PROSPEKT, Udbud af stk. nye Aktier á DKK 1.000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT, 13.01.2009. Udbud af 7.000 stk. nye Aktier á DKK 1.000"

Transkript

1 PROSPEKT, Udbud af 7. stk. nye Aktier á DKK 1.

2 2 Udbud af aktier i Merkur Udviklingslån A/S, prospekt dateret Udbud af nye A-aktier i Merkur Udviklingslån A/S ( Selskabet ), hver á nominelt DKK 1., franko pr. A-aktie ( Udbuddet ), der tegnes til fast kurs 1 ( Tegningskursen ). Selskabet har en aktiekapital på nominelt DKK 5. før Udbuddet er gennemført. Udbuddet består af 7. stk. nye A-aktier. Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af 7. stk. nye A-aktier i Selskabet a nominelt DKK 1.. Der udbydes maksimalt 7. nye A-aktier, svarende til et samlet udbud på nominelt DKK 7... Den eksisterende aktionærs (Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter Merkur ) 5 stk. aktier a nominelt DKK 1. udbydes ikke. Aktierne vil ikke blive søgt optaget til handel på et reguleret marked. Udbuddet gennemføres, såfremt alle udbudte aktier tegnes. Industrialiseringsfonden for Udviklingslande ( IFU ) har givet skriftligt tilsagn i henhold til aktionæroverenskomst, vedlagt som bilag 8, om at tegne et beløb svarende til Merkurs aktietegning med tillæg af et beløb svarende til de aktier, der tegnes under Udbuddet, i alt DKK IFU s aktier udstedes som B-aktier og udgør nominelt DKK 1., pr. B-aktie, der tegnes til kurs 1. Selskabets aktiekapital vil inklusiv de eksisterende 5 aktier efter Udbuddet udgøre DKK De eksisterende 5 aktier i Selskabet vil efter udbuddet være Aaktier. Såfremt det samlede antal modtagne tegningsordrer i forbindelse med udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget en reduktion efter retningslinjer, der fastsættes af Selskabet. Det vil i forbindelse hermed blive tilstræbt at sikre en hensigtsmæssig fremtidig aktionærstruktur under hensyntagen til kriterier som bl.a. investortype og spredning af aktiekapital. Det er endvidere hensigten, at alle ordrer op til et vist niveau sikres fuld tildeling, mens ordrer, der overstiger dette niveau, forventes at blive reduceret forholdsmæssigt. Alle vil være sikret minimumsbeløbet på 5. kr., medmindre alene antallet af ordrer vil medføre en overskridelse af det udbudte beløb. Aktierne i Selskabet udbydes i perioden fra den til den..29, begge dage inklusive. Registrering af Aktierne i Selskabet på investors depot finder sted mod kontant betaling. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder navnlig Lov om Værdipapirhandel Kapitel og den tilhørende Bekendtgørelse nr. 31 af 22. oktober 27 om Prospekter ved Offentlige Udbud Mellem 1. Euro og 2.5. Euro af Visse Værdipapirer. I afsnittene Risikofaktorer, Baggrund for udbuddet af Aktier, Selskabet Merkur Udviklingslån A/S og Langsigtet Prognose er der en gennemgang af de faktorer, som er særligt relevante for en beslutning om investering i Aktier i Selskabet. Det er ikke tilladt nogen at afgive oplysninger eller erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet eller på Selskabets vegne. Udlevering af Prospektet kan ikke på noget tidspunkt betragtes som indeståelse for, at der ikke er sket ændringer i Selskabets virksomhed eller forhold siden datoen for udarbejdelse af Prospektet, eller at oplysningerne i Prospektet er korrekte på noget tidspunkt efter datoen for udarbejdelse af Prospektet. Ændringerne i dette Prospekt, som måtte indtræde mellem tidspunktet for godkendelse og første handelsdag, vil blive offentliggjort i henhold til reglerne i prospektbekendtgørelsen vedrørende prospekttillæg. Dette Prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring fra Selskabet eller Merkur eller IFU til køb eller tegning af Aktier i Selskabet. Udleveringen af Prospektet eller Udbuddet af Aktier er i visse retsområder uden for Danmark begrænset af gældende lovgivning. Personer, der er i besiddelse 2

3 3 af Prospektet, opfordres til selv at indhente oplysninger om disse begrænsninger og endvidere påse efterlevelsen deraf. Hverken Selskabet eller Merkur eller IFU påtager sig noget juridisk ansvar for nogen overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne er en potentiel tegner eller køber af Aktier i Selskabet. Aktierne i Selskabet er ikke og vil ikke i forbindelse med Udbuddet blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en undtagelse fra, eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravet i henhold til Securities Act. Potentielle investorer bør i øvrigt søge professionel investeringsrådgivning og undersøge de juridiske forhold, herunder skatteforhold, der måtte være relevante i forbindelse med erhvervelse af Aktierne. Finansiel formidler Merkur, Den Almennyttige Andelskasse Fremadrettede udsagn Prospektet indeholder fremadrettede udsagn. Udtrykkene vurderer, mener, forventer, skønner, har til hensigt og planlægger samt tilsvarende udtryk kendetegner de fremadrettede udsagn. Disse udsagn forekommer et antal steder, herunder i afsnittene Risikofaktorer, Baggrund for Udbuddet af Aktier, Aktiekapital, Resultatforventninger og Langsigtet prognose. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger i Prospektet, herunder udtalelser vedrørende Selskabets økonomiske stilling, investeringsstrategi, planer og mål for den fremtidige drift, er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre forhold, der kan få Selskabets forventede resultater, udvikling og præstationer til at afvige væsentligt fra de senere realiserede resultater, den udvikling eller de præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i Prospektet gælder kun pr. datoen for udarbejdelsen af Prospektet, og Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Ændringer i oplysningerne i Prospektet, som måtte indtræde mellem tidspunktet for offentliggørelse og første handelsdag, vil dog blive offentliggjort i henhold til reglerne i prospektbekendtgørelsen vedrørende prospekttillæg. Visse andre oplysninger Prospektet indeholder visse markedsoplysninger for de områder, hvor Selskabet planlægger at drive virksomhed. Medmindre andet er angivet, er statistik og anden markedsinformation vedrørende sådanne segmenter baseret på interne skøn støttet af erfaring. Oplysninger fra undersøgelser og forventninger er korrekt gengivet, og der er efter Selskabets overbevisning ikke udeladt fakta, som kan medføre, at de i Prospektet gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. 3

4 4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ansvar og erklæringer 2. Resumé 3. Baggrund for udbuddet af aktier 4. Organisationsoversigt 5. Risikofaktorer. Selskabet Merkur Udviklingslån A/S 7. Resultatforventninger 8. Langsigtet prognose 9. Bestyrelse og direktion i Merkur Udviklingslån A/S 1. Aktiekapital og aktionærforhold 11. Tegningsbetingelser. Oplysninger om selskabets aktier 13. Øvrige informationer om selskabet 14. Beskatning 15. Rådgivere 1. Definitioner 17. Tegningsblanket Side Bilag 1 Administrations- og forvaltningsaftale mellem Merkur Udviklingslån A/S og Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 49 Bilag 2 Aftale mellem Merkur Udviklingslån A/S og Merkur, Den Almennyttige Andelskasse om håndtering af omsætningen i Selskabets aktier 52 Bilag 3 Vedtægter for Merkur Udviklingslån A/S ved tidspunktet for Udbuddet 5 Bilag 3a Vedtægter for Merkur Udviklingslån A/S, som de forventes efter gennemførelsen af Udbuddet 3 Bilag 4 Oversigt over certificeringsordninger 9 Bilag 5 Oversigt over relevante samarbejdspartnere blandt udlånsvirksomheder i Europa, der udøver en lignende aktivitet som Merkur Udviklingslån A/S 78 Bilag Cases, der illustrerer arten af den udlånsvirksomhed, der påtænkes 8 Bilag 7 Detaljeret prognose for årene Bilag 8 Aktionæroverenskomst 83 4

5

6

7 7 2. Resumé Dette resumé er en sammenfatning af mere detaljerede oplysninger, som er indeholdt i Prospektet. Resumeet bør læses som en indledning til Prospektet. Resumeet bør endvidere læses i sammenhæng med Prospektet og kan ikke læses alene. Dermed bør en beslutning om investering i Aktierne ikke træffes på baggrund af resuméet, men på baggrund af Prospektet som helhed. Indbringes en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet inden sagen indledes. Såfremt dette resume er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, kan de fysiske eller juridiske personer, som har udarbejdet resumeet ifalde civilretligt erstatningsansvar. 2.1 Baggrund for udbuddet af aktier Baggrunden for udbuddet af aktier er bl.a. - ønsket om at etablere et udlånsselskab, der kan opfylde udækkede lånebehov i små og mellemstore virksomheder, herunder kooperativer, i udviklingslande, således at virksomhederne kan udvikle sig til gavn for deres lokalområde - ønsket om styrke indsatsen for bæredygtighed (økologi, bæredygtigt skovbrug m.m.) og fair trade i udviklingslandene - opbygget erfaring gennem mange år hos projektpartnerne Merkur, Den Almennyttige Andelskasse og Industrialiseringsfonden for Udviklingslande - ønsket om at give private investorer mulighed for at investere i aktiviteter som de nævnte. Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, har gennem årene fået mange henvendelser fra kunder herom. - en succesfuld virksomhed udøvet gennem mange af et antal specialiserede europæiske finansielle virksomheder med en tilsvarende eller lignende aktivitet som den påtænkte. Disse virksomheder giver udtryk for store udækkede behov. De pågældende virksomheder påregnes at ville indgå i samarbejdsrelationer med Merkur Udviklingslån A/S. Baggrunden for udbuddet af aktier er beskrevet nærmere i afsnit Om Merkur Udviklingslån A/S Nedenfor er gengivet de vigtigste dele af afsnit, hvor en udførlig beskrivelse kan findes Grundstruktur Selskabet vil blive drevet som et partnerskab mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse som forestår den daglige forvaltning, og IFU, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande. Begge vil efter gennemførelsen af Udbuddet råde over 5% af stemmerettighederne i selskabet. IFU stiller 7.5. DKK til rådighed som aktiekapital, der efter gennemførelsen af Udbuddet tegnes som B-aktier, i selskabet, forudsat at Merkur, Den Almennyttige Andelskasse sammen med en række private investorer, herunder også fonde, foreninger, organisationer m.m., tegner et tilsvarende beløb (Udbuddet). De private investorer overdrager ved aktietegningen deres stemmeret til Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. IFU påregner at være aktionær i Selskabet i 8 år hvorefter IFU s aktier forventes solgt til de øvrige eller nye aktionærer. Ved salg af IFU s aktier vil der blive taget stilling til, hvordan stemmeretten til IFU s B-aktier herefter mest hensigtsmæssigt kan forvaltes. Der henvises i den forbindelse til, at Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, har forkøbsret til B-aktierne i henhold til aktionæroverenskomst, vedlagt som bilag 8. 7

8 Hovedvirksomhed Selskabets virksomhed og aktiviteter er at udlåne penge som anlægs- og driftskapital til mindre og mellemstore virksomheder, herunder kooperativer, i udviklingslande. Låntagerne skal være certificerede, eller have en plan for at blive certificerede, efter en af de certificeringsordninger, der er nærmere beskrevet nedenfor. Aktiviteterne skal være knyttet til en bæredygtig udviklingsstrategi og kan f.eks. omfatte forarbejdning og salg af økologiske produkter og fair trade produkter. Det er væsentligt, at relationen mellem låntagere og selskabet bliver en fair, fagligt funderet kommerciel relation, hvor der som ved alle andre kommercielle relationer bliver lagt vægt på troværdighed, gensidig opfyldelse af aftaler og rettidig, fyldestgørende information Certificering og CSR De virksomheder, der optager lån i selskabet, vil som udgangspunkt skulle have en certificering enten - som økologisk virksomhed, jf. certificeringer akkrediteret hos IFOAM eller DEMETER - som fair trade virksomhed, jf. reglerne fra FLO og IFAT - som producent af bæredygtige skovbrugsprodukter, jf. reglerne fra FSC. Se bilag 4 for nærmere oplysninger om bl.a. CSR-elementerne i de enkelte certificeringsordninger. Udover de nævnte certificeringsordninger kan Selskabet yde lån efter tilsvarende troværdige bæredygtighedskriterier, herunder også lån, der sigter mod forsyning med vedvarende energi Identificering af primære kunder Selskabets lånekunder vil komme fra flere kilder: - danske og evt. skandinaviske NGO er, som arbejder med erhvervsudvikling i et IFUland. - danske virksomheder, der har relevante virksomheder som samhandelspartnere. - DANIDA s B2B-program, hvor danske virksomheder indgår i samarbejdsrelationer med virksomheder i IFU-lande. - Danske ambassader, der bliver opmærksom på lokale virksomheder, der opfylder kriterierne, og som ønsker at få kontakt med danske handelspartnere. - IFU s netværk i form af lokal repræsentation m.m. - Andre konsulentnetværk o.lign. - Samarbejdspartnere som udøver en lignende udlånsvirksomhed, se bilag 5, og som ønsker at inddrage Merkur Udviklingslån A/S i et samarbejde omkring udlån til en konkret virksomhed Samarbejde med udviklingsorganisationer Mange danske bistandsorganisationer arbejder med erhvervsudvikling, der omfatter konkrete virksomheder i et lokalområde. Sådanne bistandsorganisationer har gode forudsætninger for at pege på virksomheder og kooperativer, som kunne kvalificere sig til lån fra selskabet. Set fra organisationernes side kan Merkur Udviklingslån A/S spille en vigtig rolle som uafhængig og kommerciel långiver med fair vilkår. Organisationerne kan ligeledes spille en vigtig rolle i forbindelse med den løbende opfølgning. For at sikre en tæt dialog og en løbende opdatering af Merkur Udviklingslån A/S s viden på erhvervsudviklingsområdet, vil der blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra en række organisationer. 8

9 Geografisk afgrænsning Merkur Udviklingslån A/S kan yde lån til virksomheder i de samme lande, som IFU arbejder i, dvs. lande, der er anført på OECD s DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand, og bruttonational-indkomsten pr. indbygger må ikke overstige USD 2.87 (grænse i 28). En oversigt over landene kan ses på Metodik ved bevilling af lån Der skal for den enkelte lånsøgende virksomhed foreligge forretningsplan og budget, samt regnskaber o.lign. til belysning af historisk udvikling, samt til vurdering af ledelsen. Der vil blive udarbejdet et ansøgningsmateriale på i hvert fald engelsk og spansk. NGOer, lokale og danske/internationale, kan her spille en klargørende eller løbende kapacitetsopbyggende rolle. Afgørende for bevilling af lån er et kendskab til projektet/låntager. Dette kan opnås gennem referencer. Ligeledes kan samarbejde med tilsvarende finansieringsinstitutter være hensigtsmæssigt, enten på syndikeringsbasis eller forvaltningsbasis, for at drage fordel af deres erfaringer og kendskab på stedet. Mulige samarbejdspartnere er f.eks. Shared Interest (UK), Oikocredit (Holland), SIDI (Frankrig) og Triodosbank (Holland). En nærmere beskrivelse af disse 4 virksomheder findes i bilag 5. Også lokale finansieringsinstitutioner kan komme på tale som samarbejdspartnere Risikospredning og løbetid for lån Selskabets låneportefølje skal have en passende spredning f.s.v. angår sektorer og geografi. Lån til en enkelt virksomhed kan ikke overstige 1% af Selskabets kapital. Den typiske lånestørrelse vil være DKK. Lånenes løbetid vil typisk være 3-5 år og vil ikke overstige 1 år Valutarisici Lånene ydes fortrinsvis i konvertibel valuta, DKK, EUR eller USD. Dette er særlig relevant i tilfælde, hvor låntager eksporterer produkter og indgår kontrakter med aftagere i disse valutaer, hvorved der ikke optræder valutarisici for låntager. Selskabet anser sin valutarisiko ved udlån i EUR for at være begrænset og vil som udgangspunkt ikke afdække denne. Selskabets valutarisiko ved udlån i USD vil blive søgt afdækket. Selskabet vil desuden kunne foretage udlån i lokal valuta i tilfælde, hvor dette er relevant. Valutarisikoen herved vil blive søgt kompenseret ved fastsættelsen af en rentesats, der tager højde for den aktuelle inflation i det pågældende land Merkur Udviklingslån A/S s relevante aftaler Selskabet har indgået administrations- og forvaltningsaftale med Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, samt Aftale om håndtering af omsætningen i Selskabets A-aktier. Aftalerne findes som bilag 1 og 2 og er nærmere beskrevet i afsnittene.8.1 og Særligt om omsætningen af Selskabets A-aktier (ønsker om køb og salg) gælder, at investorerne - bortset fra IFU, der alene vil komme til at eje B-aktier - kan omsætte deres aktier efter følgende model: - A-aktierne omsættes 2 gange årligt, i tilslutning til offentliggørelse af årsrapport og halvårsrapport. aktionærer der ønsker at sælge aktier, henvender sig til Merkur og skrives på en liste i dato-orden. Den, der henvender sig først, får solgt først. Tilsvarende oprettes en liste over aktionærer eller andre, der er interesseret i at erhverve (flere) A-aktier. Den der henvender sig først, køber først. 9

10 1 - - Når årsregnskab og halvårsregnskab foreligger, beregnes den indre værdi af A-aktierne, som vil være den værdi, A-aktierne omsættes til i en periode på 1 mdr. efter offentliggørelsen af regnskabet. Såfremt der mellem regnskabsdatoen og offentliggørelsen indtræffer begivenheder, der væsentligt forrykker værdien af aktierne tages der hensyn hertil ved beregningen af den indre værdi. Når fristen på 1 mdr. er udløbet, startes forfra med nye lister. Salgs- og købsønsker, der ikke blev opfyldt, overføres til den nye liste. Merkur varetager handelen og de øvrige praktiske forhold. Merkur modtager herfor en kurtage på 1%, minimum 2 kr., som betales af køber, hhv. sælger. 2.3 Resultatforventninger Selskabet forventer, når låneporteføljen er fuldt udbygget efter 3 år, et årligt resultat svarende til 5-% forrentning af Selskabets egenkapital efter skat. Det første driftsår (29) forventes at balancere omkring et nulresultat på grund af indkørings- og opstartsomkostninger. En investering i Selskabet skal derfor ses som langsigtet, idet der ikke kan forventes afkast på kort sigt. Se nærmere om resultatforventninger i afsnit Risikofaktorer Investering i Aktierne indebærer risici. Potentielle investorer bør som led i deres overvejelse om, hvorvidt de skal investere i de udbudte Aktier, nøje vurdere informationerne i dette afsnit samt Prospektets øvrige oplysninger. Risikofaktorerne og disses effekt på resultatforventningerne, jf. afsnit 7 og 8, er belyst efter Selskabets bedste skøn. Skøn vedrørende risikofaktorerne er alene foretaget på baggrund af Selskabets forventninger og kendskab til markedet samt samarbejdspartnernes vurdering af markedet og risici relateret til udlån til virksomheder i udviklingslande. Afsnit 5 vedrørende risikofaktorer beskriver følgende risici: - Kreditrisiko - Landerisiko - Naturkatastrofer - Valutarisici - Afviklings- og driftsrisici - Forsinket opbyggelse af låneportefølje - Skatter og afgifter De ovenstående risici er ikke at opfatte som udtømmende, men indeholder de væsentligste risici efter Selskabets vurdering. Endvidere er rækkefølgen af risikofaktorerne uden betydning. 2.5 Tegningsbetingelser Tegningsbeløb Der udbydes 7. nye A-aktier á nominelt DKK 1.. Den eksisterende aktionærs (Merkur, Den Almennyttige Andelskasse) 5 stk. aktier a nominelt DKK 1. udbydes ikke. Der skal minimum tegnes 5 A-aktier á DKK 1.. Der er ingen begrænsninger i den enkelte investors maksimumstegning. Den enkelte investor kan indgive flere tegningsordrer. Udbuddet gennemføres, såfremt alle udbudte aktier tegnes Overtegning og evt. reduktion Såfremt det samlede antal modtagne tegningsordrer i forbindelse med Udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget en reduktion efter retningslinjer, der fastsættes af Selskabet. Det vil i forbindelse hermed blive tilstræbt at sikre en hensigtsmæssig fremtidig 1

11 11 aktionærstruktur under hensyntagen til kriterier som bl.a. investortype og spredning af aktiekapital. Det er endvidere hensigten, at alle ordrer op til et vist niveau sikres fuld tildeling mens ordrer, der overstiger dette niveau, forventes at blive reduceret forholdsmæssigt. Alle vil være sikret minimumsbeløbet på 5. kr., medmindre alene antallet af ordrer vil medføre en overskridelse af det udbudte beløb Tegningskurs Bestyrelsen har besluttet, at tegning af Selskabets Aktier sker til kurs 1 pr. Aktie á nominelt DKK1., franko. Omkostningerne ved Udbuddet betales af Selskabet og fremgår af afsnit Selskabet har ansvaret for kursen, som offentliggøres i dette Prospekt, og som ligger fast i tegningsperioden Tegningsperiode Tegningsperioden strækker sig over perioden fra den til den..29, begge dage inklusive. Alle tegningsordrer, der er indleveret til nedenstående tegningssted senest fredag den.1.29 kl.1., vil blive opfyldt til tegningskursen medmindre der overtegnes jf. pkt Udbuddet lukkes ikke tidligere Tegningssteder Tegning af A-aktier i Selskabet kan ske ved at indlevere tegningsblanketten, som er optrykt bagerst i dette Prospekt i udfyldt og underskrevet stand til Merkur, se adresser bagest i prospektet. Afgivelse af tegningsordrer ved indlevering af tegningsblanket er bindende for investor Offentliggørelse af Udbuddets resultat Udbuddets resultat forventes offentliggjort via Merkurs hjemmeside den Handel med Selskabets aktier Selskabets Aktier søges ikke optaget på noget reguleret marked. Et internt marked vil blive administreret af Merkur. Dette markeds funktionsmåde er beskrevet i afsnit Betaling og registrering i depot Betaling for Aktierne sker den mod registrering af Aktierne i depot Fondskode ISIN kode for Merkur Udviklingslån A/S (A-aktier) er DK Provenu ved Udbuddet Ved et samlet udbud på i alt 7. nye A-aktier á DKK 1., franko forventes Selskabets nettoprovenu efter afholdelse af omkostninger forbundet med Udbuddet at udgøre ca. DKK, mio. Hertil kommer provenuet af kapitalindskud fra IFU, jf. afsnit 2.2.1, DKK 7.5 mio Gældende lovgivning Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, december måned 28. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for de almindelige domstole i Danmark. 11

12 2.5. Tilbagekaldelse af Udbuddet Tilbagekaldelse af Udbuddet kan ske indtil dagen før offentliggørelsen af Udbuddets resultat. Tilbagekaldelse kan ske, hvis der indtræffer begivenheder, som efter Selskabets eller Merkurs eller IFU s bedste overbevisning vil gøre gennemførelsen utilrådelig Handel med og afregning af Aktier Når Aktierne i Selskabet afregnes, vil Aktierne blive registreret på aktionærernes depoter. Merkur, Den Almennyttige Andelskasse fungerer som clearingcenter for alle transaktioner Udvanding Der er kun en aktionær i Selskabet på tidspunktet for Udbuddet. Da Merkur som eksisterende aktionær har tegnet aktier på samme vilkår som i Udbuddet, sker der ingen udvanding af eksisterende aktionærer. 2. Tidsplan Forventet offentliggørelse af finansiel information: Halvårsrapport august måned 29 Årsrapport marts måned 21 Ordinær generalforsamling april måned 21

13 13 3. Baggrund for Udbuddet af Aktier 3.1 Baggrund Merkur har mange års erfaring i udlån til virksomheder, der arbejder med bæredygtighed og kombinerer dette med en økonomisk sund forretningsdrift. Endvidere har Merkur erfaring med finansiering af ordrebaserede forudbetalinger til leverandører af certificerede produkter (Fair Trade, økologisk, FSC. Se nærmere i bilag 4). Disse leverandører er placeret i udviklingslande, som også vil være markedet for Merkur Udviklingslån A/S s aktiviteter. Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, IFU, har mange års erfaring med investering i virksomheder i udviklingslande. IFU s baggrund for deltagelse i Merkur Udviklingslån A/S er bl.a. et ønske om at kunne nå ud til virksomheder, der normalt er for små til et direkte IFUengagement. Selskabet er stiftet med henblik på at tilbyde investorer muligheden for at investere i udlån til små og mellemstore virksomheder i udviklingslande, for derigennem at bidrage til økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag i de pågældende lande. Samtidig er det hensigten at investorerne skal have et rimeligt afkast af deres investering. Danske bistandsorganisationer har efterlyst bedre lånemuligheder for små og mellemstore virksomheder, herunder kooperativer i forbindelse med projekter i udviklingslande, hvor de pågældende organisationer arbejder med udviklingen af et lokalområde, hvilket naturligt også omfatter erhvervsudvikling. En række specialiserede finansielle virksomheder i flere europæiske lande har gennem mange år drevet en udlånsvirksomhed, der ligger tæt på Selskabets påtænkte virksomhed. 4 eksempler på sådanne virksomheder er beskrevet nærmere i bilag 5. Erfaringerne fra disse finansielle virksomheder har været positive og vist, at det er muligt at drive en udlånsvirksomhed, der er finansielt bæredygtig og som samtidig bidrager til udviklingen af de låntagende virksomheder og deres lokalområder. Samtaler med de fire virksomheder, jf. bilag 5, har vist et stort behov for yderligere lånekapital, og alle 4 virksomheder er derfor interesseret i at samarbejde med Merkur Udviklingslån A/S om udlån til konkrete virksomheder. Et sådant samarbejde vil indebære store fordele i forbindelse med vurderingen af projekter og den efterfølgende opfølgning, da flere af de nævnte finansielle virksomheder er repræsenteret lokalt på forskellig vis. Mindre og mellemstore virksomheder samt kooperativer har i mange udviklingslande vanskeligheder med at få adgang til drifts- og anlægslån, og i nogle tilfælde kun på vilkår, der ikke er rimelige for virksomhederne typisk meget korte tilbagebetalingstider. Vanskelighederne på banksiden skyldes typisk en eller flere af nedenstående faktorer - de stedlige banker har begrænset fokus på mindre virksomheder og særligt virksomheder i landdistrikter - uhensigtsmæssige sædvaner, som f.eks. krav om løbetider, der er for korte i forhold til en kommerciel afskrivning af et aktiv - bureaukrati med helt urealistiske behandlingstider for en låneanmodning, helt op til måneder er set. - For høje renter i forhold til den reelle kreditrisiko Hertil kommer tilfælde, hvor virksomhederne ikke har et tilstrækkeligt administrativt niveau til at kunne håndtere optagelse af lånekapital. I sådanne tilfælde vil Selskabet naturligvis heller ikke kunne hjælpe, med mindre det sker i tilknytning til en kompetenceopbygning, f.eks. med støtte fra en bistandsorganisation. Gennem Selskabets udlånsaktivitet forventes virksomhedernes stilling overfor lokale banker at forbedres, da bankerne vil kunne se, at virksomhederne er kreditværdige, og bankerne vil blive mere motiverede til at tilbyde rimelige vilkår. 13

14 Anvendelse af provenu Provenuet fra Udbuddet vil blive anvendt til at opbygge en udlånsportefølje i henhold til Selskabets investeringsstrategi, jf. afsnit.3. 14

15 15 4. Organisationsoversigt Den forventede selskabsstruktur i forlængelse af Udbuddet vil være følgende: IFU Merkur NGO 5% af stemmerne 5% af stemmerne Følgegruppe (rådgivende) Merkur UdviklingslånA/S Bestyrelse 1 medlem udpeges af Merkur 1 medlem udpeges af IFU 1 medlem udpeges af Merkur og IFU Direktion Merkurs direktør Sagsbehandling Selskabet har administrations-og forvaltningsaftale med Merkur Figur 4.1. Organisationsoversigt Der er indgået aftale med Merkur, Den Almennyttige Andelskasse om administration og sagsbehandling. Aftalen er vedlagt Prospektet som bilag 1. Da administrationen af Selskabet er outsourcet, er der ud over adm. direktør Lars Pehrson ingen ansatte. Om NGO-følgegruppen, se nærmere i afsnit.4 15

16 1 5. Risikofaktorer Investering i Aktierne indebærer risici. Potentielle investorer bør som led i deres overvejelse om, hvorvidt de skal investere i de udbudte Aktier, nøje vurdere informationerne i dette afsnit samt Prospektets øvrige oplysninger. Risikofaktorerne og disses effekt på resultatforventningerne, jf. afsnit 7 og 8, er belyst efter Selskabets bedste skøn. Skøn vedrørende risikofaktorerne er alene foretaget på baggrund af Selskabets forventninger og kendskab til markedet samt samarbejdspartnernes skøn af markedet og risici relateret til udlån til låntagere i udviklingslande. Investors risiko kan vurderes ud fra risici relateret til forretningsaktiviteterne i Selskabet og risici relateret til Udbuddet af Aktierne. Disse risici er behandlet i afsnit 5.1. og 5.2. Risiciene vil kunne have indflydelse på investors afkast. De nedenfor anførte risici er ikke udtømmende, men indeholder efter Selskabets vurdering de væsentligste risici. Endvidere er rækkefølgen, hvori risikofaktorerne beskrives, ikke et udtryk for disses betydning. Realiseres en eller flere af de beskrevne risikofaktorer, vil kursen på Selskabets Aktier kunne falde og investorerne vil kunne miste hele eller dele af deres investering. Da udviklingen af de makroøkonomiske risici og de specifikke risici kan have en betydelig indflydelse på Selskabets resultater og dermed på investors afkast, bør investor søge professionel rådgivning inden en eventuel investering, herunder rådgivning om skatteforhold. 5.1 Risici relateret til forretningsaktiviteterne Kreditrisiko Da Selskabets aktivitet består i at yde lån, vil den væsentligste risiko for Selskabet være kreditrisiko, dvs. risikoen for at låntagere ikke betaler deres lån tilbage. Kreditrisikoen for lån til små og mellemstore virksomheder samt kooperativer i udviklingslande vil være større end risikoen ved udlån til tilsvarende virksomheder i f.eks. Danmark. Det skyldes bl.a. følgende faktorer: - tæt kontakt til virksomheden og opfølgning er vanskeligere - virksomhederne har ikke altid samme organisationsniveau som en dansk virksomhed, ligesom kontrolmiljøet, herunder revision, kan være svagere organiseret. - muligheden for at stille sikkerheder er ofte vanskeligere, hvilket bl.a. kan skyldes uklare ejer- eller brugsretsforhold til jord, ligesom adgangen til at inddrive midler fra stillede sikkerheder kan være vanskeligere. Selskabet regner i sine budgetter med et tabsniveau på 2% årligt af låneporteføljen. Til sammenligning havde danske pengeinstitutter en nedskrivningsprocent på,7% p.a. som gennemsnit for årene 23-27, og de mindre og mellemstore pengeinstitutter havde for samme periode en gennemsnitlig nedskrivningsprocent på,27%. Hvis Selskabets niveau for tab og nedskrivninger kommer til at overstige 2% p.a., vil aktionærernes afkast blive mindre end forudset Landerisiko De lande, som Selskabets låntagere opererer i, kan have en vis eksponering for risici såsom uroligheder, politiske omvæltninger, politiske indgreb (f.eks. i forhold til betalinger til udlandet). De enkelte landes økonomiske udvikling, herunder forhold som inflation, arbejdsløshed m.m., kan tage uventede retninger. Sådanne begivenheder kan påvirke låntagernes evne til at tilbagebetale lånene, således at tilbagebetaling sker forsinket, kun delvist eller slet ikke. Selskabet vil undgå udlån til virksomheder, der er placeret i særligt udsatte eller ustabile lande Naturkatastrofer I nogle af de områder, hvor Selskabet har lånekunder, er der risiko for naturkatastrofer som orkaner, tørke, kraftig regn eller jordskælv. De globale klimaændringer har generelt gjort vejrforholdene mere uforudsigelige. 1

17 17 Sådanne begivenheder kan påvirke låntagernes evne til at tilbagebetale lånene, således at tilbagebetaling sker forsinket, kun delvist eller slet ikke Valutarisici Selskabet vil fortrinsvis yde lån i DKK, EUR og USD eller andre konvertible valutaer. Dette er særlig relevant i tilfælde hvor låntager eksporterer produkter og indgår kontrakter med aftagere i disse valutaer, hvorved der ikke optræder valutarisici for låntager. Udlån i USD og visse andre konvertible valutaer vil blive søgt afdækket mod DKK. Udlån i EUR antages at have en så begrænset kursrisiko for Selskabet, at udlån i EUR ikke påtænkes afdækket mod DKK. Selskabet vil desuden kunne foretage udlån i lokal valuta i tilfælde, hvor dette er relevant. I sådanne tilfælde vil inflationen i det pågældende land blive taget i betragtning ved fastsættelse af rentesatsen for lånet. En sådan inflationsreguleret rentesats vil erfaringsmæssigt i de fleste tilfælde kompensere for et evt. kurstab på den lokale valuta. Virksomheder i lande med meget høj inflation vil ikke kunne opnå lån i lokal valuta. I tilfælde af kursfald på en ikke-afdækket udlånsvaluta, vil det påføre Selskabet et tab Afviklings- og driftsrisici Selskabets låntagere arbejder under certificeringsordninger, der kræver overholdelse af bestemte regelsæt. Dette indebærer risici for uregelmæssigheder eller direkte snyd i forbindelse med regelsættenes overholdelse. Sådanne uregelmæssigheder kan ikke blot begås af virksomheden selv, men også af ansatte eller underleverandører. I tilfælde af uregelmæssigheder kan det påvirke værdien af en enkelt eller flere vareleverancer, eller virksomheden kan i værste fald blive frataget certificeringen. Sådanne begivenheder kan forsinke eller umuliggøre tilbagebetaling af lån. I forbindelse med forsendelse af produkter til eksport kan der opstå problemer undervejs med kølefaciliteter, opbevaring, skadedyr, forsinkelser etc., der kan påvirke værdien af leverancen og dermed også evnen til at tilbagebetale et lån Forsinket opbyggelse af låneportefølje Selskabet påregner at opbygge en låneportefølje på mio. DKK i løbet af 3 år, og budgetterne tager udgangspunkt heri. Sker opbygningen af porteføljen langsommere, vil det resultere i lavere renteindtægter, da udlån vil generere flere renteindtægter end placering af overskydende midler. Til gengæld vil en mindre låneportefølje også betyde en lavere forvaltnings- og administrationsafgift, samt en lavere kreditrisiko Ændringer i det generelle renteniveau. Selskabet budgetterer med en gennemsnitlig udlånsrente på 14% p.a. og en gennemsnitlig forrentning af likvide midler på 4,5% p.a., som efter Selskabets opfattelse svarer til det opnåelige på prospektets udgivelsestidspunkt. Såfremt det generelle renteniveau ændres, vil Selskabets indtægter også kunne ændre sig. Såfremt det viser sig, at der kun kan opnås en forrentning, der er lavere end nævnt ovenfor, vil det have en negativ virkning på Selskabets resultat Skatter og afgifter Selskabet er underlagt dansk selskabsbeskatning, og en ændring heraf kan påvirke investorernes afkast. Selskabet vil være omfattet af en særlig bestemmelse i momsloven ( 45 stk. 4, der henviser til 13 stk. 1 nr. 11, litra a), hvorefter selskabet vil få moms refunderet i forbindelse med salg af finansielle ydelse til lande udenfor EU. Dette har særlig betydning, da betalingen til Merkur, Den Almennyttige Andelskasse i h.t. administrations- og forvaltningsaftalen vil være pålagt moms. En ændring i eller et bortfald af denne bestemmelse kan derfor have en negativ virkning på Selskabets resultat. 17

18 5.2 Risici relateret til Udbuddet af Aktier Provenuets størrelse Selskabet gennemfører kun tegningen, hvis alle aktier sælges. Der er således ikke nogen risiko relateret til et evt. mindre salg af aktier.

19 19. Selskabet Merkur Udviklingslån A/S.1 Grundstruktur Selskabet vil blive drevet som et partnerskab mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, som forestår den daglige forvaltning, og IFU, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande. Begge vil efter gennemførelsen af Udbuddet råde over 5% af stemmerettighederne i selskabet. I henhold til Aktionæroverenskomst, bilag 8, stiller IFU DKK 7.5. til rådighed som aktiekapital (B-aktier) i selskabet, forudsat at Merkur, Den Almennyttige Andelskasse sammen med en række private investorer, herunder også fonde, foreninger og organisationer m.m., tegner et tilsvarende beløb. De private investorer overdrager ved aktietegningen deres stemmeret til Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. IFU påregner at være aktionær i Selskabet i 8 år hvorefter IFU s aktier forventes solgt til de øvrige eller nye aktionærer. Merkur, Den Almennyttige Andelskasse har forkøbsret til Selskabets B-aktier i henhold til Aktionæroverenskomst, Bilag A- og B-aktier For at kunne håndtere forskellen mellem den måde, som hhv. de offentligt udbudte aktier og de aktier, som IFU har forpligtet sig til at tegne, omsættes på, betegnes de offentligt udbudte Aktier, sammen med de Aktier, som ejes af Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, som A-aktier, mens de aktier, som IFU har forpligtet sig til at tegne, betegnes som B-aktier..1.2 Hovedvirksomhed Selskabets virksomhed og aktiviteter er at udlåne penge som anlægs- og driftskapital til mindre og mellemstore virksomheder, herunder kooperativer, i udviklingslande. Låntagerne skal være certificerede, eller have for en plan for at blive certificerede, efter en af de certificeringsordninger, der er nærmere beskrevet nedenfor. Udover de nævnte certificeringsordninger vil Selskabet kunne yde lån efter tilsvarende troværdige bæredygtighedskriterier, herunder lån der har til formål at udbrede anvendelsen af vedvarende energi. Aktiviteterne skal være knyttet til en bæredygtig udviklingsstrategi og kan f.eks. omfatte forarbejdning og salg af økologiske produkter og fair trade produkter. Sådanne virksomheder har meget vanskeligt ved at opnå kredit på det officielle lånemarked i de pågældende lande, og renteniveauerne kan blive meget høje, ikke mindst hvis man er henvist til det grå lånemarked. Det er væsentligt, at relationen mellem låntagere og selskabet bliver en fair, fagligt funderet kommerciel relation, hvor der som ved alle andre kommercielle relationer bliver lagt vægt på troværdighed, gensidig opfyldelse af aftaler og rettidig, fyldestgørende information. Derved kan relationen mellem låntager og selskabet blive af længere varighed, til gensidig gavn..2 Certificering og CSR De virksomheder, der optager lån i selskabet, vil som udgangspunkt skulle have en certificering enten - som økologisk virksomhed, jf. certificeringer akkrediteret hos IFOAM eller DEMETER - som fair trade virksomhed, jf. reglerne fra FLO og IFAT - som producent af bæredygtige skovbrugsprodukter, jf. reglerne fra FSC. De pågældende certificeringer indeholder alle elementer, der går i retning af CSR (Corporate Social Responsibility). Det vil være disse certificeringer, evt. suppleret med indtryk fra besøg hos virksomhederne, der vil danne grundlag for en vurdering af opfyldelsen af Merkur Udviklingslån A/S CSR-politik. 19

20 2 Udover de nævnte certificeringsordninger vil Selskabet kunne yde lån efter tilsvarende troværdige bæredygtighedskriterier, herunder lån der har til formål at udbrede anvendelsen af vedvarende energi. Se bilag 4 for nærmere oplysninger om bl.a. CSR-elementerne i de enkelte certificeringsordninger..3 Identificering af primære kunder Selskabets lånekunder vil komme fra flere kilder: - danske og evt. skandinaviske NGO er, som arbejder med erhvervsudvikling i et IFUland. - danske virksomheder, der har relevante virksomheder som samhandelspartnere - DANIDA s B2B-program, hvor danske virksomheder indgår i samarbejdsrelationer med virksomheder i IFU-lande. - Danske ambassader, der bliver opmærksom på lokale virksomheder, der opfylder kriterierne, og som ønsker at få kontakt med danske handelspartnere. - IFU s netværk i form af lokal repræsentation m.m. - Andre konsulent netværk o.lign. - Samarbejdspartnere som udøver en lignende udlånsvirksomhed, se bilag 5, og som ønsker at inddrage Merkur Udviklingslån i et samarbejde omkring udlån til en konkret virksomhed. Merkur Udviklingslån A/S vil desuden gøre opmærksom på sine udlånsmuligheder ved relevante lejligheder. Et eksempel herpå er den årlige Biofach messe i Nürnberg. Her mødes producenter, eksportører og importører af økologiske og fair-trade produkter fra hele verden..4 Samarbejde med udviklingsorganisationer Mange danske bistandsorganisationer arbejder med erhvervsudvikling, der omfatter konkrete virksomheder i et lokalområde. Sådanne bistandsorganisationer har gode forudsætninger for at pege på virksomheder og kooperativer, som kunne kvalificere sig til lån fra selskabet. Set fra organisationernes side kan Merkur Udviklingslån A/S spille en vigtig rolle som uafhængig og kommerciel långiver med fair vilkår. Organisationerne kan ligeledes spille en vigtig rolle i forbindelse med den løbende opfølgning. For at sikre en tæt dialog og en løbende opdatering af Merkur Udviklingslån A/S s viden på erhvervsudviklingsområdet, vil der blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra en række organisationer. Følgende organisationer har på nuværende tidspunkt givet tilsagn om deltagelse i følgegruppen: Care Danmark Fair Trade Danmark Folkekirkens Nødhjælp FSC Danmark Kaffeklubben.net (Dansk Kaffe Netværk) Max Havelaar Danmark Mellemfolkeligt Samvirke Nepenthes Ulandssekretariatet WWF Verdensnaturfonden Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg 2

Investér bæredygtigt i udviklingslande

Investér bæredygtigt i udviklingslande Investér bæredygtigt i udviklingslande Vil du være med til at give mindre virksomheder og kooperativer i udviklingslande adgang til finansiering på fair vilkår? Køb aktier i Merkur Udviklingslån A/S Om

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere