CHENG - CYCLE TIL DECENTRAL KRAFTVARME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHENG - CYCLE TIL DECENTRAL KRAFTVARME"

Transkript

1 Energistyreisens udviklingsprogram for vedvarende energi m. v. Jour. nr / CHENG - CYCLE TIL DECENTRAL KRAFTVARME F remlob Returlob Turbine Lull Roggasveksler Vandbehandling BILA G: 4 FORPROJEKT FOR RADERSLEV FJERNV ARME DANSKE FJERNV ARMEV JERKERS FORENING

2 Haderslev Fjernvarme Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING NUV AiRENDE ANLAJG Varmeleverance BESKRIVELSE AF FREMTIDIGT ANLAJG 6 4 ENERGI OG MILJ0FORHOLD 8 5 SELSKABS0KONOMI Naturgaspriser El-priser og el-nettilslutning lovesteringer lo 5.4 Finansiering Rentabilitet Felsomhedsberegninger SAMFUNDS0KONOMI KONKLUSION Bila g l: V armeleverancer og temperaturforhold på Haderslev Fjernvanne l.K Vproduk.rap

3 Raderslev Fjernvarme Side 3 l INDLEDNING Raderslev Fjernvarme har fäet en forudsretningsskrivelse, som betyder, at der skal etableres naturgasfyret kraftvarme inden udgangen af 1996 på den del, der ikke er drekket af varmen fra affaldsforbrrendingsanlregget. I forbindelse med denne udbygning har Haderslev Fjernvarme vist interesse for etablering af kraftvarme efter det milj0venlige cheng cycle system. Vi har i det felgende beskrevet cheng cycle anlregget ud fra de forelebige data fra leverandererne, og set det i forhold til et traditionelt gasmotoranlreg. Rapporten er udarbejdet af rådgivende ingenierfirma Axel Nielsen Carl Bro as i samrbejde med Danske Fjernvarmevrerker (OFF), og Danske Fjernvarmevrerker Decentrale Kraftvarmeselskab (OFDK). Undersegelsen er finansieret af Energistyrelsen, Nordisk Gasteknisk Center, OFF, DFDK og Naturgas Midt/Nord 1/S. 8S Ul.KVproduk.rap

4 Raderslev Fjernvanne Side 4 2 NUV AlRENDE ANLAlG Fjernvarmeforsyningen i Raderslev består af tre centraler Gravene Centralen har felgende kedler: Y delser 2 gaskedler varmeydelse l gaskedet varmeydelse 1 gaskedet varmeydelse MW pr. stk. 9,3 7,3 5,8 Ge al/h 8,0 6,3 5, Central Syd Centralen har felgende kedler: Y delser 2 gaskedler vanneydelse l gaskedet varmeydelse MW pr. stk. 7,3 4,7 Gcal/h 6,3 4, satellitcentral Centralen har felgende kedler: Y delser l gaskedet varmeydelse 1 gaskedet varmeydelse MW 1,2 0,9 Gcal/h 1,0 0,8 2.1 Varmeleverance Vanneleverancerne og de mälte frem- og returvandstemperaturer er vist i bilag 1. Det fremgår heraf, at vanneleverancen i perioden var MWh. Korrigeret til normalårsforbrug og til den forventede udbygning af fjernvarmenettet bliver samlede forventede normalårskorrigerede forbrug ca MWh (480 TJ). Af dette forbrug forventes affaldsforbra:ndingsanla:gget at producere ca MWh (335 TJ). Der er en mulighed for at udbygningen vii stige til510 TJ/år. Vi har kun benyttet de 480 TJ/år, da det giver den laveste varmepris. Ud fra de data, Raderslev fjernvarme har oplyst, kan varighedskurven ved fuld udbygning optegnes som vist på felgende side dels for det samlede forbrug og dels for det resterende forbrug (egenproduktionen). Da retur- og fremlebstemperaturen er af meget stor vigtighed for cheng cycle systemet, er disse blevet yderligere detaljeret i bilag l \.KVprO<Jllk.rap

5 Haderslev Fjernvarme Side 5 40;]00 ''??OtlO i l JOOO : ,..._~~ ~ Timer 2000 o ~~~~~~,~~ ~~~~~~~~ G 1000? ROOO fimer Fig. l Varighedskurve for Raderslev fjernvarme ved fuld udbygning og ved det der skal produceres ved egenproduktion. Raderslev fjernvarme anser det for muligt at srenk:e fremlobstemperaturen fra vrerket betydeligt. Derved 0ges vandflowet i fjernvarmenettet, men dog uden at man når grrenserne for trykket i nettet. C' FREML~BSTEMPERATUR Nuvceren,, 80 Forvante f remtidig RETURVANDsTEMPERATUR r ~ 50 Nuvceren,, forvent e framtidig Fig JFMAMJ A S O N D MANED Temperaturprofiler - Raderslev fjernvarme KVpmduk.r-ap

6 Harlerslev Fjernvarme Side 6 3 BESKRIVELSE AF FREMTIDIGT ANL.'EG Det fremtidige anlreg kunne bestå af et nyt cheng cycle anlreg samt de eksisterende gaskedler som spids- og reservelastkedler. Cheng cycle systemet består af en gasturbine med indsprejtning af en stor mrengde damp for fore:gelse af anlreggets el-effekt og el-virkningsgrad. Dampen produceres ved veksling med den varme roggas fra gasturbinen. Ved kondensering af den store dampmrengde i r0ggassen kan der genvindes en stor mrengde energi, som kan leveres til fjemvannenettet, ligesom der kan genvindes mesten al den vandmrengde, der forbroges ved indspmjtning. Cheng cycle anlregget opfe:res som et samlet hele med gasturbine, generator og transformer, dampked el, kondenserende veksler, re:ggassystem og skorsten, vandbehandlingsanlreg, akkumuleringstank, ror- og ettilslutning og bygningsanlreg. Bygning Cheng cycle anlregget regnes placeret i den tidligere bygning for forbrrendingsanlregget. I bygningen er der et turbinerum, gasmålerrum, kontrolrum, h0jsprendingsrum og rum for vandbehandlingsanlreg. Akkumuleringstanken placeres i et hjeme af grunden. Turbineanlreg Den valgte turbine er et såkaldt fly-derivat med et orodrejningstal på ca olm. Temperaturen i brrendkamrneret (TIT) er ca C. Turbinen er en-akslet, dvs. turbinens kompressor og kraftturbinen sidder på den samme aksel. Luften suges ind ved udeluftstemperaturen og komptimeres i kompressoren til ca bar, hvorefter det ledes ind i brrendkammeret, hvor brrendslet tilsrettes med et try k på ca. 17 bar. Dette try k er lid t lwjere end for en simple cycle turbine, h vor det 00dvendige gastryk er ca. 16 bar. Druiddelbart f0r kraftturbinens skovlblade tilsrettes den overherlede damp ved en temperatur på ca. 250 eller 455 C og ettryk på ca. 16 bar. På grund af det stmre masseflow yder turbinen ca. 65 % mere end en ren gasturbine (simple cycle). Turbinens luftoverskudstal er ca. 3,5 ved k0rsel uden dampinjektion og kun ca. 2,8 ved fuld dampirijektion. R0ggassen, der er ca. 535 C (ved ISO-konditioner l5 C, 60 % RF) ved afgangen fra turbinen opvarmer vand til damp, som spmjtes ind i turbinen. R0ggastemperaturen efter dampkedlen er ca. 150 C. Kondenserende veksler Den fugtige mggas lujles i en veksler ved hjrelp af fjernvarmens returvand. Herved udkondenseres en meget stor mrengde vand l.KVproduk.rap

7 Raderslev Fjernvanne Side 7 Den udkondenserende vandmrengde, og dermed den producerede energimrengde, er rueget athrengige af returvandstemperaturen. Da den sterste del af energien stammer fra det udkondenserende vand, er fremlebstemperaturen forholdsvis lav, ca. 69 C. Temperaturen hreves, i de perioder af året hvor det er 110dvendigt, ved hjrelp af en efterbrrender monteret umiddelbart for den kondenserende veksler. Alternativt kan den overherlede damptemperatur nedsrettes; herved e ges gasforbruget, og mggastemperaturen efter dampkedlen 0ges til ca. 210 C. Vandbehandling Den store mrengde indsprejtende vand skal behandies for at undgå skadelige påvirkninger. Når der berryttes kondensat skal detteistort omfang neutraliseres og filtreres. Der berryttes et kemikaliedoseringsanlreg og et osmoseanlreg. Leveranderen af osmoseanlregget oplyser, at det har en virkningsgrad på 75 %. Da vi skenner, at kun en del af kondensatet belwver at blive renset i osmoseanlregget, skenner vi, at den samlede virkningsgrad er ca. 85 %. Alekumuleringstank Der etableres en vanneakkumuleringstank på ca m 3 (effektivt votumen). Tanken er st0rre ved cheng cycle systemet end ved normale motoranlreg, da temperaturforskenen mellem returvandstemperaturen og fremlebstemperaturen fra anlregget er mindre end ved motoranlreg. Tabel l Anlregsdata ved ISO-konditioner ' CHENGCYCLE Gasforbrug, turbineanlregget kw Gasforbrug, efterbrrender kw Gasforbrug i alt kw Biproduktian kw Varmeproduktion kw Vanneakkumuleringstank m' AFFALDSFORBRJEND!NGSANLAJGGET V anneproduktion kw GASKEDLER Gasforbrug kw Varmeproduktion kw De angivne varmeydelser for den kondenserende veksler er baseret på forel0bige data fra V0lund i.KVproduk.rap

8 Harlerslev Fjernvarme Side 8 4 ENERGI OG MILJOFORHOLD En af fordelene ved cheng cycle systemet er den rueget lave emission med NO x og CO fra anlregget. Emissionsvrerdierne er vresentligt lavere end de titsvarende vrerdier for gasmotoranlreg. Cheng cycle Gasmotorer Danske krav Note l NOx l) mg/m CO l) mg/m Korrigeret til en el-virkningsgrad på 30 % og 5 % ilt Gasmotoreme kan komme ned på ca. de samme emissionsvrerdier som cheng cycle anlregget, hvis de udstyres med SCR- og oxidationskatalysatorer. Som det ses af tabellen er den samlede energibesparelse lidt st0rre ved cheng cycleanlregget end ved gasmotorerne. Ved NOx-emissionen er cheng cycle-anlregget dog markant bedre end gasmotoranlreggene. Ved COr og SOremissionen er gasrnotorerne lidt bedre p.g.a. den lidt hejere elvirkningsgrad. Det årlige vandforbrug ved cheng cycle processen er slwnnet til ca m 3. Tabel 2 Energi og miljmnressige konsekvenser Anlreg Brrendsel Indfyret NO, co, so, TJ/år t/år looot/år t/år Reference Gaskedler Gas ,8 8,3 o El-produktion Kul ,4 22,5 30,8 Reference i alt ,2 30,8 30, Cheng Cheng cycle gas 192 9,6 10,9 o cycle Gaskedler gas 15 2,3 0,9 o El-vrerk kul 94 18,8 8,9 12,2 Cheng cycle i alt ,7 20,7 o Besparelse ca ,5 10,1 18,6-28% -56% -33% -60% Gasrno- Gasmotorer gas ,2 14,6 o to re r Gaskedler gas 23 3,5 1,3 o Gasmotorsystem i alt ,7 15,9 o Besparelse ca ,5 14,9 30,8-27% -21% -48% 100% !.KVproduk.rap

9 Harlerslev Fjernvarme Side 9 s SELSKABSOKONOMI Vi har i det felgende sammenlignet ekonomien i et cheng cycle anlreg med ekonomien i et traditionelt motoranlreg. 5.1 Naturgaspriser Naturgas Syd 1/S oplyser, at naturgas til kraftfjernvarme vii blive afregnet efter de kendte E- eller V-formler. Ved disse modeller afregnes den del af gassen, der går til el-produktion, efter eltariffen, og den del, der går til varmeproduktion, efter fjernvarmetariffen. Disse tariffer rendres hver måned efter udsvingning i olieprisen. For at undgå tilfreldigheder i beregningerne har vi benyttet de gennemsnitlige priser på naturgas for fyringsseesonen Guni 92-maj 1993). Gas på el-tarif 1,161 kr.1m 3 Rabatter: introduktionsrabat 0,25 kr./m 3 Gas på fjemvarmetarif m' 2,856 kr.fm m' 2,799 kr.fm m' 2,741 kr.fm3 over m 3 2,684 kr.fm3 Rabat: COrrabat 0,085 kr.fm3 5.2 El-priser og el-nettilslutning Felgende priser for el-salg er oplyst af Bisam for 1994, idet tilslutning til 10 kvnettet er forudsat: Spidslasttirner Hejlasttimer Lavlasttimer 48,30 ore/kwh 35,20 ore/kwh 13,50 ore/kwh De enkelte tarifornråder er fastsat af Bisam og vist på felgende side l.KVproduk.rap

10 Baderslev Fjernvarme Side 10. Tarifperiode Viitter Sommer (oktober-ffiarts) (april-september)"-.i.. Spidslast Hverdage kl. Hverdage kl H verdage kl H10tjlast Hverdage kl. Hverdage kl Hverdage kl. Hverdage kl Hverdage kl Lavlast 0vrig tid 0vrig tid Weekends og skreve helligdage er overalt defineret som lav last. Timeforddingen bliver således i et gennemsnitsår: Spidslast H0jlast Lavlast timer timer timer Loven om COrafgiften betyder, at der gives et tilskud på lo are pr. produceret kwh elektricitet. Dette beleb skalla::gges til ovenna::vnte betaling. 5.3 lovesteringer Vi har heregnet investeringerne i de enkelte modeller. Investeringerne drekker etablering af et ooglefrerdigt kraftvarrneanlreg på Baderslev fjernvarme omfattende: Bygningsanla::g Kraftvarmeenhed (turbine- eller gasmotorgeneratoranlreg) Styringsanlreg Ak:kumuleringstank TUslutning til el-nettet TUslutning til fjernvarmeledningerne Projektering og tilsyn Investeringerne er overslagsmressigt be regnet til: l. Cheng cycle 2. Gasmotoranla:g l X 6 MWel 3x3MWel ca. ca. 42,0 mio kr. 42,0 mio kr. Prisen for cheng cycle anlregget er baseret på tilbud fra V o lund med till re g for eltilslutning, bygherrerådgivning og uforudseelige udgifter. Investeringen i motoranla:gget er baseret på rwgletal og erfaringstal. R5!l l.KVpnxluk.rap

11 HaJerslev Fjemvarme Side 11 Gasmotorerne består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget lwjde for omkostninger ved tilslutning til fjernvarmenettet. Det er benyttet erfaringstal for tuslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes finansieret l 00 % med indekslån, som er den billigste lånetype i 0jeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i 0jeblikket ca Vi har dog for en sikkerheds skyld kun benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20 1 h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Kommurregarantien skal gives af byrådet På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Harlerslev Fjemvarme. Der er dels muligheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos EU. Da cheng cycle anlregget med kondenserende vekslere ikke er pmvet i fuld skala fer, er der gode muligheder for at få stette til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi ruener, at der kan vrere muligheder under f0lgende ordninger: Thermie EU-stotteprogram for forskningsprojekter og demonstrationsprojekter inden for energi. For demonstrationsprojekter kan der gives op til 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Varmepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede varmepris over en 20-årig periode for hver enkelt mode!. Vist i tabel 3 på f0lgende side. Virkningsgraderue i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, hvor der er taget h0jde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slumsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. Hvis vi bruger 3 %som gennemsnit over 20 år, vii varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 % i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet. & l.KVproduk.rap

12 Harlerslev Fjernvanne Side 11 Gasmotorerne består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget h0jde for omkostninger ved tilslutning til fjernvarmenettet. Det er benyttet erfaringstal for tilslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes finansieret 100% med indekslån, som er den billigstelånetype i 0jeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i ejeblikket ca Vi har dog for en sikkerheds skyld kun benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20'h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Korumunegarantien skal gives af byrådet På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Harlerslev Fjemvanne. Der er dels muligheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos EU. Da ch e ng cycle anlregget med kondensetende vekslere ikke er pnwet i ful d skala fer, er der gode muligheder for at få stette til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi ruener, at der kan vrere muligheder under f0lgende ordninger: Thennie EU-stetteprogram for forskningsprojektet og demonstrationsprojektet inden for energi. For demonstrationsprojektet kan der gives op til 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Vannepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede varmepris over en 20-årig periode for hver enkelt model. Vist i tabel 3 på fe~lgende side. Virkningsgraderne i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, hvor der er taget h0jde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slmnsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. Hvis vi bruger 3 % som gennemsnit over 20 år, vii varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 %i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet _034.0I.KVproduk,rap

13 Haderslev Fjernvarme Side 11 Gasmatarerue består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget hfljde for omkostninger ved tilslutning til fjernvarmenettet. Det er benyttet erfaringstal for tilslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes frnansieret 100% med indekslån, som er den billigste lånetype i 0jeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i 0jeblikket ca Vi har dog for en silekerheds skyld kurr benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20 1 h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Kommurregarantien skal gives af byrådel På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Baderslev Fjernvarme. Der er dels muligheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos BU. Da ch e ng cycle anlregget med kandenserend e vekslere ikke er pmvet i ful d skala f er, er der gode muligheder for at få st0tte til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi mene r, at der kan v re re muligheder under f0lgende ordninger: Themtie EU-st0tteprogram for forskningsprojekter og demonstrationsprojekter inden for ene r g t. For demonstrationsprojekter kan der gives ap tu 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Varmepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede varmepris over en 20-årig periode for hver enkelt mode!. Vist i tabel 3 på fe:jgende side. Virkningsgraderne i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, hvor der er taget h0jde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slwnsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. H vis vi bruger 3 % som gennemsnit over 20 år, v il varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 % i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet. R KVproduk.rap

14 Raderslev Fjernvarme Side 11 Gasmotorerne består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget h0jde for omk:ostninger ved tilslutning til fjernvannenettet. Det er benyttet erfaringstal for tilslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes finansieret 100% med indekslån, som er den billigstelånetype i ojeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i ojeblikk:et ca Vi har dog for en silekerheds skyld kun benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20 1 h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Kommunegarantien skal gives af byrådet På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Raderslev Fjernvarme. Der er dels motigheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos EU. Da cheng cycle anlregget med kondenserende vekslere ikke er pmvet i fuld skala f0r, er der gode muligheder for at få stmte til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi mener, at der kan vrere muligheder under fe:lgende ordninger: Thennie EU-st0tteprogram for forskningsprojekter og demonstrationsprojekter inden for energi. For demonstrationsprojekter kan der gives op til 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Varmepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede vannepris over en 20-årig periode for hver enkelt modet. Vist i tabel 3 på fe~lgende side. Virkningsgraderue i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, h vor der er taget lwjde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slronsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. Hvis vi bruger 3 % som gennemsnit over 20 år, vil varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 % i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet KVproduk.mp

15 Raderslev Fjernvarme Side Folsomhedsberegninger Tabel 5.6- felsomhedsanalyse for cheng cycle anlregget Varmeprisbesparelse Referencesituation 10,4 H.0jere temperaturer 10,1 Tilsmudning 3% 7,4 Inflation 2% 12,0 4% 9,0 COr 10-ere vrek efter 5 år 2,4 Ny E-fonnel E/0,83 11,8 Lån e kurs 100 l l,5 90 8,5 Drift- og vedligeholdelse 3 ere/kwh 8,7 l ere/kwh 12,0 fuvestering 32 mio. kr. 17, l Forudsretningerne for grundmodellen er: Investering = 42 mi o kr, Dv = 2 ere/kwh, kurs 96, inflation 3%, COz-tilskud 10 ere/kwhel gas- og elpriser som angivet på side 9. Vi skal også her gere opmrerksom på, at reldning og tilsmudsning kan betyde en gennemsnitlig reduktion af varmepriserne på 0,5-2 % Q.034.0l. KVproduk.rap

16 Haderslev Fjernvarme Side 15 6 SAMFUNDSOKONOMI Samfunds0konomien i de enkel te alternativer er be regnet i h. t. Energistyreisens beregningsforuds retninger. Tabel 3 - Samfunds0konomi mio. kr. Samfunds0konomiske omkastnioger reference 48 Samfunds0konomiske omkastnioger cheng cycle 43 Samfunds0konomiske omkostninger gasmotorer 38 Det ses af tabellen, at der if0lge disse beregningsfarudsretninger fra Energistyrelsen er den mindste samfunds0konomiske omkastning ved etablering af motoranlregget. Detteskyldes bl.a., at el-produktionen favoriseres i beregningerne. Til gengreld tages der i disse beregoinger ikke hojde for de to modellers forskellige milj0ii1ressige helastnioger. H vis cheng cycle anlregget godskrives den ekstra besparelse på ca. 24 t NO,Jår med en vrerdi, der svarer til den svenske NOx-afgift på 40 Skr./kg (=34Dkr/kg), svarer dette til ca. 0,82 mio. kr.lår eller ca. 8,8 mia. kr. i nuvrerdi. Dette betyder, at Cheng cycle anlregget i så fald bliver bedre samfunds.0konomisk end motoranlregget. 1! _ 01.K V produluap

17 Raderslev Fjernvanne Side 16 7 KONKLUSION Vore forelebige beregninger viser, at der kanspares ca % på varmeprisen, som gennemsnit over de n reste 20 år, h vis der etableres et kraftvarmeanlreg efter cheng eyele-princippet set i forhold til fortsat kedeldritt (på gas). Vore forel0bige beregninger viser også, at besparetsen er lidt lavere (ca. 9 %) ved etablering af nye store gasmotorer end ved cheng cycle anlregget. Hvis en rendring af gasafregningsformlerne vedtages, som de er foreslået af DFF, så vii cheng cycle anlregget blive endnu billigere (ca. 12 % besparelse). Herudover er det sandsynligvis muligt at opnå et tilskud til etablering af cheng cycle anlregget, hvilket yderligere vii srenke varmeprisen. U den tilskud vii et cheng cycle anlreg og et gasmotoranlreg kostedet samme; ca. 42 mio. kr. Cheng cycle anlregget har en el-effekt på 6 "MW og gasmotoranlregget på 9 MW. De miljemressige beregninger viser tydeligt den store NO x-reduktion ved cheng cycle anlregget 56 % Javere end referencen, mens motoranlreggene kun er 21 % Javere end referencen. De samfundsekonomiske omkostninger vii vrere ca. 48 mio. kr. i referencen, ca. 43 mio. kr. ved etablering af et cheng cycle-anlreg og ca. 38 mio kr. ved etablering af et nyt gasmotoranlreg. Reri er cheng cycle-anlreggets mindre NOx-emission dog ikke taget i betragtning. Vi mener således, at cheng cycle-anlregget er et godt alternativ til gasmotoranlreggene i Raderslev \ !.KVproduk.rap

18 ~ ~! l ~ Raderslev Fjemvarme ( ) Måned Frem\e:bsteim- Returtempera- l. Gennemsnit Forventet peratur C tur oc' ' "Ctoc: temperatur TtC TRoc Jannar ,9 l 91, Februar ,3 l 41, Levering Fu\d udbygn. Forbra:nding MWh MWh MWh Egen pro- Egen produktion duklian Middeleffekt MWh MW , ,0 '"" ~ ~ p.~ ~ ~ "'~ ~ 3 o..:!l "g o o 8 p. ~o s o ~ " o " 'O M arts ,3 l 41, ,0 April ,3 l 42, Maj ,8 l 46, Juni ,0 l 46, Juli ,7 l 51, August ,8 l 52, September ,6 l 49, Oktober ,0 l 42, ,2 o o o o o o o o o o o o November ,0 l 41, ,7 December ,9 l 41, , TJ TJ TJ 145 TJ "' t -

19 Hademlev Vurme-voork "! i ii ~:~~1:J,:~:~.k 21-0eo-93 1\iUne!j- l 'Jan_lJa:r Fel:ruar TM~rts Apr[I-~- :!I~~J-~ i',ji.u:ic i'jljj) Au9~s\[Sept [OktQl:ier - -INQV~_!Ii-l;>!ii:Oe(;- rijber--ars9~n~brrisnir. Totat Gl11ms udelufttemporatur 1C 06 ~ ~~11W- 2, , ,7} ,0F 16, t Retu!Vatldstem_peretur ru1 twrk C 38 O 38,0 38,0 38 O C_r~_!11_10b~~f!'R~r~urabv<erk Q_~ ~ 780 _ ~780 _?8,Q 7ai5 ~- ~ _ ~- _ 1 38 O 38,0 38 O 1 _ -~0 1_8--;-o fao Ret_I:!_IV~di!le!:Q_pers~r ~!]_~~o -~ _ -~-- 38,!-~ _ 3_ _9 ~~ _l!?_q 38,Q _ ~. :-'38 O 38,0 _ 38 Q_ ~ ----~- Fremlobstem~ratur ab e< o C 78 O 78 O 78,0 78 O 78 O 78,0 78 O Q~~!Orbrli9 ll!r~n~ _ k'lr- ~ ~ -,j84t.q -_1Z_B5~o- =~177g7,g -in ~ o-_~_-- ~ =--- 1 ~=~ ~ 1I_48~o- _ Ti63~9-1?76~30_ -~ - Q(;l~lorbrugeft_el~~nder _,k~, ~~~5,Q ~_g_s±.cl 2~160, 231,Q -+- ~ g?b~_p- 21_1!?_,9 g;;_g70?308_,_1,_ 1~i~7Q 1 Q ~l!tor2rllg_lalt k~ ---~-_?_01_i6,Q 101~S ' _198~.[t j976_?_,_p 1_ l95!.?_q 20007A_ 11QO~Q 1 1 -~w _t _309o _631_ _0_:. 6g '.2_,_Q 202,0= ~--, _616o.o?~_6._0_,_ 6"2.77~- s2so_l1 437!?1 o -- ~ w!'~r_f!l~ide~~~~!~~~er _ ~~~ ~~-=- _ 1 ~~gg_-=_,=~{~.~ -~~-~~ g -=~;f~-~- ---=-==- ~--- _ -- _ 13 ~~~- -=~~~tg = 1 ~~Eg --=-~=~~[J:S-- 94 ;~-~ -=-~=~ '':'%:~-,~~~~t~3 ::1 ='"'::~~==~=-.:_=_ -=-=r= t'7a~j,~~i~~~~'~:~.= -=- '~'l:~'-="~= Q,, l~i~~~~~~~~.~~~d _-=---=-~~--~=~--r ~-~~}t- -~_i;f= _ ~~~ ~ ~ ~1-=-=-~ ±=j -=f=-~1= ~~:~±= ~~~t==-~~~==~-=- ~a~=-=-_ l Damptemperatur ca 250'C Axel Niel$en - Carl Bro a)$ Rådgivende ingeni!l'rfirma F.R.I 1 a=~ o." ~ ~ " " < "" a ~.g o o " o. H ~ " o " 'O Haderslev Varmevcerk 00 - Jen;meratmprgfiL ".....,_ ~ 50 ' l c_; 40 ' ~o , ---- "" -----u r--- O c ~------~=-1'~~~-- =----'"--<t ~ ~ --,_-....., ~ , j _j L ; t _j Januar F~bruar Mart:; April Maj Jun1 Juli Au~usl Sept. Oktob~'l' 1\"ovc mber D~cerukr Måned -- Retur an vrerk Fremll')b ab vrerk --+- Gnms. udetemperatur "' ~ -

20 il ~ ~ ~ l Haderslev Fjernvarme ~ Alternativ 2 Mån ed ' Januar Februar TtC Forvenrede temperaturer Egenproduktion - MWh TRO c l ' :r::>< " o. " " o "' < "'" ~ 3 ~.g ~ o o o. <,. " " s -o o o " Mar~ April Maj Juni August September Oktober November December I alt TI "'! N

21 HadersJev Varmevrerk 12-0ct-93 ~! l EL ~ """ -~ ~-- -~~ Damptemperatur ca. 250'C Axel Nielsen - Carl Bro a/s Rådg'IVende ingeni.0rfirma F.R.I.;c~ o. " " o "' < "'-" ~ s ~~ ~ o." 'O " o. < " ~ ;; s o 90 so 70 H_a_d_ers)~YerYuP~Qlev_ce_r_k, ~ ~ ~-- ~ ~ ~----1~ ~-~ ;o o r---=--~-= -~ ;Q -~ '~---~ ~.. 1. ~--- Januar Februar Mari!; April Maj Juni Juli Måned ~ , ~, August Sept. Oktober l\ovember ~ Retur an vrerk Fremli<!b ab vrerk ~- Gnms. udetemperatur -==-=== ~~L December "' i N -

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Afskrivninger i 2011 i FAS Efter gældende retningslinjer for restanceinddrivelse, afskrivninger mv. vil Betalingskontoret, når det skønnes, at et krav er uerholdeligt, afskrive

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology Maskinmestrenes Forening maj juli 2015 nr. 75 Maskinmesteren management and technology Solvarmeanlæg bliver en hybrid Verdens første kommercielle solvarmeanlæg af flade solpaneler og paraboler etableres

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND Fra energiproduktion på Naturgas, til Flis FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 10.9.15 Peter Kjær Madsen, energichef Forsyning Helsingør A/S FH har 5 forsyningsområder

Læs mere

Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011,

Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011, Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011, Erfaringer med absorptionsvarmepumper og absorptionskøleanlæg, teknologi og produktprogram v/lars Toft Hansen, SEG A/S lars.toft@segenergy.dk www.segenergy.dk

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN 1 VINDKRAFT OMKRING DANMARK 128 Norge Det nordiske prisområde Samlet for det Det nordiske

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Workshop den 26. januar 2009 i Dansk Design Center Indhold Scenariefilosofi Hovedforudsætninger Resultater fra grundscenariet Forskelle mellem

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

2. Markedet for træpiller

2. Markedet for træpiller 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme

Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme Tommy Mølbak, AddedValues, tmo@addedvalues.eu, +45 2447 9544 1 Disposition 1. Ultrakort om AddedValues 2. Baggrunden

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Gaspro On-line brugervejledning

Gaspro On-line brugervejledning DGC-notat 1/6 Gaspro On-line brugervejledning Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har gennem en række år opdateret og vedligeholdt energiberegningsprogrammet GASPRO med hjælp fra de danske gasselskaber.

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere