Studerende, Google og biblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studerende, Google og biblioteker"

Transkript

1 En undersøgelse af 1694 studerendes brug af biblioteker og informationsressourcer Niels Ole Pors Biblioteksstyrelsen & Danmarks Biblioteksskole 2005

2 Studerende, Google og biblioteker: En undersøgelse af 1694 studerendes brug af biblioteker og informationsressourcer Niels Ole Pors Danmarks Biblioteksskole Udgivet i 2005 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: E-post: Hjemmeside: Elektronisk ISBN: Publikationen findes kun i elektronisk udgave 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Indledning 6 Informationssøgning 8 Tilgange til studier af informationsadfærd 10 Informationsbehov 11 Informationsadfærd 12 Informationsanvendelse 15 Træk i informationsadfærd 16 Studerendes informationssøgning 18 Andre forhold vedrørende studerende og information 21 Træk af studerendes informationssøgeadfærd 22 Sammenfatning 23 Et signalement af 1694 studerende 25 Studerendes brug af andre uddannelsesbiblioteker 28 Studerendes brug af andre uddannelsesbiblioteker og folkebiblioteker 28 Ingen brug af uddannelsesbiblioteker 28 Kun brug af folkebiblioteker 28 Ingen brug af uddannelsesbibliotek eller folkebibliotek 29 Sammenfatning af biblioteksbrug 29 Sammenfatning 30 Brug af uddannelsesbiblioteker og informationsressourcer til studieformål 32 Brug af uddannelsesbibliotek 32 Studieemne, studietrin, institutionstype og brug af uddannelsesbibliotek 33 Hvad uddannelsesbiblioteket bruges til 34 Omfanget af lån og fornyelser 37 Adgang til og brug af elektroniske ressourcer hjemmefra 38 Adgang til og brug af bibliotekets ressourcer fra uddannelsesinstitutionen 40 Tilfredshed med uddannelsesbiblioteket 40 Anvendelse af søgemaskiner 41 Anvendelse af databaser 42 Informationsadfærd generelt 44 Informationskompetence 47 Sammenfatning 49 De uddannelsessøgendes brug af folkebiblioteker 52 Brugere og ikke-brugere af folkebiblioteker til studieformål 52 Folkebiblioteksbrugerne og deres brugsmønster 54 Tilfredshed med folkebibliotekerne 58 Sammenfatning 60 Google, informationsressourcer og biblioteksbrug 62 Google 62 3

4 Lånerne, ikke-lånerne og deres informationsadfærd 64 Intensive og moderate brugere 65 Informationsintensitet og biblioteksbrugens omfang 68 Eksponering af biblioteker og ressourcer samt informationsintensitet 69 Informationskompetencens betydning 69 Informationskompetence og biblioteksbrug 71 Sammenfatning 72 De studerendes tilfredshed 73 Tilfredshed med uddannelsesbiblioteket 73 Tilfredshed med folkebiblioteket 75 Nye tilfredshedsundersøgelser 77 Sammenfatning 78 Biblioteket som studierum 80 Uddannelsesbiblioteket som studierum 80 Folkebiblioteket som studierum 82 Sammenfatning 82 Uddannelsestype, fag og sammenligninger 83 Sundhed, medicin, sygepleje, terapeuter og lignende. 84 De teknik- og ingeniørvidenskabsstuderende 87 DTB i Humaniorastuderende og samfundsvidenskabsstuderende 93 Studerende i København De mellemlange uddannelser indenfor sociale forhold, psykologi og pædagogik 96 Sammenfatning 98 Afslutning 101 Bilag 109 Bilag 1: Dataindsamling 109 Bilag 2: Svarfordelinger og spørgsmål 110 4

5 Forord Denne undersøgelse er et resultat af et samarbejde mellem Biblioteksstyrelsen og Institut for biblioteksudvikling, Danmarks Biblioteksskole. Emnet for undersøgelsen er studerendes benyttelse af biblioteker og informationsressourcer. Der er tale om et vigtigt emne der aktualiseres af den meget stærke stigning i benyttelsen af digitale ressourcer og af de studerendes studieadfærd der i stor udstrækning retter sig mod benyttelsen af en mangfoldighed af både biblioteker og digitale ressourcer. Undersøgelsen kan således anvendes til at foretage vurderinger af behovet for et øget samarbejde mellem de forskellige dele af biblioteksvæsenet. Samarbejdet har økonomisk fungeret således, at Biblioteksstyrelsen har afholdt de direkte udgifter som porto, studentermedhjælp og lignende, mens instituttet har bidraget med den forskningstid der er nedlagt i undersøgelsen. Som støtte for projektet blev der nedsat en følgegruppe. Følgegruppen har afholdt møder undervejs i forløbet med henblik på at diskutere forskellige aspekter af undersøgelsen. Følgegruppen har bestået af: René Steffensen, Handelshøjskolens Bibliotek Børge Sørensen, København Kommunes Biblioteker Kirsten Sparvath, Kolding Folkebibliotek Anne Marie Busch-Petersen, Blågårds Seminarium Kristian Grønborg, Svendborg Bibliotek Kirsten Mathiasen, Center for Uddannelse og Forskningsinstitutter Helle Kolind Mikkelsen, Kommunernes Landsforening Tove Schmidt, CVU Vest Biblioteket Marianne La Cour Sonne, Undervisningsministeriet (til 10. januar 2005) Brit Borum Madsen, Biblioteksstyrelsen Carl Gustav Johannsen, Danmarks Biblioteksskole Inger Frydendahl, Biblioteksstyrelsen I dette regi er undersøgelsesdesignet, spørgeskemaer og analysemodeller blevet diskuteret. For forfatteren af undersøgelsen har dette været en både stor og inspirerende støtte. Hans Henrik Sørensen fra SU-styrelsen har været en meget stor hjælp i forbindelse med dataudtrækket. Bibliotekarstuderende Anne Schewe har ligeledes været en stor hjælp i forbindelse med udsendelsen af over 5000 breve til potentielle respondenter. Det skal afslutningsvis tilføjes at undersøgelsen i løbet af kort tid vil blive publiceret i en kortere form. Niels Ole Pors Maj

6 Indledning Fremstillingen falder i flere dele. Den første del indeholder en kortfattet gennemgang af de mest velkendte teorier og modeller vedrørende informationssøgning. Denne del af fremstillingen har til formål at præsentere en begrebslig og analytisk ramme for den empiriske analyse. Dette kapitel indeholder endvidere gennemgange af udvalgte undersøgelser af studerendes benyttelse af informationsressourcer. Der er på ingen måde tale om, at denne gennemgang søger at være fuldstændig. Gennemgangen af nogle af de undersøgelser der foretages er af illustrerende karakter i forhold til modeller over informationssøgning og i forhold til den empiriske analyse, der udgør den vigtigste del af denne tekst. Herefter følger selve dataanalysen. Denne foretages på flere måder. Der gives først og fremmest en analyse med udgangspunkt i de demografiske faktorer. Demografiske faktorer er forhold som respondenternes køn, studietrin, bopæl, uddannelsesinstitution og studiefag. Der er i denne forbindelse dannet en række sammensatte variabler af hensyn til overskueligheden. Denne analyse er overvejende beskrivende og intentionen er at tegne et signalement af de 1694 studerende og forskellighederne imellem dem. Alle data og sammenhænge er blevet testet og når der i fremstillingen angives, at der er forskelle på grupper er disse forskelle altid statistisk signifikante. Det rige datamateriale giver mulighed for at foretage mere facetterede analyser. Disse analyser består i at sammensætte især spørgsmålene og udsagnene fra spørgeskemaet på andre måder end ved hjælp af de mere traditionelle demografiske baggrundsfaktorer. Der dannes forbindelser på kryds og tværs i materialet primært på basis af klyngeanalyser og på basis af sammensætninger af svar på spørgeskemaets udsagn og spørgsmål. Dette betyder i praksis, at dele af fremstillingen tegner billeder af de studerende. Disse billeder - eller fragmenter af helheden - er udtryk for forskellige snit ned i eller perspektiver på materialet. I forbindelse med disse fremstillinger foretages der sammenligninger med nogle få af de større danske undersøgelser af studerendes biblioteksbenyttelse og udnyttelse af andre informationsressourcer. Disse sammenligninger tjener to formål. For det første kan der muligvis dokumenteres et ændret informationssøgemønster. For det andet kan disse sammenligninger indirekte anvendes som en art validitetskontrol af dele af denne undersøgelses resultater. Sammenligninger vil blive foretaget som forholdsvis brede tendensanalyser. Det skyldes, at det kun i enkelte tilfælde er muligt at foretage direkte sammenligninger på grund af de forskellige udformninger, måleinstrumenterne eller spørgeskemaerne har i undersøgelserne. Endelig foretages der analyser af udvalgte grupper af studerende. Disse grupper er udvalgt med henblik på at præcisere forskelle og ligheder, der er bundet af studieemne og type af uddannelsesinstitution. Et af de større problemer med en undersøgelse af denne art er forholdet mellem det generelle og det specifikke. Det er især et fremstillingsproblem. Mange af de generelle tendenser og sammenhænge, der identificeres i analyserne vil tendere til at falde meget forskelligt ud, når der efterfølgende analyseres i forhold til mere afgrænsede grupper. Der er således hele tiden tale om en balancegang mellem fremstilling af generelle tendenser og antydninger af forskelle bundet i fænomener som studiefag, studietrin, holdninger til biblioteker og lignende. Alle disse forskelle kan ikke komme frem i en fremstilling af denne art. Nogle af dem kan sandsynligvis med fordel analyseres i dybden og fremstilles i afgrænsede artikler og tilsvarende. Der er mange gode grunde til at beskæftige sig med studerendes anvendelse af informationsressourcer og biblioteker og foretage tidsmæssige sammenligninger. På den ene side stiger mængden af information voldsomt. På den anden side bliver adgangen til information gennem de digitale kanaler mere og mere omfattende. Studerende har ganske 6

7 simpelt i forhold til for ganske få år siden et meget større og mere uoverskueligt informationsunivers at agere i. Både biblioteksbenyttelse og udnyttelse af digitale ressourcer, herunder internettet er blevet mere kompleks. Teoretisk set giver dette mulighed for informationsoverflod og informationsængstelse. Disse to begreber er diskuteret en del i litteraturen og de har som den næste usagte forudsætning, at studerende og forskere i øvrigt er interesseret i at finde den virkelig relevante litteratur til deres arbejdsopgaver og ikke blot den litteratur, der måse kan klassificeres som god nok eller tilstrækkelig. Oplevelsen af overflod og ængstelighed i forhold til litteraturmængden er karakteriseret ved, at personen har vanskeligt ved at forstå den tilgængelige litteratur og føler sig overvældet af mængden. Oplevelsen er ligeledes ofte præget af, at man ikke ved om en bestemt type information eksisterer og man ved heller ikke, hvor man i givet fald skal kunne finde den. Man kan selvfølgelig også være i den situation at man nogenlunde ved, hvor litteraturen eller information er, men man har ikke nøglen til at finde den, f.eks. på grund af manglende evner til at bruge søgemaskiner på en hensigtsmæssig måde 1. Det er interessant at undersøge, hvad studerende faktisk foretager sig for at reducere den usikkerhed, der må følge af informationsoverfloddet og de stærkt voksende muligheder for at få adgang til denne information. Det er indlysende, at et studie af denne art kun kan analysere dele eller aspekter af problemet. På den anden side er der ingen tvivl om, at informationer om emnet er meget vigtige både teoretisk og praktisk. Praktisk fordi det også handler om, hvorledes biblioteker markedsfører og informerer om deres ressourcer og det handler også om, hvorledes databaser og lignende bygges op. Endelig handler det om, hvorledes bibliotekssystemer samarbejder. Der præsenteres et meget stort materiale. Materialet kan anvendes til belysning af andre forhold, der kun er perifert berørt i denne fremstilling. Det vil for eksempel være muligt i større udstrækning at gå ned i enkelte grupper af uddannelser eller biblioteker. For nogle af de større uddannelsessteders vedkommende vil det meningsfuldt være muligt at analyse for eksempel studerende indskrevet på Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København og tilsvarende. Disse mere afgrænsede analyser er ikke foretaget her, idet vurderingen er, at der hermed ville komme for mange gentagelser og detaljer. 1 Neely, T. (2002) Sociological and Psychological Aspects of Information Literacy in Higher Education. Lanham, Maryland. Scarecrow Press. 7

8 Informationssøgning I denne fremstilling undersøges studerendes informationssøgeadfærd. Selve begrebet informationssøgeadfærd er ikke særlig mundret, men det er slags oversættelse af de engelske begreber information seeking og information behaviour. Det er naturligvis et område, der har været studeret overordentligt grundigt i mange år 2. Det er umuligt i et kort introducerende kapitel at fange hele bredden og dybden i den forskning, der er foregået i forhold til informationssøgning og den adfærd, der ligger bag. Emnerne spænder meget vidt og det gør de forskellige teoretiske tilgange også 3. Vakkari 4 har emnemæssigt søgt at klassificere forskningen indenfor området på følgende måde: Tabel 1: Eksempler på forskellige problemstillinger indenfor forskning vedrørende informationsadfærd Opgaveorienteret Ikke-opgaveorienteret Personorienteret Hvordan får biblioteksledere relevant information uden om de organisationsbetingende strukturer og kanaler? Hvad ligger bag græsningsfænomener i både biblioteker, boghandlere og internet? Systemorienteret Hvor tilfredse er studerende med onlinekataloger? Hvilken type dokumenter behøver ingeniører mest Hvordan bruges et folkebibliotek til fritidsformål? Generelt har forskningstraditionerne indenfor informationssøgeadfærd ikke beskæftiget sig overvældende meget med biblioteksbrugerundersøgelser, der jo har en stor og omfattende litteratur i sig selv. Dette projekt indeholder dog elementer fra begge traditioner, hvorfor en kort gennemgang af nogle af de væsentligste antagelser og modeller er relevant. Den traditionelle benyttelse af det fysiske bibliotek har for både folke- og uddannelsesbiblioteker været præget af, at adfærden har været styret af forskellige typer af informationsbehov. Disse kan opdeles i mindst 3 grupper. Der er for det første behov, der retter sig mod bestemte titler. Her er der tale om ganske specifikke behov. Der er for det andet tale om behov for litteratur om emner eller genrer. Denne type behov antager mange forskellige former. Der kan være tale om en bruger, der ønsker litteratur om emner som kalkmalerier i Danmark, noget om politisk sociologi, en rejseguide til Berlin. Der kan også være tale om, at man ønsker en kriminalroman, der ligner noget Patricia Cornwall har skrevet. Det kendetegnende for emne og genreforespørgsler er i virkeligheden, at der er en gensidig erstattelighed mellem materialerne, dvs. at det ikke er altid er helt afgørende for brugeren, nøjagtigt hvilket dokument vedkommende får fat på. Den tredje type behov er det mere uspecifikke. Brugeren ønsker noget interessant eller noget der er spændende at læse. Behovet opstår og krystalliseres så at sige i kontakten med materialerne eller i informationen om materialerne. Forskellige undersøgelser har faktisk dokumenteret, at ovenstående beskrivelse genkendes af brugerne. Det har således også vist sig, at en meget stor del af brugerne un- 2 Case, D.O. (2002) Looking for Information: a study of research on information seeking, needs and behaviour. San Diego. Academic Press 3 Sundin, O. (2003) Informationssökning i övergangen från udbildnings- til yrkespraktik. En kunskabsoversigt. Borås. Institutionen biblioteks- och Informationsvetenskap 4 Vakkari, P. (1999) - Task complexity, problem structure and information actions. Integrating studies on information seeking and retrieval. Information Processing and Management, 35,

9 der deres biblioteksbesøg kom til biblioteket med flere af disse informationsbehov samtidig. Man kom altså meget ofte efter en bestemt bog eller et bestemt tidsskrift samtidig med, at man ønskede litteratur om et givet emne eller litteratur af en bestemt slags. Mange kom måske også blot for at lade sig inspirere og på baggrund af dette låne noget. Adfærdsmønsteret ligner i virkeligheden en helt traditionel indkøbssituation i et supermarked, hvor man ofte går efter en helt bestemt vare som kan være kaffe af t bestemt mærke. Samtidig har man besluttet at man skal have fisk til aften. Nøjagtig hvilken slags fisk er ikke afgørende. Og endelig vil man ofte lade sig inspirere af indholdet på hylderne og købe noget, man ikke har på indkøbssedlen. Det er naturligvis den specifikke sammensætning af disse forskellige typer behov, der er afgørende for, hvilken grad af succes man som bruger eller kunde får. Men under alle omstændigheder er det således, at netop sammensætningen af de forskellige typer behov har været meget afgørende for, at brugerne i de fleste tilfælde har forladt bibliotekerne med i det mindste noget af det de kom efter eller troede de kom efter. De ovenstående betragtninger har vist sig at have stor indflydelse på brugernes angivelse af tilfredshed med biblioteker. Jo flere af informationsbehovene der opfyldes under besøget des mere tilfredse er brugerne. Det bør dog også understreges at selvom informationsbehovene ikke opfyldes under det enkelte besøg, er det ikke noget der skaber en generel utilfredshed med udbyttet. Tilfredsheden er blot mindre. Dette forhold skyldes naturligvis at tilfredshed består af flere elementer. Der er for det første den transaktionsspecifikke tilfredshed. Den omhandler fænomener som tilfredshed med udbyttet af dagens besøg og lignende. Den indeholder kort sagt den umiddelbare tilfredshed med den netop gennemførte transaktion. Vurderingen vil formentlig i stor udstrækning basere sig på forskellige typer rimelighedsvurderinger som brugerne har. Nogle af disse rimelighedsvurderinger kan antage karakter som betragtninger over, at man ganske vist ikke fik det man kom efter, men at det heller ikke er forventeligt bibliotekets størrelse taget i betragtning. Den anden dimension af tilfredshed er den generelle tilfredshed. Denne dannes af mange forskellige faktorer. Nogle af de væsentligste faktorer er forventninger. Forventninger dannes på mange forskellige måder. De hænger sammen med hele det kulturelle klima og med den viden og de indtryk man har fra f.eks. samtaler med venner, bekendte og kolleger. Forventninger dannes også af tidligere oplevelser. Tidligere oplevelser kan være transaktionsspecifikke. Mange positive transaktionsspecifikke oplevelser vil formentlig medføre et højere forventningsniveau. Mange negative vil formentlig danne et lavere forventningsniveau. Tilfredshed hvad enten den er specifik eller generel er altså en meget kompleks størrelse, der heller ikke kan ses uafhængigt af vores psykologiske faktorer, der blandt andet giver sig udtryk i forskellige tilbøjeligheder til at opleve eller give udtryk for tilfredshed eller utilfredshed. Herudover er der en mere generel tilfredshed. Den er i virkeligheden nok mere socialt betinget. Denne generelle tilfredshed vil hænge sammen med tidligere oplevelser, vurderinger af ydeevne og mere generelle rimelighedsbetragtninger. Det er indlysende at de transaktionsspecifikke forhold sagtens kan influere på den generelle tilfredshed og opfattelse. Ovenstående mønster er det empiriske undersøgelser har dokumenteret i forbindelse med informationssøgning i det fysiske bibliotek. Der er næppe tvivl om, at mønsteret på mange måder er et generelt adfærdsmønster, jf. eksemplet med indkøb. Det interessante bliver så om mønsteret ændrer sig når brugerne begynder at anvende elektroniske ressourcer. 5 Pors, N.O.(1986) Brugere og søgemodul Åbenrå: Åbenrå Prøvecenter for ny Informationsteknologi. INFAArapport 3. 6 Pors, N.O.(1992) Danmarks Tekniske Bibliotek og det brugere. Lyngby. DTB publikation Pors, N.O. (1995) Studerende og biblioteker. Kbh. Skrifter fra Statens Bibliotekstjenestes 9. 9

10 Her er det især græsningsfænomenet, der bliver interessant. Græsningen var utvivlsomt meget vigtig i forhold til det fysiske bibliotek og der bliver naturligvis også græsset i det digitale bibliotek og i databaser og lignende. En af hovedforskellene er måske at emnebehov gennem emnesøgninger i beslutningsøjeblikket bliver transformeret til et titelbehov. Her bliver det igen nødvendigt at differentiere mellem forskellige typer af elektroniske ydelser. For overskuelighedens skyld gives nogle eksempler. En emnesøgning i bibliotek.dk vil som regel kaste et antal poster ud på skærmen. Disse poster fylder ofte flere sider og de er organiseret således at de nyeste poster står på de første sider. Der er altså en faldende kronologisk orden. Brugernes tilbøjelighed vil formentlig være at bestille fra de første sider frem for at gennemlæse og vurdere poster på mange sider. Det vil sige, at en fornuftige hypotese vedrørende brug af bibliotek.dk er, at det er den nyeste litteratur der bestilles oftest også ved behov for emner og det vil heller ikke være unaturligt at antage, at mange brugere bestiller mere end de har behov for, herunder placerer bestillinger på flere forskellige biblioteker for at øge sandsynligheden for at få passende dokumenter så hurtigt som muligt 8. Søgninger i bibliotekernes elektroniske ressourcer rejser helt andre spørgsmål. Mange brugere - især på de videregående uddannelser har de senere år fået adgang til meget store artikelmængder gennem deres institutioners licenser. Der er tale om at biblioteker som for blot få år siden abonnerede på et begrænset antal tidsskrifter der blev betragtet som institutionens kernetidsskrifter nu har adgang til mange flere tidsskrifter. En meget stor del af disse tidsskrifter findes som fuldteksttidsskrifter med en ubegrænset adgang for institutionens ansatte og brugere. Informationsmængden er så at sige næsten uoverskuelig for den enkelte. Hvilke konsekvenser får dette for informationssøgeadfærden? Der kan opstilles forskellige hypoteser desangående. En hypotese kan med rimelighed være, at brugere for at reducere uoverskueligheden som indgang vælger noget velkendt. Det kan være et forlags eller en udgivers hjemmeside, hvor antallet af tidsskrifter er overskueligt. Overskueligheden kan betyde mere for brugeren end relevansen. En konsekvens af dette kunne være, at mange væsentlige artikler aldrig findes gennem en søgning, fordi de ikke er indeholdt i den overskuelige base der søges i. En anden lige så relevant hypotese kunne være, at en emnesøgning foretaget ved hjælp af termer gennem en portal indeholdende mange tusinde tidsskrifter genererer en brug, der inkluderer mange tidsskrifter og artikler, der hidtil er blevet betragtet som værende perifere i forhold til studiet eller forskningsområde 9. Hermed bliver resultatet af litteratursøgningen i hvert fald set traditionelt lidt tilfældigt. Det er blandt andet denne type problemstillinger, der søges indfanget i den mere teoretisk orienterede litteratur vedrørende informationssøgning. Tilgange til studier af informationsadfærd Det er oplagt, at der er anvendt megen tankevirksomhed på at indkredse begrebet informationsbehov. Selve informationssøgningen udspringende af eller relateret til - informationsbehov er naturligvis meget centralt i forskningen. På den ene side kan forskning i informationssøgning på det teoretiske niveau betragtes om en grundlæggende disciplin i informationsvidenskaben. Den udgør det begrebslige og metodiske fundament. Forskningen i informationssøgning har også en mere praktisk side, hvor der er tale om anvendelse af forskningsresultater. På den ene side er der tale om, at en række empiriske studier skal knyttes sammen i modeller og teorier. På den anden side er der tale om, at resultater anvendes til justeringer og forbedringer af eksisterende og kommende informationssystemer og informationstjenester. Endelig har forskningen i informationssøgning en sociologisk 8 Pors, N.O. (2004) 844 fjernlånsbrugere. København. Københavns Kommunes Biblioteker. 9 Kragh Dalsgaard, S. DEF licenser (baseret på foredrag afholdt på Danmarks Biblioteksskole i 2004) 10

11 vinkel, hvor fokus er på informationsadfærd eller informationssøgningsadfærd. Her undersøges afgrænsede gruppers behov og adfærd blandt andet i forhold til de krav og muligheder der indgår i forskellige typer af arbejde og situationer 10. Informationssøgeadfærd beskæftiger sig blandt andet med hvilke kilder og kanaler, der anvendes til at tilfredsstile et informationsbehov. Denne ramme og afgrænsning af forskningsområdet giver rig lejlighed til at anvende forskellige perspektiver på informationssøgning. En afgrænsning man ofte støder på i litteraturen er skellet mellem det arbejdsrelaterede og det, der ikke er arbejdsrelateret. Det sidste benævnes efterhånden som every day life informationssøgning eller hverdagslivets informationsbehov.. Savolainen 11 foreslår endvidere, at en anden indgang til informationssøgning er selve søgningens formål. Der kan være tale om en problemorienteret informationssøgning. Her er der tale om, at der søges litteratur og information i forhold til et mere eller mindre velafgrænset problem. Der er for så vidt tale om en forholdsvis rationel model, der ligger bag megen forskning i informationssøgning. Informationssøgning kan også være vejledende. En vejledende informationssøgning indgår ofte som en del af en generel orientering eller vidensopbygning. Det kan være den daglige ajourføring af, hvorledes fodboldklubber klarer sig, men det kan naturligvis også være en generel søgning efter hvilke nye artikler og bøger, der er udkommet indenfor ens interesseområde. Vi skal ikke her gå langt ind i den lidt teoretiske litteratur om informationsbehov, der ofte ses som forløberen for selve informationssøgningen. Det er dog værd at nævne, at der er tale om et begreb, der indenfor bibliotekarprofessionen anvendes overordentligt meget. Det anvendes som et underforstået dagligdagsbegreb, men nøjagtigt hvad begrebet indeholder og refererer til, vil ofte i dagligdags situationer være overordentligt uklart. Informationsbehov En tidlig og meget indflydelsesrig teoretiker som Taylor 12 beskrev informationsbehovet som stadier på et kontinuum startende med intuitive behov, der knap kan formuleres. Herefter følger det bevidste behov. Man er her opmærksom på behovet og man er i hvert fald delvis i stand til at formulere det. Det tredje stadie er det formulerede behov, der er så klart, at det kan udtrykkes og formuleres i for eksempel søgetermer og spørgsmål. Det fjerde stadier er kompromisbehovet. Her er det tale om, at det formulerede behov stilles i relation til informationssystemer. Det er derfor at behovet er kompromitteret. Det er afgrænset og defineret gennem viden om informationssystemernes ydeevne. Taylors forskning lå på mange måder bag den forskning, der også har været indflydelsesrig og som ser informationssøgning som svaret på en art anomali. Det peger på, at der er en brist i en videnstruktur og informationssøgningen søger altså at rette op på denne anomali. Ifølge Savolainen 13 er det den samme tankegang, der ligger bag andre formuleringer af informationsbehov, hvor der f.eks. opleves en kløft mellem den viden man har og den man skal bruge. Andre har formuleret dette som en usikkerhed eller en afstand. En af grundene til at disse forskellige, men ikke særligt forskelligartede behovsdefinitioner, har vundet indpas i den informationsvidenskabelige litteratur er formentlig at de lader sig delvis genkende i søgeadfærd. Søgeadfærden kan være specifik, den kan være emne- eller genreorienterede og den kan være ganske bred og upræcis som græsning. Det er ikke vanskeligt at lave i det mindste en form for analogislutninger til de mere teoretiske 10 Savolainen, R. (2002) Informationssökning och informationsbehov. I. Ilkka Mäkinen & Katja Sandqvist (eds) Introduktion til informationsvetenkaben. Tampere University Pres. S Ibid s 73ff 12 Taylor, R.S. (1968) Question-negotiation and information seeking in libraries. College and Research Libraries 29 (3) s Savolainen, ibid. 11

12 definitioner. Den anden side af sagen er naturligvis, at bibliotekssystemer er indrettet på at opfylde informationsbehov. Informationsbehov uanset hvorledes begrebet defineres udgør altså forudsætningen for analyser af informationssøgning. Litteraturen om informationssøgning er ganske omfattende 14. Som nævnt tidligere foregår der en del såkaldt modellering indenfor området. Der opstilles forskellige modeller over informationssøgning. Modeller kan i nogen udstrækning betragtes om en bro mellem empiriske studier og teoridannelser. Modeller indeholder de faktorer, som spiller sammen. Mange af modellerne forekommer i dag forholdsvis simple og indlysende, men det er vigtigt at huske på, at en model også fungerer som et markerings- og demarkeringsfænomen, er sætter grænserne for hvilke problemstillinger, der især betragtes om relevante at studere. Det er meget vanskeligt at komme uden om Tom Wilson 15, når talen falder på modeller vedrørende informationssøgning. Hans model synes at være udgangspunktet for mange senere modelleringer. I en forsimplet form kan den fremstilles, som vist i nedenstående tabel. Tabellen indeholder de overskrifter eller hovedemner, der opereres med og det er tydeligt, at modellen indeholder både teoretiske antagelser og adfærdsorienterede træk samt præcisering af de faktorer, der antages at have betydning for informationsadfærden. Modellen har mange vigtige aspekter indbygget. Et af dem er for eksempel hvorfor nogle typer af informationsbehov i højere grad end andre kalder på informationssøgning og der er ligeledes vægt på spørgsmålet om, hvorfor nogle informationskilder anvendes mere end andre. Modellen er kun en blandt mange andre modeller, men det centrale i alle modeller synes at være blandingen af omgivelser, funktion og mål, roller samt personlige dispositioner. Tabel 2: Elementer i Wilson s model Betydende faktorer Psykologiske Konteksten for informationsbehovet Individet i kontekst Motiveringsmekanisme Teorier om tilpasning Aktiveringsmekanisme Teorier om risiko og belønning Informationssøgeadfærd Passiv opmærksomhed Demografiske Læringsteorier Passiv søgning Rolle Aktiv søgning Omgivelser Aktiv og kontinuerlig søgning Kilder Informationsanvendelse Der er ingen grund til at gennemgå de mange modeller i detaljer. Det rækker at præcisere, hvad de fleste af dem indeholder. Informationsadfærd I centrum står informationsadfærden som den størrelse, man især er interesseret i at udforske. Informationsadfærden analyseres oftest i forhold til person, rolle og miljø. Dette betragtes som nogle af de faktorer, der kan påvirke informationssøgeadfærden. Wilsons model kan betragtes som en meget generel heuristisk model, der præciserer at forskning af informationsbehov, informationsadfærd og informationsbrug må tage hensyn til en række forskellige faktorer og variable. Det er formentlig korrekt at beskrive modellen som en situationsbunden model. Informationsbehov kan opstå på grund af personers sociale roller og opgaver, men kan også i en række situationer være bestemt af 14 Byström, K. (2000) The effect of task complexity on the relationship between information type acquired and information sources used, I Höglund, L. & Wilson, T. (Eds) The New Review of Information Behaviour Research. 1 p Wilson, T. (1999) Models in information behaviour research. Journal of Documentation 55 (3) s

STUDERENDE, LÆRING OG WEBTUTORIALS

STUDERENDE, LÆRING OG WEBTUTORIALS STUDERENDE, LÆRING OG WEBTUTORIALS Jette Hyldegård, Haakon Lund, Camilla Moring, Niels Ole Pors og Trine Schreiber STUDERENDE, LÆRING OG WEBTUTORIALS SALLY-PROJEKTET Jette Hyldegård, Haakon Lund, Camilla

Læs mere

Studerende, Google og biblioteker

Studerende, Google og biblioteker BIBLIOTEKSSTYRELSEN Studerende, Google og biblioteker Om studerendes brug af biblioteker og informationsressourcer Niels Ole Pors RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Studerende,

Læs mere

Evidens om bibliotekernes brugere

Evidens om bibliotekernes brugere Evidens om bibliotekernes brugere Af Niels Ole Pors Abstrakt Formålet med denne artikel er at undersøge i hvilken udstrækning danske og nordiske brugerundersøgelser kan siges at etablere en forholdsvis

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker BS RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker Introduktion til en metode Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

STUDERENDES INFORMATIONSADFÆRD PÅ KVINFOS BIBLIOTEK

STUDERENDES INFORMATIONSADFÆRD PÅ KVINFOS BIBLIOTEK STUDERENDES INFORMATIONSADFÆRD PÅ KVINFOS BIBLIOTEK VIBEKE RAFN DAHM AFGANGSPROJEKT MASTER I BIBLIOTEKS- OG INFORMATIONSVIDENSKAB MARTS 2010 VEJLEDER: PETER INGWERSEN ABSTRACT Dette afgangsprojekt undersøger

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

Lommen fuld af guld! - en mobil app til IVA-studerendes studierelaterede informationsbehov IVA/ DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI

Lommen fuld af guld! - en mobil app til IVA-studerendes studierelaterede informationsbehov IVA/ DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI IVA/ DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Lommen fuld af guld! - en mobil app til IVA-studerendes studierelaterede informationsbehov Forfatter: Karina Øgendahl Årgang: 2007 Vejleder: Mette Skov Antal

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Visioner for forskningsbiblioteker

Visioner for forskningsbiblioteker Visioner for forskningsbiblioteker Et forsknings- og uddannelsesperspektiv Af Birger Hjørland Abstract Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor.

Læs mere

Personlighedsanalyser som et værktøj til videndeling: Adfærdstræk der hæmmer eller fremmer videndeling

Personlighedsanalyser som et værktøj til videndeling: Adfærdstræk der hæmmer eller fremmer videndeling : Adfærdstræk der hæmmer eller fremmer videndeling Danmarks Biblioteksskole København, kandidatuddannelsen. Maria Björnsdóttir, 3. januar 2008. Vejleder: Niels Ole Pors. Abstract Med udgangspunkt i en

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger,

Læs mere

Informatik 8. Semester

Informatik 8. Semester 3 Informatik 8. Semester Titel: Forståelse af elforbrug - et rammeværktøj Synopsis: Tema: Organisationskommunikation og medier: Kultur, marked og offentlighed Projekt periode: 1. Februar - 23. Maj, 2012

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

Indledning og problemformulering

Indledning og problemformulering Indledning og problemformulering Jeg har fået nyt job i IT- og Telestyrelsen. Stillingen er knyttet til kontaktcenteret for www.borger.dk. Opgaverne er, sammen med 7 kolleger, at besvare spørgsmål fra

Læs mere

1) gruppemedlemmers informationsadfærd,

1) gruppemedlemmers informationsadfærd, Gruppemedlemmers informationsadfærd En undersøgelse af Kuhlthau s informationssøgeproces-model Af Jette Hyldegård Abstrakt På baggrund af to længerevarende case-studier af gruppemedlemmers adfærd i forbindelse

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Den skinbarlige virkelighed

Den skinbarlige virkelighed Side 1 af 20 Den skinbarlige virkelighed Forfatter: Ib Andersen Fag: HRM 1 Lidt om bogen og noget grundlæggende metode og vidensproduktion (Side 13) 1.1 Hvad handler denne bog om? (Side 13) 1.2 Bogens

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

7. semester: Erhvervsrelateret projekt: - En brugertilfredshedsundersøgelse på Roskilde Universitetsbibliotek

7. semester: Erhvervsrelateret projekt: - En brugertilfredshedsundersøgelse på Roskilde Universitetsbibliotek Danmarks Biblioteksskole Vejleder: Niels Ole Pors 7. semester: Erhvervsrelateret projekt: - En brugertilfredshedsundersøgelse på Roskilde Universitetsbibliotek 1 Indholdsfortegnelse Abstract. i 1 Indledning

Læs mere

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde - En analyse af konsekvenser og strategier Masteropgave ved Master i Evaluering, Syddansk Universitet Af Nete Krogsgaard Niss Sommer 2013 Vejleder: Peter

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere