Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsorden udsat Fraværende: Ingen

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Fællesmøde med Forretningsledelsen Tilskud til Brønderslev Erhvervsudvikling Anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse Renovering/ny skole Skolegades Skole Ansættelse af fritidsguides Tilskud til træningshal ved Brønderslev-Hallen Tilskud til Klokkerholm Idrætsforening - klubhus Opfølgning på økonomi vedrørende anbringelsesområdet Betaling for mad på plejecentre Vurdering af antallet af byrådsmedlemmer og udvalg Orientering Lukket sag - Ansættelsesvilkår for kommunaldirektøren 13 Lukket sag - Salg af areal 14 Lukket sag - Salg af kommunal parcel 15 Lukket sag - Ekspropriationssag 16 Lukket sag - Orientering

4 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 1 01 Fællesmøde med Forretningsledelsen J.nr.: P35/dwfsss 08/15000 Åben sag ØK Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2008 Gennemføres i januar. Jens Arne Hedegaard deltog ikke i behandling af punktet. Sagsfremstilling: Det har tidligere været drøftet både i Økonomiudvalget og i Forretningsledelsen, om der er behov for afholdelse af fællesmøder. Ved interviewene af Økonomiudvalgets medlemmer, i forbindelse med udarbejdelsen af HRstrategien, er der tillige blevet berørt emner, der med fordel kan drøftes på fællesmøde. Forretningsledelsen kommer til stede kl Bilag: Opsamling fra interview af ØK-medlemmer Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Gennemført.

5 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 2 02 Tilskud til Brønderslev Erhvervsudvikling J.nr.: Ø49/dwfsss 08/18962 Åben sag ØK Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune har over for Brønderslev Erhvervsudvikling bekræftet, at det kommunale tilskud til Brønderslev Erhvervsudvikling ydes i henhold til lov om erhvervsfremme (lov nr. 602 af 24. juni 2005), 12, hvoraf fremgår, at kommuner kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder. Det er præciseret, at tilskuddet ydes til generelle erhvervsfremmetiltag i kommunen. Kommunaldirektøren anmoder om, at Økonomiudvalget som tilskudsyder bekræfter, at driftstilskuddet ydes i henhold til ovennævnte bestemmelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Bekræftiget.

6 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 3 03 Anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse 2007 J.nr.: S08/dwbbom 08/10679 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2008 Fagenhedens forslag indstilles til godkendelse. Sagsfremstilling: I 2007 har Brønderslev Byråd i alt frigivet kr. fra anlægsbudgettet til gennemførelse af vedligeholdelsesprojekter i de kommunale bygninger. Der er gennemført følgende projekter: Sted Projekt Forbrug Flauenskjold Skole AT-påbud - brandtrapper m.v kr. Flauenskjold Skole Skimmelvækste i 2 lokaler m.v kr. Agersted Skole AT-påbud - Skimmelvækst, branddøre kr. Klokkerholm Skole AT-påbud - ventilation m.v kr. Hjallerup Skole AT-påbud - ventilation m.v kr. Skolegades Skole Nyt tag på dele af skolen kr. I alt 2007 Mindreforbrug kr kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet, samt at mindreforbruget overføres til forbrug i 2008/2009. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår, at mindreforbruget henlægges til kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Indstilles godkendt og overført.

7 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 4 04 Renovering/ny skole Skolegades Skole J.nr.: S05/dwbkes 08/10725 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21. oktober 2008: Udvalget afholder møde med Skolebestyrelsen på Skolegades Skole. Martin Rishøj Jensen var fraværende. Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelsen på Skolegades Skole holdt møde den 23. oktober Med baggrund i afholdt møde drøftes sagen påny. Beslutning i Børne. november 2008 Udvalget anmoder fagenheden om at undersøge, hvor mange ressourcer, der skal anvendes for at lave en forsvarlig renovering af den svamperamte bygning. Udvalget er derudover af den principielle holdning, at der etableres et nyt skoleanlæg i Brønderslev by set i relation til den samlede skolestruktur i byen. De ikke anvendte anlægsmidler til Skolegades Skole forudsættes videreført til opstart af det nye skoleanlæg. Jette Ramskov var fraværende. Notat af 7. januar 2009 om ressourcebehov til renovering af skimmelsvam-ramt bygning er vedlagt som nyt bilag i sagen. Sagsfremstilling: Fagenhenden for Børn og Kultur henviser til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 2. september 2008, hvor udvalget vedtog at indstille, at der opføres en nybygning til erstatning af den svamperamte bygning. Udvalget vedtog derudover at indstille, at der igangsættes et forberedende arbejde med henblik på at placere og finansiere et nyt skoleanlæg i Brønderslev by. Sagen blev oversendt til Byrådets behandling af budget Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 afsat 9 mio. kr. i Der er endvidere et restbeløb fra 2008 på 2,5 mio. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets vedligeholdelsespulje til formålet. I alt 11,5 mio. kr. til formålet. Der er endvidere i budgetaftalen for 2009 anført under pkt. Skolerenovering: Finansiering af evt. nybygning på Skolegades Skole tilvejebringes ved afsatte anlægsmidler i 2009 samt overførte uforbrugte anlægsmidler for bygningsvedligeholdelse fra 2008 (forventet ca. 2,5 mio. kr.). På baggrund af ovenstående samt drøftelser på budgetseminariet anmoder Fagenheden for Børn og Kultur om udvalgets drøftelse af følgende scenarier vedrørende Skolegades Skole:

8 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 5 Nr. 1: Skolen renoveres således, at bygningen i Skolegade væltes og bygges op igen med 9 lokaler. Den nye bygning er 1. etape i en gennemgribende renovering af skolen, hvorfor der udarbejdes tidsplan og skitsetegninger for et helt skoleprojekt. Nr. 2: Der startes på at bygge en ny skole på et udvalgt areal i Brønderslev by. Der laves en fuld færdig tegning og udbygningen etapeopdeles: 1. Skal man starte fra bunden, således det bliver fra børnehaveklasse til 4.- klasse? 2. Skal man starte i toppen, således det bliver fra klasse? 3. Begge løsninger kan kombineres med 10. klassecenter, hvilket vil give luft på Hedegårdsskolen på skolen og i skolefritidsordningen Spørgsmål: Hvor meget nyt kan man bygge for mio. kr. i 2009? Med et beløb på 9 mio. kr. i overslagsårene vil det blive en langsommelig proces, der samtidig blokerer en helt nødvendig renovering på andre skoler og Skolefritidsordninger. Hvad skal Skolegades Skole bruges til? Nr. 3: Skolegades Skole klasse udgør den nye skole sammen med 10. klassecenter. Skolegades Skoles børnehaveklasse - 6. klasse fortsætter på Skolegades Skole. Bygningerne renoveres i et vist omfang, evt. ved at undlade bygningen i Skolegade og renovere/nybygge på tandlægebygningen. Det er samtidig nødvendigt, at der afsættes midler til lærerfaciliteter, lærerværelse, pædagogisk servicecenter og lærerforberedelseslokaler. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Notat om Offentlig-Privat Parnerskab Notat af 7. januar 2009 vedrørende ressourcebehov til renovering af Skolegades Skole Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Midlertidige afhjælpende løsninger iværksættes ummiddelbart. Genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.

9 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 6 05 Ansættelse af fritidsguides J.nr.: G01/dwbkes 08/16412 Åben sag FK Indstilling: Beslutning i Fritids. og Kulturudvalget den 18. december 2008 Udvalget indstiller, at fritidsguideordningen fortsætter i 2009 på vilkår som aftalt ved fællesmøde mellem formændene for Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids- og Kulturudvalget den 11. december 2008, jfr. sagsfremstillingen. Sagsfremstilling: Der blev ved vedtagelsen af budget 2009 ikke afsat midler til en fortsættelse af fritidsguideordningen, som via tilskud fra kommunen og det tidligere socialministerium har kørt i 2006 og I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 ved det vedtaget, at den kommende gademedarbeder skal varetage nogle af ungecoachopgaverne, da denne projektstilling, finansieret af midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd, ikke ville blive forlænget. Senere har LBR dog godkendt, at ungecoach-projektet fortsætter i de 3 første kvarter af Der blev den 11. december 2008 afholdt fællesmøde mellem formændene for Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids- og Kulturudvalget, hvor der blev opnået enighed at fortsætte fritidsguideordningen i 2009, og således, at ungecoachprojektet kan udvides til hele Derudover skal der sættes fokus på gruppen af unge fra år, og muligheden for at etablere/finansiere begge ordninger permanent fra 2010 skal undersøges. Ressourcerne til finansiering foreslås sammensat således: Den kommunale udviklingspulje... Overførsel fra 2007 (gademedarbejder aktiviteter er bevilget)... Gademedarbejder løser fritidsguideopgaver i stedet for ungecoachopgaver... Projektpenge (rest fra 2007, er søgt videreført i 2009) kr kr kr kr kr. Ungecoachprojektet udvides til hele Rest til fritidsguideordningen kr kr. Derudover arbejdes der på at ansætte en gratis fleksjobber som fritidsguide. Værdien af dennes indsats vil derfor forøge ressourcerne til ordningen. Fagenheden for Børn og Kultur fremsender på vegne af de 3 fagudvalg sagen til Økonomiudvalgets behandling. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at der ikke er budgetmidler til fortsættelse af ordningen i 2010.

10 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 7 Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Fritids- og Kulturudvalgets indstilling indstilles godkendt. Ordningen indgår ikke i budget 2010.

11 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 8 06 Tilskud til træningshal ved Brønderslev-Hallen J.nr.: Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. december 2008 Udvalget anbefaler, at der i 2010 ydes et anlægstilskud yderligere på 3,5 mio. kr. til projektet. Det forventes, at Brønderslev-Hallen selv finder restfinansieringen. Udvalget vil drøfte en udvidelse af den økonomiske ramme for foreningers leje af lokaler i forbindelse med budget Sagsfremstilling: Repræsentanter for Brønderslev-Hallen fremlagde på et møde den 20. november 2008 i forhold til et tidligere fremlagt forslag et væsentligt revideret og reduceret forslag til opførelse af en træningshal ved Brønderslev-Hallen for Fritids- og Kulturudvalget. Det reviderede forslag til opførelse af træningshallen kalkulerer med en samlet udgift til anlæg på kr. incl. moms. Brønderslev Kommune gav i 2007 tilsagn om 5 mio. kr. plus moms = kr. til projektet. Nedenstående beregning er baseret på den moms, som kommunen kan afløfte. Beregningerne afviger derfor fra den af Brønderslev-Hallen fremsendte økonomioversigt. Anlæg: Investering Brønderslev Kommune 2008 Restbeløb til anden finansiering Brønderslev Kommune 2010 (forventet) Restbeløb til anden finansiering kr kr kr kr kr. Drift: Indtægter: Udgifter: Udleje til foreninger - betales af Brønderslev Kommune Ekstra lejeindtægter Øget indtjening i cafeteriet kr kr kr.

12 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 9 Andre indtægter? Varme El Vand Rengøring Ekstra personale Vedligeholdelse Forsikringer kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr. Som det fremgår af skemaet, er der beregnet et overskud på driften på kr., som forventes at skulle dække finansieringen af restbeløbet til anlæg på kr. gennem optagelse af et 6% kreditforeningslån. Fagenheden bemærker, at der i det fremlagte forslag er forventning om Tilskud fra Brønderslev Kommune i 2008 (er bevilget) Tilskud fra Brønderslev Kommune i 2010 Yderligere driftstilskud årligt på kr. inkl. moms kr. Inkl. moms kr. Driftstilskuddet på yderligere kr. vil ikke kunne findes inden for det nuværende budgets rammer. På baggrund af det netop afsluttede samarbejde med hallerne om en harmonisering af det kommunale tilskud til driften af hallerne, er det fagenhedens vurdering, at de eksisterende haller ikke vil kunne tåle en så stor nedgang i driften uden at få store økonomiske problemer. Der kan overvejes følgende alternativer vedr. finansiering eller delvis finansiering af den øgede drift: Finansiering via midler fra Brønderslev-ordningen Forhøjelse af foreningernes takster for brug af lokaler. Fagenheden anmoder Fritids- og Kulturudvalget om en drøftelse af Brønderslev-Hallens forventninger til Brønderslev Kommunes engagement i både anlæg og drift af den nye træningshal. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi gør opmærksom på, at der i budget for 2008 er afsat kr. til Brønderslev-Hallen. Pengene overføres til budget Der er ikke afsat nogle penge i budget 2010.

13 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 10 Bilag: Økonomien i 1. etape - træningshal Tegning vedr. træningshal ved Brønderslev-Hallen Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Udsat.

14 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side Tilskud til Klokkerholm Idrætsforening - klubhus J.nr.: Ø40/dwbkes 08/16253 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. december 2008 Udvalget anbefaler fagenhedens forslag til medfinansiering og lejeperiodens længde. Gitte Krogh og Runa Christensen tager forbehold. Sagsfremstilling: Klokkerholm Idrætsforening har tidligere fremsendt ansøgninger om følgende i forbindelse med, at foreningen påtænker byggeri af nyt klubhus: Leje af jord til byggeri af nyt klubhus til Klokkerholm Idrætsforening, alternativt køb af jordarealet Kommunegaranti for realkreditlån på kr. med 1. prioritet i klubhuset Forøget driftstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven vedr. nyt klubhus. Økonomiudvalget vedtog i møde den 28. februar 2008 at der kan indgås længerevarende lejeaftale for arealet til klubhus at der ikke kan gives kommunegaranti for lån under henvisning til, at kommunen ikke har lånerammeadgang at spørgsmålet om driftstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven tages op til forhandling i forbindelse med budget 2009 Der blev ikke afsat yderligere midler i budgettet for 2009 til formålet. Udvalgsformanden samt Fagenheden for Børn og Kultur har den 19. november 2008 afholdt møde med repræsentanter for bestyrelsen for Klokkerholm Idrætsforening for at drøfte muligheden for realisering af projektet. Konklusionen på mødet blev, at Fagenheden foreslår, at Byrådet godkender 1. Anlæg: Under forudsætning af, at gælden max. udgør 1 mio. kr. og under forudsætning af, at der etableres solenergianlæg bevilger Brønderslev Kommune kr. i tilskud til projektet, og Idrætsforeningen skaffer yderligere midler på kr. Forslaget begrundes med, at kommunen gerne ser, at kommende driftsudgifter minimeres så meget som muligt af hensyn til kommunens årlige driftstilskud. 2. Drift: Brønderslev Kommune yder i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser om tilskud til eg-

15 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 12 ne lokaler et mertilskud på kr. årligt svarende til, at der sker reduktion i driftsudgifter til renter på kr. og besparelse på energi på kr. Foreningens merudgifter udgør således kr., hvoraf kommunen yder 75% refusion, svarende til kr. I den oprindelige ansøgning var der en forudsætning om et kommunalt mertilskud på kr. årligt. Finansiering: Anlæg: Finansieres af afsat 1,5 mio. kr. på investeringsoversigt budget 2009 under 401- Fritid. Drift: Finansieres inden for Fritids- og Kulturudvalgets budget for Fagenheden for Børn og Kultur foreslår endvidere, at udkast til lejekontrakt godkendes. Det bemærkes dog, at Fagenheden har foreslået 25 år som lejeperioden, hvor Idrætsforeningen anmoder om en periode på 50 år. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Lejekontrakt Klokkerholm Idrætsforening Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Udsat.

16 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side Opfølgning på økonomi vedrørende anbringelsesområdet J.nr.: S03/dwbkes 08/9673 Åben sag ØK Sagsfremstilling: I henhold til budgetaftale for 2009 er parterne enige om, at det er nødvendigt med stram budgetopfølgning og om nødvendigt hurtige indgreb, såfremt der viser sig tegn på budgetskred. Eventuelle udgiftsskred i fagudvalgene skal håndteres i fagudvalgene og konsekvenser ved eventuelle serviceforringelser videresendes til Byrådet. Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere oplyst Økkonomiudvalget om, at der var en forventning om et merforbrug på kr. Økonomiudvalget vedtog den 6. november 2008 at tilbagesende sagen til Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på minimering af de samlede omkostninger inden for området. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede i møde den 3. december 2008 status på anbringelsesområdet. Af notat fremgår, at der forventes en merudgift i 2009 på kr. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at orientere Økonomiudvalget herom, idet Udvalget anbefaler, at man afventer, men nøje følger udviklingen, inden der tages initiativer til finansiering af den forventede merudgift. Udvalget henviser endvidere til, at området for udsatte børn og unge er fokuspunkt i det store projekt KeK (Kommunerne efter Kommunalreformen), som gennemføres i samarbejde med Velfærdsministeriet. Projektet vil bla. belyse fagenhedens indsats på området. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Udsat.

17 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side Betaling for mad på plejecentre J.nr.: G01/dwsbhsj 08/6363 Åben sag SO/ØK/BY Beslutning i Socialudvalget den 17. december 2008 Den nuværende kostpris - fastlagt ved den pris, som Det Danske Madhus producerer til - på 88,50 kr. for døgnkost fastholdes. Sagsfremstilling: Et af fokuspunkterne til budget 2008 var en afklaring af den reelle produktionspris for den kommunale mad produceret af Risagerlund. Ultimo maj 2008 var der udarbejdet en køkkenanalyse af konsulentfirmaet DH Consult, som belyste de ønskede forhold. Der er efterfølgende fulgt op på rapportens konklusioner. Til budget 2008 var prisen fra den eksterne leverandør Det Danske Madhus det udgangspunkt, der således var for prisfastsættelsen. I forbindelse med budgettet for 2009 blev der ikke taget stilling til de fremtidige madpriser på plejecentrene. Den fremtidige madproduktion var fortsat uafklaret. På plejecentrene leveres mad fra privat leverandør, Det Danske Madhus og fra Risagerlunds køkken. Det Danske Madhus leverer mad til plejecentrene i den østlige del af kommunen, og Risagerlund til plejecentrene i den vestlige del af kommunen. Der leveres samlet 315 døgnkostportioner dagligt. Kontrakten med Det Danske Madhus løber frem til april Prisen for døgnkost til de ældre på plejecentrene har siden 1. juni 2008 været kr. mdl., svarende til 88,50 kr. pr. dag, svarende til prisen hos Det Danske Madhus. Produktionsprisen på Risagerlund er i køkkenanalysen udregnet til 102,70 kr. alt incl. Denne pris var en gennemsnitspris på alle produktionsformer incl. skolemad omregnet til døgnkost. Når man ser bort fra skolemad m.v. og tager udgangspunkt i "ren" produktion af mad til ældrecentrene var prisen 100,24 kr. incl. beregnet husleje og 97,58 kr. excl. beregnet husleje. Analysen har affødt forskellige tiltag i Risagerlunds køkken, som afskaffelse af skolemaden som gav et væsentligt underskud afregning for alle ydelser til plejecentre vedr. møder m.v. afskaffelse af alle "kaffekasser" til personalekaffe m.v. reduktion af personaletimer Det vil sige, at når regnskab 2008 er afsluttet, skal der i 2008-priser vise sig en reduceret pris for madproduktion. De reduktioner der har været, har naturligvis haft en indkøringsperiode, og

18 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 15 fuld gennemslagskraft vil der først være i Den nuværende bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud efter serviceloven er ret uklar med hensyn til beregningsmetoder. En tolkning fra såvel Velfærdsministeriet som KL siger dog at priserne skal harmoniseres, også selvom der er en privat leverandør involveret. Der må ikke opkræves forskellige priser for mad med samme kvalitetskrav. En harmonisering af priserne for de 172 døgnkostportioner fra Risagerlunds køkken og de 143 døgnkostportioner fra Det danske Madhus vil betyde en vægtet gennemsnitspris i 2009 på 100,10 kr., som så vil være den pris, der skal opkræves. Som en udløber af Finanslovsaftalen for 2009 fastsættes et loft over de ældres betaling for døgnkost på kr. pr. måned, svarende til 100 kr. pr. dag, sandsynligvis fra 1. juli Det oplyses fra Velfærdsministeriet, at der bl.a. med baggrund i de mange henvendelser der er kommet om tolkning af den gamle bekendtgørelse om beregningsgrundlag og selvfølgelig også på baggrund af de kommende nye bestemmelser, vil blive udarbejdet en ny vejledning til beregning af madpriser. Den nye bekendtgørelse vil blive udarbejdet i løbet af foråret Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget beslutter, hvad der skal ske med madpriserne for 2009: Vil udvalget indtil ny og forhåbentlig mere sikker vejledning og ny lovgivning foreligger, foreslå byrådet at fortsætte med de nuværende priser på mad, kr. mdl., svarende til 88,50 kr. pr. døgnkost Vil udvalget foreslå en harmonisering af priserne snarest efter 1. januar 2009 til 100,10 kr. pr. døgnkost, svarende til kr. mdl.. Det vil sige at prisen i den østlige del af kommunen vil komme til at overstige den pris, kommunen afregner til Det Danske Madhus. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har på baggrund af Socialudvalgets indstilling i møde den 17. december 2008 iværksat takstberegningen for mad til plejecentrene. Beregningerne vil omfatte: Afregningstakst til Det Danske Madhus i 2009 Brønderslev Kommunes egen forventede produktionstakst i 2009 Gennemsnitstakst Tillæg til taksterne for udgifter til anretning, servering, afrydning, opvask mm. Merindtægter i forhold til det vedtagne budget for Beregningerne vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

19 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 16 Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Økonomiudvalget henholder sig til tidligere beslutning i Byrådet den 11. december Sagen tilbagesendes til fagudvalget. Karl Emil Nielsen er uenig i prisberegning, hvor bl.a. anretning, servering og oprydning indgår.

20 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side Vurdering af antallet af byrådsmedlemmer og udvalg J.nr.: A10/dwsvldf 08/1090 Åben sag FL/ØK/BY Beslutning i Økonomiudvalget den 06. november 2008 Genoptages på næste møde. Steen Christensen, Henning Jørgensen og Jens Arne Hedegaard var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2008 Der gennemføres ingen ændringer for Inden endelig stillingtagen for 2010 skal snitflader/problemstillinger mellem øvrige fagudvalg kortlægges administrativt. Sagen genoptages primo januar. Jens Arne Hedegaard deltog ikke i behandling af punktet. Forretningsledelsen foreslår til Økonomiudvalgets møde den 15. januar 2009, at opgaven vedrørende bygningsvedligeholdelse overføres fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget. Herudover har Forretningsledelsen ikke yderligere forslag til ændringer. Sagsfremstilling: Af budgetaftalen for budget 2009 fremgår, at Byrådet har aftalt, at der fremover skal være 2 fagudvalg færre. Såfremt der kan opnås fuld enighed i Byrådet gennemføres det i 2009, alternativt fra starten af ny byrådsperiode. Der er enighed om, at der gennemføres en mindre reduktion i antallet af byrådsmedlemmer fra start af ny byrådsperiode. I Brønderslev Byråd er der 29 medlemmer. I henhold til lov om kommunernes styrelse 5 fastsættes Byrådets medlemstal i styrelsesvedtægten. Medlemstallet i kommuner med over indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højest 31. Det foreslås, at antallet af medlemmer fastsættes til 27. I henhold til lov om kommunernes styrelse 17 nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. I Brønderslev Kommune er der nedsat følgende stående udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsudvalget Udviklings- og Planlægningsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget

21 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 18 Sundhedsudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Fritids- og Kulturudvalget Det foreslås, at følgende udvalg nedlægges: Udviklings- og Planlægningsudvalget Sundhedsudvalget I henhold til Styrelsesvedtægten varetager Udviklings- og Planlægningsudvalget følgende opgaver: (med kursiv er anført hvor opgaverne foreslås varetaget, hvis udvalget nedlægges) 15 Udviklings- og Planlægningsudvalget består af 5 medlemmer. Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arealanvendelsesområdet (TM), bosætning (ØK), erhvervs- og turismeudvikling (ØK), by- og landistriktudvikling (ØK), kollektiv trafik (TM), herunder udarbejdelse af kommuneplan (ØK) administration af lov om planlægning (TM) kollektiv trafik (TM) hyre-, rute- og fragtbilkørsel (TM) branding (ØK) Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens servicestrategi, jfr. styrelseslovens 62 (ØK) redegørelse om opfølgning på servicestrategien og privates udfordringsret, jfr. styrelseslovens 62 (ØK) redegørelse om lokal Agenda 21, jfr. kap. 6 i lov om planlægning (ØK) Stk 4 Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de øvrige udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsæter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse (ØK). 16 Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer (med kursiv er anført hvor opgaverne foreslås varetaget, hvis udvalget nedlægges) Stk. 2 Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner på det sundhedsmæssige område, med undtagelse af ydelser inden for det område, der ved denne vedtægt er henlagt til andre udvalg (SO) Stk. 3 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundhedsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende

22 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 19 kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, (SO) sundhedspleje og kommunallæge (SO) tandpleje (SO) genoptræning og forebyggelse (SO) drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område (SO) Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jfr. 10 (SO) anlægsplaner (SO) programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. (SO). Det foreslås, at Socialudvalget i forbindelse med de nye opgaver ændrer navn til Social- og Sundhedsudvalget. Med baggrund i Forsyningsudvalgets begrænsede opgaveområde foreslås det, at opgaverne i Forsyningsudvalget overføres til Teknik- og Miljøudvalget. Der er tale om følgende opgaver: 14 Forsyningsudvalget består af 5 medlemmer Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det forsyningsmæssige område, herunder opgaver vedrørende renovationsvæsen, herunder forbrændingsanlæg, lossepladser og fyldpladser, dispensationer, servitutter og deklarationer inden for udvalgets område, samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10, takster for affaldsområdet Det foreslås, at antallet af byrådsmedlemmer fastsættes til 27 fra næste byrådsperiode Udviklings- og Planlægningsudvalget nedlægges Sundhedsudvalet nedlægges Socialudvalget ændrer navn til Social- og Sundhedsudvalget Forsyningsudvalgets opgaveområde overføres til Teknik- og Miljøudvalget

23 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side 20 Bilag: Notat vedr. antallet af byrådsmedlemmer og udvalg Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Udsat.

24 Økonomiudvalget, den 15. januar 2009 Side Orientering J.nr.: /dwsvldf Åben sag ØK Sponsorat Floorball Klub - afslag Behandlerhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 13-03-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. februar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/492 Boligforeningen

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere