Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse"

Transkript

1 Cirkulære om aftaler om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr PKAT nr. 206, 211 og 260 J.nr

2 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Bilag 1. Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignede vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 1. Dækningsområde Løn Basisløn Tillæg Lønanciennitet Pension for ansatte med en forsikringsordning Pension for ansatte med statsgaranteret pensionsordning Overgangsordning for ansatte, der har opretholdt gammelt lønsystem Mulighed for senere overgang Ikrafttræden mv Bilag 1a. Protokollat om tillæg mv., der i henhold til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 4, stk. 1, er aftalt mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation Bilag 1b. Oversigt over tillæg mv., der i henhold til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 4, stk. 2, er aftalt mellem Undervisningsministeriet og den forhandlingsberettigede organisation Bilag 1c. Lokalt aftalte tillæg Bilag 2. Aftale om pensionsforhold for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Bilag 3. Aftale om løn til tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse på hidtidigt lønsystem

4 4

5 Cirkulære om aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har den 25. juni 2015 indgået vedlagte aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 2. Aftalerne har virkning fra 1. april I aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse er sket følgende ændringer: a) Det er præciseret, at lærere, der underviser ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og i henhold til lov om kombineret ungdomsuddannelse, er omfattet af aftalens dækningsområde. b) Med virkning fra 1. august 2015 indbetales pensionsbidrag til Lærernes Pension. For lærere ansat inden 1. august 2015 indbetales pensionsbidrag fortsat til PFA Pension. Disse lærere kan dog vælge at få indbetalt pensionsbidrag til Lærernes Pension med virkning fra 1. januar Dette skal i så fald meddeles ansættelsesmyndigheden skriftligt inden 1. oktober Løn og tillæg er anført i grundbeløb niveau 31. marts 2012, med mindre andet er anført. 5. I aftale om løn til tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse på hidtidigt lønsystem er der ikke sket indholdsmæssige ændringer. Dog er grundbeløb opskrevet til niveau 31. marts I aftalerne benyttes "lærer" som samlebetegnelse for lærer, overlærer, handelsoverlærer mv. Betegnelsen elever benyttes ligeledes som samlebegreb over elever, studerende, kursister mv. 5

6 7. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under Generelle bemærkninger. De redaktionelle ændringer medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, hhv. bemærkningernes retlige status. Ikrafttræden Cirkulæret træder i kraft den 30. juni Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 11. august 2008 om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Perst. nr ). Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Den 30. juni 2015 Sara Talaii Olesen 6

7 Bilag 1 Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse I medfør af 2, stk. 2, i hovedaftalen mellem finansministeren og Tjenestemændenes Centralorganisationer aftales følgende: 1. Dækningsområde Aftalen gælder for lærere, der er omfattet af Lærernes Centralorganisations forhandlings- og aftalekompetence, ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler). Stk. 2. Aftalen omfatter endvidere lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår i henhold til den til enhver tid gældende ansættelsesbekendtgørelse, der underviser ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og i henhold til lov om kombineret ungdomsuddannelse. 2. Løn Lønsystemet består af en basisløn, jf. 3 og en tillægsdel, jf. 4. Stk. 2. Hvor ikke andet fremgår, følges bestemmelserne i rammeaftalen om nye lønsystemer. Stk. 3. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012), medmindre andet er anført. 7

8 3. Basisløn Lærere aflønnes på basisløntrin 1-7 eller basisløntrin 2-8 i nedenstående basislønforløb efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 og i forhold til anciennitet, jf. 5. Basislønnen udgør følgende årlige grundbeløb: Alle basisløntrin er et-årige. Basisløntrin Basisløn kr kr kr kr kr kr kr kr. Stk. 2. Lærere indplaceres, medmindre andet fremgår af stk. 3, på basisløntrin 1-7. Stk. 3. Lærere, der i mindst halvdelen af tiden underviser på gymnasiale uddannelser og/eller korte videregående uddannelser og/eller tilsvarende og højere niveauer, indplaceres på basisløntrin 2 8. Det samme gælder for lærere ved handelsskoler, der i mindst halvdelen af tiden underviser på erhvervsuddannelsernes hovedforløb eller tilsvarende niveau, under forudsætning af, at de pågældende har uddannelse som HD, HA, EA, ED, translatør, bachelor (BA/BS). Stk. 4. Lærere opnår efter 15 års ansættelse stillingsbetegnelsen overlærer. 4. Tillæg 1 Der kan mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation aftales kvalifikations- og funktionstillæg til grupper af lærere. Disse centralt aftalte tillæg fremgår af bilag 1a. 1 Der henvises til bilag 1c om lokalt aftalte tillæg. 8

9 Stk. 2. Der kan mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation eller de forhandlingsberettigede organisationer, der fra Lærernes Centralorganisation har fået delegeret aftaleretten, indgås aftale om kvalifikations- og funktionstillæg til grupper af lærere. Disse tillæg fremgår af bilag 1b. Stk. 3. Der kan lokalt aftales funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn efter reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer. Cirkulærebemærkninger til 4: Lokale aftaler indgås og opsiges efter reglerne i rammeaftale om nye lønsystemer. Til lærere ydes med virkning fra 1. august 2014 et særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb, jf. aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 5. Lønanciennitet Ved ansættelsen indplaceres læreren på 1. trin i det basislønforløb, der gælder for vedkommende, jf. 3, stk. 2 og 3. Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan forhøje lønancienniteten ved nyansættelse. Det forudsættes, at en konkret vurdering af den ansattes tidligere arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set i relation til stillingen giver grundlag herfor. Stk. 3. Fuld lønanciennitet optjenes ved mindst 15 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit. Ved en beskæftigelsesgrad på under 15 timer pr. uge i gennemsnit optjenes halv lønanciennitet. Hvis en lærer har mere end én deltidsbeskæftigelse, kan de ugentlige timetal sammenlægges til brug ved beregning af ancienniteten. Cirkulærebemærkninger til 5: Hidtidig praksis med hensyn til medregning af anciennitet for tidligere undervisningserfaring, jf. Undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 28. maj 1993 om decentralisering af lønanciennitetsfastsættelsen mv. for tjenestemandslignende ansatte lærere, opretholdes uændret 9

10 6. Pension for ansatte med en forsikringsordning Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag af: 1. Basisløn efter 3, 2. Centralt aftalte tillæg efter 4, stk. 1, i det omfang det fremgår af vedkommende aftale 3. Funktions- og kvalifikationstillæg efter 4, stk. 2, i det omfang det fremgår af vedkommende aftale, 4. Varige tillæg efter 4, stk. 3, 5. Midlertidige tillæg efter 4, stk. 3, medmindre andet er aftalt i den konkrete tillægsaftale, og 6. Tillæg efter 8, stk. 4. Stk. 2. Der kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag samt resultatløn. Stk. 3. Det samlede pensionsbidrag udgør 18 pct. af de pensionsgivende løndele. Den ansattes egetbidrag anses at udgøre 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Stk. 4. Til og med den 31. juli 2015 indbetaler ansættelsesmyndigheden pensionsbidragene til CO10 pension i PFA, jf. dog stk. 6. Stk. 5. Med virkning fra 1. august 2015 indbetaler ansættelsesmyndigheden pensionsbidrag til Lærernes Pension, jf. dog stk. 6. Stk. 6. For lærere ansat inden 1. august 2015 indbetales pensionsbidrag fortsat til PFA Pension. Læreren kan dog vælge i stedet at få indbetalt pensionsbidrag til Lærernes Pension med virkning fra 1. januar Dette skal i så fald meddeles ansættelsesmyndigheden skriftligt inden 1. oktober Pension for ansatte med en statsgaranteret pensionsordning Lærere med en statsgaranteret pensionsordning (tilsagnsordning) er omfattet af aftale om pensionsforhold for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. bilag 2. Stk. 2. Varige tillæg/tillægsforhøjelser der før ikrafttræden af den supplerende pensionsaftale har medført, at ansatte i tjenestemandspensionsmæssig 10

11 henseende er blevet indplaceret i en højere lønramme, kan ikke aftales pensionsgivende til en supplerende pensionsordning. Stk. 3. Der kan som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg, der ikke er omfattet af stk. 2. I givet fald indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 18 pct. af tillægget. Stk. 4. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til CO10-Konto i PFA, jf. dog stk. 5. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Stk. 5. Den ansatte kan dog vælge i stedet at få indbetalt pensionsbidrag til Lærernes Pension med virkning fra 1. januar Dette skal i så fald meddeles ansættelsesmyndigheden skriftligt inden 1. oktober Stk. 6. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg. 8. Overgangsordning for ansatte, der har opretholdt gammelt lønsystem Overgang til det nye lønsystem er frivillig for lærere, der er ansat før 1. januar Cirkulærebemærkninger til 8, stk. 1: Kvotalønnede timelæreres overgang til fastansættelse Kvotalønnede timelærere, der er aflønnet i henhold til Undervisningsministeriets cirkulære herom efter en skalatrinsafhængig løn, og som overgår til tjenestemandslignende ansættelse efter ansættelsesbekendtgørelsen, omfattes af det nye lønsystem. Indplacering på basislønskalaen sker efter samme bestemmelser, der gælder for allerede ansattes overgang til nyt lønsystem. Stk. 2. Lærere, der ikke overgår til basislønsystemet, aflønnes fortsat efter det hidtidige lønsystem. De ansatte er ikke omfattet af lokallønsordningen, men der kan lokalt aftales engangsvederlag. Aflønning efter det hidtidige lønsystem opretholdes ved umiddelbar overgang til anden lærerstilling inden for erhvervsskoleområdet. 11

12 Cirkulærebemærkninger til 8 stk. 2: De ansatte er ikke omfattet af lokallønsordningen, men hidtil ydede varige og midlertidige tillæg fortsætter som en personlig ordning for de pågældende medarbejdere. Midlertidige tillæg kan ikke forlænges, ligesom der ikke kan aftales nye varige eller midlertidige tillæg af lokallønsordningen. Der kan lokalt aftales engangsvederlag uden puljebegrænsning. Såvel ledelsen som tillidsrepræsentanter/de forhandlingsberettigede organisationer kan fremsætte forslag. Forhandlingsdatoen aftales mellem parterne. Det tilstræbes, at forhandling kan påbegyndes hurtigst muligt og senest en måned efter, at et forslag er modtaget. Fristen kan fraviges ved lokal aftale. Stk. 3. Lærere, der overgår til basislønsystemet, indplaceres på grundlag af den hidtidige samlede faste løn, ekskl. eventuelle varige tillæg, som videreføres i det nye lønsystem efter 4, stk. 1 og 2, men inkl. klassificeringstillæg. Indplaceringen sker herefter på nærmeste højere løntrin i den pågældende basislønskala, inkl. tillæg i henhold til punkt 1 og 2 i bilag 1a. Den pågældende oppebærer herudover eventuelle tillæg, som videreføres efter 4, stk. 1 og 2, samt eventuelle nye tillæg, som i forbindelse med overgangen måtte blive aftalt efter 4, stk. 3. Midlertidige tillæg bevares uændret. Stk. 4. Hvis den samlede løn ved indplacering på slutløn i den pågældende basislønskala, inkl. eventuelle varige tillæg efter 4, er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et tillæg til udligning af forskellen. Stk. 5. En lærer, som fratræder sin stilling efter at være overgået til det nye lønsystem med indplacering efter stk. 3, vil ved genindtræden i lærerstilling blive indplaceret på det anciennitetstrin i basislønskalaen, hvor vedkommende var placeret umiddelbart forud for sin fratræden og med samme oprykningsdato. Hertil kan lægges yderligere anciennitet for relevant beskæftigelse i den mellemliggende periode, jf. 5, stk

13 Stk. 6. En lærer, som fratræder sin stilling uden at være overgået til det nye lønsystem, vil ved genindtræden i en lærerstilling, der er omfattet af nærværende aftale, blive indplaceret på det anciennitetstrin i basislønskalaen, som ligger nærmest over det løntrin på den tidligere lønskala, hvor vedkommende var placeret umiddelbart forud for sin fratræden og med oprykning til næste løntrin ét år efter genansættelsen, jf. 3. Hertil kan lægges yderligere anciennitet, for relevant beskæftigelse i den mellemliggende periode. Cirkulærebemærkninger til 8: Lærere på hidtidigt lønsystem Ved umiddelbar overgang efter 8, stk. 2, forstås overgang til anden stilling som lærer inden for erhvervsskoleområdet inden for en periode af højest to måneder. Erhvervsskoleområdet omfatter udover handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler også forsvarets civile faglærere, tjenestemandslignende ansatte lærere ved landtransportskolen samt lærere ved maskinmesterskoler. Lærere på nyt lønsystem I forbindelse med stillingsskift inden for aftalens dækningsområde afgør de konkrete forhandlinger den samlede løn i den nye stilling. Udligningstillægget efter stk. 4 videreføres ikke. Hvis stillingsskiftet skyldes ressortomlægning, skolesammenlægninger eller uansøgt forflyttelse i øvrigt, bevares udligningstillægget dog. Der er tale om stillingsskift, når en lærer efter ansøgning skifter ansættelsesområde, dvs. til anden uddannelsesinstitution, eller når en lærer overgår fra ansættelse efter basisløntrin 1-7 til basisløntrin Mulighed for senere overgang Allerede ansatte lærere kan vælge at overgå til det nye lønsystem pr. 1. januar 2007 og den 1. januar de følgende år. Meddelelse om overgang skal ske skriftligt med den frist, der er fastsat lokalt, og som ligger forud for den 1. januar i det år, den pågældende ønsker at overgå. Stk. 2. Allerede ansatte lærere kan dog vælge at overgå til det nye lønsystem pr. 1. august Stk. 3. Overgang til det nye lønsystem kan herudover kun ske i forbindelse med, at der aftales tillæg til den pågældende lærer efter 4, stk

14 Stk. 4. Oprykning til næste basisløntrin sker ét år efter overgangen, jf Ikrafttræden mv. Aftalen har virkning fra den 1. april Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 11. august 2008 om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser samt tilhørende protokollater. Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts København, den 25. juni 2015 Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Sara Talaii Olesen 14

15 Bilag 1a Protokollat om tillæg mv., der i henhold til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 4, stk. 1, er aftalt mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation I medfør af 2, stk. 2, i hovedaftalen mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer aftales følgende: Samtlige tillæg er angivet i årlige grundbeløb niveau 31. marts Der indbetales pensionsbidrag efter 6 henholdsvis 7 af de med * markerede tillæg. *1. Til basisløntrin 1-5 ydes et tillæg på kr. og til basisløntrin 6-8 ydes et tillæg på kr. *2. Til lærere, der iflg. 3, stk. 3, indplaceres i basislønforløbet 2-8, ydes efter 17 års anciennitet yderligere et tillæg på kr. *3. Til lærere, der iflg. 3, stk. 3, 2. pkt. indplaceres i basislønforløbet 2-8 ydes et undervisningstillæg på kr. Tillægget kan ikke ydes samtidig med andet generelt undervisningstillæg. Såfremt andet generelt undervisningstillæg ydes forholdsmæssigt, kan tillægget dog tilsvarendes ydes forholdsmæssigt. Tillægget ydes forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse. *4. Til lærere omfattet af 3, stk. 2, ydes et undervisningstillæg på kr. Tillægget, der ydes forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse, kan ikke ydes samtidig med andet generelt undervisningstillæg. Såfremt andet generelt undervisningstillæg ydes forholdsmæssigt, kan tillægget dog tilsvarende ydes forholdsmæssigt. 15

16 *5. Til lærere omfattet af 3, stk. 3, der underviser ved erhvervsgymnasiale uddannelser eller ved tilsvarende og højere niveauer, ydes et undervisningstillæg på kr. Tillægget, der ydes forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse, kan ikke ydes samtidig med andet generelt undervisningstillæg. Såfremt andet generelt undervisningstillæg ydes forholdsmæssigt, kan tillægget dog tilsvarende ydes forholdsmæssigt. *6. Til lærere, der underviser ved erhvervsakademiuddannelser (AK), herunder lærere ved datamatiker- og datanomuddannelserne samt lærere ved bygningskonstruktøruddannelsen, der ikke er omfattet af den personlige ordning under pkt. 7, ydes et generelt undervisningstillæg på kr. Efter 3 år udgør undervisningstillægget kr. Der ydes herudover et undervisningstillæg på kr. Tillægget ydes i forhold til beskæftigelsesgraden ved den pågældende uddannelse. *7. Lærere, der pr. 30. september 2006 oppebærer tillæg for undervisning ved datamatiker- og datanomuddannelserne i henhold til aftale af 14. september 2004 opretholder følgende tillæg som en personlig ordning på hidtidige vilkår: *b. Til lærere, der underviser ved datamatiker- og datanomuddannelserne, ydes følgende generelle undervisningstillæg: Basisløntrin Tillæg kr kr kr kr kr kr kr. Til lærere ved datamatikeruddannelsen ydes yderligere et tillæg på kr. 16

17 Tillægget ydes i forhold til beskæftigelsesgraden ved den pågældende uddannelse. Ved overgang til en anden stilling som lærer inden for erhvervsskoleområdet, opretholdes den personlige ordning, såfremt overgangen finder sted inden for en periode på højest to måneder. 8. Til lærere ved luftfartsskolen, der underviser inden for fagområder, hvortil der kræves en af statens luftfartsvæsen godkendt flyteknisk uddannelse, ydes et tillæg på kr. København, den 25. juni 2015 Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Sara Talaii Olesen 17

18 18

19 Bilag 1b Oversigt over tillæg mv., der i henhold til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 4, stk. 2, er aftalt mellem Undervisningsministeriet og den forhandlingsberettigede organisation Samtlige tillæg er angivet i grundbeløb niveau 31. marts Til lærere ved tekniske skoler, der varetager hvervet som ledende lærer, ydes et tillæg på kr. årligt. 2. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der vejleder pædagogikumkandidater, ydes et tillæg på kr. pr. pædagogikumkandidat. I øvrigt henvises til aftale af 5. november 1999 om praktikvejledning i forbindelse med pædagogikum på erhvervsskolerne. Ved omprøve ydes der yderligere et honorar på kr. pr. pædagogikumkandidat (niveau 31. marts 2012). 3. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der udfører hvervet som skolehjemsassistent, ydes et tillæg på 32,48 kr. pr. arbejdstime og 275,24 kr. pr. sovevagt. Der ydes ikke samtidig natpenge eller anden ulempegodtgørelse for disse timer/vagter. 19

20 20

21 Bilag 1c Lokalt aftalte tillæg Med lokale tillæg får skolerne mulighed for at bruge lønnen til at understøtte skolens mål. Det er derfor vigtigt, at lønpolitikken bliver en del af skolens personalepolitik, der skal sikre medarbejderne gode arbejdsvilkår, herunder at der løbende sker en udvikling af personalets kvalifikationer i overensstemmelse med udviklingen i skolen mål. Det er således vigtigt, at tillægsformen, kriterierne for tillæg samt tillæggenes størrelse og varighed er tæt knyttet til skolens mål, så de løbende kan tilpasses udviklingen i skolens mål. Da skolernes kerneydelse er undervisning og omfatter samtlige læreropgaver, der skal til for at gennemføre skolens uddannelser, er det endvidere vigtigt, at funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn aftales ud fra overvejelser over hvilke pædagogiske tiltag, der ønskes fremmet, samt hvilke opgaver, der ønskes løftet. Funktionstillæg I forbindelse med et bestemt mål kan det være hensigtsmæssigt at lade en eller flere lærere udføre en bestemt funktion og i tilknytning hertil aftale, at der gives tillæg for funktionen. For eksempel: 1. Skolen ønsker at indføre lærerteams, hvorfor det aftales, at der ydes et midlertidigt tillæg til lærere, der deltager i teamet 2. Skolen har et stort indtag af fremmedsprogede elever, og der skal gøres en ekstra indsats for at få dem integreret, hvorfor det aftales, at der gives et funktionstillæg til lærere, der løfter denne opgave 3. Skolen ønsker at styrke udviklingsarbejdet på skolen, hvorfor der aftales et tillæg til lærere, der påtager sig at koordinere udviklingsarbejdet/tage initiativ til udviklingsopgaver 21

22 4. Skolen ønsker at lade undervisningen på en bestemt uddannelse/fag overgå til lærerteams, hvorfor der aftales tillæg til den lærer, der har opgaven som teamkoordinator 5. Skolen mangler lærere til at undervise i et bestemt fag, hvorfor der aftales tillæg til lærere, der påtager sig en ekstraordinær undervisningsindsats med henblik på at afhjælpe problemet. Kvalifikationstillæg Den løbende udvikling i skolens mål gør, at det er nødvendigt at sikre, at lærernes faglige og personlige kvalifikationer hele tiden vedligeholdes og udbygges gennem efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling i bredere forstand. I forbindelse med et bestemt mål, som kræver særlige kvalifikationer, kan det være hensigtsmæssigt at aftale kvalifikationstillæg for at sikre, at målet nås. For eksempel: 1. Skolen beslutter at gennemføre en ny uddannelse, som på enkelte områder kræver andre kvalifikationer end de, lærerkollegiet er i besiddelse af, der aftales derfor et kvalifikationstillæg til den/de lærere, der efter aftale tilegner sig de krævede kvalifikationer 2. Skolen ønsker at styrke forholdet til det erhvervsliv, som der uddannes til, hvorfor det aftales, at der kan gives kvalifikationstillæg til lærere, der efter aftale under orlov fra skolen, har tilegnet sig relevant erhvervserfaring 3. Skolen gennemfører en uddannelse, som kræver kvalifikationer, der er stor efterspørgsel på, hvorfor der aftales kvalifikationstillæg med henblik på enten at fastholde eller rekruttere lærere til uddannelsen 4. Skolen gennemfører en uddannelse, der kræver kvalifikationer, som på det private arbejdsmarked aflønnes med en højere løn end den centralt fastsatte. For at fastholde/rekruttere lærere med de pågældende kvalifikationer aftales et kvalifikationstillæg. Resultatløn Med henblik på gennemførelse af konkrete opgaver kan det være hensigtsmæssigt at aftale tillæg baseret på opnåelse af på forhånd aftalte resultater. 22

23 For eksempel: 1. Skolen (og det faglige udvalg) ønsker en revision af en bestemt uddannelse, hvorfor det aftales, at der kan udbetales tillæg til en lærer, hvis der inden en fastsat dato foreligger en ny uddannelsesplan. 2. Skolen ønsker at styrke aktiviteten i henhold til lov om åben uddannelse (behov for efter- og videreuddannelse i lokalområdet), hvorfor der aftales et tillæg til en lærer, hvis der inden for et fast tidsrum foreligger en plan for aktiviteten 3. Frafaldet på en bestemt uddannelse er for stort, hvorfor der aftales et tillæg til uddannelsens lærere, hvis der udarbejdes en plan for, hvordan frafaldet nedbringes, og det inden en fastsat dato er lykkedes at nedbringe frafaldet. 23

24 24

25 Aftale om pensionsforhold for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Bilag 2 I henhold til 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende: 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandslignende ansatte lærere på nyt lønsystem med medlemskab af en statsgaranteret pensionsordning ved handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler. 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb De i 1 omhandlede lærere optjener - i medfør af 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb: Lærere, der aflønnes efter basisløntrin 1-7: Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb: 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43. Alle trin er 2-årige. Skalatrin 43 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 41, uanset om tiden på skalatrin 41 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 41 er opnået, opnås skalatrin 43 fra denne aftales virkningstidspunkt. 25

26 Lærere, der aflønnes efter basisløntrin 2-8: Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb: 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 45. Alle trin er 2-årige. Skalatrin 45 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 43, uanset om tiden på skalatrin 43 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 43 er opnået, opnås skalatrin 45 fra denne aftales virkningstidspunkt. Hvis en lærer avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde (egen skole), opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jf. 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december Ikrafttrædelse mv. Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. oktober Stk. 2. For lærere, der er pensioneret inden for tidsrummet 1. april 2003 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for oprykning til skalatrin 43 (basisløntrin 1-7) henholdsvis skalatrin 45 (basisløntrin 2-8), omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet. Stk. 3. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer. København, den 26. august 2004 Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B Pia Staniok 26

27 Bilag 3 Aftale om løn til tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse på hidtidigt lønsystem Denne aftale finder anvendelse for lærere, der har valgt at forblive på hidtidigt lønsystem 1. januar 2000 og derefter. I medfør af 2, stk. 2, i hovedaftalen mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer aftales følgende: 1. Tjenestemandslignende stillinger som lærer/overlærer ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse aflønnes efter skalatrinsforløbet 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39 og 41. Stk. 2. Der ydes følgende særlige tillæg: Skalatrin Tillæg kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 2. Tjenestemandslignende stillinger som lærer/overlærer, der i mindst halvdelen af tiden underviser på gymnasiale uddannelser og/eller korte videregående uddannelser og/eller tilsvarende og højere niveauer aflønnes efter skalatrinsforløbet 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 42, 43. Det samme gælder 27

28 for lærere/overlærere ved handelsskoler, der i mindst halvdelen af tiden underviser på erhvervsuddannelsernes hovedforløb eller tilsvarende niveau, under forudsætning af, at de pågældende har uddannelse som HD, HA, EA, ED, translatør, bachelor (BA/BS). Stk. 2. Der ydes følgende særlige tillæg: Skalatrin Tillæg kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. efter 2 år på sluttrin kr. 3. Til lærere omfattet af 1 ydes et undervisningstillæg på 6.800kr. Stk. 2. Til lærere omfattet af 2, stk. 1, 1. punktum der underviser ved de erhvervsgymnasiale uddannelser, videregående uddannelser eller tilsvarende og højere niveauer, ydes et undervisningstillæg på kr. Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 ydes forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse. Stk. 4. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan ikke ydes samtidigt med andet generelt undervisningstillæg. Såfremt andet generelt undervisningstillæg ydes forholdsmæssigt, kan undervisningstillæg efter stk. 1 og 2 tilsvarende ydes forholdsmæssigt. 4. Til lærere, der underviser ved erhvervsakademiuddannelser (AK) herunder lærere ved datamatiker- og datanomuddannelserne samt lærere ved bygningskonstruktøruddannelsen, der ikke er omfattet af den personlige ordning under 5, ydes et generelt undervisningstillæg på kr. Efter 3 år 28

29 udgør undervisningstillægget kr. Der ydes herudover et undervisningstillæg på kr. Tillægget ydes i forhold til beskæftigelsesgraden ved den pågældende uddannelse. 5. Lærere, der pr. 30. september 2006 oppebærer tillæg for undervisning ved datamatiker- og datanomuddannelserne i henhold til aftale af 14. september 2004 opretholder følgende tillæg som en personlig ordning på hidtidige vilkår: Til lærere, der underviser ved datamatiker- og datanomuddannelserne, ydes følgende generelle undervisningstillæg: SSkalatrin Tillæg kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Til lærere ved datamatikeruddannelsen ydes yderligere et tillæg på kr. Tillægget ydes i forhold til beskæftigelsesgraden ved den pågældende uddannelse. Ved overgang til en anden stilling som lærer inden for erhvervsskoleområdet, opretholdes den personlige ordning, såfremt overgangen finder sted inden for en periode på højest to måneder. 6. Til lærere ved luftfartsskolen, der underviser inden for fagområder, hvortil der kræves en af statens luftfartsvæsen godkendt flyteknisk uddannelse, ydes et tillæg på kr. 29

30 7. Til lærere ved tekniske skoler, der varetager hvervet som ledende lærer, ydes et tillæg på kr. 8. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der vejleder pædagogikumkandidater, ydes et tillæg på kr. pr. pædagogikumkandidat. Ved omprøve ydes der yderligere et honorar på kr. (grundbeløb pr. 31. marts 2012) pr. pædagogikumkandidat. I øvrigt henvises til aftale af 5. november 1999 om praktikvejledning i forbindelse med pædagogikum på erhvervsskolerne. 9. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der udfører hvervet som skolehjemsassistent, ydes et tillæg på 32,48 kr. pr. arbejdstime og 275,24 kr. pr. sovevagt. Der ydes ikke samtidig natpenge eller anden ulempegodtgørelse for disse timer/vagter. 10. Samtlige tillæg er angivet i grundbeløb niveau 31. marts Hvor intet andet står anført, er tillæggene angivet som årlige grundbeløb. 11. Ansættelsesmyndigheden indbetaler et pensionsbidrag på 18 pct. af de pensionsgivende løndele, herunder følgende tillæg: a) Særlige tillæg efter 1, stk. 2 b) Særlige tillæg efter 2, stk. 2 c) Undervisningstillæg efter 3 d) Undervisningstillæg efter 4 og e) Undervisningstillæg efter 5 Stk. 2. Der kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag samt resultatløn. Stk. 3. Egetbidraget anses at udgøre 1/3 og arbejdsgivers bidrag 2/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. 30

31 Stk. 4. Såvel egetbidrag som arbejdsgiver bidrag indbetales af arbejdsgiveren til pensionskassen. For ansatte, der er medlem af Pensionsordningen for Erhvervsskoler eller Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv., indbetales pensionsbidragene af tillæg til CO10- Konto i PFA Pension, jf. dog stk. 5. For ansatte, der er omfattet af den forsikringsmæssige pensionsordning i PFA Pension for tjenestemandslignende ansatte under Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde, indbetales pensionsbidragene til denne, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Lærere som får indbetalt pensionsbidrag til PFA Pension jf. stk. 4, kan dog vælge i stedet at få indbetalt pensionsbidrag til Lærernes Pension med virkning fra 1. januar Dette skal i så fald meddeles ansættelsesmyndigheden skriftligt inden 1. oktober om aftrapning af overløn i aftale af 28. juli 1995 om overgangsordning for lærere ansat ved landbrugsskolerne om aftrapning af overløn, indgået mellem Undervisningsministeriet og Dansk Teknisk Lærerforbund, opretholdes uændret. 13. Aftalen har virkning fra den 1. april Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 11. august 2015 om løn til tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse på hidtidigt lønsystem. Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Stk. 4. Lærere er ikke omfattet af lokallønsordningen, men der kan lokalt aftales engangsvederlag. København, den 25. juni 2015 Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Sara Talaii Olesen 31

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser 2002 Cirkulære af 14. september 2004 Perst. nr. 051-04 PKAT nr. 206, 211 og

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 027-11 PKAT 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/75-3 Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde

Læs mere

Cirkulære om aftale for

Cirkulære om aftale for Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2015 Cirkulære

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af 19. november 2009 Perst. nr. 065-09 PKAT nr. 127 J.nr. 09-332/31-13 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved erhvervsskoler - nyt lønsystem og hidtidigt lønsystem 1999 X.X.X INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen, den 3. november David Sembach. CIR nr af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018

Moderniseringsstyrelsen, den 3. november David Sembach. CIR nr af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 CIR nr 11024 af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2014-1513-0157 Senere ændringer til

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2005 Cirkulære af

Læs mere

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 042-14 PKAT nr.

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter Cirkulære af 19. maj 2011 Perst.nr. 018-11 PKAT 149 J.nr. 10-331-42 Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 13. april 2005 Perst. nr. 008-05 PKAT nr. J.nr. 04-861-52

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2004 Cirkulære af 15.

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under Akademikernes forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 026-15 PKAT nr.

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 036-14 PKAT nr.

Læs mere

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair Cirkulære om organisationsaftale for Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst. nr. 015-10 PKAT

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende

Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2008 Cirkulære af 10. februar 2009 PKAT nr. 201 J.nr. 09-333/21-37

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemands-

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat 2005 Cirkulære af 5. januar 2006 Perst. nr. 002-06 PKAT nr. 201 og 243 J.nr. 04-402-47 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.

Lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv. Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 040-14 PKAT nr. 0062 J.nr. 2013-1513-076 Dataark PKAT med specifikation 0062 Fællesoverenskomst

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven 2005 Cirkulære af 30. juni 2005 Perst. nr. 037-05 PKAT nr. 240 J.nr. 04-815-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 2008 Cirkulære af 28. juli 2008 Perst.

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE i FORSVARSMINISTERIET UNDER FORSVARETS CIVIL ETATS FORHANDLINGSOMRÅDE Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om aftale for Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst.

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 003-12 PKAT nr. 0174 J.nr. 10-333/21-44 Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2011 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 036-13 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Cirkulære om aftale for

Cirkulære om aftale for Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSUskoler) 2008 Cirkulære

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Cirkulære om organisationsaftale for Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 2002 Cirkulære af 26. august 2003 Perst. nr. 067-03

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn mv. for. lærere ved. erhvervsskolerne. m.fl.

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn mv. for. lærere ved. erhvervsskolerne. m.fl. FINANSMINISTERIET lærere ved Cirkulære om løn mv. for m.fl. erhvervsskolerne 1995 CIRKULÆRE OM LØN MV. FOR LÆRERE VED ERHVERVSSKOLERNE M.FL. Som led i forliget mellem finansministeren og Centralorganisationernes

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 29.10.03 J. nr. 5.1./02-05-1 Om: Implementering af CFU-forligets Bilag M Den 10. oktober 2003 blev en rapport fra arbejdsgruppen om de generelle principper der er fastlagt i bilag M til

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling 24 Bilag 1 Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling (Nyt lønsystem) Kvalifikationstillæg omfatter både kvalifikationstillæg, som aftales for grupper af medarbejdere og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten 2008 Cirkulære af den 12. februar 2009 Perst.

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 002-12 PKAT nr. 115 J.nr. 10-333/64-3 Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære af 18. april 2012 Modst.nr. 016-12 PKAT nr. 150 J.nr. 10-333-51/27 Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Forsvarets civile faglærere

Forsvarets civile faglærere Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere 2014 Cirkulære af 17. september 2014 Modst. nr. 049-14 PKAT nr. 645 J.nr. 2014-1715-0001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 9. september 2011 Perst.nr. 045-11 PKAT 50, 198 J.nr. 10-333/15-5 Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer,

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Malerforbundet i Danmark, Forbundet Træ-Industri-Byg, Dansk Funktionærforbund,

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende Cirkulære om Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten 2004 Cirkulære af 8. december 2004 Perst. nr. 062-04 PKAT nr. 0251 J.nr. 04-861-55 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. 2003 Cirkulære af 19. december 2003 Perst. nr. 002-04 PKAT

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere