Parcelforeningen Engelstoft syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parcelforeningen Engelstoft syd"

Transkript

1 Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke overskride 140 ha. b. Boliger med plads til personer. Vi indgår meget gerne i et konstruktivt samarbejde om udfærdigelsen af området med henblik på at der bliver sammenhæng mellem de eksisterende bebyggelser og de Nye bebyggelser syd for Engelstoft. Vi ser gerne at den grønne kile mod vest bibeholdes. Det vil virke meget voldsomt med rand bebyggelse i 2-3 etager som foreslået. Som angivet i Kommuneplan 2009 vil vi gerne fastholde at området er et perspektivområde, der kan komme i spil i Kommuneplan På Parcelforeningens vegne Venlig hilsen Formand Jørgen Christiansen Engelstoft 72 Elev Parcelforeningen Engelstoft syd Engelstoft 72, Elev 8520 Lystrup tlf.:

2 Else Mogensen :55 To: Sekretariatet Planlægning og KOMMUNE cc: Subject: Vidr.: Indsigelse - den nye bydel ved Elev Videresendt af Else Mogensen/JTK/M2/AAK den : Lennie Boesen :37 Til cc Emne Indsigelse - den nye bydel ved Elev Den vedhæftede er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune. Sikkerhedskontrollen af en gav følgende resultat: Fortrolig (krypteret): Nej Digital signatur: Nej Bemærkninger: Besked fra Lennie Boesen på Mon, 9 May :37: Til: Vedr.: Indsigelse - den nye bydel ved Elev 9. maj 2011 Den nye by ved Elev Indsigelse mod Tækker Groups forslag til helhedsplan og mod opskrivning af det fremtidige indbyggertal til Undertegnede gør hermed indsigelse mod den helhedsplan, Århus kommune og Tækker Group fremlagde på det offentlige møde på Elev skole den 28. april Vi finder for det første, at det er en alt for voldsom udvidelse af den hidtil gældende plan, der foreslår personer. Det blev på mødet erkendt af kommunens deltagere, at målet for kommunens vækst i de fire nye byområder sagtens kan nås gennem den eksisterende plan, og det er vores opfattelse, at det er grænsen for, hvad naturen omkring Elev kan bære. På trods af byggehøjden er det en udvidelse fra 140 ha. til 220 ha., der nu bliver foreslået. Arealet på Elev mark er ikke velegnet til bebyggelse på op til 14 etager, og den konkrete planlægning vil efterlade den nuværende Elev by som en isoleret enklave, liggende klos op ad, men alligevel afskåret fra den planlagte storby. Vi har stor forståelse for, at der vil komme et nyt centrum ved den planlagte letbane, men det skal planlægges ved at gøre den eksisterende by til en integreret del af fremtidens storby. Vi forstår ikke kommunens argumenter med, at den nye by skal gøres CO 2 neutral, når der

3 samtidig planlægges med, at de eksisterende vejforbindelser fra Elev til Lystrup via Elstedvej og til Lisbjerg via Koldkilde skal ændres, så al trafik mellem Stokbrovej og nabobyerne skal føres ind gennem centrum af den nye bydel. Mens andre byer kæmper for at få omfartsveje til trafikal aflastning af bymidten, planlægger Århus kommune med denne plan at nedlægge de korteste veje mellem lokalområdets byer med forudsigelige trafikproblemer og forhøjet brændstofforbrug som følge. Desuden udtrykker vi undren over, at Århus byråd har valgt at navngive den ny bydel Nye uden at drøfte det med lokalsamfundet først. Navnet er en kunstig konstruktion, der allerede har givet mange negative reaktioner over for forventningerne til projektet. Vi er mange, der oplever det som en centralistisk provokation. Der bør være en historisk begrundelse og en lokal accept af navnet, når man planlægger nye bydele og veje. I Elev undrer vi os over, at den seneste udvidelse af byen med lokalplan 402 gav os et nyt vejnavn, nemlig Engelstoft. De to første veje i udstykningen kom til at hedde Koldkilde. De ligger på marken, der gennem århundreder har heddet Engelstoft. Til gengæld fik den sidste vej, der ligger på Leer Agre, navnet Engelstoft. Hvorfor går man ikke i dialog med lokalbefolkningen, når man planlægger noget så følelsesladet som nye navne til gamle områder? Venlig hilsen Lis Bendix og Lennie Boesen Stokbrovej 86, Elev 8520 Lystrup Tlf.: og

4

5 Terp d. 9 maj 2011 Bemærkninger til Helhedsplanen for ny by nord for Egå Egnsø. Det såre mig dybt og se et fantastisk stykke natur forvandlet til endnu en ghetto, lig med Gellerup planen, et nyt beton helvede i den Danske natur. Vi købte den lille grønne plet i 2004, men har først nu fået at vide at det allerede var planlagt i 2001, det blev der ikke sagt noget om, dvs. at vi fik at vide at der kom en motorvej, det tog vi med. Havde vi fået at vide dengang at planen var at der skulle bygges en ghetto mere her, og at området skulle inddrages, havde vi jo ikke købt huset, det vil jo sige at vi sidder med sorteper i dag. Jeg forstår heller ikke at vi kunne få en bygge tilladelse i 2007, der blev der bygget ca. en halv gang mere til så huset blev dobbelt så stort, og der kom også en ny carport til, men heller ikke dengang var der nogle klokker der ringede, det kunne bygningsinspektoratet godt havde oplyst, det var en udgift på næsten en mil. Og så for ikke så at omtale navnet NYE ja, der må være nogen der har snork sovet i byrådet. I det hele taget havde min kone og jeg selv regnet med at det var det sidste sted vi skulle bo, men sådan skulle det jo ikke være, der er tilsyneladende andre der kun tænker på at tjene penge på andres bekostning. Hvad angår tidsplanen, vil jeg gerne vide tidshorisonten for udbygningen af området, for om det kan betale sig at bruge flere penge på at male et par vinduer eller sætte et par brædder eller lign. op. Med venlig hilsen Søren og Bente Rasmussen Elstedvej Lystrup. Tlf

6

7 Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Offentlig høring om den nye by ved Elev Fællesrådet har studeret Debatheftet og Helhedsplanen for den nye by ved Elev og har endnu en gang drøftet vor holdning til sagen. Vi har tidligere, i kommentar til planstrategien ( ), og i forbindelse med forhøringen vedr. kommuneplantillæg for ny by ( ) udtalt os til sagen. I 2007 skrev vi bl.a. Vi er enige i, at området syd for Elev er ideelt til ny by. Infrastrukturen og de naturgivne forhold gør, at området kunne blive et endog særdeles attraktivt beboelsesområde, med udsigtsforhold, som ikke findes bedre i Århus kommune. Man hører somme tider, at Århus ikke kan tilbyde virkelig attraktive byggegrunde, og at folk af den grund søger til Skanderborg eller andre steder. Elev vil til fulde kunne matche disse muligheder, med udsigt til Engsøen, Kalø Vig, Mols og Samsø. Og med flere bynære skove i umiddelbar nærhed. Vi er særdeles betænkelige ved den kraftige bebyggelse, som er vist i eksempelheftet, og finder også, at man bør overveje at sætte bebyggelsesgraden ned i forhold til de beboere, som er planens forslag. I så fald kan det nærliggende Lystrup Center betjene borgerne med de bymæssige fornødenheder. Under alle omstændigheder er det en forudsætning, at en kommende bebyggelse indpasses nænsomt i den storslåede natur, og at infrastrukturen omkring området bliver i orden i rette tid. De nuværende småveje, Pedersmindevej, Elstedvej og Høvej kan ikke klare opgaven. Og i 2010 supplerede vi bl.a. med: 1. Ejerne ønsker at udvide perspektivarealet. Vi er betænkelige ved forslaget om at udvide med en stribe øst for Høvej. Den grønne kile mellem Lystrup og Ny Elev bør ikke beskæres, men bevares, og Høvej er en naturlig grænse for den kommende by mod øst. Grænsen mod nord til den eksisterende bebyggelse i Elev bør bevare det grønne præg, så udsigten stadig bevares. Og den vestlige udvidelse finder vi kommer for tæt på skoven, bortset fra det sydligst beliggende areal ned mod motorvejen. 2. Den kommende infrastruktur i området vil givetvis få betydning for de øvrige borgere i vort område. Vi vil derfor meget gerne inddrages i planlægningen på et tidligt tidspunkt. F. eks. kunne man tænke sig en forbindelse mellem Høvej og lille Elstedvej. Eller en egentlig omlægning af Høvej. 3. Som nævnt finder vi det meget vigtigt, at områdets naturmæssige storslåethed respekteres. Samtidig finder vi det afgørende vigtigt, at de kommende beboere mærker, at de bor et flot sted, hvor alle så vidt muligt kan have glæde af udsigten over Engsøen, bugten osv. Hvad vi tidligere har skrevet, mener vi stadig. Vi har imidlertid taget til efterretning, at byrådet har vedtaget Kommuneplan 2009, og bakker op om dennes bestemmelser om den nye by ved Elev. Det foreliggende materiale er vældig flot, med smukke billeder, store tanker og fine ord om bæredygtighed, miljø, klima osv. som ingen kan være uenige i. Vi må dog med forundring konstatere, at vore bemærkninger fra 2010 ikke har sat spor i materialet.

8 Vore bemærkninger til hovedspørgsmålene er: Kommuneplan 2009 giver mulighed for en udbygning i Aarhus på indbyggere. Heri indgår Ny Elev med indbyggere. En forøgelse af indbyggertallet i Ny Elev, Nye, som nu foreslået, er således ikke krævet af hensyn til kommuneplanen. Vi finder, at den meget koncentrerede bebyggelse (en tæthed, som er ca. 5 gange større end i Lystrup), som forslaget arbejder med, forhindrer, at de kommende beboere får glæde af den landskabelige skønhed. Det vil være de færreste, som kan nyde de storslåede udsigter, som findes, over engsøen, bugten, Mols, Samsø, skoven osv. Vi bifalder ønsket om, at byen miljømæssigt og klimamæssigt skal være velfungerende. Men det sociale er ikke mindre vigtigt. Efter vor mening er det de færreste resource-stærke (børne)familier som vælger at bo i etagebyggeri, også selv om det måtte være ejerlejligheder - man vil ganske enkelt gerne have et lille stykke græs eller terrasse som er ens eget. Og den velhavende midaldrende gruppe (uden hjemmeboende børn) kræver at herlighedsværdien er stor. Endelig vil den borger, som gerne vil bo tæt på Aarhus, men alligevel i et område med fred og ro, næppe slå sig ned i Nye. En så koncentreret bebyggelse, som bliver opført over en kort årrække, er derfor i overhængende fare for at udvikle sig på trods af alle gode intentioner til et nyt Gjellerup, med alle de ulemper for beboerne og det omgivende samfund, det medfører. Ønsket om energibesparelse nødvendiggør ikke fortættet byggeri. Således har boligforeningen Ringgården i Lystrup flere stærkt roste tæt-lave byggerier (i Lærkehaven), som er nærmest energineutrale. Der er tilsyneladende slet ikke blevet plads til parcelhuse eller kun i meget ringe grad. Her har man ellers muligheden for at skabe et område, som fuldt ud matcher tilbuddene i nabokommuner som Skanderborg. Vi gør opmærksom på, at også parcelhuse i dag sagtens kan laves særdeles miljøvenlige. Eksempelvis er der jo et Energi+ hus i Lystrup (Elmehaven), som har vakt international opmærksomhed. Vi finder det i øvrigt naturligt, at kommunen udnytter muligheden i bygningsreglementet for at skærpe kravene til byggeriet for at nedsætte energiforbruget. Vor konklusion er helt klart, at der ikke skal gives mulighed for forøgelse af indbyggertallet udover de , som gældende kommuneplan tillader. De gode hensigter om miljø, bæredygtighed etc. kan fuldt ud ja måske endda bedre opfyldes med et lavere befolkningstal. I konsekvens heraf finder vi heller ikke, at der er nogen grund til at udvide perspektivarealet. Specielt mener vi: Den grønne kile mod Lystrup skal ikke beskæres. Høvej er en naturlig afgrænsning. Vi er generelt meget imod at overtræde skovbyggelinjen, som man tænker sig mod vest. Vi finder, at den grønne kile mellem Engelstoft i Gamle (Elev) og Lisbjerg Skov skal bevares. Afslutningsvis har vi følgende bemærkninger til materialet i øvrigt: Vi ser gerne, at der kommer et stærkt samspil mellem den nye by og Lystrup-Elsted bysamfundet. Der bør derfor etableres en overordnet vej mellem de to bymidter. I materialet er vist, at den overordnede vejforbindelse nordfra skal føres direkte gennem centrum af den nye by. Det har vi svært ved at forstå. På borgermødet i Elev blev det antydet, at vejen mellem Elev og Lisbjerg skulle lukkes gennem skoven. Hvis det er rigtigt, vil det blive væsentligt længere for beboerne i Gamle

9 Elev at komme til Aarhus. Og med en omlægning af Høvej også længere til Lystrup. Det kan næppe passe overens med ønskerne om mindre biltransport. Navnet Nye er vi meget imod. Dels finder vi det fortænkt, dels vil det i sig selv være en anakronisme om nogle år, hvor andre bebyggelser er de nye. Vi vil have det fint med at byen hedder Elev eller Ny Elev. Eller brug Aarhusmodellen for Borgerinddragelse og lav en konkurrence om et navn, så byen får et egennavn i stedet for et tillægsord! Vi håber, at Nye kan opfattes som en foreløbig arbejdstitel. Med venlig hilsen På Fællesrådets vegne Hans Schiøtt, formand Poul Erik Beck Pedersen, næstformand

10 Annette Kistrup :07 To: Sekretariatet Planlægning og KOMMUNE cc: Subject: Vidr.: Høring om potentiel udvidelse af perspektivarealet ved Elev --> Kommentarer og bemærkninger fra Elstedvej 96 Anders Thomsen gmail.com> :22 Til cc Emne maria sÿfffff8rennsen Høring om potentiel udvidelse af perspektivarealet ved Elev --> Kommentarer og bemærkninger fra Elstedvej Besked fra Anders Thomsen på Mon, 9 May :22: Til: cc: maria sÿfffff8rennsen Ved Høring om potentiel udvidelse af perspektivarealet ved Elev --> Kommentarer og r.: bemærkninger fra Elstedvej 96 Til Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri Hermed kommentarer og lidt konstruktive ideer angående høringen om perspektivarealet ved Elev: Vi er bosat på Elstedvej 96, lige midt i det kommende projekt, så ligemeget om det bliver indbyggere eller indbyggere ligger vi nok i vejen. Det kan dog så undre at ejendommen som vi købte sidste efterår var til salg længe, uden at kommunen overhovedet interesserede sig for at opkøbe denne, når nu projektet var så tæt på, og Aarhus Kommune velvidende om Tækkers kommende forslag til en ny bydel "Nye". Derfor fik vi lidt ro i maven da høringen på Lisbjerg Skole viste at Lisbjerg Vest var prioriteret foran Elev, men nu har dette så altså muligvis ændret sig? Mht. selve høringen og de 2 forslag der er "på spil", så mener jeg tit at sådanne høringer, i et så stort projekt, bliver til brikker i et puslespil hvor alle brikkerne egentlig ikke er der. Med dette menes der at der foretages høringer osv. men når man kommer med sammenhængende spørgsmå og forslag så henvises der konstant til "i denne høring skal vi kun forholde os til de 2 spørgsmål om udvidelse og antal beboere", og ikke andet. Altså har Kommune meget frit spil til selv at forme og male de store manglende brikker, hvilket ikke helt giver mening i alle tilfælde. Eksempel på hvad jeg mener: Hvorfor Letbanen de næste formentlig 10 år skal køre henover marken og ramme ind i syd Lystrup (hvor Grenåbanen allerede er), når mange mener at man burde servicere det nuværende Elev og Nord Lystrup med Letbanen, fordi dette giver mening i forhold til de næste år, for der går lang tid inden Nye er oppe at køre, dette var ihvertfald direkte citat fra Kommunens folk under høringen på Elev Skole. Jeg kan se at man skal have finansieret Nye, og at Tækker er en god chance for en kommune

11 som sikkert har stramme budgetter, men alligevel mener jeg at investeringen i Letbanen ville være meget bedre, pengemæssigt og menneskeligt, hvis man havde fulgt fællesrådets ønske om at Letbanen kørte en anden vej. Planer kan bliver FOR fremsynede, og man glemmer år imellem Letbanens færdiggørelse og en ny by's færdiggørelse, mens folk i mellemtiden sætter sig ind i deres biler i Elev og Nord Lystrup, for at køre til Århus. Mht. selve høringens 2 forslag (venligst stadig ikke se bort fra ovenstående): Om området skal udvides, og om antallet af beboere skal over fordobles? Begge dele går vist under samme "paraply", man kan konkludere at befolkningstætheden er større i Tækkers projekt end i det oprindelige projekt, da det jo ikke er en fordobling eller mere af arealet, men det ene følger lidt det andet. Jeg tror ikke vi kan stå meget i vejen for fremskridtet, og området er jo kanon. Vi har selv købt vores 3675 m2 fordi udsigten er enestående og fredelig, så selvfølgelig kan det ikke undgåes at man så tæt på byen vil komme i lag med udviklingsplaner og huse som tager udsigten fra en. Umiddelbart tror vi at der er bedre plads til os selv og personer i det nuværende areal, end der er plads til mere egentlig byareal, så vi ville helt sikkert hellere være foruden denne mere end fordobling af antallet af beboere. Jeg mener at planen har en enestående trafik usikkerhed, som ene og alene vil betyde problemer hvis ikke dette tages op: Trafikafviklingen i Århus Nord vil blive kraftigt påvirket af at dette område kommer i vækst, og det vil være essentielt at Århus Kommune får godkendelse fra Vejdirektoratet til at etablere til og frakørsel i BEGGE retninger til Djurslandsmotorvejen, og at dette effektueres ret tidligt i projektet. Der er stadig folk som skal til Århus i bil, eller andre steder hvor Letbanen ikke kommer, så blot her vil trafikken bliver kraftigere. Så de yderligere mennesker der skal til Djursland østpå eller Nord/Syd/Vest Århus via motorvejen skal kunne køre på og af, uden at skulle til en allerede trafikkeret rundkørsel i Lystrup, eller køre igennem Terp som allerede lider kraftigt. Desuden vil industriområdet ved Ikea være alt for udsat, til ingen verdens nytte, det er allerede et tosset helvede at komme på motorvejen vestpå (man skal næsten forbi Ikea og tilbage igen, så der er i mine øjne ingen muligheder uden om denne afkørsel. Ideen med at forlænge/strække Høvej ud, så den går direkte i Lystrup rundkørslen/til og frakørslen ser fin ud ovenfra, men husk at alle de som skal til nærme sig byen idag kører denne vej allerede, da Randersvej er ret blokeret, så der er altså ikke ret meget ekstra luft der. Letbanen vil helt sikkert tage noget trafik ind til Århus, men hovedparten af de som kommer ind ad Randersvej om morgenen kommer altså ind via motorvejen, eller nord for Lisbjerg, og der er Letbanen altså ikke umiddelbart dækkende de næste mange år. Lisbjerg er godt fyldt om morgenen også, og så vil i lukke Koldkilde for at stoppe dette, men så er der altså kun et grædende og bedende Terp tilbage til at tage store mængder af trafik. Letbanen kører nok ind til byen, og jeg tror den bliver helt kanon, men den kører altså ikke ind i himmelen. Ligemeget om der kommer eller personer, så kommer det hele virkelig til at stå eller falde på at der etableres ordentlig til og frakørsel til motorvejen, i begge retninger.

12 Jeg tror ingen med nogenlunde logik synes at den nuværende adgang i Ikea området er meningsfuld. Man skal køre forbi Ikea for at komme fra Søften mod Trige, det blot 1 eksempel. Elstedvej's trafik afvikling i perioden frem til et færdigt projekt er bekymrende, da der hverken er cykelsti eller fortov, men masser af cyklister og løbere (jeg er selv en af dem). Det er mellem Elev og Terp jeg jo især har mine bekymringer, og en cykelsti som minimum vil være på sin plads, den kunne evt. etableres i et andet trace, hvor der alligevel senere skal anlægges en vej som en del af det nye projekt. Fremtiden for os som nuværende beboere: Vi lever lige nu lidt i Limbo, vi aner ikke om vi skal og kan bygge et nyt hus, og disse forhold håber vi der tages en god og alvorlig hånd om så vi bliver behandlet på en pæn og anstændig måde i forbindelse med enten det ene eller det andet. Jeg er dog stadig meget i tvivl om det virkelig er nødvendigt at befolke området mere end allerede i Kommunens planer. Altså for at summere op: 1. Jeg var ikke så bekendt med området og planerne inden vi flyttede herud i området, men jeg er da dybt forundret over at Letbanen har fået den linieføring den har, og ikke rammer eksisterende Elev og Lystrup Nord. Der bliver mange år med velfinansieret kørsel ved at køre omkring nuværende boliger, istedet for at drøne halvtom henover marken uden den store ide Jeg ved at i formentlig klipper denne del af mine kommentarer ud, da det jo er nemt i forhold til selve høringen, men det giver altså ingen mening. 2. Til og Frakørsel i begge retninger ved Terp er absolut minimum for at både eller personers planen føres ud i livet. Der er en halvtom motorvej der venter på at nogen bruger den, og samtidig skrammer bilerne hinanden på vej ind til Århus eller igennem Ikea området (og Letbanen kan altså ikke tage disse mennesker med fra Hadsten, Søften, Hinnerup, Silkeborg, osv., ihvertfald ikke endnu). 3. Både nu, men især også når et evt. projekt føres ud, så vil Elstedvej blive kraftig mere trafikeret, og dette er bekymrende af hensyn til sikkerhed, jeg ser nødigt nogle lig på bordet for at bevise denne teori. 4. Vi forventer en pæn og anstændig behandling, og henviser også til mail fra Ib Hasseris af 1 maj 2011 som uofficiel talsmand for områdets beboere midt i "kernen". Mvh. Anders Thomsen Elstedvej Lystrup Tlf:

13 Terp den 8. maj 2011 Aarhus kommune Kommuneplanafdelingen. Att. Sagsbehandler Heidi Milan Bilenberg Vedhæftet mail til: Bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring om ændringer til Kommuneplan 2009 Helhedsplan for ny by nord for Egå Engsø. Allerførst vil jeg rose Tækker Group og Partnere for det store og gennemgribende arbejde som er lagt for dagen i helhedsplanen. Med hensyn til navngivning af området var sagen åbenbart fremlagt i byrådet på en sådan måde at der ikke var klarhed over hvad der blev vedtaget. Jeg mener at det blev stillet i udsigt at jeg, som en af de lodsejere der skal lægge jord til, og bor midt i det område der er udvalgt til at være den nye by, kunne komme med forslag til navn samtidig med at planen blev sendt i offentlig høring. Det der er sket er en komplet nedvurdering af dem der bor i og på området. Rådmanden for Mag 2. er i JPAarhus af 18. marts 2011 citeret for ikke at ville stå med et midlertidigt og ikke særligt mundret navn. Er NYE mundret?, hvordan vil det lyde om 25 år.??? Set i lyset af hvor mange hoveder der har været involveret i navneprocessen syntes jeg det er for fantasiløst. Med følgende forslag til navne ser jeg frem til at beslutningen bliver taget op til overvejelse og omgjort, Terp Overby, Terp Agerby, Høje Terp, Terp Bakker, Overterp, Nyterp, Nye Terp, Det er muligt at landsbynavnet Terp ikke siger ret mange noget, men den største del af det aktuelle område ligger i ejerlavet Terp Aarhus Jorder. Når og hvis det nu bliver aktuelt at udstykke parceller vil matrikelnumrene komme til at hedde Matr. nr. xx Terp Aarhus Jorder hvad vil så være mere naturligt end at bruge et af ovennævnte navne. Et af de ovennævnte navne er et langt mere troværdigt og velklingende dansk bynavn end Nye og de i helhedsplanen beskrevne værdier under variation, balance og liv kan stadig være gældende. Med hensyn til den planlagte tilslutning til Djurslandmotorvejen kræver det Vejdirektoratets accept. Motorvejen blev anlagt af et Amt. Hvis denne accept ikke gives er der ikke i planen gjort rede for hvordan den lokale trafik så skal afvikles. Det i planen viste forløb af Bueris bæk stemmer ikke overens med det der kan konstateres i marken. Bueris bæk har ikke direkte udløb i Egå Engsø,

14 Rent afvandingsmæssigt er der i planen gjort meget ud af at forklare om klimaparken i den vestlige del, men da det kun er ca. halvdelen af det bebyggede areal det er muligt at afvande til denne klimapark savner jeg en lige så velbeskrevet løsning af afvandingsproblematikken for den resterende del af området. Det er naivt at tro som det står beskrevet at nedsivningsarealer kan bortlede større mængder regnvand. Man er åbenbart ikke klar over at det er ler jord og meget svær lerjord jb 5 og jb 6 man har med at gøre i området. Udvidelsen af området mod Lisbjerg skov har jeg ikke noget imod når det skal bruges til etablering af overfladevandsbassiner, om der skal bygges indenfor skovbyggelinien er jeg mere tvivlende overfor. Den intensive bebyggelse leder straks tanken hen på Gellerupparken og skulle det om føje år konstateres at det var for mange mennesker på et lille sted, så vil det være for sent. Og dette område er alt for godt til sådan et eksperiment. Da det udarbejdede materiale for området kaldes en helhedsplan må man gå ud fra at man ønsker hele området inddraget og ikke kun de ha som ejes af een større lodsejer. Der er mellem 15 og 20 andre lodsejere spredt over området som ikke ved om de er købt eller solgt, de har ikke hørt eller set andet end det der kan læses i avisen. Disse lodsejere har en sådan placering i området, at planen ikke kan gennemføres uden at de er indforstået hermed. Og der findes i helhedsplanen ikke nogen beskrivelse af hvad der evt. kan/skal ske med disse lodsejere. Det kan jo lade sig gøre at holde et møde alene for disse lodsejere hvor der kunne orienteres om individuelle forhold m m. Jeg ser frem til at der gøres rede for hvad der evt. kommer til at ske for den enkelte. Med venlig hilsen Arne Pedersen Elstedvej 80 Terp 8520 Lystrup

15 Annette Kistrup :09 To: Sekretariatet Planlægning og KOMMUNE cc: Subject: Vidr.: NYE Sigurd Boe Hauggaard-Nielsen :56 Til cc Emne NYE Besked fra Sigurd Boe Hauggaard-Nielsen på Tue, 10 May :56: Til: Vedr.: NYE Vedr. NYE. Som potentiel køber til en grund i området deltog jeg i informationsmøde på Elev Skole. Min interesse er bestemt ikke blevet mindre. Jeg synes idéen med at indlemme naturen i byen som skitseret på mødet er helt unik. Det vil kunne få Aarhus på verdenskortet og mig til at flytte til Nye. Jeg synes det er helt i orden at lave ambitiøse planer og sigte højt. Sigter man efter månen og skyder forbi rammer man nok stjernerne. Jeg vil ikke undlade at bemærke min store forundring over at Fællesrådsformanden fra Lystrup. Jeg kan ikke forestille mig han taler på alles vegne og da slet ikke unge mennesker. Han kan jo bare blive ovre i Lystrup. Anna Camilla Sinding Jespersen Lærer Ollerupvej Højbjerg

16 Elev den 10. maj 2011 Kære Planlægning & Byggeri samt Århus Byråd I Parcelforeningen Engelstoft Sydøst tror vi på, at byudviklingen i Elev kan blive til gavn for nye såvel som nuværende Elev-borgere. Den foreslåede ændring af perspektivarealet i areal, indbyggertal og befolkningstæthed afstedkommer dog en række forhold, der kræver opmærksomhed. Derfor stiller vi på de følgende sider begrundede forslag om: 1. at byudviklingen i Elev udvikler sig til et attraktivt område for alle og ikke en ghetto 2. definitionen af navnet på byudviklingen 3. infrastrukturen 4. villabyen, der grænser op til vores stikvej 5. en stærk identitet til Elev Vi har bestræbt os på at formulere forslagene, så de kan behandles uafhængigt af hinanden. Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. Venlig hilsen Sune Vadsholt Lyster Talsperson for Parcelforeningen Engelstoft Sydøst Engelstoft 116, Elev 8520 Lystrup tlf

17 1. Ghetto Definition på ghetto Ved ghetto forstår vi et område med stor overvægt af indvandrere + efterkommere, overrepræsentation af beboere uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked, højt niveau af kriminalitet, mangel på arbejdspladser, mangel på privat kapital og/eller et generelt lavt uddannelsesniveau. Disse forhold gør, at ressourcestærke mennesker flytter fra og ressourcesvage mennesker flytter til området. Hvor opstår ghettoer? Ghettoer opstår i områder med tæt, billigt, ensartet byggeri, gerne i udkanten af storbyer. Analyse af Tækker Groups oplæg versus ghettoer Oplægget fra Tækker Group er: - Høj koncentration af indbyggere i udkanten af storbyen - Lav diversitet i byggestilen - Billige byggematerialer 1 - Grønne områder i og mellem bydelene - Udnyttelse af vand i bybilledet Vi tager uden forbehold godt imod ideerne om grønne områder i og mellem bydelene samt at gøre vand til en del af oplevelsen af byen. Vores bekymring er dog, at Tækker Groups forslag historisk set ikke har forhindret ghettodannelser, jf. fakta-ark på næste side om ghettobyer og sammenligning med byudviklingen i Elev. Forslag Da Tækker Groups høringsforslag lever op til alle de nævnte indikatorer for, hvor ghettoer opstår, foreslår vi følgende: 1.1. Indbyggertallet fastholdes på Byrådet nedsætter et uvildigt ekspertudvalg til at definere, hvordan byudviklingen i Elev bliver i stand til at tiltrække ressourcestærke mennesker og ikke udvikler sig til en ghetto Byrådet giver forhåndstilsagn om, at punkter under planloven 15, stk. 2 kommer i høring/forelægges beboerråd. Herunder også materialevalg, arkitektur/byggestil, grønne arealer, beplantning, infrastruktur og kabler Århus Kommune yder finansiel garanti for ejendomsværditab i tilfælde af ghettodannelse i byudviklingen i Elev til beboere inden for en afstand af 2 km i luftlinje fra perspektivarealet. Planerne for Lisbjerg er en by på 550 hektar op til 6 etager, mens Elev foreslås en by på 220 hektar med op til 12 etager. Vi foreslår en jævn fordeling af byggehøjden mellem byerne for at forebygge ghettodannelse: 1.5. Den øvre grænse for bygninger i byudvidelserne ved Lisbjerg og Elev er 8 etager. 1 Byggematerialerne er ikke beskrevet noget sted, men alle illustrationer fra Tækker Group indikerer betonbyggeri.

18 Fakta om ghettoer i Danmark Vollsmose (udkant, Odense) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: 2 søer Etager: Diversitet i byggestil: Lav Værdi af byggeri: Lav Byggematerialer: Beton, stål Danskere: 36% 3 Overførselsindkomst: 67% 4 Kriminalitetsindeks: Mjølnerparken (Nørrebro) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: Nej Etager:? Diversitet i byggestil: Lav Værdi af byggeri: Lav Byggematerialer: Tegl, beton, stål Danskere: 8% Overførselsindkomst: 71% Kriminalitetsindeks: 173 Taastrupgaard (udkant, Kbh.) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: sø og å Etager: 3-4 Diversitet i byggestil: Lav Værdi af byggeri: Lav Materialer: Beton, stål Danskere: 29% Overførselsindkomst: 57% Kriminalitetsindeks: 241 Bispehaven (Hasle) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: Nej Etager: 2-7 Diversitet i byggestil: Lav Værdi af byggeri: Lav Materialer: Beton, stål Danskere: 26% Overførselsindkomst: 64% Kriminalitetsindeks: 191 Gellerupparken (udkant, Aarhus) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: 2 søer Etager: 4-8 Diversitet i byggestil: Lav Værdi af byggeri: Lav Materialer: Beton, stål Danskere: 16% Overførselsindkomst: 63% Kriminalitetsindeks: 205 Byudvikling i Elev (udkant, Aarhus) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: Udsigt + i byen Etager: 2-12 Diversitet i byggestil:? Værdi af byggeri:? Materialer: Beton, stål Danskere:? Overførselsindkomst:? Kriminalitetsindeks:? 2 Kilde: Søgninger på Google. 3 Danskere udgør på landsplan 92% af befolkningen. Kilde: Årbog om udlændinge i Danmark 2004, tabel Kilde: Regeringens strategi mod ghettoisering, maj 2004, side 16, figur 2. Et tilsvarende landsgennemsnit for overførselsindkomsten er 25 procent (2003) ifølge Beskæftigelsesministeriet. 5 Kriminaliteten i Danmark ligger på indeks 100. Kilde: Årbog om udlændinge i Danmark 2004, tabel 4.7.

19 2. Navn Vi erfarer, at: Byudvikling, som påbegyndes under 200 meter fra Elevs bygrænse, pr. definition er en del af Elev by ifølge FN-regler 6, som også er gældende i Danmark 7. Både gældende perspektivareal og forslaget til ændret perspektivareal grænser op til Elev By, uanset at de første 200 meter skulle blive udlagt til grønne områder. Området for perspektivarealet er tidligere blevet defineret som byudviklingsområdet Elev og den nye by i Elev 8 samt byudvikling i Elev. Standsningsstedet på den nye letbane hedder Elev 9. Ifølge Aarhus Kommune er det sidste punktum sat i rapporterne med disse definitioner 10. Navne på standsningssteder på letbanen, jf. VVM-redegørelse Standsningssteder på letbanen, jf. planforslag, VVM-redegørelse og Forudsætningsrapport for helhedsplanlægning af perspektivarealet 6 UN 2000 Population and Housing in ECE region. 7 Danmarks Statistik, Byopgørelsen pr. 1. januar kapitel 1.2. Forklaret i 8 Planforslag til letbanen side 7, spalte 2, linje 22 og side 15, spalte 1, linje 19 og side 16, spalte 2, linje 2. 9 VVM-redegørelsen for letbanen side 10, linje 9-10 og side 11, tabel

20 På den baggrund konstaterer vi, at Nye hverken kan eller bør være navnet på en selvstændig by. Med respekt for, at Tækker Group ønsker navnet Nye til byudviklingsområdet, og at byrådet har accepteret navnet 11, foreslår vi byrådet at præcisere sin hidtidige beslutning: 2.1. Den nye by i Elev hedder Nye Bemærk forskellen på ordet i og ved. Den tidligere beslutning Den nye by ved Elev hedder Nye kan begrundes med, at området ligger op ad den eksisterende by. 11 marts-2011.aspx

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Fogh-Andersen advokatfirma aps

Fogh-Andersen advokatfirma aps H A S T E R Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse Dato: 18. marts

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Green City Aarhus. Landsbyen i byen GREEN CITY AARHUS LANDSBYEN I BYEN

Green City Aarhus. Landsbyen i byen GREEN CITY AARHUS LANDSBYEN I BYEN Green City Aarhus Landsbyen i byen Vision for Green City Aarhus Europas første Smart City Intelligente huse Bæredygtig bystruktur Fremtidens forsyningsstruktur Selvbærende by som integrerer skole, tætåben

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Fremtidens Energilandskab

Fremtidens Energilandskab Fremtidens Energilandskab Anbefalinger til politikerne i Skive Kommune fra lokale arbejdsgrupper INDLEDNING SEPTEMBER 2015 ARBEJDSGRUPPER FORMULERER ANBEFALINGER OM FREMTIDENS ENERGILANDSKAB I KÅSTRUP

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere