Arbejdsmarked og løn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarked og løn"

Transkript

1 Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for årige Procent Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken bygger på de grundbegreber, der er vedtaget af den internationale arbejdsorganisation ILO. Befolkningen opdeles i tre grupper: Beskæftigede og ledige (der tilsammen udgør arbejdsstyrken) og personer uden for arbejdsstyrken. Ser man på udviklingen i tilknytningen til arbejdsmarkedet fra og frem til 2002, er der markante forskelle for mænd og kvinder. Den normalt erhvervsaktive del af befolkningen (de årige) er steget med 8,5 pct. for mænd og med 7,4 pct. for kvinder. Selve arbejdsstyrken er derimod steget med hhv. 1,4 pct. for mænd og med 12,6 pct. for kvinder i samme periode. Der er således først og fremmest sket en stigning i den kvindelige del af arbejdsstyrken. Stor stigning i kvindernes erhvervsfrekvens i 1980 erne Kvindernes erhvervsfrekvens steg markant i 1980'erne, mens mændenes erhvervsfrekvens faldt. I 1990'erne var såvel mændenes som kvindernes erhvervsfrekvens faldende i det meste af perioden. Faldet i kvindernes erhvervsfrekvens stoppede dog i 1997, og den har siden været svagt stigende. Erhvervsfrekvensen er den andel, som arbejdsstyrken udgør af den samlede befolkning. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet Livsforløbet fra barn til pensionist Den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet følger typisk et livsløb, der for de fleste begynder med, at man efter endt uddannelse søger arbejde, får det første job og slutter med at blive pensioneret. Herimellem er der mulighed for mange mellemstationer og kombinationer. Man kan være uddannelsessøgende, beskæftiget eller ledig. Man kan studere eller være pensionist og samtidig have et bijob. Man kan være midlertidigt uden for arbejdsstyrken, man kan være førtidspensioneret eller være gået på efterløn. Arbejdsmarkedets to dimensioner Befolkningspyramiden på næste side illustrerer de forskellige aldersgruppers primære tilknytning til arbejdsmarkedet fordelt på 5-års aldersklasse for hhv. mænd og kvinder og viser derved arbejdsmarkedets to dimensioner. Figuren viser tilknytningen ud fra et livsløb fra barn til pensionist samt tilknytningen til arbejdsmarkedet på hvert enkelt alderstrin. Flest mænd på arbejdsmarkedet - og i længere tid Der er nogle karakteristiske forskelle mellem mænds og kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er flere beskæftigede mænd end kvinder, og en del mænd i aldersgruppen år fortsætter desuden med at være erhvervsaktive - det er der meget få kvinder, der gør er det første år for den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Statistisk Årbog 2003 Arbejdsmarked og løn 127

2 Arbejdsmarked og løn Førtidspensionister og midlertidigt uden for arbejdsstyrken der er flest kvinder Mellem 15 og 64 år er der til gengæld flere kvinder, der modtager førtidspension eller midlertidigt har forladt arbejdsstyrken. Den større andel kvindelige førtidspensionister viser bl.a., at nedslidningen på arbejdet er større for kvinder end for mænd. Figur 2 Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet 2002 Mænd Alder Kvinder Børn Uddannelsesøgende Øvrige uden for arbejdsstyrken Arbejdsløse Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Kontanthjælp Førtidspensionister Beskæftigede Tilbagetrækning Pensionister 3. Forsørgerbyrden Den samlede forsørgerbyrde er faldet Den samlede forsørgerbyrde er det samlede antal mennesker uden for beskæftigelse i forhold til antallet i beskæftigelse. Som helhed er forsørgerbyrden faldet fra 1,01 til 0,93 i perioden. Mens 100 beskæftigede i 1981 skulle forsørge 101 ikke-beskæftigede, skulle de i 2002 kun forsørge 93 ikke-beskæftigede. Forsørgerbyrden toppede i henholdsvis 1982 og 1994 og følger dermed udviklingen i ledigheden, der toppede nogenlunde samtidigt. Forsørgerbyrden for befolkningen i de erhvervsaktive aldre Antallet af ikke-beskæftigede i de erhvervsaktive aldre (mellem 16 og 66 år) i forhold til antallet af beskæftigede er faldet en smule siden begyndelsen af 1980'erne. For befolkningen i de erhvervsaktive aldre påvirkes forsørgerbyrden af konjunkturerne, den førte arbejdsmarkedspolitik og ikke mindst af strukturerne på arbejds- 128 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2003

3 Arbejdsmarked og løn markedet. Forsørgerbyrden bliver mindre, når der er højkonjunktur eller når der føres en arbejdsmarkedspolitik, der aktiverer de ledige. Ligeledes vil strukturerne på arbejdsmarkedet, fx. en øget erhvervsdeltagelse for kvinder, reducere forsørgerbyrden. Forsørgerbyrden for befolkningen i de erhvervsaktive aldre toppede i 1994 og har siden været jævnt faldende. Figur 3 Forsørgerbyrden 1,2 1,0 Forsørgerbyrden i alt Under 16 år Ikke-beskæftigede årige Over 66 år 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Anm. Forsørgerbyrden er beregnet som antal ikke-beskæftigede i aldersgruppen delt med antal beskæftigede i alt. 4. Arbejde på atypiske tidspunkter Forsørgerbyrden for befolkningen i de ikke-erhvervsaktive aldre Befolkningens alderssammensætning har en stor indflydelse på tyngden af forsørgerbyrden. Hvis befolkningen er sammensat af mange unge og mange ældre vil det betyde en større forsørgerbyrde, idet disse aldersgrupper som oftest ikke er erhvervsaktive. Faldet i den samlede forsørgerbyrde fra 1,01 til 0,93 i perioden skyldes næsten udelukkende, at der er blevet færre børn, mens antallet af ældre over 66 år pr. beskæftiget har ligget nogenlunde konstant. Den demografiske forsørgerbyrde Den demografiske forsørgerbyrde er beregnet og fremskrevet i afsnittet om befolkning og valg. Den demografiske forsørgerbyrde beregnes udelukkende på baggrund af befolkningens alderssammensætning. Den demografiske forsørgerbyrde vil blive øget i fremtiden, hvilket især skyldes, at der fremover bliver flere ældre. Dette betyder, at det bliver vigtigt at sikre en høj erhvervsdeltagelse blandt befolkningen i de normalt erhvervsaktive aldersgrupper, så den samlede forsørgerbyrde ikke forøges kraftigt. En ud af fem arbejder ofte om aftenen De præsterede arbejdstimer er ikke altid placeret i dagtimerne eller i ugens første fem dage. Arbejdskraftundersøgelsen giver mulighed for at belyse arbejde på atypiske tidspunkter. I 2002 arbejdede 44 pct. enten regelmæssigt eller af og til om aftenen, mens 13 pct. arbejdede regelmæssigt eller af og til om natten. 42 pct. arbejdede regelmæssigt eller af og til om lørdagen og 34 pct. arbejdede regelmæssigt eller af og til om søndagen. I alt arbejdede 57 pct. enten regelmæssigt eller af og til Statistisk Årbog 2003 Arbejdsmarked og løn 129

4 Arbejdsmarked og løn på atypiske tidspunkter, dvs. enten om aftenen og/eller om natten og/eller i weekenden. Figur 4 Arbejde på atypiske tidspunkter 2002 Aftenen - regelmæssigt Aftenen - af og til Natten - regelmæssigt Natten - af og til Lørdagen - regelmæssigt Lørdagen - af og til Søndagen - regelmæssigt Søndagen - af og til Løn og timefortjeneste Mænd mellem 35 og 59 år tjener mest Uanset alder tjener kvinder mindre end mænd. Figur 5 viser endvidere, at lønnen er højere for lønmodtagere mellem 35 og 59 år end for unge og ældre. Specielt hvad angår fordelingen på køn, skal man dog være forsigtig med at drage for håndfaste konklusioner. Der er store forskelle på, hvilke job henholdsvis mænd og kvinder har inden for de forskellige aldersgrupper. Der er således generelt flere mænd end kvinder i lederjob. Lønstatistikken belyser, hvad den enkelte lønmodtager samlet set får ud af at stille sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren. Lønstatistikkens hovedbegreb er den samlede fortjeneste sat i forhold til præsteret tid, dvs. den tid lønmodtagerne har været på arbejde. Figur 5 Timefortjenesten for kvinder og mænd Kroner Mænd Kvinder Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2003

5 Arbejdsmarked og løn Reallønnen er steget i de sidste 10 år I perioden frem til sidst i 1980 erne fulgtes lønudvikling og prisudvikling stort set ad. Reallønnen var med andre ord stort set uændret i perioden. Fra slutningen af 1980'erne og frem til i dag har lønnen udviklet sig hurtigere end priserne. Denne periode har dermed været præget af en relativ stor stigning i reallønnen. Dette betyder ikke nødvendigvis, at lønmodtagergrupperne hver for sig har haft en så kraftigt stigende realløn. I samme periode har arbejdsmarkedet ændret struktur, så der i dag er relativt flere højtuddannede end for 20 år siden, hvilket i sig selv påvirker lønniveauet og dermed reallønnen i opadgående retning. Figur 6 Lønindeks og forbrugerprisindeks 300 Indeks 1980= Forbrugerprisindeks Lønindeks for industrien Ledighed og arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger To perioder, hvor ledigheden topper Ser man på udviklingen i ledigheden, er der tale om en kurve med to meget tydelige pukler. Puklerne ligger i 1983 og i imellem de to beskæftigelsesmæssige opsving, som fandt sted i midten af 1980'erne og fra 1994 og frem. Ledigheden er her omregnet til fuldtidsledige. Drastisk fald i ledigheden siden 1994 Figur 7 viser dels den samlede fuldtidsledighed, dels fuldtidsledigheden for personer, der har været ledige i mere end 80 pct. af året (langtidsledige). De to kurver viser helt tydeligt den samme udvikling. Faldet i ledigheden fra 1994 til 2002 er meget drastisk, idet der er tale om mere end en halvering fra fuldtidsledige i 1994 til knap i For de langtidsledige er antallet faldet til under en fjerdedel, fra fuldtidsledige i 1994 til i Statistisk Årbog 2003 Arbejdsmarked og løn 131

6 Arbejdsmarked og løn Figur 7 Ledighed og langtidsledighed Fuldtidsledige Ledige Ledige med en ledighedsgrad over 0, Flere i arbejdsmarkedets udkant For at belyse ledighedsområdet bredere vises udviklingen i antallet af deltagere i udkanten af arbejdsmarkedet, omregnet til fuld tid (fuldtidsdeltagere). Denne gruppe består af ledige, deltagere i støttet beskæftigelse med løn, og deltagere, der midlertidigt er uden for arbejdsstyrken (støttet beskæftigelse uden løn, uddannelsesforanstaltninger, orlov fra ledighed mv.). Antallet af fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedets udkant er faldet jævnt fra i 1995 til i Det skyldes overvejende et kraftigt fald i antallet af fuldtidsledige, mens antallet i støttet beskæftigelse med løn eller midlertidigt uden for arbejdsstyrken var nogenlunde konstant. Siden 1999 har antallet af fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedets udkant været nogenlunde konstant. Dette dækker over et fald i antallet af fuldtidsledige og en tilsvarende stigning i antallet af fuldtidsdeltagere i støttet beskæftigelse med løn. Antallet af fuldtidsdeltagere midlertidigt uden for arbejdsstyrken har været nogenlunde konstant siden Figur 8 Arbejdsmarkedets udkant Fuldtidsdeltagere Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Støttet beskæftigelse med løn Ledige Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2003

7 Arbejdsmarked og løn 7. Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Faldet i antallet af fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedets udkant fra 1995 til 1999 modsvares delvist af en stigning i antallet af fuldtidsdeltagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsstyrken. Antallet af fuldtidsdeltagere på efterløn steg i perioden, mens antallet af fuldtidsdeltagere på overgangsydelse var kraftigt stigende indtil 1996, hvorefter det faldt, fordi ordningen ophørte. Faldet i antallet af langtidsledige siden 1994 hænger bl.a. sammen med, at de langtidsledige kunne vælge at forlade arbejdsmarkedet med overgangsydelse i midten af 1990'erne. Figur 9 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Fuldtidsdeltagere Overgangsydelse Efterløn Den gennemsnitlige alder for tilbagetrækning fra beskæftigelse er konstant Man kan forlade arbejdsstyrken ved tilbagetrækning (efterløn). Andre måder hvorpå man kan forlade arbejdsstyrken er ved at overgå til en eller anden form for pensionsordning; førtidspension, tjenestemandspension eller folkepension. For alle personer på 50 år og derover, der i løbet af 2001 forlod arbejdsstyrken, ses følgende tendens: Den gennemsnitlige alder for personer, der forlod beskæftigelse for at gå ud af arbejdsstyrken, var ret konstant: Ca. 64 år for mænd og ca. 62 år for kvinder. Senere tilbagetrækning for ledige For både mænd og kvinder, der derimod gik fra ledighed og ud af arbejdsstyrken, steg den gennemsnitlige alder fra år til år. En medvirkende årsag til denne stigning er, at tildelingen af overgangsydelse, der rettede sig mod forsikrede ledige i alderen 50-59, ophørte i Statistisk Årbog 2003 Arbejdsmarked og løn 133

8 Arbejdsmarked og løn Figur 10 Gennemsnitlige alder for personer på 50 år og derover for overgang fra arbejdsstyrken til gruppen uden for arbejdsstyrken 66 Alder Mænd fra beskæftigelse Kvinder fra beskæftigelse Mænd fra ledighed Kvinder fra ledighed Anm. Personer der har forladt arbejdsstyrken er ekskl. personer der midlertidigt har forladt arbejdsstyrken (aktivering og orlov fra ledighed). 8. Et europæisk perspektiv Danmark har højeste beskæftigelsesfrekvens I årene fremover øges den demografiske forsørgerbyrde markant i Danmark. Situationen i de andre EU-lande er nogenlunde den samme, og derfor har EU en målsætning om at øge beskæftigelsesfrekvenserne for befolkningen i de erhvervsaktive aldre frem til Målet er, at der skal være flere til at forsørge det stigende antal ældre. Konkret er der fastlagt tre mål: 1) For de årige skal 70 pct. være i beskæftigelse, 2) for kvinderne skal 60 pct. være i beskæftigelse og 3) for de ældre (55-64 årige) skal 50 pct. være i beskæftigelse. Disse mål gælder for hele EU, mens de enkelte medlemslande yderligere kan fastsætte særskilte nationale mål. Figur 11 viser, hvorledes medlemslandene placerer sig i forhold til målsætningerne. Danmark har den højeste beskæftigelsesfrekvens for de årige og opfylder hermed allerede, sammen med Holland, Storbritannien og Sverige, målsætningen om en beskæftigelsesfrekvens på 70 pct. De danske kvinder og de ældre har høje beskæftigelsesfrekvenser I de fleste EU-lande er erhvervsdeltagelsen for mænd i de erhvervsaktive aldre allerede høj. Såfremt man ønsker at øge den samlede beskæftigelsesfrekvens, er det derfor nødvendigt, at flere kvinder og ældre bliver beskæftiget. Kvinderne er svagt repræsenteret på arbejdsmarkedet i flere lande bl.a. Italien, Grækenland og Spanien. De ældre er også svagt repræsenteret på arbejdsmarkedet i mange lande bl.a. Luxembourg, Belgien, Italien og Østrig. De danske kvinder og de ældre har de næsthøjeste beskæftigelsesfrekvenser- kun overgået af Sverige. 134 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2003

9 Arbejdsmarked og løn Figur 11 Beskæftigelsesfrekvenser i EU-landene Procent Total 50 Kvinder Ældre EU Danmark Sverige Holland Storbritanien Finland Portugal Østrig Tyskland Irland Luxembourg Frankrig Belgien Spanien Grækenland Italien Kilde: Eurostat, New Cronos. Statistisk Årbog 2003 Arbejdsmarked og løn 135

10 Tabel 136 Befolkningen efter erhverv ved folketællingerne tusinde personer Befolkningen i alt Landbrug Fiskeri og søfart Håndværk og industri Handel og omsætning Immateriel virksomhed Formue Understøttelse pct. Befolkningen i alt Landbrug Fiskeri og søfart Håndværk og industri Handel og omsætning Immateriel virksomhed Formue Understøttelse Anm. Erhvervsgruppering som ved tællingen i Hjemmeboende børn og gifte kvinder samt personer med tjeneste i huset er placeret i samme erhverv som husstandsoverhovedet. Hele befolkningen angiver befolkningsmængden i det landområde, der hører til det egentlige Danmark på tællingstidspunktet. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke. Tabel 137 Befolkningen efter erhverv ved folketællingerne tusinde personer Befolkningen i alt Landbrug mv Industri Handel og omsætning Transportvirksomhed Administration og liberale erhverv Uoplyst branche Pension, formue, understøttelse pct. Befolkningen i alt Landbrug mv Industri Handel og omsætning Transportvirksomhed Administration og liberale erhverv Uop lyst branche Pension, formue, understøttelse Anm. Hjemmeboende børn, gifte kvinder uden erhvervsmæssig beskæftigelse samt husassistenter er placeret i samme branche som husstandsoverhovedet. Erhvervsgruppering som ved tællingen i er ekskl. Sønderjylland. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke. Kilde: Lars Bugge mfl. Erhvervsstrukturens udvikling i Danmark Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2003

11 Tabel 138 Beskæftigede personer efter erhverv tusinde personer I alt Landbrug, fiskeri og råstofudvind Industri Energi og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel og restaurationsvirks Transportvirks., post og telekomm Finansieringsvirksomhed mv Off. og personlige tjenesteydelser Uoplyst branche Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Tabel 139 Beskæftigede efter køn, branche og socioøkonomisk status 2002 Selvstændige Medarbejdende ægtefæller Højeste niveau Lønmodtagere Beskæftigede Topledere Mellemniveau Grundniveau Andre Uden nærm. ang. i alt Lønmodtagere i alt tusinde personer Mænd og kvinder i alt 209,5 11,6 63,6 330,6 417, ,5 288,3 347, , ,3 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 47,3 5,2 0,2 0,8 1,1 11,6 13,1 23,1 49,8 102,3 Industri 11,1 0,7 13,7 24,7 48,6 270,9 34,7 49,3 441,9 453,8 Energi- og vandforsyning 0,8 0,0 0,3 1,7 2,7 6,0 1,6 1,1 13,6 14,4 Bygge- og anlægsvirksomhed 19,4 0,9 3,6 3,7 7,6 96,0 28,4 13,8 153,0 173,3 Handel, hotel- og restaurationsvirks. mv. 47,3 2,7 14,7 11,7 52,8 210,8 53,1 101,8 444,9 494,9 Transportvirks., post og telekommunikat. 10,6 0,5 2,4 5,9 24,4 80,1 30,6 24,4 167,9 179,0 Finansieringsvirks. mv. og forretningsser. 37,3 0,9 8,1 68,1 69,2 84,9 44,9 62,2 337,4 375,6 Offentlige og personlige tjenesteydelser 21,4 0,4 20,6 213,9 210,6 354,2 81,8 71,4 952,6 974,3 Uoplyst branche 14,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 14,7 Mænd i alt 157,6 0,8 48,3 180,9 161,3 565,6 185,0 184, , ,6 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 42,2 0,1 0,2 0,6 0,7 8,8 9,6 17,1 37,1 79,4 Industri 8,8 0,1 12,0 18,5 28,3 192,3 22,2 25,5 298,8 307,6 Energi- og vandforsyning 0,6 0,0 0,3 1,4 1,8 4,6 1,4 0,8 10,4 11,0 Bygge- og anlægsvirksomhed 18,6 0,0 3,4 3,3 5,5 87,6 27,7 10,3 137,8 156,4 Handel, hotel- og restaurationsvirks. mv. 33,2 0,4 11,9 7,8 32,1 107,6 34,5 50,8 244,5 278,0 Transportvirks., post og telekommunikat. 9,7 0,0 2,0 4,4 17,0 50,9 27,7 17,8 119,9 129,6 Finansieringsvirks. mv. og forretningsser. 26,4 0,1 6,7 48,4 36,0 30,7 22,4 33,9 178,2 204,7 Offentlige og personlige tjenesteydelser 10,4 0,0 11,9 96,6 39,8 82,9 39,5 27,8 298,5 308,9 Uoplyst branche 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 8,0 Kvinder i alt 51,8 10,8 15,3 149,7 255,7 548,9 103,2 163, , ,7 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 5,1 5,1 0,0 0,2 0,4 2,7 3,4 5,9 12,7 22,9 Industri 2,3 0,7 1,7 6,3 20,2 78,5 12,5 23,9 143,1 146,1 Energi- og vandforsyning 0,1 0,0 0,0 0,3 0,9 1,4 0,2 0,3 3,2 3,3 Bygge- og anlægsvirksomhed 0,8 0,8 0,2 0,4 2,0 8,4 0,8 3,4 15,3 16,9 Handel, hotel- og restaurationsvirks. mv. 14,2 2,3 2,8 3,9 20,7 103,3 18,6 51,1 200,4 216,9 Transportvirks., post og telekommunikat. 0,9 0,5 0,4 1,5 7,4 29,1 2,9 6,6 48,0 49,4 Finansieringsvirks. mv. og forretningsser. 10,9 0,8 1,4 19,7 33,2 54,2 22,5 28,3 159,2 170,9 Offentlige og personlige tjenesteydelser 11,0 0,4 8,7 117,3 170,9 271,3 42,4 43,6 654,1 665,5 Uoplyst branche 6,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6,7 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Statistisk Årbog 2003 Arbejdsmarked og løn 137

12 Tabel 140 Beskæftigede efter køn, bopæl og branche 2002 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed mv. Energi- og vandforsyning Transportvirksomhed, post og telekommunikation Finansieringsvirksomhed mv., forretningsservice Offentlige og personlige tjenesteydelser Uoplyst branche I alt tusinde personer Mænd og kvinder i alt 102,3 453,8 14,4 173,3 494,9 179,0 375,6 974,3 14, ,3 Københavns Kommune 0,7 20,0 1,0 10,3 46,4 21,7 57,6 108,0 2,2 267,8 Frederiksberg Kommune 0,2 3,9 0,2 1,4 7,9 3,5 12,5 20,3 0,4 50,2 Københavns Amt 1,5 32,9 1,8 17,2 60,8 26,3 64,0 113,7 1,7 319,9 Frederiksborg Amt 3,0 26,0 1,3 12,7 37,4 11,2 34,3 72,1 1,2 199,1 Roskilde Amt 2,3 16,4 0,6 9,5 26,2 9,5 22,2 43,7 0,5 131,0 Vestsjællands Amt 6,7 24,0 1,4 13,8 25,5 9,5 15,4 53,7 0,8 150,8 Storstrøms Amt 6,8 19,2 0,7 10,7 21,3 7,6 11,6 47,2 0,7 125,8 Bornholms Amt 1,4 2,9 0,1 1,3 3,6 1,5 1,3 8,0 0,1 20,3 Fyns Amt 13,2 41,1 1,0 15,8 40,4 12,3 25,5 83,7 1,2 234,1 Sønderjyllands Amt 7,9 29,4 0,7 7,7 21,8 7,8 10,7 40,2 0,6 126,9 Ribe Amt 7,5 25,4 0,7 8,6 20,1 8,0 9,4 36,7 0,5 116,9 Vejle Amt 6,9 42,7 1,1 12,0 34,8 12,1 18,7 55,6 0,8 184,7 Ringkøbing Amt 10,9 39,5 0,6 8,7 25,1 6,5 12,7 43,2 0,5 147,8 Århus Amt 10,5 54,0 1,3 19,0 61,2 22,3 43,4 121,4 1,7 334,8 Viborg Amt 9,3 31,1 0,8 7,9 18,9 4,9 10,4 39,3 0,5 122,9 Nordjyllands Amt 13,6 45,4 1,2 16,7 43,5 14,2 25,9 87,7 1,1 249,2 Mænd i alt 79,4 307,6 11,0 156,4 278,0 129,6 204,7 308,9 8, ,6 Københavns Kommune 0,5 12,5 0,7 9,4 25,9 15,3 32,3 40,9 1,4 138,9 Frederiksberg Kommune 0,1 2,3 0,1 1,3 4,5 2,3 7,1 7,6 0,2 25,4 Københavns Amt 1,1 20,7 1,3 15,2 35,6 18,4 35,2 37,3 0,9 165,7 Frederiksborg Amt 2,3 16,1 0,9 11,5 21,7 8,1 19,4 23,0 0,6 103,6 Roskilde Amt 1,7 10,6 0,5 8,5 15,2 6,7 11,6 13,2 0,3 68,2 Vestsjællands Amt 5,2 16,4 1,1 12,6 14,6 7,1 8,2 15,9 0,4 81,5 Storstrøms Amt 5,3 13,1 0,6 9,8 11,9 5,9 6,1 15,1 0,4 68,1 Bornholms Amt 1,2 1,9 0,1 1,2 1,9 1,1 0,7 2,8 0,1 10,9 Fyns Amt 9,0 29,4 0,8 14,3 22,0 9,4 13,7 26,0 0,6 125,2 Sønderjyllands Amt 6,3 20,3 0,6 6,9 12,0 5,7 5,3 12,0 0,3 69,2 Ribe Amt 5,9 17,3 0,5 7,7 10,9 5,9 4,8 10,7 0,3 64,0 Vejle Amt 5,5 28,8 0,8 10,8 19,5 8,7 9,7 15,8 0,4 99,9 Ringkøbing Amt 8,8 27,1 0,5 7,9 13,6 4,9 6,4 12,2 0,3 81,6 Århus Amt 8,0 38,0 1,0 17,0 34,9 16,2 24,5 37,4 0,9 177,9 Viborg Amt 7,4 21,1 0,6 7,1 10,5 3,8 5,4 11,6 0,2 67,6 Nordjyllands Amt 11,1 32,0 0,9 15,3 23,6 10,3 14,4 27,5 0,6 135,7 Kvinder i alt 22,9 146,1 3,3 16,9 216,9 49,4 170,9 665,5 6, ,7 Københavns Kommune 0,2 7,5 0,3 0,9 20,5 6,4 25,2 67,2 0,8 128,9 Frederiksberg Kommune 0,0 1,6 0,1 0,2 3,5 1,3 5,4 12,6 0,2 24,8 Københavns Amt 0,4 12,2 0,5 2,0 25,3 7,9 28,8 76,4 0,8 154,2 Frederiksborg Amt 0,7 9,8 0,3 1,2 15,7 3,1 14,9 49,1 0,6 95,5 Roskilde Amt 0,6 5,8 0,1 1,1 11,0 2,8 10,6 30,5 0,2 62,8 Vestsjællands Amt 1,5 7,7 0,3 1,2 10,9 2,4 7,2 37,8 0,4 69,3 Storstrøms Amt 1,5 6,1 0,1 0,9 9,4 1,7 5,5 32,1 0,3 57,7 Bornholms Amt 0,2 1,0 0,0 0,1 1,7 0,4 0,6 5,2 0,1 9,4 Fyns Amt 4,1 11,7 0,2 1,5 18,4 2,9 11,8 57,7 0,6 108,9 Sønderjyllands Amt 1,6 9,2 0,1 0,8 9,8 2,2 5,4 28,2 0,3 57,6 Ribe Amt 1,6 8,1 0,2 0,9 9,2 2,1 4,6 26,0 0,2 52,9 Vejle Amt 1,5 13,8 0,3 1,2 15,4 3,4 9,0 39,8 0,4 84,8 Ringkøbing Amt 2,1 12,4 0,1 0,9 11,5 1,7 6,4 30,9 0,3 66,3 Århus Amt 2,4 16,0 0,3 2,0 26,3 6,1 19,0 84,0 0,8 156,9 Viborg Amt 1,9 10,0 0,2 0,8 8,4 1,1 5,0 27,7 0,2 55,3 Nordjyllands Amt 2,5 13,4 0,2 1,5 19,8 3,9 11,4 60,2 0,5 113,4 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2003

13 Tabel 141 Befolkningen efter køn, alder og socioøkonomisk status 2002 Medarbejdende ægtefæller Selvstændige I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkningen Løn- Arbejdsløssionister I alt Pen- i alt mod- tagere Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Andre uden for arbejdsstyrken tusinde personer Mænd og kvinder i alt 209,5 11, ,3 110, ,8 88,7 178,5 871, , ,4 I alt år 186,1 10, ,9 110, ,0 88,6 178,5 231,2 303, ,5 Under 16 år 0,0 0,0 38,9 0,0 39,0 0,0 0, , , år 0,6 0,0 134,4 1,8 136,8 2,9 1,8 82,3 223, år 4,3 0,0 231,1 9,5 244,9 10,0 2,5 59,1 316, år 11,2 0,2 290,3 15,1 316,8 16,3 4,3 41,1 378, år 18,2 0,6 309,4 15,1 343,3 15,9 6,7 25,7 391, år 24,9 1,0 336,6 14,6 377,1 14,4 11,9 21,9 425, år 24,2 1,0 297,9 11,0 334,1 9,8 17,2 16,6 377, år 24,3 1,3 286,5 9,8 321,8 7,5 25,2 14,0 368, år 27,9 2,1 282,1 10,5 322,6 6,2 0,1 34,9 13,0 376, år 29,4 2,7 244,1 19,0 295,2 4,7 18,1 46,6 12,8 377, år 21,1 1,9 83,4 4,1 110,5 0,8 160,3 80,0 16,4 368,0 67 år + 23,3 0,9 26,5 0,0 50,8 0,0 0,0 640,6 4,3 695,7 Mænd i alt 157,6 0, ,2 53, ,5 34,1 80,3 343,2 659, ,1 Mænd i alt år 137,9 0, ,6 53, ,1 34,1 80,3 96,9 131, ,1 Under 16 år 0,0 0,0 22,4 0,0 22,5 0,0 0,0 525,5 547, år 0,4 0,0 70,5 0,9 71,9 1,4 1,0 39,9 114, år 3,4 0,0 119,6 4,9 127,9 3,9 1,4 26,6 159, år 8,4 0,0 150,4 7,0 165,9 5,5 2,4 17,0 190, år 13,3 0,0 160,1 6,8 180,2 5,4 3,6 10,5 199, år 18,1 0,1 171,4 6,8 196,4 5,3 6,0 9,5 217, år 17,6 0,1 148,9 5,5 172,1 4,0 8,2 7,6 191, år 17,5 0,1 142,5 5,2 165,3 3,3 11,3 6,4 186, år 20,1 0,2 141,4 5,4 167,0 2,8 0,0 14,6 5,3 189, år 21,9 0,2 128,7 8,8 159,7 2,1 5,5 18,6 4,2 190, år 17,0 0,1 51,1 2,6 70,7 0,5 74,8 29,7 4,7 180,4 67 år + 19,8 0,1 18,1 0,0 38,0 0,0 0,0 246,2 1,9 286,1 Kvinder i alt 51,8 10, ,1 56, ,3 54,5 98,2 528,7 677, ,2 Kvinder i alt år 48,2 9, ,2 56, ,0 54,5 98,2 134,3 171, ,4 Under 16 år 0,0 0,0 16,5 0,0 16,5 0,0 0,0 503,7 520, år 0,2 0,0 63,8 0,9 64,9 1,5 0,8 42,4 109, år 0,9 0,0 111,5 4,6 117,0 6,1 1,1 32,5 156, år 2,8 0,2 139,8 8,1 150,9 10,8 1,9 24,1 187, år 4,9 0,5 149,3 8,4 163,1 10,6 3,1 15,2 192, år 6,7 0,9 165,3 7,8 180,7 9,1 5,9 12,5 208, år 6,5 0,9 149,0 5,5 162,0 5,9 9,0 9,0 185, år 6,7 1,2 144,0 4,7 156,5 4,2 13,8 7,6 182, år 7,8 1,9 140,7 5,1 155,6 3,4 0,1 20,3 7,7 187, år 7,5 2,5 115,4 10,1 135,5 2,7 12,6 28,0 8,6 187, år 4,2 1,8 32,4 1,5 39,8 0,3 85,5 50,2 11,7 187,6 67 år + 3,6 0,9 8,4 0,0 12,8 0,0 0,0 394,4 2,4 409,6 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Statistisk Årbog 2003 Arbejdsmarked og løn 139

14 Tabel 142 Befolkningen efter køn, bopæl og socioøkonomisk status 2002 Selvstændige Medarbejdende ægtefæller I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkningen Løn- Arbejdsløssionister I alt Pen- i alt mod- tagere Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Andre uden for arbejdsstyrken tusinde personer Mænd og kvinder i alt 209,5 11, ,3 110, ,8 88,7 178,5 871, , ,4 Københavns Kommune 16,3 0,3 251,2 11,3 279,1 10,8 9,6 75,6 125,4 500,5 Frederiksberg Kommune 3,4 0,1 46,7 1,9 52,2 1,2 2,3 16,3 19,4 91,3 Københavns Amt 19,9 0,6 299,3 9,9 329,8 8,6 19,4 102,2 157,3 617,3 Frederiksborg Amt 15,3 0,6 183,3 5,5 204,6 4,0 11,9 54,8 95,3 370,6 Roskilde Amt 8,7 0,4 121,9 3,8 134,8 2,8 8,3 30,1 58,9 234,8 Vestsjællands Amt 12,6 0,7 137,5 6,2 157,0 4,7 10,7 53,3 73,1 298,7 Storstrøms Amt 11,4 0,6 113,8 6,2 132,0 4,8 10,9 53,0 59,8 260,5 Bornholms Amt 2,2 0,2 18,0 1,7 22,1 0,8 1,8 9,3 10,2 44,2 Fyns Amt 17,9 1,1 215,1 11,5 245,6 9,0 17,2 85,2 115,5 472,5 Sønderjyllands Amt 10,7 0,9 115,2 5,0 131,9 3,7 10,1 44,1 63,4 253,2 Ribe Amt 9,2 0,7 107,0 3,7 120,6 3,7 7,4 35,7 57,0 224,4 Vejle Amt 13,2 0,8 170,7 7,4 192,1 5,7 12,2 54,6 86,8 351,3 Ringkøbing Amt 13,0 1,2 133,7 4,3 152,1 3,6 9,5 41,0 68,2 274,4 Århus Amt 23,5 1,2 310,2 15,1 349,9 13,6 20,2 93,4 167,5 644,7 Viborg Amt 12,1 1,0 109,9 3,6 126,5 2,9 7,5 40,2 57,1 234,3 Nordjyllands Amt 20,0 1,4 227,8 13,4 262,6 8,8 19,5 83,1 121,7 495,5 Mænd i alt 157,6 0, ,2 53, ,5 34,1 80,3 343,2 659, ,1 Københavns Kommune 12,0 0,0 126,9 6,4 145,3 5,1 4,6 28,4 61,6 244,9 Frederiksberg Kommune 2,4 0,0 23,0 1,0 26,4 0,5 0,9 5,5 9,4 42,8 Københavns Amt 14,3 0,1 151,3 5,0 170,7 3,3 8,1 39,4 77,9 299,5 Frederiksborg Amt 10,9 0,1 92,6 2,7 106,3 1,4 5,1 22,3 47,2 182,3 Roskilde Amt 6,4 0,0 61,8 1,9 70,1 1,0 3,7 12,1 29,4 116,3 Vestsjællands Amt 9,5 0,1 72,0 2,9 84,4 1,8 5,0 21,4 35,7 148,3 Storstrøms Amt 8,6 0,1 59,4 3,0 71,1 1,8 5,1 21,8 29,3 129,1 Bornholms Amt 1,6 0,0 9,3 0,8 11,8 0,3 0,9 3,8 5,0 21,8 Fyns Amt 13,5 0,1 111,7 5,8 131,0 3,6 8,2 33,5 57,1 233,4 Sønderjyllands Amt 8,4 0,1 60,8 2,3 71,5 1,3 4,7 17,6 31,1 126,2 Ribe Amt 7,0 0,0 56,9 1,7 65,7 1,4 3,4 14,1 28,0 112,5 Vejle Amt 9,9 0,1 89,9 3,3 103,3 2,0 5,4 21,7 42,7 175,0 Ringkøbing Amt 10,4 0,0 71,2 1,7 83,3 1,2 4,2 15,9 33,2 137,9 Århus Amt 17,6 0,1 160,3 7,5 185,4 5,0 9,0 36,5 82,6 318,6 Viborg Amt 9,6 0,1 58,0 1,7 69,3 1,1 3,4 16,0 28,3 118,0 Nordjyllands Amt 15,4 0,1 120,2 6,3 142,0 3,2 8,7 33,2 60,4 247,5 Kvinder i alt 51,8 10, ,1 56, ,3 54,5 98,2 528,7 677, ,2 Københavns Kommune 4,4 0,2 124,4 4,9 133,8 5,8 5,1 47,2 63,8 255,6 Frederiksberg Kommune 1,0 0,0 23,7 0,9 25,7 0,7 1,4 10,8 9,9 48,6 Københavns Amt 5,6 0,5 148,0 4,9 159,1 5,3 11,3 62,8 79,4 317,8 Frederiksborg Amt 4,3 0,5 90,7 2,8 98,3 2,5 6,8 32,5 48,1 188,2 Roskilde Amt 2,3 0,4 60,2 1,9 64,7 1,8 4,6 18,0 29,5 118,5 Vestsjællands Amt 3,1 0,7 65,6 3,3 72,6 2,9 5,7 31,9 37,4 150,4 Storstrøms Amt 2,7 0,6 54,4 3,2 60,9 3,0 5,8 31,2 30,5 131,4 Bornholms Amt 0,5 0,2 8,7 0,9 10,3 0,5 0,9 5,6 5,1 22,4 Fyns Amt 4,4 1,0 103,4 5,7 114,6 5,4 9,0 51,7 58,4 239,1 Sønderjyllands Amt 2,4 0,9 54,4 2,7 60,3 2,4 5,4 26,5 32,3 126,9 Ribe Amt 2,1 0,7 50,1 2,0 54,9 2,3 4,1 21,6 29,0 112,0 Vejle Amt 3,3 0,7 80,8 4,0 88,8 3,7 6,8 33,0 44,1 176,4 Ringkøbing Amt 2,6 1,1 62,5 2,6 68,8 2,4 5,3 25,0 35,0 136,5 Århus Amt 5,9 1,1 149,9 7,6 164,5 8,5 11,2 56,9 84,9 326,0 Viborg Amt 2,4 0,9 51,9 2,0 57,2 1,9 4,2 24,2 28,9 116,4 Nordjyllands Amt 4,6 1,3 107,6 7,1 120,6 5,5 10,8 49,8 61,3 248,0 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2003

15 Tabel 143 Løn opdelt efter arbejdsfunktion. Private sektor 2001 Antal 1 Pr. præsteret time, alle tid- og fastlønnede Pr. måned fastlønnede 2 Fortjeneste Gns. Fortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal fastlønnede Fortjeneste gns. beløb i kr. I alt ,12 207,27 151,07 183,27 235, Mænd ,63 218,92 157,63 190,28 250, Kvinder ,67 185,42 139,65 170,74 212, Ledelsesarbejde på højt niveau i alt ,13 337,62 219,65 298,42 414, Mænd ,06 348,54 226,96 309,42 427, Kvinder ,65 278,19 188,07 244,72 333, Højt kvalifikationsniveau i alt ,54 278,50 213,81 264,49 327, Mænd ,34 291,11 225,07 277,90 340, Kvinder ,41 249,81 195,33 232,84 290, Mellemhøjt kvalifikationsniveau i alt ,57 234,56 180,48 217,78 268, Mænd ,95 253,34 194,75 235,24 291, Kvinder ,79 207,63 166,90 197,13 234, Kontorarbejde i alt ,03 183,79 152,56 178,23 204, Mænd ,86 194,81 158,28 186,24 218, Kvinder ,42 180,43 151,10 175,84 200, Salgs- og servicearbejde i alt ,35 151,75 119,06 140,34 171, Mænd ,30 163,72 125,73 153,68 189, Kvinder ,72 144,10 116,50 134,25 159, Arbejde i landbrug, gartneri mv. i alt ,69 164,93 142,47 155,84 179, Mænd ,31 166,66 144,85 156,74 180, Kvinder ,88 156,54 133,46 148,59 168, Håndværkspræget arbejde i alt ,55 182,30 157,17 174,78 200, Mænd ,09 183,66 158,65 175,88 201, Kvinder ,24 161,69 134,41 152,71 179, Proces- og maskinoperatørarbejde i alt ,03 164,07 139,19 155,89 180, Mænd ,85 168,20 142,64 160,62 185, Kvinder ,90 151,97 131,64 145,09 162, Andet arbejde i alt ,56 157,93 131,79 150,96 174, Mænd ,82 165,15 139,64 158,64 181, Kvinder ,04 141,75 124,05 134,83 152, Uoplyst i alt ,69 212,57 145,87 171,74 234, Mænd ,89 234,26 152,67 184,23 267, Kvinder ,55 181,16 138,81 157,27 199, Anm. Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl. unge under 18 år og elever. 1 Antal ansættelsesforhold. 2 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober kr. Statistisk Årbog 2003 Arbejdsmarked og løn 141

16 Tabel 144 Løn opdelt efter branche. Private sektor 2001 Antal 1 Pr. præsteret time, alle tid- og fastlønnede Pr. måned fastlønnede 2 Gns. Fortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal fastlønnede Fortjeneste Fortjeneste Gns. beløb i kr. I alt ,12 207,27151,07183,27235, Mænd ,63 218,92 157,63 190,28 250, Kvinder ,67 185,42 139,65 170,74 212, Landbrug, fiskeri og råstofudvinding i alt ,02 229,68 173,97 205,69 251, Mænd ,25 231,96 174,70 206,54 253, Kvinder ,18 210,67 168,33 196,80 236, Industri i alt ,10 193,05 148,48 172,24 210, Mænd ,70 200,76 154,42 178,03 218, Kvinder ,77 174,83 137,86 157,32 193, Energi- og vandforsyning i alt ,28 231,73 171,32 201,82 267, Mænd ,85 242,34 174,82 215,56 286, Kvinder ,32 196,32 162,38 183,77 213, Bygge- og anlægsvirksomhed i alt ,60 196,55 160,57 181,78 216, Mænd ,64 198,28 161,77 183,02 217, Kvinder ,95 177,31 145,95 167,32 196, Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed i alt ,47 195,46 136,76 168,35 222, Mænd ,90 213,54 148,35 182,40 247, Kvinder ,09 165,65 123,97 148,56 185, Transportvirksomhed, post og telekommunikation i alt ,12 212,35 151,88 190,05 239, Mænd ,10 221,47 152,06 194,97 251, Kvinder ,10 192,25 151,50 181,30 218, Finansierings- og forsikringsvirksomhed i alt ,81 259,92 194,53 235,71 301, Mænd ,13 297,68 223,24 279,93 348, Kvinder ,20 224,83 184,99 210,73 248, Udlejning og ejendomsformidling i alt ,11 196,00 154,11 173,72 211, Mænd ,94 200,54 155,69 172,58 213, Kvinder ,94 185,50 147,75 177,15 208, Forretningsservice mv. i alt ,44 234,28 154,24 208,37 284, Mænd ,50 265,90 181,27 245,28 324, Kvinder ,37 190,80 136,71 172,79 220, Personlige tjenesteydelser og sociale institutioner i alt ,93 209,63 156,88 193,29 239, Mænd ,46 227,07 164,37 206,31 264, Kvinder ,04 195,63 152,42 185,92 221, Uoplyst i alt ,06 182,71 137,86 164,16 204, Mænd ,57 191,47 141,96 169,84 217, Kvinder ,53 163,77 128,03 151,82 183, Anm. Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl. unge under 18 år og elever. 1 Antal ansættelsesforhold. 2 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer. 3 Egentligt landbrug og fiskeri indgår ikke i statistikken. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober kr. 142 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2003

17 Tabel 145 Løn opdelt efter uddannelsesniveau. Private sektor 2001 Antal 1 Pr. præsteret time, alle tid- og fastlønnede Pr. måned fastlønnede 2 Fortjeneste Gns. Løn ekskl. genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal fastlønnede Fortjeneste gns. beløb i kr. I alt ,12 207,27 151,07 183,27 235, Mænd ,63 218,92 157,63 190,28 250, Kvinder ,67 185,42 139,65 170,74 212, Grundskole i alt ,84 171,33 136,74 157,81 188, Mænd ,30 178,60 142,87 163,70 194, Kvinder ,73 159,21 128,93 147,16 177, Forberedende i alt ,35 132,71 110,49 123,77 143, Mænd ,47 135,88 114,34 127,18 147, Kvinder ,53 130,87 109,20 121,56 140, Almengymnasiale i alt ,91 206,59 132,32 178,15 246, Mænd ,46 231,23 145,51 198,28 282, Kvinder ,21 176,99 122,99 157,60 210, Erhvervsgymnasiale i alt ,50 197,03 140,47 174,54 226, Mænd ,55 216,41 145,56 189,53 255, Kvinder ,04 176,28 136,74 163,74 202, Erhvervsfaglige i alt ,88 199,05 155,02 181,89 221, Mænd ,18 206,40 159,63 185,73 229, Kvinder ,39 183,57 144,13 173,28 208, Korte videregående i alt ,15 219,97 171,80 204,55 248, Mænd ,11 232,17 179,70 214,94 263, Kvinder ,21 203,09 162,68 191,16 228, Mellemlange videregående i alt ,96 274,82 200,11 253,11 321, Mænd ,21 294,89 219,79 274,71 341, Kvinder ,52 223,86 175,17 205,82 253, Bachelor i alt ,43 231,98 159,20 204,03 270, Mænd ,27 267,47 177,83 235,74 322, Kvinder ,40 197,28 150,57 183,85 226, Lange videregående i alt ,76 314,29 229,08 289,99 370, Mænd ,65 332,04 242,93 307,53 390, Kvinder ,68 274,54 207,81 256,57 322, Forskeruddannelser i alt ,17 342,42 271,68 323,60 397, Mænd ,81 351,05 276,90 335,98 403, Kvinder ,95 316,26 253,57 299,44 360, Uoplyst i alt ,34 211,86 141,68 177,26 241, Mænd ,17 224,56 148,42 183,79 261, Kvinder ,72 180,98 130,50 159,81 209, Anm. Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl. unge under 18 år og elever. 1 Antal ansættelsesforhold. 2 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober kr. Statistisk Årbog 2003 Arbejdsmarked og løn 143

18 Tabel 146 Løn opdelt efter arbejdsfunktion. Kommunale sektor 2001 Antal 1 Pr. præsteret time, alle tid- og fastlønnede Pr. måned fastlønnede 2 Fortjeneste Gns. Fortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal fastlønnede Fortjeneste gns. beløb i kr. I alt ,86 188,54 149,43 177,16 208, Mænd ,96 211,63 163,64 199,30 236, Kvinder ,33 181,01 146,73 172,15 200, Ledelsesarbejde på højt niveau i alt ,69 264,66 200,76 240,31 297, Mænd ,96 295,67 232,55 273,03 334, Kvinder ,73 231,98 192,65 207,77 247, Højt kvalifikationsniveau i alt ,63 236,46 203,15 217,39 248, Mænd ,99 248,32 206,08 225,53 263, Kvinder ,53 228,37 200,72 213,85 237, Mellemhøjt kvalifikationsniveau i alt ,27 190,70 168,45 183,30 200, Mænd ,29 192,68 170,17 187,66 207, Kvinder ,07 190,30 168,15 182,60 199, Kontorarbejde i alt ,77 173,43 157,12 170,00 181, Mænd ,22 170,93 154,04 169,77 183, Kvinder ,03 173,69 157,41 170,02 181, Salgs- og servicearbejde i alt ,01 150,65 131,17 145,12 159, Mænd ,11 147,55 120,67 140,25 164, Kvinder ,25 151,04 132,45 145,42 158, Arbejde i landbrug, gartneri mv. i alt ,95 181,64 162,47 176,12 191, Mænd ,31 181,60 163,76 176,70 191, Kvinder ,15 181,83 154,29 167,65 189, Håndværkspræget arbejde i alt ,82 184,94 166,96 179,68 194, Mænd ,49 185,28 167,28 179,99 194, Kvinder ,06 178,76 160,99 174,31 191, Proces- og maskinoperatørarbejde i alt ,90 168,64 151,06 163,67 179, Mænd ,73 169,20 151,21 164,49 179, Kvinder Andet arbejde i alt ,16 150,68 133,21 146,11 160, Mænd ,85 157,62 141,14 154,24 168, Kvinder ,93 145,96 129,58 141,11 153, Uoplyst i alt ,59 205,80 137,97 193,05 260, Mænd ,48 237,66 176,36 238,13 286, Kvinder ,45 174,66 121,19 152,40 212, Anm. Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl. unge under 18 år og elever. 1 Antal ansættelsesforhold. 2 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september kr. 144 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2003

19 Tabel 147 Løn opdelt efter branche. Kommunale sektor 2001 Antal 1 Pr. præsteret time, alle tid- og fastlønnede Pr. måned fastlønnede 2 Gns. Fortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal fastlønnede Fortjeneste Fortjeneste gns. beløb i kr. I alt ,86 188,54 149,43 177,16 208, Mænd ,96 211,63 163,64 199,30 236, Kvinder ,33 181,01 146,73 172,15 200, Energi- og vandforsyning i alt ,17 210,13 169,51 189,81 231, Mænd ,42 213,69 170,06 193,46 238, Kvinder ,18 199,30 168,20 182,09 204, Offentlig administration mv. i alt ,50 208,91 171,63 191,15 226, Mænd ,16 235,18 184,26 218,75 263, Kvinder ,36 195,47 167,92 184,14 206, Undervisning i alt ,57 210,12 185,11 207,67 225, Mænd ,11 216,30 193,31 211,58 236, Kvinder ,66 206,43 181,86 205,70 220, Sundhedsvæsen mv. i alt ,35 213,51 166,74 189,26 221, Mænd ,34 270,09 176,03 222,81 365, Kvinder ,15 200,55 165,50 186,25 211, Sociale institutioner mv. i alt ,66 163,70 138,12 154,19 178, Mænd ,32 168,93 134,12 163,01 191, Kvinder ,97 162,93 138,41 153,36 176, Renovation, foreninger og forlystelser i alt ,73 177,75 148,87 168,07 197, Mænd ,26 176,88 148,96 165,69 191, Kvinder ,93 179,08 148,69 172,96 202, Andre erhverv i alt ,65 194,25 143,92 169,44 225, Mænd ,74 217,22 155,01 191,08 268, Kvinder ,69 176,39 138,15 160,09 192, Anm. Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl. unge under 18 år og elever. 1 Antal ansættelsesforhold. 2 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september kr. Statistisk Årbog 2003 Arbejdsmarked og løn 145

20 Tabel 148 Løn opdelt efter uddannelsesniveau. Kommunale sektor 2001 Antal 1 Pr. præsteret time, alle tid- og fastlønnede Pr. måned fastlønnede 2 Fortjeneste Gns. Fortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal fastlønnede Fortjeneste gns. beløb i kr. I alt ,86 188,54 149,43 177,16 208, Mænd ,96 211,63 163,64 199,30 236, Kvinder ,33 181,01 146,73 172,15 200, Grundskole i alt ,83 156,56 135,35 148,79 167, Mænd ,71 166,85 138,80 157,75 182, Kvinder ,11 153,98 134,87 147,31 164, Almengymnasiale i alt ,12 164,38 118,98 148,20 186, Mænd ,34 179,30 121,74 159,25 206, Kvinder ,25 157,65 118,01 144,61 179, Erhvervsgymnasiale i alt ,15 162,89 123,03 154,52 183, Mænd ,83 166,90 120,48 155,21 193, Kvinder ,73 160,81 124,87 154,40 179, Erhvervsfaglige i alt ,69 169,69 142,51 159,75 182, Mænd ,33 187,44 153,73 175,72 205, Kvinder ,35 165,06 140,90 156,30 177, Korte videregående i alt ,20 190,19 164,05 184,43 206, Mænd ,52 198,50 166,91 191,39 219, Kvinder ,89 188,12 163,32 182,93 203, Mellemlange videregående i alt ,20 205,50 178,03 199,42 217, Mænd ,28 217,91 191,91 210,44 232, Kvinder ,75 201,63 175,63 194,33 213, Bachelor i alt ,69 175,80 133,18 167,12 195, Mænd ,65 181,34 135,27 172,57 207, Kvinder ,02 172,39 131,25 163,67 188, Lange videregående i alt ,08 287,49 230,41 261,71 321, Mænd ,34 303,46 241,34 270,27 362, Kvinder ,24 268,39 220,21 253,27 285, Uoplyst i alt ,68 177,93 135,55 164,93 202, Mænd ,62 195,46 143,45 177,16 222, Kvinder ,97 169,87 132,47 159,55 193, Anm. Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl. unge under 18 år og elever. 1 Antal ansættelsesforhold. 2 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september kr. 146 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2003

21 Tabel 149 Løn opdelt efter arbejdsfunktion. Statslige sektor 2001 Antal 1 Pr. præsteret time, alle tid- og fastlønnede Pr. måned fastlønnede 2 Fortjeneste Gns. Fortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal fastlønnede Fortjeneste gns. beløb i kr. I alt ,03 200,09 157,29 184,65 227, Mænd ,93 207,41 160,75 192,73 237, Kvinder ,87 188,46 152,98 174,15 211, Militært arbejde i alt ,17 187,69 148,42 173,74 206, Mænd ,97 188,40 149,07 174,64 206, Kvinder ,23 173,70 138,49 159,32 185, Ledelsesarbejde på højt niveau i alt ,34 340,87 271,10 317,77 383, Mænd ,13 347,57 275,35 326,87 391, Kvinder ,93 321,74 259,26 300,42 366, Højt kvalifikationsniveau i alt ,43 247,98 208,11 238,90 274, Mænd ,12 255,45 214,53 247,73 281, Kvinder ,32 236,24 198,36 227,04 262, Mellemhøjt kvalifikationsniveau i alt ,54 194,93 167,64 186,23 213, Mænd ,54 210,21 179,67 202,77 229, Kvinder ,59 182,40 162,14 176,79 194, Kontorarbejde i alt ,33 154,98 139,25 153,85 166, Mænd ,14 151,92 134,48 150,92 163, Kvinder ,17 157,13 142,29 156,03 168, Salgs- og servicearbejde i alt ,99 185,19 159,98 184,83 206, Mænd ,39 190,44 165,22 191,62 209, Kvinder ,57 163,42 142,83 159,02 178, Arbejde i landbrug, gartneri mv. i alt ,97 166,94 149,87 163,84 176, Mænd ,62 168,31 151,40 165,81 179, Kvinder ,19 162,93 145,25 158,87 171, Håndværkspræget arbejde i alt ,64 183,52 169,53 179,88 193, Mænd ,04 183,67 169,69 180,20 193, Kvinder ,43 180,45 166,57 174,83 187, Proces- og maskinoperatørarbejde i alt ,50 179,57 161,80 176,52 192, Mænd ,98 179,66 161,80 176,49 192, Kvinder ,78 178,21 161,93 176,77 189, Andet arbejde i alt ,49 148,42 128,07 144,23 158, Mænd ,75 157,09 142,08 151,63 165, Kvinder ,95 136,14 120,11 129,05 142, Uoplyst i alt ,12 201,37 154,85 190,43 250, Mænd ,09 206,04 155,89 190,98 254, Kvinder ,23 196,78 149,16 187,46 248, Anm. Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl. unge under 18 år og elever. 1 Antal ansættelsesforhold. 2 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort august kr. Statistisk Årbog 2003 Arbejdsmarked og løn 147

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2002 100 90 80 70 60 Procent 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2001 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2001 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2000 Procent 100 Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken bygger på de grundbegreber,

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-64-årige 90 85 80 75 70 Pct. 81 85 89 93 97 01 05 Mænd Kvinder Se tabel 125. I alt Mænds og kvinders

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Arbejdsmarked og løn. Arbejdsmarked og løn. 1. Det danske arbejdsmarked. Statistisk Årbog 2006 Arbejdsmarked og løn 107

Arbejdsmarked og løn. Arbejdsmarked og løn. 1. Det danske arbejdsmarked. Statistisk Årbog 2006 Arbejdsmarked og løn 107 Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 100 90 80 70 Procent Mænds og kvinders erhvervsdeltagelse forskellen mindskes Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2008

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2008 KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 28 November 28 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet I rapporten præsenteres en række indikatorer og statistikker, der belyser hhv. kvinder og mænds relation til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Arbejde, indkomst og formue

Arbejde, indkomst og formue Arbejde, indkomst og formue Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigelse Arbejdsløshed Pendling Fravær Løn- og arbejdsomkostninger Et europæisk perspektiv Indkomster Formue Tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

De ældre og arbejdsmarkedet. Thomas Michael Nielsen

De ældre og arbejdsmarkedet. Thomas Michael Nielsen De ældre og arbejdsmarkedet Thomas Michael Nielsen De ældre og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2004 Oplag: 500 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 72,00 kr. inkl. 25 moms

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Arbejdsmarked og løn. Arbejdsmarked og løn. 1. Det danske arbejdsmarked. Statistisk Årbog 2005 Arbejdsmarked og løn 125

Arbejdsmarked og løn. Arbejdsmarked og løn. 1. Det danske arbejdsmarked. Statistisk Årbog 2005 Arbejdsmarked og løn 125 Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2004 100 90 80 70 60 Procent 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Mænds og kvinders erhvervsdeltagelse

Læs mere

Arbejdsstyrken. Tema. 1. Flere ældre og færre i arbejde. Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked

Arbejdsstyrken. Tema. 1. Flere ældre og færre i arbejde. Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 5 Arbejdsstyrken Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 1. Flere ældre og færre i arbejde Lidt over halvdelen af befolkningen er i arbejdsstyrken Voksende andel af ældre betyder mindre

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

Er den danske arbejdstid lav?

Er den danske arbejdstid lav? 29. november 2017 2017:17 Er den danske arbejdstid lav? Af Sofie Valentin Weiskopf, Michèle Naur, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Den danske arbejdstid fremstilles ofte som lav i et europæisk perspektiv,

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE...

KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE... KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE... 4 2.1. DEN SENESTE BEFOLKNINGSUDVIKLING... 4 2.2. ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE...

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

Faglærte på arbejdsmarkedet

Faglærte på arbejdsmarkedet 2 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Faglærte på arbejdsmarkedet 3.1 Indledning og sammenfatning... side 89 3.2 Udbud af faglært arbejdskraft... side 9 3.3 Færre faglærte fremover... side 93 3.4 Faglærtes arbejdsmarkedstilknytning...

Læs mere

NOTAT. Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

NOTAT. Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet Fakta om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 27 NOTAT og mænd på arbejdsmarkedet 4. oktober 27 I notatet præsenteres en række indikatorer og statistikker, der belyser hhv. kvinder og mænds relation til

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2009

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2009 KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 29 December 29 1. INTRODUKTION OG SAMMENFATNING...4 1.1. Indledning...4 1.2. Sammenfatning af analyserapportens resultater...4 1.3. Rapportens struktur...7 2. BEFOLKNING...8

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Arbejde, indkomst og formue

Arbejde, indkomst og formue Arbejde, indkomst og formue Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigelse Arbejdsløshed Pendling Fravær Løn- og arbejdsomkostninger Et europæisk perspektiv Indkomster Formue Tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere