CHENG - CYCLE TIL DECENTRAL KRAFTVARME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHENG - CYCLE TIL DECENTRAL KRAFTVARME"

Transkript

1 Energistyreisens udviklingsprogram for vedvarende energi m. v. Jour. nr / CHENG - CYCLE TIL DECENTRAL KRAFTVARME F remlob Returlob Turbine Lull Roggasveksler Vandbehandling BILA G: 4 FORPROJEKT FOR RADERSLEV FJERNV ARME DANSKE FJERNV ARMEV JERKERS FORENING

2 Haderslev Fjernvarme Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING NUV AiRENDE ANLAJG Varmeleverance BESKRIVELSE AF FREMTIDIGT ANLAJG 6 4 ENERGI OG MILJ0FORHOLD 8 5 SELSKABS0KONOMI Naturgaspriser El-priser og el-nettilslutning lovesteringer lo 5.4 Finansiering Rentabilitet Felsomhedsberegninger SAMFUNDS0KONOMI KONKLUSION Bila g l: V armeleverancer og temperaturforhold på Haderslev Fjernvanne l.K Vproduk.rap

3 Raderslev Fjernvarme Side 3 l INDLEDNING Raderslev Fjernvarme har fäet en forudsretningsskrivelse, som betyder, at der skal etableres naturgasfyret kraftvarme inden udgangen af 1996 på den del, der ikke er drekket af varmen fra affaldsforbrrendingsanlregget. I forbindelse med denne udbygning har Haderslev Fjernvarme vist interesse for etablering af kraftvarme efter det milj0venlige cheng cycle system. Vi har i det felgende beskrevet cheng cycle anlregget ud fra de forelebige data fra leverandererne, og set det i forhold til et traditionelt gasmotoranlreg. Rapporten er udarbejdet af rådgivende ingenierfirma Axel Nielsen Carl Bro as i samrbejde med Danske Fjernvarmevrerker (OFF), og Danske Fjernvarmevrerker Decentrale Kraftvarmeselskab (OFDK). Undersegelsen er finansieret af Energistyrelsen, Nordisk Gasteknisk Center, OFF, DFDK og Naturgas Midt/Nord 1/S. 8S Ul.KVproduk.rap

4 Raderslev Fjernvanne Side 4 2 NUV AlRENDE ANLAlG Fjernvarmeforsyningen i Raderslev består af tre centraler Gravene Centralen har felgende kedler: Y delser 2 gaskedler varmeydelse l gaskedet varmeydelse 1 gaskedet varmeydelse MW pr. stk. 9,3 7,3 5,8 Ge al/h 8,0 6,3 5, Central Syd Centralen har felgende kedler: Y delser 2 gaskedler vanneydelse l gaskedet varmeydelse MW pr. stk. 7,3 4,7 Gcal/h 6,3 4, satellitcentral Centralen har felgende kedler: Y delser l gaskedet varmeydelse 1 gaskedet varmeydelse MW 1,2 0,9 Gcal/h 1,0 0,8 2.1 Varmeleverance Vanneleverancerne og de mälte frem- og returvandstemperaturer er vist i bilag 1. Det fremgår heraf, at vanneleverancen i perioden var MWh. Korrigeret til normalårsforbrug og til den forventede udbygning af fjernvarmenettet bliver samlede forventede normalårskorrigerede forbrug ca MWh (480 TJ). Af dette forbrug forventes affaldsforbra:ndingsanla:gget at producere ca MWh (335 TJ). Der er en mulighed for at udbygningen vii stige til510 TJ/år. Vi har kun benyttet de 480 TJ/år, da det giver den laveste varmepris. Ud fra de data, Raderslev fjernvarme har oplyst, kan varighedskurven ved fuld udbygning optegnes som vist på felgende side dels for det samlede forbrug og dels for det resterende forbrug (egenproduktionen). Da retur- og fremlebstemperaturen er af meget stor vigtighed for cheng cycle systemet, er disse blevet yderligere detaljeret i bilag l \.KVprO<Jllk.rap

5 Haderslev Fjernvarme Side 5 40;]00 ''??OtlO i l JOOO : ,..._~~ ~ Timer 2000 o ~~~~~~,~~ ~~~~~~~~ G 1000? ROOO fimer Fig. l Varighedskurve for Raderslev fjernvarme ved fuld udbygning og ved det der skal produceres ved egenproduktion. Raderslev fjernvarme anser det for muligt at srenk:e fremlobstemperaturen fra vrerket betydeligt. Derved 0ges vandflowet i fjernvarmenettet, men dog uden at man når grrenserne for trykket i nettet. C' FREML~BSTEMPERATUR Nuvceren,, 80 Forvante f remtidig RETURVANDsTEMPERATUR r ~ 50 Nuvceren,, forvent e framtidig Fig JFMAMJ A S O N D MANED Temperaturprofiler - Raderslev fjernvarme KVpmduk.r-ap

6 Harlerslev Fjernvarme Side 6 3 BESKRIVELSE AF FREMTIDIGT ANL.'EG Det fremtidige anlreg kunne bestå af et nyt cheng cycle anlreg samt de eksisterende gaskedler som spids- og reservelastkedler. Cheng cycle systemet består af en gasturbine med indsprejtning af en stor mrengde damp for fore:gelse af anlreggets el-effekt og el-virkningsgrad. Dampen produceres ved veksling med den varme roggas fra gasturbinen. Ved kondensering af den store dampmrengde i r0ggassen kan der genvindes en stor mrengde energi, som kan leveres til fjemvannenettet, ligesom der kan genvindes mesten al den vandmrengde, der forbroges ved indspmjtning. Cheng cycle anlregget opfe:res som et samlet hele med gasturbine, generator og transformer, dampked el, kondenserende veksler, re:ggassystem og skorsten, vandbehandlingsanlreg, akkumuleringstank, ror- og ettilslutning og bygningsanlreg. Bygning Cheng cycle anlregget regnes placeret i den tidligere bygning for forbrrendingsanlregget. I bygningen er der et turbinerum, gasmålerrum, kontrolrum, h0jsprendingsrum og rum for vandbehandlingsanlreg. Akkumuleringstanken placeres i et hjeme af grunden. Turbineanlreg Den valgte turbine er et såkaldt fly-derivat med et orodrejningstal på ca olm. Temperaturen i brrendkamrneret (TIT) er ca C. Turbinen er en-akslet, dvs. turbinens kompressor og kraftturbinen sidder på den samme aksel. Luften suges ind ved udeluftstemperaturen og komptimeres i kompressoren til ca bar, hvorefter det ledes ind i brrendkammeret, hvor brrendslet tilsrettes med et try k på ca. 17 bar. Dette try k er lid t lwjere end for en simple cycle turbine, h vor det 00dvendige gastryk er ca. 16 bar. Druiddelbart f0r kraftturbinens skovlblade tilsrettes den overherlede damp ved en temperatur på ca. 250 eller 455 C og ettryk på ca. 16 bar. På grund af det stmre masseflow yder turbinen ca. 65 % mere end en ren gasturbine (simple cycle). Turbinens luftoverskudstal er ca. 3,5 ved k0rsel uden dampinjektion og kun ca. 2,8 ved fuld dampirijektion. R0ggassen, der er ca. 535 C (ved ISO-konditioner l5 C, 60 % RF) ved afgangen fra turbinen opvarmer vand til damp, som spmjtes ind i turbinen. R0ggastemperaturen efter dampkedlen er ca. 150 C. Kondenserende veksler Den fugtige mggas lujles i en veksler ved hjrelp af fjernvarmens returvand. Herved udkondenseres en meget stor mrengde vand l.KVproduk.rap

7 Raderslev Fjernvanne Side 7 Den udkondenserende vandmrengde, og dermed den producerede energimrengde, er rueget athrengige af returvandstemperaturen. Da den sterste del af energien stammer fra det udkondenserende vand, er fremlebstemperaturen forholdsvis lav, ca. 69 C. Temperaturen hreves, i de perioder af året hvor det er 110dvendigt, ved hjrelp af en efterbrrender monteret umiddelbart for den kondenserende veksler. Alternativt kan den overherlede damptemperatur nedsrettes; herved e ges gasforbruget, og mggastemperaturen efter dampkedlen 0ges til ca. 210 C. Vandbehandling Den store mrengde indsprejtende vand skal behandies for at undgå skadelige påvirkninger. Når der berryttes kondensat skal detteistort omfang neutraliseres og filtreres. Der berryttes et kemikaliedoseringsanlreg og et osmoseanlreg. Leveranderen af osmoseanlregget oplyser, at det har en virkningsgrad på 75 %. Da vi skenner, at kun en del af kondensatet belwver at blive renset i osmoseanlregget, skenner vi, at den samlede virkningsgrad er ca. 85 %. Alekumuleringstank Der etableres en vanneakkumuleringstank på ca m 3 (effektivt votumen). Tanken er st0rre ved cheng cycle systemet end ved normale motoranlreg, da temperaturforskenen mellem returvandstemperaturen og fremlebstemperaturen fra anlregget er mindre end ved motoranlreg. Tabel l Anlregsdata ved ISO-konditioner ' CHENGCYCLE Gasforbrug, turbineanlregget kw Gasforbrug, efterbrrender kw Gasforbrug i alt kw Biproduktian kw Varmeproduktion kw Vanneakkumuleringstank m' AFFALDSFORBRJEND!NGSANLAJGGET V anneproduktion kw GASKEDLER Gasforbrug kw Varmeproduktion kw De angivne varmeydelser for den kondenserende veksler er baseret på forel0bige data fra V0lund i.KVproduk.rap

8 Harlerslev Fjernvarme Side 8 4 ENERGI OG MILJOFORHOLD En af fordelene ved cheng cycle systemet er den rueget lave emission med NO x og CO fra anlregget. Emissionsvrerdierne er vresentligt lavere end de titsvarende vrerdier for gasmotoranlreg. Cheng cycle Gasmotorer Danske krav Note l NOx l) mg/m CO l) mg/m Korrigeret til en el-virkningsgrad på 30 % og 5 % ilt Gasmotoreme kan komme ned på ca. de samme emissionsvrerdier som cheng cycle anlregget, hvis de udstyres med SCR- og oxidationskatalysatorer. Som det ses af tabellen er den samlede energibesparelse lidt st0rre ved cheng cycleanlregget end ved gasmotorerne. Ved NOx-emissionen er cheng cycle-anlregget dog markant bedre end gasmotoranlreggene. Ved COr og SOremissionen er gasrnotorerne lidt bedre p.g.a. den lidt hejere elvirkningsgrad. Det årlige vandforbrug ved cheng cycle processen er slwnnet til ca m 3. Tabel 2 Energi og miljmnressige konsekvenser Anlreg Brrendsel Indfyret NO, co, so, TJ/år t/år looot/år t/år Reference Gaskedler Gas ,8 8,3 o El-produktion Kul ,4 22,5 30,8 Reference i alt ,2 30,8 30, Cheng Cheng cycle gas 192 9,6 10,9 o cycle Gaskedler gas 15 2,3 0,9 o El-vrerk kul 94 18,8 8,9 12,2 Cheng cycle i alt ,7 20,7 o Besparelse ca ,5 10,1 18,6-28% -56% -33% -60% Gasrno- Gasmotorer gas ,2 14,6 o to re r Gaskedler gas 23 3,5 1,3 o Gasmotorsystem i alt ,7 15,9 o Besparelse ca ,5 14,9 30,8-27% -21% -48% 100% !.KVproduk.rap

9 Harlerslev Fjernvarme Side 9 s SELSKABSOKONOMI Vi har i det felgende sammenlignet ekonomien i et cheng cycle anlreg med ekonomien i et traditionelt motoranlreg. 5.1 Naturgaspriser Naturgas Syd 1/S oplyser, at naturgas til kraftfjernvarme vii blive afregnet efter de kendte E- eller V-formler. Ved disse modeller afregnes den del af gassen, der går til el-produktion, efter eltariffen, og den del, der går til varmeproduktion, efter fjernvarmetariffen. Disse tariffer rendres hver måned efter udsvingning i olieprisen. For at undgå tilfreldigheder i beregningerne har vi benyttet de gennemsnitlige priser på naturgas for fyringsseesonen Guni 92-maj 1993). Gas på el-tarif 1,161 kr.1m 3 Rabatter: introduktionsrabat 0,25 kr./m 3 Gas på fjemvarmetarif m' 2,856 kr.fm m' 2,799 kr.fm m' 2,741 kr.fm3 over m 3 2,684 kr.fm3 Rabat: COrrabat 0,085 kr.fm3 5.2 El-priser og el-nettilslutning Felgende priser for el-salg er oplyst af Bisam for 1994, idet tilslutning til 10 kvnettet er forudsat: Spidslasttirner Hejlasttimer Lavlasttimer 48,30 ore/kwh 35,20 ore/kwh 13,50 ore/kwh De enkelte tarifornråder er fastsat af Bisam og vist på felgende side l.KVproduk.rap

10 Baderslev Fjernvarme Side 10. Tarifperiode Viitter Sommer (oktober-ffiarts) (april-september)"-.i.. Spidslast Hverdage kl. Hverdage kl H verdage kl H10tjlast Hverdage kl. Hverdage kl Hverdage kl. Hverdage kl Hverdage kl Lavlast 0vrig tid 0vrig tid Weekends og skreve helligdage er overalt defineret som lav last. Timeforddingen bliver således i et gennemsnitsår: Spidslast H0jlast Lavlast timer timer timer Loven om COrafgiften betyder, at der gives et tilskud på lo are pr. produceret kwh elektricitet. Dette beleb skalla::gges til ovenna::vnte betaling. 5.3 lovesteringer Vi har heregnet investeringerne i de enkelte modeller. Investeringerne drekker etablering af et ooglefrerdigt kraftvarrneanlreg på Baderslev fjernvarme omfattende: Bygningsanla::g Kraftvarmeenhed (turbine- eller gasmotorgeneratoranlreg) Styringsanlreg Ak:kumuleringstank TUslutning til el-nettet TUslutning til fjernvarmeledningerne Projektering og tilsyn Investeringerne er overslagsmressigt be regnet til: l. Cheng cycle 2. Gasmotoranla:g l X 6 MWel 3x3MWel ca. ca. 42,0 mio kr. 42,0 mio kr. Prisen for cheng cycle anlregget er baseret på tilbud fra V o lund med till re g for eltilslutning, bygherrerådgivning og uforudseelige udgifter. Investeringen i motoranla:gget er baseret på rwgletal og erfaringstal. R5!l l.KVpnxluk.rap

11 HaJerslev Fjemvarme Side 11 Gasmotorerne består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget lwjde for omkostninger ved tilslutning til fjernvarmenettet. Det er benyttet erfaringstal for tuslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes finansieret l 00 % med indekslån, som er den billigste lånetype i 0jeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i 0jeblikket ca Vi har dog for en sikkerheds skyld kun benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20 1 h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Kommurregarantien skal gives af byrådet På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Harlerslev Fjemvarme. Der er dels muligheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos EU. Da cheng cycle anlregget med kondenserende vekslere ikke er pmvet i fuld skala fer, er der gode muligheder for at få stette til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi ruener, at der kan vrere muligheder under f0lgende ordninger: Thermie EU-stotteprogram for forskningsprojekter og demonstrationsprojekter inden for energi. For demonstrationsprojekter kan der gives op til 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Varmepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede varmepris over en 20-årig periode for hver enkelt mode!. Vist i tabel 3 på f0lgende side. Virkningsgraderue i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, hvor der er taget h0jde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slumsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. Hvis vi bruger 3 %som gennemsnit over 20 år, vii varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 % i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet. & l.KVproduk.rap

12 Harlerslev Fjernvanne Side 11 Gasmotorerne består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget h0jde for omkostninger ved tilslutning til fjernvarmenettet. Det er benyttet erfaringstal for tilslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes finansieret 100% med indekslån, som er den billigstelånetype i 0jeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i ejeblikket ca Vi har dog for en sikkerheds skyld kun benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20'h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Korumunegarantien skal gives af byrådet På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Harlerslev Fjemvanne. Der er dels muligheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos EU. Da ch e ng cycle anlregget med kondensetende vekslere ikke er pnwet i ful d skala fer, er der gode muligheder for at få stette til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi ruener, at der kan vrere muligheder under f0lgende ordninger: Thennie EU-stetteprogram for forskningsprojektet og demonstrationsprojektet inden for energi. For demonstrationsprojektet kan der gives op til 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Vannepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede varmepris over en 20-årig periode for hver enkelt model. Vist i tabel 3 på fe~lgende side. Virkningsgraderne i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, hvor der er taget h0jde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slmnsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. Hvis vi bruger 3 % som gennemsnit over 20 år, vii varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 %i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet _034.0I.KVproduk,rap

13 Haderslev Fjernvarme Side 11 Gasmatarerue består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget hfljde for omkostninger ved tilslutning til fjernvarmenettet. Det er benyttet erfaringstal for tilslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes frnansieret 100% med indekslån, som er den billigste lånetype i 0jeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i 0jeblikket ca Vi har dog for en silekerheds skyld kurr benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20 1 h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Kommurregarantien skal gives af byrådel På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Baderslev Fjernvarme. Der er dels muligheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos BU. Da ch e ng cycle anlregget med kandenserend e vekslere ikke er pmvet i ful d skala f er, er der gode muligheder for at få st0tte til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi mene r, at der kan v re re muligheder under f0lgende ordninger: Themtie EU-st0tteprogram for forskningsprojekter og demonstrationsprojekter inden for ene r g t. For demonstrationsprojekter kan der gives ap tu 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Varmepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede varmepris over en 20-årig periode for hver enkelt mode!. Vist i tabel 3 på fe:jgende side. Virkningsgraderne i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, hvor der er taget h0jde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slwnsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. H vis vi bruger 3 % som gennemsnit over 20 år, v il varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 % i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet. R KVproduk.rap

14 Raderslev Fjernvarme Side 11 Gasmotorerne består af 3 stk. Bergen Diesel 3000 kw. Der er i investeringerne ikke taget h0jde for omk:ostninger ved tilslutning til fjernvannenettet. Det er benyttet erfaringstal for tilslutning til el-nettet. 5.4 Finansiering Anlregget forudsrettes finansieret 100% med indekslån, som er den billigstelånetype i ojeblikket. Renten på disse lån er 2,5 %, og kursen er i ojeblikk:et ca Vi har dog for en silekerheds skyld kun benyttet en kurs på 96. L0betiden for lånene er 20 1 h år. Restgrelden opskrives hvert år med inflationen. Denne låneform krrever 100 % kommunegaranti. Kommunegarantien skal gives af byrådet På grund af projektets srerlige karakter skulle der vrere gode muligheder for at opnå tilskud til et demonstrationsanlreg på Raderslev Fjernvarme. Der er dels motigheder for tilskud hos Energistyrelsen og dels hos EU. Da cheng cycle anlregget med kondenserende vekslere ikke er pmvet i fuld skala f0r, er der gode muligheder for at få stmte til etablering af et demonstrationsprojekt. Vi mener, at der kan vrere muligheder under fe:lgende ordninger: Thennie EU-st0tteprogram for forskningsprojekter og demonstrationsprojekter inden for energi. For demonstrationsprojekter kan der gives op til 35 % i anlregstilskud. Energistyrelsen Energistyrelsen har via udviklingsprogrammet om vedvarende energi m. v. mulighed for at st0tte projektet. 5.5 Rentabilitet Varmepriserne de enkelte år er heregnet ud fra, at resultatet det enkelte regnskabsår er O. Vi har heregnet den balancerede vannepris over en 20-årig periode for hver enkelt modet. Vist i tabel 3 på fe~lgende side. Virkningsgraderue i tabel 3 er gennemsnitlige årsvirkningsgrader, h vor der er taget lwjde for driften på alle produktionsanlreggene. Det skal bemrerkes, at der i tallene i tabel 3 ikke er taget hensyn til reldning og tilsmudsning af turbinen. Dette vii slronsmressigt betyde en reduktion på 1-4 % som gennemsnit over 20 år. Hvis vi bruger 3 % som gennemsnit over 20 år, vil varmeprisbesparelsen falde fra ca. 10,4 til ca. 7,4 % i grundmodellen og fra ca. 10,1 til ca. 7,O % i alternativet KVproduk.mp

15 Raderslev Fjernvarme Side Folsomhedsberegninger Tabel 5.6- felsomhedsanalyse for cheng cycle anlregget Varmeprisbesparelse Referencesituation 10,4 H.0jere temperaturer 10,1 Tilsmudning 3% 7,4 Inflation 2% 12,0 4% 9,0 COr 10-ere vrek efter 5 år 2,4 Ny E-fonnel E/0,83 11,8 Lån e kurs 100 l l,5 90 8,5 Drift- og vedligeholdelse 3 ere/kwh 8,7 l ere/kwh 12,0 fuvestering 32 mio. kr. 17, l Forudsretningerne for grundmodellen er: Investering = 42 mi o kr, Dv = 2 ere/kwh, kurs 96, inflation 3%, COz-tilskud 10 ere/kwhel gas- og elpriser som angivet på side 9. Vi skal også her gere opmrerksom på, at reldning og tilsmudsning kan betyde en gennemsnitlig reduktion af varmepriserne på 0,5-2 % Q.034.0l. KVproduk.rap

16 Haderslev Fjernvarme Side 15 6 SAMFUNDSOKONOMI Samfunds0konomien i de enkel te alternativer er be regnet i h. t. Energistyreisens beregningsforuds retninger. Tabel 3 - Samfunds0konomi mio. kr. Samfunds0konomiske omkastnioger reference 48 Samfunds0konomiske omkastnioger cheng cycle 43 Samfunds0konomiske omkostninger gasmotorer 38 Det ses af tabellen, at der if0lge disse beregningsfarudsretninger fra Energistyrelsen er den mindste samfunds0konomiske omkastning ved etablering af motoranlregget. Detteskyldes bl.a., at el-produktionen favoriseres i beregningerne. Til gengreld tages der i disse beregoinger ikke hojde for de to modellers forskellige milj0ii1ressige helastnioger. H vis cheng cycle anlregget godskrives den ekstra besparelse på ca. 24 t NO,Jår med en vrerdi, der svarer til den svenske NOx-afgift på 40 Skr./kg (=34Dkr/kg), svarer dette til ca. 0,82 mio. kr.lår eller ca. 8,8 mia. kr. i nuvrerdi. Dette betyder, at Cheng cycle anlregget i så fald bliver bedre samfunds.0konomisk end motoranlregget. 1! _ 01.K V produluap

17 Raderslev Fjernvanne Side 16 7 KONKLUSION Vore forelebige beregninger viser, at der kanspares ca % på varmeprisen, som gennemsnit over de n reste 20 år, h vis der etableres et kraftvarmeanlreg efter cheng eyele-princippet set i forhold til fortsat kedeldritt (på gas). Vore forel0bige beregninger viser også, at besparetsen er lidt lavere (ca. 9 %) ved etablering af nye store gasmotorer end ved cheng cycle anlregget. Hvis en rendring af gasafregningsformlerne vedtages, som de er foreslået af DFF, så vii cheng cycle anlregget blive endnu billigere (ca. 12 % besparelse). Herudover er det sandsynligvis muligt at opnå et tilskud til etablering af cheng cycle anlregget, hvilket yderligere vii srenke varmeprisen. U den tilskud vii et cheng cycle anlreg og et gasmotoranlreg kostedet samme; ca. 42 mio. kr. Cheng cycle anlregget har en el-effekt på 6 "MW og gasmotoranlregget på 9 MW. De miljemressige beregninger viser tydeligt den store NO x-reduktion ved cheng cycle anlregget 56 % Javere end referencen, mens motoranlreggene kun er 21 % Javere end referencen. De samfundsekonomiske omkostninger vii vrere ca. 48 mio. kr. i referencen, ca. 43 mio. kr. ved etablering af et cheng cycle-anlreg og ca. 38 mio kr. ved etablering af et nyt gasmotoranlreg. Reri er cheng cycle-anlreggets mindre NOx-emission dog ikke taget i betragtning. Vi mener således, at cheng cycle-anlregget er et godt alternativ til gasmotoranlreggene i Raderslev \ !.KVproduk.rap

18 ~ ~! l ~ Raderslev Fjemvarme ( ) Måned Frem\e:bsteim- Returtempera- l. Gennemsnit Forventet peratur C tur oc' ' "Ctoc: temperatur TtC TRoc Jannar ,9 l 91, Februar ,3 l 41, Levering Fu\d udbygn. Forbra:nding MWh MWh MWh Egen pro- Egen produktion duklian Middeleffekt MWh MW , ,0 '"" ~ ~ p.~ ~ ~ "'~ ~ 3 o..:!l "g o o 8 p. ~o s o ~ " o " 'O M arts ,3 l 41, ,0 April ,3 l 42, Maj ,8 l 46, Juni ,0 l 46, Juli ,7 l 51, August ,8 l 52, September ,6 l 49, Oktober ,0 l 42, ,2 o o o o o o o o o o o o November ,0 l 41, ,7 December ,9 l 41, , TJ TJ TJ 145 TJ "' t -

19 Hademlev Vurme-voork "! i ii ~:~~1:J,:~:~.k 21-0eo-93 1\iUne!j- l 'Jan_lJa:r Fel:ruar TM~rts Apr[I-~- :!I~~J-~ i',ji.u:ic i'jljj) Au9~s\[Sept [OktQl:ier - -INQV~_!Ii-l;>!ii:Oe(;- rijber--ars9~n~brrisnir. Totat Gl11ms udelufttemporatur 1C 06 ~ ~~11W- 2, , ,7} ,0F 16, t Retu!Vatldstem_peretur ru1 twrk C 38 O 38,0 38,0 38 O C_r~_!11_10b~~f!'R~r~urabv<erk Q_~ ~ 780 _ ~780 _?8,Q 7ai5 ~- ~ _ ~- _ 1 38 O 38,0 38 O 1 _ -~0 1_8--;-o fao Ret_I:!_IV~di!le!:Q_pers~r ~!]_~~o -~ _ -~-- 38,!-~ _ 3_ _9 ~~ _l!?_q 38,Q _ ~. :-'38 O 38,0 _ 38 Q_ ~ ----~- Fremlobstem~ratur ab e< o C 78 O 78 O 78,0 78 O 78 O 78,0 78 O Q~~!Orbrli9 ll!r~n~ _ k'lr- ~ ~ -,j84t.q -_1Z_B5~o- =~177g7,g -in ~ o-_~_-- ~ =--- 1 ~=~ ~ 1I_48~o- _ Ti63~9-1?76~30_ -~ - Q(;l~lorbrugeft_el~~nder _,k~, ~~~5,Q ~_g_s±.cl 2~160, 231,Q -+- ~ g?b~_p- 21_1!?_,9 g;;_g70?308_,_1,_ 1~i~7Q 1 Q ~l!tor2rllg_lalt k~ ---~-_?_01_i6,Q 101~S ' _198~.[t j976_?_,_p 1_ l95!.?_q 20007A_ 11QO~Q 1 1 -~w _t _309o _631_ _0_:. 6g '.2_,_Q 202,0= ~--, _616o.o?~_6._0_,_ 6"2.77~- s2so_l1 437!?1 o -- ~ w!'~r_f!l~ide~~~~!~~~er _ ~~~ ~~-=- _ 1 ~~gg_-=_,=~{~.~ -~~-~~ g -=~;f~-~- ---=-==- ~--- _ -- _ 13 ~~~- -=~~~tg = 1 ~~Eg --=-~=~~[J:S-- 94 ;~-~ -=-~=~ '':'%:~-,~~~~t~3 ::1 ='"'::~~==~=-.:_=_ -=-=r= t'7a~j,~~i~~~~'~:~.= -=- '~'l:~'-="~= Q,, l~i~~~~~~~~.~~~d _-=---=-~~--~=~--r ~-~~}t- -~_i;f= _ ~~~ ~ ~ ~1-=-=-~ ±=j -=f=-~1= ~~:~±= ~~~t==-~~~==~-=- ~a~=-=-_ l Damptemperatur ca 250'C Axel Niel$en - Carl Bro a)$ Rådgivende ingeni!l'rfirma F.R.I 1 a=~ o." ~ ~ " " < "" a ~.g o o " o. H ~ " o " 'O Haderslev Varmevcerk 00 - Jen;meratmprgfiL ".....,_ ~ 50 ' l c_; 40 ' ~o , ---- "" -----u r--- O c ~------~=-1'~~~-- =----'"--<t ~ ~ --,_-....., ~ , j _j L ; t _j Januar F~bruar Mart:; April Maj Jun1 Juli Au~usl Sept. Oktob~'l' 1\"ovc mber D~cerukr Måned -- Retur an vrerk Fremll')b ab vrerk --+- Gnms. udetemperatur "' ~ -

20 il ~ ~ ~ l Haderslev Fjernvarme ~ Alternativ 2 Mån ed ' Januar Februar TtC Forvenrede temperaturer Egenproduktion - MWh TRO c l ' :r::>< " o. " " o "' < "'" ~ 3 ~.g ~ o o o. <,. " " s -o o o " Mar~ April Maj Juni August September Oktober November December I alt TI "'! N

21 HadersJev Varmevrerk 12-0ct-93 ~! l EL ~ """ -~ ~-- -~~ Damptemperatur ca. 250'C Axel Nielsen - Carl Bro a/s Rådg'IVende ingeni.0rfirma F.R.I.;c~ o. " " o "' < "'-" ~ s ~~ ~ o." 'O " o. < " ~ ;; s o 90 so 70 H_a_d_ers)~YerYuP~Qlev_ce_r_k, ~ ~ ~-- ~ ~ ~----1~ ~-~ ;o o r---=--~-= -~ ;Q -~ '~---~ ~.. 1. ~--- Januar Februar Mari!; April Maj Juni Juli Måned ~ , ~, August Sept. Oktober l\ovember ~ Retur an vrerk Fremli<!b ab vrerk ~- Gnms. udetemperatur -==-=== ~~L December "' i N -

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Reduktion af NOx-emission fra naturgasfyreds industrikedler

Reduktion af NOx-emission fra naturgasfyreds industrikedler Reduktion af NOx-emission fra naturgasfyreds industrikedler Jan de Wit, Ole H. Madsen & Per Pedersen Dansk Gasteknisk Center als Nordisk Gasteknisk Center Nordie Gas Technology Centre Reduktion af NO

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Bilag A: Teknologidata

Bilag A: Teknologidata Projekt Elproduktionsomkostninger for nye anlæg Dato 29. september 2006 Dokument status Reference Bilag til slutrapport CMM/JW/HHL/AKW/TH Bilag A: Teknologidata Langsigtede elproduktionsomkostninger 160

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Forunders0gelse af minigasturbine

Forunders0gelse af minigasturbine Forunders0gelse af minigasturbine Nils Peter Astrupgaard & Mogens Weel Hansen OK-TEKNIK Nordisk Gasteknisk Center Nordie Gas Technology Centre Forunders0gelse af minigasturbine Nils Peter Astrupgaard

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Rene Thiemke Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1999 Titel Rapport

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere