Dansk Søulykkesstatistik for 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Søulykkesstatistik for 1989"

Transkript

1 Dansk Søulykkesstatistik for 1989 Udgivet november 1990 af Søfartsstyrelsen Opklarings og Kontrolenheden S1039 ISBN

2 4 Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 5 Udvikling Søulykkernes art... 9 Søulykkernes årsag Søulykker fordelt efter farvand og art Forkortelser Enkeltsøulykker 1989, handelsskibe, BRT/BT Enkeltsøulykker 1989, handelsskibe, 500 BRT/BT og derover Enkeltsøulykker 1989, fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover Søulykker i passagerskibe Brande i passagerskibe Mangelfuld udkig i fiskeskibe... 37

3 5 Introduktion Behandling af sager vedrørende søulykker og ulykkestilfælde til søs varetages af Søfartsstyrelsen. I forbindelse med Søfartsstyrelsens strukturændring pr. 1. januar 1990 blev oprettet en Opklarings og Kontrolenhed (OKenheden). Formålet med oprettelsen af OKenheden er at styrke opklaringsarbejdet af søulykker og ulykkestilfælde til søs, samt at udskille denne funktion fra styrelsens øvrige aktiviteter. En SØULYKKE er i denne forbindelse en hændelse, hvor et skib er involveret i grundstødning, kollision, påsejling, kæntring, forlis, brand, eksplosion, lækage, maskinhavari eller andet havari. Et ULYKKESTILFÆLDE er i denne forbindelse en hændelse, hvor der i forbindelse med et skibs drift er sket tab af menneskeliv eller betydelig skade på nogen person, som befandt sig ombord for at følge med skibet. Formålet med OKenhedens sagsbehandling er: AT klarlægge, hvad der er sket, AT klarlægge, hvordan det er sket, AT finde årsagen til, hvorfor det er sket, AT konstatere, hvad der evt. kan gøres for at nedsætte risikoen for gentagelser, herunder om der er behov for ændring af eksisterende regler eller evt. udstede nye regler, samt om der er grundlag for udsendelse af "advarsler", AT konstatere, om der er sket overtrædelse af søfartslovgivningen, AT indsamle materiale til den årlige søulykkesstatistik.

4 6 Dansk Søulykkesstatistik er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer, politirapporter samt andre oplysninger. Statistikken omfatter søulykker i danske handelsskibe på 20 BRT/BT og derover samt danske fiskeskibe på 5 BRT/BT og derover. Ved handelsskibe forstås i denne forbindelse skibe, som ikke er fiskeskibe, boreplatforme, ikke selvbevægende pramme og fritidsfartøjer. Boreplatforme er ikke medtaget, fordi antallet er ringe. Ulykker i ikke selvbevægene pramme er medtaget under det bugserende skib. Ulykker i fritidsfartøjer offentliggøres af Søsportens Sikkerhedsråd. Ved fiskeskibe forstås skibe, som er optaget i register over fiskefartøjer og derved forsynet med havnekendingsnummer. Danske skibe omfatter også grønlandske og færøske skibe. Denne statistik omfatter søulykker, der fandt sted i året I "Meddelelser fra Søfartsstyrelsen" offentliggøres 1 gang om året en statistik over de arbejdsulykker til søs, som er anmeldt til Søfartsstyrelsen. Fra og med 1990 har Søfartsstyrelsen startet et samarbejde med de tilsvarende myndigheder i de øvrige nordiske lande om søulykkesregistreringen. Samtlige nordiske søulykker bliver herefter indført i et fællesnordisk EDBbaseret ulykkesregister. Formålet med det fællesnordiske søulykkesregister er at opbygge et større erfaringsgrundlag, hvorved man mere effektivt vil kunne analysere de enkelte ulykkestyper og iværksætte forebyggende foranstaltninger. Første del af statistikken indeholder tabeller og grafiske illustrationer for såvel 10årsperioden som for året Herefter følger en del med oplysninger om hver enkelt søulykke i 1989 opstillet alfabetisk efter skibets navn i grupperne handelsskibe, BRT/BT, handelsskibe på 500 BRT/BT og derover og fiskeskibe.

5 7 Udvikling I året 1989 blev 104 danske skibe ramt af søulykke, der var fordelt på 41 handelsskibe og 63 fiskeskibe. I alt 20 skibe gik tabt, enten umiddelbart eller kort tid senere som følge af ulykken, herunder 19 fiskeskibe og 1 handelsskib. I 1988 forliste 29 skibe, 24 fiskeskibe og 5 handelsskibe. I 1989 omkom 14 søfarende mod 21 året før. Tabel 1 viser antal handelsskibe og antal søulykker og søulykkesfrekvensen i 10års perioden Skibsantallet refererer til antallet ved det pågældende års udgang og bygger for årene på oplysninger fra Tabel II og III i "Danmarks skibe og skibsfart", "Danmarks Statistik", og for på Tabel 1 og 5 i "Danmarks Skibsliste". Tabel 1 Alle handelsskibe År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 6,6 4,1 5,9 6,3 5,4 6,5 6,4 6,0 6,3 3,8 Tabel 2 og 3 giver tilsvarende tal som i tabel 1, men skibene er her opdelt i grupperne handelsskibe, BRT/BT og handelsskibe, 500 BRT/BT og derover. Tabel 2 Handelsskibe, BRT/BT År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 7,3 3,5 4,9 6,5 4,9 5,9 5,4 5,1 5,8 2,8

6 8 Tabel 3 Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 4,9 5,5 8,5 6,0 6,7 7,9 8,8 6,8 7,2 6,2 Tabel 4 viser tilsvarende tal for fiskeskibe. Antallet af fiskeskibe for årene er beregnet, medens tallene for er baseret på fiskeriministeriets EDBregister. Tabel 4 Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 2,5 2,8 2,1 2,7 2,4 2,0 2,3 2,5 2,4 2,2 Figur 1 er grafiske fremstillinger af søulykkesfrekvensen, således som det fremgår af tabel 1 og tabel 4.

7 9 Søulykkernes art. Søulykkerne er opdelt i følgende 8 arter:, kollision, eller påsejling, kæntring, maskinhavari, andet havari, brand eller eksplosion, forsvundet og forlist. Ved "påsejling" forstås en ulykke, hvor et skib har ramt et fast objekt (havnemole, færgeleje m.m.), eller hvor et skib har ramt et andet skib, som lå til ankers eller fortøjet ved kaj. Under "andet havari" er blandt andet medtaget søulykker, hvor et skib er slået læk, har fået skrog eller rorskader på grund af sejlads i is, og tilfælde, hvor skibe har mistet dækslast eller fiskeredskaber. Søulykker rubriceret under "forlis", omfatter skibe der er forlist umiddelbart i forbindelse med ulykken. Figurene 2 og 3 viser for henholdsvis handelsskibe og fiskeskibe søulykker fordelt efter art.

8 10 41 søulykker fordelt efter art handelsskibe, 1989 figur 2 63 søulykker fordelt efter art fiskeskibe, 1989 figur 3

9 11 Søulykkernes årsag. Under behandlingen af søulykkerne i Søfartsstyrelsen har man naturligvis forsøgt at finde årsagerne til disse og hermed tage stilling til, om der anledning til at iværksætte foranstaltninger, som kan medvirke til at hindre gentagelser og også for at bedømme, om der har foreligget overtrædelser af søfartslovgivningen. Her i statistikken er søulykkernes årsag opdelt i følgende 6 grupper: Natur: Herunder er henført søulykker, hvor tåge, strøm, vindog isforhold har været den væsentligste årsag, Teknik: Søulykker i denne gruppe skyldes hovedsageligt forskellige maskinhavarier, styremaskinsvigt og fejl i elektriske installationer, Personfejl: Herunder kan som almindeligste årsager anføres mangelfuld navigering, mangelfuld udkig, samt at den vagthavende er faldet i søvn eller har været beruset. Fejl i andet skib: Herunder er alene opført kollisioner, hvor fejlen er skønnet at ligge i det andet skib. Uopklaret: En kollision med et udenlandsk eller ukendt skib anses ofte for uopklaret, for de udenlandske skibes vedkommende fordi man fra disse som regel ikke er i besiddelse af en søforklaring. Endvidere er herunder rubriceret forlis, hvor det ikke har været muligt ved en efterfølgende undersøgelse at klarlægge årsagen, samt endelig en del uforklarlige brande og andre havarier. Ikke afsluttet: Søulykker, som ikke var færdigbehandlet ved redaktionens slutning. I skemaerne 13 er for de tidligere nævnte 3 grupper skibe vist årsagerne til de forskellige arter søulykker i I figurerne 4 og 5, på side 14, er årsagsfordelingen for henholdsvis handelsskibe og fiskeskibe vist grafisk.

10 12 Skema 1. Søulykker fordelt efter primær årsag Handelsskibe, BRT/BT 1989 Årsag Natur Teknik Fejl i andet skib Personfejl Uopklaret Ikke afsluttet Ialt og påsejling Kæntring Maskinhavari Andet havari 2 2 Brand 1 1 Forsvundet Forlist Ialt Skema 2. Søulykker fordelt efter primær årsag Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover 1989 Årsag Natur Teknik Fejl i andet skib Personfejl Uopklaret Ikke afsluttet Ialt og påsejling Kæntring Maskinhavari 1 1 Andet havari Brand, eksplosion 2 2 Forsvundet Forlist Ialt

11 13 Skema 3. Søulykker fordelt efter primær årsag Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover 1989 Årsag Natur Teknik Fejl i andet skib Personfejl Uopklaret Ikke afsluttet Ialt og påsejling Kæntring 1 1 Maskinhavari 1 1 Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet Forlist Ialt

12 14 41 søulykker fordelt efter primær årsag handelsskibe, 1989 figur 4 63 søulykker fordelt efter primær årsag fiskeskibe, 1989 figur 5

13 15 Skema 4. Antal søulykker fordelt efter farvand og søulykkens art Handelsskibe, BRT/BT 1989 Farvand, Kæntring Maskin og andet havari Brand, Eksplosion Forlist, Forsvundet, Skagerrak Kattegat Storebælt 1 Lillebælt 1 Sundet 1 Østersøen 1 Limfjorden Smålandshavet 1 Isefjorden Andre indre farvande I havn Åbent hav Kystfarvand 3 Indre farvand I havn *) 8 søulykker i grønlandske farvande.

14 16 Skema 5. Antal søulykker fordelt efter farvand og søulykkens art Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover 1989 Farvand, Kæntring Maskin og andet havari Brand, Eksplosion Forlist, Forsvundet, Skagerrak 1 Kattegat Storebælt 6 Lillebælt Sundet Østersøen 1 Limfjorden Smålandshavet Isefjorden Andre indre farvande I havn Åbent hav 3 Kystfarvand Indre farvand 2 1 I havn 1 1

15 17 Skema 6. Antal søulykker fordelt efter farvand og søulykkens art Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover 1989 Farvand, Kæntring Maskin og andet havari Brand Eksplosion Forlist, Forsvundet Skagerrak Kattegat Storebælt Danske farvande Lillebælt Sundet Østersøen 3 1 Limfjorden Smålandshavet Isefjorden Andre indre farvande 1 I havn Åbent hav 2 2 Udenlandske farvande *) Kystfarvand 3 Indre farvand 4 2 I havn 1 1 *) 6 søulykker i grønlandske farvande.

16 18 Forkortelser Under ENKELTSØULYKKER er følgende forkortelser for skibstyper anvendt: M. = Motorskib S. = Sejlskib Bgs. = Bugserskib Ff. = Fiskeskib Insp. = Inspektionsskib Is. = Isbryder Lst. = Lastskib Pa. = Passagerskib Sdp. = Sandsuger Tk. = Tankskib

17 19 Enkeltsøulykker 1989 Handelsskibe BRT/BT

18 20 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Adolf Jensen Godthåb M.Lst. 167 Holsteinsborg 26. juni Vestgrønland 3. juli Godthåb Mangelfuld navigering. Forvekslede fyrlinie med båkelinie. Påsejlede skær. Annie Butler Hirtshals 299 Åheim, Norge Honfleur, Frankrig 529 tons magnesit 18. marts Langenuen, Norge 20. marts Ålborg Dårligt vejr med snebyger. Slået læk. Forlist. Aqqaluk Ittuk Godthåb august Vestgrønland 31. august Umanak Is. Påsejlet Isfod Stævnen indtrykket. Aviaq Ittuk Godthåb M. Pa marts 10. marts Sukkertoppen Is. Ramte skær. Cecilia København 299 Delfzil Pasajes 605 tons magnesit 13. april Den engelske Kanal 18. april Pasajes Uopklaret Kollideret med russisk LADOGA 3. Søforklaring fra "L 3" foreligger ikke. Dolly Nyborg 289 Lübeck Nyborg 280 tons råtjære 9. september Østersøen v. Fehmern 28. september Nyborg Pejlerør knækkede p.g.a dårligt vejr. Tankene vandfyldtes og gav krængning med nedsat manøvredygtighed til følge. Finhval Godthåb 46 Andet havari 22. marts IkertooqFjorden 30. marts Holsteinsborg Isskader. Gylfe R Odense 235 Sprogø Lindholm 13. november Storebælt 12. februar Nyborg Uopklaret. Kollideret med belgisk "JAMES ENSOR" i tåge. Søforklaring fra "JE" foreligger ikke. Idun Viking København M. Pa. 74 København Malmø 50 passagerer 4. september Malmø Red 18. september København Mangelfuld navigering. Påsejlet dækmole og blev stående på molen. Kaperen Hals 499 Walwis Ballast Brand 7. juni Sydatlanten 22.juni København Olie fra revnet ventil på forbrugstank løb ned på varmt udstødningsrør og blev antændt. Den netop fyldte forbrugstank eksploderede. Branden slukket af russisk slæbebåd, som bugserede "K" i havn.

19 21 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger LilleTove Åbenrå 299 Queensborough Mistley Ballast 14. februar Den engelske Kanal 22. februar Åbenrå Uopklaret Kollideret med engelsk "INSISTENCE". Søforklaring fra "I" foreligger ikke. Misiliisaq Godthåb august Vestgrønland 31. august Påsejlet isfjeld. Upernavik Nina Bres Fåborg 499 Marin Sarpsborg 1307 tons woodpulp 24. november Atlanterhavet 11. december Assens Uopklaret. Kollideret med spansk fiskeskib "LAJARELL". Søforklaring fra "L" foreligger ikke. Sine Bres Fåborg 493 Ballast 2. oktober Lillebælt 10. oktober Assens Mangelfuld navigering. Sortside Godthåb 46 Akunnaaq Ikaniut 3. januar Vestgrønland 4. januar Egedesminde Grundstødt på skær, som var dækket af nyis. Bragt flot ved fremmed hjælp. Start Marstal 499 Gunness London Ballast 19. januar River Thames 23.januar Frederiksværk Uopklaret. Kollideret med M/S "SAPPHIRE" af Lysekil i tåge. Søforklaring fra "S" foreligger ikke. Stevns Supplier Svendborg 499 Vang Sprogø Pram med 2000 tons granit 1. april Smålandsfarvandet 4. april Svendborg Strømforholdene. Slæbte prammen "STENBIDEREN", som påsejlede Storstrømsbroens pille 72. Sujumut Godthåb 52 Atannuik Sukkertoppen 16. februar Vestgrønland 17. februar Sukkertoppen Ved sejlads i is grundstødt på umarkeret skær. Bragt flot ved fremmed hjælp. Theresa Olalia 499 Hamburg Casablanca 1811 tons stykgods Andet havari 15. april Atlanten 19. april Breek Dårligt vejr. Løs bulldozer beskadigede dækinstallationer.

20 22 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Thurøsund Horsens 398 Kristianssand Gravelines 630 kg. elektrodemasse 3. juni Den engelske Kanal 13.juni Århus Uopklaret. Kollideret med ff. "ZEENIMF" af Zeebrugge. Søforklaring fra "Z" foreligger ikke. Timmik Angmagssalik M. Pa. 17 Isertoq Orssuiagtiuoq 6 passagegerer 21. spetember Østgrønland Isertoq 27. september Angmagssalik Mangelfuld navigering. Ramte skær. Bragt flot ved fremmed hjælp.

21 23 Enkeltsøulykker 1989 Handelsskibe 500 BRT/BT og derover

22 24 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Adele Sønderborg 1065 Townsville Pontianah 1403 kreaturer 21. juni Heath Reef Australien Mangelfuld navigering. Kom flot ved højvande. Arveprins Knud Korsør M. Pa Halsskov Knudshohoved Biler og passagerer 14. februar Knudshoved 10. marts Nyborg Strømforholdene. Påsejlet nordre molehoved. Dronning Ingrid Korsør M. Pa Nyborg Korsør Biler og passagerer 9. februar Nyborg Fjord 15. februar København Ikke afsluttet. Kollideret i tåge med M. Pa. "SUPERFLEX CHARLIE" af Nyborg. Dugvan Strendur M. Pa. 940 Toffir Torshavn Passagerer 14. oktober Shoole Fjord 18. oktober Runavik Mangelfuld navigering. Ramte land. Kom flot ved egen kraft. Heimdal København M. Pa december Storebælt 28. december Korsør Kollideret med M/F "KRAKA", som manøvrerede mangelfuldt. King of Scandinavia M. Pa Oslo København Biler og passagerer Brand 19. februar Oslofjorden Kortslutning. Brand i sauna. Pasevakueret i Horten branden unved egen besætning efterslukning ved brandvæsen i Horten. Kraka København M. Pa Halsskov Knudshoved Tom 20. december Storebælt 28. december Korsør Mangelfuld manøvrering. Kollideret med M/F "HEIMDAL". Laura Mærsk Svendborg Baltimore Newark Containere 27. januar Chesapeak Bay 7. februar Rotterdam Bankeffekt. Bragt flot ved fremmed hjælp. Laura Mærsk Svendborg Keelung Shimaza Containere 3. januar Keelungbugten 7. februar Rotterdam Uopklaret. Kollideret med ukendt fiskeskib som drejede ind foran "L.M."

23 25 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Lexa Mærsk Lundeborg Oakland Tokyo Containere Hårdtvejrsskader 26 marts Stillehavet 30. marts Tokyo Vind og sø. Louis Mærsk Hellerup Baltimore Newark Chesapeak Bay 7. januar Vanskelige besejlingsforhold. Bragt flot ved fremmed hjælp. Louis Mærsk Hellerup Singapore Red Sembawang Tom Maskinhavari 16. august Kinesiske Hav Glemte at starte smøreoliepumpe. Havareret hovedmotor p.g.a. manglende smøreolie. Norrøna Tórshavn M. Pa Andet havari 16. december Rosslair Havn 27. december Dublin Dårligt vejr. Landrampe drev ned på agterenden med lækage til følge. Olga Mærsk Kerteminde M. Tk Melbourne Catania Ballast 20. april Catania Red 26. april Brindisi Mangelfuld navigering. Påsejlet molehoved. Polar Nanoq Nuuk 1021 Hofnafjodur Hanstholm Fiskeproter Lækage 24. marts Atlanterhavet 30. marts Thisted Uopklaret. Lækage ved siderampe. Midlertidig repareret i Scalloway. Poul Anker Rønne M. Pa Rønne København 106 passagerer 25. december Østersøen 29. december København Mangelfuld navigering. Påsejlede og væltede Bleinheim Fyr. Superflex Charlie Nyborg M. Pa Korsør Lindholm Biler og passagerer 9. februar Nyborg 15. februar København Ikke afsluttet. Kollideret i tåge med M. Pa. "DRONNING ING RID", hvorved 1 passager omkom og 2 kom til skade. Superflex Delta Nyborg M. Pa Korsør Lindholm Biler og passagerer 28. december Storebælt 11. januar København Mangelfuld navigering. Påsejlet Sprogø S. E. Fyr.

24 26 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Tor Scandinavia Esbjerg M. Pa Gøteborg Harwich Passagerer Brand 25. september 5. oktober Esbjerg Branden påsat. Brand i aptering. 2 omkommet og adskillige beningsmedlemmer røgforgiftet. Vinland Saga Bogense april Annabo Red Dårligt vejr. Drevet for anker og kollideret med tyrkisk skib.

25 27 Enkeltsøulykker 1989 Fiskeskibe 5 BRT/BT og derover

26 28 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Ambir No 1 Strandby Ff november Ud for Strandby 4. december Frederikshavn Mangelfuld udkig. i begge skibe. Kollideret med ff. "HENNY" af Strandby. Anna Theresia Sønderborg august Kattegat Mangelfuld udkig. Påsejlet kongeskibet "DANNEBROG", der lå til ankers. Asimmiut Holsteinsborg 75 Holsteinsborg 28 tons fisk Forlist 5. maj Vestgrønland 7. maj Holsteinsborg Vand i maskinrummet formentlig på grund af lækage. Besætningen i flåden og senere om bord i et andet skib. Birgitte Thomas Thyborøn 117 Thyborøn 100 tons tobis Forlist 26. maj 30. maj Lemvig Uopklaret. Fik pludselig slagside, som hurtigt forøgedes. Pumpen virkede ikke. Forlist. ChrisGunnar Hirtshals december Hirtshals Havn Svigtende omstyring. Tørnede kajen. Christian I Grotenum Klaksvig 569 Port Elisabeth 120 tons fisk 2. september Sydatlanten 7. september Port Elisabeth Mangelfuld navigering. Ramte undervands rev. Straks fri ved egen hjælp. Christina Michelle Neksø 20 Neksø Andet havari 4. april Østersøen 5. maj Rønne Uopklaret. Russisk neddykket ubåd i trawlet. Claus Ulrik Svaneke 20 Svaneke Fiskeri 21. april Østersøen 5. maj Rønne Uopklaret. Kollideret i tåge med M/S "INGRID" af Stockholm. Søforklaring fra "I" foreligger ikke. Dorgit Skagen september Skagerrak 2. oktober Frederikshavn Kollideret med ff. "SKAWBANK" af Skagen, hvis vagthavende havde forladt styrehuset.

27 29 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Edelweiss Hvide Sande 78 Lauwershoeg 22. april 25. august Ringkøbing Mangelfuld navigering. Bragt flot ved fremmed hjælp. Elias Kleist Godthåb 721 Narssaq Fiskeri 14. december Vestgrønland, Bredefjord 16. december Godthåb Ikke afsluttet. Påsejlet Qarmatfyret. Forlist. Besætningen om bord i andet skib. Elsa Sørvåg juli Skotlands vestkyst 14. august Midvåg Mangelfuld udkig. Sejlede op på land. Forlist. Fabian Hirtshals 207 Hirtshals 28. maj 2. juni Hjørring Manøvreret for sent. Påsejlet ff. "GLADETO" af Lemvig, der lå til ankers. "G" sank kort efter. Fladstrand Frederikshavn 15 Skagen Hömö 8. september Kattegat 6. november Frederikshavn Mangelfuld navigering. Slået læk. Slæbt i havn. Floto Søby 38 Fiskeri 10. maj Østersøen 30. maj Rønne Uopklaret. Kollideret med M/S "NAUSICA" fra Honduras. Søforklaring fra "N" foreligger ikke. Gitte Johnny Hirtshals 99 Hirtshals Fiskeri 1. marts 14. marts Hjørring Uopklaret. Kollideret med "ROSE STONE" af Panama. Søforklaring fra "RS" foreligger ikke. Gladeto Lemvig 38 Lemvig Fiskeri 14 tons fisk 28. maj 30. maj Lemvig Påsejlet til ankers af ff. "FABIAN" af Hirtshals, som manøvrerede for sent. Sank kort tid efter. Hanne Gasberg Esbjerg 47 Scheveningen 18. februar 26. april Esbjerg Uopklaret. Kollideret med "BRITISH BEECH" af Bahama. Besætningen på 5 omkom. Forlist.

28 30 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Havnarenni Tórshavn 50 Klaksvig Kytsfiskeri Forlist 16. december Færøerne 22. december Torshavn Uopklaret. Forlist i dårligt vejr. Besætningen reddet af makkerskib. Helle Hadsund 44 Hanstholm Kattegat Ballast 6. april v. Thyborøn 10. april Lemvig Mangelfuld navigering. Påsejlet Høfde 58 og grundstødt. Bragt flot ved fremmed hjælp. Hennes Strandby Ff december Ud for Strandby 4. december Frederikshavn Mangelfuld udkig i begge skibe. Kollideret med ff. "AMBIR No 1" af Strandby. Isabellaborg Allinge 36 Skagen 16. oktober Skagen Havn 9. november Skagen Svigtende elstyring. Påsejlede molehoved. Jarte Godthåb kg. rejer 13. september Vestgrønland 14. september Egedesminde Strømforholdene. Banksat, repareret og bugseret i havn. Jenle Esbjerg 10 Helgoland Fiskeri 10. april Helgoland Havn 25. maj Esbjerg Mangelfuld navigering. Påsejlet mole. Forlist Kingston Østerby Havn 20 Østerby Havn 1. november Kattegat 17. november Frederikshavn Mangelfuld udkig og mangelfuld lanterneføring på grund af strømsvigt i "K". Kollideret med ff "SØNDERSTRAND" af Østerby Havn. Forlist. Kirsten Lundeborg 20 Brand 18. februar Hirtshals Havn Uopklaret. Brand i aptering. Slukket af brandvæsenet. Kirsten Gjedsig Hirtshals tons tobis Forlist 10. juni Hirtshals Havn 15.juni Hjørring Lænsepumpen stoppede på grund strømsvigt i land. Sank ved kaj med fuld last. Senere hævet.

29 31 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Lady Anna Hirtshals 20 Brand 16. juni Hirtshals Havn Brand i styrehus i forbindelse med svejsearbejder. Laila Skagen 14 Skagen 19. april Skagerrak v. Grenen 27. april Frederikshavn Kollideret med ff. "SPURN" af Skagen, som ikke holdt behørigt udkig. Forlist. Langli Esbjerg 39 Esbjerg 23. juli 4. august Esbjerg Uopklaret. Påsejlet til ankers formodentlig af "ZINA" af Monrovia. Slået læk. Bugseret til havn. Lene Lønsmand Skagen. 166 Skagen 13. juni Egernsund Mangelfuld udkig. Kollideret med ff. "ASTRA" af Flekkefjord. Linda Østerby Havn 33 Hvide Sande Fiskeri Brand 26. august 7. september Ringkøbing Uopklaret. Maskinrumsbrand. Forlist. Besætningen i flåden, samlet op af "DANA CIMBRIA". Loch Ness Hirtshals 149 Hirtshals 250 tons tobis Forlist 6. maj Forlist i fuldt lastet tilstand på grund af lastforskydning. Senere hævet. Maritana 20 Hanstholm Fuld last Forlist 6. oktober Ud for Hanstholm 16. oktober Hjørring Uopklaret. Vandfyldtes på grund af lækage. Forlist. Besætningen gik i flåden. Mandalay Grenå 37 Skagen Skagen 27. juni Skagen Havn Vagthavende beruset. Påsejlet ff. "TAMBOEN", som lå ved kaj. Marie Hirtshals 20 Hirtshals 500 kg brisling Forlist 11. september 15. september Hjørring Uopklaret. Muligvis kæntring på grund af forskydning af lasten. Besætningen reddet. Marie Louise Godhavn november Godhavn Havn 29. november Godhavn Ubemandet. Drevet for anker. Ramt skær.

30 32 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Mette Pia Skagen 20 Skagen 27.juli Kattegat 7. august Uopklaret. Kollideret med hollandsk ff. "JOHANNE". Søforklaring fra "J" foreligger ikke. Minik Holsteinsborg 66 Maniitsoq Holsteinsborg Tun 30. august Vestgrønland 12. september Godthåb Strømforholdene. Ramte skær. Bragt flot ved fremmed hjælp. Monika Thyborøn 20 Brand 1. januar Thyborøn Havn Uopklaret. Brand v. olieovn. Slukket af brandvæsen. N. Bergethe Napassoq 23 Napassoq Maniitsoq 7 tons torsk 18.juli Vestgrønland 19.juli Sukkertoppen Mangelfuld navigering. Ramte skær og slået læk. Pumpeassistance. Eskorteret i havn. Niklas Klitby Østerby 48 Fiskeri 1. februar Kattegat 10.februar Frederikshavn Kollideret med neddykket ubåd S 177 af Eckernförde. Nordstjernen Hornbæk 5 Hornbæk Forlist 17. marts Kattegat 10. april Helsingør Uopklaret. Forlist til ankers. Nunarsuit Nuuk 360 Nuuk Assens Andet havari 22. februar Atlanterhavet 6. marts Assens I dårligt vejr ramt af "forkert" sø, som slog styrehusvinduerne ud og ødelagde alle instrumenterne. Fulgt til Stornoway af ff. "NARS SALIK" Porzana Esbjerg november Påsejlet til ankers af hollandsk ff. "ELLA PETRONELLA", som ikke holdt behørigt udkig. Regina C Godthåb 1775 Andet havari 22.juni Davidsstrædet 30. august Frederikshavn Drop af MOBbåd på grund af defekt krog. 2 kom til skade.

31 33 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Rikke Hansen Neksø 20 Neksø 28. april Østersøen 5. maj Rønne Uopklaret. Kollideret med ff. "CHRISTEL" af Finkenwären. Søforklaring fra "C" foreligger ikke. Sand Kirk Esbjerg november Uopklaret. Kollideret med russisk "JACQUES DUCLOS". Silver Bank Thyborøn 285 Brand 15. april 3. august Lemvig Maskinrumsbrand, slukket af besætningen. Bugseret i havn. Branden formentlig opstået i kabelbundt, som har antændt ophængt olietøj, som igen har antændt olie i drænbakken omkring dagtank. Sjøbrandur Klaksvig 24 Klaksvig Klaksvig 4. november Kalsøfjorden 15. november Klaksvig Sagen ikke afsluttet. Kollideret med ff. "JOGVAN TRØNDAR SON" af Klaksvig. Skarreklit Esbjerg april 11. maj Esbjerg Uopklaret.Påsejlet til ankers af ff. "DAMKER ORT" af Bremerhaven. Søforklaring fra "DO" foreligger ikke. Skawbank Skagen 372 Skagen 24. september Skagerrak 2. oktober Frederikshavn Mangelfuld udkig. Vagthavende havde forladt styrehuset. Kollideret med ff. "DORGIT" af Skagen. Spurn Skagen 30 Skagen 19. april Skagerrak v. Grenen 27. april Frederikshavn Mangelfuld udkig. Kollideret med ff. "LAILA" af Skagen, som forliste. Stjønan Leirvik 212 Leirvik 27. april Kaisøen 5. maj Torshavn Vagthavende faldt i søvn. Trukket flot ved fremmed hjælp og bugseret til Tórshavn. Søhunden Bønnerup Strand 7 Bønnerup Forlist 29.juni Kattegat 30. juni Grenå 3 store søer vandfyldte kutteren, som sank under bugsering. Senere hævet. Den ombordværende gik i flåden og blev senere samlet op.

32 34 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Sønderstrand Bønnerup Strand 20 Østerby Havn Fiskeri 1. november Kattegat 17. november Frederikshavn Kollideret med ff. "KINGSTON", som ikke holdt behørigt udkig, og som på grund af strømsvigt havde mangelfuld lanterneføring. "K" forliste. Tanganes Tórshavn tons tobis Kæntring 9. juni Esbjerg 15.juni Esbjerg Kæntret ved kaj i fuldt lastet tilstand. En mindre krængning bevirkede, at vand fra dækket løb ned i skibet gennem åbenstående dør. Senere hævet. Tanito Tejn juli Mangelfuld udkig. Kollideret i tåge med norsk ff. "UTGRUNN". Tina Marie Nexø 100 Maskinhavari 12. maj Motorstop på grund af søvand i brosystemet. Bugseret i havn. Vestkysten Thisted 8 Lildstrand Lækage 18. marts 30. marts Thisted Slået læk formentlig på revlen ved udsætning. Forlist. WellBank Skagen 187 Brand 10. januar Skagen Havn Kortslutning. Brand i aptering. Slukket ved brandvæsenet. Zeus Hanstholm 15 Hanstholm 18. november Hanstholm 24. november Thisted Mangelfuld navigering. Påsejlet havnemole. Sank. Senere hævet. Ægir Tórshavn 50 Hælinum Kirkjubosnes Fuld last fisk 23. november 22. december Tórshavn Vagthavende faldt i søvn. Sejlede på land. Forlist.

33 35 Søulykker i passagerskibe I 1989 har flere danske passagerskibe været involveret i søulykker. Bl.a. er der i Storebælt sket 3 alvorlige kollisioner, og et fast fyr er blevet påsejlet. I Østersøen er der også sket påsejling af et fast fyr. Søfartsstyrelsens Opklarings og Kontrolenhed har analyseret disse ulykker og er nået frem til den konklusion, at ulykkerne skyldes en række menneskelige fejl, samt at en medvirkende årsag til disse fejl synes at have været en mangelfuld broorganisation, såsom uklar ansvarsfordeling, mangelfuld instruktion og mangelfuld navigering. Foranlediget af disse ulykker har Søfartsstyrelsen i samarbejde med søfartens organisationer iværksat et undersøgelsesarbejde over broorganisationen i danske skibe. Formålet med dette arbejde er at gennemgå eksisterende regler for broorganisation og brodiciplin med henblik på dels at fremkomme med rammer for instruktioner for sikker broorganisation og brodiciplin dels at fremkomme med forslag herunder eventuel efteruddannelse og træning til hvordan man sikrer, at især brodiciplinen til stadighed kan opretholdes på forsvarlig vis. Arbejdet forventes afsluttet ultimo 1991.

34 36 Brande i passagerskibe I 1989 er sket to brande i større danske passagerskibe. I det ene tilfælde opstod branden ved en kortslutning i elektrisk armatur i en sauna. Skibets besætning iværksatte straks brandbekæmpelse, og passagererne blev evakueret til farefrit område. Skibet sejlede mod havn i nærheden, og ved ankomst, ca. halvanden time efter brandens opståen, blev passagererne sendt i land, og branden blev endeligt slukket med assistance fra brandvæsenet i land. I det andet tilfælde, som skete i rum sø, opstod branden sansynligvis ved ildspåsættelse i noget linned. Branden udviklede meget røg, som vanskeliggjorde evakueringen af passagererne. 2 passagerer omkom som følge af røgforgiftning. Branden blev slukket af skibets egen besætning med assistance fra skibe i nærheden. Uanset den ulykkelige følge af den anden brand har besætningernes indsats og skibenes brandbekæmpelsesorganisation i begge tilfælde forhindret, at brandene fik endnu alvorligere følger. På grundlag af erfaringerne fra de to brande har Søfartsstyrelsen i samarbejde med søfartens organisationer iværksat foranstaltninger, såvel af teknisk som af organisationsmæssig karakter, som har strammet op på regler og procedurer omkring alarmering, evakuering og brandbekæmpelse.

35 37 Mangelfuld udkig i fiskeskibe Ved en gennemgang af skemaerne forrest i statistikken er der et tal, som umiddelbart falder i øjnene. På side 13, i skema 3, ses 31 tilfælde, hvor fiskeskibe har været involveret i en kollision eller påsejling, og at det i 12 af disse er skønnet, at hændelsen skyldes personfejl. 9 af de 31 kollisioner skyldes mangelfuld udkig. Et typisk eksempel er følgende: Fiskeskib "A" er på vej mod en fiskeplads. Der styres ved autopilot, og farten er ca. 6 knob. Begge radarer er tændt. På et tidspunkt observerer den vagthavende de 2 skibe om bagbord i ca. 6 sømils afstand. Ved plotning konstaterer han, at begge skibe går vel klar af "A". Herefter forlader den vagthavende styrehuset, går en runde i maskinrummet og derefter til messen for at drikke kaffe, Medens han er i messen, rammer "A" fiskeskib "B", som trawler. Den vagthavende i "B" forsøgte ved en bakmanøvre forgæves at undgå kollisionen. Det er normalt, at den vagthavende under sin vagt går en runde i maskinen. Det er desværre også normalt, at den vagthavende, i strid med bestemmelserne om vagthold i skibe, går ned i messen for at drikke kaffe. Bestemmelserne i bekendtgørelse om vagthold i skibe er klare: Der skal uden for havn eller beskyttet ankerplads altid holdes behørigt udkig fra dæk eller styrehus. Bestemmelsen gælder altså såvel under gang som til ankers på en fiskeplads. Hvis den vagthavende har ærinde om læ, må han være helt sikker på, at der i den tid, som han påregner at være væk fra styrehuset, ikke opstår fare for sejladsen, herunder at man ikke kommer i faretruende nærhed af andre skibe. Ellers må han tilkalde en afløser.

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

DANSK SØULYKKESSTATISTIK

DANSK SØULYKKESSTATISTIK DANSK SØULYKKESSTATISTIK for og Søfartsstyrelsen December INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Søulykkernes fordeling efter hændelsestype og skibstype Oversigt over forliste Søulykkernes årsag 0 Menneskelig

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Ulykker til søs 1994

Ulykker til søs 1994 Ulykker til søs 994 Søulykkesstatistik 994 Arbejdsskader til søs 994 Dykkerulykkesstatistik 994 Februar 996 Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenheden Vermundsgade 8 C Postboks 589 København Ø Opklarings-

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Ulykker til søs 1995

Ulykker til søs 1995 Ulykker til søs 1995 Dansk Søulykkesstatistik Nordisk Søulykkesstatistik Arbejdsskader til søs Danske Erhvervsdykkerulykker Else Terkol grundstødte ved faldende vand i Bristolkanlen den 28, januar 1995,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Ulykker til søs 1993

Ulykker til søs 1993 Ulykker til søs 99 Dansk Søulykkesstatistik 99 Dansk Arbejdsskadesstatistik 99 Dansk Dykkerulykkesstatistik 99 December 99 Søfartsstyrelsen Vermundsgade 8C København Ø Ulykker til søs 99 Ulykker til søs

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

ULYKKER TIL SØS 1997 DANSK SØULYKKESSTATISTIK ARBEJDSSKADER TIL SØS DANSKE ERHVERVSDYKKERULYKKER

ULYKKER TIL SØS 1997 DANSK SØULYKKESSTATISTIK ARBEJDSSKADER TIL SØS DANSKE ERHVERVSDYKKERULYKKER ULYKKER TIL SØS 997 DANSK SØULYKKESSTATISTIK ARBEJDSSKADER TIL SØS DANSKE ERHVERVSDYKKERULYKKER SØFARTSSTYRELSEN - ULYKKER TIL SØS 997 - INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... ULYKKER TIL SØS 997...3

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1958 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1959 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING HØJVANDSMØBLET DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING Hasløv & Kjærsgaard - om beton i kystzonen Lemvig - byens liv og forudsætninger Højvandsmøblet i brug Processen i Lemvig Højvandsmøblets

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 1/2002 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning om personulykke på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Det nytter! Jørgen Møller Christiansen Seniorforsker Center for Maritim Sundhed og Samfund Syddansk Universitet, Esbjerg Den danske fiskerflåde Værdien af danske

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE Maj 2013 FALKEN Kulilteforgiftning den 22. juli 2012 Den Maritime Havarikommission 15. Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. a p r i l 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1951 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1952 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 242-252 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 17. september 2004 Sag 199947798 Arkivkode 01.40.01 Opklaringsenheden HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1961 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1962 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

M/S Frida Dan, 1969 part I

M/S Frida Dan, 1969 part I M/S Frida Dan, 1969 part I I de gamle KGH Besejlingsjournaler kan man læse, at M/S Frida Dan afgik København den 16. august 1969 på rejse til Sdr. Strømfjord og Jakobshavn via Holsteinsborg hvortil skibet

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V)

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Simulatoren opførte sig realistisk, kom op på 25 grader/min drejehastighed ved anvendelse af 2 PODs med optimal

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT

UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Opklaringsenheden U I L O Q B r a n d 2 3. s e p t e m b e r 2 0 0 9 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 3/2002 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2017

LILLA DAN Togtplan 2017 ! LILLA DAN Togtplan 2017 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev den norske og svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan - eller deltag på kapsejladserne med 35 og 30 års jubilæum for Fyn Rundt

Læs mere

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3.

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 120 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Kalkgrund til Flensburg 101 // 108 nat fyrkarakterer 2 Gråsten til Gelting Mole 101 // 108 torden brosignaler 3 Eckernförde

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1950 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1951 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne.

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne. SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10 E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dk Søulykkesrapporten er udsendt den: 2. juni 2005

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere