PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke."

Transkript

1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede begrænsninger i brugen 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Ansvarlig afdeling Tilbehør til isolerende facadesystem Disse oplysninger foreligger ikke. Sto Danmark A/S Avedøreholmen 86 DK Hvidovre Telefon: Telefax: MIljøafdelingen, Sto Scandinavia AB 1.4 Nødtelefon Telefon: +44 (0) Læge kan rette henvendelse til Giftlinien: Ved ulykke kontakt alarmcentralen 112. PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 1999/45/EF: Ikke et farligt stof eller blanding ifølge EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF. 2.2 Mærkningselementer Mærkning ifølge EF-Direktiver (1999/45/EF) Yderligere oplysninger I henhold til EU-direktiver og dansk lov skal produktet ikke mærkes. 2.3 Andre farer ingen PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 1/14

2 Kemisk karakterisering Syntetisk klister Produkttype: Bemærkninger Blanding Ingen farlige indholdsstoffer i henhold til Forordning (EU) nr. 1907/2006 PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge ( vis etiketten, hvis muligt). Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Søg læge ved vedvarende symptomer. Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensemiddel. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Søg læge. Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg lægehjælp. Holdes i ro. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer Ingen information tilgængelig. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling Behandles symptomatisk. Ingen information tilgængelig. 2/14

3 PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 5.3 Anvisninger for brandmandskab Øvrige råd Alkoholbestandigt skum Kulsyre (CO2) Pulver Vandtåge Kraftig vandstråle Brand vil udvikle tyk sort røg indeholdende farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10). Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet. Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltni nger 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 6.4 Henvisning til andre punkter Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af dampe. Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Rengør med vaskemidler. Undgå opløsningsmidler. Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13. Rens den forurenede overflade omhyggeligt. Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 3/14

4 Råd om sikker håndtering Hygiejniske foranstaltninger Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå uautoriseret adgang. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum. Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til bestemmelserne. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Fjern og vask forurenet beklædning og handsker, inkl. inderside, før genbrug. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere Anvisninger ved samlagring Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevar i original beholder. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Beskyttes mod frost, varme og sollys. Undgå kontakt med oxidationsmidler, stærke syrer eller baser. 7.3 Særlige anvendelser For yderligere produktinformation, se tillige teknisk faktablad. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Kontrolparametre Grænseværdi(er) Komponenter CAS-Nr. Basis Type: Kontrolparametre Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. 8.2 Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Sørg for god ventilation. Om muligt bør dette opnås ved punktudsugning og god luftventilation. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler 4/14

5 a) Beskyttelse af øjne / ansigt Ved risiko for stænk anvendes beskyttelsesbriller. b) Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder Anbefalet forbyggende hudbeskyttelse Inden arbejdet påbegyndes - påfør vandbestandig hudpleje produkter på eksponerede hudområder. Beskyttelseshandsker bør anvendes ved sprøjtning Nitrilgummi Gennemtrængningshastighed: 480 min Minimum tykkelse: 0,11 mm Inderhandsker af bomuld anbefales ved anvendelse af beskyttelseshandsker Anvend beskyttelsescreme på huden som forebyggende foranstaltning. Efter en kontakt må cremen under ingen omstændigheder anvendes. De valgte beskyttelseshandsker skal tilfredstille specifikationerne i EF Direktiv 89/686/EØF og standard EN 374 afledt derfra. Valget af den korrekte handske afhænger ikke alene af dets materiale men også af andre kvalitetsegenskaber og er forskellige fra én producent til en anden. Kropsbeskyttelse uigennemtrængelig beklædning Hud skal vaskes efter kontakt. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. c) Åndedrætsværn Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Personer der udfører sprøjtning eller arbejder i umiddelbar nærhed skal bære åndedrætsværn med partikelfilter P2 mod sprøjtetåger. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generelt råd Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende pasta Farve hvid Lugt Svag, karakteristisk ph-værdi ca. 7,5-9,5, 20 C 5/14

6 Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Produktet er ikke brandfarligt. Laveste eksplosionsgrænse Højeste eksplosionsgrænse Damptryk Dampmassefylde Massefylde ca. 1,65-1,85 g/cm³, 20 C Opløselighed uopløselig Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand Selvantændelsestemperatur ikke selvantændelig Antændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv Oxiderende egenskaber 9.2 Andre oplysninger Flow tid PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktioner Disse oplysninger foreligger ikke Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7). 6/14

7 10.5 Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Stærke syrer og stærke baser Stærke oxidationsmidler 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes: Kulilte Kulsyre (CO2) nitrogenoxider (NOx) Dekomponeringstemperatur PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger a) Akut toksicitet Akut oral toksicitet Akut toksicitet ved indånding Akut dermal toksicitet b) Hudirritation Hudirritation Ingen hudirritation c) Ætsende virkning Øjenirritation Ingen øjenirritation d) Sensibilisering Sensibilisering Medfører ikke luftvejs sensibilisering. Medfører ikke hudsensibilisering. Andre oplysninger Produktet er som sådan ikke testet. Tilberedningen er klasseficeret ifølge konventionel metode(analysemetode EU Guideline 1999/45/EG) og kun toksikologiske risikoer(se detaljer i kapitel 2 og 3). 7/14

8 PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER 12.1 Toksicitet Toksicitet overfor fisk Arter: Fisk 12.2 Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering 12.4 Mobilitet i jord Produkt: Mobilitet 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Produkt: Vurdering Yderligere information om økologi Yderligere økologisk information Ingen tilgængelig information om økologi. Indtrængen i grundvandet, vandløb eller kloakeringen skal forhindres. PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 13.1 Metoder til affaldsbehandling Produkt Brugeren er ansvarlig for korrekt kodning og mærkning af affald. Ved anbefalet anvendelse kan affaldskoden vælges iht. Affaldsforordningen (2001:1063), kategori "Andet byggeri og nedrivningsaffald". 8/14

9 Lad farveresterne indtørre eller hærde med hjælpaf et hydraulisk bindemiddel. Uhærdet produkt behandles i henhold til affaldskoden. Forurenet emballage Affaldskort nr. for uanvendt produkt Tom emballage genindvindes hvis muligt i henholdtil genindvindingssystemet : Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhøren de under PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER 14.1 UN-nummer ADR RID IMDG IATA ADN 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse ADR RID 9/14

10 IMDG IATA ADN 14.3 Transportfareklasse(r) ADR RID IMDG IATA ADN 14.4 Emballagegruppe ADR RID IMDG 10/14

11 IATA ADN 14.5 Miljøfarer ADR RID IMDG IATA ADN 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Disse oplysninger foreligger ikke Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Bemærkninger 11/14

12 PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Direktiv 2004/42/EF falder ikke under direktiv 2004/42/EF Kodenummer 00-1 (1993 ) Andre regulativer Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til bestemmelserne Kemikaliesikkerhedsvurdering Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. Afdelingen for udfærdigelsen af sikkerhedsdatablade: Kontaktperson Abteilung TIQS Sto AG Stühlingen MIljøafdelingen, Sto Scandinavia AB Yderligere oplysninger Det er muligt, at etiket-mærkningen i en midlertidig periode er forskellig fra vareinformationsbladet, indtil lageret er opbrugt.vi beder om deres forståelse. 12/14

13 Ændringer fra den foregående version er vist med markeringer i venstre spalt Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores kunskap og er enligt de nationale og EU s rådgivning. De angivene arbejdsbetingelser for den som benytter materialerne står udenfor vores kendskap og kontroll. Forbrugeren er selv ansvarig for de gællende love og bestemmelser. Oplysningerne i dett sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedskraven gældende vore produkter og gir ingen garantier når det gælder produktegenskaber. 13/14

14 14/14

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side : 1 / 7 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Sikkerhedsdatablad nr :. Erstatter MCP199 (08.01.2008) 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere