CHENG - CYCLE TIL DECENTRAL KRAFTVARME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHENG - CYCLE TIL DECENTRAL KRAFTVARME"

Transkript

1 Energistyreisens udviklingsprogram for vedvarende energi m. v. Jour. nr / CHENG - CYCLE TIL DECENTRAL KRAFTVARME F remlob Returlob Turbine Lull Roggasveksler Vandbehandling BILA G: 4 FORPROJEKT FOR RADERSLEV FJERNV ARME DANSKE FJERNV ARMEV JERKERS FORENING

2 Haderslev Fjernvarme Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING NUV AiRENDE ANLAJG Varmeleverance BESKRIVELSE AF FREMTIDIGT ANLAJG 6 4 ENERGI OG MILJ0FORHOLD 8 5 SELSKABS0KONOMI Naturgaspriser El-priser og el-nettilslutning lovesteringer lo 5.4 Finansiering Rentabilitet Felsomhedsberegninger SAMFUNDS0KONOMI KONKLUSION Bila g l: V armeleverancer og temperaturforhold på Haderslev Fjernvanne l.K Vproduk.rap

3 Raderslev Fjernvarme Side 3 l INDLEDNING Raderslev Fjernvarme har fäet en forudsretningsskrivelse, som betyder, at der skal etableres naturgasfyret kraftvarme inden udgangen af 1996 på den del, der ikke er drekket af varmen fra affaldsforbrrendingsanlregget. I forbindelse med denne udbygning har Haderslev Fjernvarme vist interesse for etablering af kraftvarme efter det milj0venlige cheng cycle system. Vi har i det felgende beskrevet cheng cycle anlregget ud fra de forelebige data fra leverandererne, og set det i forhold til et traditionelt gasmotoranlreg. Rapporten er udarbejdet af rådgivende ingenierfirma Axel Nielsen Carl Bro as i samrbejde med Danske Fjernvarmevrerker (OFF), og Danske Fjernvarmevrerker Decentrale Kraftvarmeselskab (OFDK). Undersegelsen er finansieret af Energistyrelsen, Nordisk Gasteknisk Center, OFF, DFDK og Naturgas Midt/Nord 1/S. 8S Ul.KVproduk.rap

4 Raderslev Fjernvanne Side 4 2 NUV AlRENDE ANLAlG Fjernvarmeforsyningen i Raderslev består af tre centraler Gravene Centralen har felgende kedler: Y delser 2 gaskedler varmeydelse l gaskedet varmeydelse 1 gaskedet varmeydelse MW pr. stk. 9,3 7,3 5,8 Ge al/h 8,0 6,3 5, Central Syd Centralen har felgende kedler: Y delser 2 gaskedler vanneydelse l gaskedet varmeydelse MW pr. stk. 7,3 4,7 Gcal/h 6,3 4, satellitcentral Centralen har felgende kedler: Y delser l gaskedet varmeydelse 1 gaskedet varmeydelse MW 1,2 0,9 Gcal/h 1,0 0,8 2.1 Varmeleverance Vanneleverancerne og de mälte frem- og returvandstemperaturer er vist i bilag 1. Det fremgår heraf, at vanneleverancen i perioden var MWh. Korrigeret til normalårsforbrug og til den forventede udbygning af fjernvarmenettet bliver samlede forventede normalårskorrigerede forbrug ca MWh (480 TJ). Af dette forbrug forventes affaldsforbra:ndingsanla:gget at producere ca MWh (335 TJ). Der er en mulighed for at udbygningen vii stige til510 TJ/år. Vi har kun benyttet de 480 TJ/år, da det giver den laveste varmepris. Ud fra de data, Raderslev fjernvarme har oplyst, kan varighedskurven ved fuld udbygning optegnes som vist på felgende side dels for det samlede forbrug og dels for det resterende forbrug (egenproduktionen). Da retur- og fremlebstemperaturen er af meget stor vigtighed for cheng cycle systemet, er disse blevet yderligere detaljeret i bilag l \.KVprO<Jllk.rap

5 Haderslev Fjernvarme Side 5 40;]00 ''??OtlO i l JOOO : ,..._~~ ~ Timer 2000 o ~~~~~~,~~ ~~~~~~~~ G 1000? ROOO fimer Fig. l Varighedskurve for Raderslev fjernvarme ved fuld udbygning og ved det der skal produceres ved egenproduktion. Raderslev fjernvarme anser det for muligt at srenk:e fremlobstemperaturen fra vrerket betydeligt. Derved 0ges vandflowet i fjernvarmenettet, men dog uden at man når grrenserne for trykket i nettet. C' FREML~BSTEMPERATUR Nuvceren,, 80 Forvante f remtidig RETURVANDsTEMPERATUR r ~ 50 Nuvceren,, forvent e framtidig Fig JFMAMJ A S O N D MANED Temperaturprofiler - Raderslev fjernvarme KVpmduk.r-ap

6 Harlerslev Fjernvarme Side 6 3 BESKRIVELSE AF FREMTIDIGT ANL.'EG Det fremtidige anlreg kunne bestå af et nyt cheng cycle anlreg samt de eksisterende gaskedler som spids- og reservelastkedler. Cheng cycle systemet består af en gasturbine med indsprejtning af en stor mrengde damp for fore:gelse af anlreggets el-effekt og el-virkningsgrad. Dampen produceres ved veksling med den varme roggas fra gasturbinen. Ved kondensering af den store dampmrengde i r0ggassen kan der genvindes en stor mrengde energi, som kan leveres til fjemvannenettet, ligesom der kan genvindes mesten al den vandmrengde, der forbroges ved indspmjtning. Cheng cycle anlregget opfe:res som et samlet hele med gasturbine, generator og transformer, dampked el, kondenserende veksler, re:ggassystem og skorsten, vandbehandlingsanlreg, akkumuleringstank, ror- og ettilslutning og bygningsanlreg. Bygning Cheng cycle anlregget regnes placeret i den tidligere bygning for forbrrendingsanlregget. I bygningen er der et turbinerum, gasmålerrum, kontrolrum, h0jsprendingsrum og rum for vandbehandlingsanlreg. Akkumuleringstanken placeres i et hjeme af grunden. Turbineanlreg Den valgte turbine er et såkaldt fly-derivat med et orodrejningstal på ca olm. Temperaturen i brrendkamrneret (TIT) er ca C. Turbinen er en-akslet, dvs. turbinens kompressor og kraftturbinen sidder på den samme aksel. Luften suges ind ved udeluftstemperaturen og komptimeres i kompressoren til ca bar, hvorefter det ledes ind i brrendkammeret, hvor brrendslet tilsrettes med et try k på ca. 17 bar. Dette try k er lid t lwjere end for en simple cycle turbine, h vor det 00dvendige gastryk er ca. 16 bar. Druiddelbart f0r kraftturbinens skovlblade tilsrettes den overherlede damp ved en temperatur på ca. 250 eller 455 C og ettryk på ca. 16 bar. På grund af det stmre masseflow yder turbinen ca. 65 % mere end en ren gasturbine (simple cycle). Turbinens luftoverskudstal er ca. 3,5 ved k0rsel uden dampinjektion og kun ca. 2,8 ved fuld dampirijektion. R0ggassen, der er ca. 535 C (ved ISO-konditioner l5 C, 60 % RF) ved afgangen fra turbinen opvarmer vand til damp, som spmjtes ind i turbinen. R0ggastemperaturen efter dampkedlen er ca. 150 C. Kondenserende veksler Den fugtige mggas lujles i en veksler ved hjrelp af fjernvarmens returvand. Herved udkondenseres en meget stor mrengde vand l.KVproduk.rap

7 Raderslev Fjernvanne Side 7 Den udkondenserende vandmrengde, og dermed den producerede energimrengde, er rueget athrengige af returvandstemperaturen. Da den sterste del af energien stammer fra det udkondenserende vand, er fremlebstemperaturen forholdsvis lav, ca. 69 C. Temperaturen hreves, i de perioder af året hvor det er 110dvendigt, ved hjrelp af en efterbrrender monteret umiddelbart for den kondenserende veksler. Alternativt kan den overherlede damptemperatur nedsrettes; herved e ges gasforbruget, og mggastemperaturen efter dampkedlen 0ges til ca. 210 C. Vandbehandling Den store mrengde indsprejtende vand skal behandies for at undgå skadelige påvirkninger. Når der berryttes kondensat skal detteistort omfang neutraliseres og filtreres. Der berryttes et kemikaliedoseringsanlreg og et osmoseanlreg. Leveranderen af osmoseanlregget oplyser, at det har en virkningsgrad på 75 %. Da vi skenner, at kun en del af kondensatet belwver at blive renset i osmoseanlregget, skenner vi, at den samlede virkningsgrad er ca. 85 %. Alekumuleringstank Der etableres en vanneakkumuleringstank på ca m 3 (effektivt votumen). Tanken er st0rre ved cheng cycle systemet end ved normale motoranlreg, da temperaturforskenen mellem returvandstemperaturen og fremlebstemperaturen fra anlregget er mindre end ved motoranlreg. Tabel l Anlregsdata ved ISO-konditioner ' CHENGCYCLE Gasforbrug, turbineanlregget kw Gasforbrug, efterbrrender kw Gasforbrug i alt kw Biproduktian kw Varmeproduktion kw Vanneakkumuleringstank m' AFFALDSFORBRJEND!NGSANLAJGGET V anneproduktion kw GASKEDLER Gasforbrug kw Varmeproduktion kw De angivne varmeydelser for den kondenserende veksler er baseret på forel0bige data fra V0lund i.KVproduk.rap

8 Harlerslev Fjernvarme Side 8 4 ENERGI OG MILJOFORHOLD En af fordelene ved cheng cycle systemet er den rueget lave emission med NO x og CO fra anlregget. Emissionsvrerdierne er vresentligt lavere end de titsvarende vrerdier for gasmotoranlreg. Cheng cycle Gasmotorer Danske krav Note l NOx l) mg/m CO l) mg/m Korrigeret til en el-virkningsgrad på 30 % og 5 % ilt Gasmotoreme kan komme ned på ca. de samme emissionsvrerdier som cheng cycle anlregget, hvis de udstyres med SCR- og oxidationskatalysatorer. Som det ses af tabellen er den samlede energibesparelse lidt st0rre ved cheng cycleanlregget end ved gasmotorerne. Ved NOx-emissionen er cheng cycle-anlregget dog markant bedre end gasmotoranlreggene. Ved COr og SOremissionen er gasrnotorerne lidt bedre p.g.a. den lidt hejere elvirkningsgrad. Det årlige vandforbrug ved cheng cycle processen er slwnnet til ca m 3. Tabel 2 Energi og miljmnressige konsekvenser Anlreg Brrendsel Indfyret NO, co, so, TJ/år t/år looot/år t/år Reference Gaskedler Gas ,8 8,3 o El-produktion Kul ,4 22,5 30,8 Reference i alt ,2 30,8 30, Cheng Cheng cycle gas 192 9,6 10,9 o cycle Gaskedler gas 15 2,3 0,9 o El-vrerk kul 94 18,8 8,9 12,2 Cheng cycle i alt ,7 20,7 o Besparelse ca ,5 10,1 18,6-28% -56% -33% -60% Gasrno- Gasmotorer gas ,2 14,6 o to re r Gaskedler gas 23 3,5 1,3 o Gasmotorsystem i alt ,7 15,9 o Besparelse ca ,5 14,9 30,8-27% -21% -48% 100% !.KVproduk.rap

9 Harlerslev Fjernvarme Side 9 s SELSKABSOKONOMI Vi har i det felgende sammenlignet ekonomien i et cheng cycle anlreg med ekonomien i et traditionelt motoranlreg. 5.1 Naturgaspriser Naturgas Syd 1/S oplyser, at naturgas til kraftfjernvarme vii blive afregnet efter de kendte E- eller V-formler. Ved disse modeller afregnes den del af gassen, der går til el-produktion, efter eltariffen, og den del, der går til varmeproduktion, efter fjernvarmetariffen. Disse tariffer rendres hver måned efter udsvingning i olieprisen. For at undgå tilfreldigheder i beregningerne har vi benyttet de gennemsnitlige priser på naturgas for fyringsseesonen Guni 92-maj 1993). Gas på el-tarif 1,161 kr.1m 3 Rabatter: introduktionsrabat 0,25 kr./m 3 Gas på fjemvarmetarif m' 2,856 kr.fm m' 2,799 kr.fm m' 2,741 kr.fm3 over m 3 2,684 kr.fm3 Rabat: COrrabat 0,085 kr.fm3 5.2 El-priser og el-nettilslutning Felgende priser for el-salg er oplyst af Bisam for 1994, idet tilslutning til 10 kvnettet er forudsat: Spidslasttirner Hejlasttimer Lavlasttimer 48,30 ore/kwh 35,20 ore/kwh 13,50 ore/kwh De enkelte tarifornråder er fastsat af Bisam og vist på felgende side l.KVproduk.rap

10 Baderslev Fjernvarme Side 10. Tarifperiode Viitter Sommer (oktober-ffiarts) (april-september)"-.i.. Spidslast Hverdage kl. Hverdage kl H verdage kl H10tjlast Hverdage kl. Hverdage kl Hverdage kl. Hverdage kl Hverdage kl Lavlast 0vrig tid 0vrig tid Weekends og skreve helligdage er overalt defineret som lav last. Timeforddingen bliver således i et gennemsnitsår: Spidslast H0jlast Lavlast timer timer timer Loven om COrafgiften betyder, at der gives et tilskud på lo are pr. produceret kwh elektricitet. Dette beleb skalla::gges til ovenna::vnte betaling. 5.3 lovesteringer Vi har heregnet investeringerne i de enkelte modeller. Investeringerne drekker etablering af et ooglefrerdigt kraftvarrneanlreg på Baderslev fjernvarme omfattende: Bygningsanla::g Kraftvarmeenhed (turbine- eller gasmotorgeneratoranlreg) Styringsanlreg Ak:kumuleringstank TUslutning til el-nettet TUslutning til fjernvarmeledningerne Projektering og tilsyn Investeringerne er overslagsmressigt be regnet til: l. Cheng cycle 2. Gasmotoranla:g l X 6 MWel 3x3MWel ca. ca. 42,0 mio kr. 42,0 mio kr. Prisen for cheng cycle anlregget er baseret på tilbud fra V o lund med till re g for eltilslutning, bygherrerådgivning og uforudseelige udgifter. Investeringen i motoranla:gget er baseret på rwgletal og erfaringstal. R5!l l.KVpnxluk.rap

11 HaJerslev Fjemvarme Side 11 Gasmotorerne består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget lwjde for omkostninger ved tilslutning til fjernvarmenettet. Det er benyttet erfaringstal for tuslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes finansieret l 00 % med indekslån, som er den billigste lånetype i 0jeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i 0jeblikket ca Vi har dog for en sikkerheds skyld kun benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20 1 h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Kommurregarantien skal gives af byrådet På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Harlerslev Fjemvarme. Der er dels muligheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos EU. Da cheng cycle anlregget med kondenserende vekslere ikke er pmvet i fuld skala fer, er der gode muligheder for at få stette til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi ruener, at der kan vrere muligheder under f0lgende ordninger: Thermie EU-stotteprogram for forskningsprojekter og demonstrationsprojekter inden for energi. For demonstrationsprojekter kan der gives op til 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Varmepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede varmepris over en 20-årig periode for hver enkelt mode!. Vist i tabel 3 på f0lgende side. Virkningsgraderue i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, hvor der er taget h0jde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slumsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. Hvis vi bruger 3 %som gennemsnit over 20 år, vii varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 % i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet. & l.KVproduk.rap

12 Harlerslev Fjernvanne Side 11 Gasmotorerne består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget h0jde for omkostninger ved tilslutning til fjernvarmenettet. Det er benyttet erfaringstal for tilslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes finansieret 100% med indekslån, som er den billigstelånetype i 0jeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i ejeblikket ca Vi har dog for en sikkerheds skyld kun benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20'h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Korumunegarantien skal gives af byrådet På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Harlerslev Fjemvanne. Der er dels muligheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos EU. Da ch e ng cycle anlregget med kondensetende vekslere ikke er pnwet i ful d skala fer, er der gode muligheder for at få stette til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi ruener, at der kan vrere muligheder under f0lgende ordninger: Thennie EU-stetteprogram for forskningsprojektet og demonstrationsprojektet inden for energi. For demonstrationsprojektet kan der gives op til 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Vannepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede varmepris over en 20-årig periode for hver enkelt model. Vist i tabel 3 på fe~lgende side. Virkningsgraderne i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, hvor der er taget h0jde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slmnsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. Hvis vi bruger 3 % som gennemsnit over 20 år, vii varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 %i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet _034.0I.KVproduk,rap

13 Haderslev Fjernvarme Side 11 Gasmatarerue består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget hfljde for omkostninger ved tilslutning til fjernvarmenettet. Det er benyttet erfaringstal for tilslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes frnansieret 100% med indekslån, som er den billigste lånetype i 0jeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i 0jeblikket ca Vi har dog for en silekerheds skyld kurr benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20 1 h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Kommurregarantien skal gives af byrådel På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Baderslev Fjernvarme. Der er dels muligheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos BU. Da ch e ng cycle anlregget med kandenserend e vekslere ikke er pmvet i ful d skala f er, er der gode muligheder for at få st0tte til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi mene r, at der kan v re re muligheder under f0lgende ordninger: Themtie EU-st0tteprogram for forskningsprojekter og demonstrationsprojekter inden for ene r g t. For demonstrationsprojekter kan der gives ap tu 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Varmepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede varmepris over en 20-årig periode for hver enkelt mode!. Vist i tabel 3 på fe:jgende side. Virkningsgraderne i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, hvor der er taget h0jde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slwnsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. H vis vi bruger 3 % som gennemsnit over 20 år, v il varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 % i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet. R KVproduk.rap

14 Raderslev Fjernvarme Side 11 Gasmotorerne består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget h0jde for omk:ostninger ved tilslutning til fjernvannenettet. Det er benyttet erfaringstal for tilslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes finansieret 100% med indekslån, som er den billigstelånetype i ojeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i ojeblikk:et ca Vi har dog for en silekerheds skyld kun benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20 1 h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Kommunegarantien skal gives af byrådet På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Raderslev Fjernvarme. Der er dels motigheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos EU. Da cheng cycle anlregget med kondenserende vekslere ikke er pmvet i fuld skala f0r, er der gode muligheder for at få stmte til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi mener, at der kan vrere muligheder under fe:lgende ordninger: Thennie EU-st0tteprogram for forskningsprojekter og demonstrationsprojekter inden for energi. For demonstrationsprojekter kan der gives op til 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Varmepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede vannepris over en 20-årig periode for hver enkelt modet. Vist i tabel 3 på fe~lgende side. Virkningsgraderue i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, h vor der er taget lwjde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slronsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. Hvis vi bruger 3 % som gennemsnit over 20 år, vil varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 % i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet KVproduk.mp

15 Raderslev Fjernvarme Side Folsomhedsberegninger Tabel 5.6- felsomhedsanalyse for cheng cycle anlregget Varmeprisbesparelse Referencesituation 10,4 H.0jere temperaturer 10,1 Tilsmudning 3% 7,4 Inflation 2% 12,0 4% 9,0 COr 10-ere vrek efter 5 år 2,4 Ny E-fonnel E/0,83 11,8 Lån e kurs 100 l l,5 90 8,5 Drift- og vedligeholdelse 3 ere/kwh 8,7 l ere/kwh 12,0 fuvestering 32 mio. kr. 17, l Forudsretningerne for grundmodellen er: Investering = 42 mi o kr, Dv = 2 ere/kwh, kurs 96, inflation 3%, COz-tilskud 10 ere/kwhel gas- og elpriser som angivet på side 9. Vi skal også her gere opmrerksom på, at reldning og tilsmudsning kan betyde en gennemsnitlig reduktion af varmepriserne på 0,5-2 % Q.034.0l. KVproduk.rap

16 Haderslev Fjernvarme Side 15 6 SAMFUNDSOKONOMI Samfunds0konomien i de enkel te alternativer er be regnet i h. t. Energistyreisens beregningsforuds retninger. Tabel 3 - Samfunds0konomi mio. kr. Samfunds0konomiske omkastnioger reference 48 Samfunds0konomiske omkastnioger cheng cycle 43 Samfunds0konomiske omkostninger gasmotorer 38 Det ses af tabellen, at der if0lge disse beregningsfarudsretninger fra Energistyrelsen er den mindste samfunds0konomiske omkastning ved etablering af motoranlregget. Detteskyldes bl.a., at el-produktionen favoriseres i beregningerne. Til gengreld tages der i disse beregoinger ikke hojde for de to modellers forskellige milj0ii1ressige helastnioger. H vis cheng cycle anlregget godskrives den ekstra besparelse på ca. 24 t NO,Jår med en vrerdi, der svarer til den svenske NOx-afgift på 40 Skr./kg (=34Dkr/kg), svarer dette til ca. 0,82 mio. kr.lår eller ca. 8,8 mia. kr. i nuvrerdi. Dette betyder, at Cheng cycle anlregget i så fald bliver bedre samfunds.0konomisk end motoranlregget. 1! _ 01.K V produluap

17 Raderslev Fjernvanne Side 16 7 KONKLUSION Vore forelebige beregninger viser, at der kanspares ca % på varmeprisen, som gennemsnit over de n reste 20 år, h vis der etableres et kraftvarmeanlreg efter cheng eyele-princippet set i forhold til fortsat kedeldritt (på gas). Vore forel0bige beregninger viser også, at besparetsen er lidt lavere (ca. 9 %) ved etablering af nye store gasmotorer end ved cheng cycle anlregget. Hvis en rendring af gasafregningsformlerne vedtages, som de er foreslået af DFF, så vii cheng cycle anlregget blive endnu billigere (ca. 12 % besparelse). Herudover er det sandsynligvis muligt at opnå et tilskud til etablering af cheng cycle anlregget, hvilket yderligere vii srenke varmeprisen. U den tilskud vii et cheng cycle anlreg og et gasmotoranlreg kostedet samme; ca. 42 mio. kr. Cheng cycle anlregget har en el-effekt på 6 "MW og gasmotoranlregget på 9 MW. De miljemressige beregninger viser tydeligt den store NO x-reduktion ved cheng cycle anlregget 56 % Javere end referencen, mens motoranlreggene kun er 21 % Javere end referencen. De samfundsekonomiske omkostninger vii vrere ca. 48 mio. kr. i referencen, ca. 43 mio. kr. ved etablering af et cheng cycle-anlreg og ca. 38 mio kr. ved etablering af et nyt gasmotoranlreg. Reri er cheng cycle-anlreggets mindre NOx-emission dog ikke taget i betragtning. Vi mener således, at cheng cycle-anlregget er et godt alternativ til gasmotoranlreggene i Raderslev \ !.KVproduk.rap

18 ~ ~! l ~ Raderslev Fjemvarme ( ) Måned Frem\e:bsteim- Returtempera- l. Gennemsnit Forventet peratur C tur oc' ' "Ctoc: temperatur TtC TRoc Jannar ,9 l 91, Februar ,3 l 41, Levering Fu\d udbygn. Forbra:nding MWh MWh MWh Egen pro- Egen produktion duklian Middeleffekt MWh MW , ,0 '"" ~ ~ p.~ ~ ~ "'~ ~ 3 o..:!l "g o o 8 p. ~o s o ~ " o " 'O M arts ,3 l 41, ,0 April ,3 l 42, Maj ,8 l 46, Juni ,0 l 46, Juli ,7 l 51, August ,8 l 52, September ,6 l 49, Oktober ,0 l 42, ,2 o o o o o o o o o o o o November ,0 l 41, ,7 December ,9 l 41, , TJ TJ TJ 145 TJ "' t -

19 Hademlev Vurme-voork "! i ii ~:~~1:J,:~:~.k 21-0eo-93 1\iUne!j- l 'Jan_lJa:r Fel:ruar TM~rts Apr[I-~- :!I~~J-~ i',ji.u:ic i'jljj) Au9~s\[Sept [OktQl:ier - -INQV~_!Ii-l;>!ii:Oe(;- rijber--ars9~n~brrisnir. Totat Gl11ms udelufttemporatur 1C 06 ~ ~~11W- 2, , ,7} ,0F 16, t Retu!Vatldstem_peretur ru1 twrk C 38 O 38,0 38,0 38 O C_r~_!11_10b~~f!'R~r~urabv<erk Q_~ ~ 780 _ ~780 _?8,Q 7ai5 ~- ~ _ ~- _ 1 38 O 38,0 38 O 1 _ -~0 1_8--;-o fao Ret_I:!_IV~di!le!:Q_pers~r ~!]_~~o -~ _ -~-- 38,!-~ _ 3_ _9 ~~ _l!?_q 38,Q _ ~. :-'38 O 38,0 _ 38 Q_ ~ ----~- Fremlobstem~ratur ab e< o C 78 O 78 O 78,0 78 O 78 O 78,0 78 O Q~~!Orbrli9 ll!r~n~ _ k'lr- ~ ~ -,j84t.q -_1Z_B5~o- =~177g7,g -in ~ o-_~_-- ~ =--- 1 ~=~ ~ 1I_48~o- _ Ti63~9-1?76~30_ -~ - Q(;l~lorbrugeft_el~~nder _,k~, ~~~5,Q ~_g_s±.cl 2~160, 231,Q -+- ~ g?b~_p- 21_1!?_,9 g;;_g70?308_,_1,_ 1~i~7Q 1 Q ~l!tor2rllg_lalt k~ ---~-_?_01_i6,Q 101~S ' _198~.[t j976_?_,_p 1_ l95!.?_q 20007A_ 11QO~Q 1 1 -~w _t _309o _631_ _0_:. 6g '.2_,_Q 202,0= ~--, _616o.o?~_6._0_,_ 6"2.77~- s2so_l1 437!?1 o -- ~ w!'~r_f!l~ide~~~~!~~~er _ ~~~ ~~-=- _ 1 ~~gg_-=_,=~{~.~ -~~-~~ g -=~;f~-~- ---=-==- ~--- _ -- _ 13 ~~~- -=~~~tg = 1 ~~Eg --=-~=~~[J:S-- 94 ;~-~ -=-~=~ '':'%:~-,~~~~t~3 ::1 ='"'::~~==~=-.:_=_ -=-=r= t'7a~j,~~i~~~~'~:~.= -=- '~'l:~'-="~= Q,, l~i~~~~~~~~.~~~d _-=---=-~~--~=~--r ~-~~}t- -~_i;f= _ ~~~ ~ ~ ~1-=-=-~ ±=j -=f=-~1= ~~:~±= ~~~t==-~~~==~-=- ~a~=-=-_ l Damptemperatur ca 250'C Axel Niel$en - Carl Bro a)$ Rådgivende ingeni!l'rfirma F.R.I 1 a=~ o." ~ ~ " " < "" a ~.g o o " o. H ~ " o " 'O Haderslev Varmevcerk 00 - Jen;meratmprgfiL ".....,_ ~ 50 ' l c_; 40 ' ~o , ---- "" -----u r--- O c ~------~=-1'~~~-- =----'"--<t ~ ~ --,_-....., ~ , j _j L ; t _j Januar F~bruar Mart:; April Maj Jun1 Juli Au~usl Sept. Oktob~'l' 1\"ovc mber D~cerukr Måned -- Retur an vrerk Fremll')b ab vrerk --+- Gnms. udetemperatur "' ~ -

20 il ~ ~ ~ l Haderslev Fjernvarme ~ Alternativ 2 Mån ed ' Januar Februar TtC Forvenrede temperaturer Egenproduktion - MWh TRO c l ' :r::>< " o. " " o "' < "'" ~ 3 ~.g ~ o o o. <,. " " s -o o o " Mar~ April Maj Juni August September Oktober November December I alt TI "'! N

21 HadersJev Varmevrerk 12-0ct-93 ~! l EL ~ """ -~ ~-- -~~ Damptemperatur ca. 250'C Axel Nielsen - Carl Bro a/s Rådg'IVende ingeni.0rfirma F.R.I.;c~ o. " " o "' < "'-" ~ s ~~ ~ o." 'O " o. < " ~ ;; s o 90 so 70 H_a_d_ers)~YerYuP~Qlev_ce_r_k, ~ ~ ~-- ~ ~ ~----1~ ~-~ ;o o r---=--~-= -~ ;Q -~ '~---~ ~.. 1. ~--- Januar Februar Mari!; April Maj Juni Juli Måned ~ , ~, August Sept. Oktober l\ovember ~ Retur an vrerk Fremli<!b ab vrerk ~- Gnms. udetemperatur -==-=== ~~L December "' i N -

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Den fælles, fritstående skorsten er 130 meter høj og har en diameter på 10 meter. Værket blev oprindeligt opført som Danmarks første lands-

Den fælles, fritstående skorsten er 130 meter høj og har en diameter på 10 meter. Værket blev oprindeligt opført som Danmarks første lands- Kyndbyværket DONG ENERGY KyndbyVÆRKET Sådan producerer dampkraftanlæggene elektricitet Kyndbyværket er et af DONG Energy s 10 centrale kraftværker. Værket ligger ved Isefjorden nær ved Jægerspris. Elproduktionen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33. www.dongenergy.com Besøg DONG Energy A/S Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.01 DONG ENERGY SVANEMØLLEVÆRKET s produktionsanlæg, der ligger i Københavns Nordhavn, er et af DONG Energy

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 Projektforslag Kedeludskiftning og installation af varmepumpe Skup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: jpg@jph.dk Skup Fjernvarme

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Når motoren bruger gas

Når motoren bruger gas Artikel 1/5 Når motoren bruger gas Kompakt 300 kw e kraftvarmeenhed. Motor, generator, udstødskedel samt lyddæmper er monteret på rammen. Hvor mange og hvor? Der er nu opstillet i alt ca. 800 gasmotorer

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Afskrivninger i 2011 i FAS Efter gældende retningslinjer for restanceinddrivelse, afskrivninger mv. vil Betalingskontoret, når det skønnes, at et krav er uerholdeligt, afskrive

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

Fjernvarmeindustriens energipolitiske konference 30. marts 2017

Fjernvarmeindustriens energipolitiske konference 30. marts 2017 Fjernvarmeindustriens energipolitiske konference 30. marts 2017 Innovative Energy Systems IESenergy anvender velkendte energisystemer på en ny og innovativ måde på at nedbringe energiforbruget til produktion

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang DISPOSITION Elektrificering sætter dagsordenen så langt øjet rækker Økonomiske rammer afgør, hvad vi skal investere i Uafhængighed

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Dimensionering af biogasledning mellem Lemvig Biogas og Lemvig Varmeværk anno 2016. Lemvig, 04.02.2015

Dimensionering af biogasledning mellem Lemvig Biogas og Lemvig Varmeværk anno 2016. Lemvig, 04.02.2015 Lemvig, 04.02.2015 Dimensionering af biogasledning mellem Lemvig Biogas og Lemvig Varmeværk anno 2016 Denne rapport er forbeholdt parterne og må ikke til offentliggøres 1/20 Indhold Indledning... 3 Vigtigt

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology Maskinmestrenes Forening maj juli 2015 nr. 75 Maskinmesteren management and technology Solvarmeanlæg bliver en hybrid Verdens første kommercielle solvarmeanlæg af flade solpaneler og paraboler etableres

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Sæby Varmeværk A.m.b.a.

Sæby Varmeværk A.m.b.a. Sæby Varmeværk A.m.b.a. Temadag 18. maj 2016 Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme Pouli S. Rugholt - Sæby Varmeværk 2016 Sæby Varmeværk Fakta 2016 Antal målere: 3.489 Gadeledningsnet: Stikledningsnet:

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato 2013-10-11 Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved. Bilagsrapport

Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved. Bilagsrapport Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved Bilagsrapport Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2005 Indhold INTRODUKTION 5 BILAG 1 BESKRIVELSE AF TILTAG, ENERGI

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere