REGISTRERINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation

2 Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings- og monitoreringsmodellen for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation efterfulgt af en beskrivelse af de enkelte registreringspunkter. Registreringspunkterne beskrives overordnet i kapitel 2 med en mere uddybende og supplerende vejledning med eksemplificeringer i efterfølgende kapitel. Af indholdsfortegnelsen fremgår de enkelte eksempler med angivelse af Eks samt emnet for eksemplet. Registreringsmodellen for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation ses i følgende figur: Registreringsmodel: Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation AFH02X1 Pakkeforløb slut diagnose afkræftet AFH02X2 Pakkeforløb slut patientens ønske Pakkeforløb start AFH02A Beslutning: Tilbud om behandling 2 dage 7 dage AFH02C1 AFH02C2 AFH02C3 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Invasiv behandling start AFH02F Anvendelse af de beskrevne registreringer findes i Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret 4 2. Vejledning Pakkeforløb start Beslutning: Tilbud om behandling Invasiv behandling start Pakkeforløb slut 6 3. Supplerende vejledning Pakkeforløb start Beslutning: Tilbud om behandling Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling er foretaget under udredning Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Invasiv behandling start Eks Patient får invasiv behandling Eks Patient får invasiv behandling samt invasiv efterbehandling Pakkeforløb slut Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Pakkeforløb slut, patientens ønske Skift af pakkeforløb for hjerteområdet Eks Skifte mellem pakkeforløb i egen afdeling På tværs af afdelinger og sygehuse Parallelle pakkeforløb for hjertesygdom Begrundet mistanke om hjertesygdom i igangværende sygdomsforløb Eks Udvikling af symptomer svarende til ustabil angina pectoris/nstemi i eksisterende forløb for lungebetændelse Død i forløb 12 Side 3

4 1. Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skal tilvejebringes en robust monitorering af faserne beskrevet i pakkeforløbene for hjerteområdet, herunder at der skal indføres den nødvendige registrering heraf i Landspatientregisteret. Monitoreringsmodellen skal på sigt ligeledes kunne anvendes ved et eventuelt fremtidigt ønske om opgørelser af maksimale ventetider samt være generisk med mulighed for anvendelse inden for andre sygdomsområder. Sundhedsdatastyrelsen har i den forbindelse etableret et dedikeret kodehierarki til den nødvendige registrering af unikke monitoreringspunkter i pakkeforløbene for hjerteområdet. Kodehierarkiet er etableret i SKS-klassifikationen, som administrative koder og skal registreres som procedurekode med tilhørende dato. Kendskab til indholdet i pakkeforløbsbeskrivelsen for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation (herefter NSTEMI) samt til den enkelte patient er en forudsætning for korrekt registrering af et pakkeforløb. Den kliniske og administrative håndtering af patientforløbet er beskrevet i de enkelte pakkeforløbsbeskrivelser. Denne registreringsvejledning vedrører registrering af monitoreringspunkter i forbindelse med det konkrete patientforløb, der foregår i sygehusafdelinger. Denne registreringsvejledning omfatter udelukkende de registreringspunkter, som anvendes til monitorering af de standardforløbstider, der er angivet i pakkeforløbsbeskrivelsen. Dette vil sige fra patienten starter i et pakkeforløb til den initiale invasive behandling foretages. Det kan forekomme, at patienter registreringsmæssigt udgår af et pakkeforløb på et tidligere tidspunkt end den initiale invasive behandling grundet kliniske beslutninger, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen. Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger også på tværs af sygehuse og regioner. Hvis det ikke er klart i den enkelte afdeling, hvilke monitoreringspunkter der allerede er registreret for forløbet, skal afdelingen registrere monitoreringspunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme monitoreringspunkt kan således potentielt registreres flere gange i forløbet. Monitoreringen vil tage højde for dette. Ud over de pakkeforløbsrelaterede monitoreringspunkter skal afdelingen registrere som vanligt jævnfør Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Dette gælder i forhold til alle andre relevante registreringer vedrørende den enkelte patientkontakt i hele patientforløbet, såsom henvisningsdiagnose, procedurekoder for undersøgelse og behandling, aktions- og bidiagnose samt ventestatus og henvisnings- samt afslutningsmåde. 1.1 Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret Landspatientregisteret er fra og med den 1. juli 2015 blevet åbnet for løbende indberetninger af registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter svarende til den allerede gældende praksis for uafsluttede ambulante kontakter. Tidligere blev registreringer for indlæggelseskontakter først indberettet, når kontakten blev afsluttet, når patienten blev udskrevet fra afdelingen. Det nye tiltag medfører, at Landspatientregisteret fremover vil være at betragte som et indskrivningsregister for alle typer kontakter. Side 4

5 Teknisk vil det medføre, at alle registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter i 2015 vil blive indberettet til Landspatientregisteret tilsvarende øvrige typer kontakter i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom. Desuden er det obligatorisk løbende at indberette registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter fra og med 1. januar Vejledning 2.1 Pakkeforløb start AFH02A Pakkeforløb start Pakkeforløb start for ustabil angina pectoris og NSTEMI skal registreres, når diagnosen stabiliseret ustabil angina pectoris/nstemi er stillet i forbindelse med indlæggelse. 2.2 Beslutning: Tilbud om behandling Når udredning er afsluttet, og der tages klinisk beslutning vedrørende tilbud om behandling, registreres en af følgende koder: AFH02C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget AFH02C2 under udredning AFH02C3 Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Beslutning vedrørende tilbud om behandling træffes klinisk, eventuelt ved en subakut telemedicinsk hjertekonference eller sammen med andre relevante specialelæger fx inden for thoraxkirurgi jævnfør pakkeforløbsbeskrivelse for ustabil angina pectoris/nstemi AFH02C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning registreres for patienter med ustabil angina pectoris/nstemi, når udredningen er afsluttet og der klinisk er taget stilling til, at patienten ikke skal tilbydes yderligere udredning med eller uden medicinsk behandling. Det vil sige, at koden skal registreres, hvis patienten diagnosticeres med ustabil angina pectoris/nstemi, hvor afdelingen samtidigt vurderer, at der ikke er behov for yderligere tiltag herunder flere undersøgelser her og nu. Beslutningen kan desuden indebære, at patienten ikke tilbydes medicinsk behandling, skal fortsætte igangsat medicinsk behandling eller tilbydes anden medicinsk behandling. Patienten kan efterfølgende fortsætte i et kontrolforløb uden umiddelbar yderligere udrednings- og behandlingstiltag. Det enkelte patientforløb er hermed registreringsmæssigt afsluttet. AFH02C2 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning registreres, hvis patienten tilbydes medikamentel behandling som behandling af Side 5

6 ustabil angina pectoris/nstemi, men hvor der samtidig med udredningen af patienten er foretaget en invasiv behandling (fx PCI i forbindelse med KAG). Det enkelte patientforløb er hermed registreringsmæssigt afsluttet. AFH02C3 Beslutning: Tilbud om invasiv behandling registreres, hvis patienten ud over den medikamentelle behandling af ustabil angina pectoris/nstemi også tilbydes invasiv behandling. 2.3 Invasiv behandling start Ved start af invasiv behandling registreres AFH02F Start invasiv behandling Registreringen af den administrative procedurekode skal foretages ved først forekommende invasive behandling, fx PCI eller CABG. Den invasive procedure registreres som vanligt i henhold til Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. 2.4 Pakkeforløb slut Når der tages beslutning om, at et pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi skal afsluttes, registreres en af følgende koder: Hvis det klinisk vurderes, at diagnosen kan afkræftes, registreres AFH02X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Hvis patienten ønsker at ophøre udredning eller ikke ønsker behandling og derved udtræder helt af forløbet, registreres AFH02X2 Pakkeforløb slut, patientens ønske Disse registreringer kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i patientforløbet, efter Pakkeforløb start AFH02A, når dette er relevant. Patientforløbet i regi af pakkeforløbet for ustabil angina pectoris/nstemi anses hermed for afsluttet. 3. Supplerende vejledning 3.1 Pakkeforløb start Start af pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi skal registreres, når diagnosen stabiliseret ustabil angina pectoris/nstemi er stillet under indlæggelse. Start af pakkeforløb sker i den stamafdeling med kardiologisk erfaring, der er ansvarlig for den videre udredning og behandling i det fortsatte forløb i en mere stabiliseret fase af ustabil angina pectoris/nstemi. Side 6

7 3.2 Beslutning: Tilbud om behandling Efter endt udredning tages der klinisk beslutning om, hvilken behandling patienten skal tilbydes. Beslutningen vil i forbindelse med de fleste pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi blive taget ved en multidisciplinær konference, men kan ligeledes blive taget i afdelingen uden multidisciplinær konference. I nogle tilfælde tages denne beslutning i forbindelse med specificerede undersøgelser jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget stilling, om patienten ikke skal som behandling af ustabil angina pectoris/nstemi alene at tilbyde patienten medikamentel behandling eller fortsætte igangværende medikamentel behandling, skal afdelingen registrere AFH02C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Registreres for patienter med ustabil angina pectoris/nstemi, når udredningen er afsluttet og der klinisk er taget stilling til, at patienten ikke skal tilbydes yderligere udredning med eller uden medicinsk behandling. Det vil sige, at koden skal registreres, hvis patienten diagnosticeres med ustabil angina pectoris/nstemi, hvor afdelingen samtidigt vurderer, at der ikke er behov for yderligere tiltag herunder flere undersøgelser her og nu. Beslutningen kan desuden indebære, at patienten ikke tilbydes medicinsk behandling, skal fortsætte igangsat medicinsk behandling eller tilbydes anden medicinsk behandling. Patienten kan efterfølgende fortsætte i et kontrolforløb uden umiddelbar yderligere udrednings- og behandlingstiltag. Det enkelte patientforløb er hermed registreringsmæssigt afsluttet Eks Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning På baggrund af undersøgelsesresultater i udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi tages der i afdelingen klinisk beslutning uden multidisciplinær konference om, at patienten er færdigudredt og skal alene fortsætte den medikamentelle behandling af ustabil angina pectoris/nstemi, der er startet under udredningsforløbet. Kardiologisk afdeling skal ved beslutning om alene medikamentel behandling af ustabil angina pectoris/nstemi registrere AFH02C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling er foretaget under udredning Når udredningsforløbet er afsluttet, og det klinisk er besluttet at tilbyde patienten fortsat medikamentel behandling af ustabil angina pectoris/nstemi, men hvor den invasive behandling er foretaget i forbindelse med udredning i form af fx en PCI direkte i forbindelse med en KAG, så skal afdelingen registrere Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget AFH02C2 under udredning Side 7

8 Hvis en patient får foretaget en invasiv behandling i forbindelse med udredningen, men det efterfølgende klinisk vurderes, at der er behov for yderligere invasiv behandling, anses den invasive behandling, som er foregået under udredningen, som den først foretagne invasive behandling, og den eventuelle efterfølgende invasive behandling vurderes i denne sammenhæng som en form for efterbehandling. Denne skal ikke registreres med anvendelse af de etablerede dedikerede koder i forbindelse med registrering for pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi Eks Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning En patient er blevet udredt i regi af pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi. Under KAGundersøgelsen besluttes det umiddelbart at foretage en PCI, da det vil være det mest hensigtsmæssige for patienten. Efter endt udredning besluttes det, at patienten skal fortsætte igangværende medikamentelle behandling. Kardiologisk afdeling skal registrere Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget AFH02C2 under udredning Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Når det klinisk er besluttet ud over den medikamentelle behandling af ustabil angina pectoris/nstemi ligeledes at tilbyde patienten invasiv behandling, skal afdelingen registrere AFH02C3 Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Der skal kun foretages én registrering for Beslutning: tilbud om invasiv behandling for hvert forløb. Dette betyder, at hvis patienten tilbydes invasiv behandling, og samtidig fortsætter den igangsatte medikamentelle behandling af ustabil angina pectoris/nstemi, registreres dette alene, som Beslutning: Tilbud om invasiv behandling. Denne beslutning er taget, da alle patienter diagnosticeret med ustabil angina pectoris/nstemi i et eller andet omfang altid vil modtage medikamentel behandling uanset anden form for behandling Eks Beslutning: Tilbud om invasiv behandling En patient har i kardiologisk afdeling gennemgået et udredningsforløb for ustabil angina pectoris i regi af pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi. Allerede tidligt i udredningsforløbet startede patienten medikamentel behandling. Efter endt udredning besluttes det, at det vil være relevant at tilbyde patienten en PCI. Kardiologisk afdeling skal på dagen for beslutning om at tilbyde patienten invasiv behandling i form af PCI registrere AFH02C3 Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Side 8

9 3.3 Invasiv behandling start Den administrative procedurekode invasiv behandling start skal registreres ved den først forekommende invasive behandling for patienter med ustabil angina pectoris/nstemi. De konkrete behandlinger er beskrevet nærmere i pakkeforløbsbeskrivelsen for ustabil angina pectoris/nstemi. Registreringstidspunktet for invasiv behandling start svarer til tidspunktet, hvor afdelingen registrerer udført operation. Den udførte operation skal fortsat registreres i henhold til Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Ved start på invasiv behandling registreres følgende kode AFH02F Invasiv behandling start Eks Patient får invasiv behandling En patient får efter endt udredning foretaget en PCI. På dagen for PCI behandlingen skal afdelingen registrere AFH02F Invasiv behandling start Eks Patient får invasiv behandling samt invasiv efterbehandling En patient får efter endt udredning foretaget en PCI-behandling. Denne skønnes efter kort tid som ikke tilstrækkeligt. Patienten tilbydes derfor og får efter noget tid foretaget en CABG. PCI behandlingen anses som den initiale invasive behandling og CABG som efterbehandling. Derfor skal afdelingen alene registrere den administrative procedurekode på tidspunktet, hvor PCI-behandlingen blev udført. Afdelingen skal på dagen for PCI registrere AFH02F Invasiv behandling start 3.4 Pakkeforløb slut Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Når udredningsforløbet efter en klinisk vurdering af undersøgelsesresultater er afsluttet med en afkræftelse af diagnosen ustabil angina pectoris/nstemi, skal afdelingen registrere AFH02X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Dette uanset om patienten afsluttes helt i regi af pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi eller henvises til andet pakkeforløb for hjerteområdet. Registreringen af pakkeforløb slut, diagnose afkræftet kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt efter pakkeforløb start i patientforløbet, når patienten efter afsluttet udredning ikke har ustabil angina pectoris/nstemi Hvis der fortsat er begrundet mistanke om anden hjertesygdom, skal afdelingen efterfølgende Side 9

10 ved begrundet mistanke om anden hjertesygdom inkluderet i pakkeforløb for hjerteområdet starte relevante pakkeforløb eller henvise til relevante afdeling, hvorefter involverede afdeling skal registrere svarende til afsnit 2 ved mistanke om anden hjertesygdom ikke inkluderet i pakkeforløb for hjerteområdet, fortsætte udredning for hjertesygdom eller henvise til relevante afdeling, hvorefter involverede afdeling skal registrere svarende til forskrifter i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter Patientforløbet i regi af pakkeforløbet for ustabil angina pectoris/nstemi anses hermed for afsluttet Pakkeforløb slut, patientens ønske Når patienten har udtrykt ønske om ikke at videreføre et planlagt forløb, og ønsker at ophøre med udredning, ikke ønsker henvisning til invasiv behandling eller ikke ønsker yderligere behandling, skal afdelingen registrere AFH02X2 Pakkeforløb slut, patientens ønske Patientforløbet i regi af pakkeforløbet for ustabil angina pectoris/nstemi anses hermed for afsluttet. 3.5 Skift af pakkeforløb for hjerteområdet Der kan forekomme behov for ændring af den initiale vurdering af stabiliseret ustabil angina pectoris/nstemi i indlæggelsesforløb og dermed pakkeforløb, som følge af et initialt udredningsforløb. Hvis det klinisk besluttes, at patienten efter endt udredning skal afsluttes i det påbegyndte pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi, da der er opstået en begrundet mistanke om anden hjertesygdom end oprindelig vurderet, skal pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi afsluttes og afdelingen skal registrere AFH02X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Samtidigt skal afdelingen, hvis der er fundet begrundet mistanke om anden hjertesygdom med beskrevet pakkeforløb, starte relevante pakkeforløb for hjerteområdet. For start i pakkeforløb for stabil angina pectoris, skal afdelingen registrere AFH01A Pakkeforløb start For start i pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt AFH03A Pakkeforløb start Eks Skifte mellem pakkeforløb i egen afdeling En patient bliver indlagt i kardiologisk afdeling med ustabil angina pectoris/nstemi. Efter stabilisering af sygdom fortsættes udredningsforløbet, hvor ustabil angina pectoris/nstemi diagnosen bliver afkræftet. Men den kliniske vurdering af undersøgelsesresultaterne medfører, at Side 10

11 patienten skal starte pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt for udredning af begrundet mistanke om hjertesvigt. Kardiologisk afdelingen skal registreringsmæssigt afslutte det initiale patientforløb for ustabil angina pectoris/nstemi ved den kliniske beslutning om diagnose afkræftet. Afdelingen skal registrere AFH02X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Efterfølgende skal afdelingen starte pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt ved at registrere AFH03A Pakkeforløb start Afdelingen skal efterfølgende registrere øvrige pakkeforløbskoder i regi af pakkeforløb for hjertesvigt, jævnfør registreringsvejledningen for hjertesvigt. 3.6 På tværs af afdelinger og sygehuse Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger, sygehuse og regioner, hvor det ikke nødvendigvis er klart for den enkelte afdeling, hvilke monitoreringspunkter, der allerede er registreret for forløbet. Derfor er det væsentligt, at afdelingen registrerer monitoreringspunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme monitoreringspunkt kan således potentielt blive registreret flere gange i forløbet. Anvendelsen af monitoreringspunkterne er uafhængigt af hvilken afdeling, der registrere, på tværs af sygehuse og regioner. Monitoreringen vil tage hensyn til mulige dobbeltregistrerede kode, jævnfør monitoreringsvejledningen. 3.7 Parallelle pakkeforløb for hjertesygdom Det kan forekomme, at der i forbindelse med udredning for ustabil angina pectoris/nstemi, findes begrundet mistanke om eller diagnosticeres anden form for hjertesygdom samtidigt. Dette skal registreres som uafhængige pakkeforløb, der forekommer parallelt. 3.8 Begrundet mistanke om hjertesygdom i igangværende sygdomsforløb I et igangværende patientforløb for anden sygdom, kan patienten i forbindelse med udredning, udvikle symptomer svarende til ustabil angina pectoris/nstemi. I en sådan situation, skal afdelingen starte et pakkeforløb internt i afdelingen eller henvise til relevant afdeling til start af pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi, når situationen er stabiliseret. Side 11

12 3.8.1 Eks Udvikling af symptomer svarende til ustabil angina pectoris/nstemi i eksisterende forløb for lungebetændelse En patient indlagt med lungebetændelse i medicinsk afdeling udvikler under indlæggelsen symptomer på ustabil angina pectoris/nstemi. Medicinsk afdeling skal ved den kliniske beslutning herom henvise til kardiologisk afdeling til udredning for ustabil angina pectoris/nstemi. Kardiologisk afdeling skal, når den akutte fase er konverteret til en mere stabil fase registrere AFH02A Pakkeforløb start 3.9 Død i forløb I nogle tilfælde vil det forekomme, at patienten dør midt i et forløb. Afdelingen skal i disse tilfælde registrere jævnfør Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Der skal således ikke ske særskilt registrering i forhold til pakkeforløb for ustabil angina pectoris/nstemi. Side 12

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1 / 14 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation Nærværende

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet har besluttet at nedlægge eksisterende pakkeforløb for hjerteområdet inklusiv tilhørende registrerings-

Læs mere

Metodebeskrivelse og tolkning

Metodebeskrivelse og tolkning Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Metodebeskrivelse og tolkning Monitorering af hjerteområdet fra 1. juli 2013 (anno 2013) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1 Nye tiltag

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Nærværende dokumentet beskriver

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 10-06- e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 1. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 10-03-2016 e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 4. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. 13. marts 2014

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. Monitoreringen gør det muligt at

Læs mere

Beskrivelse af monitoreringsmodel

Beskrivelse af monitoreringsmodel 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1 / 15 Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. december 2014 Kvartalsopgørelse 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. december 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype 1 / 48 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper)

pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper) pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper) 2013 Pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper) Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom ISKÆMISK HJERTESYGDOM HJERTERYTMEFORSTYRRELSE HJERTEKLAPSYGDOM HJERTESVIGT RESUMÉ 2018 Resumé I dag lever ca. en halv million voksne

Læs mere

Overgang fra LPR2 til LPR3 - Håndtering af overgang for private aktører. LPR3-projektet

Overgang fra LPR2 til LPR3 - Håndtering af overgang for private aktører. LPR3-projektet Overgang fra LPR2 til LPR3 - Håndtering af overgang for private aktører LPR3-projektet Version 1.2, d. 5-11-2018 1. Indledning Dette notat har til formål at beskrive, hvordan indberetning til LPR håndteres

Læs mere

pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt

pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt 2013 Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pakkeforløb for. ustabil angina pectoris (UAP) og akut myokardieinfarkt

Pakkeforløb for. ustabil angina pectoris (UAP) og akut myokardieinfarkt Pakkeforløb for ustabil angina pectoris (UAP) og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation (NSTEMI) 2013 Pakkeforløb for ustabil angina pectoris (UAP) og akut myokardieinfarkt uden STelevation (NSTEMI) Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER J U N I 17 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet 19 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 18 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side /37 Overvågning af udredning

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER AP R I L 2 1 7 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 2. kvartal 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 2/39 Overvågning

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Dato: 7. maj 2018 Indledning Region Sjælland monitorerer løbende udviklingen i aktivitet, registreringskvalitet

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 17 18 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 17

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1. december 2017 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom 2013-2016 1 / 92 Indhold Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom... 1 1. Hovedresultater

Læs mere

MiniPas. Opdeling af skemaet

MiniPas. Opdeling af skemaet - generelt Opdeling af skemaet Grundoplysninger sygehus-afdeling, cpr-nr., bopælskommune, betalerkode, fritvalg, patienttype Ambulant/Indlagt ambulant, henvisningsoplysninger, besøgsdatoer, ventestatus,

Læs mere

MiniPas - Henvisninger

MiniPas - Henvisninger - Henvisninger Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet 1 / 83 Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 4. KVARTAL 2017 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 4. kvartal

Læs mere

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer BEGREBER, FORLØBSTIDER OG MONITORERING

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer BEGREBER, FORLØBSTIDER OG MONITORERING Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer BEGREBER, FORLØBSTIDER OG MONITORERING 2016 Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer -begreber, forløbstider og monitorering Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Dato: 31. juli 2015 Brevid: 2465835 Læsevejledning Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Nedenfor følger en læsevejledning til det månedlige notat om overholdelse af standardforløbstider

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson dokumenteres

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2018 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. kvartal

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001 Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. I medfør af 4 og 5 d i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16.

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning af

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere