PROSPEKT, Udbud af stk. nye Aktier á DKK 1.000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT, 13.01.2009. Udbud af 7.000 stk. nye Aktier á DKK 1.000"

Transkript

1 PROSPEKT, Udbud af 7. stk. nye Aktier á DKK 1.

2 2 Udbud af aktier i Merkur Udviklingslån A/S, prospekt dateret Udbud af nye A-aktier i Merkur Udviklingslån A/S ( Selskabet ), hver á nominelt DKK 1., franko pr. A-aktie ( Udbuddet ), der tegnes til fast kurs 1 ( Tegningskursen ). Selskabet har en aktiekapital på nominelt DKK 5. før Udbuddet er gennemført. Udbuddet består af 7. stk. nye A-aktier. Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af 7. stk. nye A-aktier i Selskabet a nominelt DKK 1.. Der udbydes maksimalt 7. nye A-aktier, svarende til et samlet udbud på nominelt DKK 7... Den eksisterende aktionærs (Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter Merkur ) 5 stk. aktier a nominelt DKK 1. udbydes ikke. Aktierne vil ikke blive søgt optaget til handel på et reguleret marked. Udbuddet gennemføres, såfremt alle udbudte aktier tegnes. Industrialiseringsfonden for Udviklingslande ( IFU ) har givet skriftligt tilsagn i henhold til aktionæroverenskomst, vedlagt som bilag 8, om at tegne et beløb svarende til Merkurs aktietegning med tillæg af et beløb svarende til de aktier, der tegnes under Udbuddet, i alt DKK IFU s aktier udstedes som B-aktier og udgør nominelt DKK 1., pr. B-aktie, der tegnes til kurs 1. Selskabets aktiekapital vil inklusiv de eksisterende 5 aktier efter Udbuddet udgøre DKK De eksisterende 5 aktier i Selskabet vil efter udbuddet være Aaktier. Såfremt det samlede antal modtagne tegningsordrer i forbindelse med udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget en reduktion efter retningslinjer, der fastsættes af Selskabet. Det vil i forbindelse hermed blive tilstræbt at sikre en hensigtsmæssig fremtidig aktionærstruktur under hensyntagen til kriterier som bl.a. investortype og spredning af aktiekapital. Det er endvidere hensigten, at alle ordrer op til et vist niveau sikres fuld tildeling, mens ordrer, der overstiger dette niveau, forventes at blive reduceret forholdsmæssigt. Alle vil være sikret minimumsbeløbet på 5. kr., medmindre alene antallet af ordrer vil medføre en overskridelse af det udbudte beløb. Aktierne i Selskabet udbydes i perioden fra den til den..29, begge dage inklusive. Registrering af Aktierne i Selskabet på investors depot finder sted mod kontant betaling. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder navnlig Lov om Værdipapirhandel Kapitel og den tilhørende Bekendtgørelse nr. 31 af 22. oktober 27 om Prospekter ved Offentlige Udbud Mellem 1. Euro og 2.5. Euro af Visse Værdipapirer. I afsnittene Risikofaktorer, Baggrund for udbuddet af Aktier, Selskabet Merkur Udviklingslån A/S og Langsigtet Prognose er der en gennemgang af de faktorer, som er særligt relevante for en beslutning om investering i Aktier i Selskabet. Det er ikke tilladt nogen at afgive oplysninger eller erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet eller på Selskabets vegne. Udlevering af Prospektet kan ikke på noget tidspunkt betragtes som indeståelse for, at der ikke er sket ændringer i Selskabets virksomhed eller forhold siden datoen for udarbejdelse af Prospektet, eller at oplysningerne i Prospektet er korrekte på noget tidspunkt efter datoen for udarbejdelse af Prospektet. Ændringerne i dette Prospekt, som måtte indtræde mellem tidspunktet for godkendelse og første handelsdag, vil blive offentliggjort i henhold til reglerne i prospektbekendtgørelsen vedrørende prospekttillæg. Dette Prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring fra Selskabet eller Merkur eller IFU til køb eller tegning af Aktier i Selskabet. Udleveringen af Prospektet eller Udbuddet af Aktier er i visse retsområder uden for Danmark begrænset af gældende lovgivning. Personer, der er i besiddelse 2

3 3 af Prospektet, opfordres til selv at indhente oplysninger om disse begrænsninger og endvidere påse efterlevelsen deraf. Hverken Selskabet eller Merkur eller IFU påtager sig noget juridisk ansvar for nogen overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne er en potentiel tegner eller køber af Aktier i Selskabet. Aktierne i Selskabet er ikke og vil ikke i forbindelse med Udbuddet blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en undtagelse fra, eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravet i henhold til Securities Act. Potentielle investorer bør i øvrigt søge professionel investeringsrådgivning og undersøge de juridiske forhold, herunder skatteforhold, der måtte være relevante i forbindelse med erhvervelse af Aktierne. Finansiel formidler Merkur, Den Almennyttige Andelskasse Fremadrettede udsagn Prospektet indeholder fremadrettede udsagn. Udtrykkene vurderer, mener, forventer, skønner, har til hensigt og planlægger samt tilsvarende udtryk kendetegner de fremadrettede udsagn. Disse udsagn forekommer et antal steder, herunder i afsnittene Risikofaktorer, Baggrund for Udbuddet af Aktier, Aktiekapital, Resultatforventninger og Langsigtet prognose. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger i Prospektet, herunder udtalelser vedrørende Selskabets økonomiske stilling, investeringsstrategi, planer og mål for den fremtidige drift, er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre forhold, der kan få Selskabets forventede resultater, udvikling og præstationer til at afvige væsentligt fra de senere realiserede resultater, den udvikling eller de præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i Prospektet gælder kun pr. datoen for udarbejdelsen af Prospektet, og Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Ændringer i oplysningerne i Prospektet, som måtte indtræde mellem tidspunktet for offentliggørelse og første handelsdag, vil dog blive offentliggjort i henhold til reglerne i prospektbekendtgørelsen vedrørende prospekttillæg. Visse andre oplysninger Prospektet indeholder visse markedsoplysninger for de områder, hvor Selskabet planlægger at drive virksomhed. Medmindre andet er angivet, er statistik og anden markedsinformation vedrørende sådanne segmenter baseret på interne skøn støttet af erfaring. Oplysninger fra undersøgelser og forventninger er korrekt gengivet, og der er efter Selskabets overbevisning ikke udeladt fakta, som kan medføre, at de i Prospektet gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. 3

4 4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ansvar og erklæringer 2. Resumé 3. Baggrund for udbuddet af aktier 4. Organisationsoversigt 5. Risikofaktorer. Selskabet Merkur Udviklingslån A/S 7. Resultatforventninger 8. Langsigtet prognose 9. Bestyrelse og direktion i Merkur Udviklingslån A/S 1. Aktiekapital og aktionærforhold 11. Tegningsbetingelser. Oplysninger om selskabets aktier 13. Øvrige informationer om selskabet 14. Beskatning 15. Rådgivere 1. Definitioner 17. Tegningsblanket Side Bilag 1 Administrations- og forvaltningsaftale mellem Merkur Udviklingslån A/S og Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 49 Bilag 2 Aftale mellem Merkur Udviklingslån A/S og Merkur, Den Almennyttige Andelskasse om håndtering af omsætningen i Selskabets aktier 52 Bilag 3 Vedtægter for Merkur Udviklingslån A/S ved tidspunktet for Udbuddet 5 Bilag 3a Vedtægter for Merkur Udviklingslån A/S, som de forventes efter gennemførelsen af Udbuddet 3 Bilag 4 Oversigt over certificeringsordninger 9 Bilag 5 Oversigt over relevante samarbejdspartnere blandt udlånsvirksomheder i Europa, der udøver en lignende aktivitet som Merkur Udviklingslån A/S 78 Bilag Cases, der illustrerer arten af den udlånsvirksomhed, der påtænkes 8 Bilag 7 Detaljeret prognose for årene Bilag 8 Aktionæroverenskomst 83 4

5

6

7 7 2. Resumé Dette resumé er en sammenfatning af mere detaljerede oplysninger, som er indeholdt i Prospektet. Resumeet bør læses som en indledning til Prospektet. Resumeet bør endvidere læses i sammenhæng med Prospektet og kan ikke læses alene. Dermed bør en beslutning om investering i Aktierne ikke træffes på baggrund af resuméet, men på baggrund af Prospektet som helhed. Indbringes en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet inden sagen indledes. Såfremt dette resume er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, kan de fysiske eller juridiske personer, som har udarbejdet resumeet ifalde civilretligt erstatningsansvar. 2.1 Baggrund for udbuddet af aktier Baggrunden for udbuddet af aktier er bl.a. - ønsket om at etablere et udlånsselskab, der kan opfylde udækkede lånebehov i små og mellemstore virksomheder, herunder kooperativer, i udviklingslande, således at virksomhederne kan udvikle sig til gavn for deres lokalområde - ønsket om styrke indsatsen for bæredygtighed (økologi, bæredygtigt skovbrug m.m.) og fair trade i udviklingslandene - opbygget erfaring gennem mange år hos projektpartnerne Merkur, Den Almennyttige Andelskasse og Industrialiseringsfonden for Udviklingslande - ønsket om at give private investorer mulighed for at investere i aktiviteter som de nævnte. Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, har gennem årene fået mange henvendelser fra kunder herom. - en succesfuld virksomhed udøvet gennem mange af et antal specialiserede europæiske finansielle virksomheder med en tilsvarende eller lignende aktivitet som den påtænkte. Disse virksomheder giver udtryk for store udækkede behov. De pågældende virksomheder påregnes at ville indgå i samarbejdsrelationer med Merkur Udviklingslån A/S. Baggrunden for udbuddet af aktier er beskrevet nærmere i afsnit Om Merkur Udviklingslån A/S Nedenfor er gengivet de vigtigste dele af afsnit, hvor en udførlig beskrivelse kan findes Grundstruktur Selskabet vil blive drevet som et partnerskab mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse som forestår den daglige forvaltning, og IFU, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande. Begge vil efter gennemførelsen af Udbuddet råde over 5% af stemmerettighederne i selskabet. IFU stiller 7.5. DKK til rådighed som aktiekapital, der efter gennemførelsen af Udbuddet tegnes som B-aktier, i selskabet, forudsat at Merkur, Den Almennyttige Andelskasse sammen med en række private investorer, herunder også fonde, foreninger, organisationer m.m., tegner et tilsvarende beløb (Udbuddet). De private investorer overdrager ved aktietegningen deres stemmeret til Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. IFU påregner at være aktionær i Selskabet i 8 år hvorefter IFU s aktier forventes solgt til de øvrige eller nye aktionærer. Ved salg af IFU s aktier vil der blive taget stilling til, hvordan stemmeretten til IFU s B-aktier herefter mest hensigtsmæssigt kan forvaltes. Der henvises i den forbindelse til, at Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, har forkøbsret til B-aktierne i henhold til aktionæroverenskomst, vedlagt som bilag 8. 7

8 Hovedvirksomhed Selskabets virksomhed og aktiviteter er at udlåne penge som anlægs- og driftskapital til mindre og mellemstore virksomheder, herunder kooperativer, i udviklingslande. Låntagerne skal være certificerede, eller have en plan for at blive certificerede, efter en af de certificeringsordninger, der er nærmere beskrevet nedenfor. Aktiviteterne skal være knyttet til en bæredygtig udviklingsstrategi og kan f.eks. omfatte forarbejdning og salg af økologiske produkter og fair trade produkter. Det er væsentligt, at relationen mellem låntagere og selskabet bliver en fair, fagligt funderet kommerciel relation, hvor der som ved alle andre kommercielle relationer bliver lagt vægt på troværdighed, gensidig opfyldelse af aftaler og rettidig, fyldestgørende information Certificering og CSR De virksomheder, der optager lån i selskabet, vil som udgangspunkt skulle have en certificering enten - som økologisk virksomhed, jf. certificeringer akkrediteret hos IFOAM eller DEMETER - som fair trade virksomhed, jf. reglerne fra FLO og IFAT - som producent af bæredygtige skovbrugsprodukter, jf. reglerne fra FSC. Se bilag 4 for nærmere oplysninger om bl.a. CSR-elementerne i de enkelte certificeringsordninger. Udover de nævnte certificeringsordninger kan Selskabet yde lån efter tilsvarende troværdige bæredygtighedskriterier, herunder også lån, der sigter mod forsyning med vedvarende energi Identificering af primære kunder Selskabets lånekunder vil komme fra flere kilder: - danske og evt. skandinaviske NGO er, som arbejder med erhvervsudvikling i et IFUland. - danske virksomheder, der har relevante virksomheder som samhandelspartnere. - DANIDA s B2B-program, hvor danske virksomheder indgår i samarbejdsrelationer med virksomheder i IFU-lande. - Danske ambassader, der bliver opmærksom på lokale virksomheder, der opfylder kriterierne, og som ønsker at få kontakt med danske handelspartnere. - IFU s netværk i form af lokal repræsentation m.m. - Andre konsulentnetværk o.lign. - Samarbejdspartnere som udøver en lignende udlånsvirksomhed, se bilag 5, og som ønsker at inddrage Merkur Udviklingslån A/S i et samarbejde omkring udlån til en konkret virksomhed Samarbejde med udviklingsorganisationer Mange danske bistandsorganisationer arbejder med erhvervsudvikling, der omfatter konkrete virksomheder i et lokalområde. Sådanne bistandsorganisationer har gode forudsætninger for at pege på virksomheder og kooperativer, som kunne kvalificere sig til lån fra selskabet. Set fra organisationernes side kan Merkur Udviklingslån A/S spille en vigtig rolle som uafhængig og kommerciel långiver med fair vilkår. Organisationerne kan ligeledes spille en vigtig rolle i forbindelse med den løbende opfølgning. For at sikre en tæt dialog og en løbende opdatering af Merkur Udviklingslån A/S s viden på erhvervsudviklingsområdet, vil der blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra en række organisationer. 8

9 Geografisk afgrænsning Merkur Udviklingslån A/S kan yde lån til virksomheder i de samme lande, som IFU arbejder i, dvs. lande, der er anført på OECD s DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand, og bruttonational-indkomsten pr. indbygger må ikke overstige USD 2.87 (grænse i 28). En oversigt over landene kan ses på Metodik ved bevilling af lån Der skal for den enkelte lånsøgende virksomhed foreligge forretningsplan og budget, samt regnskaber o.lign. til belysning af historisk udvikling, samt til vurdering af ledelsen. Der vil blive udarbejdet et ansøgningsmateriale på i hvert fald engelsk og spansk. NGOer, lokale og danske/internationale, kan her spille en klargørende eller løbende kapacitetsopbyggende rolle. Afgørende for bevilling af lån er et kendskab til projektet/låntager. Dette kan opnås gennem referencer. Ligeledes kan samarbejde med tilsvarende finansieringsinstitutter være hensigtsmæssigt, enten på syndikeringsbasis eller forvaltningsbasis, for at drage fordel af deres erfaringer og kendskab på stedet. Mulige samarbejdspartnere er f.eks. Shared Interest (UK), Oikocredit (Holland), SIDI (Frankrig) og Triodosbank (Holland). En nærmere beskrivelse af disse 4 virksomheder findes i bilag 5. Også lokale finansieringsinstitutioner kan komme på tale som samarbejdspartnere Risikospredning og løbetid for lån Selskabets låneportefølje skal have en passende spredning f.s.v. angår sektorer og geografi. Lån til en enkelt virksomhed kan ikke overstige 1% af Selskabets kapital. Den typiske lånestørrelse vil være DKK. Lånenes løbetid vil typisk være 3-5 år og vil ikke overstige 1 år Valutarisici Lånene ydes fortrinsvis i konvertibel valuta, DKK, EUR eller USD. Dette er særlig relevant i tilfælde, hvor låntager eksporterer produkter og indgår kontrakter med aftagere i disse valutaer, hvorved der ikke optræder valutarisici for låntager. Selskabet anser sin valutarisiko ved udlån i EUR for at være begrænset og vil som udgangspunkt ikke afdække denne. Selskabets valutarisiko ved udlån i USD vil blive søgt afdækket. Selskabet vil desuden kunne foretage udlån i lokal valuta i tilfælde, hvor dette er relevant. Valutarisikoen herved vil blive søgt kompenseret ved fastsættelsen af en rentesats, der tager højde for den aktuelle inflation i det pågældende land Merkur Udviklingslån A/S s relevante aftaler Selskabet har indgået administrations- og forvaltningsaftale med Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, samt Aftale om håndtering af omsætningen i Selskabets A-aktier. Aftalerne findes som bilag 1 og 2 og er nærmere beskrevet i afsnittene.8.1 og Særligt om omsætningen af Selskabets A-aktier (ønsker om køb og salg) gælder, at investorerne - bortset fra IFU, der alene vil komme til at eje B-aktier - kan omsætte deres aktier efter følgende model: - A-aktierne omsættes 2 gange årligt, i tilslutning til offentliggørelse af årsrapport og halvårsrapport. aktionærer der ønsker at sælge aktier, henvender sig til Merkur og skrives på en liste i dato-orden. Den, der henvender sig først, får solgt først. Tilsvarende oprettes en liste over aktionærer eller andre, der er interesseret i at erhverve (flere) A-aktier. Den der henvender sig først, køber først. 9

10 1 - - Når årsregnskab og halvårsregnskab foreligger, beregnes den indre værdi af A-aktierne, som vil være den værdi, A-aktierne omsættes til i en periode på 1 mdr. efter offentliggørelsen af regnskabet. Såfremt der mellem regnskabsdatoen og offentliggørelsen indtræffer begivenheder, der væsentligt forrykker værdien af aktierne tages der hensyn hertil ved beregningen af den indre værdi. Når fristen på 1 mdr. er udløbet, startes forfra med nye lister. Salgs- og købsønsker, der ikke blev opfyldt, overføres til den nye liste. Merkur varetager handelen og de øvrige praktiske forhold. Merkur modtager herfor en kurtage på 1%, minimum 2 kr., som betales af køber, hhv. sælger. 2.3 Resultatforventninger Selskabet forventer, når låneporteføljen er fuldt udbygget efter 3 år, et årligt resultat svarende til 5-% forrentning af Selskabets egenkapital efter skat. Det første driftsår (29) forventes at balancere omkring et nulresultat på grund af indkørings- og opstartsomkostninger. En investering i Selskabet skal derfor ses som langsigtet, idet der ikke kan forventes afkast på kort sigt. Se nærmere om resultatforventninger i afsnit Risikofaktorer Investering i Aktierne indebærer risici. Potentielle investorer bør som led i deres overvejelse om, hvorvidt de skal investere i de udbudte Aktier, nøje vurdere informationerne i dette afsnit samt Prospektets øvrige oplysninger. Risikofaktorerne og disses effekt på resultatforventningerne, jf. afsnit 7 og 8, er belyst efter Selskabets bedste skøn. Skøn vedrørende risikofaktorerne er alene foretaget på baggrund af Selskabets forventninger og kendskab til markedet samt samarbejdspartnernes vurdering af markedet og risici relateret til udlån til virksomheder i udviklingslande. Afsnit 5 vedrørende risikofaktorer beskriver følgende risici: - Kreditrisiko - Landerisiko - Naturkatastrofer - Valutarisici - Afviklings- og driftsrisici - Forsinket opbyggelse af låneportefølje - Skatter og afgifter De ovenstående risici er ikke at opfatte som udtømmende, men indeholder de væsentligste risici efter Selskabets vurdering. Endvidere er rækkefølgen af risikofaktorerne uden betydning. 2.5 Tegningsbetingelser Tegningsbeløb Der udbydes 7. nye A-aktier á nominelt DKK 1.. Den eksisterende aktionærs (Merkur, Den Almennyttige Andelskasse) 5 stk. aktier a nominelt DKK 1. udbydes ikke. Der skal minimum tegnes 5 A-aktier á DKK 1.. Der er ingen begrænsninger i den enkelte investors maksimumstegning. Den enkelte investor kan indgive flere tegningsordrer. Udbuddet gennemføres, såfremt alle udbudte aktier tegnes Overtegning og evt. reduktion Såfremt det samlede antal modtagne tegningsordrer i forbindelse med Udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget en reduktion efter retningslinjer, der fastsættes af Selskabet. Det vil i forbindelse hermed blive tilstræbt at sikre en hensigtsmæssig fremtidig 1

11 11 aktionærstruktur under hensyntagen til kriterier som bl.a. investortype og spredning af aktiekapital. Det er endvidere hensigten, at alle ordrer op til et vist niveau sikres fuld tildeling mens ordrer, der overstiger dette niveau, forventes at blive reduceret forholdsmæssigt. Alle vil være sikret minimumsbeløbet på 5. kr., medmindre alene antallet af ordrer vil medføre en overskridelse af det udbudte beløb Tegningskurs Bestyrelsen har besluttet, at tegning af Selskabets Aktier sker til kurs 1 pr. Aktie á nominelt DKK1., franko. Omkostningerne ved Udbuddet betales af Selskabet og fremgår af afsnit Selskabet har ansvaret for kursen, som offentliggøres i dette Prospekt, og som ligger fast i tegningsperioden Tegningsperiode Tegningsperioden strækker sig over perioden fra den til den..29, begge dage inklusive. Alle tegningsordrer, der er indleveret til nedenstående tegningssted senest fredag den.1.29 kl.1., vil blive opfyldt til tegningskursen medmindre der overtegnes jf. pkt Udbuddet lukkes ikke tidligere Tegningssteder Tegning af A-aktier i Selskabet kan ske ved at indlevere tegningsblanketten, som er optrykt bagerst i dette Prospekt i udfyldt og underskrevet stand til Merkur, se adresser bagest i prospektet. Afgivelse af tegningsordrer ved indlevering af tegningsblanket er bindende for investor Offentliggørelse af Udbuddets resultat Udbuddets resultat forventes offentliggjort via Merkurs hjemmeside den Handel med Selskabets aktier Selskabets Aktier søges ikke optaget på noget reguleret marked. Et internt marked vil blive administreret af Merkur. Dette markeds funktionsmåde er beskrevet i afsnit Betaling og registrering i depot Betaling for Aktierne sker den mod registrering af Aktierne i depot Fondskode ISIN kode for Merkur Udviklingslån A/S (A-aktier) er DK Provenu ved Udbuddet Ved et samlet udbud på i alt 7. nye A-aktier á DKK 1., franko forventes Selskabets nettoprovenu efter afholdelse af omkostninger forbundet med Udbuddet at udgøre ca. DKK, mio. Hertil kommer provenuet af kapitalindskud fra IFU, jf. afsnit 2.2.1, DKK 7.5 mio Gældende lovgivning Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, december måned 28. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for de almindelige domstole i Danmark. 11

12 2.5. Tilbagekaldelse af Udbuddet Tilbagekaldelse af Udbuddet kan ske indtil dagen før offentliggørelsen af Udbuddets resultat. Tilbagekaldelse kan ske, hvis der indtræffer begivenheder, som efter Selskabets eller Merkurs eller IFU s bedste overbevisning vil gøre gennemførelsen utilrådelig Handel med og afregning af Aktier Når Aktierne i Selskabet afregnes, vil Aktierne blive registreret på aktionærernes depoter. Merkur, Den Almennyttige Andelskasse fungerer som clearingcenter for alle transaktioner Udvanding Der er kun en aktionær i Selskabet på tidspunktet for Udbuddet. Da Merkur som eksisterende aktionær har tegnet aktier på samme vilkår som i Udbuddet, sker der ingen udvanding af eksisterende aktionærer. 2. Tidsplan Forventet offentliggørelse af finansiel information: Halvårsrapport august måned 29 Årsrapport marts måned 21 Ordinær generalforsamling april måned 21

13 13 3. Baggrund for Udbuddet af Aktier 3.1 Baggrund Merkur har mange års erfaring i udlån til virksomheder, der arbejder med bæredygtighed og kombinerer dette med en økonomisk sund forretningsdrift. Endvidere har Merkur erfaring med finansiering af ordrebaserede forudbetalinger til leverandører af certificerede produkter (Fair Trade, økologisk, FSC. Se nærmere i bilag 4). Disse leverandører er placeret i udviklingslande, som også vil være markedet for Merkur Udviklingslån A/S s aktiviteter. Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, IFU, har mange års erfaring med investering i virksomheder i udviklingslande. IFU s baggrund for deltagelse i Merkur Udviklingslån A/S er bl.a. et ønske om at kunne nå ud til virksomheder, der normalt er for små til et direkte IFUengagement. Selskabet er stiftet med henblik på at tilbyde investorer muligheden for at investere i udlån til små og mellemstore virksomheder i udviklingslande, for derigennem at bidrage til økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag i de pågældende lande. Samtidig er det hensigten at investorerne skal have et rimeligt afkast af deres investering. Danske bistandsorganisationer har efterlyst bedre lånemuligheder for små og mellemstore virksomheder, herunder kooperativer i forbindelse med projekter i udviklingslande, hvor de pågældende organisationer arbejder med udviklingen af et lokalområde, hvilket naturligt også omfatter erhvervsudvikling. En række specialiserede finansielle virksomheder i flere europæiske lande har gennem mange år drevet en udlånsvirksomhed, der ligger tæt på Selskabets påtænkte virksomhed. 4 eksempler på sådanne virksomheder er beskrevet nærmere i bilag 5. Erfaringerne fra disse finansielle virksomheder har været positive og vist, at det er muligt at drive en udlånsvirksomhed, der er finansielt bæredygtig og som samtidig bidrager til udviklingen af de låntagende virksomheder og deres lokalområder. Samtaler med de fire virksomheder, jf. bilag 5, har vist et stort behov for yderligere lånekapital, og alle 4 virksomheder er derfor interesseret i at samarbejde med Merkur Udviklingslån A/S om udlån til konkrete virksomheder. Et sådant samarbejde vil indebære store fordele i forbindelse med vurderingen af projekter og den efterfølgende opfølgning, da flere af de nævnte finansielle virksomheder er repræsenteret lokalt på forskellig vis. Mindre og mellemstore virksomheder samt kooperativer har i mange udviklingslande vanskeligheder med at få adgang til drifts- og anlægslån, og i nogle tilfælde kun på vilkår, der ikke er rimelige for virksomhederne typisk meget korte tilbagebetalingstider. Vanskelighederne på banksiden skyldes typisk en eller flere af nedenstående faktorer - de stedlige banker har begrænset fokus på mindre virksomheder og særligt virksomheder i landdistrikter - uhensigtsmæssige sædvaner, som f.eks. krav om løbetider, der er for korte i forhold til en kommerciel afskrivning af et aktiv - bureaukrati med helt urealistiske behandlingstider for en låneanmodning, helt op til måneder er set. - For høje renter i forhold til den reelle kreditrisiko Hertil kommer tilfælde, hvor virksomhederne ikke har et tilstrækkeligt administrativt niveau til at kunne håndtere optagelse af lånekapital. I sådanne tilfælde vil Selskabet naturligvis heller ikke kunne hjælpe, med mindre det sker i tilknytning til en kompetenceopbygning, f.eks. med støtte fra en bistandsorganisation. Gennem Selskabets udlånsaktivitet forventes virksomhedernes stilling overfor lokale banker at forbedres, da bankerne vil kunne se, at virksomhederne er kreditværdige, og bankerne vil blive mere motiverede til at tilbyde rimelige vilkår. 13

14 Anvendelse af provenu Provenuet fra Udbuddet vil blive anvendt til at opbygge en udlånsportefølje i henhold til Selskabets investeringsstrategi, jf. afsnit.3. 14

15 15 4. Organisationsoversigt Den forventede selskabsstruktur i forlængelse af Udbuddet vil være følgende: IFU Merkur NGO 5% af stemmerne 5% af stemmerne Følgegruppe (rådgivende) Merkur UdviklingslånA/S Bestyrelse 1 medlem udpeges af Merkur 1 medlem udpeges af IFU 1 medlem udpeges af Merkur og IFU Direktion Merkurs direktør Sagsbehandling Selskabet har administrations-og forvaltningsaftale med Merkur Figur 4.1. Organisationsoversigt Der er indgået aftale med Merkur, Den Almennyttige Andelskasse om administration og sagsbehandling. Aftalen er vedlagt Prospektet som bilag 1. Da administrationen af Selskabet er outsourcet, er der ud over adm. direktør Lars Pehrson ingen ansatte. Om NGO-følgegruppen, se nærmere i afsnit.4 15

16 1 5. Risikofaktorer Investering i Aktierne indebærer risici. Potentielle investorer bør som led i deres overvejelse om, hvorvidt de skal investere i de udbudte Aktier, nøje vurdere informationerne i dette afsnit samt Prospektets øvrige oplysninger. Risikofaktorerne og disses effekt på resultatforventningerne, jf. afsnit 7 og 8, er belyst efter Selskabets bedste skøn. Skøn vedrørende risikofaktorerne er alene foretaget på baggrund af Selskabets forventninger og kendskab til markedet samt samarbejdspartnernes skøn af markedet og risici relateret til udlån til låntagere i udviklingslande. Investors risiko kan vurderes ud fra risici relateret til forretningsaktiviteterne i Selskabet og risici relateret til Udbuddet af Aktierne. Disse risici er behandlet i afsnit 5.1. og 5.2. Risiciene vil kunne have indflydelse på investors afkast. De nedenfor anførte risici er ikke udtømmende, men indeholder efter Selskabets vurdering de væsentligste risici. Endvidere er rækkefølgen, hvori risikofaktorerne beskrives, ikke et udtryk for disses betydning. Realiseres en eller flere af de beskrevne risikofaktorer, vil kursen på Selskabets Aktier kunne falde og investorerne vil kunne miste hele eller dele af deres investering. Da udviklingen af de makroøkonomiske risici og de specifikke risici kan have en betydelig indflydelse på Selskabets resultater og dermed på investors afkast, bør investor søge professionel rådgivning inden en eventuel investering, herunder rådgivning om skatteforhold. 5.1 Risici relateret til forretningsaktiviteterne Kreditrisiko Da Selskabets aktivitet består i at yde lån, vil den væsentligste risiko for Selskabet være kreditrisiko, dvs. risikoen for at låntagere ikke betaler deres lån tilbage. Kreditrisikoen for lån til små og mellemstore virksomheder samt kooperativer i udviklingslande vil være større end risikoen ved udlån til tilsvarende virksomheder i f.eks. Danmark. Det skyldes bl.a. følgende faktorer: - tæt kontakt til virksomheden og opfølgning er vanskeligere - virksomhederne har ikke altid samme organisationsniveau som en dansk virksomhed, ligesom kontrolmiljøet, herunder revision, kan være svagere organiseret. - muligheden for at stille sikkerheder er ofte vanskeligere, hvilket bl.a. kan skyldes uklare ejer- eller brugsretsforhold til jord, ligesom adgangen til at inddrive midler fra stillede sikkerheder kan være vanskeligere. Selskabet regner i sine budgetter med et tabsniveau på 2% årligt af låneporteføljen. Til sammenligning havde danske pengeinstitutter en nedskrivningsprocent på,7% p.a. som gennemsnit for årene 23-27, og de mindre og mellemstore pengeinstitutter havde for samme periode en gennemsnitlig nedskrivningsprocent på,27%. Hvis Selskabets niveau for tab og nedskrivninger kommer til at overstige 2% p.a., vil aktionærernes afkast blive mindre end forudset Landerisiko De lande, som Selskabets låntagere opererer i, kan have en vis eksponering for risici såsom uroligheder, politiske omvæltninger, politiske indgreb (f.eks. i forhold til betalinger til udlandet). De enkelte landes økonomiske udvikling, herunder forhold som inflation, arbejdsløshed m.m., kan tage uventede retninger. Sådanne begivenheder kan påvirke låntagernes evne til at tilbagebetale lånene, således at tilbagebetaling sker forsinket, kun delvist eller slet ikke. Selskabet vil undgå udlån til virksomheder, der er placeret i særligt udsatte eller ustabile lande Naturkatastrofer I nogle af de områder, hvor Selskabet har lånekunder, er der risiko for naturkatastrofer som orkaner, tørke, kraftig regn eller jordskælv. De globale klimaændringer har generelt gjort vejrforholdene mere uforudsigelige. 1

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Investér bæredygtigt i udviklingslande

Investér bæredygtigt i udviklingslande Investér bæredygtigt i udviklingslande Vil du være med til at give mindre virksomheder og kooperativer i udviklingslande adgang til finansiering på fair vilkår? Køb aktier i Merkur Udviklingslån A/S Om

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 UDBUDSPROSPEKT 2009 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 2 INDLEDNING Indledning 1.2 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Udbud af op til DKK 750.000.000 Hybrid Kernekapital Dette Prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, CVR nr. 31 46 70 12 ( Banken

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE

FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE Foreningen ei Invest European Retails ("Foreningen")s Prospekt ("Prospektet") består af denne værdipapirnote ("Værdipapirnoten")

Læs mere

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage.

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage. Fortegningsemission af konvertible obligationer 2008 Dicentia 1 Udbud af mellem 5.500.000 og 11.632.200 stk. konvertible obligationer á nom. DKK 5 til DKK 5 pr. konvertibel obligation med fast rente på

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere