Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100"

Transkript

1 UDGAVE 2 07/ Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

2 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: / Adresse:, Maskine: Model: Type: Skrabeautomat SA100 B A/S erklærer herved, at ovennævnte produkt er i overensstemmelse med følgende EU Direktiver: 89/336/ EØF EMC direktivet 73/23 EØF Lavspændingsdirektivet 98/37/EF Maskindirektivet Sted & dato: Vildbjerg, den 01/ Navn: Poul Agerbo 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side: 2. Overensstemmelseserklæring 4. Forord 5. Vigtig information 7. Symbolforklaring 8. Inden ibrugtagning 10. Betjening og opstart af maskinen 14. Vedligeholdelse 15. Sæsonstart og sæsonslut 18. Udskiftning af skraberuller og skrabegummi 21. Tekniske specifikationer 22. Oversigt over sliddele. 28. brug af styring. 34/36 fig. 1/2/3. 3

4 FORORD. Tillykke med købet af Deres nye Skrabemaskine PAMU SA100. Denne brugervejledning er en vigtig del af Deres nye PAMU SA 100 Skrabemaskine. Læs derfor denne manual grundigt igennem inden brug af maskinen. Efterfølgende kan denne vejledning med fordel benyttes som opslagsbog ved betjeningsspørgsmål. Skulle der opstå spørgsmål udover hvad De kan finde oplysninger om i denne brugervejledning, står vi naturligvis altid til rådighed for yderligere oplysninger. Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen, er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Med venlig hilsen Poul Agerbo/ 4

5 VIGTIG INFORMATION! Uanset hvilke problemer der evt. måtte opstå ved maskinen eller driften, må disse fejl ikke forsøges rettet før maskinen er forsvarligt afbrudt via hovedafbryderen, med mindre rettelse kan foretages ved hjælp af maskinens betjeningsknapper. Brugeren af maskinen skal sikre, at operatøren/medarbejderen og andre som har adgang til maskinen, er instrueret i korrekt forsvarlig brug og omgang med maskinen. Der henvises i øvrigt til de efterfølgende afsnit for yderligere information. For at forebygge evt. skader på styringens microcontroler og det øvrige elektriske system i forbindelse med tordenvejr, anbefales det at afmontere stikket til eltilslutningen, når maskinen ikke er i brug. 5

6 VIGTIG INFORMATION. Maskinen er konstrueret til skrabning af mink og må af sikkerhedsmæssige hensyn kun benyttes til dette formål. Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er derfor vigtigt, at denne vejledning følger med maskinen i tilfælde af videresalg og udlån. Hvis der bliver stillet på nogle parametre inden bagved det service password som sikre nogle vitale dele, vil alt garanti bortfalde. 6

7 SYMBOLFORKLARING. Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der er foreskrevet. For at understrege vigtigheden i de efterfølgende afsnit, er der anvendt følgende symbolforklaringer for at gøre læseren opmærksom på eventuelle farlige situationer: BEMÆRK! - Trekant indeholdende udråbstegn er et advarsels symbol, der advarer om vigtige instruktioner eller informationer vedrørende denne maskine. FARE! - Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der advarer om Høj Spænding ADVARSEL! - Trekant indeholdende advarsel om klemningsfare. ADVARSEL! - Højt støjniveau. Brug altid høreværn. 7

8 INDEN IBRUGTAGNING: Før skrabemaskinen tages i brug, skal man sikre sig, at den står på et fast og stabilt underlag. De justerbare maskinfødder skal indstilles, så maskinen står i lod og vatter. Tjek lufttilslutning, da maskinen ikke kan starte uden lufttilførsel. Sørg for at ruller samt endedæksler til ruller er fastspændte og at der ikke er løsdele i maskinen. FARE Ved tilslutning af lufttryk, bør man opholde sig på behørig afstand af maskinen, da der herved kan forekomme utilsigtede cylinderbevægelser. Dette gælder også når det tilsluttes strøm. FARE Afbryd trykluft og elforsyning til maskinen inden vedligeholdelse, rengøring og anden service påbegyndes på maskinen. 8

9 Efter el er tilsluttet skrabemaskinen og før selve skrabearbejdet påbegyndes, skal omdrejningsretningen på skrabemotorerne kontrolleres. Ligeledes tjekkes omdrejningsretningen på motorer til sugere. Hvis omdrejningsretningen på skraberullerne skal vendes, gøres dette ved at vende to faser i CEE stikket på forsyningskablet og ikke i styre skabet. Det samme gør sig gældende for forsyningsstik til sugere for fedtafskraber. Hvis børster motorer kører den gale vej, kan der forekomme brud på de bøjelige aksler, og skal så efterfølgende udskiftes. Før skrabemaskinen tages i brug, bør indstillingen af skraberullerne kontrolleres. Jf. afsnit om indstilling af skraberuller i bilag 1. 9

10 BETJENING/OPSTART AF MASKINEN. Tryk på DRIFT på skærm 1 hvis ikke det er hoved billede der er fremme, derefter tryk på Auto, og maskinen er klar til at køre med. Se evt. bilag 1, brug af styring. Skindet trækkes på stokken med rygsiden opad og påsættes således at de to tapper for enden af stokken stikker ud gennem øjehullerne. Skindet skal så vidt muligt sidde lige på stokken således at forbenene sidder på siden af stokken halen placeres midt på stokkens overflade. Når skindet er trukket på stokken, kan skrabeprocessen påbegyndes. Tryk på den grønne knap start. Stokken vil nu køre jævnt og hurtigt fremad imens skindet skrabes. Efter at skindet har passeret skraberullerne, bliver det ført ind igennem fedtafskraberen, hvor det løstsiddende fedt skabes af. Herefter føres det igennem børsterne med vand for til sidst at blive trukket af stokken via skindaftrækkeren inden stokken kører retur. ADVARSEL!! Benyt altid høreværn under skrabearbejdet, da der forekommer et højt støjniveau idet skindet passerer skraberullerne. 10

11 NØDSTOP Placering af Nødstop Venstre side af styring Højre side af styring Procedurer for hvordan man starter maskinen op efter der er blevet trykket på nødstop. Maskinen sættes i manuel kørsel af stok, og denne køres retur, dvs. helt tilbage, derefter kan man sætte maskinen til auto, og der efter skulle maskinen køre normal igen. HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK I tordenvejr skal alt el kobles fra, styring og anden elektronik er meget følsom over spændingsudsving og går meget let i stykker. 11

12 INDSTILLING AF TRYK. Skrabetrykket (det tryk hvormed skraberullerne trykker på skindet), benævnes i det efterfølgende med HØJ og LAV. HØJ, er det tryk som benyttes på den forreste del af skindet fra snuden til ca. lige efter forbenene. LAV, er det tryk som benyttes på den resterende del af skindet. Trykket indstilles på touch screen nr. 2. De angivende værdier er kun eksempler. Vær opmærksom på, at skrabetrykket kan variere meget mellem de forskellige minktyper. Skrabetrykket er ligeledes afhængig af hvilke skraberuller der er monteret på skrabemaskinen. Det efterfølgende skema er derfor kun vejledende og bør derfor kun benyttes i forbindelse med opstart når pelssæsonen starter. Derfor skal operatøren af maskinen løbende kontrollere skrabekvaliteten, og afhængig af skindenes beskaffenhed, kan det være nødvendigt at efterjustere skrabetrykket. Som en tommelfingerregel kan det nævnes, at LAV normalt bør være lavere end HØJ. 12

13 HANSKIND HØJTRYK SIDER CA. 3,5 BAR LAVTRYK SIDER CA. 2,5 BAR HØJTRYK OVER CA. 3,5 BAR LAVTRYK OVER CA. 2,5 BAR HASTIGHED STOK HØJTRYK UNDER CA. 3 BAR LAVTRYK UNDER CA. 2 BAR Hanner, 30 Hz TÆVESKIND HØJTRYK SIDER CA. 2,5 BAR LAVTRYK SIDER CA. 2 BAR HØJTRYK OVER CA. 2,5 BAR LAVTRYK OVER CA. 2 BAR STOK HASTIGHED HØJTRYK UNDER CA. 2 BAR LAVTRYK UNDER CA. 1,1 BAR Tæver, 28 Hz Skrabetrykket er også afhængig af stokhastigheden. Jo højere hastighed på stokken, jo højere tryk skal der også være på skraberullerne. 13

14 VEDLIGEHOLDELSE. Det er meget vigtigt at vedligeholde maskinen, både dagligt men også efter endt sæson. DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE. Man skal sikre sig at der ikke kommer savsmuld ind i maskineri og i udsugning, det skal efterses flere gange om dagen eller efter erfaring. Alle glideskinner skal smøres inden man går i gang med dagens arbejde. Man skal 3 til 4 gange om dagen blæse maskinen ren for urenheder både inde bag ved låger, men også kvikrenser og udenpå maskinen. 14

15 SÆSONSTART og SÆSONSLUT START Før maskinen tages i brug ved sæsonstart, kontrolleres følgende: Trykluftfilterets vandudskiller tømmes og renses. Kontrol af rengøring. Skinner renses for evt. rustdannelser eller andre urenheder. Hvis der er rustangreb på skinnerne, skal det fjernes med fint smergellærred. Alle skinner indsmøres i et tyndt lag syrefri olie eller fedt. Kontroller at skrabemotorer, stok og fedtafskraberen frit kan bevæge sig. Kontroller motorophæng for brud. Kontroller kvaliteten (skæret og deformering af overfladen) af skraberullerne. Stokken kontrolleres. Gummi på kvikrenser, sugehoveder og fedtafskraber kontrollers for brud eller deformering. Sugeslanger/rør kontrolleres for lækage og deformeringer. Kontroller alle kabler og luftslanger for brud eller lækage. Foretag til slut en opstart af maskinen som beskrevet under opstart, HUSK Startknappen må IKKE aktiveres uden skind på stokken!! SLUT Efter endt sæson skal der gøres nogle banale ting for ikke der skal opstå problemer med maskineri. Alle glideskinner og stok skal smøres med oli og glidevogne skal blæses ren for vand samt smøres ved at kører dem nogle gange frem og tilbage efter skinnerne er blevet smurt. Alt vand, både i udsugningsanlæg, dyser og slanger til SA100, dyser og slanger til kvikrenser og Slanger til varmvandsbeholder skal tømmes pga. frostspringninger. 15

16 Alt fedt skal fjernes fra div. sugehoveder og slanger. Stokken skal smøres ind i et tyndt lag fedt eller tyk oli. Hele skrabemaskine med tilbehør skal gøres rent, der må godt bruges hedrenser (højtryksrenser med varmt vand). Men trykket må ikke overstige 100 bar, der må ikke sprøjtes direkte på plastslanger og ruller, der må heller ikke sprøjtes ned i huset på div. elektromotorer. Fladskærme må kun gøres rent med en blød opvreden klud. 16

17 UDSKIFTNING AF GUMMI PÅ FEDTAFSKRABER OG KVIKRENSER Husk altid at holde øje med gummi på både fedtafskraber og kvikrense, hvis dette bliver beskadiget kan det få fatale følger for stokken (store ridser hvor der kan ligge fedt og det kan ikke udbedres efterfølgende da stokken er hårdforkromet). Det forreste stykke gummi på fedtafskraber skal udskiftes for hver stk. skind og alle andre stykker skal skiftes mindst hver sæson og/eller efter hvor meget maskinen bliver brugt ( hvis der er den mindste smule udsigt til revner i gummi skal det også skiftes). 17

18 UDSKIFTNING AF SKRABERULLER OG GUMMISKRABERULLER Udskiftning af store skraberuller er nødvendigt når skæret på rullerne er nedslidte, deformerede, eller der skal skiftes til et sæt ruller med en anden hårdhedsgrad. Kapaciteten for et sæt skraberuller ligger normalt på en ca stk. skind, det afhænger lidt af leverandør., dette kan lægges ind i styringen, så den kommer med en advarsel (man lægger selv et tal ind). Gummi på små skraberuller skal skiftes for hver stk. skind, dette kan ligeledes lægges ind i styringen. Vær opmærksom på, at for dårlig/manglende afklipning af poter er medvirkende til en væsentlig forkortning af levetiden på skraberullerne, da man risikerer at ødelægge skæret på rullerne. Ligeledes er forkert opbevaring af rullerne medvirkende til kortere levetid. Det anbefales, at opbevare rullerne tørt, mørkt og køligt. I det efterfølgende afsnit følger en beskrivelse af hvordan skraberullerne skiftes. FARE Afbryd trykluft og elforsyning til maskinen inden vedligeholdelse, rengøring og anden service påbegyndes på maskinen. 18

19 UDSKIFTNING AF GUMMISKRABERULLER. Åben ind til gummiskraberuller, plade på sugehoveder (bill. 10.1) skal afmonteres og derefter løsnes møtrik, (M12 det er en 19mm gaffelnøgle,) for enden af skraberulle, det kan være nødvendigt at holde igen på skraberulle da denne ikke har nogen lås den vil bare dreje med rundt. Når rulle er løsnet skal den glide af akselen, dette kan gå lidt sejt da det jo er vigtigt at gummirullen sidder godt fast på maskinen, pas på med at bruge værktøj da dette kan beskadige både skærm og aksel. Når de nye gummiruller skal monteres er det vigtigt at vende dem rigtig, de skal skærer med omløbsretningen, se (bill og bill. 10.3) disse billeder sidder i Lille mappe som ligger i el skab. Der er ligeledes nogle medbringer huller som skal sidde rigtig, det ene hold gummiruller er lavet specielt til s SA100 og kan bestilles hos : A/S Telefon Når gummiruller er påmonteret skal de spændes godt til, da de ellers vil gå løs under kørsel, efterfølgende skal endeplade på sugehovederne påmonteres igen og derefter er man kørende med friske skær. Luk låger og HUSK at de skal spændes fast i omvendt rækkefølge som de blev åbnet, herefter kan man sætte trykluft og strøm til. HUSK at indstille rulleafstand på ny. 19

20 UDSKIFTNING AF SKÆR PÅ SMÅ SKRABERULLER. Åben ind til skrabe ruller, afmonter små skraberuller (det er ikke til at skifte når ruller sidder i maskinen), vask alu. hjulet grundigt i varmt vand, løsne derefter de små skruer i kiler på aluminiums hjulet og vend eller om nødvendigt skift gummikniv, når de skal spændes på igen er det meget vigtigt at det sidder helt lige da der ellers kan forekomme fedt på skindet, husk at give skruer lidt fedt når de skal skrues i igen. PS det er nogle gange kun nødvendigt at slibe let på gummiskær med et stykke fint smergellærred. Pamutec anbefaler at man har et ekstra sæt ruller liggende, på denne måde er man hurtig oppe at køre igen. 20

21 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Mål og vægt: Vægt på maskine ca Kg. Mål, HxLxD i cm. (højden er uden spånkasse) 197x482x115 Mål i åben tilstand (højden er uden spånkasse) 197x482x410 Strøm: Strømforbrug: Tilslutning af strøm: 35/8 A 1 x 32 A 5 pol CEE stik 1 x 16 A 5 Pol CEE stik Trykluft: Tryk. Luftmængde Varmt vand: Støj: Lydeffektniveauet Max 10 bar ca. 10 l/min min. 30 liters varmtvands beholder, er monteret på maskinen Ca. 80 Grader max 91 db 21

22 Sliddele: Skraberulle Skraberulle. Skrabegummi, bagside. Skrabegummi, forside. 22

23 Efterbørster Vandret efterbørster, kort model (lodret er lang model) Sikkerhedsgummi, må ikke være slidt ned, da det kan ødelægge stokken. Skrabe gummi, forside. 23

24 Fedtafskraber Bagerste stykke gummi på underhoved. Forreste stykke gummi på underhoved. Bagerste stykke gummi på overhoved. Forreste stykke gummi på overhoved. 24

25 Aftrækker Aftrækkergummi. Mellemlæg til centrering af aftrækker. Klapplade. 25

26 Skrabegummi til overhoved, forrest, Blød SH 70. Skrabegummi til underhoved, forrest, Blød SH 70. Gummi som sidder på bagside (kan ikke ses på dette billede) er Hård SH90 26

27 27

28 BRUG AF STYRING Denne menu bestemmer om der skal køres auto eller manuelt, hvis man vælger at sætte den på auto skal man sikre sig at det hele står i start position. Man kan ligeledes teste om dyser er justeret som de skal. Men kan ligeledes tømme spildbakken for fedt og vand. Tryg på menu, så kommer næste billede frem. Her er div. muligheder bla, tilbage til drift, hastighed på stokken, se hvor mange skind der er kørt total (denne tæller kan ikke nulstilles), justering af div. positioner, tilpasning af ruller, service tæller (her kan indstilles hvornår alarmer skal være aktive) og til sidst, funktioner til kvikrenser. Åben først alle låger, husk at åben dem helt op, da stokken ellers kan gå mod og derved blive beskadiget. Tryk derefter på indstil store sideruller og tryk på grøn knap på sidste grønne skab hvor der står kør stok frem og hold knappen inde til stok stopper, gå derefter om og lav en justering af afstanden mellem rulle og stokken, dette gøres på luftcylinderen, vær opmærksom på at selve værdien som står på skærmbilledet ikke kan ændres, da dette kræver et password. 28

29 Vælg hanner eller tæver. Eks. På indstilling af stok hastighed. Tryk ok og derefter Sæt maskinen i auto. 29

30 Denne menu skal bruges til at sætte en værdi, hvor alarmen kommer frem på skærmen, der er ligeledes her man trykker på reset så man kan køre videre, efter en alarm. 30

31 Hvis der ikke er tilslutte trykluft vil dette billede komme op på skærmen. Tryk ok, og derefter fortsæt i drift. Der er indbygget termofejl på alle motorer, det er vigtigt at kontroller en motor for fejl hvis den kommer med samme termofejl flere gang i træk. Maskinen kan ikke startes hvis der har været åben for lågen, efterfølgende skal der trykkes på RESET, derefter er maskinen kørende igen. 31

32 * * Dette er PLC en i skab nr. 2. Når der er lys i disse dioder, er styringen klar til at kører i automatik, vær opmærksom på at de små dioder som der er sat en boble (*) ved, skal blinke meget hurtigt. 32

33 Kunde kartotek er kun på skærm nr. 2. Dette er kundekartotek, her kan man lægge kunder ind, efterfølgende kan man læse data om hvor mange og hvilken farve der er kørt og om det er forårs/efterårs hanner eller tæver. Dette er et eks. Data for hanner / forår og så de enkelte typer. 33

34 frekvensomformer Motorværn El forsyning ind Motorværn Termostat til stok Fig. 1 34

35 PLC Sikkerhedsrelæ Klemrække 1 relærer Klemrække 2 Skindtaster Strømforsygning sikringer Fig. 2 35

36 monometer El. Reduktionsven- Ventilblok Tilslutning til styring kontraventil Fig. 3 36

37 Notater 37

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Bejco Styrbar minidumper CU99HS. Brugermanual. Bejco Kramac Maskincompagni A/S

Bejco Styrbar minidumper CU99HS. Brugermanual. Bejco Kramac Maskincompagni A/S Bejco Styrbar minidumper CU99HS Brugermanual Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf.+45 86 92 48 70 - Fax +45 86 92 46 70 - E-mail:info@bejco.dk - www.bejco.dk 1 1. Overensstemmelseserklæring EU-Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere