INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist"

Transkript

1

2 INDLEDNING Gundsø Byråd har den 11. april 2001 endeligt vedtaget denne lokalplan for et lille boligområde, omfattende det gamle stuehus og en ny oldekolle-bebyggelsc ved Bistrup Ladegård i den østlige udkant af landsbyen Lille Valby. Baggrunden for lokalplanen er Gundsø Kommunes ønske om at skabe mulighed for etablering af en lille bebyggelse med ældreegnede boliger med fælles adgangs- og friarealer i den sydlige del af kommunen. Bebyggelsen skal være et alternativ til de sædvanlige parcelhusboliger, som er den almindeligste boligform i området. Lokalplanen fastlægger bebyggelsens udformning med fire længer omkring den gamle gårdsplads, mulighed for udstykning, materialevalg, bygningsform, vej- og parkeringsforhold samt udformning af friarealer. Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist Lokalplanforslaget var offentligt fremlagt i 8 uger fra den 27. december 2000 til og med den 21. februar I offentlighedsperioden indkom 3 høringssvar, hvori der blandt andet blev fremsat ønske om en ændret udformning af bebyggelsesplanen og af krav til udformning af bygninger, hegn og beplantning. Fra Hovedstadens Udviklingsråd kom krav om præcisering af, at der ikke må ske ændringer i anvendelsen af den del af lokalplanområdet, der ligger uden for landsbyafgrænsningen, samt at afgrænsningen ud mod det åbne land ikke bør ændres. Indsigelserne har resulteret i at der ved den endelige vedtagelse i lokalplanens formålsparagraf er indføjet bestemmelser om bevaring af det gamle stuehus' ydre og om friholdelse af arealerne uden for landsbyafgrænsningen for bebyggelse og anvendelsesændringer, en tilføjelse i 6 om forbud mod bebyggelse uden for landsbyafgrænsningen, samt i 8 om at der ikke må etableres oplag uden for landsbyafgrænsningen, og at arealet her skal henligge som åbne eller beplantede friarealer.

3 REDEGØRELSE Lokalplanen omfatter et område af landsbyen Lille Valby. Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende i den sydøstlige del af landsbyen Lille Valby og omfatter et areal på ca m 2 omkring bygningerne på landbrugsejendommen Bistrup Ladegård, j f, lokalplanens forside. Under lokalplanens udarbejdelse er de fleste af driftsbygningerne nedrevet, idet kun stuehuset skal bevares fremover. Omkring og nord for stuehuset er beliggende en stor gammel have. Mod øst, mellem den gamle have og kommunevej Lille Valby Vej, er beliggende et areal med grantræer, som hører naturligt sammen med haven. Dette areal er beliggende uden for landsbyafgrænsningen i kommuneplanen, jf. kortbilaget nedenfor.

4 HIDTIDIG PLANLÆGNING Lokalp l anområdet er beliggende i landzone. Størstedelen af lokalplanområdet er beliggende i landsby, som er entydigt afgrænset i kommuneplanen, hvorfor Gundsø Byråd er landzonemyndighed her. En lille træbevokset del af lokalplanområdet, der er beliggende mellem det gamle stendige omkring haven og kommunevej Lille Valby Vej -ligger uden for landsbyens afgrænsning i kommuneplanen, hvorfor Hovedstadens Udviklingsråd er l andzon em yndighed for dette areal, som ikke skal bebygges, men som naturligt hører sammen med det øvrige lokalplanområde. Regionplanlægningen l Regionplan 1997 for Roskilde Amt, afsnit 3.1, Natur, og kortbilag Interesseområder for naturbeskyttelse l, er Lille Valby angivet som landsby af særlig kulturhistorisk interesse, og arealerne nord for landsbyen er angivet som kulturhistorisk interesseområde. Området omkring Lille Valby er i regionplanen angivet som værdifuldt landskab. Lille Valby er beliggende ca. l km fra Roskilde Fjord og er således beliggende inden for 3 km kystnærhedszonen i regionplanens afsnit 3,2, Kystområder, j f. bemærkningerne under lov om planlægning, kystnærhed på næste side. Kommuneplanlægningen I den gældende kommuneplan, som gælder for perioden , er størstedelen af lokalplanområdet beliggende inden for afgrænsningen af landsbyen Lille Valby, betegnet L7, hvor der gælder følgende rammer for lokalplanlægning: ANVENDELSE: Landbrugsformål, gartneri o.lign., boligformål og offentlige formål samt nærmere angivne erhvervstyper, som kan indpasses i landsbymiljøet uden genevirkninger for omgivelserne. BYGNINGSHØJDE: Boligbebyggelse må ikke opføres med mere end én etage med udnyttet lagetage og anden bebyggelse ikke med mere end to etager. Ved ombygning af overflødiggjorte landbrugsbygninger til boligformål kan boliger indrettes i to etager. ANDET. Bygningshøjden må ikke overstige 10 m. Etablering af stier samt rekreative og tekniske anlæg skal ske med størst mulig hensyntagen til dyrkningsmæssige og frednings-rnæssige interesser. BEVARING: De særlige natur- og kulturværdier sikres gennem bevarende lokalplaner. Bygningsmassen på nedlagte landbrugsejendomme skal, hvor bygningerne er velegnede, bevares og kunne overgå til boliger og blandet bolig-og erhvervsanvendelse. Den østligste, træbevoksede del af lokalplanområdet, som ikke skal bebygges, er beliggende i kommuneplanens område LI Landområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Byplanvedtægter og lokalplaner Der er ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter for lokalplanområdet. Varmeplanlægningen Området ligger i varmeplanen uden for kollektivt varmeforsyningsområde. Vand- og elforsyningen Der er i slutningen af år 2000 blevet etableret offentlig vandforsyning til området fra Ågerup Vandværk. Spildevandsplanlægningen Ejendommen har hidtil været tilsluttet et fællessystem for landsbyen med udløb til Roskilde Fjord. Den nye bebyggelse vil blive tilsluttet et fælles nedsivningsanlæg for bebyggelsen.

5 Andre ledningsanlæg Østligs! i lokalplanområdet er beliggende en naturgasledning langs Lille Valby Vej (tinglyst den 23. januar!989). Der er ikke registreret andre ledningsanlæg af Gundsø Kommune, men inden detailprojektering indledes, bør der indhentes oplysning hos eventuelle ledningsejere f.eks. forsyningsselskaber.

6 ANDRE BINDINGER I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er der foretaget en vurdering af dens forhold til anden relevant lovgivning og andre bindinger. Lov om planlægning, kystnærhed Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Roskilde Fjord, og det er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområderne Lokalplanområdet kan ses ude fra Roskilde Fjord, men karakteren af lokalplanområdet vil ikke blive ændret væsentligt landskabsmæssigt, da de hidtidige landbrugsbygninger erstattes af boliger, som er beliggende inden for de nedrevne bygningers område, og som vil have karakter af 3 længer i en 4-længet gård. Servitutter Langs Lille Valby Vej er der den 20. november 1935 tinglyst en vejbyggelinie beliggende henholdsvis 8 og 12,50 m fra vejmidten. Østligst i lokalplanområdet er der den 23. januar 1989 tinglyst en naturgasledning langs Lille Valby Vej. Landbrugsloven Lokalplanområdet var ved lokalplanprocedurens start en del af landbrugsejendommen matr. nre. Ib og Id LI. Valby By. I igangværende matrikulær sag bliver matr. nr. Id nord for Lille Valby Vej overført til anden landbrugsejendom samtidig med, at en 7 m bred stribe af matr. nr. la syd for matr. nr. Ib bliver overført fra matr. nr. l a til matr. nr. Ib. I forbindelse med denne matrikulære sag bliver landbrugspligten ophævet på matr. nr. Ib.

7 PLANENS BAGGRUND OG INDHOLD Ejeren af matr. nr. Ib fremsendte forud for lokalplanudarbejdelsen til Gundsø Kommune forskellige forslag til bebyggelse med boliger velegnet til ældre mennesker. Ved forelæggelse for Hovedstadens Udviklingsråd har rådet ved skrivelse af 29. august 2000 tilkendegivet, at bebyggelse uden for kommuneplanens landsbyafgrænsning ikke kunne godkendes. HUR har samtidig tilkendegivet, at man ikke betragter nedrivningen af driftsbygningerne og opførelse af de 5 nye boliger som egentlig byudvikling. Arkitektfirmaet ApS Johansen og Partnere udarbejdede herefter en plan bestående af l bolig i den hidtidige beboelsesbygning til landbrugsejendommen med tilhørende stor have samt 5 nye mindre boliger, placeret som længer omkring den gamle gårdsplads, og Gundsø Kommune godkendte ved skrivelse af 2. oktober 2000 på visse betingelser denne plan og meddelte, at lokalplanlægning kunne igangsættes på denne baggrund. Lokalplanens indhold Lokalplanen opdeler lokalplanområdet i delområde l med den eksisterende bolig til landbrugsejendommen med tilhørende haver og i delområde II til en oldekolle-bebyggclse med 5 nye. mindre boliger med tilhørende carport og udhus og have, samt et fællesareal for de 5 nye boliger. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bygningernes beliggenhed, størrelse og udformning, grundstørrelser, adgangs- og parkeringsforhold, hegn og beplantning, grundejerforening m.v. Lokalplanens bilag l viser områdets afgrænsning, de udlagte byggefelter til de 5 nye boliger med tilhørende carporte og udhuse, adgangs- og parkeringsforhold, nye skel omkring parcellerne samt fællesarealet. Bilag 2 er en retningsgivende illustrationsplan, som viser, hvorledes bebyggelsen kan tænkes at fremtræde, når området er udbygget. Hensigten med lokalplanen Det er Byrådets hensigt med lokalplanen at skabe mulighed for, at der kan opføres en oldekollebebyggelse med 5 nye mindre boliger, placeret som længer omkring den gamle gårdsplads syd for landbrugsejendommens hidtidige bolig, som bevares. Boligerne skal opføres, så de er velegnede som seniorboliger for borgere, der ønsker at udskifte deres større bolig med en mindre og mindre vedligeholdelscskrævende. Lokalplanens formål er desuden at fastlægge udformningen af bebyggelsen, adgangs- og parkeringsforhold samt friarealer.

8 Lokalplan 6.07 L7 Oldekolle-bebyggelse i Lille Valby I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. j uni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Til lokalplanens bestemmelser er knyttet bilagene l og 2 (bag i hæftet). l Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at fastlægge beliggenhed og udformning af 5 nye mindre boliger omkring den tidligere gårdsplads syd for den eksisterende bolig, at bevare det gamle stuehus' ydre at fastlægge bestemmelser om bebyggelsens materialer, farver, taghældninj m.v. til sikring af en harmonisk helhed, at fastlægge vejadgang og parkeringsforhold, at fastlægge bestemmelser om udstykning, haver, hegn, fællesareal samt om grundejerforening for de 5 nye boliger, og at friholde arealerne uden for landsbyafgrænsningen for bebyggelse og anvendelsesændringer. 2 Område og zonestatus > 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag l og omfatter matr. nr. Ib LI. Valby By, Ågerup samt en smal stribe af matr. nr. la, som er under overførsel til matr. nr. Ib. 2.2 Lokalplanområdet ligger og forbliver i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål med en bolig i den eksisterende bolig til den tidligere landbrugsejendom og med 5 nye boliger beliggende omkring den tidligere gårdsplads syd for den eksisterende bolig. 3.2 Området opdeles i delområde I med den eksisterende bolig og tilhørende have, og i delområde II med de 5 nye boliger med tilhørende have til hver bolig, og et fælles adgangsareal samt et fælles friareal for de 5 boliger.

9 4 Udstykning 4.1 Skellet mellem delområde I og II placeres i princippet som vist på bilag l. 4.2 Delområde I må ikke udstykkes yderligere. 4.3 Skellene omkring de 5 nye boliger placeres i princippet som vist på bilag l. Grundstørrelsen for hver af parcellerne omkring de nye boliger må ikke over stige 300 m 2. 5 Vej- og parkeringsforhold 5.1 Indkørslen fra Lille Valby Vej udlægges som privat fællesvej for boligen på delområde I og de 5 nye boliger på delområde II, j f. bilag l. 5.2 Pladsen mellem de 5 nye boliger udlægges som privat fællesvej for de 5 nye boliger, j f. bilag Parkering til boligen på delområde I skal ske på egen grund. 5.4 Parkering til de 5 nye boliger skal foregå i carporte, som er sammenbygget med boligerne og beliggende imellem boligerne i de nord-syd gående længer og i østenden af den sydlige bolig. Derudover udlægges 4 parkeringspladser i den nordlige ende af gårdspladsen, som vist på bilagene. 5.5 Parkering aflastvogne, campingvogne, fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer og lignende må ikke finde sted i lokalplanområdet. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsen i delområde II skal opføres efter en samlet plan og placeres inden for de på bilag l viste byggefelter. 6.2 Imellem boligerne i de nord-sydgående længer sammenbygges carporte mod den fælles gårdsplads og udhuse mod haven. I den østlige ende af den sydlige bolig sammcnbygges ligeledes carport og udhus med boligen. Carportene og udhusene skal udformes således, at der opstår en harmonisk helhed, som har karakter af længerne i en gård. 6.3 Hver af de 5 nye boliger må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 100 m 2.

10 6.4 Der må ikke indrettes bolig eller andet i de nye boligers tagetage, 6.5 Ud over garage/carport/udhus af sædvanligt omfang må der ikke uden særlig tilladelse fra Byrådet opføres yderligere bebyggelse inden for delområde I. 6.6 Det gamle stuehus, som har stor kulturhistorisk værdi, skal bevares. 6.7 Der vil ikke blive tilladt opført bebyggelse uden for landsbyafgrænsningen. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Det gamle stuehus i delområde I må, ud over almindelig vedligeholdelse, ikke ændres udvendigt uden særlig tilladelse fra Byrådet. En eventuel garage/carport/udhusbygning skal ved placering og udformning tilpasses det eksisterende stuehus. Tag skal beklædes med røde vingetegl. Til adskillelse af stuehuset på delområde l fra parken n gsarealeme på delområde II kan der opføres en l,80 m høj mur, 7 m fra stuehuset, som vist på bilag 2 - illustrationsplanen. Muren skal pudses eller filtses svarende til de nye boliger og afsluttes med røde vingetegl. 7.2 For bebyggelsen i delområde II gælder følgende: Ydervægge skal fremtræde som pudsede eller filtsede teglstensmure i farverne gul eller hvid. Carportene og udhusene, som skal sammenbygges med boligerne, må opføres i træ. De 5 boliger med carporte og udhuse skal farvemæssigt og materialemæssigt fremstå som en samlet enhed. Tagene skal udformes som symmetriske, uafvalmede saddeltage med en taghældning på og beklædt med røde vingetegl. Boligernes tage skal fortsætte hen over carporte og udhuse, således at der opstår en helhed s virkning svarende til 3 længer i en gård. Der kan opføres overdækkede indgangspartier til boligerne mod gårdspladsen, såfremt disse opføres samlet for alle 5 boliger efter tegninger godkendt af Byrådet. 7.3 Efter opførelsen af boligbebyggelsen som et samlet projekt må bygningernes ydre fremtræden kun ændres efter en samlet plan, der er godkendt af Byrådet. 7.4 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse. 7.5 Opsætning af udvendige antenner, herunder paraboler, på bygninger må ikke finde sted bortset fra fællesantenneanlæg.

11 8 Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Der skal udarbejdes en af Byrådet godkendt samlet plan for delområde II, som omfatter adgangsforhold, befæstelse, beplantning og belysning. 8.2 Ubebyggede arealer skal ved græs og beplantning, befæstelse eller lignende gi ves et ordentligt udseende og skal altid være vel vedligeholdt. 8.3 Der må ikke inden for lokalplanområdet ske oplag ud over, hvad der naturligt forekommer i forbindelse med brug af en bolig. 8.4 Arealerne uden for landsbyafgrænsningen må ikke anvendes til oplag eller lig nende og skal henligge som åbne eller beplantede friarealer. 9 Hegning og terrænforhold 9.1 I skellene som begrænser haverne til de 5 nye boliger, skal hegning bestå af ensartede klippede bøgehække. Hækken kan suppleres med trådhegn, hvis dette kan forventes dækket af denne. Mod gårdspladsen må der kun etableres hegn i l,5 m højde. Disse hegn skal være ensartede i udseende og farve for hele bebyggelsen. 9.2 Eksisterende terræn skal i videst muligt omfang bevares, og der må ikke foreta ges terrænreguleringer større end +/- 0,5 meter uden Byrådets tilladelse. 10 Tekniske anlæg 10.1 Elledninger, herunder ledninger til udendørs belysning, skal udføres som jord kabler Al belysning i fællesområdet skal ske med parkbelysning med maksimal lyspunkthøjde på 4 meter. 11 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret udendørs anlæg i over ensstemmelse med den i 8.1 omtalte plan, samt før de udlagte parkeringsplad ser er anlagt i et omfang som krævet ved byggetilladelsens udstedelse Byrådet kan tillade, at beplantning efter 8.1 først udføres i den næstfølgende plantesæson, hvis der stilles fornøden sikkerhed herfor.

12 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for ejerne af de 5 nye oldekolle-boliger i delområde II Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af færd sels- og parkeringsarealer samt det fælles friareal i delområde II i et omfang efter nærmere aftale med Gundsø Kommune. Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de nævnte fællesarealer Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgiv ningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/ eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødven dige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejen domme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18, kun udstykkes, be bygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokal planens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilveje bringelse af en ny lokalplan.

13 Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er den 11. april 2001 vedtaget endeligt af Gundsø Byråd. Jens Müller Borgmester Martin Petersen Teknisk Chef

14 Side: 17 * * * Retten i Roskilde Akt.nr.: * *+* +** Tinglysningsafdelingen A 556 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. l B m.fl., Li. Valby By, Ågerup Ejendomsejer: Henning Gehl Larsen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på matr. nr. IB og 1A Lille Valby by, Ågerup Retten i Roskilde den

15

16

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere