Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september GAS 4/ / / / /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne Resumé 1. Energitilsynet skal fastsætte indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne for perioden Fastsættelsen af disse beskrives i dette notats afsnit 1-5, samt tilhørende bilag. ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi 2. Indtægtsrammerne indeholder fire delelementer omkostningsrammer, forrentning af nettogæld, forrentning af nyinvesteringer og 13- omkostninger. 3. Der fastsættes en omkostningsramme, som dækker selskabernes driftsomkostninger og afskrivninger på investeringer foretaget efter den 1. januar Denne omkostningsramme fastsættes for hvert enkelt af selskaberne med udgangspunkt i enten de gennemsnitlige driftsomkostninger for perioden eller de udmeldte omkostningsrammer for Et vigtigt element i fastsættelsen af omkostningsrammen er bestemmelsen af et effektiviseringskrav. Omkostningsrammen reduceres med det fastsatte effektiviseringskrav inden denne indregnes i indtægtsrammerne. 6. Det samlede effektiviseringskrav fastsættes som et generelt effektiviseringskrav på baggrund af den generelle produktivitetsudvikling i samfundet og et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking af selskaberne. 7. Til fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav for reguleringsperioden anvendes et mål for den private sektors produktivitetsudvikling. Produktivitetsudviklingen for den nærmeste 15-års periode anvendes som approksimation for produktivitetsudviklingen de næste fire år. 8. Uanset gasdistributionsselskabernes tidligere produktivitetsudvikling kan det forventes, at selskaberne kan effektivisere deres omkostninger i

2 2/41 fremtiden, som det også er tilfældet for selskaber i de øvrige brancher i økonomien. På denne baggrund fastsættes det generelle effektiviseringskrav, som udtryk for selskabernes fremtidige effektiviseringspotentiale. 9. Produktivitetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi i alt fra udgør 0,62 %. Det er derfor sekretariatets vurdering, at det generelle effektiviseringskrav for distributionsselskaberne bør fastsættes til 0,6 % (afrundet). 10. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 2008 i den såkaldte netvolumenmodel. 11. I benchmarken tildeles DONG Gas Distribution A/S indekstallet 100 hvilket betyder, at selskabet er benchmarkens mest omkostningseffektive selskab. HNG/Midt-Nord I/S tildeles indekstallet 98 og Naturgas Fyn Distribution tildeles indekstallet Sekretariatet finder det rimeligt, at de mindre effektive selskaber skal indhente deres effektiviseringspotentiale, hhv. 2 % for HNG/Midt-Nord og 6 % for Naturgas Fyn Distribution A/S, på 10 år. 13. På baggrund af ovenstående vurderer sekretariatet, at HNG/Midt-Nord I/S bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på 0,15 % årligt for perioden Ligeledes bør Naturgas Fyn Distribution pålægges et krav på 0,60 % i samme periode DONG Gas Distribution A/S er benchmarkens mest omkostningseffektive selskab og det er derfor sekretariatets vurdering, at selskabet ikke bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. 15. Det endelige årlige effektiviseringskrav fastsættes således til 0,6 % for DONG Gas Distribution A/S, 0,75 % for HNG/Midt-Nord I/S og 1,20 % for Naturgas Fyn Distribution A/S. 16. For så vidt angår forrentningssatsen for nettogæld, fastsættes denne som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 17. For reguleringsperioden anvendte Energitilsynet en rentefastsættelsesmodel bestående af en portefølje af lån med forskellige optagelsestidspunkter. Sekretariatet vurderer, at denne rentefastsættelsesmodel med fordel kan videreføres. 18. Den risikofri rente fastsættes således for 2010 som et gennemsnit af 5- årige swap-referencerenter fra årene , hvilket giver en rentesats på 4,05 %.

3 3/ Kreditrisikotillæggene skal fastsættes som individuelle tillæg for selskaberne, i det omfang selskabernes risikoforhold er forskellige. I denne sammenhæng er kommunegarantien særligt relevant. Kommunegarantien medfører, at selskaberne kan opnå en meget høj kreditværdighed. 20. Det er i dag kun HNG/Midt-Nord I/S der fortsat kan optage lån med kommunegaranti og selskaberne kan derfor også forventes, at opnå et væsentligt lavere kreditrisikotillæg end DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S. 21. På baggrund af låneoplysninger anmeldt af selskaberne, er det sekretariatets vurdering, at kreditrisikotillæggene for reguleringsperioden bør fastsættes til 0,40 % for HNG/Midt-Nord I/S og 1,70 % for DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S. 22. For reguleringsperiodens første år 2010 fastsættes rentesatsen for nettogæld således til 4,45 % for HNG/Midt-Nord I/S og 5,75 % for DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S. 23. Rentesatsen for nye aktiver og nettoomsætningsformuen fastsættes for det enkelte selskab ved anvendelse af almindelige, anerkendte økonomiske metoder. Sekretariatet har bl.a. anvendt nedenstående tre kriterier i valget af risikofri rente. Rentefastsættelsesmodellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer og tariffer. Rentefastsættelsesmodellen giver ikke mulighed for eller kun begrænset mulighed for rentearbitrage. Rentefastsættelsesmodellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for selskaber og Energitilsynet. 24. Det er sekretariatets vurdering, at rentesatsen for nye aktiver og nettoomsætningsformuen bør fastsættes som en 4-årig, der er fastlagt for hele reguleringsperioden. For kreditrisikotillægget anvendes samme tillæg som ved rentesatsen for nettogælden. 25. På baggrund af sekretariatets vurderinger kan WACC en for reguleringsperioden fastsættes til 6,05 % for DONG Gas Distribution A/S, 4,67 % for HNG/Midt-Nord I/S og 5,58 % for Naturgas Fyn Distribution A/S. 26. Forrentningsgrundlaget for ovenstående rentesatser består både af værdien af nye aktiver og nettoomsætningsformuen. Førstnævnte anmeldes af selskaberne hvorimod nettoomsætningsformuen fastsættes af Energitilsynet. 27. For reguleringsperioden besluttede Energitilsynet, at nettoomsætningsformuen skulle fastsættes som 1/6 af de samlede indtægtsram-

4 4/41 mer. Sekretariatet vurderer, at denne metode med fordel kan videreføres for reguleringsperioden Som det sidste element af indtægtsrammen fastsættes et beløb til dækning af 13-omkostninger med udgangspunkt i selskaberne anmeldte budgetterede omkostninger. 13-omkostningerne udgøres bl.a. af omkostninger ved myndighedsbetjening og nettab. 29. Det skal nævnes, at en række parametre i fastsættelsen af indtægtsrammerne er budgetterede eller forudsatte værdier. Det gælder for prisudviklingen, renteudviklingen samt de budgetterede nyinvesteringer og 13- omkostninger. 30. Således vil udmeldte indtægtsrammer være foreløbige, mens de faktiske indtægtsrammer for et reguleringsår først endeligt kan fastsættes året efter udløbet af det pågældende reguleringsår.

5 5/41 Afgørelse 31. Energitilsynet vedtog at anvende følgende rentesatser og udmelde følgende indtægtsrammer for perioden : Rentesatser for nettogæld m.v. med en risikofri rente på 4,05 %, svarende til et gennemsnit af 5-årige r over 5 år, samt et risikotillæg på mellem 0,4 % og 1,7 %, jf. tabel 1, i medfør af 10, stk. 4-5 i IR BEK. Rentesatser for nye aktiver og en nødvendig nettoomsætningsformue med en risikofri rente på 3,13 %, svarende til en 4-årig for marts til august 2009, jf. tabel 2, i medfør af 12, stk. 1 i IR BEK. Effektiviseringskrav for selskaberne på mellem 0,6 % og 1,2 % på baggrund af den generelle produktivitetsudvikling og benchmarking af selskaberne, jf. tabel 3, i medfør af 15, stk. 1 i IR BEK. Indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne for perioden , jf. tabel 4-6, i medfør af 3, stk. 1 i IR BEK. Tabel 1. Rentesatser vedr. nettogæld m.v., 2010: Pct. DONG Gas Distribution A/S HNG/MN I/S Naturgas Fyn A/S Reference Risikofri rente 4,05 % 4,05 % 4,05 % Pkt Kreditrisikotillæg 1,70 % 0,40 % 1,70 % Pkt. 143 og 146 =Samlet fremmedkapitalrente 5,75 % 4,45 % 5,75 % Tabel 2. Rentesatser vedr. nye aktiver og nødvendig nettoomsætningsformue, : Pct. HNG/MN I/S DONG Gas Distribution A/S Naturgas Fyn A/S Reference Risikofri rente, 3,13 % 3,13 % 3,13 % Bilag 3, pkt årig swap +Kreditrisikotillæg 1,70 % 0,40 % 1,70 % Pkt. 143 og 146 =Samlet fremmedkapitalrente 4,83 % 3,53 % 4,83 % Egenkapitalrente 8,90 % 7,33 % 7,33 % Bilag 3, pkt. 60 WACC 6,05 % 4,67 % 5,58 % Pkt. 183

6 6/41 Tabel 3. Effektiviseringskrav : Selskabsspecifikt effektiviseringskrav angivet i pct. af omkostningsrammen pr. år. Generelt effektiviseringskrav angivet i pct. af omkostningsrammen pr. år. Samlet effektiviseringskrav i pct. af omkostningsrammen pr. år. DONG Gas Distribution A/S HNG/Midt- Nord I/S Naturgas Fyn Distribution A/S Reference 0 % 0,15 % 0,6 % Bilag 1, pkt. 81, 82 og 85 0,6 % 0,6 % 0,6 % Bilag 1, pkt. 35 0,6 % 0,75 % 1,20 % Pkt. 104 Tabel 4. Indtægtsrammer for DONG Gas Distribution A/S, : Mio. kr Reference Effektivitetsreguleret omkostningsramme 137, , , ,780 Pkt Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 321, , , ,451 Pkt Forrentning af nettoomsætningsformue og 18,405 18,502 18,602 18,697 Pkt. 195 materielle anlægsaktiver + Budgetterede 13-omkostninger 49,599 50,999 53,472 55,023 Pkt. 207 Indtægtsramme 527, , , ,951 Tabel 5. Indtægtsrammer for HNG/MN I/S, : Mio. kr Reference Effektivitetsreguleret omkostningsramme 272, , , ,566 Pkt Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 684, , , ,806 Pkt Forrentning af nettoomsætningsformue 32,987 32,579 32,722 32,866 Pkt. 195 og materielle anlægsaktiver + Budgetterede 13-omkostninger 90,602 92,822 95,441 98,145 Pkt. 208 Indtægtsramme 1.079, , , ,382 Tabel 6. Indtægtsrammer for Naturgas Fyn A/S, : Mio. kr Reference Effektivitetsreguleret omkostningsramme 40,762 42,453 44,228 46,090 Pkt Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 78,213 78,333 78,460 72,087 Pkt Forrentning af nettoomsætningsformue og 3,668 3,703 3,740 3,718 Pkt. 195 materielle anlægsaktiver + Budgetterede 13-omkostninger 42,386 44,328 46,366 48,505 Pkt. 209 Indtægtsramme 165, , , ,400

7 7/41 Sagsfremstilling 32. Distributionsselskaberne har et naturligt monopol på transport af gas i hver deres geografiske område. Markedet for distribution af gas er derfor ikke konkurrencepræget og der skabes ikke naturlige incitamenter til effektivisering gennem konkurrence mellem selskaberne. På denne baggrund er selskaberne underlagt offentlig regulering og selskaberne har siden 1. januar 2005 været underlagt en indtægtsrammeregulering. 33. Indtægtsrammerne fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, afskrivninger og forrentning ved en effektiv drift af selskaberne. Udmeldingen af indtægtsrammerne forudsætter bl.a. fastsættelse af relevante rentesatser, modelparametre og effektiviseringskrav. 34. I henhold til 4, stk. 3 i IR BEK skal Energitilsynet udmelde indtægtsrammerne senest den 15. september. Sekretariatet har indgået i en dialog med gasdistributionsselskaberne og Energistyrelsen omkring udsættelse af udmeldingsfristen. Dette har resulteret i en dispensation således, at udmelding af indtægtsrammer først skal ske senest den 30. september. 35. Sekretariatet har løbende været i dialog med selskaberne i forbindelse med indhentning af nødvendig information til fastsættelsen af indtægtsrammerne. Der er desuden blevet afholdt møder den 31. marts og 23. juni med det formål, at diskutere ændringer i benchmarkmodellen og skabe overensstemmelse i selskabernes opgørelsesmetoder. 36. I denne sammenhæng har selskaberne skulle indsende en revisorpåtegning sammen med oplysningerne til brug for benchmarken. På nuværende tidspunkt har HNG/Midt-Nord I/S og Naturgas Fyn Distribution A/S et udestående i form af denne revisorpåtegning. Benchmarken og effektiviseringskravet er således fastsat med forbehold for eventuelle ændringer som følge af revisorernes bemærkninger. 37. I det følgende beskrives først lovgrundlaget for fastsættelsen af indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne. Herefter følger vurderingsafsnittet hvor indtægtsrammernes enkelte elementer grundigt gennemgås. Endeligt indeholder notatet tre bilag. Bilag 1 beskriver benchmarken og fastsættelsen af selskabernes effektiviseringskrav. I bilag 2 fastsættes selskabernes kreditrisikotillæg og dette indeholder derfor fortrolige låneoplysninger. Bilag 3 beskriver fastsættelse af WACC en og de underliggende parametre.

8 8/41 Lovgrundlag 38. I henhold til bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2005 Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaberne, skal Energitilsynet udmelde indtægtsrammer for reguleringsperioden Bekendtgørelsen (i det følgende benævnt IR BEK) har hjemmel i naturgasforsyningslovens 37, stk. 3, 37 a, stk. 2 og 5, 50, stk. 1 og 54, hvor det fremgår, at ministeren fastsætter regler om fastsættelse af indtægtsrammer for distributionsselskaberne. 40. Indtægtsrammerne består af fire delkomponenter, jf. 6, stk. 1. En omkostningsramme til dækning af driftsomkostninger og omkostninger til afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1, januar Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005 Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter, jf. 13. Omkostningsrammen 41. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, fastsættes som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i de tre første år af den foregående periode og det fjerde år af reguleringsperioden forud for den foregående reguleringsperiode, jf. 7, stk For reguleringsperioden fastsættes denne del af omkostningsrammen således som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i perioden Bekendtgørelsens 7, stk. 4 fastlægger dog en øvre grænse for det beløb der kan indregnes i omkostningsrammen til dækning af driftsomkostninger. Dette beløb kan ikke overstige det effektivitetsregulerede beløb der er indregnet i omkostningsrammen for det fjerde år i den foregående periode. 44. Omkostningsrammen for perioden fastsættes således på baggrund af selskabernes realiserede gennemsnitlige driftsomkostninger i perioden , medmindre disse overstiger det effektivitetsregulerede beløb fastsat for Den øvre grænse for beløbet der indregnes i omkost-

9 9/41 ningsrammen betyder, at evt. høje driftsomkostninger i den foregående periode ikke indregnes i omkostningsrammen for den efterfølgende periode. 45. Inden ovenstående del af omkostningsrammen indregnes i indtægtsrammen korrigeres den for pris- og lønudviklingen, jf. 7, stk Den resterende del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af omkostninger til afskrivninger, fastsættes som de budgetterede årlige afskrivninger på aktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005, jf. 7, stk Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages efterregulering af indtægtsrammen vedr. de budgetterede afskrivninger i forhold til de faktisk afholdte investeringer, jf. bekendtgørelsens kapitel Inden den samlede omkostningsramme indregnes i indtægtsrammen reduceres den med det beløb, som udmønter effektiviseringskravet efter 15, jf. 7, stk Effektiviseringskravet består af et individuelt krav til det enkelte selskab fastsat af Energitilsynet under hensyn til det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden, jf. 15, stk Beregningen af det enkelte selskabs effektviseringspotentiale sker på baggrund af en sammenligning (benchmarking) af selskabernes driftsomkostninger i den foregående reguleringsperiode, jf. 15, stk. 2. For forrige reguleringsperiode anvendte Energitilsynet den såkaldte Netvolumenmodel ved fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav. 51. Ved fastsættelse af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale kan Energitilsynet endvidere inddrage sammenligninger med udenlandske naturgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i andre sektorer, jf. 15, stk. 6. I forrige reguleringsperiode fastsatte Energitilsynet det generelle effektiviseringskrav på baggrund af produktivitetsudviklingen i andre sektorer. 52. Energitilsynet skal offentliggøre den metode, som anvendes ved beregning af selskabernes effektiviseringspotentiale samt de væsentligste forudsætninger og vurderinger, som ligger til grund for fastsættelsen af de individuelle effektiviseringskrav, jf. 16. Forrentning og afdrag af nettogæld 53. Indtægtsrammen indeholder efter 6, stk. 1, nr. 2 et beløb til forrentning og afdrag på nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. den 31. december 2004.

10 10/ Dette beløb beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance. Selskaberne anmelder løbetiden på annuiteten, jf. 10, stk Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af annuiteten. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab, jf. 10, stk Uanset bestemmelsen i 10, stk. 4 fastsættes rentesatsen for den del af gælden, der er omfattet af fastrenteaftaler indgået mellem staten og henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S for perioden 2006 til 2010 i overensstemmelse med disse aftaler, jf. 10, stk For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 reduceres annuiteten dog med et beløb svarende til den del af annuiteten, der medgår til forrentning af indskudskapitalen, jf. 10, stk. 8. Forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar I indtægtsrammen indregnes i henhold til 11, stk. 1 forrentningen af værdien af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 ultimo det sidste år i den foregående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteter. 59. Energitilsynet fastsætter størrelsen af den nødvendige nettoomsætningsformue og offentliggør samtidigt det beslutningsgrundlag, der er anvendt herved, jf. 11, stk Forrentningsgrundlaget fastsættes jf. 11, stk. 3 foreløbigt på grundlag af de materielle anlægsaktivers værdi ultimo det tredje år i den foregående reguleringsperiode, dvs Ved korrektionen af indtægtsrammer efter kapitel 5 korrigeres forrentningen som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget i det fjerde år af den foregående reguleringsperiode. 61. Forrentningssatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsættelse af forrentningssatsen forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct., jf. 12, stk På baggrund af ovenstående paragraf har Energitilsynet ved sidste reguleringsperiode fundet det naturligt, at fastsætte forrentningssatsen efter en WACC-model. WACC en (Weighted Average Cost of Capital) udtrykker de gennemsnitlige kapitalomkostninger til egenkapital og fremmedkapital i selskaberne.

11 11/41 13 omkostninger 63. Indtægtsrammens sidste delkomponent er de omkostninger, som selskaberne i budgetterer at afholde i henhold til 13, stk. 1. Det drejer sig om omkostninger ved myndighedsbetjening og nettab, samt de omkostninger, som selskaberne er pålagt i henhold til lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. 64. Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages en efterregulering af indtægtsrammen vedr. de budgetterede 13-omkostninger i forhold til de faktisk afholdte 13-omkostninger, jf. bekendtgørelsens kapitel Udover bekendtgørelsen har Energitilsynet og Energiklagenævnet truffet afgørelser, der har relevans for fastsættelsen af indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne. Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2005, Principper for fastsættelse af nettoomsætningsformue 66. I afgørelsen af 27. juni 2005 besluttede Energitilsynet, at nettoomsætningsformuen samlet burde udgøre 60 dages indtægter/udgifter svarende til 1/6 af året indtægtsramme. 67. Det er imidlertid ikke muligt at opgøre indtægtsrammens størrelse før end størrelsen op nettoomsætningsformuen foreligger. Energitilsynet fandt derfor, at nettoomsætningsformuen konkret skulle opgøres som 1/6 af indtægtsrammen opgjort ekskl. forrentning af nettoomsætningsformue men tillagt en andel, der ville afhænge af den endelige forrentningssats og som sikrede, at nettoomsætningsformuen reelt blev beregnet som 1/6 af den samlede indtægtsramme 1. Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2006, Formandsafgørelse vedr. indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber år udstrækning af effektiviseringskrav til at omfatte afskrivninger på nyinvesteringer 68. I forhold til afgørelsen af 31. oktober 2005 drøftede Energitilsynet hensigtsmæssigheden af at udstrække effektiviseringskravet til at omfatte afskrivninger på nyinvesteringer. Imidlertid foreskriver bekendtgørelsen, at effektiviseringskravet skal pålægges hele omkostningsrammen, der består af såvel driftsomkostninger og afskrivninger på nyinvesteringer. 1 Da nettoomsætningsformuen (N) vurderes, at skulle udgøre 1/6 af indtægtsrammen (I) fås: N = I 6 N = ( Iˆ + f N ) 6 N = Iˆ ( 6 f ), hvor Î er defineret som indtægtsrammen eksklusiv forrentning af nettoomsætningsformuen og f er forrentningssatsen.

12 12/ Energistyrelsen har dog efterfølgende skriftligt meddelt Energitilsynet, at såfremt Energitilsynet alene benchmarker på driftsomkostningerne og undlader at inddrage investeringer (efter 15, stk. 5) i beregningen af selskabernes effektivitet, åbner bekendtgørelsesteksten mulighed for, at undlade at pålægge afskrivninger på nyinvesteringer et effektiviseringskrav. 70. På baggrund af Energistyrelsens tilkendegivelse valgte Energitilsynet, at frafalde effektiviseringskravet på afskrivninger for nyinvesteringer. Energiklagenævnets afgørelse af 7. januar 2008 og 11. marts 2008 om forrentning af indskudskapital 71. Ved klagenævnets afgørelser blev det fastslået, at selskabernes indskudskapital må anses for at være forrentet i årene fra stiftelsen til 1. januar Dette betyder konkret, at åbningsbalancerne er blevet korrigeret i overensstemmelse med klagenævnets afgørelser. Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2008 om effektiviseringskrav og indtægtsrammer for DONG Gas Distribution A/S, Naturgas Fyn A/S og HNG/Midt-Nord for perioden I afgørelsen af 31. oktober 2005 vedrørende effektiviseringskrav og indtægtsrammer for perioden fandt Energitilsynet, at selskabernes effektiviseringskrav hensigtsmæssigt kunne fastsættes som et generelt effektiviseringskrav tillagt et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. 73. Det generelle effektiviseringskrav blev fastsat på baggrund af sammenligninger med produktivitetsudviklingen i andre sektorer. Det selskabsspecifikke effektiviseringskrav blev fastsat på baggrund af en benchmark af selskabernes driftsomkostninger. 74. Selskaberne påklagede bl.a. indregningen af et generelt effektiviseringskrav i fastsættelsen af selskabernes samlede effektiviseringskrav. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse af 31. oktober mht. indregningen af et generelt effektiviseringskrav.

13 13/41 Begrundelse 75. Fastsættelsen af indtægtsrammerne er i det nedenstående opdelt i fire kapitler, som gennemgår indtægtsrammerne s fire delelementer - omkostningsrammer, forrentning og afdrag af nettogæld m.v., forrentning af aktiver idriftsat efter den 1. januar 2005 og en nødvendig nettoomsætningsformue, samt 13-omkostninger. Endeligt kommer der til sidst et afsnit, der samler resultaterne til indtægtsrammerne for Omkostningsrammer Indtægtsrammerne for naturgasdistributionsselskaberne indeholder som ét af flere elementer en omkostningsramme, der fastsættes med henblik på dækning af afskrivninger af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 samt driftsomkostninger bortset fra finansielle udgifter. 77. Omkostningsrammen indeholder to elementer fastsættelse af et beløb til dækning af driftsomkostninger og fastsættelse af et beløb til dækning af omkostninger til afskrivninger. 78. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, fastsættes på baggrund af selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i perioden Indtægtsrammebekendtgørelsens 7, stk. 4 fastsætter dog en øvre grænse for det beløb der kan indregnes i omkostningsrammen efter 7, stk. 1. Såfremt de gennemsnitlige driftsomkostninger i perioden overstiger det effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger i omkostningsrammen for 2009, skal sidstnævnte beløb anvendes som udgangspunkt for omkostningsrammen for reguleringsperioden I henhold til 7, stk. 4 i IR BEK og afgørelsen af 31. oktober 2005 fastsættes den øvre grænse for driftsomkostninger for perioden , før pris- og lønkorrektion samt effektiviseringskrav, til 118,933 mio. kr. for DONG Gas Distribution A/S, 205,381 mio. kr. for HNG/Midt-Nord I/S og 36,951 mio. kr. for Naturgas Fyn Distribution A/S, jf. tabel 7. Tabel 7. Effektivitetsreguleret beløb til dækning af driftsomkostninger 2009: Mio. kr. DONG Gas Distribution A/S HNG/MN I/S Naturgas Fyn A/S Effektivitetsreguleret beløb 2 118, ,381 36,591 2 De effektivitetsregulerede driftsomkostninger fremkommer som driftsomkostninger i alt for 2009 fratrukket effektiviseringskravet, jf. afgørelsen af 31. oktober 2005 pkt F.eks. er beløbet fremkommet ved at fratrække 1,5 % fra 120,744 mio. kr. for DONG, 1,5 % fra 208,509 mio. kr. for HNG/Midt-Nord og 2,5 % fra 37,529 mio. kr. for Naturgas Fyn Distribution.

14 14/ Det bemærkes, at ovenstående beløb alene udgør en foreløbig grænse. Værdien fastsættes først endeligt i 2010 med udmeldingen af korrigerede omkostningsrammer for Ved fastsættelsen af de korrigerede omkostningsrammer for 2009 anvendes samme metode som i perioden Fastsættelsen af de gennemsnitlige driftsomkostninger for nødvendiggør, at driftsomkostningerne opgøres i samme års priser og endvidere er sammenlignelige med det effektivitetsregulerede beløb fra Dette opnås ved en pris- og lønkorrektionen i henhold til 7, stk. 5 og bilag 1 i IR BEK. 83. Faktoren for pris- og lønkorrektionen fastsættes på baggrund af et sammenvejet indeks med 70 pct. lønandel (ILON2) og 30 pct. materialeandel (PRIS 10). Indeksene leveres fra Danmarks Statistik. 84. Udviklingen i indeksene fra 2005 til 2008 følger den faktiske udvikling, hvorimod udviklingen fra 2009 og frem estimeres. Fra 2009 konstrueres indeksene under antagelsen om, at udviklingen fortsætter i samme tempo som fra 2007 til Den endelige pris- og lønkorrektion fastsættes i forbindelse med den efterfølgende årlige korrektion af indtægtsrammerne i henhold til kapitel 5 i IR BEK. 86. Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnitlige årlige driftsomkostninger fra i 2009-priser for DONG Gas Distribution A/S 150,840 mio. kr., jf. tabel 8. Tabel 8. Driftsomkostninger for DONG Gas Distribution A/S for : Mio. kr. Faktiske omkostninger løbende priser Pris- og lønkorrektion Faktiske omkostninger 2009 priser Driftsomkostninger ,846 18,56 % 152,765 Driftsomkostninger ,876 14,71 % 165,040 Driftsomkostninger ,557 10,36 % 152,906 Driftsomkostninger ,267 5,05 % 132,649 Gennemsnit 150,840

15 15/ Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnitlige årlige driftsomkostninger fra i 2009-priser for HNG/Midt- Nord I/S 217,249 mio. kr., jf. tabel 9. Tabel 9. Driftsomkostninger for HNG/Midt-Nord I/S for : Mio. kr. Faktiske omkostninger løbende priser Pris- og lønkorrektion Faktiske omkostninger 2009 priser Driftsomkostninger ,761 18,56 % 206,018 Driftsomkostninger ,240 14,71 % 220,518 Driftsomkostninger ,284 10,36 % 224,337 Driftsomkostninger ,629 5,05 % 218,124 Gennemsnit 217, Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnitlige årlige driftsomkostninger fra i 2009-priser for Naturgas Fyn Distribution A/S 41,115 mio. kr., jf. tabel 10. Tabel 10. Driftsomkostninger for Naturgas Fyn Distribution A/S for : Mio. kr. Faktiske omkostninger løbende priser Pris- og lønkorrektion Faktiske omkostninger 2009 priser Driftsomkostninger ,728 18,56 % 44,732 Driftsomkostninger ,810 14,71 % 41,078 Driftsomkostninger ,009 10,36 % 39,739 Driftsomkostninger ,038 5,05 % 38,910 Gennemsnit 41, For samtlige selskaber gælder der, at de gennemsnitlige driftsomkostninger reguleret efter pris- og lønindeks overstiger det effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger i 2009, jf. tabel 11. Tabel 11. Sammenligning af grundlag for omkostningsrammen: Mio. kr. DONG Gas Distribution A/S HNG/MN I/S Naturgas Fyn A/S Effektivitetsreguleret beløb 118, ,381 36,591 Gennemsnitlige driftsomkostninger 150, ,249 41, Ved fastsættelsen af omkostningsrammen finder 7, stk. 4 i IR BEK derfor anvendelse og driftsomkostningerne for reguleringsperioden 2010-

16 16/ fastsættes dermed på baggrund af de foreløbige effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger i 2009, jf. tabel Det bemærkes, at ovenstående fastsættelse sker under forbehold for ændringer, som følge af opgørelsen af de korrigerede omkostningsrammer for 2009, samt den faktiske udvikling i pris- og lønindekset. Omkostningsrammerne for er således foreløbige indtil indtægtsrammerne for 2009 er endeligt fastsatte, hvilket sker i overensstemmelse med metoden anvendt for Den anden del af omkostningsrammen indeholder et beløb til dækning af omkostninger til afskrivninger. Dette beløb fastsættes som selskabernes budgetterede årlige afskrivninger 93. Selskaberne har anmeldt nedenstående budgetterede afskrivninger for reguleringsperioden Tabel 12. Budgetterede afskrivninger for DONG Gas Distribution A/S for : Mio. kr. Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Tabel 13. Budgetterede afskrivninger for HNG/Midt-Nord I/S for : Mio. kr. Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,400 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,100 Tabel 14. Budgetterede afskrivninger for Naturgas Fyn Distribution A/S for : Mio. kr. Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,780 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,220 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,440

17 17/ Inden omkostningsrammen bliver indregnet i indtægtsrammen, fratrækkes det beløb, som udmønter det af sekretariatet fastsatte effektiviseringskrav. 95. Det samlede effektiviseringskrav fastsættes som et generelt effektiviseringskrav på baggrund af den generelle produktivitetsudvikling i samfundet og et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking af selskaberne. De detaljerede beregninger af effektiviseringskravene er henlagt til bilag Til fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav for reguleringsperioden anvendes et mål for den private sektors produktivitetsudvikling. Produktivitetsudviklingen for den nærmeste 15-års periode anvendes som approksimation for produktivitetsudviklingen de næste fire år. 97. Uanset gasdistributionsselskabernes tidligere produktivitetsudvikling kan det forventes, at selskaberne kan effektivisere deres omkostninger i fremtiden, som det også er tilfældet for selskaber i de øvrige brancher i økonomien. På denne baggrund fastsættes det generelle effektiviseringskrav, som udtryk for selskabernes fremtidige effektiviseringspotentiale. 98. Produktivitetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi i alt fra udgør 0,62 %. Det er derfor sekretariatets vurdering, at det generelle effektiviseringskrav for distributionsselskaberne bør fastsættes til 0,6 % (afrundet). 99. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 2008 i den såkaldte netvolumenmodel I benchmarken tildeles DONG Gas Distribution A/S indekstallet 100 hvilket betyder, at selskabet er benchmarkens mest omkostningseffektive selskab. HNG/Midt-Nord I/S tildeles indekstallet 98 og Naturgas Fyn Distribution tildeles indekstallet Sekretariatet det rimeligt, at de mindre effektive selskaber skal indhente deres effektiviseringspotentiale, hhv. 2 % for HNG/Midt-Nord og 6 % for Naturgas Fyn Distribution A/S, på 10 år På baggrund af ovenstående vurderer sekretariatet, at HNG/Midt-Nord I/S bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på 0,15 % årligt for perioden Ligeledes bør Naturgas Fyn Distribution pålægges et krav på 0,60 % i samme periode DONG Gas Distribution A/S er benchmarkens mest omkostningseffektive selskab og det er derfor sekretariatets vurdering, at selskabet ikke bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav.

18 18/ Det samlede årlige effektiviseringskrav fastsættes således til 0,6 % for DONG Gas Distribution A/S, 0,75 % for HNG/Midt-Nord I/S og 1,20 % for Naturgas Fyn Distribution A/S, jf. tabel 15. Tabel 15. Effektiviseringskrav : DONG Gas Distribution HNG/Midt- Naturgas Fyn A/S Nord I/S Distribution A/S Effektiviseringskrav 0,60 % 0,75 % 1,20 % 105. På baggrund af ovenstående driftsomkostninger, pris- og lønkorrektion, anmeldte afskrivninger og effektiviseringskrav kan omkostningsrammen for reguleringsperioden fastsættes i henhold til 7 i IR BEK Bekendtgørelsen foreskriver klart, at effektiviseringskravet skal pålægges både driftsomkostninger og afskrivninger på nyinvesteringer. I forbindelse med udarbejdelsen af indtægtsrammer for reguleringsperioden søgte man både fra tilsynets og branchens side, at begrænse effektiviseringskravet til driftsomkostningerne alene Energistyrelsen har efterfølgende skriftligt meddelt Energitilsynet, at der i bekendtgørelsesteksten er mulighed for, at undlade at pålægge afskrivninger på nyinvesteringer et effektiviseringskrav såfremt, at benchmarken ikke inddrager investeringer i beregningen. På denne baggrund fastsættes effektiviseringskravet eksklusiv afskrivninger på nyinvesteringer For DONG Gas Distribution A/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden :

19 19/41 Tabel 16. Omkostningsramme for DONG Gas Distribution A/S for : Mio. kr Reference Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 118, , , ,933 Pkt priser Pris/løn-korrektion 5,06 % 10,39 % 16,00 % 21,91 % Pkt. 83 Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 124, , , ,636 pris/løn-korrigeret 3, årets priser Effektiviseringskrav 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % Pkt. 104 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser Effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger, årets priser Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 0,750 0,783 0,819 0, , , , ,780 13,000 15,000 16,000 17,000 Pkt , , , , For HNG/Midt-Nord I/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 17. Omkostningsramme for HNG/Midt-Nord for : Mio. kr Reference Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 205, , , ,381 Pkt priser Pris/løn-korrektion 5,06 % 10,39 % 16,00 % 21,91 % Pkt. 83 Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 215, , , ,306 pris/løn-korrigeret 4, årets priser Effektiviseringskrav 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % Pkt. 104 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser Effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger, årets priser Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 1,618 1,688 1,762 1, , , , ,466 58,000 57,000 61,400 65,100 Pkt , , , ,566 3 For perioden er tallet endvidere korrigeret for det absolutte effektiviseringskrav (kun vedr. driftsomkostninger), som selskabet er pålagt i de foregående år. For 2011 er driftsomkostningerne beregnet som 118,933*1,1039 0,750 = 130, For perioden er tallet endvidere korrigeret for det absolutte effektiviseringskrav (kun vedr. driftsomkostninger), som selskabet er pålagt i de foregående år. For 2011 er driftsomkostningerne beregnet som 205,381*1,1039 1,618 = 225,108.

20 20/ For Naturgas Fyn Distribution A/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 18. Omkostningsramme for Naturgas Fyn Distribution A/S for : Mio. kr Reference Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 36,591 36,591 36,591 36,591 Pkt priser Pris/løn-korrektion 5,06 % 10,39 % 16,00 % 21,91 % Pkt. 83 Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, pris/løn-korrigeret 5, årets priser 38,444 39,932 41,506 43,168 Effektiviseringskrav 1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % Pkt. 104 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser Effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger, årets priser Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 0,461 0,479 0,498 0,518 37,982 39,453 41,008 42,650 2,780 3,000 3,220 3,440 Pkt ,762 42,453 44,228 46, Forrentning og afdrag af nettogæld m.v Indtægtsrammen skal efter 6, stk. 2 i IR BEK indeholde et beløb til forrentning og afdrag på nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. den 31. december Dette beløb beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance I henhold til 10, stk. 2 i IR BEK anmelder selskaberne den løbetid de ønsker at anvende på annuiteten. Løbetiden skal som minimum strække sig fra 1. januar 2005 til 31. december 2014 og opgøres i hele kalenderår. HNG/Midt-Nord I/S har valgt en løbetid til 2014, Naturgas Fyn Distribution A/S til 2025 og DONG Gas Distribution A/S til Ved fastsættelsen af den endelige annuitet skal der endvidere korrigeres for kompensation ved opgørelse af lån og finansielle aftaler, samt HNG/Midt-Nord s fastrenteaftale. 5 For perioden er tallet endvidere korrigeret for det absolutte effektiviseringskrav (kun vedr. driftsomkostninger), som selskabet er pålagt i foregående år. For 2011 er driftsomkostningerne beregnet som 36,591*1,1039 0,461 = 39,932.

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden 2006-2009 fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer.

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 24. marts 2015 Detail & Distribution 14/13428 LBA/LRN RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om omlægning

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 29. oktober 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS30302-00026 Dato 14. november 2013 JN Bestemmelser om betaling for

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Elnetreguleringens udvikling. Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015

Elnetreguleringens udvikling. Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015 Elnetreguleringens udvikling Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015 Men der er opnået gode resultater selvom der også har været mange sten på vejen Konsolideringen har

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0438 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer 1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer Udgivet af KonkurrenceRådet 1997 Indhold Indledning Pengeinstitutternes højrentekonti Obligationer Omkostninger ved individuel opsparing

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Verdo Vand A/S Jesper S. Sahl Agerskellet 7 8920 Randers NV 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0662 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere