REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN"

Transkript

1 J. nr UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gildhøjparken. Til stede var 27 andelshavere, herunder 3 ved fuldmagt, Tommy Schougaard og Lars Villadsen fra Nybolig, Annelise Gerdts og Steen Knudsen fra Nykredit, og administrator, advokat Uno Temstrøm. Formand Lars Rasmussen bød velkommen, især til de fremmødte gæster fra Nybolig og Nykredit, som inden afholdelse af den ordinære generalforsamling ftk ordet med henblik på orientering om markedsog belåningsforhold. Først orienterede Tommy Schougaard om arbejdet med salg af andelsboliger og om den uforpligtende aftale Nybolig har indgået med foreningens bestyrelse. Han orienterede om markedsforhold med lave priser og om, at der ikke skulle være store forventninger til dækning for forbedringer, samt om afskrivningsmetoden herom. Der er for tiden ingen optimisme med hensyn til boligmarkedets udvikling. Forsigtige købere spørger især om belåningsforhold samt om forventninger til boligafgiftens udvikling. Han roste bebyggelsens kvalitet og beliggenhed men fremhævede også den forholdsvis høje boligafgift. Annelise Gerdts, Nykredit, omdelte et oplæg med en dagsorden med oversigt over foreningens aktuelle lån og understregede, at lånene var optaget til en meget lav rente, som på daværende tidspunkt var aktuel. Hun gennemgik ydelsesberegninger og fremhævede tidspunkter for ophør af afdragsfrihed samt eventuelle begrænsede fremtidsmuligheder for ny afdragsfrihed. Steen Knudsen gennemgik mulige overvejelser, hvorved han anbefalede en langsigtet løsning med primært sigte på afdragsfrihed, såfremt dette fortsat ville være muligt. Trappelånet blev indgående omtalt, og det blev understreget, at en indfrielse af dette lån ville medføre et betydeligt kurstab. Der var mange spørgsmål og indlæg hertil. Konklusionen af denne debat blev, at der var almindelig enighed om, at Nykredit forsøger at udarbejde et forslag til en ny belåning til erstatning af de 3 rentetilpasningslån, der udløber i , medens trappelånet forbliver uændret indtil videre.

2 Formanden takkede gæsterne for en grundig orientering, og gæsterne fratrådte mødet. Formand Lars Rasmussen indledte herefter den ordinære generalforsamling med henvisning til den i indkaldelsen udsendte dagsorden: Ad l. Valg af dirigent: Som dirigent valgtes administrator, Uno Ternstrøm, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2. Bestyrelsens beretning: Lars Rasmussen aflagde årsberetning. Arsberetningen er vedhæftet nærværende referat. Der var henstilling til bestyrelsen om at tilskrive de andelshavere, der ikke mødte frem på generalforsamlingen og der var tillige opfordring til bestyrelsen om at forsøge at gøre noget ved frit løbende hunde og disses efterladenskaber. Lars Rasmussen bekræftede, at bestyrelsen var opmærksom på disse forhold og ville tilskrive andelshavere i de omtalte henseender. Det blev oplyst, at en lygtepæl var beskadiget, og Lars Rasmussen orienterede om, at det var sket under snerydning, og at bestyrelsen har rejst erstatningskrav over for snerydderen. På spørgsmål om varieret natbelysning bekræftede Lars Rasmussen, at bestyrelsen ikke var færdig med sine overvejelser, og at det på sidste års generalforsamling drøftede havde vist sig, at det medførte temmelig store udgifter, hvorfor bestyrelsen fortsat søgte efter billigere løsninger. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Ad 3. Årsregnskab 2010 og fastsættelse af andelsværdien: Administrator gennemgik det udsendte regnskab med status og noter samt beregningen af andelsværdien. Restancer og igangværende tvangsauktion blev omtalt

3 Lone Mouritzen spurgte om grunden til at hjemmesiden var blevet så dyr, og Lars Rasmussen orienterede om fremgangsmåden, der var i overensstemmelse med drøftelserne på sidste års generalforsamling. Steen Simonsen spurgte om restancer ud over foreningens tilgodehavende igangværende tvangsauktion. forbindelse med den Lars Rasmussen oplyste, at der pr havde været 5 andelshavere i restance. Heraf var der dog i begyndelsen af det nye år betalt fra 3 af andelshavernes side, således at der kun var en restance ud over tvangsauktionen. Bo Nielsen orienterede om sagen vedrørende nr. 19, st., hvor der i november sidste år blev indgået en overdragelsesaftale, hvorefter andelen blev solgt til en køber, der oplyste, at han havde en stor arv i vente, hvorfor der mellem køber og sælger blev indgået en midlertidig lejeaftale frem til overtagelsesdatoen, der blev fastsat til l. januar Bestyrelsen godkendte parternes aftale. Imidlertid misligholdt køber sine forpligtelser og deponerede ikke købesummen inden overtagelsen. Bestyrelsen rykkede køberen herfor i en periode, hvor han gentagne gange fastholdt oplysningerne om, at han i løbet af kort tid ville komme i besiddelse af store summer. Tålmodigheden bristede inden udgangen af januar, hvor bestyrelsen annullerede handlen og pålagde køberen at fraflytte boligen. Det blev desværre nødvendigt at sætte ham ud med magt og i værste fald kan det blive nødvendigt at bortsælge andelen på tvangsauktion. Bestyrelsen har i forårsmånederne arbejdet på at finde en ny køber til andelen, fordi foreningen på den måde har bedst mulighed for at blive dækket. En tvangsauktionsløsning kan medføre tab for foreningen. Det har desværre været nødvendigt for bestyrelsen at anmode administrator om at iværksætte retsforfølgning. Sælgers advokat har truet med erstatningskrav og retssag. Bestyrelsen betragter fortsat den sælgende andelshaver som medlem af andelsboligforeningen, men der er ikke indbetalt boligafgift fra november Steen Simonsen var ikke tilfreds med måden, bestyrelsen havde håndteret denne sag. Efter hans opfattelse burde køberen ikke have fået nøgler til lejligheden, før købesummen var erlagt, og da han ikke opfyldte sine forpligtelser burde han omgående have været sat ud. Endvidere var Steen Simonsen ikke tilfreds med, at bestyrelsen havde tilladt udlejning, som han fandt i strid med vedtægten. Administrator supplerede med henvisning til vedtægtens ordlyd, der giver bestyrelsen tilladelse til under visse omstændigheder at tillade kortvarige og midlertidige udlejninger. Administrator ønskede ikke at gå ind i en nærmere debat om forståelse af vedtægten

4 Generalforsamlingen godkendte regnskabet og godkendte bestyrelsens forslag om, at andelskronen fastsattes til 1,0282, der medfører en ny andelsværdi/maksimalt tilladt salgssum, som var anført på side 13 i regnskabet. Ad 4. Budget 2011 og fastsættelse af den månedlige boligafgift: Bo Nielsen gennemgik budget og fremhævede, at bestyrelsen har brugt megen tid på overvejelser om, hvorledes der findes dækning for det tab, der må forventes at lides i forbindelse med den igangværende tvangsauktion. Der er endelig auktion den 27. april. Herefter kan tabet opgøres, og det er dernæst spørgsmålet, om dette tab skal indregnes i fremtidig boligafgift eller om det skal dækkes ved en engangs- opkrævning til andelshaverne. Sidstnævnte kan tidligst beregnes, når tabet endeligt er kendt efter auktionen. Foreløbig er højstbydende forpligtet til at betale boligafgift med virkning fra l. april, så tabet er dermed standset pr. denne dato. Lars Rasmussen supplerede med oplysning om, at han for nylig har modtaget et tilbud på kr. for andelen. Da der på første auktion alene blev bude kr. var der således mulighed for en betydelig begrænsning af tabet, såfremt dette tilbud var alvorligt ment. Dette arbejder bestyrelsen videre med. Bo Nielsen fremførte, at udover den anførte risiko for tab som følge af tvangsauktionen, medførte den almindelige omkostningsudvikling og det fremlagte budget en forhøjelse på gennemsnitligt 400 kr. om måneden pr. andel. Lars Rasmussen supplerede med oplysning om, at der til næste år kan spares på haveaffald, hvilket endnu ikke er slået igennem. Bestyrelsen foreslår endvidere udmeldelse af ABF for at spare dette kontingent. Til gengæld har bestyrelsen budgetteret med en særlig udgift til ingeniørforbindelse ved 5-års gennemgang. Det var meget vigtigt, at foreningen bliver korrekt rådgivet af tekniker i denne sammenhæng, fordi det efterfølgende ikke vil være muligt at påberåbe sig mangelsforhold over for entreprenøren. Sikkerhedsstillelsen bliver ikke frigjort, før alle mangelsforhold er afhjulpet. Steen Simonsen var ikke tilfreds med regnskabet. Han henviste til, at der måtte være en fejlberegning i forbindelse med fibernet indbetalingen, som burde have været samme beløb som sidste år, og han henviste til, at der også på sidste års generalforsamling var fejl i denne henseende

5 Steen Simonsen var ikke enig i Bo Nielsens oplysninger om forhøjelse af boligafgiften og fremhævede ved nogle taleksempler, at der var tale om en ukorrekt beregning. Efter dette indlæg enedes forsamlingen om, at boligafgiften amberegnes således, at det forventede tab i forbindelse med tvangsauktionen udtages af budget og i stedet opkræves som engangsbetaling, når tabet kan opgøres. Bestyrelsen sørger herefter for udsendelse af ny oversigt, der viser den rigtige, fremtidige boligafgift. Med disse bemærkninger blev budget 2011 godkendt. Ad 5. Forslag: l. Forslag om hækhøjde på 180 cm: Steen Simonsen begrundede sit forslag, og Lars Rasmussen supplerede med, at forslaget burde udvides til også at omfatte hegn. Generalforsamlingen tilsluttede sig denne udvidelse. Det blev bemærket, at det naturligvis er tilladt at have lavere hegn og lavere klippet hæk, idet der alene var tale om en regel om maksimalhøjde. Med disse bemærkninger blev forslaget enstemmigt vedtaget. 2. Forslag om anlæg af 2 petanquebaner: Forslagsstiller Steen Simonsen begrundede sit forslag og henviste til placering mellem nr. 29 og 31. Der fremkom spørgsmål om anlægspris, åbningstider, aldersgrænse for deltagere og om, hvorvidt banerne kunne placeres et andet sted. Lars Rasmussen foreslog beliggenhed bag nr. 7, hvor der var rimelig plads, og henviste til, at nye petanquebaner anlagt på professionel måde ville koste op mod kr., men at det selvfølgelig kunne gøres enklere og langt billigere, såfremt andelshaverne selv udførte arbejdet. Der var flere indlæg vedrørende især banernes beliggenhed, og andelshaver ved nr. 7 var ikke begejstret for tanken. Da der ikke var mulighed for at foreslå en placering, hvor der med sikkerhed ikke kunne fremkomme gener for beboere, opfordredes bestyrelsen til at undersøge, om der kunne findes en sådan placering

6 Dirigenten satte forslaget under afstemning der udviste, at et stort flertal forkastede forslaget. Det blev fremhævet, at der ikke var principiel modvilje mod anlæg af banerne, men at banerne ikke ønskedes anlagt, så længe det ikke kunne ske med sikkerhed for, at ingen beboere følte sig generet. 3. Forslag til vedtægtsændring: Administrator orienterede om baggrunden for forslaget om vedtægtsændring. Det er ikke for at imødekomme pengeinstitutternes ønsker, men derimod for at varetage andelshavernes interesse, idet reglen ville forbedre andelshavernes lånemuligheder, og herunder især køberes finansieringsmuligheder. Der var ingen indsigelser mod forslaget, der enstemmigt blev vedtaget. Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslag til vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal, og da der ikke var 2/3 af andelshaverne tilstede, måtte forslaget genbehandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte kan vedtage forslaget. Ad 6. Valg: a. Valg af formand: Formand Lars Rasmussen blev genvalgt. b. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Samina Humayun blev genvalgt, og Lars Gregersen blev valgt som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består herefter af: Lars Rasmussen (formand- nr. 33) Samina Humayun (15, l.th.) Bo Nielsen (23) Steen Gildesberg (15, st.th.) Lars Gregersen (17, st.tv.) c. Valg af suppleanter: Som l. suppleant valgtes Carsten Nielsen,( 5 st. th.) og som 2. suppleant valgtes Jan Pagsberg ( 13 st.tv) d. Valg af revisor: Som revisor genvalgtes RIH Revision A/S e. Valg af administrator: Som administrator genvalgtes advokat Uno Temstrøm - 6 -

7 Ad 7. Eventuelt: Formand Lars Rasmussen orienterede om bestyrelsens planer. Det blev fremhævet, at bestyrelsen for at opnå besparelser har truffet beslutninger om, at tagrender og affaldscontainere renses med større intervaller end tidligere, og at trappevask kun foretages en gang månedligt mod tidligere 4 gange. Men vasken bliver så mere grundig. Formanden henstillede til alle om at bistå med at ryddeligholde og renholde trappeopgangene, idet det var bestyrelsens forventning, at man på de nævnte tiltag kan spare op mod kr. årligt. Dernæst orienterede formanden om, at bestyrelsen også arbejder med planer om at omlægge snerydning og glatførebekæmpelse til næste vinter. Der er også her gode muligheder for besparelser, hvis man kan finde en ordning, hvor andelshaverne deltager i renholdelse af fortove og ud for skure, således at snerydderen kun skal køre med den store traktor. Bo Nielsen supplerede med oplysning om, at også disse tiltag forventes at kunne medføre en besparelse på ca kr. årligt, hvis der kan findes en anvendelig model. Lars Rasmussen orienterede om bestyrelsens planer om at etablere udførelse af opgaver ved andelshavernes indsats, og han nævnte muligheder som maling af skur og omkring affaldsrum, papiropsamling og lignende og at sådanne tiltag blev etableret for hver opgang, således at andre større opgaver kan løses på arbejdslørdagene. Bestyrelsen vil udsende nærmere oplæg herom. Bestyrelsen forventer at kunne spare mange penge derved. Nærmere orientering oplyses den 30. april. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden. Formand Lars Rasmussen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen. Som dirigent/referent: Advokat Uno Ternstrøm Lars Rasmussen s~-~~;~v.~ i-0... /(.~.e~ Lars Gregersen - 7 -

8 N (]l i'3~ No o G) Q :.: -c 0.. (/) ':J til. l. 3 -c = til :J..., (Q ;>;" (/) CD "O :J il) 0.. (/) ~ 0..

9 Bestyrelsesberetning 2011 Jeg vil gerne byde alle velkommen til denne 6. generalforsamling i AIB Gildhøjparken Velkommen til Annelise Gertsen fra Nykredit og Tommy og Lars fra Nybolig Inden vi starter på selve generalforsamlingen vil vi gerne give ordet til Nybolig og derefter til Annelise Gertsen fra Nykredit I den sidste generalforsamlingsperiode han vi oplevet en kraftig tryk på salg af lejligheder, dels har lånemarked med både F l lån, afdragsfri lån med videre været meget aktrat i ve for beboer her i Gildhøjparken til at se sig om efter hus eller ejerlejlighed. Det blev meget svært for bestyrelsen at sælge og manglende interesse gjorde vi indrykke 2 annoncer i Folkebladet hvor der også blev holdt åbent hus som var meget godt besøgt i alt 25 personer bliv vist rundt i bebyggelsen, alle virkede interesseret og efterfølgende var det 4 par som også ville købe desværre for dem var bankerne på dette tidspunkt ikke klar til at låne disse personer til indskud i andele. Senere kontaktede vi et par ejendoms mæler hvor vi fik et meget fint tilbud fra Nybolig som lød på inkl. Hele pakken og moms. Dette tilbud delte vi rundt til de andele som var interesseret i salg og det har medført at 3 andelshavere har rette henvendelse til Nybolig. Efter lovgivningen skal vi også have energimærket andelsforeningen, dette fik vi udført i februar denne mærkning gælder i 5 år hvorefter den skal fornyes. Der er solgt 3 lejligheder i den sidste generalforsamlingsperiode 2 der er afsluttet og l som ikke er afsluttet Tvangssalg nr tv l tvangsaktion var der l der var mødt op som også bød den nette sum af 45000,00 kr. andelsboligforeningen har ca ,00 til gode, så der blev begæret ny aktion den 27. april ved retten i Glostrup. Arbejdslørdage I sidste generalforsamlingsperiode har der igen været 2 arbejdslørdage hvor vi fik udført de fleste af de opgaver der var planlagt. Desværre se vi en manglende interesse for disse dage der bliver færre og færre der kommer og det er stort se den samme garde der møder hver gang dem vil vi selvfølgelige takke for hjælper, men samtidig appellerer til alle om at møde op, vi har alle en fælles interesse for af vor andelsforening ser pæn ud. Affald Det ser ud til at næsten alle har lært i hvilken container affaldet skal puttes i, der dog enkelte som skal have at vidde, at køkkenaffald skal i køkkenaffalds container, pap i pap containeren og papir i papirs containeren. Nu ordning med storskrald og haveaffald se skitse, der vil blive opsat datoer for tømning af storskrald. 1

10 Dette betyder en kraftig reduktions i udgiften dan vi nu skal betale 214 kr. pr. tons, mod før ca ,00 kr. for haveaffalds ordningen, endvidere kan denne udgift yderlige reduceres hvis vi alle køre haveaffald på genbrugspladsen. I rummet hvor der var containere vil blive indrettet til storskral samt bliver der opsat container til metal og deponiaffald som Porcelæn, kopper, tallerkener, urtepotter, stentøj, keramik, spejle samt drikkeglas. Hundeluftning Flere klager over løsehunde samt at der ikke bliver samlet hunde hørurner op og folk lader hunden tisse i hækken. Grus parkeringen ligner snart et kæmpe hunde toilet - Husorden siger: Husdyr: Det er tilladt at holde husdyr. Ejerne af dyrene er dog forpligtiget til at holde disse i snor på foreningens arealer, og til at rydde op efter dem. Husdyr må ikke være til gene for andre andelshavere i foreningen. Loven siger: 3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem SÅ husk at have hunden i snor og medbringe et par poser til børn hømmerne. Sommerfest Efter sommerfest udvalget igen havde lavet et stykke forarbejde udsendt med dato samt tilmelding var der desværre ikke tilmeldt mere en 6 personer. Bestyrelse var af den holdning at aflyse festen og her på generalforsamlingen spørge skal vi forsat have en sommerfest og hvordan kan den forløbe, hvad skal der til eller skal sommerfesten droppes. Men for nogle der var samlet denne dejlige aften blev den rigtig hyggelig. I år er der planlagt San t hans fest den torsdag den 23. juni og sommer grillfest lørdag den 3. september Parkering Som alle ved satte vi skilte op til hver lejlighed reserveret til og så nr. på lejligheden, alle fik tilbudt at købe en ekstra p plads det gjorde 6 andelshavere. De resterende pladser var til gæster og det er lidt sjovt at se når nogle skal have besøg flytter man sin egen bil til en gæsteplads en 3 til 4 dage i forvejen. Der er også en stærkere tildens til at smide bilen på vejen her vil vi henvise til områdets p- tilladelse der hedder der må kun parkeres i de afmærkede både. Ikke ret mange bruger grus p pladsen. 2

11 Besparelse på lys på fællesområder. Efter et par forsøg er der reduceret på lys om natten og vi vil yderlige reducer tændings tiden her til sommer, vi har lavet en budget besparelses på små l 0000 kr. Brøndby net Vi overgik til Brøndby net pr 31 l 12 der var heldigvis ikke de store problemer i det. Ud over opkrævning ikke er over boligafgiften mere, men opkræves direkte af Brøndby antenneforening. Overgangen er og sked uden de store problemer og de problemer der var opstået er løst. Husorden Bestyrelsen vil også på denne generalforsamling gøre opmærksom på vi har en husorden som generalforsamlingen har vedtaget det betyder også den skal overholdes Læs husorden cykler i opgangene osv. Varmeregnskab Varmeregnskabet er udsendt og efter sidste års koldt vinter og det kolde vinter her i år er det bestyrelsens overbevisning af a conto betalinger ligger ok. Hvis der er nogle der ønsker at forhøje eller indbetale mindre må de rette henvendelse til administrator. Snerydning og saltning En meget hård vinter er overstået for nu og efter bestyrelsens vurdering er det sne beredskab vi betaler til igen i år været på mærkerne og gjort et godt stykke arbejde, vi vil til næste vinter tage nye forhandlinger om Gildhøjparken krav til dette beredskab samt i hvilken form der skal ryddes og saltes i vinteren 2011/ års gennemgang Er startet op og i villøbende blive informeret om status og husk af alle fejl og mangler skal præcist beskrives og gerne med foto. Bestyrelsen vil gennemgå yderområderne. Herefter vil jeg takke bestyrelsen for et gå godt stykke arbejde der er udført i denne generalforsamlingsperiode og fortsat god arbejdslyst fremover. Med det vil jeg lade beretningen gå til dialog og afstemning 3

12 AIB Gildhøjparken Forhøjelse af boligafgift pr. l. m bf 12. april2011 Op r.indskud Bo liga f g. Boligafg. Ændring i kr Ændring i % l.jan. l. maj Gildhøjparken , ,15 178,80 1,01 2 Gildhøjparken , ,20 165,28 3 Gildhøjparken , ,36 140,70 4 Gildhøjparken , ,47 143,97 5 Gildhøjparken , ,15 178,80 6 Gildhøjparken , ,79 167,63 7 Gildhøjparken , ,15 178,80 8 Gildhøjparken 15, st , ,43 173,06 9 Gildhøjparken 15, l , ,15 166,39 IO Gildhøjparken 15, st , ,54 160,87 Il Gildhøjparken 15, l , ,24 154,20 12 Gildhøjparken 17, st , ,73 139,30 13 Gildhøjparken 17, l , ,43 132,62 14 Gildhøjparken 17, st , ,54 160,87 15 Gildhøjparken 17, l , ,24 154,20 16 Gildhøjparken 19, st , ,73 139,30 17 Gildhøjparken 19, l , ,43 132,62 18 Gildhøjparken 9, st , ,71 142,23 19 Gildhøjparken 9, l , ,40 135,56 20 Gildhøjparken 9, st , ,54 160,87 21 Gildhøjparken 9, l , ,24 154,20 22 Gildhøjparken Il, st , ,73 139,30 23 Gildhøjparken Il, l , ,43 132,62 24 Gildhøjparken Il, st , ,54 160,87 25 Gildhøjparken Il, l , ,24 154,20 26 Gildhøjparken 13, st , ,73 139,30 27 Gildhøjparken 13, l , ,43 132,62 28 Gildhøjparken 13, st , ,71 142,23 29 Gildhøjparken 13, l , ,40 135,56 30 Gildhøjparken l, st , ,71 142,23 31 Gildhøjparken l, l , ,40 135,56 32 Gildhøjparken l, st , ,54 160,87 33 Gildhøjparken l, l , ,24 154,20 34 Gildhøjparken 3, st , ,73 139,30 35 Gildhøjparken 3, l , ,43 132,62 36 Gildhøjparken 3, st , ,54 160,87

13 37 Gildhaj parken 3, l , ,24 154,20 38 Gildhaj parken 5, st , ,73 139,30 39 Gildhaj parke n 5, l , ,43 132, Gildhøj parken 5, st , ,54 160, Gildhøj parken 5, l , ,24 154,20 42 Gildhøj parken 7, st , ,73 139,30 43 Gildhøj parken 7, l , ,43 132,62 44 Gi ldhajparken 7, st , ,71 142,23 45 Gildhajparken 7, l , ,40 135,56 0, , , ,49

Advokatfirmaet Ternstrøm

Advokatfirmaet Ternstrøm Advokatfirmaet Ternstrøm Møderet for højesteret Hovedgaden 423 il> Pos!box 19 * 26-1-0 Hedehusene e Tlf 46 56 00 65 ~ Fax 46 59 00 66,. E-mail advokaterne'{dtemstrom_dk Uno Ternstrøm advokat (H) Mette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark.

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. ADVOKATFIRMAET J.nr. 00196 SCJ/vj Referat af ordinær generalforsamling Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere