Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100"

Transkript

1 UDGAVE 2 07/ Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

2 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: / Adresse:, Maskine: Model: Type: Skrabeautomat SA100 B A/S erklærer herved, at ovennævnte produkt er i overensstemmelse med følgende EU Direktiver: 89/336/ EØF EMC direktivet 73/23 EØF Lavspændingsdirektivet 98/37/EF Maskindirektivet Sted & dato: Vildbjerg, den 01/ Navn: Poul Agerbo 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side: 2. Overensstemmelseserklæring 4. Forord 5. Vigtig information 7. Symbolforklaring 8. Inden ibrugtagning 10. Betjening og opstart af maskinen 14. Vedligeholdelse 15. Sæsonstart og sæsonslut 18. Udskiftning af skraberuller og skrabegummi 21. Tekniske specifikationer 22. Oversigt over sliddele. 28. brug af styring. 34/36 fig. 1/2/3. 3

4 FORORD. Tillykke med købet af Deres nye Skrabemaskine PAMU SA100. Denne brugervejledning er en vigtig del af Deres nye PAMU SA 100 Skrabemaskine. Læs derfor denne manual grundigt igennem inden brug af maskinen. Efterfølgende kan denne vejledning med fordel benyttes som opslagsbog ved betjeningsspørgsmål. Skulle der opstå spørgsmål udover hvad De kan finde oplysninger om i denne brugervejledning, står vi naturligvis altid til rådighed for yderligere oplysninger. Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen, er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Med venlig hilsen Poul Agerbo/ 4

5 VIGTIG INFORMATION! Uanset hvilke problemer der evt. måtte opstå ved maskinen eller driften, må disse fejl ikke forsøges rettet før maskinen er forsvarligt afbrudt via hovedafbryderen, med mindre rettelse kan foretages ved hjælp af maskinens betjeningsknapper. Brugeren af maskinen skal sikre, at operatøren/medarbejderen og andre som har adgang til maskinen, er instrueret i korrekt forsvarlig brug og omgang med maskinen. Der henvises i øvrigt til de efterfølgende afsnit for yderligere information. For at forebygge evt. skader på styringens microcontroler og det øvrige elektriske system i forbindelse med tordenvejr, anbefales det at afmontere stikket til eltilslutningen, når maskinen ikke er i brug. 5

6 VIGTIG INFORMATION. Maskinen er konstrueret til skrabning af mink og må af sikkerhedsmæssige hensyn kun benyttes til dette formål. Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er derfor vigtigt, at denne vejledning følger med maskinen i tilfælde af videresalg og udlån. Hvis der bliver stillet på nogle parametre inden bagved det service password som sikre nogle vitale dele, vil alt garanti bortfalde. 6

7 SYMBOLFORKLARING. Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der er foreskrevet. For at understrege vigtigheden i de efterfølgende afsnit, er der anvendt følgende symbolforklaringer for at gøre læseren opmærksom på eventuelle farlige situationer: BEMÆRK! - Trekant indeholdende udråbstegn er et advarsels symbol, der advarer om vigtige instruktioner eller informationer vedrørende denne maskine. FARE! - Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der advarer om Høj Spænding ADVARSEL! - Trekant indeholdende advarsel om klemningsfare. ADVARSEL! - Højt støjniveau. Brug altid høreværn. 7

8 INDEN IBRUGTAGNING: Før skrabemaskinen tages i brug, skal man sikre sig, at den står på et fast og stabilt underlag. De justerbare maskinfødder skal indstilles, så maskinen står i lod og vatter. Tjek lufttilslutning, da maskinen ikke kan starte uden lufttilførsel. Sørg for at ruller samt endedæksler til ruller er fastspændte og at der ikke er løsdele i maskinen. FARE Ved tilslutning af lufttryk, bør man opholde sig på behørig afstand af maskinen, da der herved kan forekomme utilsigtede cylinderbevægelser. Dette gælder også når det tilsluttes strøm. FARE Afbryd trykluft og elforsyning til maskinen inden vedligeholdelse, rengøring og anden service påbegyndes på maskinen. 8

9 Efter el er tilsluttet skrabemaskinen og før selve skrabearbejdet påbegyndes, skal omdrejningsretningen på skrabemotorerne kontrolleres. Ligeledes tjekkes omdrejningsretningen på motorer til sugere. Hvis omdrejningsretningen på skraberullerne skal vendes, gøres dette ved at vende to faser i CEE stikket på forsyningskablet og ikke i styre skabet. Det samme gør sig gældende for forsyningsstik til sugere for fedtafskraber. Hvis børster motorer kører den gale vej, kan der forekomme brud på de bøjelige aksler, og skal så efterfølgende udskiftes. Før skrabemaskinen tages i brug, bør indstillingen af skraberullerne kontrolleres. Jf. afsnit om indstilling af skraberuller i bilag 1. 9

10 BETJENING/OPSTART AF MASKINEN. Tryk på DRIFT på skærm 1 hvis ikke det er hoved billede der er fremme, derefter tryk på Auto, og maskinen er klar til at køre med. Se evt. bilag 1, brug af styring. Skindet trækkes på stokken med rygsiden opad og påsættes således at de to tapper for enden af stokken stikker ud gennem øjehullerne. Skindet skal så vidt muligt sidde lige på stokken således at forbenene sidder på siden af stokken halen placeres midt på stokkens overflade. Når skindet er trukket på stokken, kan skrabeprocessen påbegyndes. Tryk på den grønne knap start. Stokken vil nu køre jævnt og hurtigt fremad imens skindet skrabes. Efter at skindet har passeret skraberullerne, bliver det ført ind igennem fedtafskraberen, hvor det løstsiddende fedt skabes af. Herefter føres det igennem børsterne med vand for til sidst at blive trukket af stokken via skindaftrækkeren inden stokken kører retur. ADVARSEL!! Benyt altid høreværn under skrabearbejdet, da der forekommer et højt støjniveau idet skindet passerer skraberullerne. 10

11 NØDSTOP Placering af Nødstop Venstre side af styring Højre side af styring Procedurer for hvordan man starter maskinen op efter der er blevet trykket på nødstop. Maskinen sættes i manuel kørsel af stok, og denne køres retur, dvs. helt tilbage, derefter kan man sætte maskinen til auto, og der efter skulle maskinen køre normal igen. HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK I tordenvejr skal alt el kobles fra, styring og anden elektronik er meget følsom over spændingsudsving og går meget let i stykker. 11

12 INDSTILLING AF TRYK. Skrabetrykket (det tryk hvormed skraberullerne trykker på skindet), benævnes i det efterfølgende med HØJ og LAV. HØJ, er det tryk som benyttes på den forreste del af skindet fra snuden til ca. lige efter forbenene. LAV, er det tryk som benyttes på den resterende del af skindet. Trykket indstilles på touch screen nr. 2. De angivende værdier er kun eksempler. Vær opmærksom på, at skrabetrykket kan variere meget mellem de forskellige minktyper. Skrabetrykket er ligeledes afhængig af hvilke skraberuller der er monteret på skrabemaskinen. Det efterfølgende skema er derfor kun vejledende og bør derfor kun benyttes i forbindelse med opstart når pelssæsonen starter. Derfor skal operatøren af maskinen løbende kontrollere skrabekvaliteten, og afhængig af skindenes beskaffenhed, kan det være nødvendigt at efterjustere skrabetrykket. Som en tommelfingerregel kan det nævnes, at LAV normalt bør være lavere end HØJ. 12

13 HANSKIND HØJTRYK SIDER CA. 3,5 BAR LAVTRYK SIDER CA. 2,5 BAR HØJTRYK OVER CA. 3,5 BAR LAVTRYK OVER CA. 2,5 BAR HASTIGHED STOK HØJTRYK UNDER CA. 3 BAR LAVTRYK UNDER CA. 2 BAR Hanner, 30 Hz TÆVESKIND HØJTRYK SIDER CA. 2,5 BAR LAVTRYK SIDER CA. 2 BAR HØJTRYK OVER CA. 2,5 BAR LAVTRYK OVER CA. 2 BAR STOK HASTIGHED HØJTRYK UNDER CA. 2 BAR LAVTRYK UNDER CA. 1,1 BAR Tæver, 28 Hz Skrabetrykket er også afhængig af stokhastigheden. Jo højere hastighed på stokken, jo højere tryk skal der også være på skraberullerne. 13

14 VEDLIGEHOLDELSE. Det er meget vigtigt at vedligeholde maskinen, både dagligt men også efter endt sæson. DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE. Man skal sikre sig at der ikke kommer savsmuld ind i maskineri og i udsugning, det skal efterses flere gange om dagen eller efter erfaring. Alle glideskinner skal smøres inden man går i gang med dagens arbejde. Man skal 3 til 4 gange om dagen blæse maskinen ren for urenheder både inde bag ved låger, men også kvikrenser og udenpå maskinen. 14

15 SÆSONSTART og SÆSONSLUT START Før maskinen tages i brug ved sæsonstart, kontrolleres følgende: Trykluftfilterets vandudskiller tømmes og renses. Kontrol af rengøring. Skinner renses for evt. rustdannelser eller andre urenheder. Hvis der er rustangreb på skinnerne, skal det fjernes med fint smergellærred. Alle skinner indsmøres i et tyndt lag syrefri olie eller fedt. Kontroller at skrabemotorer, stok og fedtafskraberen frit kan bevæge sig. Kontroller motorophæng for brud. Kontroller kvaliteten (skæret og deformering af overfladen) af skraberullerne. Stokken kontrolleres. Gummi på kvikrenser, sugehoveder og fedtafskraber kontrollers for brud eller deformering. Sugeslanger/rør kontrolleres for lækage og deformeringer. Kontroller alle kabler og luftslanger for brud eller lækage. Foretag til slut en opstart af maskinen som beskrevet under opstart, HUSK Startknappen må IKKE aktiveres uden skind på stokken!! SLUT Efter endt sæson skal der gøres nogle banale ting for ikke der skal opstå problemer med maskineri. Alle glideskinner og stok skal smøres med oli og glidevogne skal blæses ren for vand samt smøres ved at kører dem nogle gange frem og tilbage efter skinnerne er blevet smurt. Alt vand, både i udsugningsanlæg, dyser og slanger til SA100, dyser og slanger til kvikrenser og Slanger til varmvandsbeholder skal tømmes pga. frostspringninger. 15

16 Alt fedt skal fjernes fra div. sugehoveder og slanger. Stokken skal smøres ind i et tyndt lag fedt eller tyk oli. Hele skrabemaskine med tilbehør skal gøres rent, der må godt bruges hedrenser (højtryksrenser med varmt vand). Men trykket må ikke overstige 100 bar, der må ikke sprøjtes direkte på plastslanger og ruller, der må heller ikke sprøjtes ned i huset på div. elektromotorer. Fladskærme må kun gøres rent med en blød opvreden klud. 16

17 UDSKIFTNING AF GUMMI PÅ FEDTAFSKRABER OG KVIKRENSER Husk altid at holde øje med gummi på både fedtafskraber og kvikrense, hvis dette bliver beskadiget kan det få fatale følger for stokken (store ridser hvor der kan ligge fedt og det kan ikke udbedres efterfølgende da stokken er hårdforkromet). Det forreste stykke gummi på fedtafskraber skal udskiftes for hver stk. skind og alle andre stykker skal skiftes mindst hver sæson og/eller efter hvor meget maskinen bliver brugt ( hvis der er den mindste smule udsigt til revner i gummi skal det også skiftes). 17

18 UDSKIFTNING AF SKRABERULLER OG GUMMISKRABERULLER Udskiftning af store skraberuller er nødvendigt når skæret på rullerne er nedslidte, deformerede, eller der skal skiftes til et sæt ruller med en anden hårdhedsgrad. Kapaciteten for et sæt skraberuller ligger normalt på en ca stk. skind, det afhænger lidt af leverandør., dette kan lægges ind i styringen, så den kommer med en advarsel (man lægger selv et tal ind). Gummi på små skraberuller skal skiftes for hver stk. skind, dette kan ligeledes lægges ind i styringen. Vær opmærksom på, at for dårlig/manglende afklipning af poter er medvirkende til en væsentlig forkortning af levetiden på skraberullerne, da man risikerer at ødelægge skæret på rullerne. Ligeledes er forkert opbevaring af rullerne medvirkende til kortere levetid. Det anbefales, at opbevare rullerne tørt, mørkt og køligt. I det efterfølgende afsnit følger en beskrivelse af hvordan skraberullerne skiftes. FARE Afbryd trykluft og elforsyning til maskinen inden vedligeholdelse, rengøring og anden service påbegyndes på maskinen. 18

19 UDSKIFTNING AF GUMMISKRABERULLER. Åben ind til gummiskraberuller, plade på sugehoveder (bill. 10.1) skal afmonteres og derefter løsnes møtrik, (M12 det er en 19mm gaffelnøgle,) for enden af skraberulle, det kan være nødvendigt at holde igen på skraberulle da denne ikke har nogen lås den vil bare dreje med rundt. Når rulle er løsnet skal den glide af akselen, dette kan gå lidt sejt da det jo er vigtigt at gummirullen sidder godt fast på maskinen, pas på med at bruge værktøj da dette kan beskadige både skærm og aksel. Når de nye gummiruller skal monteres er det vigtigt at vende dem rigtig, de skal skærer med omløbsretningen, se (bill og bill. 10.3) disse billeder sidder i Lille mappe som ligger i el skab. Der er ligeledes nogle medbringer huller som skal sidde rigtig, det ene hold gummiruller er lavet specielt til s SA100 og kan bestilles hos : A/S Telefon Når gummiruller er påmonteret skal de spændes godt til, da de ellers vil gå løs under kørsel, efterfølgende skal endeplade på sugehovederne påmonteres igen og derefter er man kørende med friske skær. Luk låger og HUSK at de skal spændes fast i omvendt rækkefølge som de blev åbnet, herefter kan man sætte trykluft og strøm til. HUSK at indstille rulleafstand på ny. 19

20 UDSKIFTNING AF SKÆR PÅ SMÅ SKRABERULLER. Åben ind til skrabe ruller, afmonter små skraberuller (det er ikke til at skifte når ruller sidder i maskinen), vask alu. hjulet grundigt i varmt vand, løsne derefter de små skruer i kiler på aluminiums hjulet og vend eller om nødvendigt skift gummikniv, når de skal spændes på igen er det meget vigtigt at det sidder helt lige da der ellers kan forekomme fedt på skindet, husk at give skruer lidt fedt når de skal skrues i igen. PS det er nogle gange kun nødvendigt at slibe let på gummiskær med et stykke fint smergellærred. Pamutec anbefaler at man har et ekstra sæt ruller liggende, på denne måde er man hurtig oppe at køre igen. 20

21 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Mål og vægt: Vægt på maskine ca Kg. Mål, HxLxD i cm. (højden er uden spånkasse) 197x482x115 Mål i åben tilstand (højden er uden spånkasse) 197x482x410 Strøm: Strømforbrug: Tilslutning af strøm: 35/8 A 1 x 32 A 5 pol CEE stik 1 x 16 A 5 Pol CEE stik Trykluft: Tryk. Luftmængde Varmt vand: Støj: Lydeffektniveauet Max 10 bar ca. 10 l/min min. 30 liters varmtvands beholder, er monteret på maskinen Ca. 80 Grader max 91 db 21

22 Sliddele: Skraberulle Skraberulle. Skrabegummi, bagside. Skrabegummi, forside. 22

23 Efterbørster Vandret efterbørster, kort model (lodret er lang model) Sikkerhedsgummi, må ikke være slidt ned, da det kan ødelægge stokken. Skrabe gummi, forside. 23

24 Fedtafskraber Bagerste stykke gummi på underhoved. Forreste stykke gummi på underhoved. Bagerste stykke gummi på overhoved. Forreste stykke gummi på overhoved. 24

25 Aftrækker Aftrækkergummi. Mellemlæg til centrering af aftrækker. Klapplade. 25

26 Skrabegummi til overhoved, forrest, Blød SH 70. Skrabegummi til underhoved, forrest, Blød SH 70. Gummi som sidder på bagside (kan ikke ses på dette billede) er Hård SH90 26

27 27

28 BRUG AF STYRING Denne menu bestemmer om der skal køres auto eller manuelt, hvis man vælger at sætte den på auto skal man sikre sig at det hele står i start position. Man kan ligeledes teste om dyser er justeret som de skal. Men kan ligeledes tømme spildbakken for fedt og vand. Tryg på menu, så kommer næste billede frem. Her er div. muligheder bla, tilbage til drift, hastighed på stokken, se hvor mange skind der er kørt total (denne tæller kan ikke nulstilles), justering af div. positioner, tilpasning af ruller, service tæller (her kan indstilles hvornår alarmer skal være aktive) og til sidst, funktioner til kvikrenser. Åben først alle låger, husk at åben dem helt op, da stokken ellers kan gå mod og derved blive beskadiget. Tryk derefter på indstil store sideruller og tryk på grøn knap på sidste grønne skab hvor der står kør stok frem og hold knappen inde til stok stopper, gå derefter om og lav en justering af afstanden mellem rulle og stokken, dette gøres på luftcylinderen, vær opmærksom på at selve værdien som står på skærmbilledet ikke kan ændres, da dette kræver et password. 28

29 Vælg hanner eller tæver. Eks. På indstilling af stok hastighed. Tryk ok og derefter Sæt maskinen i auto. 29

30 Denne menu skal bruges til at sætte en værdi, hvor alarmen kommer frem på skærmen, der er ligeledes her man trykker på reset så man kan køre videre, efter en alarm. 30

31 Hvis der ikke er tilslutte trykluft vil dette billede komme op på skærmen. Tryk ok, og derefter fortsæt i drift. Der er indbygget termofejl på alle motorer, det er vigtigt at kontroller en motor for fejl hvis den kommer med samme termofejl flere gang i træk. Maskinen kan ikke startes hvis der har været åben for lågen, efterfølgende skal der trykkes på RESET, derefter er maskinen kørende igen. 31

32 * * Dette er PLC en i skab nr. 2. Når der er lys i disse dioder, er styringen klar til at kører i automatik, vær opmærksom på at de små dioder som der er sat en boble (*) ved, skal blinke meget hurtigt. 32

33 Kunde kartotek er kun på skærm nr. 2. Dette er kundekartotek, her kan man lægge kunder ind, efterfølgende kan man læse data om hvor mange og hvilken farve der er kørt og om det er forårs/efterårs hanner eller tæver. Dette er et eks. Data for hanner / forår og så de enkelte typer. 33

34 frekvensomformer Motorværn El forsyning ind Motorværn Termostat til stok Fig. 1 34

35 PLC Sikkerhedsrelæ Klemrække 1 relærer Klemrække 2 Skindtaster Strømforsygning sikringer Fig. 2 35

36 monometer El. Reduktionsven- Ventilblok Tilslutning til styring kontraventil Fig. 3 36

37 Notater 37

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels Production A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasop Type : 4002EX Jasopels Production

Læs mere

Vi udvikler fremtidens løsninger til pelsdyravlere

Vi udvikler fremtidens løsninger til pelsdyravlere Vi udvikler fremtidens løsninger til pelsdyravlere Grøndlandsvej 5, 7480 Vildbjerg Tel: 9613 3030 www.pamutec.com pa@pamutec.com Grøndlandsvej 5, 7480 Vildbjerg Tel: 9613 3030 www.pamutec.com pa@pamutec.com

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

BRUGERMANUAL HG 8 HOT SPRAY SKRABER

BRUGERMANUAL HG 8 HOT SPRAY SKRABER BRUGERMANUAL HG 8 HOT SPRAY SKRABER Indhold HG 8 HOT SPRAY SKRABER Emne Side Sikkerhedsforskrifter... 3 2 Transport og bugsering... 5 3 Maskinens funktionsenheder... 6 4 Betjening af touch displayet...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere