige værdier At driften kan ske uden væsentlige gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.) At husdyrbruget drives under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik At der er sikret en tilfredsstillende beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, anlæg eller udbringningsarealerne, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Der gøres endvidere opmærksom på, at en 11 miljøgodkendelse, efter reglerne i Husdyrloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Eventuel bygge- eller nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v., skal søges separat hos Herning Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse. Tillægget til miljøgodkendelsen skal, jf. 40 i Husdyrbekendtgørelsen, regelmæssigt, og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet otte år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i Hvis den meddelte miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, med mindre andet fremgår af miljøgodkendelsen. Fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes ikke som kontinuitetsbrud. Sagens grundlag Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen: Ansøgning Miljøgodkendelse fra 2008 Udtalelse fra Naturteam, Herning Kommune Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrloven 2 med tilhørende Bekendtgørelse 3, Husdyrgødningsbekendtgørelsen 4, Målsætninger og retningslinjer fra Herning Kommuneplan / Naturplaner, Regionsplan 2005 Ringkøbing Amt samt Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning 5. 2 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ med efterfølgende ændringer 3 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 08/11/2013 med efterfølgende ændringer 4 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 915 af 27/ med efterfølgende ændringer 5 9

10 1 GENERELLE FORHOLD 1.2 Godkendelsespligt Tillægget til miljøgodkendelsen, meddeles efter Husdyrlovens 11 stk. 3, da der i forvejen er udarbejdet en 11 miljøgodkendelse efter Husdyrloven, meddelt Godkendelsens omfang Projektets omfang Ansøgningen indebærer en udvidelse i dyrholdet fra 164 køer samt opdræt til 179 køer samt opdræt. Der sker en mindre ændringer i fordeling af ungdyr. Ingen ændringer i bygningsmassen. Kalvehytter flyttes rundt. Der sker mindre tilpasninger på arealerne, bl.a. som følge af randzoner. Tillæg indbefatter ændringer inden for følgende områder: Udbringningsarealer og dyreholdet, ingen ændringer til anlægget. Projekttilpasning Der er sket en mindre ændring i udbringningsarealet, hvor der har været overlap med 3 naturareal Tidligere godkendelser Da husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, skal godkendelse af en udvidelsen gives i form af en tillægsgodkendelse Biaktiviteter Der er et mindre kødudsalg af frosset kød fra egen bedrift. Den pågældende biaktivitet er ikke godkendelsespligtig efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed bilag 1 og 2 (miljøbeskyttelsesloven) Husdyrbrugets ophør Der skal for både 11- og 12-virksomheder vurderes, hvilke foranstaltninger, der er nødvendige, for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. I tilfælde af husdyrbrugets ophør, vil stalde, foderopbevaringsanlæg og husdyrgødningsanlæg blive tømt. 1.4 Offentlighed og høring Offentlighed og høring Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse Nedenstående er orienteret om udkast til tillæg nr. 1: Ansøger - Søgård Andelsbrug amba, Blåbjergvej 1, 7280 Sdr. Felding, att. Niels Jacobsen Aftalearealer - Bent Østergaard, Bjergevej 42, Sdr. Felding Naboer - Steen Møller, Friland 6, 8410 Rønde - Lars Christian Svane, Lyngholmsvej 3, 7280 Sønder Felding - Mikael Hansen, Bjergevej 40, 7280 Sønder Felding - Ole Andersen, Møllevej 31, 7280 Sønder Felding 10

11 - Bent Høgild Østergaard, Bjergevej 42, 7280 Sønder Felding Rådgiver - Heden og Fjorden, Trine Villumsen, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Kommentarer ved høring til udvidelsen Udkast til tillæg nr. 1: har været i høring i 3 uger fra den 22. maj til den 12. juni Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsfasen. Nedenstående er orienteret om tillæg nr. 1: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Ansøger - Søgård Andelsbrug amba, Blåbjergvej 1, 7280 Sdr. Felding, att. Niels Jacobsen Aftalearealer - Bent Østergaard, Bjergevej 42, Sdr. Felding Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V. Danmarks fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. Danmarks Sportsfiskerforbund. Lokalafd. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. og Andre: Heden og Fjorden, Trine Villumsen, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Herning Museum, Museumsgade 32, 7400 Herning. Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Klagevejledning og offentliggørelse Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside under Offentliggørelser og høringer og Landbrug den 25. juni Det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er ansøger og 11

12 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Man kan klage inden fire uger efter afgørelsens offentliggørelse, det vil sige senest den 23. juli Klagen skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, dog skal klagen sendes skriftligt til Herning Kommune, Miljø og Klima, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning eller på Herefter videresendes klagen med tilhørende bilag til Natur- og Miljøklagenævnet. Herning Kommune skal have klagen senest den 23. juli indenfor rådhusets åbningstid. For at få behandlet en klage, koster det et gebyr på 500 kr., som skal betales til Natur- og Miljøklagenævnet. Se vejledning om klagegebyr og procedurer omkring dette på: En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens 81, stk. 1. Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger. Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens 90. Det skal ske inden for seks måneder efter offentliggørelsen Ikke-teknisk resumé Søgård Andelsbrug, 15 køer ekstra plus opdræt i eksisterende stalde Ansøgt dyrehold 179 årskøer, 10 krydsningsårskalve 0-3 mdr. (40 individer 0-3 mdr. på årsbasis), 35 årskalve 0-6 mdr., 20 tyrekalve kg, 118 årsopdræt 6-25 mdr., 20 heste under 300 kg Ejendommen drives økologisk med sæsonkælvning (alle kælvninger foregår i sommerhalvåret). Kalve er som udgangspunkt i kalvehytter de første måneder. Der følges et frivilligt branchekrav på 140 kg N pr DE. Der er 170,94 ha udspredningsarealer, hvorpå der udbringes 140 kg N. Udvaskning er under planteavlsniveau. Krav til fosfor er overholdt. Der afsættes op til 32,10 DE i en gylleaftale med Bent Østergaard, Bjergevej 42, Sdr. Felding. Der er udarbejdet en arealgodkendelse ( 16) på disse arealer. 12

13 2 ANLÆGGET BAT (Best Available Techniques) Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra stalde, gødningsopbevaringsanlæg m.m. I BREF-dokumentet ( BAT reference documents ) fastlæggers BAT. BAT-redegørelsen skal som minimum indeholde punkterne management, foder, staldindretning, vand- og energiforbrug, opbevaring og behandling af husdyrgødning og udbringning. For husdyrbrug, der er omfattet af godkendelsespligt, skal BAT-redegørelsen omhandle de teknologier, der er beskrevet i BREFdokumentet om intensivt hold af svin og fjerkræ. Selvom der ikke er lavet et specifikt BAT-notat inden for kvægdrift, er det Herning Kommunes opfattelse, at mange af elementerne i BAT-notatet er universelle inden for landbrugsområdet, og derfor kan overføres til kvægdrift. I Teknologi- og byggeblade er dokumenteret teknik beskrevet, og der er redegjort for, hvor store reduktioner, der kan forventes opnået ved brug af den pågældende teknik, samt hvor store merudgifterne eventuelt måtte være. Miljøstyrelsen har valgt ikke at fokusere på markteknik, fordring m.v. i Teknologi-bladene, idet forbedrede metoder i dansk landbrug og generel lovgivning på området, vurderes at medføre, at den bedste tilgængelige teknik generelt bliver anvendt. Renere teknologi og ressourcestyring Miljø- og ressourcestyring bygger på et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tab til omgivelserne bliver minimeret, under hensyntagen til produktionens lønsomhed. Renere teknologi er samtidig det bærende element i husdyrloven og i miljøbeskyttelsesloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi, bl.a. ved at stille krav, når der købes ind. At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet At udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige De tiltag, der er iværksat for renere teknologi, vil primært blive behandlet i dette afsnit (anlægget) under de enkelte afsnit Dyrehold og management Beskrivelse af anlægget Tabel 1, Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori Staldsystem Antal dyr Vægt (kg) / alder (mdr.) Mælkeydelse (EKM) Gammel kostald, Jerseyko, Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Nudrift Ansøgt ,49 Gammel kostald, Kvier, jersey, Sengestald m/spaltegulv Nudrift mdr. 43,7 (kanal, bagskyl eller ringkanal) Ansøgt mdr. 41,48 Gammel kostald, Kvier, jersey, Sengestald m/spaltegulv Nudrift mdr. 2,22 (kanal, bagskyl eller ringkanal) Ansøgt mdr. 2,22 Ungdyrsstald, Småkalv, jersey, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift mdr. 5,4 Ansøgt mdr. 7,0 Ungdyrsstald, Småkalve, tung race, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ansøgt mdr. 2,45 Antal DE 13

14 Ungdyrsstald, Tyrekalv, jersey, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ansøgt kg 0,94 Ny kostald, Jerseyko, Sengestald med fast gulv, 2% hældning, Nudrift ,05 skrabning hver 2. time Ansøgt ,59 Ny kostald, Jerseyko, Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift Ansøgt ,57 Ny kostald, voksen årshest, under 300 kg Nudrift 10 2,13 Ansøgt 10 2,13 Ny kostald, voksen årshest, under 300 kg Nudrift 10 2,13 Ansøgt 10 2,13 Sum DE Nudrift 244,63 Ansøgt 250 Ansøger benytter normtal, hvorfor der ikke stilles vilkår til FE / dyr, g råprotein per FE, gram fosfor per FE eller proteinindhold i mælk. Tabel 2 Oplysninger om udegående dyr Dyretype Staldsystem Nudrift / Ansøgt Gammel kostald Jerseyko Gammel kostald Kvier, jersey Gammel kostald Kvier, jersey Ungdyrsstald Småkalv, jersey Ungdyrsstald Tyrekalv, jersey Ny kostald Jerseyko Ny kostald Jerseyko Ny kostald Voksen årshest Ny kostald Voksen årshest Antal måneder udegående Uden for udbringningsareal Inden for udbringningsareal Dybstrøelse, lang ædeplads med Nudrift 0 (ingen dyr i nudrift) spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Ansøgt 2 Sengestald m/spaltegulv (kanal, Nudrift 4 bagskyl eller ringkanal) Ansøgt 5 Sengestald m/spaltegulv (kanal, Nudrift 4 bagskyl eller ringkanal) Ansøgt 4 Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift 4 Ansøgt 4 Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift 0 (ingen dyr i nudrift) Ansøgt 4 Sengestald med fast gulv, 2% hældning, Nudrift 2 skrabning hver 2. time Ansøgt 2 Dybstrøelse (hele arealet) Nudrift 0 (ingen dyr i nudrift) Ansøgt 2 Under 300 kg Nudrift 12 Ansøgt 12 Under 300 kg Nudrift 6 Ansøgt 6 Krydsningskalve I ansøgningen er anført 10 årskalve (stor race), 0-3 mdr., svarende til 2,45 DE. 14

15 Der benyttes sæsonkælvning, hvor de nye kalve skulle være klar til foråret. For de jerseykøer, som insemineres sent på året, insemineres disse med kødkvæg og kalvene sælges v. 3 mdr. De 2,45 DE modsvarer 40 tyrekalve kg. I praksis forvent halvdelen af de 40 kalve at være tyre og halvdelen kvier. Antal måneder udegående (nudrift mindre end ansøgt drift) Da der for kvierne er angivet færre antal mdr. udegående i nudrift (4) end i ansøgt drift (5), har ansøger skulle dokumentere, at dette ikke er brugt til at overholde det generelle ammoniakkrav. Dette er sket via kopi af ansøgningen, hvor antal måneder er ændret til 5 i både nudrift og ansøgt drift. Det generelle ammoniakreduktionskrav er uændret, hvorfor det vurderes at kravet dermed er overholdt. Management Ansøger og medarbejderne deltager i fagligt relevante aktiviteter. Herudover holder ansøger sig fagligt ajour ved læsning af relevant faglitteratur og sparring med rådgivere mm. Der udarbejdes beredskabsplan for husdyrbruget til brug i forbindelse med eventuelle uheld eller driftsforstyrrelser på ejendommen Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Mælkekøleanlægget kontrolleres årligt af autoriseret kølefirma. Der udarbejdes energirapport for ejendommen. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer Husdyrgødning udbringes under hensyntagen til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab (BAT), hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. Mark og gødningsplaner Ifølge Herning Kommune er det BAT, at ansøger årligt får udarbejdet mark- og gødningsplaner, som sikrer, at mængden af tilført gødning tilpasses afgrødernes aktuelle behov, og at der bliver ført journal over eventuelle afvigelser fra mark- og gødningsplanen. Der udarbejdes lovpligtige mark - og gødningsplaner. Vurdering I mark- og gødningsplanen tages blandt andet hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Mark- og gødningsplan udarbejdes af ansøger i samarbejde med planteavlskonsulent. Hermed er det sikret, at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. Rengøring og desinficering Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Stalde rengøres efter behov. 15

16 2.2. Lokalisering Faste afstandskrav Der er ingen ændring ift. godkendelsen fra Landskabet og planforhold Der er ingen ændring ift. godkendelsen fra Påvirkning af kulturmiljø Kulturhistoriske spor Landskabet i Herning Kommune er præget af menneskets virke igennem årtusinder. Overalt finder vi historiske spor, der fortæller om samfundsudviklingen og om, hvordan mennesket har påvirket omgivelserne. Mange af de historiske spor er kulturhistoriske værdier, der har så stor værdi for formidlingen af og betydningen for vores kulturforståelse, at de er værd at bevare og derfor fortjener en særlig beskyttelse. De kulturhistoriske værdier kan både omfatte enkeltstående elementer og hele kulturmiljøer, som f.eks. kirker, kirkegårde og deres omgivelser, fortidsminder som gravhøje og arkæologiske fund, fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg, sten- og jorddiger, alléer og levende hegn samt kulturmiljøer, der afspejler en bestemt tidsepoke eller en landsbytype. Kommuneplanens udpegning fremhæver de særligt værdifulde kulturhistoriske træk (særlig værdifulde kulturmiljøer, kulturmiljøer mm.) i kommunen. Der er ingen ændring vedrørende staldanlæggets beliggenhed ift. godkendelsen fra Udbringningsarealerne er ikke beliggende indenfor eller i nærheden af: 16

17 Fredede fortidsminder Beskyttede diger Fredede områder / Fredninger Fredede områder Fortidsminder eller Skovrejsning Herning Kommune vurderer, at udvidelsen af husdyrbruget, og det planlagte byggeri, ikke påvirker kulturmiljøet. 2.3 Energi- og vandforbrug Egenkontrol / dagligt tilsyn Ifølge ansøger føres daglige tilsyn med mekanisk udstyr, såsom malkeanlæg og vandforsyning, som kontrolleres for evt. funktionssvigt. Der udføres jævnligt egenkontrol af vandrør og installationer. Reparatør tilkaldes ved problemer. Der er serviceaftale på køleanlæg (malkesystem) Energiforbrug Ifølge Herning Kommune er følgende tiltag BAT inden for energi: At der i bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand og energi At evt. overskudsvarme genanvendes Anvendelse af lavenergilysstofrør / spare-pærer Belysning (staldene, udendørs, i dagtimerne begrænses / styres af bevægelsessensor) Hvis der er ventilationsanlæg på ejendommen, at det sikres, at ventilationen kun benyttes behov Energiforbrug på anlæg Det forventede energiforbrug efter udvidelse af produktion på ejendommen: Tabel 3, oversigt over energiforbrug på ejendommen Årligt forbrug Nudrift Ansøgt Elforbrug Kwh kwh Stigningen i strømforbruget i ansøgt drift skyldes primært en større forbrug af strøm til mælkekølingsanlægget (flere køer) samt større behov for brug af vandingsmaskiner. Energiteknologi på anlæg Elforbruget til malkning, mælkekøling og pumper udgør typisk 30 procent af det samlede elforbrug på malkekvægsbedrifter. Ved jævnlig aflæsning af energimålere kan ansøger hurtigt danne sig et overblik over energiforbruget og samtidig sikre sig mod uforudsete udgifter. Alene ved at forholde sig kritisk til forbruget kan der erfaringsmæssigt opnå besparelser op mod 5-10 % af årsforbruget. Udover ovennævnte anbefaler Herning Kommune, at der arbejdes med at indføre miljø- og ressourcestyring på husdyrbruget. Energibesparelse på kvægbrug Besparelse Forkøling af mælk ca. 50 % Frekvensstyring af vakuumpumpe ca. 40 % Spareventilator % Fra almindelig cirkulationspumpe til A-pumpe % 17

18 Fra glødepære til sparepære ca. 75 % Fokusområder For-køling af mælk (pladekøler) Ved at afkøle den nymalkede mælk med brøndvand / isvand, kan der opnås besparelser på et sted mellem %. Muligt at genanvende vandet fra pladekøleren som drikkevand til køerne. Frekvensstyret 6 vakuumpumpe Nøglen til nedsættelse af strømforbrug og slid på vakuumpumpen, er at den køre på den lavest, nødvendige hastighed. Foruden energibesparelsen, forventes også et mindsket støjniveau, samt en længere levetid på pumperne og pladekøleren, da de kun benyttes, når det er nødvendigt. Eftersyn af mælkekøleanlæg / røreværk i mælketank Mælkekøling og drift af røreværk i mælketank skal foregå på den mest energirigtige måde, samtidig med at der sikres et optimalt nedkølings- og opbevaringsforløb for mælken, hvorved kvaliteten bedst muligt fastholdes. Anlægget bør derfor kontrolleres mindst en gang om året af et autoriseret kølefirma. Genanvendelse af overskudsvarme Overskudsvarme (varmegenindvinding) fra mælkekølingsanlægget kan genbruges til bl.a. opvarmning af beboelse, opvarmning af vand til vask af malkerobotter. Tiltag / beskrivelse af de faktiske forhold på ejendommen Der er naturlig ventilation i kostald og ungdyrstald Lyssensor i de enkelte staldafsnit Begrænset natbelysning Begrænset udendørsbelysning. Overskudsvarme fra malkekøleanlæg anvendes til opvarmning af vand Vurdering Herning Kommune vurderer, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt. Derved sikres det, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet Vandforbrug Ved nybyggeri og / eller ændring af eksisterende anlæg, vil der ofte være gode muligheder for at begrænse vandforbruget, især ved at reducere vandspild og vandforbruget ved rengøring. Ifølge Herning Kommune betragtes følgende som BAT: - At vandforbruget registers løbende, med henblik på at identificere defekter - At vælge udstyr med fokus på vandbesparende egenskaber, eks. ved at bruge vandkopper eller drikkekar med automatisk vandføler - At der, forud for nedvaskning staldanlæg, inventar mm., sker iblødsætning, for på den måde at reducere vandforbruget Vandforbrug på anlæg Ansøger er tilsluttet vandværk, hvorfor det er muligt at registreres vandforbruget. Ansøger har i det daglige fokus på at minimere vandforbruget i forbindelse med den daglige drift, herunder bl.a. vask og rengøring, forbrug til dyr osv. Tabel 4, det forventede vandforbrug før og efter udvidelse af produktion på ejendommen: 6 Variabel hastighed 18

19 Årligt vandforbrug Nudrift Ansøgt Drift 7000 m m 3 Det fremgår af tabellen, at vandforbruget på ejendommen forventes at stige en smugle. Det forøgede vandforbrug afspejler det forøgede behov for drikkevand hos de ekstra dyr samt forbrug af vand til rengøring af flere staldsektioner, malkemaskiner mm. Vandteknologi på anlæg Vandbesparende foranstaltninger Vandrør, drikkekar mv. kontrolleres daglig for utætheder og korrekt funktion Utætheder og fejlfunktioner repareres hurtigt Stalde iblødsættes inden nedvaskning. Herning Kommune vurderer, at de beskrevne tiltag til vandbesparelse er fyldestgørende, og det er derved sikret, at virksomheden er indrettet og drives på en sådan måde, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt Gener Lugt Lugtgener fra anlæg I Godkendelsesbekendtgørelse er der fastsat en række lugtgenekriterier i forhold til de tre områdetyper: byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE pr. m 3 luft. Lugtgenekriterierne kan betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Ved lugtgeneafstand forstås den beregnede mindste afstand fra staldanlægget til det pågældende område, hvor de fastsatte lugtgenekriterier er opfyldt. Lugtgenekriterierne er overholdt, hvis lugtgenegrænser ikke overskrides i mere end 1 % af tiden svarende til ca. 7 timer i alt om måneden. Ansøger skal, som led i sin ansøgning, angive anlæggenes placering i forhold til nærmeste byzonegrænse, sommerhusområde, landzoneområde udlagt til boligformål (hvis relevant), samlede bebyggelse og enkeltbolig. Samlet resultat af lugtberegning Tabel 5, Samlet resultat af lugtberegning Område Andre ejendomme med mere end 75 DE (antal) Samlet u-korrigeret Korrigeret geneafstand Ansøgt drift Nudrift Vægtet gns. afstand Eksisterende eller Ja fremtidig byzone Samlet bebyggelse Ja Enkelt bolig Ja Genekriterie overholdt Forudsætninger Hvis der inden for en afstand af 300 meter fra byzone og samlet bebyggelse samt 100 meter fra nabobebyggelse, er andre ejendomme, med mere end 75 DE, skærpes kravene til geneafstanden, i forbindelse med ansøgningen. Hvis antallet er opgjort til en, øges geneafstanden med 10 %, mens geneafstanden ved 2 eller flere ejendomme, øges med 20 %. 19

20 Ansøgningssystem bortscreener automatisk anlæg, som er placeret længere væk end 120 % af geneafstanden, og disse indgår altså ikke i lugtberegningen. Den hyppigste vindretning i Danmark er en vestlig og sydvestlig vind. Det vil derfor umiddelbart være mest hensigtsmæssigt for omboende, at staldanlæg mm. var placeret øst for omboende. Klimadata har dog også vist, at når det er varmt, og der dermed også er størst lugtemission, kommer vinden hyppigst fra sydøst. Det er samlet set mest hensigtsmæssigt at staldanlæg mm., er placeret nord for omboende, nærmere bestemt i intervallet 300 til 60. Hvis dette er tilfældes, reducerer ansøgningssystemet automatisk geneafstanden et sted mellem 5 % og 20 %, alt efter områdetype. Ammekøer, får, kvier, geder, småkalve, tyrekalve og ungtyre, der er udegående i 5 eller flere måneder af året, medregnes ikke i lugtberegningen. Lugten fra de eksisterende gyllebeholdere indgår ikke i lugtberegningerne i ansøgningssystemet. Gyllebeholdere er omfattet af generelle afstandsregler. Det kan dog ikke undgås, at der forekommer lugt fra gyllebeholderne. Dette vil være særlig markant i forbindelse pumpning af gylle fra stald / fortank til gyllebeholderne, eller når der omrøres i forbindelse med udbringning. Lugtgeneberegninger Detaljer om staldafsnit Tabel 6, Afstand fra nærmeste staldafsnit til byzone, nabo, samlet bebyggelse, og nabo Lugtgeneberegning Faktisk afstand (m) Byzone 938 meter Samlet bebyggelse 1499 meter Enkelt bolig 289 meter Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt Ingen tiltag Oplysninger om ventilation (ansøgt drift) Ingen tiltag Øvrige bemærkninger Det er vurderet, at afstanden fra nærmeste staldafsnit til byzone, nabo, samlet bebyggelse, og nabo korrekt. Nærmeste samlede bebyggelse er dog ifølge Herning Kommune omkring 2 km. fra ejendommen, men altså længere væk end oplyst i ansøgningen. Da ejendommen drives økologisk, er alle dyr over 4 måneder udegående en del af året, hvilket nedsætter lugt fra ejendommen. Placering af gyllebeholder Da gyllebeholderne ligger nærmere end 300 meter fra nærmeste nabo, stilles der vilkår om, at fyldning og omrøring af gyllebeholderne skal ske inden for almindelig arbejdstid. Sæsonarbejde uden for disse tider kan dog forekomme i koncentrerede perioder, men skal søges begrænset. Herning Kommune vurderer, at kravene i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 11 og Husdyrgodkendelsesloven 23 for lugt, jf. ovenstående afsnit, er overholdt, altså medføre udvidelsen af dyreholdet ingen væsentlige virkninger på miljøet 7 med hensyn til lugt. 7 Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at beskyttelsesniveau for lugt, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. 20

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Regin D. Lassen Odinsgaardsvej 5 7270 Stakroge Afgørelsesdato: X. XX 2014

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af Volsgaard Agro ApS Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: X. XX

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af kvægbruget

12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Ørnhøj Drift ApS Nørhedevej 10 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 24.09-2015 Sags

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Miljøgodkendelse af 15/3-2012

Miljøgodkendelse af 15/3-2012 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Jens Nygaard Tim Kirkevej 39 6980 Tim Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 15/3-2012 for husdyrbruget Tim Kirkevej 39 6980 Tim

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 1652 Version 3 Dato 27-12-2007 Navn Per Andersen Adresse Siggårdvej 33, 7800 Skive Telefon 97535055 Mobil 20860897 E-Mail siggaard@andersen.mail.dk

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk.

Tillæg til miljøgodkendelse. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tillæg til miljøgodkendelse Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk. 3 Kvægbruget på Nørreskiftevej 29, 8305 Samsø Dato for gyldighed

Læs mere

11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug

11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug 11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug Kvægbruget Helledivej 34, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse:

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011

11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011 11 miljøgodkendelse af kvægbruget Esthauge Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer Den 1. juni 2011 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK TORSTEN SØNDERGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 11. august 2015 gennemført et

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Nørre Karstoft /Bjarne Møller Nr. Karstoftvej 30 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Dyvelsrækkevej 21 Tjekskema vedr. ansøgning

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler.

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler. Tekstdele_samlet: Ikke teknisk resumé, Prosa skema ogbat redegørelse Vemmingbundvej 19, 6310 Broager Ikke teknisk resumé Dyr og dyreenheder: Der er pt. tilladelse til 70 køer (tung race), 80 kvier (0-28

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Godkendelsesdato den 2. oktober 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Matrikelnummer

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune Datablad Revurdering

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere