PROSPEKT, Udbud af stk. nye Aktier á DKK 1.000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT, 13.01.2009. Udbud af 7.000 stk. nye Aktier á DKK 1.000"

Transkript

1 PROSPEKT, Udbud af 7. stk. nye Aktier á DKK 1.

2 2 Udbud af aktier i Merkur Udviklingslån A/S, prospekt dateret Udbud af nye A-aktier i Merkur Udviklingslån A/S ( Selskabet ), hver á nominelt DKK 1., franko pr. A-aktie ( Udbuddet ), der tegnes til fast kurs 1 ( Tegningskursen ). Selskabet har en aktiekapital på nominelt DKK 5. før Udbuddet er gennemført. Udbuddet består af 7. stk. nye A-aktier. Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af 7. stk. nye A-aktier i Selskabet a nominelt DKK 1.. Der udbydes maksimalt 7. nye A-aktier, svarende til et samlet udbud på nominelt DKK 7... Den eksisterende aktionærs (Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter Merkur ) 5 stk. aktier a nominelt DKK 1. udbydes ikke. Aktierne vil ikke blive søgt optaget til handel på et reguleret marked. Udbuddet gennemføres, såfremt alle udbudte aktier tegnes. Industrialiseringsfonden for Udviklingslande ( IFU ) har givet skriftligt tilsagn i henhold til aktionæroverenskomst, vedlagt som bilag 8, om at tegne et beløb svarende til Merkurs aktietegning med tillæg af et beløb svarende til de aktier, der tegnes under Udbuddet, i alt DKK IFU s aktier udstedes som B-aktier og udgør nominelt DKK 1., pr. B-aktie, der tegnes til kurs 1. Selskabets aktiekapital vil inklusiv de eksisterende 5 aktier efter Udbuddet udgøre DKK De eksisterende 5 aktier i Selskabet vil efter udbuddet være Aaktier. Såfremt det samlede antal modtagne tegningsordrer i forbindelse med udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget en reduktion efter retningslinjer, der fastsættes af Selskabet. Det vil i forbindelse hermed blive tilstræbt at sikre en hensigtsmæssig fremtidig aktionærstruktur under hensyntagen til kriterier som bl.a. investortype og spredning af aktiekapital. Det er endvidere hensigten, at alle ordrer op til et vist niveau sikres fuld tildeling, mens ordrer, der overstiger dette niveau, forventes at blive reduceret forholdsmæssigt. Alle vil være sikret minimumsbeløbet på 5. kr., medmindre alene antallet af ordrer vil medføre en overskridelse af det udbudte beløb. Aktierne i Selskabet udbydes i perioden fra den til den..29, begge dage inklusive. Registrering af Aktierne i Selskabet på investors depot finder sted mod kontant betaling. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder navnlig Lov om Værdipapirhandel Kapitel og den tilhørende Bekendtgørelse nr. 31 af 22. oktober 27 om Prospekter ved Offentlige Udbud Mellem 1. Euro og 2.5. Euro af Visse Værdipapirer. I afsnittene Risikofaktorer, Baggrund for udbuddet af Aktier, Selskabet Merkur Udviklingslån A/S og Langsigtet Prognose er der en gennemgang af de faktorer, som er særligt relevante for en beslutning om investering i Aktier i Selskabet. Det er ikke tilladt nogen at afgive oplysninger eller erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet eller på Selskabets vegne. Udlevering af Prospektet kan ikke på noget tidspunkt betragtes som indeståelse for, at der ikke er sket ændringer i Selskabets virksomhed eller forhold siden datoen for udarbejdelse af Prospektet, eller at oplysningerne i Prospektet er korrekte på noget tidspunkt efter datoen for udarbejdelse af Prospektet. Ændringerne i dette Prospekt, som måtte indtræde mellem tidspunktet for godkendelse og første handelsdag, vil blive offentliggjort i henhold til reglerne i prospektbekendtgørelsen vedrørende prospekttillæg. Dette Prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring fra Selskabet eller Merkur eller IFU til køb eller tegning af Aktier i Selskabet. Udleveringen af Prospektet eller Udbuddet af Aktier er i visse retsområder uden for Danmark begrænset af gældende lovgivning. Personer, der er i besiddelse 2

3 3 af Prospektet, opfordres til selv at indhente oplysninger om disse begrænsninger og endvidere påse efterlevelsen deraf. Hverken Selskabet eller Merkur eller IFU påtager sig noget juridisk ansvar for nogen overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne er en potentiel tegner eller køber af Aktier i Selskabet. Aktierne i Selskabet er ikke og vil ikke i forbindelse med Udbuddet blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en undtagelse fra, eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravet i henhold til Securities Act. Potentielle investorer bør i øvrigt søge professionel investeringsrådgivning og undersøge de juridiske forhold, herunder skatteforhold, der måtte være relevante i forbindelse med erhvervelse af Aktierne. Finansiel formidler Merkur, Den Almennyttige Andelskasse Fremadrettede udsagn Prospektet indeholder fremadrettede udsagn. Udtrykkene vurderer, mener, forventer, skønner, har til hensigt og planlægger samt tilsvarende udtryk kendetegner de fremadrettede udsagn. Disse udsagn forekommer et antal steder, herunder i afsnittene Risikofaktorer, Baggrund for Udbuddet af Aktier, Aktiekapital, Resultatforventninger og Langsigtet prognose. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger i Prospektet, herunder udtalelser vedrørende Selskabets økonomiske stilling, investeringsstrategi, planer og mål for den fremtidige drift, er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre forhold, der kan få Selskabets forventede resultater, udvikling og præstationer til at afvige væsentligt fra de senere realiserede resultater, den udvikling eller de præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i Prospektet gælder kun pr. datoen for udarbejdelsen af Prospektet, og Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Ændringer i oplysningerne i Prospektet, som måtte indtræde mellem tidspunktet for offentliggørelse og første handelsdag, vil dog blive offentliggjort i henhold til reglerne i prospektbekendtgørelsen vedrørende prospekttillæg. Visse andre oplysninger Prospektet indeholder visse markedsoplysninger for de områder, hvor Selskabet planlægger at drive virksomhed. Medmindre andet er angivet, er statistik og anden markedsinformation vedrørende sådanne segmenter baseret på interne skøn støttet af erfaring. Oplysninger fra undersøgelser og forventninger er korrekt gengivet, og der er efter Selskabets overbevisning ikke udeladt fakta, som kan medføre, at de i Prospektet gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. 3

4 4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ansvar og erklæringer 2. Resumé 3. Baggrund for udbuddet af aktier 4. Organisationsoversigt 5. Risikofaktorer. Selskabet Merkur Udviklingslån A/S 7. Resultatforventninger 8. Langsigtet prognose 9. Bestyrelse og direktion i Merkur Udviklingslån A/S 1. Aktiekapital og aktionærforhold 11. Tegningsbetingelser. Oplysninger om selskabets aktier 13. Øvrige informationer om selskabet 14. Beskatning 15. Rådgivere 1. Definitioner 17. Tegningsblanket Side Bilag 1 Administrations- og forvaltningsaftale mellem Merkur Udviklingslån A/S og Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 49 Bilag 2 Aftale mellem Merkur Udviklingslån A/S og Merkur, Den Almennyttige Andelskasse om håndtering af omsætningen i Selskabets aktier 52 Bilag 3 Vedtægter for Merkur Udviklingslån A/S ved tidspunktet for Udbuddet 5 Bilag 3a Vedtægter for Merkur Udviklingslån A/S, som de forventes efter gennemførelsen af Udbuddet 3 Bilag 4 Oversigt over certificeringsordninger 9 Bilag 5 Oversigt over relevante samarbejdspartnere blandt udlånsvirksomheder i Europa, der udøver en lignende aktivitet som Merkur Udviklingslån A/S 78 Bilag Cases, der illustrerer arten af den udlånsvirksomhed, der påtænkes 8 Bilag 7 Detaljeret prognose for årene Bilag 8 Aktionæroverenskomst 83 4

5

6

7 7 2. Resumé Dette resumé er en sammenfatning af mere detaljerede oplysninger, som er indeholdt i Prospektet. Resumeet bør læses som en indledning til Prospektet. Resumeet bør endvidere læses i sammenhæng med Prospektet og kan ikke læses alene. Dermed bør en beslutning om investering i Aktierne ikke træffes på baggrund af resuméet, men på baggrund af Prospektet som helhed. Indbringes en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet inden sagen indledes. Såfremt dette resume er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, kan de fysiske eller juridiske personer, som har udarbejdet resumeet ifalde civilretligt erstatningsansvar. 2.1 Baggrund for udbuddet af aktier Baggrunden for udbuddet af aktier er bl.a. - ønsket om at etablere et udlånsselskab, der kan opfylde udækkede lånebehov i små og mellemstore virksomheder, herunder kooperativer, i udviklingslande, således at virksomhederne kan udvikle sig til gavn for deres lokalområde - ønsket om styrke indsatsen for bæredygtighed (økologi, bæredygtigt skovbrug m.m.) og fair trade i udviklingslandene - opbygget erfaring gennem mange år hos projektpartnerne Merkur, Den Almennyttige Andelskasse og Industrialiseringsfonden for Udviklingslande - ønsket om at give private investorer mulighed for at investere i aktiviteter som de nævnte. Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, har gennem årene fået mange henvendelser fra kunder herom. - en succesfuld virksomhed udøvet gennem mange af et antal specialiserede europæiske finansielle virksomheder med en tilsvarende eller lignende aktivitet som den påtænkte. Disse virksomheder giver udtryk for store udækkede behov. De pågældende virksomheder påregnes at ville indgå i samarbejdsrelationer med Merkur Udviklingslån A/S. Baggrunden for udbuddet af aktier er beskrevet nærmere i afsnit Om Merkur Udviklingslån A/S Nedenfor er gengivet de vigtigste dele af afsnit, hvor en udførlig beskrivelse kan findes Grundstruktur Selskabet vil blive drevet som et partnerskab mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse som forestår den daglige forvaltning, og IFU, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande. Begge vil efter gennemførelsen af Udbuddet råde over 5% af stemmerettighederne i selskabet. IFU stiller 7.5. DKK til rådighed som aktiekapital, der efter gennemførelsen af Udbuddet tegnes som B-aktier, i selskabet, forudsat at Merkur, Den Almennyttige Andelskasse sammen med en række private investorer, herunder også fonde, foreninger, organisationer m.m., tegner et tilsvarende beløb (Udbuddet). De private investorer overdrager ved aktietegningen deres stemmeret til Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. IFU påregner at være aktionær i Selskabet i 8 år hvorefter IFU s aktier forventes solgt til de øvrige eller nye aktionærer. Ved salg af IFU s aktier vil der blive taget stilling til, hvordan stemmeretten til IFU s B-aktier herefter mest hensigtsmæssigt kan forvaltes. Der henvises i den forbindelse til, at Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, har forkøbsret til B-aktierne i henhold til aktionæroverenskomst, vedlagt som bilag 8. 7

8 Hovedvirksomhed Selskabets virksomhed og aktiviteter er at udlåne penge som anlægs- og driftskapital til mindre og mellemstore virksomheder, herunder kooperativer, i udviklingslande. Låntagerne skal være certificerede, eller have en plan for at blive certificerede, efter en af de certificeringsordninger, der er nærmere beskrevet nedenfor. Aktiviteterne skal være knyttet til en bæredygtig udviklingsstrategi og kan f.eks. omfatte forarbejdning og salg af økologiske produkter og fair trade produkter. Det er væsentligt, at relationen mellem låntagere og selskabet bliver en fair, fagligt funderet kommerciel relation, hvor der som ved alle andre kommercielle relationer bliver lagt vægt på troværdighed, gensidig opfyldelse af aftaler og rettidig, fyldestgørende information Certificering og CSR De virksomheder, der optager lån i selskabet, vil som udgangspunkt skulle have en certificering enten - som økologisk virksomhed, jf. certificeringer akkrediteret hos IFOAM eller DEMETER - som fair trade virksomhed, jf. reglerne fra FLO og IFAT - som producent af bæredygtige skovbrugsprodukter, jf. reglerne fra FSC. Se bilag 4 for nærmere oplysninger om bl.a. CSR-elementerne i de enkelte certificeringsordninger. Udover de nævnte certificeringsordninger kan Selskabet yde lån efter tilsvarende troværdige bæredygtighedskriterier, herunder også lån, der sigter mod forsyning med vedvarende energi Identificering af primære kunder Selskabets lånekunder vil komme fra flere kilder: - danske og evt. skandinaviske NGO er, som arbejder med erhvervsudvikling i et IFUland. - danske virksomheder, der har relevante virksomheder som samhandelspartnere. - DANIDA s B2B-program, hvor danske virksomheder indgår i samarbejdsrelationer med virksomheder i IFU-lande. - Danske ambassader, der bliver opmærksom på lokale virksomheder, der opfylder kriterierne, og som ønsker at få kontakt med danske handelspartnere. - IFU s netværk i form af lokal repræsentation m.m. - Andre konsulentnetværk o.lign. - Samarbejdspartnere som udøver en lignende udlånsvirksomhed, se bilag 5, og som ønsker at inddrage Merkur Udviklingslån A/S i et samarbejde omkring udlån til en konkret virksomhed Samarbejde med udviklingsorganisationer Mange danske bistandsorganisationer arbejder med erhvervsudvikling, der omfatter konkrete virksomheder i et lokalområde. Sådanne bistandsorganisationer har gode forudsætninger for at pege på virksomheder og kooperativer, som kunne kvalificere sig til lån fra selskabet. Set fra organisationernes side kan Merkur Udviklingslån A/S spille en vigtig rolle som uafhængig og kommerciel långiver med fair vilkår. Organisationerne kan ligeledes spille en vigtig rolle i forbindelse med den løbende opfølgning. For at sikre en tæt dialog og en løbende opdatering af Merkur Udviklingslån A/S s viden på erhvervsudviklingsområdet, vil der blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra en række organisationer. 8

9 Geografisk afgrænsning Merkur Udviklingslån A/S kan yde lån til virksomheder i de samme lande, som IFU arbejder i, dvs. lande, der er anført på OECD s DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand, og bruttonational-indkomsten pr. indbygger må ikke overstige USD 2.87 (grænse i 28). En oversigt over landene kan ses på Metodik ved bevilling af lån Der skal for den enkelte lånsøgende virksomhed foreligge forretningsplan og budget, samt regnskaber o.lign. til belysning af historisk udvikling, samt til vurdering af ledelsen. Der vil blive udarbejdet et ansøgningsmateriale på i hvert fald engelsk og spansk. NGOer, lokale og danske/internationale, kan her spille en klargørende eller løbende kapacitetsopbyggende rolle. Afgørende for bevilling af lån er et kendskab til projektet/låntager. Dette kan opnås gennem referencer. Ligeledes kan samarbejde med tilsvarende finansieringsinstitutter være hensigtsmæssigt, enten på syndikeringsbasis eller forvaltningsbasis, for at drage fordel af deres erfaringer og kendskab på stedet. Mulige samarbejdspartnere er f.eks. Shared Interest (UK), Oikocredit (Holland), SIDI (Frankrig) og Triodosbank (Holland). En nærmere beskrivelse af disse 4 virksomheder findes i bilag 5. Også lokale finansieringsinstitutioner kan komme på tale som samarbejdspartnere Risikospredning og løbetid for lån Selskabets låneportefølje skal have en passende spredning f.s.v. angår sektorer og geografi. Lån til en enkelt virksomhed kan ikke overstige 1% af Selskabets kapital. Den typiske lånestørrelse vil være DKK. Lånenes løbetid vil typisk være 3-5 år og vil ikke overstige 1 år Valutarisici Lånene ydes fortrinsvis i konvertibel valuta, DKK, EUR eller USD. Dette er særlig relevant i tilfælde, hvor låntager eksporterer produkter og indgår kontrakter med aftagere i disse valutaer, hvorved der ikke optræder valutarisici for låntager. Selskabet anser sin valutarisiko ved udlån i EUR for at være begrænset og vil som udgangspunkt ikke afdække denne. Selskabets valutarisiko ved udlån i USD vil blive søgt afdækket. Selskabet vil desuden kunne foretage udlån i lokal valuta i tilfælde, hvor dette er relevant. Valutarisikoen herved vil blive søgt kompenseret ved fastsættelsen af en rentesats, der tager højde for den aktuelle inflation i det pågældende land Merkur Udviklingslån A/S s relevante aftaler Selskabet har indgået administrations- og forvaltningsaftale med Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, samt Aftale om håndtering af omsætningen i Selskabets A-aktier. Aftalerne findes som bilag 1 og 2 og er nærmere beskrevet i afsnittene.8.1 og Særligt om omsætningen af Selskabets A-aktier (ønsker om køb og salg) gælder, at investorerne - bortset fra IFU, der alene vil komme til at eje B-aktier - kan omsætte deres aktier efter følgende model: - A-aktierne omsættes 2 gange årligt, i tilslutning til offentliggørelse af årsrapport og halvårsrapport. aktionærer der ønsker at sælge aktier, henvender sig til Merkur og skrives på en liste i dato-orden. Den, der henvender sig først, får solgt først. Tilsvarende oprettes en liste over aktionærer eller andre, der er interesseret i at erhverve (flere) A-aktier. Den der henvender sig først, køber først. 9

10 1 - - Når årsregnskab og halvårsregnskab foreligger, beregnes den indre værdi af A-aktierne, som vil være den værdi, A-aktierne omsættes til i en periode på 1 mdr. efter offentliggørelsen af regnskabet. Såfremt der mellem regnskabsdatoen og offentliggørelsen indtræffer begivenheder, der væsentligt forrykker værdien af aktierne tages der hensyn hertil ved beregningen af den indre værdi. Når fristen på 1 mdr. er udløbet, startes forfra med nye lister. Salgs- og købsønsker, der ikke blev opfyldt, overføres til den nye liste. Merkur varetager handelen og de øvrige praktiske forhold. Merkur modtager herfor en kurtage på 1%, minimum 2 kr., som betales af køber, hhv. sælger. 2.3 Resultatforventninger Selskabet forventer, når låneporteføljen er fuldt udbygget efter 3 år, et årligt resultat svarende til 5-% forrentning af Selskabets egenkapital efter skat. Det første driftsår (29) forventes at balancere omkring et nulresultat på grund af indkørings- og opstartsomkostninger. En investering i Selskabet skal derfor ses som langsigtet, idet der ikke kan forventes afkast på kort sigt. Se nærmere om resultatforventninger i afsnit Risikofaktorer Investering i Aktierne indebærer risici. Potentielle investorer bør som led i deres overvejelse om, hvorvidt de skal investere i de udbudte Aktier, nøje vurdere informationerne i dette afsnit samt Prospektets øvrige oplysninger. Risikofaktorerne og disses effekt på resultatforventningerne, jf. afsnit 7 og 8, er belyst efter Selskabets bedste skøn. Skøn vedrørende risikofaktorerne er alene foretaget på baggrund af Selskabets forventninger og kendskab til markedet samt samarbejdspartnernes vurdering af markedet og risici relateret til udlån til virksomheder i udviklingslande. Afsnit 5 vedrørende risikofaktorer beskriver følgende risici: - Kreditrisiko - Landerisiko - Naturkatastrofer - Valutarisici - Afviklings- og driftsrisici - Forsinket opbyggelse af låneportefølje - Skatter og afgifter De ovenstående risici er ikke at opfatte som udtømmende, men indeholder de væsentligste risici efter Selskabets vurdering. Endvidere er rækkefølgen af risikofaktorerne uden betydning. 2.5 Tegningsbetingelser Tegningsbeløb Der udbydes 7. nye A-aktier á nominelt DKK 1.. Den eksisterende aktionærs (Merkur, Den Almennyttige Andelskasse) 5 stk. aktier a nominelt DKK 1. udbydes ikke. Der skal minimum tegnes 5 A-aktier á DKK 1.. Der er ingen begrænsninger i den enkelte investors maksimumstegning. Den enkelte investor kan indgive flere tegningsordrer. Udbuddet gennemføres, såfremt alle udbudte aktier tegnes Overtegning og evt. reduktion Såfremt det samlede antal modtagne tegningsordrer i forbindelse med Udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget en reduktion efter retningslinjer, der fastsættes af Selskabet. Det vil i forbindelse hermed blive tilstræbt at sikre en hensigtsmæssig fremtidig 1

11 11 aktionærstruktur under hensyntagen til kriterier som bl.a. investortype og spredning af aktiekapital. Det er endvidere hensigten, at alle ordrer op til et vist niveau sikres fuld tildeling mens ordrer, der overstiger dette niveau, forventes at blive reduceret forholdsmæssigt. Alle vil være sikret minimumsbeløbet på 5. kr., medmindre alene antallet af ordrer vil medføre en overskridelse af det udbudte beløb Tegningskurs Bestyrelsen har besluttet, at tegning af Selskabets Aktier sker til kurs 1 pr. Aktie á nominelt DKK1., franko. Omkostningerne ved Udbuddet betales af Selskabet og fremgår af afsnit Selskabet har ansvaret for kursen, som offentliggøres i dette Prospekt, og som ligger fast i tegningsperioden Tegningsperiode Tegningsperioden strækker sig over perioden fra den til den..29, begge dage inklusive. Alle tegningsordrer, der er indleveret til nedenstående tegningssted senest fredag den.1.29 kl.1., vil blive opfyldt til tegningskursen medmindre der overtegnes jf. pkt Udbuddet lukkes ikke tidligere Tegningssteder Tegning af A-aktier i Selskabet kan ske ved at indlevere tegningsblanketten, som er optrykt bagerst i dette Prospekt i udfyldt og underskrevet stand til Merkur, se adresser bagest i prospektet. Afgivelse af tegningsordrer ved indlevering af tegningsblanket er bindende for investor Offentliggørelse af Udbuddets resultat Udbuddets resultat forventes offentliggjort via Merkurs hjemmeside den Handel med Selskabets aktier Selskabets Aktier søges ikke optaget på noget reguleret marked. Et internt marked vil blive administreret af Merkur. Dette markeds funktionsmåde er beskrevet i afsnit Betaling og registrering i depot Betaling for Aktierne sker den mod registrering af Aktierne i depot Fondskode ISIN kode for Merkur Udviklingslån A/S (A-aktier) er DK Provenu ved Udbuddet Ved et samlet udbud på i alt 7. nye A-aktier á DKK 1., franko forventes Selskabets nettoprovenu efter afholdelse af omkostninger forbundet med Udbuddet at udgøre ca. DKK, mio. Hertil kommer provenuet af kapitalindskud fra IFU, jf. afsnit 2.2.1, DKK 7.5 mio Gældende lovgivning Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, december måned 28. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for de almindelige domstole i Danmark. 11

12 2.5. Tilbagekaldelse af Udbuddet Tilbagekaldelse af Udbuddet kan ske indtil dagen før offentliggørelsen af Udbuddets resultat. Tilbagekaldelse kan ske, hvis der indtræffer begivenheder, som efter Selskabets eller Merkurs eller IFU s bedste overbevisning vil gøre gennemførelsen utilrådelig Handel med og afregning af Aktier Når Aktierne i Selskabet afregnes, vil Aktierne blive registreret på aktionærernes depoter. Merkur, Den Almennyttige Andelskasse fungerer som clearingcenter for alle transaktioner Udvanding Der er kun en aktionær i Selskabet på tidspunktet for Udbuddet. Da Merkur som eksisterende aktionær har tegnet aktier på samme vilkår som i Udbuddet, sker der ingen udvanding af eksisterende aktionærer. 2. Tidsplan Forventet offentliggørelse af finansiel information: Halvårsrapport august måned 29 Årsrapport marts måned 21 Ordinær generalforsamling april måned 21

13 13 3. Baggrund for Udbuddet af Aktier 3.1 Baggrund Merkur har mange års erfaring i udlån til virksomheder, der arbejder med bæredygtighed og kombinerer dette med en økonomisk sund forretningsdrift. Endvidere har Merkur erfaring med finansiering af ordrebaserede forudbetalinger til leverandører af certificerede produkter (Fair Trade, økologisk, FSC. Se nærmere i bilag 4). Disse leverandører er placeret i udviklingslande, som også vil være markedet for Merkur Udviklingslån A/S s aktiviteter. Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, IFU, har mange års erfaring med investering i virksomheder i udviklingslande. IFU s baggrund for deltagelse i Merkur Udviklingslån A/S er bl.a. et ønske om at kunne nå ud til virksomheder, der normalt er for små til et direkte IFUengagement. Selskabet er stiftet med henblik på at tilbyde investorer muligheden for at investere i udlån til små og mellemstore virksomheder i udviklingslande, for derigennem at bidrage til økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag i de pågældende lande. Samtidig er det hensigten at investorerne skal have et rimeligt afkast af deres investering. Danske bistandsorganisationer har efterlyst bedre lånemuligheder for små og mellemstore virksomheder, herunder kooperativer i forbindelse med projekter i udviklingslande, hvor de pågældende organisationer arbejder med udviklingen af et lokalområde, hvilket naturligt også omfatter erhvervsudvikling. En række specialiserede finansielle virksomheder i flere europæiske lande har gennem mange år drevet en udlånsvirksomhed, der ligger tæt på Selskabets påtænkte virksomhed. 4 eksempler på sådanne virksomheder er beskrevet nærmere i bilag 5. Erfaringerne fra disse finansielle virksomheder har været positive og vist, at det er muligt at drive en udlånsvirksomhed, der er finansielt bæredygtig og som samtidig bidrager til udviklingen af de låntagende virksomheder og deres lokalområder. Samtaler med de fire virksomheder, jf. bilag 5, har vist et stort behov for yderligere lånekapital, og alle 4 virksomheder er derfor interesseret i at samarbejde med Merkur Udviklingslån A/S om udlån til konkrete virksomheder. Et sådant samarbejde vil indebære store fordele i forbindelse med vurderingen af projekter og den efterfølgende opfølgning, da flere af de nævnte finansielle virksomheder er repræsenteret lokalt på forskellig vis. Mindre og mellemstore virksomheder samt kooperativer har i mange udviklingslande vanskeligheder med at få adgang til drifts- og anlægslån, og i nogle tilfælde kun på vilkår, der ikke er rimelige for virksomhederne typisk meget korte tilbagebetalingstider. Vanskelighederne på banksiden skyldes typisk en eller flere af nedenstående faktorer - de stedlige banker har begrænset fokus på mindre virksomheder og særligt virksomheder i landdistrikter - uhensigtsmæssige sædvaner, som f.eks. krav om løbetider, der er for korte i forhold til en kommerciel afskrivning af et aktiv - bureaukrati med helt urealistiske behandlingstider for en låneanmodning, helt op til måneder er set. - For høje renter i forhold til den reelle kreditrisiko Hertil kommer tilfælde, hvor virksomhederne ikke har et tilstrækkeligt administrativt niveau til at kunne håndtere optagelse af lånekapital. I sådanne tilfælde vil Selskabet naturligvis heller ikke kunne hjælpe, med mindre det sker i tilknytning til en kompetenceopbygning, f.eks. med støtte fra en bistandsorganisation. Gennem Selskabets udlånsaktivitet forventes virksomhedernes stilling overfor lokale banker at forbedres, da bankerne vil kunne se, at virksomhederne er kreditværdige, og bankerne vil blive mere motiverede til at tilbyde rimelige vilkår. 13

14 Anvendelse af provenu Provenuet fra Udbuddet vil blive anvendt til at opbygge en udlånsportefølje i henhold til Selskabets investeringsstrategi, jf. afsnit.3. 14

15 15 4. Organisationsoversigt Den forventede selskabsstruktur i forlængelse af Udbuddet vil være følgende: IFU Merkur NGO 5% af stemmerne 5% af stemmerne Følgegruppe (rådgivende) Merkur UdviklingslånA/S Bestyrelse 1 medlem udpeges af Merkur 1 medlem udpeges af IFU 1 medlem udpeges af Merkur og IFU Direktion Merkurs direktør Sagsbehandling Selskabet har administrations-og forvaltningsaftale med Merkur Figur 4.1. Organisationsoversigt Der er indgået aftale med Merkur, Den Almennyttige Andelskasse om administration og sagsbehandling. Aftalen er vedlagt Prospektet som bilag 1. Da administrationen af Selskabet er outsourcet, er der ud over adm. direktør Lars Pehrson ingen ansatte. Om NGO-følgegruppen, se nærmere i afsnit.4 15

16 1 5. Risikofaktorer Investering i Aktierne indebærer risici. Potentielle investorer bør som led i deres overvejelse om, hvorvidt de skal investere i de udbudte Aktier, nøje vurdere informationerne i dette afsnit samt Prospektets øvrige oplysninger. Risikofaktorerne og disses effekt på resultatforventningerne, jf. afsnit 7 og 8, er belyst efter Selskabets bedste skøn. Skøn vedrørende risikofaktorerne er alene foretaget på baggrund af Selskabets forventninger og kendskab til markedet samt samarbejdspartnernes skøn af markedet og risici relateret til udlån til låntagere i udviklingslande. Investors risiko kan vurderes ud fra risici relateret til forretningsaktiviteterne i Selskabet og risici relateret til Udbuddet af Aktierne. Disse risici er behandlet i afsnit 5.1. og 5.2. Risiciene vil kunne have indflydelse på investors afkast. De nedenfor anførte risici er ikke udtømmende, men indeholder efter Selskabets vurdering de væsentligste risici. Endvidere er rækkefølgen, hvori risikofaktorerne beskrives, ikke et udtryk for disses betydning. Realiseres en eller flere af de beskrevne risikofaktorer, vil kursen på Selskabets Aktier kunne falde og investorerne vil kunne miste hele eller dele af deres investering. Da udviklingen af de makroøkonomiske risici og de specifikke risici kan have en betydelig indflydelse på Selskabets resultater og dermed på investors afkast, bør investor søge professionel rådgivning inden en eventuel investering, herunder rådgivning om skatteforhold. 5.1 Risici relateret til forretningsaktiviteterne Kreditrisiko Da Selskabets aktivitet består i at yde lån, vil den væsentligste risiko for Selskabet være kreditrisiko, dvs. risikoen for at låntagere ikke betaler deres lån tilbage. Kreditrisikoen for lån til små og mellemstore virksomheder samt kooperativer i udviklingslande vil være større end risikoen ved udlån til tilsvarende virksomheder i f.eks. Danmark. Det skyldes bl.a. følgende faktorer: - tæt kontakt til virksomheden og opfølgning er vanskeligere - virksomhederne har ikke altid samme organisationsniveau som en dansk virksomhed, ligesom kontrolmiljøet, herunder revision, kan være svagere organiseret. - muligheden for at stille sikkerheder er ofte vanskeligere, hvilket bl.a. kan skyldes uklare ejer- eller brugsretsforhold til jord, ligesom adgangen til at inddrive midler fra stillede sikkerheder kan være vanskeligere. Selskabet regner i sine budgetter med et tabsniveau på 2% årligt af låneporteføljen. Til sammenligning havde danske pengeinstitutter en nedskrivningsprocent på,7% p.a. som gennemsnit for årene 23-27, og de mindre og mellemstore pengeinstitutter havde for samme periode en gennemsnitlig nedskrivningsprocent på,27%. Hvis Selskabets niveau for tab og nedskrivninger kommer til at overstige 2% p.a., vil aktionærernes afkast blive mindre end forudset Landerisiko De lande, som Selskabets låntagere opererer i, kan have en vis eksponering for risici såsom uroligheder, politiske omvæltninger, politiske indgreb (f.eks. i forhold til betalinger til udlandet). De enkelte landes økonomiske udvikling, herunder forhold som inflation, arbejdsløshed m.m., kan tage uventede retninger. Sådanne begivenheder kan påvirke låntagernes evne til at tilbagebetale lånene, således at tilbagebetaling sker forsinket, kun delvist eller slet ikke. Selskabet vil undgå udlån til virksomheder, der er placeret i særligt udsatte eller ustabile lande Naturkatastrofer I nogle af de områder, hvor Selskabet har lånekunder, er der risiko for naturkatastrofer som orkaner, tørke, kraftig regn eller jordskælv. De globale klimaændringer har generelt gjort vejrforholdene mere uforudsigelige. 1

17 17 Sådanne begivenheder kan påvirke låntagernes evne til at tilbagebetale lånene, således at tilbagebetaling sker forsinket, kun delvist eller slet ikke Valutarisici Selskabet vil fortrinsvis yde lån i DKK, EUR og USD eller andre konvertible valutaer. Dette er særlig relevant i tilfælde hvor låntager eksporterer produkter og indgår kontrakter med aftagere i disse valutaer, hvorved der ikke optræder valutarisici for låntager. Udlån i USD og visse andre konvertible valutaer vil blive søgt afdækket mod DKK. Udlån i EUR antages at have en så begrænset kursrisiko for Selskabet, at udlån i EUR ikke påtænkes afdækket mod DKK. Selskabet vil desuden kunne foretage udlån i lokal valuta i tilfælde, hvor dette er relevant. I sådanne tilfælde vil inflationen i det pågældende land blive taget i betragtning ved fastsættelse af rentesatsen for lånet. En sådan inflationsreguleret rentesats vil erfaringsmæssigt i de fleste tilfælde kompensere for et evt. kurstab på den lokale valuta. Virksomheder i lande med meget høj inflation vil ikke kunne opnå lån i lokal valuta. I tilfælde af kursfald på en ikke-afdækket udlånsvaluta, vil det påføre Selskabet et tab Afviklings- og driftsrisici Selskabets låntagere arbejder under certificeringsordninger, der kræver overholdelse af bestemte regelsæt. Dette indebærer risici for uregelmæssigheder eller direkte snyd i forbindelse med regelsættenes overholdelse. Sådanne uregelmæssigheder kan ikke blot begås af virksomheden selv, men også af ansatte eller underleverandører. I tilfælde af uregelmæssigheder kan det påvirke værdien af en enkelt eller flere vareleverancer, eller virksomheden kan i værste fald blive frataget certificeringen. Sådanne begivenheder kan forsinke eller umuliggøre tilbagebetaling af lån. I forbindelse med forsendelse af produkter til eksport kan der opstå problemer undervejs med kølefaciliteter, opbevaring, skadedyr, forsinkelser etc., der kan påvirke værdien af leverancen og dermed også evnen til at tilbagebetale et lån Forsinket opbyggelse af låneportefølje Selskabet påregner at opbygge en låneportefølje på mio. DKK i løbet af 3 år, og budgetterne tager udgangspunkt heri. Sker opbygningen af porteføljen langsommere, vil det resultere i lavere renteindtægter, da udlån vil generere flere renteindtægter end placering af overskydende midler. Til gengæld vil en mindre låneportefølje også betyde en lavere forvaltnings- og administrationsafgift, samt en lavere kreditrisiko Ændringer i det generelle renteniveau. Selskabet budgetterer med en gennemsnitlig udlånsrente på 14% p.a. og en gennemsnitlig forrentning af likvide midler på 4,5% p.a., som efter Selskabets opfattelse svarer til det opnåelige på prospektets udgivelsestidspunkt. Såfremt det generelle renteniveau ændres, vil Selskabets indtægter også kunne ændre sig. Såfremt det viser sig, at der kun kan opnås en forrentning, der er lavere end nævnt ovenfor, vil det have en negativ virkning på Selskabets resultat Skatter og afgifter Selskabet er underlagt dansk selskabsbeskatning, og en ændring heraf kan påvirke investorernes afkast. Selskabet vil være omfattet af en særlig bestemmelse i momsloven ( 45 stk. 4, der henviser til 13 stk. 1 nr. 11, litra a), hvorefter selskabet vil få moms refunderet i forbindelse med salg af finansielle ydelse til lande udenfor EU. Dette har særlig betydning, da betalingen til Merkur, Den Almennyttige Andelskasse i h.t. administrations- og forvaltningsaftalen vil være pålagt moms. En ændring i eller et bortfald af denne bestemmelse kan derfor have en negativ virkning på Selskabets resultat. 17

18 5.2 Risici relateret til Udbuddet af Aktier Provenuets størrelse Selskabet gennemfører kun tegningen, hvis alle aktier sælges. Der er således ikke nogen risiko relateret til et evt. mindre salg af aktier.

19 19. Selskabet Merkur Udviklingslån A/S.1 Grundstruktur Selskabet vil blive drevet som et partnerskab mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, som forestår den daglige forvaltning, og IFU, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande. Begge vil efter gennemførelsen af Udbuddet råde over 5% af stemmerettighederne i selskabet. I henhold til Aktionæroverenskomst, bilag 8, stiller IFU DKK 7.5. til rådighed som aktiekapital (B-aktier) i selskabet, forudsat at Merkur, Den Almennyttige Andelskasse sammen med en række private investorer, herunder også fonde, foreninger og organisationer m.m., tegner et tilsvarende beløb. De private investorer overdrager ved aktietegningen deres stemmeret til Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. IFU påregner at være aktionær i Selskabet i 8 år hvorefter IFU s aktier forventes solgt til de øvrige eller nye aktionærer. Merkur, Den Almennyttige Andelskasse har forkøbsret til Selskabets B-aktier i henhold til Aktionæroverenskomst, Bilag A- og B-aktier For at kunne håndtere forskellen mellem den måde, som hhv. de offentligt udbudte aktier og de aktier, som IFU har forpligtet sig til at tegne, omsættes på, betegnes de offentligt udbudte Aktier, sammen med de Aktier, som ejes af Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, som A-aktier, mens de aktier, som IFU har forpligtet sig til at tegne, betegnes som B-aktier..1.2 Hovedvirksomhed Selskabets virksomhed og aktiviteter er at udlåne penge som anlægs- og driftskapital til mindre og mellemstore virksomheder, herunder kooperativer, i udviklingslande. Låntagerne skal være certificerede, eller have for en plan for at blive certificerede, efter en af de certificeringsordninger, der er nærmere beskrevet nedenfor. Udover de nævnte certificeringsordninger vil Selskabet kunne yde lån efter tilsvarende troværdige bæredygtighedskriterier, herunder lån der har til formål at udbrede anvendelsen af vedvarende energi. Aktiviteterne skal være knyttet til en bæredygtig udviklingsstrategi og kan f.eks. omfatte forarbejdning og salg af økologiske produkter og fair trade produkter. Sådanne virksomheder har meget vanskeligt ved at opnå kredit på det officielle lånemarked i de pågældende lande, og renteniveauerne kan blive meget høje, ikke mindst hvis man er henvist til det grå lånemarked. Det er væsentligt, at relationen mellem låntagere og selskabet bliver en fair, fagligt funderet kommerciel relation, hvor der som ved alle andre kommercielle relationer bliver lagt vægt på troværdighed, gensidig opfyldelse af aftaler og rettidig, fyldestgørende information. Derved kan relationen mellem låntager og selskabet blive af længere varighed, til gensidig gavn..2 Certificering og CSR De virksomheder, der optager lån i selskabet, vil som udgangspunkt skulle have en certificering enten - som økologisk virksomhed, jf. certificeringer akkrediteret hos IFOAM eller DEMETER - som fair trade virksomhed, jf. reglerne fra FLO og IFAT - som producent af bæredygtige skovbrugsprodukter, jf. reglerne fra FSC. De pågældende certificeringer indeholder alle elementer, der går i retning af CSR (Corporate Social Responsibility). Det vil være disse certificeringer, evt. suppleret med indtryk fra besøg hos virksomhederne, der vil danne grundlag for en vurdering af opfyldelsen af Merkur Udviklingslån A/S CSR-politik. 19

20 2 Udover de nævnte certificeringsordninger vil Selskabet kunne yde lån efter tilsvarende troværdige bæredygtighedskriterier, herunder lån der har til formål at udbrede anvendelsen af vedvarende energi. Se bilag 4 for nærmere oplysninger om bl.a. CSR-elementerne i de enkelte certificeringsordninger..3 Identificering af primære kunder Selskabets lånekunder vil komme fra flere kilder: - danske og evt. skandinaviske NGO er, som arbejder med erhvervsudvikling i et IFUland. - danske virksomheder, der har relevante virksomheder som samhandelspartnere - DANIDA s B2B-program, hvor danske virksomheder indgår i samarbejdsrelationer med virksomheder i IFU-lande. - Danske ambassader, der bliver opmærksom på lokale virksomheder, der opfylder kriterierne, og som ønsker at få kontakt med danske handelspartnere. - IFU s netværk i form af lokal repræsentation m.m. - Andre konsulent netværk o.lign. - Samarbejdspartnere som udøver en lignende udlånsvirksomhed, se bilag 5, og som ønsker at inddrage Merkur Udviklingslån i et samarbejde omkring udlån til en konkret virksomhed. Merkur Udviklingslån A/S vil desuden gøre opmærksom på sine udlånsmuligheder ved relevante lejligheder. Et eksempel herpå er den årlige Biofach messe i Nürnberg. Her mødes producenter, eksportører og importører af økologiske og fair-trade produkter fra hele verden..4 Samarbejde med udviklingsorganisationer Mange danske bistandsorganisationer arbejder med erhvervsudvikling, der omfatter konkrete virksomheder i et lokalområde. Sådanne bistandsorganisationer har gode forudsætninger for at pege på virksomheder og kooperativer, som kunne kvalificere sig til lån fra selskabet. Set fra organisationernes side kan Merkur Udviklingslån A/S spille en vigtig rolle som uafhængig og kommerciel långiver med fair vilkår. Organisationerne kan ligeledes spille en vigtig rolle i forbindelse med den løbende opfølgning. For at sikre en tæt dialog og en løbende opdatering af Merkur Udviklingslån A/S s viden på erhvervsudviklingsområdet, vil der blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra en række organisationer. Følgende organisationer har på nuværende tidspunkt givet tilsagn om deltagelse i følgegruppen: Care Danmark Fair Trade Danmark Folkekirkens Nødhjælp FSC Danmark Kaffeklubben.net (Dansk Kaffe Netværk) Max Havelaar Danmark Mellemfolkeligt Samvirke Nepenthes Ulandssekretariatet WWF Verdensnaturfonden Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg 2

Investér bæredygtigt i udviklingslande

Investér bæredygtigt i udviklingslande Investér bæredygtigt i udviklingslande Vil du være med til at give mindre virksomheder og kooperativer i udviklingslande adgang til finansiering på fair vilkår? Køb aktier i Merkur Udviklingslån A/S Om

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere