Kort introduktion til MATLAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort introduktion til MATLAB"

Transkript

1 BILAG H Kort introduktion til MATLAB Matlab er et interaktivt programmeringssprog udviklet til manipulering af vektorer og matricer, og er baseret på LINPACK og EISPACK bibliotekerne. På grund af den lette håndtering af vektorer har det også vundet stor udbredelse inden for signalbehandling, da der også findes en lang række routiner til at lave signalbehandling med (foldning, fouriertransformation, etc.). Sproget er interaktivt og udføres direkte som f.eks. BASIC, hvilket gør det let at afprøve en række forskellige analyser og behandlinger. Det er også muligt at udvide sproget med nye funktioner og grupperer en række ordre i en fil, så de udføres når files navn skrives. I dette appendix gives en ganske kort introduktion til sproget og dets faciliteter. For en mere dybdegående beskrivelse henvises til brugermanualerne eller speciallitteraturen. H.1 Grundlæggende forhold Man starter MATLAB fra en PC ved at klikke på ikonet, og fra en UNIX-terminal ved at skrive kommandoen matlab Når MATLAB åbnes, svarer MATLAB med at skrive: To get started, type one of these commands: helpwin, helpdesk, or demo. For information on all of the MathWorks products, type tour. >> >> er MATLAB s prompt og man skriver MATLAB-kommandoerne efter den. I de følgende eksempler på kommandoer, skal >> ikke skrives. Man stopper MATLAB og returnerer til operativ-systemet med kommandoen >> quit Aritmetik bruger den sædvanlige notation, som f.eks. >> 2+3*4ˆ2 MATLAB vil så svare: ans= 273

2 >> 50 Variable tilskrives værdier med lighedstegnet =. F.eks. >> x=3 >> y=xˆ2 >> y/x MATLAB skelner mellem store og små bogstaver; Xn og xn er altså to forskellige variablenavne. Hvis man ikke selv specificerer et variabelnavn, gemmer MATLAB resultatet i variablen ans. Kommandoen >> whos giver en liste over de definerede variable. Disse kan slettes med kommandoen >> clear MATLAB har en række predefinerede variable. F.eks. er i= 1, j= 1 og pi=π, medmindre man selv har brugt i, j eller pi som et variabelnavn. MATLAB regner med komplekse tal. F.eks. definerer >> s=j*2*pi*2.5e3 den komplekse frekvens s = j2π rad/sek. Bemærk at der ikke må være ophold i et tal; må altså ikke skrives som 2.5 e 3. Alle regninger foregår i dobbelt præcision (med ca. 16 betydende ciffre), selvom ikke alle cifre i resultatet vises. Med ordren format kan man få resultater vist med flere cifre. Hvis man ikke vil se et mellemresultat på skærmen, skal man skrive semikolon efter ordren. F.eks. >> w=2*pi*2.5e3; >> s=j*w; Man kan få tidligere afgivne kommandoer frem med piletasten. Disse kan så eventuelt rettes og afgives igen ved at trykke på enter. Dette letter skrivearbejdet meget. Skriver man selv de(t) første bogstav(er) i den ønskede kommando, inden man trykker på, viser MATLAB kun de kommandoer, der begynde med disse bogstaver. MATLAB har et godt help-system. Hvis du vil have flere oplysninger om en kommando som f.eks. format, vil >> help format give disse. help giver oversigt over hovedgrupperne af MATLAB-kommandoer, og help general giver en liste over general purpose commands. På en PC kan man få MATLAB til et læse og skrive fra filer i et bestemt bibliotek f.eks. mydir med ordren >> cd c:\mydir I et UNIX-system er ordren: >> cd mydir 274 Bilag H. Kort introduktion til MATLAB

3 Kommandoen >> diary session.txt gemmer alt, hvad der har stået på skærmen, i filen session.txt i biblioteteket mydir. Du kan få alle dine variable gemt i en fil med navnet mysession.mat med ordren >> save mysession Næste gang du åbner MATLAB, kan du starte med at skrive >> load mysession Så er du præcis der, hvor du slap. For andre muligheder for forskellige formater og input/outputmængder brug help save og help load. MATLAB har mange indbyggede funktioner såsom sinus, cosinus F.eks. >> y=sin(2*pi*2e3*1e-3); help elfun giver en liste over disse. H.2 Matricer Som navnet antyder er MATLAB 1 matrix-baseret. Matricen kan indlæses med >> A= [1,2,3;4 5 6] eller med A = ( ) >> A= [ ] Bemærk at Elementerne er omsluttet af [ og ] Først indlæses første række, dernæst anden række o.s.v. Rækker adskilles med semikolon-tegnet ; eller ny linie. Elementerne i en række adskilles af komma-tegnet, eller mellemrum. (Pas på overflødige mellemrum.) Man refererer til det j te element i den i te række med A(i,j) f.eks. >> A(2,3)=10 Med kolon-operatoren : kan man definere lister. F.eks. definerer 1 MATLAB står for MATrix LABoratory program. H.2. Matricer 275

4 >> t= -1:0.01:1; rækkevektoren t = ( 1, 0.99, 0.98, 0.97,..., 0.97, 0.98, 0.99, 1); Hvis incrementet (ovenfor 0.01) er 1, kan det udelades. t=-1:1 definerer altså rækkevektoren t = ( 1, 0, 1). Komandoerne zero(m,n) og ones(m,n) definerer en m n-matrix fyldt med henholdsvis 0-er og 1-er. F.eks. definerer >> B=[ones(1,4),zeros(1,3); ] matricen B = ( Antallet af elementer i vektoren t findes med kommandoen >> length(t); Størrelsen af matricen A findes med >> size(a); Man kan gange/dividere en matrix med en skalar og addere/subtrahere en skalar fra en matrix med operatorerne *, /, + og -. Man kan addere/subtrahere to matricer med ens dimensioner med operatorerne + og -. Man kan multiplicere/dividere to matricer med ens dimensioner element for element med operatorerne.* og./. Bemærk punktummet. F.eks. vil >> a= [1 2 3]; >> b= a.* a; give resultat b = (1, 4, 9). Det samme ville ) >> b= a.ˆ2; Hvis man bruger en af de almindelige funktioner såsom sin og cos på en matrix, anvendes funktionen på hvert element for sig. F.eks. giver >> b= [1 4 9]; >> c=sqrt(b); resultatet c = ( 1, 4, 9) = (1, 2, 3). H.3 Flow-kontrol og logiske udtryk for-sløjfen. Formen er for {variable = udtryk}, {gruppe af kommandoer} end {gruppe af kommandoer} mellem kommaet, og end gentages et antal gange, som specificeres af {variable = udtryk}. F.eks. kan middelværdien af vektoren v s komponenter beregnes med følgende kommandoer: >> middel=0; >> for i=1:length(v), 276 Bilag H. Kort introduktion til MATLAB

5 middel=middel+v(i); end >> middel=middel/length(v) if-sætningen. Den simpleste form er if {logisk udtryk}, {gruppe af ordre} end Her udføres {gruppe af ordre} mellem, og end, såfremt {logisk udtryk} er sandt. For mere avancerede former brug help if. De logiske udtryk dannes med relations-operatorerne lig med ikke lig med større end mindre end større end mindre end eller lig med eller lig med == = > < >= <= og de logiske operatorer logisk AND logisk OR logisk NOT & For eksempel defineres signalet { cos(2πt) for t < 1 x(t) = 0 ellers i intervallet 2 t 2 med en samplingtid på med følgende kommandoer: >> t=-2:0.004:2; >> x=0*t; >> for i=1:length(t), if abs(t(i)) <= 1, x(i)=cos(2*pi*t(i)); end end Man kunne også bruge >> t=-2:0.004:2; >> x=cos(2*pi*t).* (abs(t) <= 1); Brug help-funktionen for switch-, while- og break-kommandoerne. H.4 Grafik Hvis x og y er to vektorer af samme længde, vil kommandoen plot(x,y) åbne et grafisk vindue, og forbinde punkterne (x(i), y(i)), i = 1,.., length(x) med rette linier. F.eks. vil >> x=(-1:0.001:1)*pi; y=sin(x); plot(x,y) afbilde sin(x) i intervallet π x π. For ændring af stregtype m.m. se help plot. Man kan afbilde flere kurver på en gang. F.eks. afbilder H.4. Grafik 277

6 Sampling af sinus t Figur H.1: Sampling af sinus >> x=(-1:0.001:1)*pi; y=sin(x); z=cos(x); plot(x,y,x,z) afbilde både sin(x) og cos(x). Kommandoen stem(x,y) tegner lodrette linier fra hvert punkt (x(i), y(i)) ned/op til abcisse-aksen. Denne kommando anvendes til plotning af diskrete funktioner. F.eks. afbilder >> x=(-1:0.1:1)*pi; y=sin(x); stem(x,y) afbilde perioden π x π af sin(n 2π 10 ). Se iøvrigt help stem. Både plot og stem vælger selv længden af akser. De kan ændres med kommandoen axis([xmin,xmax,ymin,ymax]), hvor xmin, xmax, ymin og ymax er de ønskede endpunkter for akserne. Man kan få skrevet titel, betegnelser på akserne, og påskrift på tegningen med ordrene title, xlabel, ylabel, text og gtext. Disse kommandoer skal alle placeres lige efter den plot eller stem, som de vedrører. Komandoen hold on fastholder det aktuelle grafiske vindue, så følgende plot alle bliver tegnede i det fastholdte vindue. Kommandoen hold off ophæver hold on. F.eks. vil følgende kommandoer frembringe figur H.1: >> x=(-1:0.001:1)*pi; y=sin(x); plot(x,y) >> axis([-pi pi ]) >> xlabel( t ) >> title( Sampling af sinus ) >> hold on >> x=(-1:0.1:0.9)*pi; y=sin(x); stem(x,y) >> hold off Kommandoen subplot(m,n,p) opdeler det aktuelle grafiske vindue i en mxn-matrix af mindre grafiske vinduer, og vælger det p te af disse til det aktuelle plot. F.eks. frembringes figur H.2 af 278 Bilag H. Kort introduktion til MATLAB

7 1 Tidskontinuert sinus kurve 0.5 y a (t) t 1 Tidsdiskret sinus kurve 0.5 y d (t) t Figur H.2: Sampling af sinus >> x=(-1:0.001:1)*pi; y=sin(x); >> subplot(2,1,1), plot(x,y,[-pi,pi],[0 0]) >> axis([-pi pi ]) >> xlabel( t ) >> ylabel( y_a(t) ) >> title( Tidskontinuert sinus-kurve ) >> x=(-1:0.1:0.9)*pi; y=sin(x); >> subplot(2,1,2), stem(x,y) >> hold on >> subplot(2,1,2), plot([-pi,pi],[0 0]) >> axis([-pi pi ]) >> xlabel( t ) >> ylabel( y_d(t) ) >> title( Tidsdiskret sinus-kurve ) >> hold off H.5.m-filer Ved bare lidt større opgaver, er det uhensigtsmæssigt at taste hver enkelt kommando direkte ind i MAT- LAB. Det er heller ikke nødvendigt. Gemmes f.eks. kommandoer til frembringelse af figur H.2 i filen samp.m 2, kan man få udført beregningen ved at taste ordren >> samp i MATLAB. Man kan også danne funktioner på denne måde. Få nærmere beskrivelse med >> help function. I.m-filer kan man indsætte kommentarer, idet alt, hvad der ligger mellem et procent-tegn % og 2 Navnet foran. kan vælges frit; typen skal være.m H.5..m-filer 279

8 afslutningen af linien, opfattes som en kommentar. F.eks. x=(-1:0.1:0.9)*pi; y=sin(x); % En periode af sinus-funktionen H.6 Signalbehandling MATLAB har indbygget en række funktioner til at lave signalbehandling med, hvoraf de vigtigste skal nævnes. Til at lave en diskret fouriertransformation benyttes funktionen fft, som returnerer det komplekse spektrum af det givne signal. F.eks. vil >> y=[ones(1,4),zeros(1,5)]; >> spektrum_y=fft(y); beregner spektret spektrum y af et periodisk digitalt signal med perioden 1,1,1,1,0,0,0,0,0. fft implementerer følgende transformation: N m 1 j2π Y (m) = y(n)e N (n 1) n=1 for m=1:n. Bemærk forskellen til den almindelige diskrete fouriertransformation for et periodisk digitalt signal, som er Y (m) = 1 N N 1 n=0 y(n)e j2π m N n Der normeres altså ikke med 1 N og indices starter fra 1 i stedet for 0. Frekvenserne for de returnerede værdier er >> f=(0:n-1)/n*fs; hvor fs er samplingfrekvensen. Amplitudespektret med tilsvarende frekvensværdier kan plottes med >> plot(f,abs(spektrum_y)/length(y)); eller med nummering af de harmoniske: >> stem((0:length(y)-1),abs(spektrum_y)/length(y)); En foldning med et filters impulssvar udføres med >> y=conv(h,x); En filtrering med et IIR-filter kan udføres med >> y=filter(b,a,x); hvor b, a er filterkoefficienterne, og filtreringen er givet ved 280 Bilag H. Kort introduktion til MATLAB

9 a(1)*y(n) = b(1)*x(n) + b(2)*x(n-1) b(nb+1)*x(n-nb) - a(2)*y(n-1) a(na+1)*y(n-na) (se også help filter). H.7 Yderligere litteratur Først og fremmest MATLABs help-system. Er en en web-browser åben, vil >> helpdesk åbne et web-baseret help-system. På internettet findes mange vejledninger. Se f.eks. på Har man adgang til dem, giver de manualerne, som følger med MATLAB, den udtømmende forklaring. Iøvrigt kan man i boghandelen købe en studentervesion med tilhørende manual. H.7. Yderligere litteratur 281

10 282

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Noter om R. Morten Larsen og Peter Sestoft. Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Noter om R. Morten Larsen og Peter Sestoft. Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Noter om R Morten Larsen og Peter Sestoft Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Version 4.0.6 af 2009-01-30. Den seneste udgave af disse noter kan hentes

Læs mere

MATEMATIK OG DATABEHANDLING. Noter om R. Noter om Regneark

MATEMATIK OG DATABEHANDLING. Noter om R. Noter om Regneark MATEMATIK OG DATABEHANDLING Noter om R og Noter om Regneark Morten Larsen og Peter Sestoft Institut for Grundvidenskab Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL Version 2.0.1 af 2006-09-20 Indhold

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Vektorregning. Vektorer som lister

Vektorregning. Vektorer som lister 10 Vektorregning Vektorer som lister En vektor laves nemmest som en liste på TI-89 Titanium / Voyage 200. I nedenstående skærmbillede ser du, hvordan man definerer vektorer og laver en simpel udregning

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006 11. december 2006 11.12.2006 A346.80.2 WM-data Side 1 af 17 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. OPBYGNING AF DATAUDTRÆK... 3 2.1 Udvælgelse af prøver... 3 2.2 Statistiske parametre... 5 2.3 Opstille kriterier...

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc.

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. af Behrndt Andersen Heri gennemgås hvordan, man på Voyage 200og TI-89 kan gemme en opgave og dens grafer

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo Forfatter: Allan Sloth Christensen IMM-B.Eng-2011-72 Vejledere: DTU: Bjarne Poulsen LicenseWatch: Lars Landbo Forretningsgrafik (3D) Silverlight i segmenter Vejledere Bjarne Poulsen, DTU-IMM Lars Landbo,

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in...

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere