BULLETIN Nr. 69 Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1"

Transkript

1 BULLETIN Nr. 69 Oktober

2 Bulletin nkf-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af nkf-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen. Ansvarshavende redaktør: Susan Ritterband Gungevej Hvidovre Øvrig redaktion: Christina Henningsen Karin Wegener Tams Martin Bernsted Indlæg til Bulletin sendes uformateret på diskette, CD, eller via til den ansvarshavende redaktør. Hjemmesider: Fællesnordisk hjemmeside: IT-ansvarlig og webredaktør: Jens Aagaard Oplag:400 Skrifttype: Century Schoolbook Tryk Nørrebros Bogtryk og Grafisk Center Næste deadline 1. februar Opfordring! Tilmeld dig nkf-dk s mailingliste og bliv løbende informeret (fremgangsmåde er beskrevet på hjemmesiden Følg også med på den fælles nordiske hjemmeside: Opfordring! Brug hjemmesiden og følg med i vores faglige univers. Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Suppleanter: Repræsentant i ECCO: 2 Michael Højlund Rasmussen, formand. Vejle Amts konserveringsværksted H.O.Wildenskovsvej 22 Brejning, 7080 Børkop Tlf Karen Borchersen, næstformand Konservatorskolen Esplanaden København K. Tlf Vivi Lønborg Andersen, kasserer Arbejdermuseet Rømersgade København K. Tlf Susan Ritterband, ansvarshavende redaktør af Bulletin Gungevej Hvidovre Tlf Maj Ringgaard Frilandsmuseet Højskolevej Kgs. Lyngby tlf Camilla Bastholm, Martin Bernsted, Redaktør af Meddelelser om Konservering : Revisorer: Helle Strehle, Maj Stief Aistrup, Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk nkf-dk s bestyrelse

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Leder 3 Formandens beretning 4 Generalforsamling, referat 6 nkf-dk s arrangement på biblioteket, referat 9 Arbejds-og strategiplan 10 Ny formand til NKF 12 nkf-dk s arrangement til Baltikum 12 nkf-dk s arrangement til Politihistorisk museum 13 Besøg på filminstituttet, referat 14 Besøg på Frilandsmuseet 14 Kongres i Island, referat 16 Arbejdstrupper under nkf-dk 17 Tekstilemnegruppen, referat og nyt møde 17 Klima-udstilling og transportgruppen,referat 22 Udregning om bevaring af kulturarven, anmeldelse 24 Nye initiativer på bevaringsområdet 28 Kursus om farver 29 Emnedag om poluyesterstoffer 29 EnCore 30 Meddelelser om Konservering 31 Leder Hvor står faget nu? Formand, Michael Højlund Rasmussen Det er en besynderlig tid, vi lever i. På den ene side oplever vi for første gang i mange år en offentlig interesse og politisk debat om bevaringen af kulturarven og på samme tid oplever vi de værste nedskæringer på området. Når man har deltaget i debatten og med tilfredshed har kunnet konstatere, at vore synspunkter er blevet hørt og politikerne har erkendt et offentlig ansvar overfor bevaringen af museernes samlinger, er det beskæmmende på samme tid at opleve resultatet af regeringens besparelser, der som bekendt har resulteret i fyringer og en værkstedsnedlæggelse. Det er glædeligt og trist på samme tid. Nedskæringerne har vi omtalt tidligere, og det eneste vi kan gøre er fortsat at påpege behovet for at få fyldt de huller, som afskedigelserne har efterladt. Institutionerne har brug for al den vidensressource, de kan få. Behovet for indsigt, forskning og handling er ikke faldet i takt med bevillingerne. Men hvad er det for positive ting, der er sket på det sidste, og som får mig til at se lysere på fremtiden end der hidtil har været grund til? Rapporten om bevaring af kulturarven har fået en positiv modtagelse af såvel kolleger, museumsfolk som politikere (se anmeldelsen side 20). Der er oveni købet politisk enighed om at udmønte en del af anbefalingerne allerede fra finansloven 2004 for så vidt angår den præventive bevaring på de statslige institutioner. Det er godt. Derudover har en række partnere under den europæiske standardiseringsorganisation CEN taget initiativ til at udarbejde standarder for bevaring af kulturarv. Fra dansk side deltager vi aktivt, og nkf-dk har besluttet at slutte sig til den arbejdsgruppe, som er blevet nedsat af en række kolleger og med hjælp fra Dansk Standard. Danmark kommer således til at indtage en ledende rolle i det kommende europæiske standardiseringsarbjede på bevaringsområdet (se side 24). 3

4 Endelig er der rektor, René Larsens tanker om oprettelse af et kompetencecenter, der skal samle og formidle al viden og kompetence indenfor bevaringsområdet til såvel offentlige institutioner, styrelser, organisationer og private. Et sådant center giver fornyet håb om, at konservatorerne endelig kan træde ud af rollen som servicepersonale og markere en selvstændig profil i forhold til de partnere vi samarbejder med. Et andet initiativ der støtter denne udvikling er lanceringen af de to netværksgrupper under DKM, som netop er ved at blive dannet. Det er et vigtigt skridt fremad for de mange museumstilknyttede konservatorer, der ofte har været henvist til at se bevaringen nedprioriteret i forhold til museernes øvrige opgaver. Nu bliver der mulighed for en seriøs og løbende dialog mellem de samlingsansvarlige og de udøvende bevaringsfolk. Nu er der jo i første omgang ikke mange nye stillinger at se frem til i de nævnte initiativer, men de viser ganske tydeligt, at bevaringen er på dagsorden, og at konservatorerne bliver hørt, når vi tager positive og fremadrettede initiativer. Og det er et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Det gælder derfor om at fastholde initiativet og udnytte de muligheder, der gives det vil være forudsætningen for at tilbageerobre, hvad der nylig er tabt! Formandens beretning Af Michael Højlund Rasmussen Efter generalforsamlingen 2002 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Michael Højlund, formand; Karen Borchersen, næstformand og sekretær; Vivi Lønborg Andersen, kasserer, Susan Ritterband, redaktør af Bulletin. Jens Aagaard, der efter en årrække som bestyrelsesmedlem trådte tilbage fortsætter som ITansvarlig og web-master. I stedet blev Maj Ringgaard indvalgt som nyt medlem. Robert Larsen og Camilla Bastholm Jensen blev valgt som suppleanter. Revisorerne Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk blev genvalgt. Bestyrelsen har udpeget Helle Strehle som foreningens repræsentant i E.C.C.O. Bestyrelsens arbejde - Også i år kan foreningen notere sig et overskud, der dels skyldes en øget medlemstilgang og dels begyndende tilbagebetaling af lånet til Meddelelser om Konservering. Til gengæld budgetteres der til næste år med tilsvarende udgifter. Vivi Lønborg vil orientere nærmere. Arbejds- og strategiplanen følges så vidt det er muligt afhængigt af den løbende prioritering af emnerne: - Igen i år har vi oplevet nedskæringer med afskedigelser af kolleger til følge ikke mindst på Nationalmuseet. Vi har ikke taget til genmæle, da vi dels tidligere har ytret os i forbindelse med nedlæggelsen af Statens Arkivers værksted (senest ved et møde med afdelingschef, Steen Kyed, Kulturministeriet), og dels fordi mange andre debattører og journalister i pressen har understreget betydningen af vores virksomhed. Sagen vakte stor opmærksomhed i vore internationale organisationer, der sendte protestskrivelser til 4 Kulturministeren. Den er nu rent politisk, og vi kan ikke gøre mere. Spørgsmålet om konsekvenserne af nuværende og tidligere nedskæringer er blevet behandlet i den nyligt udkomne Rapport om Kulturarven (om bevaringen af den fysiske kulturarv og den elektroniske kulturarv), som fremover vil udgøre et fundament for de politiske dispositioner på bevaringsområdet. Det er en bedrift at vores arbejdsområde endelig er kommet på den kulturministerielle dagsorden.. Jeg har i årets løb deltaget i en arbejdsgruppe under Kulturministeriets udvalg til udredning af bevaringsforholdene for den fysiske kulturarv, og bestyrelsen har med tilfredshed noteret sig, at mange af de problemstillinger og anbefalinger, som vi har bidraget med er blevet nævnt i rapporten. En stor tak rettes til

5 Konservatorskolens rektor, René Larsen for på bedste vis at have repræsenteret bevaringsområdet i udvalgsarbejdet Rapporten er et godt redskab for den fremtidige planlægning af bevaringsindsatsen på institutionerne. - Arbejdet med minimumsstandarderne er nu kommet i skred men ikke mere end at der stadig arbejdes på formuleringer i nært samarbejde med Kulturarvsstyrelsen (KUAS). Hvordan de tænkes implementeret er fortsat uafklaret. - På Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings (DKM) årsmøde på Fulgsø i november 2002 fik vi lejlighed til at fremlægge enkelte af de vigtigste punkter i anbefalingerne til Rapport om Kulturarven samt et indlæg om amtskonserveringernes rolle i lyset af strukturkommissionens arbejde med en fornyelse af det lokale selvstyre. Det blev endvidere understreget, at nkfdk gerne ville indgå i et netværkssamarbejde vedr. bevaring under DKM. - De statslige nedskæringer har også påvirket efteruddannelsestilbudene, og Konservatorskolen og Dansk Konserveringspersonales Fællesudvalg (DKF) har måttet vente længe på tilkendegivelser om, hvorvidt de kunne gennemføre deres kurser. Det er nu blevet udmeldt, at bevillingerne fortsætter om end i begrænset omfang en sejr som må tilskrives massive protester fra brugerne. nkf-dk er blevet spurgt, om vi vil udpege en repræsentant til Konservatorskolens efteruddannelsesudvalg, og vi er i gang med at finde en person, der vil det. - For ganske nylig har KUAS fremsendt spørgeskemaer til en undersøgelse af behovet for efteruddannelse på museerne, og vi har indleveret et høringssvar. - Desværre har vi p.g.a. af den aktuelle bevaringsdebat måttet skubbe enkelte punkter i baggrunden. Det gælder opfordringen til et tættere samarbejde med de nordtyske kolleger fra VDR s Ländergruppe i Schleswig- Holstein, hvor vi har haft konkrete planer for en invitation til et møde i det sønderjyske. Det vil blive gennemført engang i efteråret, såfremt der er tilslutning til det. - På samme måde har vi måttet udskyde nedsættelsen af et optagelsesudvalg for ordinære medlemmer. Det var et punkt, der blev lovet gennemført i forbindelse med vedtægtsændringerne sidste år. Vi har behandlet årets ansøgninger i bestyrelsen, og vi vil som noget af det første få sammensat udvalget, så det kan fungere fra det nye år. Derudover er reformen af vores vedtægter udsat, og arbejdet med introduktionsfolderen er udsat til en mere målrettet hvervekampagne i forbindelse med næste afgang på Konservatorskolen. Bulletin Susan Ritterband fortsætter ufortrødent arbejdet med udgivelsen af Bulletin og nu i et større format. Det har visse oplagte fordele, da der nu bliver plads til mere tekst og større billeder. Der udgives fortsat to Bulletin om året. Susan og hendes redaktionelle team takkes igen i år for deres indsats. 5 Nordisk Konservatorforbunds Forbundsråd (FR) De største landvindinger i det fælles nordiske samarbejde er nok, at der er blevet lavet en fælles nordisk hjemmeside med støtte fra Nordisk Kulturfond. De enkelte sektioner har også bidraget økonomisk nu mangler bare, at medlemmerne bruger den. Der har for nylig været afholdt et møde mellem Forbundsrådsordfører, Eva Ringborg og redaktørerne af Meddelelser om Konservering (MoK), hvor også jeg var til stede. Her blev der indgået aftale om en række praktiske og økonomiske forhold vedr. udgivelsen af bladet. På det seneste forbundsrådsmøde i Oslo september 2002, måtte vi desværre udsætte den endelige afgørelse af publikationssprog vores holdning er fortsat, at vi bør gå tilbage til skandinavisk. Desuden blev der forespurgt, om der er nogen fordel i at udgive MoK som elektronisk tidsskrift. Begge punkter forventes afgjort på det kommende FR-møde. På FR-mødet i Oslo blev der endelig vedtaget en køreplan for afviklingen af det danske lån til MoK. Over en 5 års periode de øvrige sektioner samlet tilbagebetale halvdelen af lånet ifølge indbyrdes aftale. E.C.C.O Helle Strehle varetager på bedste vis vore interesser i E.C.C.O. Her har hun i marts 2003 deltaget i den årlige generalforsamling i Bruxelles. Der arbejdes fortsat med opgradering af de professionelle retningslinier. Et andet vigtigt punkt er forslaget om en europæisk standard (CEN) for bevaring, som der netop er taget initiativ til. Her forventes

6 E.C.C.O at bidrage. Helle vil orientere nærmere om E.C.C.O. Arrangementer - Arbejdsgrupperne fungerer mere eller mindre aktivt. Der har kun været referater i Bulletin fra Klima, Transport & Udstillingsgruppen samt Tekstilgruppen. Der er også andre grupper, der har været aktive, men de har ikke leveret noget referat og så er det jo svært at vide, hvad der foregår. - Magasingruppen afholdt i august 2002 et meget velbesøgt og veltilrettelagt seminar om erfaringer og aktuelle planer for fælles magasiner. Mødet blev arrangeret af Lone Petersen i Randers og må betegnes som en udpræget succes. - Derudover har der været afholdt 2 arrangementer i løbet af efteråret Et besøg i Sct. Olai Kirke, Helsingør med Robert Larsen og Stephanie Noerbel som rundvisere. Siden talte Jørgen Vinther om varmedesinfektion på Flynderupgård. Det blev også til et sidste besøg på Statens Arkivers Konserveringsværksted, København ved Leif Mortensen. Begge arrangementer var godt besøgte. Forårets arrangementer bliver afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen. Rejsen til Baltikum er stadig under planlægning. Desværre kunne den ikke afholdes i foråret og vil formentligt finde sted omkring 2.uge i september. Maj Ringgaard orienterer nærmere. Det har været et meget aktivt år, hvor det politiske arbejde har været i front, og hvor mere nære aktiviteter har måttet vige. Det er både godt og skidt. Selvom det er vigtigt at være med, når der sker noget på det politiske plan, så må det ikke gå ud over de aktiviteter, der binder os sammen det faglige fællesskab. For bestyrelsen har der været lidt for meget at se til i betragtning af, at NKFarbejdet er baseret på en frivillig indsats. Det har været hårdt at se kolleger blive afskediget og i det hele taget konstatere en mærkbar fortvivlelse blandt medlemmerne. Selvom der på det politiske område kan skimtes nogle lyspunkter langt fremme, så oplever vi ikke desto mindre, at der fortsat skal kæmpes for en øget synlighed og respekt for vores ekspertise. Det kan vi opnå på mange måder men først og fremmest gennem fagligt sammenhold og øget selvværd. Medlemstallet primo april 2003 er: 235 ordinære, 57 associerede, 6 æresmedlemmer, 21 institutioner. Referat af generalforsamlingen d Af Karen Borchersen Antal deltagere 17 heraf 16 ordinære medlemmer Dagsorden: 0. Valg af dirigent 1. Formandens beretning E.C.C.O Arrangementer 2..Regnskabsaflæggelse og budget 3. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer optagelse af ordinære medlemmer 4. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant. På valg er formand, 6 Michael Højlund Rasmussen (modtager genvalg), Vivi Lønborg Andersen & Susan Ritterband (modtager begge genvalg), suppleant, Robert Larsen (modtager ikke genvalg). 5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant 6. Meddelelser om Konservering 7. Nordisk Videreuddannelse 8. Eventuelt Ad 0) Som dirigent blev Lise Ræder Knudsen valgt med akklamation. Ad 1) Michael Højlunds formandsberetning ses andet sted i bladet. Karen Stemann kommenterede at Nationalmuseets ledelse har været medvirkende til den store pressedækning på vores fag. Michael tilføjede at han havde været til et møde med kontorchef Steen Kyed bl. a. omkring NKF s rolle i forbindelse med høringer på bevaringsområdet. Kuas (Kulturarvsstyrelsen) har i foråret iværksat en undersøgelse af behovet for efteruddannelse på museernes område, nkf-dk er blevet hørt. Foreningens høringssvar kan læses i Bulletin. Herefter kunne formandens beretning vedtages med akklamation. Herefter kunne Helle Strehle berette fra ECCOs generalforsamling. E.C.C.O har for tiden en bestyrelse som er meget aktiv bl. a. i EU og Europarådet, omkring kultur og uddannelse, herunder europæiske standarder. Der er nedsat en bevaringskomite med E.C.C.O som bisidder. Et af målene er at lave en standard for hvem der må udføre konservering.

7 7

8 Man diskuterede også ECCOs guidelines, og fik vedtaget at kravene til hvad man kan kalde en konservator skal være en 5-årig uddannelse. Dette er retningsgivende og skal bruges i arbejdet på at få et EU direktiv omkring en definition af vores profession med henblik på en autorisation. Maj Ringgaard fremlagde arrangementskomiteens planlagte tur til Baltikum som er placeret i uge 37 som er den 2. uge i september måned. Man arbejder med en pris på 4500 til 5000 kr. Der er omkring 20 danske medlemmer der har ytret interesse for turen. Men der arbejdes på at skaffe flere deltagere fra de andre medlemslande. Bestyrelsens arbejds- og strategiplan blev delt ud. Den er meget lang (se andet steds i bladet) hvilket skyldes at bestyrelsen har sat sig mange mål. Et nyt mål på planen er at arrangere en emnedag omkring professionen herunder alternativ brug af konservatorer. Ad 2) Vivi fremlagde regnskabet og budgettet som var publiceret i Bulletin. I 2002 havde foreningen et overskud på , 82 kr., dette er bl.a. opstået på grund af flere nye medlemmer. Det skal dog anføres at Bulletin er blevet dyrere og at ECCOs jubilæumsnummer var meget dyrt at sende ud. Regnskabet blev godkendt med akklamation. Bestyrelsen har valgt at budgettere med underskud i år, da vi har en slat på kistebunden. Da årets kongres ligger på Island må påregnes større udgifter end normalt (Der er kongres hvert 3. år). Det skal anføres at den fælles nordiske hjemmeside regnskabsteknisk er lagt hos den danske afdeling, men at der er indgået skriftlig aftale med forbundsrådsordførende Eva Ringborg om at et evt. underskud skal deles solidarisk. Budget blev vedtaget uændrede kontingenttakster. Ad 3) Karen Borchersen fremførte bestyrelsens forslag til tilføjelse til vedtægternes paragraf 2. Det tillades kun ordinære medlemmer at titulere sig som medlem af nkf-dk. Misbrug vil medføre eksklusion. Efter en kort diskussion blev forslaget vedtaget med en formuleringsændring idet vil blev erstattet med kan, således at formuleringen blev: Det tillades kun ordinære medlemmer at titulere sig som medlem af nkf-dk. Misbrug kan medføre eksklusion. Michael Højlund Rasmussen forklarede at bestyrelsens løfte om at nedsætte et bedømmelsesudvalg ikke var blevet indfriet, og at bestyrelsen derfor selv havde set på ansøgernes materiale. På den baggrund kan følgende medlemmer indstilles til ordinært medlemsskab: Karen- Marie Henriksen, Silje Nome, Ulla Bøgvad Kejser, Mette Marie Aaes, Trine Sørensen, Michel Malfilâtre, Vibeke Eir; Katrine Minddal, Ion Meyer,Ornella Marin Scarpa, Mette Sørensen og Torsten Meinert Jensen hvilket blev vedtaget. Yderligere to medlemmer havde søgt om ordinært medlemskab indenfor tidsfristen men kunne ikke indstilles. Dette blev ligeledes godkendt af generalforsamlingen. 8 Ad 4) Formanden Michael Højlund stillede op og blev genvalgt med akklamation. Vivi Lønborg og Susan Ritterband blev ligeledes genvalgt. Som suppleant nyvalgtes Martin Bernsted i stedet for Robert Larsen der trådte ud efter mange års tro tjeneste. Ad 5) Valg af revisorer og revisorsuppleant. De nuværende revisorer Karin Tams og Lin Spåbæk samt revisorsuppleant, Maj Stief blev alle genvalgt. Ad 6) Maj Stief fortalte at sproget efter næste forbundsrådsmøde skal tilbage til skandinavisk. For øvrigt mener vi at karthago bør ødelægges Den danske generalforsamling udtrykte at sproget skal tilbage til skandinavisk, med engelsk resume. Maj fremførte herefter sine argumenter for at Meddelelser stadig skal udgives som et trykt blad. Generalforsamlingen støttede dette. Ad 7) I 2004 skal nordisk videreuddannelse finde sted i Danmark. Magasingruppen som holdt et meget vellykket arrangement i efteråret 2002 foreslog at magasiner/ præventiv konservering blev emnet hvilket blev vedtaget. Ad 8) Eventuelt: Helle Strehle fortalte om problemerne i Irak. Hvad kan Unesco gøre og hvad kan Danmark gøre (man må i den forbindelse huske at vi er krigsførende nation).

9 Arrangement inden generalforsamlingen. A38 og KVIC Referat af Susan Ritterband. A38 er godt for fordøjelsen. I hvert fald når kunsthistoriker fra konservatorskolen Elisabeth Kofod-Hansen fortæller om A38 s bygningshistorie. Det gjorde hun umiddelbart før vores generalforsamling den 26.april. A38 ligger i Amaliegade 38, og er det helt nye bibliotek på konservatorskolen. Elisabeth Kofod-Hansen fortalte med stor indsigt og på en så fængslende måde, at alle deltagerne var tilbage i slutningen af 1700 tallet. Bygningen er enestående som et lærdommens tempel. Det er det første offentlige tilgængelige bibliotek i Danmark. Den første samling af bøger, som dette bibliotek havde, blev grundlagt af Johan Frederik Classen (død i 1792). Lillebroderen tegnede bygningen, der skulle huse brormands bøger af overvejende naturvidenskabelig art. Som amatørarkitekt opførte han en tung nyklassicistisk bygning på en bar plet mellem andre eksisterende bygningsværker. Interiøret er i tidens løb blevet ændret, så det kom til at fremstå noget lettere end det oprindelige. Som det smukke rum ser ud i dag, har det stået siden midten af tallet. Bygningen har været anvendt som universitetsbibliotek, og mens Diamanten var under opførelse brugte Det kgl. Bibliotek stedet. Lise Marie Kofod er den meget charmerede og hjælpsomme bibliotekar, som hellere end gerne vil bistå med sin kompetente assistance. Hun fortalte om KVIC (konserveringsfaglig videnscenter). Enhver kan ringe ( ) eller maile til hende eller komme forbi med spørgsmål af (næsten) enhver art. Hun og hendes kollegaer kan hjælpe med at skaffe artikler, søge på nettet, fotokopiere, finde udlåns bøger på andre biblioteker, lave emnelister til faglige temadage, sende nyhedsservice hver 2. eller 3. måned (man skal selv melde sig til), SPOT - specifik emneovervågning mm. Hun vil gerne være med til at oprette læsekredse, hvor tidsskrifter cirkulerer. Har DU nogle ideer til hvordan biblioteket ellers kan bruges, så må du endelig kontakte Lise Marie. Åbningstider: mandag fredag kl.9-16, torsdag kl BRUG BIBLIOTEKET for din egen skyld og for det økonomiske tilskuds skyld. 9

10 Arbejds- og strategiplan for nkf-dk Af bestyrelsen Bestyrelsen har her opstillet en række emner og projekter hvoraf nogle allerede er i gang. De er inddelt i målsætninger vedrørende Forbundet og Den Danske Afdeling, som tillige er underdelt i emner. De enkelte emner og projekter udtrykker bestyrelsens ønsker til det fremtidige arbejde et arbejde som bestyrelsen gerne ser realiseret i et tæt samarbejde med medlemmerne. Den kursiverede tekst er nye formuleringer. Løbende overordnede målsætninger i forhold til Nordisk Konservatorforbund: - Der skal stadig arbejdes for, at nordiske fællesskab i foreningen fortsat skal styrkes med fællesinitiativer og bedre kontakt sektionerne imellem. - Vi vil fremover arbejde stærkere for, at foreningen bliver en egentlig faglig interesseorganisation eller en brancheforening. Det skal dels ske som et led på vejen til en højere grad af professionalisering af faget og dels som en styrkelse af foreningen generelt. Vi ønsker at følge tendensen i E.C.C.O., der netop arbejder for disse mål. - Fremover vil foreningen være rettet lige så meget mod Europa som mod Norden sådan er verden lige nu, og derfor må vi engagere os mere i de problemstillinger, der formuleres via organisationer som E.C.C.O., ENCoRE m.fl. - Akademiseringen af faget er en realitet som nkf-dk støtter udfra tanken om fælles standarder for uddannelse af konservatorer i EU. Omvendt må der arbejdes for at fastholde kontakten med restaureringshåndværket og støtte initiativer til opgradering og videreuddannelse indenfor dette. Akademiseringen må ikke føre til en uhensigtsmæssig opsplitning af faggrupper. - Den fælles nordiske nkf hjemmeside er nu en realitet. Der vil fortsat være behov for ændringer som f.eks. en engelsk version. - NKF skal fortsat udgive bladet Meddelelser om Konservering. Det skal hvile økonomisk i sig selv, og finansieringen skal deles ligeligt mellem de nordiske lande og ikke som nu hvile på fortrinsvis danske bidrag. Arbejdsplan for Nordisk Konservatorforbund Den Danske Afdeling: Administrativt: - Vedtægterne skal ændres med henblik på at optimere formålsparagraffen, optagelseskriterierne for ordinære medlemmer samt overveje eksklusionsparagraffer. - Vi skal have formuleret en forretningsorden, der udover at fastlægge retningslinier for bestyrelsesarbejdet tillige fastholder bestyrelsen på tidligere vedtagne principper og holdninger, som ikke tydeligt fremgår af vedtægterne. - Der skal hurtigst muligt nedsættes et optagelsesudvalg (til behandling af ordinære medlemskaber) i henhold til vedtægterne. - Bestyrelsen vil snarest udpege en repræsentant til Konservatorskolens efteruddannelsesudvalg. - Vi skal have indarbejdet det nye logo i brevpapir, kuverter og hjemmeside. Vi skal også have fundet et passende engelsk navn til foreningen, der skal koordineres med de andre medlemslande. Kontakten til medlemmerne: - Fortsat arbejde på at udvikle hjemmesiden, og få flere til at bruge den. Vi skal også have medlemmerne til at bruge debatsiden noget mere, og vi opfordrer arbejdsgrupperne til at lægge referater af deres møder ind på hjemmesiden, så alle kan se, hvad de arbejder med. Aktiviteter: - Der skal fortsat være 1-2 årlige medlemsmøder med et fagligt indhold. - Vi opfordrer til, at der holdes gang i de nuværende faglige arbejdsgrupper og hilser nye initiativer velkommen. Der ydes fortsat støtte til arbejdsgrupperne således giver vi p.t. årligt 500 kr. pr. gruppe. - Vi skal indlede planlægningen af Nordisk videreuddannelseskursus Arbejdet er i gang. 10

11 - Der arbejdes på at arrangere en medlemsrejse til de baltiske landes hovedstæder, hvor vi skal besøge udvalgte konserveringsværksteder. Arbejdet er i fuld gang. - Der arbejdes på at skabe tættere kontakt til VDR Landesgruppe Scleswig- Holstein konkret ved planlægning af et besøg på to sydjyske værksteder i løbet af året. - Der arbejdes på at arrangere en emnedag om konservator-professionen set i lyset af professionsdebatten. Konservatorernes øvrige kompetencer og værdi på det private arbejdsmarked ønskes belyst efter afskedigelserne i staten. Alternativ anvendelse eller en decideret omskoling af konservatorer? Økonomi: - Vi vil arbejde for, at foreningens økonomi stadig er sund og at vi har en rimelig arbejdskapital, der muliggør computeropgraderinger, øget aktivitet, afholdelse af møder m.m. Bulletin: - Fortsat udgivelse af Bulletin med en netbaseret opsamlingsudgave. Kommentarer og en løbende debat kan ske på Forum under NKF s hjemmeside. Det nye look og format samt mængden af debatskabende stof skal fastholdes. - Der skal satses på at få mere refererende stof om konservering bragt i Bulletin. Der foreslås referater (og annoncering) af DKF-kurserne og Konservatorskolens videreuddannelseskurser. Der satses på faste tilbagevendende sider med referater fra emnegrupperne. Politik og lobbyarbejde: - Der skal fortsat arbejdes politisk med at påvirke lovgiverne og andre til at inddrage konservatorerne og vores holdninger, i sager der vedrører bevaringen af kulturarven, uddannelsen af konservatorer eller forhold vedrørende udøvelsen af vores erhverv. - Oplægget til minimumsstandarder viderebehandles, efter at Kulturarvsstyrelsen nu har meldt tilbage, med kommentarer til oplægget. Derefter skal det ud i åben høring på værkstederne samt 11 museumsorganisationerne, før det igen overdrages til KUAS. - Der skal søges et tættere samarbejde med Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM) i forbindelse med nedsættelsen af netværksgrupper under DKM, hvor konserveringsfaglige spørgsmål bliver diskuteret (som foreslået på Fuglsømødet 2002). - Vi skal i samarbejde med fagforeningerne og museumsforeningerne arbejde for at museerne ikke sætter langtidsledige til at udføre konservering. - Sagen om Statens Arkivers Konserveringsværksted anses for at være afsluttet, så længe der ikke er politisk vilje til at ophjælpe situationen yderligere.

12 Nordisk Konservatorforbund skal have valgt ny forbundsrådsformand. Af Michael Højlund Rasmussen. Det samlede nordiske NKF ledes som bekendt af en forbundsrådsformand, der er valgt af et af de nordiske landes sektioner. For tiden beklædes posten af Eva Ringborg (NKF- S), men hendes 3-årige periode udløber med dette år Forbundsrådsformanden er formand for Forbundsrådet, der består af repræsentanter for de 5 nordiske sektioner. Som formand har man til opgave at koordinere fælles opgaver og tiltag. Således er Forbundsrådsformanden sammen med redaktøren, Maj Stief ansvarlig forudgivelsen af Meddelelser om Konservering og økonomisk ansvarlig for driften af den fælles hjemmeside. Derudover tager Forbundsrådsformanden initiativ til afholdelse af det årlige forbundsrådsmøde - NKF s generalforsamling. Posten som forbundsrådsformand får på skift mellem de enkelte sektioner - og det er nu blevet Danmarks tur. Vi skal have valgt en dansk konservator, medlem af NKF - gerne med nogle års erfaring i branchen og kendskab til fagets problemer og udfordringer. Posten er ulønnet, men rejser betales af Forbundet. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke beklæde posten. Alle opfordres hermed til at komme med forslag til personer, der menes at være egnede til posten. Forslag mailes, sendes eller telefoneres til bestyrelsen inden 1. november I løbet af efterår/vinter vil bestyrelsen opstille en kandidatliste, som siden forelægges Forbundsrådet til vedtagelse (jvf. de fælles vedtægter Stadgar ). Yderligere oplysninger fås hos formanden. Nyt om nkf-dk s studietur til Baltikum I juli 2003 var vi ca. 35 tilmeldte fra Island, Norge, Sverige og Danmark til nkfdk s studietur til Baltikum, hvilket var fuldt tilstrækkeligt til at kunne gennemføre turen i september Arrangementsgruppen var dog i mellemtiden løbet ind forskellige problemer, blandt andet manglende fondsstøtte, der ikke gjorde det muligt at afholde rejsen indenfor det anslåede budget. Vi gav derfor de tilmeldte muligheden for at beslutte, hvorvidt rejsen skulle afholdes i september 2003 eller i foråret 2004, hvilket gav os endnu en mulighed for at opnå fondsstøtte. Der var et klart flertal blandt de tilmeldte til at udskyde turen til foråret nkf-dk s arrangementsgruppe har derfor valgt at udskyde turen til foråret Vi har informeret vore værter i Baltikum om beslutningen og vender tilbage med yderligere information om turen og en dato for ny tilmelding i november Af hensyn til de, der får rejsen betalt af en institution lægges tilmeldingsfristen i december 2003, således at institutionens økonomi for 2004 kendes. Vi opfordrer naturligvis alle interesserede til at tilmelde sig. Informationen om turen herunder de præcise datoer for afholdelse og tilmelding - vil blive sendt ud via nkf-dk s mailingliste og direkte til de allerede forhåndstilmeldte til turen. Datoerne for turen og tilmeldingsfristen vil også blive annonceret på kalenderen. Er man ikke koblet på nkf-dk s mailingliste kan det ske på Information kan også fås hos Maj Ringgaard på eller Camilla Bastholm på Arrangementer via mailinglisten Arrangementer der afholdes i Bulletin s udgivelsesperiode, medtages ikke i Bulletin. I stedet udsendes oplysninger via nkf-dk s mailingliste. Den 1.oktober 2003 afholdtes et arrangement om Arbejderboligens farvevalg. 12 Betragt dette som endnu et påskud til at tilmelde dig mailinglisten straks på

13 nkf-dk arrangement: Politihistorisk Museum Kom og se: Der ligger en gammel politistation på Fælledvej i København - Station 6 står der på den grønne lygte, der hænger udenfor. I gamle dage var her et leben uden lige. Fulderikker lå og sang i detentionen, prostituerede talte deres sag for den vagthavende. Der blev ført protokol - og den er der faktisk endnu! Du kan se den i det gamle politikontor fra år Her sad betjentene og grublede over mystiske mordgåder og svigefuld svindel. Alt det kan du høre mere om, hvis du tager med på nkf-dk s rundvisning på Politihistorisk Museum. Du kan høre og se om: Mord Svindel Kunstbedrageri Opklaringsarbejde Uniformer Våben Færdsel Natteliv Besættelsestiden Og meget andet så tag med på den guidede rundvisning, der er arrangeret for os. Onsdag d. 26 nov. Kl. 17:00 Rundvisningen vil vare godt 2 timer. Pris for besøg og guidning er 35 kr. pr person, hvis vi bliver mindst 10 personer. Efter arrangementet vil vi gå hen og spise på en af de hyggelige cafeer på St. Hans Torv, som ligger lige ved siden af museet. Ses vi d. 26 nov. Kl. 17 på Fælledvej 20??? Tilmelding (med oplysning om man vil med ud at spise bagefter) til inden d Annonce B 26/03/03 12:06 Side 1 Storfagsreoler i et eller flere plan til opbevaring af store genstande Tegningsskabe til plancher, plakater og kalker Mobil-Reoler til malerier og arkivalier mm. SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store komplette indretninger. Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme rum til det færdige magasin kontakt os for yderligere information. STÅLREOLER ApS Højvangsvej Tølløse Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: 13

14 nkf-dk s arrangementer, referater Besøg på Det danske Filminstitut. Ar Vivi Lønborg Andersen 8.maj 2003 mødtes 10 veloplagte konservatorer på Naverland i Glostrup. Vi havde alle besvær med at finde ind, men det lykkedes at finde Jesper Stub Johnsen, Michael Bro, og Katja Rie Glud, som skulle gelejde os gennem eftermiddagen. Jesper lagde ud med en præsentation af forhistorien, hvor filmarkivet har haft til huse på Bagsværd Fort. Der løb vandet bogstavelig talt ned af væggene, så det kunne kun blive bedre. Det har taget 4 års hårdt benarbejde før det er lykkedes at få det nye magasin op at stå, for 10 mil. Fundet for de penge, viste det sig efter rundvisningen. Jesper viste os rundt i magasiner som varierede i temperatur fra 5 gr, til + 15 og med en RH på 30%. Alt var bygget så det kan flyttes et andet sted hen, da lokalerne kun er lejet for en 10 års periode. Der er blevet lavet store opgørelser over, hvor lang tid filmene kan holde sig, og de viser med al tydelighed, at ved at forbedre magasinforholdene kan man forlænge films levetid fra 25 i alm. kontormiljø over Bagsværd fort hvor de kan holde 75 år til 500 år i Naverland, og det betyder at en film fremover vil koste 127 kr.// året ( kr. / 500år) at holde i live under ordentlige forhold, hvorimod det ville koste kr. / film at lave en konservering og kopiering, som så oveni købet også skal opbevares til en sum oveni. Dette argument kunne ingen bevilgende myndigheder stå for, og godt for det. Magasinerne var meget delikate, og der er også indrettet konserveringsrum og rum registrering, kopiering og gennemsyn. Vi havde fornøjelsen af en krympet tegnefilm med ballonmennesker! Og en falmet reklamer med Keld og Dirch. Sjovt. Vi sluttede en spændende eftermiddag af med pizzaer. Af Annemette Bruselius Scharff Stadager brugsforening d. 28 maj 2003 En dejlig solskinsdag slut i maj, besøgte en lille udvalgt skare Frilandsmuseets nye brugsforening med tilhørende uddelerbolig, lager og forsamlingshus. Det er det første hus i museets nye andelslandsby, som nu, efter ca. 5 år, står færdig, og som både indvendigt og udvendigt er genskabt, som det så ud i og 40-erne. Huset lå oprindelig i Sundby på Falster, hvor det blev bygget til formålet i Vi blev vist rundt af museumsinspektør Rikke Ruhe, som gav os indblik i det omfattende projekt det har været at genskabe butik, lager og bolig, således som det så ud for over 50 år siden. Etablering af det omfattende og varierede varesortiment fra perioden med bl.a. ATA skurepulver og Madam Blå 14 kaffekander samt tidstypiske børster, sodavand og vinflasker mm har taget sin tid. Etiketter er blevet scannet og farvekopieret, kaffekander er

15 blevet retoucheret så de ser helt nye ud og nye børster er f. eks blevet fremstillet til formålet. Boligen er også ført tilbage til samme tidsperiode. Det har bl.a. medført at der er blevet tykt tidstypiske tapeter i limfarve samt fremstillet nye gardiner, der er en tro kopi af den tids populære trykte vistra gardiner (celluld). Interesserede kan læse mere om tekstilfremstillingen til Stadager Brugs på nationalmuseets hjemmeside: sw979.asp. Turen blev afsluttet med kage og kaffe i forsamlingshuset hvad kan være mere oplagt. Mange tak til Maj Ringgaard og Rikke Ruhe for et godt og informativt arrangement. 15

16 Kunstforfalskninger, kongres i Reykjavik, Island, den 4-7. juni 2003 Af Susan Ritterband. Pas på næste gang du beundrer et pragtfuldt maleri og er dybt imponeret over kunstnerens kompositoriske evner og gennemtænkte farvevalg. Måske er der slet ikke noget at beundre. Det kan sagtens være en forfalskning! Så er maleriet lige pludselig ikke længere genialt endsige unikt tværtimod. Nu er det udtryk for efterabning, manglende iderigdom og falsk udtryk for den samtid den prætenderer at være fra. Det er uærligt og misvisende. Det kan godt være, det er teknisk dygtigt udført og sindrigt udtænkt, men det er ikke kunst. Autentisk kunst viser noget om menneskets kulturarv er et vidnesbyrd og en kilde til dokumentation af menneskets udvikling og kunnen. Dette billede bliver mudret af forfalskninger. Derfor er indsatsen for at afdække forfalskninger vigtig. Det nyeste eksempel på forfalskninger er Den Store Forfalskningssag i Island, der verserer for øjeblikket, og har gjort det de sidste 5 år. En privat konservator bemærkede, at der var temmelig mange suspekte malerier af kendte, afdøde islandske kunstnere i omløb og henvendte sig til politiet. Politiet har beslaglagt ca. 170 malerier, og retssagerne kører stadigvæk. Foreløbig er der afsagt en dom i 1999 med fængselsstraf til ejeren af et galleri og et auktionshus for hans rolle i svindlen. Jon Stefansson, en af Islands største malere, er blandt de forfalskede kunstnere. Malerierne viser sig at være malet af hans danske samtidige Wilhelm Wils, og han har signeret dem med sit eget navn Wils. Så langt så godt. Et af malerierne kan spores til en auktion i Vejle, hvor maleriet af Wils blev solgt for kr og 10 dage senere i Island dukkede samme maleri op under navnet Jon Stefansson og blev solgt for kr Forfalskeren havde brugt tiden på at skrabe/slibe Wils signatur væk, dække området med en klat farve, og da farven ikke lige modsvarende andre farver i maleriet nå ja, så plettede han denne farve flere steder, så det kunne se rigtigt originalt ud. Derefter tilføjede han Jon Stefansson og solgte malerierne i dyre domme til godtroende islændinge. Suspekte malerier blev undersøgt ved hjælp af mikroskopiering og kalker, og man fandt tydelige spor af signaturen, der var skrabet væk. De nye farveklatter blev desuden analyseret ved hjælp af Fourier Transform Infrarød spektografi (FTIR) (mikroskopering med infrarød), og man fandt alkyd, hvilket ikke fandtes i originalfarven på Wils maleri. Alkyd bruges i bindemidler for at accelerere hastigheden af optørringsprocessen af oliefarven. Til afdækning af falsknerier er det i mange tilfælde overordentligt vigtigt at have solidt referencemateriale for at kunne lave en holdbar komparativ analyse. Det nytter f.eks. ikke at ens referencer enten er snævert geografisk afgrænset eller kun fra en enkelt periode af en kunstners oeuvre. En analyse af en metalgenstand fundet i 16 Spanien blev ved sammenligning med andre fund fra Spanien fundet falsk. Senere blev metalgenstanden analyseret i forhold til samme slags europæiske genstande og erklæret original. Ligeledes kan en kunstner gennem sit liv sagtens ændre både stil, teknik og materialer. Nogle såkaldte originale værker er lette at afsløre som falske ganske enkelt, fordi de er dårlige efterligninger. Men det argument kan ikke bruges i retten. Her kræves håndfaste resultater af analyser. Og det kan til tider være svært. Hvis forfalskningen er fremragende malet på et lærred fra samtiden og med pigmenter fra samtiden, kommer vi til kort med vores gængse afdækningsmetoder som farvesnitsananlyser, røntgen, og infrarøde spektogrammer. Det er derfor nødvendigt at supplere med kemiske analyser af f.eks. bindemidlets sammensætning, af forureningsmaterialer i både bindemiddel og pigmenter, af grunderingens indhold m.v. Ovenstående er en sammenfatning af nogle de over 20 indlæg, der blev holdt på NKF-islandske s konference om kunstforfalskninger i juni 2003 i Reykjavik. Vi var ca. 90 deltagere fra alle de nordiske lande samt enkelte fra andre lande. Ud over det faglige var der udflugter rundt i Islands meget fascinerende og enestående natur. For interesserede kan preprints købes ved henvendelse til Halldora Asgeirsdottir,

17 Arbejdsgrupper under nkf-dk Vi har i øjeblikket 7 grupper som laver et meget værdifuldt arbejde. Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde kan du bl.a. henvende dig til nedenstående personerne og høre nærmere. Møbler Poul Rasmussen Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Papir Henriette Berg Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Arkæologigruppen Dorthe Gramtorp Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Ramme Berit Møller Bommen Solrød Strand tlf Klima, udstilling og transport Maj Stief Aistrup Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede 2880 Lyngby Tlf Tekstiler Maj Ringgaard Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Magasin Lone Petersen Kulturhistoriske Museum Stemannsgade Randers Vi har desværre ikke mulighed for at kompensere økonomisk for folks deltagelse i arbejdet, men der er mulighed for at få refunderet op til 500 kr.pr.år til møderne mod at gruppen afleverer mindst 1 referat til Bulletin om året. nkf-dk s Tekstil emnegruppe Referat fra møde i tekstilgruppen mandag d. 5. Maj Mødet blev afholdt i Den Gamle By i Århus. Fremmødte var: Camilla Bastholm, Mette Humle Jørgensen, Mette Jensen, Signe Nygaard (ref.), Marianne Rasmussen, Maj Ringgård, Nina (finsk praktikant fra Nationalmuseet), Annemette Scharff og Karen Woer. Mødets emne var laminering af tekstiler og lime anvendt indenfor tekstilkonservering. Alle var blevet opfordret til at fortælle om deres erfaringer og eventuelt komme med et indlæg. Desuden ville der blive lejlighed til at se Karen Woer s nye tekstilværksted i Den Gamle By. Der blev en spændende og udbytterig dag, hvor ideer og erfaringer fløj gennem luften og ud af mange tangenter. Mødet var en smule autonomt og derfor svært at referere. Nedenstående er derfor forsøgt opdelt i emner. Erfaringer med laminering af tekstiler materialer På de forskellige værksteder er silkecrepeline og polyestercrepeline de mest benyttede materialer til laminering. Silkecrepeline er nem at indfarve og har ikke så stor styrke som polyester. Polyestercrepeline er svær at indfarve og er meget stærkt. 17 Herefter fulgte en diskussion af materialerne silke og polyester. Det blev diskuteret, hvorvidt polyesterens styrke var ønskværdig i konserveringssammenhæng. Silke er som tråd nemmere at sy med end polyester. Marianne Rasmussen havde erfaring med at bruge en kraftig tråd med en kerne af polyester belagt bomuld til nedlagt syning og påsyning af velcrobånd i forbindelse med konservering af gobeliner. Tråden var svær at arbejde med (den snoede sig). Ved sidste møde havde vi hørt om Eva Anthonsens indfarvningsforsøg med polyester, hvor farven males på støttestoffet og fikseres i en

18 trykkoger. Tekstilværkstedet i Brede havde en kopi af opgaven med: Eva Vibeke Anthonsen: Farvning af polyester med fokus på mulighederne for at opnå stabile indfarvninger vha. dampfiksering af dispersionsfarvestoffer: Semesteropgave, KH hold 13, Mette Jensen havde erfaringer med at bruge meget fin silketyl på forsiden af genstande, da den pga. den mere åbne struktur slører overfladen mindre end crepeline gør det. Samtidig har den derfor færre bindepunkter, hvilket kan være en ulempe. Bagsiden af genstanden kan lamineres med crepeline, således at det kun er på forsiden, man har færre bindepunkter. Silketyl kunne tidligere fås i England eller Frankrig; Mette Jensen og Marianne Rasmussen lå inde med navne på producenter (som måske stadig eksisterede). Nylontyl har en meget dårlig ældningsbestandighed og bruges derfor ikke i konserveringssammenhæng. På Nationalmuseet havde Joy Boutrup bestilt prøver af polyester, som lignede japanpapir i strukturen. Pga. omstruktureringerne på Nationalmuseet havde man endnu ikke lavet lamineringsforsøg med materialet, men formodentlig vil det sløre overfladen mindre end crepeline. Produktet hedder HOLYTEX og er bestilt til Nationalmuseet i tykkelsen 17 g/m2. En loddekolbe med spids kan bruges til at skære polyester. Ved rette temperatur kan man desuden varmeforsegle polyesteren. Joy Boutrup havde lavet forsøg med en speciel varmepen, som kan købes hos Panduro Hobby. Pennen har den ulempe, at man ikke kan styre temperaturen. I forbindelse med diskussion af valg af materialer fortalte Marianne Rasmussen, at de i Brede havde fået den farvemaskine, som vi hørte stod på ønskelisten ved forrige møde. Farvemaskinen kan farve 6 prøver ad gangen i nuancer. Desuden har farvemaskinen kapacitet til at farve større stykker enkeltvis. Erfaringer med laminering af tekstiler lime Eva Lilja fra skind- og læderværkstedet i Brede har været på kursus omhandlende laminering i USA. Pia Christensson, som arbejder på Frederiksdal i Helsingborg og underviser på Gøteborg Universitet i laminering af tekstiler, har været på samme kursus tidligere. Desværre var de begge forhindrede i at komme til mødet. Maj Ringgaard og Marianne Rasmussen havde en mappe med fra Eva Liljas kursus med forskellige lamineringsprøver, 18 hvor forskellige lime og koncentrationer var brugt. Maj Ringgaard havde korresponderet med Pia Christensson. PC havde aldrig brugt EP1, da den havde dårlige ældningsegenskaber. I stedet brugte hun Mowilith DMC 2 og Appretan MB extra. Disse er desværre blevet erstattet af produktet Mowilith DM2S, som PC ikke havde prøvet at bruge endnu. Til de fleste lamineringsopgaver anvender PC Lascaux 360 HV + Lascaux 498 HV. Disse er akryllime og har gode ældningsegenskaber. På Konservatorskolens bibliotek (nu konserveringsfagligt videnscenter) havde Maj Ringgaard bestilt emnelister omhandlende laminering af tekstiler. Disse lister bliver sendt pr. mail til de fremmødte. På listen fremgår det, at Pia Christensson har lavet et hæfte om laminering af tekstiler (1999). Hæftet findes på Konservatorskolens bibliotek.

19 Erfaringer om lime anvendt rundt omkring på værkstederne blev flittigt diskuteret. Karen Woer havde brugt Mowilith DM2 og DM5 men syntes, de var meget stive. Camilla Bastholm havde lavet forsøg med Mowilith limene og havde fundet, at selv meget lave koncentrationer var stive. På samme tid var ret høje koncentrationer nødvendigt for overhovedet at lime tekstiler sammen. På Konservatorskolen havde man brugt Mowilith lime med samme navn, som virkede mere fleksible. På trods af samme navn kan produkters sammensætning være ændret, hvilket hele tiden er et problem for konservatorer. Nina, den finske praktikant fra tekstilværkstedet i Brede, havde lavet forskellige forsøg med laminering. Hun havde fundet, at Mowilith limene havde de dårligste ældningsegenskaber. Lascaux 360 HV var meget klistret og Lascux 498 HV var meget stiv. Ved at blande de to i forholdet 1:1 fik hun de bedste resultater. Denne blanding havde også ifølge hendes forsøg de bedste ældningsegenskaber. Lascaux lime er termoplastiske lime som reagerer allerede ved ca. 50 grader celsius i modsætning til andre termoplastiske lime, som kræver højere temperaturer for at reagere. BEVA bruges af mange som lim på kraftigere tekstiler og på bemalede områder. Både som film og opløsning. Som opløsning er den i nogle tilfælde brugt til laminering. Mette Humle foreslog, at man i stedet for BEVA til limning af kraftigere tekstil kan bruge en lim, der hedder EVA-CON. Den bliver brugt indvendigt i æsker etc. i grafisk konservering. Se linket nedenstående, hvor EVA-CON beskrives: sundries16.html It has passed the Silver Tarnish Test and is less susceptible to acid hydrolysis than the more common PVA adhesives which can break down and emit Acetic Acid Vapours. These vapours can be particularly harmful to boxed items trapped in a microclimate. The resistance to hydrolysis of the EVACON-R is probably due to the random blocks of ethylene which affect the stereochemistry of the system. The incorporation of a small quantity of calcium carbonate also helps to stabilise the system. EVACON-R adhesive, is a Water Soluble, Non Plasticised, ph 7.5, Ethylene - Vinylacetate Copolymer Emulsion suitable for laminating papers and boards, boxmaking, envelopes and general bookbinding work. 19 Hos museumstjenesten kan man købe en lim, der hedder MATADOR, som efter sigende skulle være lig EP1 limen. EP1 består af 80 % PVAC og 20 % ethylen. Ifølge datablad fra museumstjenesten er MATADOR ligeledes en PVAC lim men formodentlig uden tilsætning af ethylen? I hvert fald er det ikke det samme produkt. Det har været et problem at skaffe EP1 lim, men Marianne Rasmussen havde en adresse med, hvor man kan købe EP1 lim: Produktet hedder: AIRFLEX EP1. Lot nr.: Limen kan købes hos: AIR PRODUCTS POLYMERS GmbH & Co KG Johannes-He-Strasse Burghausen Tyskland Tlf.: (49) Fax: (49) Annemette Scharff nævnte en artikel, hvor forskellige

20 PVAC-lime og akryllime undersøges og evalueres: Jane L Down et al.: Adhesive testing at the Canadian Conservation Institute an evaluation of selected poly(vinylacetate) and acrylic adhesives. Studies in Conservation. 41 (1996) pp Mette Humle spurgte, om der var nogen, der havde prøvet at bruge solvent activated glues i stedet for termoplastiske lime ved laminering? Annemette Scharff nævnte, at der havde været arrangeret et kursus i solvent activated glues på Konservatorskolen men det var desværre ikke blevet til noget. Det blev diskuteret, hvordan man kan laminere med opløsningsmidler i praksis. Der er et sundhedsmæssigt problem ved metoden, og den kan i hvert fald kun bruges på små genstande eller på små områder på genstande. Det blev diskuteret, hvorvidt man kunne bruge andre typer stivelse, hvor vand kunne bruges til at aktivere limen. Mange havde oplevet problemer med skjolder i forbindelse med opfugtning af genstande. Ved opfugtning kan man undgå at tekstilet suger fugt direkte ved at lægge det mellem lag af Goretex. Klimaet omkring genstanden kan i klimakamre styres med salte med ønskede ligevægtfugtigheder. Hvedestivelse gør genstandene meget stive og ufleksible. Maj Ringgaard fortalte om et foredrag, hun havde været til, hvor en polsk tekstilkonservator fortalte om et ophold i Japan hos japanske papirkonservatorer. Hun havde her arbejdet med japansk traditionel papirkonservering. Hun havde lavet forsøg med laminering af silke på silke og silke på papir med forskellige stivelsesklistre bl.a. modificeret hvedestivelse, risstivelse og lim udvundet fra tang. Hun havde lavet forsøg med optørring på en kari bari, som er en traditionel japansk tørreramme, hvor man limer stykker af papir som bund i et bestemt mønster. Hun havde fundet at optørringen på en kari bari gav størst formstabilitet, dog med de største dimensionsforandringer i begyndelsen af tørringsprocessen. Annemette Scharff fortalte, at der på Konservatorskolen havde været et kursus, hvor man lærte at bygge sin egen kari bari. Det blev diskuteret hvorvidt man kan anvende en kari bari i tekstilkonserveringssammenhæng. Mette Humle mente, at tekstiler efter vask er for våde til tørring på en kari bari. Det blev foreslået, at man lavede et efteruddannelseskursus på Konservatorskolen, hvor man inviterede den polske tekstilkonservator til at undervise. Evt. kunne kurset udformes som en workshop, hvor man fik prøvet forskellige ting af. Annemette Scharff fortalte at kurset, hvor man lærte at bygge en kari bari tog en uge, så måske kunne man være flere sammen om at bygge en kari bari og derved også have tid til at eksperimentere med at bruge den efterfølgende under kurset. Der var også forslag om at lave et efteruddannelseskursus i laminering. Evaluering af lamineringsmetoden og EP1 limen Laminering af tekstiler med EP1 er en metode, som man efterhånden har anvendt de sidste år. Det er derfor på tide med en evaluering af metoden og en undersøgelse af, hvordan de tekstiler, som er blevet lamineret for år tilbage, egentlig har det i dag. På tekstilværkstedet i Brede har man længe ønsket at foretage en registrering af bevaringstilstanden for genstande, som tidligere er behandlet med laminering med EP1 lim. Nogle af genstandene var blevet lamineret på varmebord, andre med strygejern eller varmespatel. Marianne Rasmussen og Maj Ringgaard viste lysbilleder af forskellige genstande, som var behandlet, og undervejs blev det diskuteret, hvilke ting man kunne overveje at medtage under en registrering af bevaringstilstanden. Hvordan er konserveringen foretaget? Hvornår, hvilken lim, hvilken koncentration, med nedlagt syning eller uden nedlagt syning, hellaminering eller partiel laminering, foretaget på bagside, forside eller på begge sider 20

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Scramasax

Vedtægter for Scramasax Vedtægter for Scramasax Forening for håndværk, klædedragter og krigskunst. Paragraf 1 : Foreningens navn er Middelalderforeningen Scramasax og den hører hjemme i Odense Kommune. Navnet Scramasax er forbeholdt

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5 NYHEDSBREV I 2013 SCLEROSEFORENINGEN LOKALAFDELING NORDVESTSJÆLLAND HVA SKER DER? Indhold Kalender/overblik til køleskabslågen side 2 Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3 Lidt kort & rigtig godt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1

BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1 BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1 Bulletin NKF-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere