Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler"

Transkript

1 Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler Pkt. Nuværende 1. Forældredyr skal inden parringen være optaget i Dansk Hundestambog eller anden anerkendt FCI stambog. Danskejede hunde skal være stambogsført i DKK. 2. En hund kan være ejet af én eller flere personer. Hvis en hund ejes af flere personer, registreres det i DKK og på ejerbeviset for hunden, hvem der i forhold til DKK er dispositionsberettiget over hunden. Hvis der ved registreringer af ejerskifter, importer m.v. i DKK angives flere ejere af en hund, uden at én af disse angives som dispositionsberettiget, indfører DKK i Dansk Hundestambog den førstnævnte ejer som dispositionsberettiget. 3. Alle hvalpe i et kuld skal anmeldes til stambogsføring samtidigt. Kuldets størrelse skal angives i registreringsanmeldelsen. Alle kuld skal stambogsføres. Stambogen skal følge hunden, og ejerskifte skal foretages af opdrætteren, når hunden forlader denne. Umyndige personer kan ikke stambogsføre hvalpe. DKK s bestyrelse fastsætter de nærmere betingelser for stambogsføring. 4. DKK s bestyrelse kan fastsætte regler om ID-mærkning af stambogsførte hunde. 5. Forældredyr skal før parring være godkendt til avl i overensstemmelse med nærværende stambogsføringsregler, jf. særligt pkt. Pkt. Forslag til ændring 1. Ingen ændringsforslag. 2. Ingen ændringsforslag. 3. Ingen ændringsforslag. 4. Ingen ændringsforslag. 5. Forældredyr skal før parring være godkendt til avl i overensstemmelse med nærværende stambogsføringsregler. Det skal på

2 10, og med racens eventuelle avlsrestriktioner. For racer, der er frameldt ordningen i pkt. 10, skal faderen til hvalpene have dyrlægeattest/bedømmelsesresultat, der beviser, at han har normale testikler på normal plads. Importerede hunde og udenlandske avlsdyr skal være godkendt til avl efter tilsvarende regler som danske. Importerede hunde, som ønskes stambogsført i DKK, vil få nedlagt avlsforbud, såfremt et af eller begge forældredyrene har en dansk sundhedsstatus, der ville medføre avlsforbud i DKK. 6. Opdrættere har pligt til at modtage kennelbesøg og -inspektioner, herunder for kontrol af hundenes sundhed og velbefindende. De har ligeledes pligt til at efterkomme påbud givet af DKK og pligt til på begæring at medvirke til udtagning af de nødvendige blod- eller vævsprøver til kontrol af hundenes slægtskabsforhold. Pligten til at medvirke til udtagning af de nævnte prøver gælder tilsvarende for alle ejere af DKK-stambogsførte hunde. Omkostningerne ved en sådan kontrol betales af DKK, medmindre det viser sig, at slægtskabsforholdene ikke er som af opdrætter anført. I så fald betales omkostningerne af opdrætteren. Hvis en opdrætters manglende efterlevelse af et eller flere påbud givet af DKK nødvendiggør, at DKK aflægger opdrætteren mere end ét efterfølgende kontrolbesøg, kan DKK s bestyrelse pålægge opdrætteren at refundere DKK s udgifter hertil. behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads. Importerede hunde, som ønskes stambogsført i DKK, vil få nedlagt avlsforbud, såfremt et af eller begge forældredyrene har en sundhedsstatus, der ville medføre avlsforbud i DKK. 6. Ingen ændringsforslag.

3 7. Opdrættere og dispositionsberettigede ejere har på begæring pligt til skriftligt til DKK at fremkomme med alle relevante oplysninger om de af den pågældende ejede og tilstationerede hunde, f.eks. oplysninger om parringer, navne og adresser på hvalpekøbere, salgsdatoer m.v. Ligeledes har en dispositionsberettiget ejer ved udstationering af hunden oplysningspligt herom over for DKK. En hundeejer kan ikke modsætte sig en dyrlæges videregivelse af oplysninger til brug i DKK om lidelser, operative indgreb m.v. hos pågældendes hund. 8. Opdræt, køb og salg af hunde til forhandler eller til forsøg, formidling ved køb og salg af hunde i strid med DKK s formål og interesser, såvel som opdræt, køb og salg af hunde, der ikke er stambogsført i DKK, er ikke tilladt, jf. DKK s love Gebyr for stambogsføring fastsættes af DKKs bestyrelse. 10. Avlsret har hunde, som opfylder nærværende stambogsføringsregler, og som enten a. på en af DKK anerkendt udstilling har opnået mindst præmieringsgraden Very Good, eller b. har opnået avlsgodkendelse på et avlsgodkendelsesarrangement, foranstaltet af den pågældende races specialklub og godkendt af DKK. En hund, der to gange på udstillinger får tildelt præmieringsgraden Disqualified pga. manglende type, manglende sundhed eller aggressivitet eller i en officiel klasse på en prøve diskvalificeres pga. aggressivitet eller anden uønsket adfærd, kan kun opnå stambogsføringsret i henhold til pkt. 10b i stambogsføringsreglerne. Ovennævnte ordning gælder ikke for 7. Ingen ændringsforslag. 8. Ingen ændringsforslag. 9. Ingen ændringsforslag. 10. DKK s bestyrelse kan fratage en hund avlsretten, hvis den to gange på FCI anerkendte udstillinger får tildelt præmieringsgraden Disqualified pga. manglende type, manglende sundhed eller aggressivitet. DKK s bestyrelse kan fratage en hund avlsretten, hvis den på en FCI anerkendt prøve diskvalificeres pga. aggressivitet eller anden uønsket adfærd.

4 de racer, hvis specialklubber skriftligt over for DKK har frameldt sig denne. DKKs bestyrelse kan fratage en hund avlsretten, hvis hunden pga. aggressivitet eller anden uønsket adfærd to gange får tildelt præmieringsgraden Disqualified på udstilling eller to gange tildeles et diskvalificerende prædikat. 11. DKK kan - eventuelt efter indstilling fra pågældende specialklub - fratage en stambogsført hund avlsretten eller opstille betingelser for hundens avlsret. DKK kan, eventuelt i samarbejde med specialklubben, endvidere opstille betingelser for avlen inden for en bestemt race, når tungtvejende sundhedsmæssige, racemæssige eller overordnede hundepolitiske forhold gør dette nødvendigt. Disse regler administreres efter den motivering, der fulgte forslaget. DKKs bestyrelse kan annullere en hunds stambog, hvis det viser sig, at betingelserne for stambogsregistreringen ikke var opfyldt på registreringstidspunktet. 11. DKK s bestyrelse kan - eventuelt efter indstilling fra pågældende specialklub - fratage en stambogsført hund avlsretten eller opstille betingelser for hundens avlsret. DKK s bestyrelse kan, eventuelt i samarbejde med specialklubben, opstille betingelser for avlen inden for en bestemt race, når tungtvejende sundhedsmæssige, racemæssige eller overordnede hundepolitiske forhold gør dette nødvendigt. DKK s bestyrelse kan annullere en hunds stambog, hvis det viser sig, at betingelserne for stambogsregistreringen ikke var opfyldt på registreringstidspunktet. 12. Dansk opdrættede, ørekuperede hunde kan ikke opnå stambogsføringsret. 13. En opdrætter kan få nedlagt arveligt betingede avlsforbud for sit opdræt. Disse skal være motiveret og bekræftet af køberen samt anerkendt af DKK. 14. DKK kan afslå ansøgninger om stambogsføring i tilfælde, hvor stambogsføring efter bestyrelsens skøn finder sted på måder, der strider imod DKK s formål, interesser og anseelse, eller som skønnes at have til formål at omgå trufne disciplinære 12. Dansk opdrættede, kuperede hunde kan ikke stambogsføres, medmindre der foreligger dispensation. 13. Ingen ændringsforslag. 14. Ingen ændringsforslag.

5 foranstaltninger mod tidligere ejere af forældredyrene. 15. Dispensation fra ovennævnte regler 15. Ingen ændringsforslag. kan gives af DKK s bestyrelse Ikrafttrædelse: Pkt. 5, 10 og 12 træder i kraft den 9. januar Pkt. 11 træder i kraft efter forhandlinger mellem DKK s bestyrelse og de pågældende racers specialklubber, dog senest den 1. januar 2013 Ændringsforslag til DKK s Kennelmærkebestemmelser Pkt. Nuværende bestemmelser Pkt. Forslag til ændring af bestemmelser 1. Et kennelmærke kan kun have én underskriftsberettiget ejer. Et DKK-medlem, der er fyldt 18 år, kan mod betaling oprette et kennelmærke. Et kennelmærke skal oprettes efter avl af tre kuld hvalpe indenfor fem år. Et kennelmærke kan kun bevares, så længe medlemskab af DKK opretholdes. Når kennelmærket er godkendt af FCI, kan det ikke ændres. Kennelmærket kan benyttes fra FCI s godkendelsesdato. 1. Et kennelmærke kan kun have én underskriftsberettiget ejer. Et DKK-medlem, der er fyldt 18 år, kan mod betaling oprette et kennelmærke. Et kennelmærke skal erhverves ved avl af mere end to kuld hvalpe inden for en 12 måneders periode. Et kennelmærke kan kun bevares, så længe medlemskab af DKK opretholdes. Når kennelmærket er godkendt af FCI, kan det ikke ændres. Kennelmærket kan benyttes fra FCI s godkendelsesdato. 2. En hund må kun bære opdrætterens 2. Ingen ændringsforslag. kennelmærke, og andres kennelmærker må ikke indgå i navnet. 3. En opdrætter må kun eje eller være medejer af ét kennelmærke. DKK skal på ethvert tidspunkt vide, hvilke racer kennelmærkeindehaveren opdrætter. Ændringer skal meddeles skriftligt. 3. Ingen ændringsforslag. 4. Ved en opdrætter forstås den/de, der i 4. Ingen ændringsforslag.

6 parringsøjeblikket ejer tæven. Indehaves et kennelmærke af to eller flere personer, skal alle også eje avlstæven. Ejes tæven af to opdrættere med hver sit kennelmærke, kan afkommet efter tæven ikke stambogføres med noget kennelmærke. Når en drægtig tæve sælges, skal sælgerens skriftlige tilladelse være opnået før køberens kennelnavn må gives til hvalpene. 5. Før erhvervelse af kennelmærke skal kennelmærkeansøgeren have fuldført Den lovpligtige hundeholderuddannelse v/dansk Kennel Klub. 6. Ved stambogsføring anføres kennelmærket foran hvalpens navn. 5. Ingen ændringsforslag. 6. Ingen ændringsforslag. 7. En hunds navn kan kun ændres, hvis hunden er under seks måneder, og opdrætterens skriftlige tilladelse til navneændringen foreligger. Der skal betales gebyr for navneændringen. Ved navneændringer kan kennelmærket ikke fjernes. 8. Et kennelmærke kan registreres på tidligere avlede kuld mod betaling af gebyr. Dette forudsætter, at kennelmærkeindehavere og opdrættere er de samme. 9. Et kennelmærke skal registreres i det land, hvor kennelmærkeindehaveren har folkeregisteradresse. Hvis kennelmærkeindehaveren ændrer folkeregisteradresse til et andet FCI-medlemsland, skal indehaveren overflytte kennelmærket til det pågældende land ellers slettes kennelmærket. 10. En ægtefælle, samlever eller et andet familiemedlem kan efter skriftlig ansøgning og dersom vedkommende 7. Ingen ændringsforslag. 8. Ingen ændringsforslag. 9. Ingen ændringsforslag. 10. Ingen ændringsforslag.

7 er medlem af DKK optages som medejer af kennelmærket. Hvis flere personer er registreret på kennelmærket fra godkendelsestidspunktet, vil ingen af parterne kunne benytte kennelmærket alene f.eks. efter en skilsmisse medmindre parterne kan blive enige om at underskrive en erklæring om, at kennelmærket overdrages til den ene part. Kan parterne ikke blive enige, slettes kennelmærket. 11. Kennelmærket kan overdrages til andre, hvis disse opfylder betingelserne i kennelmærkebestemmelserne. Kennelmærket kan fortsat kun have én underskriftsberettiget ejer i forhold til DKK. Overdragelse af kennelmærket til ægtefælle, samlever eller børn (over 18 år) registreres efter ansøgning herom i DKK. Hvis kennelmærket på godkendelsestidspunktet kun har været registreret med én ejer, og der efterfølgende er optaget andre f.eks. en tilkommende partner/ægtefælle vil kennelmærket i forbindelse med skilsmisse automatisk blive overdraget til den oprindelige indehaver, medmindre parterne i fællesskab skriftligt tilkendegiver, at de ønsker noget andet. 11. Ingen ændringsforslag.

8 Ved overdragelse af kennelmærket til tredje person betales samme gebyr som ved køb af kennelmærke. 12. DKK kan fratage indehaveren af kennelmærket retten til at benytte dette, hvis vedkommende ikke overholder DKK s love, DKKs regler for stambogsføring og kennelmærke samt bestemmelserne om kennelbesøg og kennelinspektion. 13. Disse bestemmelser træder i kraft den 1. juli Ændring af pkt. 5, hvorefter pkt bliver pkt. 6-12, træder i kraft den 1. juli Ingen ændringsforslag. 13. Disse bestemmelser træder i kraft den 1. juli Ændring af pkt. 5, hvorefter pkt bliver pkt. 6-12, træder i kraft den 1. juli Ændring af pkt. 1., 3. træder i kraft den 9. januar Ændring af de Etiske regler til Etiske anbefalinger Pkt. Nuværende regler 1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl. 2. Der må i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis. 3. En tæve må ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet. Pkt. Forslag til ændring = anbefalinger 1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl, herunder at tæver ikke indgår i avlen før de er fuldt udviklede 2. Det er opdrætterens ansvar, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis. Udgår 4. En tæve må maksimalt have 5 kuld i sin 3. Som hovedregel bør en tæve

9 levetid - og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld skal tæven have en pause, så mindst en løbetid ikke udnyttes til parring. 5. Hunde med arvelige defekter må ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages. 6. Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine skal undgås. Det betyder, at en indavlskoefficient (beregnes på 3 generationer) større end 6,25 % ikke må overskrides. DKK anbefaler dog at man som opdrætter orienterer sig om indavlsgraden af det planlagte kuld, ved selv at gennemføre beregningen på flere generationer. 7. Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, skal undgås. maksimalt have 5 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Det er opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem løbetiderne. 4. Det er opdrætterens ansvar, at hunde med arvelige defekter ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages. 5. Parring mellem nært beslægtede hunde bør undgås. 6. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås. 8. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning. 7. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning. 9. Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov. 10. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr. 8. Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov. 9. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

10 Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK's etiske regler vil medføre begrænsninger i en hunds avlsret - evt. nedlæggelse af avlsforbud - i henhold til DKK's stambogsføringsreglers pkt. 11. Dispensation fra ovennævnte regler kan gives af DKK's bestyrelse. Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK s etiske anbefalinger kan medføre begrænsninger i en hunds avlsret evt. nedlæggelse af avlsforbud og/eller disciplinære sanktioner i henhold til DKK s love og stambogsføringsregler. Mellem Dansk Kennel Klub og en races specialklub kan der aftales særlige retningslinier for avlen af en given race. NB: Nogle specialklubber kan have supplerende etiske anbefalinger. Du kan finde specialklubberne på DKK s hjemmeside Klik på Om Dansk Kennel Klub. Klik herefter på DKK s specialklubber. De ændrede bestemmelsers ikrafttræden skal være 9. januar 2012

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Love og stambogsføringsregler

Love og stambogsføringsregler Love og stambogsføringsregler Gældende fra den 14. marts 2015 DANSK KENNEL KLUB STIFTET 1. MARTS 1897 LOVE 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Dansk Kennel Klub (DKK). Stk. 2. Dens hjemsted er

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Love og stambogsføringsregler

Love og stambogsføringsregler Love og stambogsføringsregler Gældende fra den 18. marts 2017 DANSK KENNEL KLUB STIFTET 1. MARTS 1897 LOVE 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Dansk Kennel Klub (DKK). Stk. 2. Dens hjemsted er

Læs mere

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark Regler for Avlsgodkendelse Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 01.04.2017 RKD har en samarbejdsaftale med DKK som er stambogsførende. Der henvises i øvrigt til DKK Stambogsregler Avlsrestriktioner Opnåelse

Læs mere

DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION

DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION Find den samlede Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og -internater - jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13.

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv.

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Kære tæveejer. Dansk Stabyhoun Klub vil med denne lille vejledning gerne hjælpe

Læs mere

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv.

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Kære tæveejer. Dansk Stabyhoun Klub vil gerne med denne lille vejledning - hjælpe

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Godkendt af bestyrelsen d. 1.11.2007 RETNINGSLINIER

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE April 2008 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen.

Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen. Stabyhoun Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen. Artikel 1 - Definitioner 1.1 DASK Dansk Stabyhoun Klub: den

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Skal min hund være mor?

Skal min hund være mor? Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Kære tæveejer Dansk Stabyhoun Klub vil gerne med denne lille vejledning - hjælpe

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen

Forslag til generalforsamlingen Forslag til generalforsamlingen Vores dejlige race har brug for diversitet i avlen. Racen har 13 grundlæggere, hvilket giver et meget snævert avlsgrundlag. Hundeavl har i mange år drejet sig om at bruge

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C.

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Forslag 4 svarer til 9A, hvorfor overskriften til forslaget ændres fra 4 til Forslag 9A.

Forslag 4 svarer til 9A, hvorfor overskriften til forslaget ændres fra 4 til Forslag 9A. I forbindelse med at forslag 9 og forslag 9A i bladet fremstår som et samlet forslag, har bestyrelsen anmodet L&R om at forholde sig til dette, som 2 selvstændige forslag. Jeg har modtaget følgende fra

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

Matadoravl hvad nu? er det imidlertid nødvendigt at sætte sig lidt grundigere ind i problematikken.

Matadoravl hvad nu? er det imidlertid nødvendigt at sætte sig lidt grundigere ind i problematikken. opdr æt - Matador avl Matadoravl hvad nu? n Tekst: Vibeke Knudsen At virke for fremavl af mentalt og fysisk sunde hunde er en helt central del af DKK s eksistensberettigelse. Det fremgår simpelthen af

Læs mere

AVLSARBEJDET FREMOVER

AVLSARBEJDET FREMOVER AVLSARBEJDET FREMOVER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest dk 6000 Kolding (45)61 66 83 03 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark

Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark Dette oplæg er opfølgningen på nedestående note i seneste blad. Med udgangspunkt i vision og de oplæg som er kommet fra tidligere avlsråd er

Læs mere

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne?

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Formandsmøde 5. Januar 2013 Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Repræsentantskabet besluttede i januar 2012 følgende hovedpunkter: Udstillingskravet skal afskaffes for alle

Læs mere

Love for Welsh Corgi Klubben

Love for Welsh Corgi Klubben Love for Welsh Corgi Klubben Gældende fra 12.2.2010 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Welsh Corgi Klubben. Klubben er stiftet den d. 7.5.1974 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3.

Læs mere

Begrundelse for valg af stambogsorganisation

Begrundelse for valg af stambogsorganisation Begrundelse for valg af stambogsorganisation Den internationale og nationale stambogs-situation Hvordan blev klubben for F. T. Spaniels skabt? Resume af sidste års generalforsamling Stambogssituationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

D A N S K AVLSSTRATEGI 2013 (GÆLDENDE FOR ÅRET 2014) GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND

D A N S K AVLSSTRATEGI 2013 (GÆLDENDE FOR ÅRET 2014) GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND D A N S K AVLSSTRATEGI 2013 (GÆLDENDE FOR ÅRET 2014) GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND Den første Avlsstrategi blev udarbejdet i foråret 2007 af det siddende avlsudvalg, og godkendt på grosser træffet i september

Læs mere

Love for Tysk Jagtterrier Klub (DK)

Love for Tysk Jagtterrier Klub (DK) Love for Tysk Jagtterrier Klub (DK) Navn & hjemsted 1 Klubbens navn er: Tysk Jagtterrier Klub (DK). Klubben er stiftet den 26. juni 2005. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubben er en specialklub,

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Responsum om et avlsforbud nedlagt af Dansk Kennel Klub

Responsum om et avlsforbud nedlagt af Dansk Kennel Klub Professor, dr. jur. Erik Werlauff 1 Responsum om et avlsforbud nedlagt af Dansk Kennel Klub Helle Dan Pålsson, Hørve (herefter blot: hundeejeren), har ved telefonsamtale den 12. ds og mail af 13. ds.,

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Love for. Dansk Leonberger Klub

Love for. Dansk Leonberger Klub Page 1 of 6 Love for Dansk Leonberger Klub 1. Navn og hjemsted Stk.1 Klubbens navn er Dansk Leonberger Klub (forkortet D.L.K) D.L.K. er en specialklub der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel

Læs mere

HD kursus KU/SUND. Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK

HD kursus KU/SUND. Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK HD kursus KU/SUND Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK DKK DKK blev grundlagt i 1897 og har knap 30.000 medlemmer 6.800 registrerede kennelmærker, men kun godt halvdelen har

Læs mere

Vedtægter for Broholmerselskabet

Vedtægter for Broholmerselskabet Vedtægter for Broholmerselskabet 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet. Broholmerselskabet er stiftet den 20.04.1979. Stk. 2. Broholmerselskabets hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed.

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed. Lidt om avl og indavl (4) Indavl anvender vi for hos afkommet, for at få de ønskede egenskaber fastlagt genetisk. Dette kan ikke forhindre, at der også forekommer en fordobling af de uønskede egenskaber.

Læs mere

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011 Gældende fra 5. marts 2011 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Klubbens navn er DANSK CHOW CHOW KLUB (forkortet DCCK) stiftet d. 4. marts 1972. Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er hos den til enhver tid siddende

Læs mere

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove)

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er ****klubben. Klubben er stiftet den dd.mm.åå. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Motivering: Forslag nr. 1 DBK s generalforsamling 2019.

Motivering: Forslag nr. 1 DBK s generalforsamling 2019. Motivering: Forslag nr. 1 DBK s generalforsamling 2019. Set i lyset af det støt stigende hvalpetillæg, samt de myriader af landvindende og progressive indspark fra DBK s bestyrelse og medlemmer, er dette

Læs mere

Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn

Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn 1. Stambogskontorets formål er at udfærdige stamtavler til marsvin opdrættet af/ejet af DMK medlemmer. Stamtavlerne registreres numerisk i en database

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

HD kursus KU/SUND. Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK

HD kursus KU/SUND. Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK HD kursus KU/SUND Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK DKK DKK blev grundlagt i 1897 og har godt 30.000 medlemmer Ca. 6.000 registrerede kennelmærker, men kun godt halvdelen

Læs mere

Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019

Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019 Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019 Forslag 1 fremsendt af Hovedbestyrelsen 11. KONTINGENT: Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove)

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er ****klubben. Klubben er stiftet den dd.mm.åå. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Broholmerselskabet. Forretningsorden. Forretningsorden Side 1 af 6

Broholmerselskabet. Forretningsorden. Forretningsorden Side 1 af 6 Broholmerselskabet Forretningsorden 2014 Forretningsorden Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Organisering af Broholmerselskabet 2. Bestyrelsen 3. Samarbejdsform i bestyrelse og udvalg 4. Medlemsrettigheder

Læs mere

Forslag nr. Nuværende ordlyd Ordlyd foreslås ændret til 1 1. Navn og hjemsted. 1. Navn og hjemsted

Forslag nr. Nuværende ordlyd Ordlyd foreslås ændret til 1 1. Navn og hjemsted. 1. Navn og hjemsted Motivation: Broholmselskabet fik pr. 1.1.2015 ny overenskomst med DKK og dermed et nyt ansvar som specialklub for Broholmerracen. På opfordring fra DKK ønsker Broholmerselskabet at så vid udstrækning det

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

EJERFORENINGEN MARIE ANDERSENS KLIT

EJERFORENINGEN MARIE ANDERSENS KLIT J.nr. 361849 / /LF 01.07.2015 VEDTÆGTSÆNDRINGER i EJERFORENINGEN MARIE ANDERSENS KLIT 9480 LØKKEN - 2 - vedtaget på den ordinære generalforsamling i juni 2014 ( 4, stk. 2) og på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed.

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed. Friis Lara Indavl anvender vi for hos afkommet, for at få de ønskede egenskaber fastlagt genetisk. Dette kan ikke forhindre, at der også forekommer en fordobling af de uønskede egenskaber. Der optræder

Læs mere

Dandy Walker Like Malformation

Dandy Walker Like Malformation Dandy Walker Like Malformation Speciale af Hedvig Christiansson and Evelina Kling Vegeby Præsenteret af Helle Friis Proschowsky Dyrlæge, Phd., Specialkonsulent hos DKK DWLM projektet 1. Hvad er DWLM 2.

Læs mere

En anden forudsætning for at være opdrætter er et godt kendskab til standarden for racen.

En anden forudsætning for at være opdrætter er et godt kendskab til standarden for racen. Friis Lara Lidt om Indavl En forudsætning for at være opdrætter af hunde er, at man holder af at omgås hunde, og at man sætter sig det mål med sit opdræt stadig at udvælge de avlsdyr, som kan bringe opdrættet

Læs mere

Love for Dansk Polarhunde Klub.

Love for Dansk Polarhunde Klub. Love for Dansk Polarhunde Klub. 1. Navn & hjemsted. stk. 1. Klubbens navn er Dansk Polarhunde Klub (forkortet DPHK). Klubben er stiftet den 13.09.2009. stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN

BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN 1 2.1 BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN Klubbens navn er Beagle Klubben. Beagle Klubben er en specialklub under Dansk Kennel Klub. Klubbens hjemsted og værneting er formandens. 2 FORMÅL Klubbens formål

Læs mere

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Foto: Friis Lara Mangler schæferhunden den genetiske variation? I pressen kan man

Læs mere

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens Hvad er HD? HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", d.v.s.

Læs mere

Pudelklubbens love 2016

Pudelklubbens love 2016 Pudelklubbens love 2016 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Pudelklubben. Klubben er tilsluttet Danske Kennel Klub. Klubbens hjemsted og værneting er den til enhver tid siddende formand. 2 KLUBBENS FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Der kommer nye opdrættere og schæferhundeejere til hvert år. Nogle vil gerne opdrætte Schæferhunde.

Der kommer nye opdrættere og schæferhundeejere til hvert år. Nogle vil gerne opdrætte Schæferhunde. FRIIS HETTA E.Friis Mikkelsen EL-VEJ 13, SEEST DK 6000 KOLDING TLF. (45) 75528303 email: efriism@stofanet.dk SCHÆFERHUNDEAVL For de nye. Der kommer nye opdrættere og schæferhundeejere til hvert år. Nogle

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr v.2.5

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr v.2.5 Forord... 1 1. Årets Hund Liste herunder Årets Bedste Han/Bedste Tæve... 2 2. Årets Unghund Liste... 3 3. Årets Veteran Liste... 4 4. Årets Baby Liste (uofficiel klasse)... 5 5. Årets Hvalpe liste (uofficiel

Læs mere

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 15.05.2016 Mentaltest & Eksteriørbeskrivelse Arrangør er: Ansvarlig er: Arrangementet er: Fremstilles kan: Alderskrav hanner: Alderskrav

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Personers erhvervelse 12-16 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Generelt om skemaerne 3. Erklæring til Tinglysningsretten 4. Skemaerne kan

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål.

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål. Vedtægter 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Dansk Mus & Gerbil forkortet DMG. Disse regler gælder kun for medlemmer jf. 4. Foreningens hjemsted er kasserens adresse. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Den bedste start på livet!

Den bedste start på livet! AgriaAvl Den bedste start på livet! Gælder fra 1.1.2019 Op til 2 kejsersnit Dyrlægebehandling af hvalpe Skjulte fejl Livserstatning ved tabt avlsevne Fertilitetesudredning og meget mere... Agria i korte

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Point optjent på én liste kan ikke overføres til andre lister.

Point optjent på én liste kan ikke overføres til andre lister. POINTSYSTEM FOR BEREGNING AF ÅRETS HUND pr. 01.01.2016 Alle danske udstillinger er pointgivende, såvel OES Klubbens egne udstillinger, som DKK s internationale og nationale udstillinger. Der opereres med

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2018 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

Hingstekåringsregler

Hingstekåringsregler Hingstekåringsregler 19.03.2017 1 Selektion Selektionen af hingste består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering. 2 Afstamningskrav m.m. Stk. 1 Hingsten skal opfylde

Læs mere

HD kursus KU/SUND. Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK

HD kursus KU/SUND. Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK HD kursus KU/SUND Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK DKK DKK blev grundlagt i 1897 og har godt 30.000 medlemmer Ca. 6.000 registrerede kennelmærker, men kun godt halvdelen

Læs mere

DKKs MENTALBESKRIVELSE

DKKs MENTALBESKRIVELSE DKKs MENTALBESKRIVELSE Afbalanceret og velfungerende En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at du deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og som fungerer godt sammen med

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. november 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5410-0093 Dok.: CWS41266 Samlenotat

Læs mere

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr Forord... 1 1. Årets Hund Liste herunder Årets Bedste Han/Bedste Tæve... 2 2. Årets Unghund Liste... 3 3. Årets Veteran Liste... 4 4. Årets Baby Liste (uofficiel klasse)... 5 5. Årets Hvalpe liste (uofficiel

Læs mere

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers samt Dansk Terrier Klubs særlige interesser. 2. Valg 2.1 Valgbarhed

Læs mere

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet Hvad er egentlig fejl ved indavl Per-Erik Sundgren har skrevet nedenstående artikel. Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges

Læs mere

Aftale vedrørende fælles dataansvar

Aftale vedrørende fælles dataansvar Aftale vedrørende fælles dataansvar Mellem Dataansvarlig 1 Dansk Kennel Klub (DKK) CVR 11881815 Parkvej 1 2680 Solrød Strand og Dataansvarlig 2 Specialklubben Dansk Gravhundeklub CVR nr. 71889815 Høedvej

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere