BULLETIN Nr. 69 Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1"

Transkript

1 BULLETIN Nr. 69 Oktober

2 Bulletin nkf-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af nkf-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen. Ansvarshavende redaktør: Susan Ritterband Gungevej Hvidovre Øvrig redaktion: Christina Henningsen Karin Wegener Tams Martin Bernsted Indlæg til Bulletin sendes uformateret på diskette, CD, eller via til den ansvarshavende redaktør. Hjemmesider: Fællesnordisk hjemmeside: IT-ansvarlig og webredaktør: Jens Aagaard Oplag:400 Skrifttype: Century Schoolbook Tryk Nørrebros Bogtryk og Grafisk Center Næste deadline 1. februar Opfordring! Tilmeld dig nkf-dk s mailingliste og bliv løbende informeret (fremgangsmåde er beskrevet på hjemmesiden Følg også med på den fælles nordiske hjemmeside: Opfordring! Brug hjemmesiden og følg med i vores faglige univers. Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Suppleanter: Repræsentant i ECCO: 2 Michael Højlund Rasmussen, formand. Vejle Amts konserveringsværksted H.O.Wildenskovsvej 22 Brejning, 7080 Børkop Tlf Karen Borchersen, næstformand Konservatorskolen Esplanaden København K. Tlf Vivi Lønborg Andersen, kasserer Arbejdermuseet Rømersgade København K. Tlf Susan Ritterband, ansvarshavende redaktør af Bulletin Gungevej Hvidovre Tlf Maj Ringgaard Frilandsmuseet Højskolevej Kgs. Lyngby tlf Camilla Bastholm, Martin Bernsted, Redaktør af Meddelelser om Konservering : Revisorer: Helle Strehle, Maj Stief Aistrup, Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk nkf-dk s bestyrelse

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Leder 3 Formandens beretning 4 Generalforsamling, referat 6 nkf-dk s arrangement på biblioteket, referat 9 Arbejds-og strategiplan 10 Ny formand til NKF 12 nkf-dk s arrangement til Baltikum 12 nkf-dk s arrangement til Politihistorisk museum 13 Besøg på filminstituttet, referat 14 Besøg på Frilandsmuseet 14 Kongres i Island, referat 16 Arbejdstrupper under nkf-dk 17 Tekstilemnegruppen, referat og nyt møde 17 Klima-udstilling og transportgruppen,referat 22 Udregning om bevaring af kulturarven, anmeldelse 24 Nye initiativer på bevaringsområdet 28 Kursus om farver 29 Emnedag om poluyesterstoffer 29 EnCore 30 Meddelelser om Konservering 31 Leder Hvor står faget nu? Formand, Michael Højlund Rasmussen Det er en besynderlig tid, vi lever i. På den ene side oplever vi for første gang i mange år en offentlig interesse og politisk debat om bevaringen af kulturarven og på samme tid oplever vi de værste nedskæringer på området. Når man har deltaget i debatten og med tilfredshed har kunnet konstatere, at vore synspunkter er blevet hørt og politikerne har erkendt et offentlig ansvar overfor bevaringen af museernes samlinger, er det beskæmmende på samme tid at opleve resultatet af regeringens besparelser, der som bekendt har resulteret i fyringer og en værkstedsnedlæggelse. Det er glædeligt og trist på samme tid. Nedskæringerne har vi omtalt tidligere, og det eneste vi kan gøre er fortsat at påpege behovet for at få fyldt de huller, som afskedigelserne har efterladt. Institutionerne har brug for al den vidensressource, de kan få. Behovet for indsigt, forskning og handling er ikke faldet i takt med bevillingerne. Men hvad er det for positive ting, der er sket på det sidste, og som får mig til at se lysere på fremtiden end der hidtil har været grund til? Rapporten om bevaring af kulturarven har fået en positiv modtagelse af såvel kolleger, museumsfolk som politikere (se anmeldelsen side 20). Der er oveni købet politisk enighed om at udmønte en del af anbefalingerne allerede fra finansloven 2004 for så vidt angår den præventive bevaring på de statslige institutioner. Det er godt. Derudover har en række partnere under den europæiske standardiseringsorganisation CEN taget initiativ til at udarbejde standarder for bevaring af kulturarv. Fra dansk side deltager vi aktivt, og nkf-dk har besluttet at slutte sig til den arbejdsgruppe, som er blevet nedsat af en række kolleger og med hjælp fra Dansk Standard. Danmark kommer således til at indtage en ledende rolle i det kommende europæiske standardiseringsarbjede på bevaringsområdet (se side 24). 3

4 Endelig er der rektor, René Larsens tanker om oprettelse af et kompetencecenter, der skal samle og formidle al viden og kompetence indenfor bevaringsområdet til såvel offentlige institutioner, styrelser, organisationer og private. Et sådant center giver fornyet håb om, at konservatorerne endelig kan træde ud af rollen som servicepersonale og markere en selvstændig profil i forhold til de partnere vi samarbejder med. Et andet initiativ der støtter denne udvikling er lanceringen af de to netværksgrupper under DKM, som netop er ved at blive dannet. Det er et vigtigt skridt fremad for de mange museumstilknyttede konservatorer, der ofte har været henvist til at se bevaringen nedprioriteret i forhold til museernes øvrige opgaver. Nu bliver der mulighed for en seriøs og løbende dialog mellem de samlingsansvarlige og de udøvende bevaringsfolk. Nu er der jo i første omgang ikke mange nye stillinger at se frem til i de nævnte initiativer, men de viser ganske tydeligt, at bevaringen er på dagsorden, og at konservatorerne bliver hørt, når vi tager positive og fremadrettede initiativer. Og det er et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Det gælder derfor om at fastholde initiativet og udnytte de muligheder, der gives det vil være forudsætningen for at tilbageerobre, hvad der nylig er tabt! Formandens beretning Af Michael Højlund Rasmussen Efter generalforsamlingen 2002 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Michael Højlund, formand; Karen Borchersen, næstformand og sekretær; Vivi Lønborg Andersen, kasserer, Susan Ritterband, redaktør af Bulletin. Jens Aagaard, der efter en årrække som bestyrelsesmedlem trådte tilbage fortsætter som ITansvarlig og web-master. I stedet blev Maj Ringgaard indvalgt som nyt medlem. Robert Larsen og Camilla Bastholm Jensen blev valgt som suppleanter. Revisorerne Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk blev genvalgt. Bestyrelsen har udpeget Helle Strehle som foreningens repræsentant i E.C.C.O. Bestyrelsens arbejde - Også i år kan foreningen notere sig et overskud, der dels skyldes en øget medlemstilgang og dels begyndende tilbagebetaling af lånet til Meddelelser om Konservering. Til gengæld budgetteres der til næste år med tilsvarende udgifter. Vivi Lønborg vil orientere nærmere. Arbejds- og strategiplanen følges så vidt det er muligt afhængigt af den løbende prioritering af emnerne: - Igen i år har vi oplevet nedskæringer med afskedigelser af kolleger til følge ikke mindst på Nationalmuseet. Vi har ikke taget til genmæle, da vi dels tidligere har ytret os i forbindelse med nedlæggelsen af Statens Arkivers værksted (senest ved et møde med afdelingschef, Steen Kyed, Kulturministeriet), og dels fordi mange andre debattører og journalister i pressen har understreget betydningen af vores virksomhed. Sagen vakte stor opmærksomhed i vore internationale organisationer, der sendte protestskrivelser til 4 Kulturministeren. Den er nu rent politisk, og vi kan ikke gøre mere. Spørgsmålet om konsekvenserne af nuværende og tidligere nedskæringer er blevet behandlet i den nyligt udkomne Rapport om Kulturarven (om bevaringen af den fysiske kulturarv og den elektroniske kulturarv), som fremover vil udgøre et fundament for de politiske dispositioner på bevaringsområdet. Det er en bedrift at vores arbejdsområde endelig er kommet på den kulturministerielle dagsorden.. Jeg har i årets løb deltaget i en arbejdsgruppe under Kulturministeriets udvalg til udredning af bevaringsforholdene for den fysiske kulturarv, og bestyrelsen har med tilfredshed noteret sig, at mange af de problemstillinger og anbefalinger, som vi har bidraget med er blevet nævnt i rapporten. En stor tak rettes til

5 Konservatorskolens rektor, René Larsen for på bedste vis at have repræsenteret bevaringsområdet i udvalgsarbejdet Rapporten er et godt redskab for den fremtidige planlægning af bevaringsindsatsen på institutionerne. - Arbejdet med minimumsstandarderne er nu kommet i skred men ikke mere end at der stadig arbejdes på formuleringer i nært samarbejde med Kulturarvsstyrelsen (KUAS). Hvordan de tænkes implementeret er fortsat uafklaret. - På Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings (DKM) årsmøde på Fulgsø i november 2002 fik vi lejlighed til at fremlægge enkelte af de vigtigste punkter i anbefalingerne til Rapport om Kulturarven samt et indlæg om amtskonserveringernes rolle i lyset af strukturkommissionens arbejde med en fornyelse af det lokale selvstyre. Det blev endvidere understreget, at nkfdk gerne ville indgå i et netværkssamarbejde vedr. bevaring under DKM. - De statslige nedskæringer har også påvirket efteruddannelsestilbudene, og Konservatorskolen og Dansk Konserveringspersonales Fællesudvalg (DKF) har måttet vente længe på tilkendegivelser om, hvorvidt de kunne gennemføre deres kurser. Det er nu blevet udmeldt, at bevillingerne fortsætter om end i begrænset omfang en sejr som må tilskrives massive protester fra brugerne. nkf-dk er blevet spurgt, om vi vil udpege en repræsentant til Konservatorskolens efteruddannelsesudvalg, og vi er i gang med at finde en person, der vil det. - For ganske nylig har KUAS fremsendt spørgeskemaer til en undersøgelse af behovet for efteruddannelse på museerne, og vi har indleveret et høringssvar. - Desværre har vi p.g.a. af den aktuelle bevaringsdebat måttet skubbe enkelte punkter i baggrunden. Det gælder opfordringen til et tættere samarbejde med de nordtyske kolleger fra VDR s Ländergruppe i Schleswig- Holstein, hvor vi har haft konkrete planer for en invitation til et møde i det sønderjyske. Det vil blive gennemført engang i efteråret, såfremt der er tilslutning til det. - På samme måde har vi måttet udskyde nedsættelsen af et optagelsesudvalg for ordinære medlemmer. Det var et punkt, der blev lovet gennemført i forbindelse med vedtægtsændringerne sidste år. Vi har behandlet årets ansøgninger i bestyrelsen, og vi vil som noget af det første få sammensat udvalget, så det kan fungere fra det nye år. Derudover er reformen af vores vedtægter udsat, og arbejdet med introduktionsfolderen er udsat til en mere målrettet hvervekampagne i forbindelse med næste afgang på Konservatorskolen. Bulletin Susan Ritterband fortsætter ufortrødent arbejdet med udgivelsen af Bulletin og nu i et større format. Det har visse oplagte fordele, da der nu bliver plads til mere tekst og større billeder. Der udgives fortsat to Bulletin om året. Susan og hendes redaktionelle team takkes igen i år for deres indsats. 5 Nordisk Konservatorforbunds Forbundsråd (FR) De største landvindinger i det fælles nordiske samarbejde er nok, at der er blevet lavet en fælles nordisk hjemmeside med støtte fra Nordisk Kulturfond. De enkelte sektioner har også bidraget økonomisk nu mangler bare, at medlemmerne bruger den. Der har for nylig været afholdt et møde mellem Forbundsrådsordfører, Eva Ringborg og redaktørerne af Meddelelser om Konservering (MoK), hvor også jeg var til stede. Her blev der indgået aftale om en række praktiske og økonomiske forhold vedr. udgivelsen af bladet. På det seneste forbundsrådsmøde i Oslo september 2002, måtte vi desværre udsætte den endelige afgørelse af publikationssprog vores holdning er fortsat, at vi bør gå tilbage til skandinavisk. Desuden blev der forespurgt, om der er nogen fordel i at udgive MoK som elektronisk tidsskrift. Begge punkter forventes afgjort på det kommende FR-møde. På FR-mødet i Oslo blev der endelig vedtaget en køreplan for afviklingen af det danske lån til MoK. Over en 5 års periode de øvrige sektioner samlet tilbagebetale halvdelen af lånet ifølge indbyrdes aftale. E.C.C.O Helle Strehle varetager på bedste vis vore interesser i E.C.C.O. Her har hun i marts 2003 deltaget i den årlige generalforsamling i Bruxelles. Der arbejdes fortsat med opgradering af de professionelle retningslinier. Et andet vigtigt punkt er forslaget om en europæisk standard (CEN) for bevaring, som der netop er taget initiativ til. Her forventes

6 E.C.C.O at bidrage. Helle vil orientere nærmere om E.C.C.O. Arrangementer - Arbejdsgrupperne fungerer mere eller mindre aktivt. Der har kun været referater i Bulletin fra Klima, Transport & Udstillingsgruppen samt Tekstilgruppen. Der er også andre grupper, der har været aktive, men de har ikke leveret noget referat og så er det jo svært at vide, hvad der foregår. - Magasingruppen afholdt i august 2002 et meget velbesøgt og veltilrettelagt seminar om erfaringer og aktuelle planer for fælles magasiner. Mødet blev arrangeret af Lone Petersen i Randers og må betegnes som en udpræget succes. - Derudover har der været afholdt 2 arrangementer i løbet af efteråret Et besøg i Sct. Olai Kirke, Helsingør med Robert Larsen og Stephanie Noerbel som rundvisere. Siden talte Jørgen Vinther om varmedesinfektion på Flynderupgård. Det blev også til et sidste besøg på Statens Arkivers Konserveringsværksted, København ved Leif Mortensen. Begge arrangementer var godt besøgte. Forårets arrangementer bliver afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen. Rejsen til Baltikum er stadig under planlægning. Desværre kunne den ikke afholdes i foråret og vil formentligt finde sted omkring 2.uge i september. Maj Ringgaard orienterer nærmere. Det har været et meget aktivt år, hvor det politiske arbejde har været i front, og hvor mere nære aktiviteter har måttet vige. Det er både godt og skidt. Selvom det er vigtigt at være med, når der sker noget på det politiske plan, så må det ikke gå ud over de aktiviteter, der binder os sammen det faglige fællesskab. For bestyrelsen har der været lidt for meget at se til i betragtning af, at NKFarbejdet er baseret på en frivillig indsats. Det har været hårdt at se kolleger blive afskediget og i det hele taget konstatere en mærkbar fortvivlelse blandt medlemmerne. Selvom der på det politiske område kan skimtes nogle lyspunkter langt fremme, så oplever vi ikke desto mindre, at der fortsat skal kæmpes for en øget synlighed og respekt for vores ekspertise. Det kan vi opnå på mange måder men først og fremmest gennem fagligt sammenhold og øget selvværd. Medlemstallet primo april 2003 er: 235 ordinære, 57 associerede, 6 æresmedlemmer, 21 institutioner. Referat af generalforsamlingen d Af Karen Borchersen Antal deltagere 17 heraf 16 ordinære medlemmer Dagsorden: 0. Valg af dirigent 1. Formandens beretning E.C.C.O Arrangementer 2..Regnskabsaflæggelse og budget 3. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer optagelse af ordinære medlemmer 4. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant. På valg er formand, 6 Michael Højlund Rasmussen (modtager genvalg), Vivi Lønborg Andersen & Susan Ritterband (modtager begge genvalg), suppleant, Robert Larsen (modtager ikke genvalg). 5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant 6. Meddelelser om Konservering 7. Nordisk Videreuddannelse 8. Eventuelt Ad 0) Som dirigent blev Lise Ræder Knudsen valgt med akklamation. Ad 1) Michael Højlunds formandsberetning ses andet sted i bladet. Karen Stemann kommenterede at Nationalmuseets ledelse har været medvirkende til den store pressedækning på vores fag. Michael tilføjede at han havde været til et møde med kontorchef Steen Kyed bl. a. omkring NKF s rolle i forbindelse med høringer på bevaringsområdet. Kuas (Kulturarvsstyrelsen) har i foråret iværksat en undersøgelse af behovet for efteruddannelse på museernes område, nkf-dk er blevet hørt. Foreningens høringssvar kan læses i Bulletin. Herefter kunne formandens beretning vedtages med akklamation. Herefter kunne Helle Strehle berette fra ECCOs generalforsamling. E.C.C.O har for tiden en bestyrelse som er meget aktiv bl. a. i EU og Europarådet, omkring kultur og uddannelse, herunder europæiske standarder. Der er nedsat en bevaringskomite med E.C.C.O som bisidder. Et af målene er at lave en standard for hvem der må udføre konservering.

7 7

8 Man diskuterede også ECCOs guidelines, og fik vedtaget at kravene til hvad man kan kalde en konservator skal være en 5-årig uddannelse. Dette er retningsgivende og skal bruges i arbejdet på at få et EU direktiv omkring en definition af vores profession med henblik på en autorisation. Maj Ringgaard fremlagde arrangementskomiteens planlagte tur til Baltikum som er placeret i uge 37 som er den 2. uge i september måned. Man arbejder med en pris på 4500 til 5000 kr. Der er omkring 20 danske medlemmer der har ytret interesse for turen. Men der arbejdes på at skaffe flere deltagere fra de andre medlemslande. Bestyrelsens arbejds- og strategiplan blev delt ud. Den er meget lang (se andet steds i bladet) hvilket skyldes at bestyrelsen har sat sig mange mål. Et nyt mål på planen er at arrangere en emnedag omkring professionen herunder alternativ brug af konservatorer. Ad 2) Vivi fremlagde regnskabet og budgettet som var publiceret i Bulletin. I 2002 havde foreningen et overskud på , 82 kr., dette er bl.a. opstået på grund af flere nye medlemmer. Det skal dog anføres at Bulletin er blevet dyrere og at ECCOs jubilæumsnummer var meget dyrt at sende ud. Regnskabet blev godkendt med akklamation. Bestyrelsen har valgt at budgettere med underskud i år, da vi har en slat på kistebunden. Da årets kongres ligger på Island må påregnes større udgifter end normalt (Der er kongres hvert 3. år). Det skal anføres at den fælles nordiske hjemmeside regnskabsteknisk er lagt hos den danske afdeling, men at der er indgået skriftlig aftale med forbundsrådsordførende Eva Ringborg om at et evt. underskud skal deles solidarisk. Budget blev vedtaget uændrede kontingenttakster. Ad 3) Karen Borchersen fremførte bestyrelsens forslag til tilføjelse til vedtægternes paragraf 2. Det tillades kun ordinære medlemmer at titulere sig som medlem af nkf-dk. Misbrug vil medføre eksklusion. Efter en kort diskussion blev forslaget vedtaget med en formuleringsændring idet vil blev erstattet med kan, således at formuleringen blev: Det tillades kun ordinære medlemmer at titulere sig som medlem af nkf-dk. Misbrug kan medføre eksklusion. Michael Højlund Rasmussen forklarede at bestyrelsens løfte om at nedsætte et bedømmelsesudvalg ikke var blevet indfriet, og at bestyrelsen derfor selv havde set på ansøgernes materiale. På den baggrund kan følgende medlemmer indstilles til ordinært medlemsskab: Karen- Marie Henriksen, Silje Nome, Ulla Bøgvad Kejser, Mette Marie Aaes, Trine Sørensen, Michel Malfilâtre, Vibeke Eir; Katrine Minddal, Ion Meyer,Ornella Marin Scarpa, Mette Sørensen og Torsten Meinert Jensen hvilket blev vedtaget. Yderligere to medlemmer havde søgt om ordinært medlemskab indenfor tidsfristen men kunne ikke indstilles. Dette blev ligeledes godkendt af generalforsamlingen. 8 Ad 4) Formanden Michael Højlund stillede op og blev genvalgt med akklamation. Vivi Lønborg og Susan Ritterband blev ligeledes genvalgt. Som suppleant nyvalgtes Martin Bernsted i stedet for Robert Larsen der trådte ud efter mange års tro tjeneste. Ad 5) Valg af revisorer og revisorsuppleant. De nuværende revisorer Karin Tams og Lin Spåbæk samt revisorsuppleant, Maj Stief blev alle genvalgt. Ad 6) Maj Stief fortalte at sproget efter næste forbundsrådsmøde skal tilbage til skandinavisk. For øvrigt mener vi at karthago bør ødelægges Den danske generalforsamling udtrykte at sproget skal tilbage til skandinavisk, med engelsk resume. Maj fremførte herefter sine argumenter for at Meddelelser stadig skal udgives som et trykt blad. Generalforsamlingen støttede dette. Ad 7) I 2004 skal nordisk videreuddannelse finde sted i Danmark. Magasingruppen som holdt et meget vellykket arrangement i efteråret 2002 foreslog at magasiner/ præventiv konservering blev emnet hvilket blev vedtaget. Ad 8) Eventuelt: Helle Strehle fortalte om problemerne i Irak. Hvad kan Unesco gøre og hvad kan Danmark gøre (man må i den forbindelse huske at vi er krigsførende nation).

9 Arrangement inden generalforsamlingen. A38 og KVIC Referat af Susan Ritterband. A38 er godt for fordøjelsen. I hvert fald når kunsthistoriker fra konservatorskolen Elisabeth Kofod-Hansen fortæller om A38 s bygningshistorie. Det gjorde hun umiddelbart før vores generalforsamling den 26.april. A38 ligger i Amaliegade 38, og er det helt nye bibliotek på konservatorskolen. Elisabeth Kofod-Hansen fortalte med stor indsigt og på en så fængslende måde, at alle deltagerne var tilbage i slutningen af 1700 tallet. Bygningen er enestående som et lærdommens tempel. Det er det første offentlige tilgængelige bibliotek i Danmark. Den første samling af bøger, som dette bibliotek havde, blev grundlagt af Johan Frederik Classen (død i 1792). Lillebroderen tegnede bygningen, der skulle huse brormands bøger af overvejende naturvidenskabelig art. Som amatørarkitekt opførte han en tung nyklassicistisk bygning på en bar plet mellem andre eksisterende bygningsværker. Interiøret er i tidens løb blevet ændret, så det kom til at fremstå noget lettere end det oprindelige. Som det smukke rum ser ud i dag, har det stået siden midten af tallet. Bygningen har været anvendt som universitetsbibliotek, og mens Diamanten var under opførelse brugte Det kgl. Bibliotek stedet. Lise Marie Kofod er den meget charmerede og hjælpsomme bibliotekar, som hellere end gerne vil bistå med sin kompetente assistance. Hun fortalte om KVIC (konserveringsfaglig videnscenter). Enhver kan ringe ( ) eller maile til hende eller komme forbi med spørgsmål af (næsten) enhver art. Hun og hendes kollegaer kan hjælpe med at skaffe artikler, søge på nettet, fotokopiere, finde udlåns bøger på andre biblioteker, lave emnelister til faglige temadage, sende nyhedsservice hver 2. eller 3. måned (man skal selv melde sig til), SPOT - specifik emneovervågning mm. Hun vil gerne være med til at oprette læsekredse, hvor tidsskrifter cirkulerer. Har DU nogle ideer til hvordan biblioteket ellers kan bruges, så må du endelig kontakte Lise Marie. Åbningstider: mandag fredag kl.9-16, torsdag kl BRUG BIBLIOTEKET for din egen skyld og for det økonomiske tilskuds skyld. 9

10 Arbejds- og strategiplan for nkf-dk Af bestyrelsen Bestyrelsen har her opstillet en række emner og projekter hvoraf nogle allerede er i gang. De er inddelt i målsætninger vedrørende Forbundet og Den Danske Afdeling, som tillige er underdelt i emner. De enkelte emner og projekter udtrykker bestyrelsens ønsker til det fremtidige arbejde et arbejde som bestyrelsen gerne ser realiseret i et tæt samarbejde med medlemmerne. Den kursiverede tekst er nye formuleringer. Løbende overordnede målsætninger i forhold til Nordisk Konservatorforbund: - Der skal stadig arbejdes for, at nordiske fællesskab i foreningen fortsat skal styrkes med fællesinitiativer og bedre kontakt sektionerne imellem. - Vi vil fremover arbejde stærkere for, at foreningen bliver en egentlig faglig interesseorganisation eller en brancheforening. Det skal dels ske som et led på vejen til en højere grad af professionalisering af faget og dels som en styrkelse af foreningen generelt. Vi ønsker at følge tendensen i E.C.C.O., der netop arbejder for disse mål. - Fremover vil foreningen være rettet lige så meget mod Europa som mod Norden sådan er verden lige nu, og derfor må vi engagere os mere i de problemstillinger, der formuleres via organisationer som E.C.C.O., ENCoRE m.fl. - Akademiseringen af faget er en realitet som nkf-dk støtter udfra tanken om fælles standarder for uddannelse af konservatorer i EU. Omvendt må der arbejdes for at fastholde kontakten med restaureringshåndværket og støtte initiativer til opgradering og videreuddannelse indenfor dette. Akademiseringen må ikke føre til en uhensigtsmæssig opsplitning af faggrupper. - Den fælles nordiske nkf hjemmeside er nu en realitet. Der vil fortsat være behov for ændringer som f.eks. en engelsk version. - NKF skal fortsat udgive bladet Meddelelser om Konservering. Det skal hvile økonomisk i sig selv, og finansieringen skal deles ligeligt mellem de nordiske lande og ikke som nu hvile på fortrinsvis danske bidrag. Arbejdsplan for Nordisk Konservatorforbund Den Danske Afdeling: Administrativt: - Vedtægterne skal ændres med henblik på at optimere formålsparagraffen, optagelseskriterierne for ordinære medlemmer samt overveje eksklusionsparagraffer. - Vi skal have formuleret en forretningsorden, der udover at fastlægge retningslinier for bestyrelsesarbejdet tillige fastholder bestyrelsen på tidligere vedtagne principper og holdninger, som ikke tydeligt fremgår af vedtægterne. - Der skal hurtigst muligt nedsættes et optagelsesudvalg (til behandling af ordinære medlemskaber) i henhold til vedtægterne. - Bestyrelsen vil snarest udpege en repræsentant til Konservatorskolens efteruddannelsesudvalg. - Vi skal have indarbejdet det nye logo i brevpapir, kuverter og hjemmeside. Vi skal også have fundet et passende engelsk navn til foreningen, der skal koordineres med de andre medlemslande. Kontakten til medlemmerne: - Fortsat arbejde på at udvikle hjemmesiden, og få flere til at bruge den. Vi skal også have medlemmerne til at bruge debatsiden noget mere, og vi opfordrer arbejdsgrupperne til at lægge referater af deres møder ind på hjemmesiden, så alle kan se, hvad de arbejder med. Aktiviteter: - Der skal fortsat være 1-2 årlige medlemsmøder med et fagligt indhold. - Vi opfordrer til, at der holdes gang i de nuværende faglige arbejdsgrupper og hilser nye initiativer velkommen. Der ydes fortsat støtte til arbejdsgrupperne således giver vi p.t. årligt 500 kr. pr. gruppe. - Vi skal indlede planlægningen af Nordisk videreuddannelseskursus Arbejdet er i gang. 10

11 - Der arbejdes på at arrangere en medlemsrejse til de baltiske landes hovedstæder, hvor vi skal besøge udvalgte konserveringsværksteder. Arbejdet er i fuld gang. - Der arbejdes på at skabe tættere kontakt til VDR Landesgruppe Scleswig- Holstein konkret ved planlægning af et besøg på to sydjyske værksteder i løbet af året. - Der arbejdes på at arrangere en emnedag om konservator-professionen set i lyset af professionsdebatten. Konservatorernes øvrige kompetencer og værdi på det private arbejdsmarked ønskes belyst efter afskedigelserne i staten. Alternativ anvendelse eller en decideret omskoling af konservatorer? Økonomi: - Vi vil arbejde for, at foreningens økonomi stadig er sund og at vi har en rimelig arbejdskapital, der muliggør computeropgraderinger, øget aktivitet, afholdelse af møder m.m. Bulletin: - Fortsat udgivelse af Bulletin med en netbaseret opsamlingsudgave. Kommentarer og en løbende debat kan ske på Forum under NKF s hjemmeside. Det nye look og format samt mængden af debatskabende stof skal fastholdes. - Der skal satses på at få mere refererende stof om konservering bragt i Bulletin. Der foreslås referater (og annoncering) af DKF-kurserne og Konservatorskolens videreuddannelseskurser. Der satses på faste tilbagevendende sider med referater fra emnegrupperne. Politik og lobbyarbejde: - Der skal fortsat arbejdes politisk med at påvirke lovgiverne og andre til at inddrage konservatorerne og vores holdninger, i sager der vedrører bevaringen af kulturarven, uddannelsen af konservatorer eller forhold vedrørende udøvelsen af vores erhverv. - Oplægget til minimumsstandarder viderebehandles, efter at Kulturarvsstyrelsen nu har meldt tilbage, med kommentarer til oplægget. Derefter skal det ud i åben høring på værkstederne samt 11 museumsorganisationerne, før det igen overdrages til KUAS. - Der skal søges et tættere samarbejde med Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM) i forbindelse med nedsættelsen af netværksgrupper under DKM, hvor konserveringsfaglige spørgsmål bliver diskuteret (som foreslået på Fuglsømødet 2002). - Vi skal i samarbejde med fagforeningerne og museumsforeningerne arbejde for at museerne ikke sætter langtidsledige til at udføre konservering. - Sagen om Statens Arkivers Konserveringsværksted anses for at være afsluttet, så længe der ikke er politisk vilje til at ophjælpe situationen yderligere.

12 Nordisk Konservatorforbund skal have valgt ny forbundsrådsformand. Af Michael Højlund Rasmussen. Det samlede nordiske NKF ledes som bekendt af en forbundsrådsformand, der er valgt af et af de nordiske landes sektioner. For tiden beklædes posten af Eva Ringborg (NKF- S), men hendes 3-årige periode udløber med dette år Forbundsrådsformanden er formand for Forbundsrådet, der består af repræsentanter for de 5 nordiske sektioner. Som formand har man til opgave at koordinere fælles opgaver og tiltag. Således er Forbundsrådsformanden sammen med redaktøren, Maj Stief ansvarlig forudgivelsen af Meddelelser om Konservering og økonomisk ansvarlig for driften af den fælles hjemmeside. Derudover tager Forbundsrådsformanden initiativ til afholdelse af det årlige forbundsrådsmøde - NKF s generalforsamling. Posten som forbundsrådsformand får på skift mellem de enkelte sektioner - og det er nu blevet Danmarks tur. Vi skal have valgt en dansk konservator, medlem af NKF - gerne med nogle års erfaring i branchen og kendskab til fagets problemer og udfordringer. Posten er ulønnet, men rejser betales af Forbundet. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke beklæde posten. Alle opfordres hermed til at komme med forslag til personer, der menes at være egnede til posten. Forslag mailes, sendes eller telefoneres til bestyrelsen inden 1. november I løbet af efterår/vinter vil bestyrelsen opstille en kandidatliste, som siden forelægges Forbundsrådet til vedtagelse (jvf. de fælles vedtægter Stadgar ). Yderligere oplysninger fås hos formanden. Nyt om nkf-dk s studietur til Baltikum I juli 2003 var vi ca. 35 tilmeldte fra Island, Norge, Sverige og Danmark til nkfdk s studietur til Baltikum, hvilket var fuldt tilstrækkeligt til at kunne gennemføre turen i september Arrangementsgruppen var dog i mellemtiden løbet ind forskellige problemer, blandt andet manglende fondsstøtte, der ikke gjorde det muligt at afholde rejsen indenfor det anslåede budget. Vi gav derfor de tilmeldte muligheden for at beslutte, hvorvidt rejsen skulle afholdes i september 2003 eller i foråret 2004, hvilket gav os endnu en mulighed for at opnå fondsstøtte. Der var et klart flertal blandt de tilmeldte til at udskyde turen til foråret nkf-dk s arrangementsgruppe har derfor valgt at udskyde turen til foråret Vi har informeret vore værter i Baltikum om beslutningen og vender tilbage med yderligere information om turen og en dato for ny tilmelding i november Af hensyn til de, der får rejsen betalt af en institution lægges tilmeldingsfristen i december 2003, således at institutionens økonomi for 2004 kendes. Vi opfordrer naturligvis alle interesserede til at tilmelde sig. Informationen om turen herunder de præcise datoer for afholdelse og tilmelding - vil blive sendt ud via nkf-dk s mailingliste og direkte til de allerede forhåndstilmeldte til turen. Datoerne for turen og tilmeldingsfristen vil også blive annonceret på kalenderen. Er man ikke koblet på nkf-dk s mailingliste kan det ske på Information kan også fås hos Maj Ringgaard på eller Camilla Bastholm på Arrangementer via mailinglisten Arrangementer der afholdes i Bulletin s udgivelsesperiode, medtages ikke i Bulletin. I stedet udsendes oplysninger via nkf-dk s mailingliste. Den 1.oktober 2003 afholdtes et arrangement om Arbejderboligens farvevalg. 12 Betragt dette som endnu et påskud til at tilmelde dig mailinglisten straks på

13 nkf-dk arrangement: Politihistorisk Museum Kom og se: Der ligger en gammel politistation på Fælledvej i København - Station 6 står der på den grønne lygte, der hænger udenfor. I gamle dage var her et leben uden lige. Fulderikker lå og sang i detentionen, prostituerede talte deres sag for den vagthavende. Der blev ført protokol - og den er der faktisk endnu! Du kan se den i det gamle politikontor fra år Her sad betjentene og grublede over mystiske mordgåder og svigefuld svindel. Alt det kan du høre mere om, hvis du tager med på nkf-dk s rundvisning på Politihistorisk Museum. Du kan høre og se om: Mord Svindel Kunstbedrageri Opklaringsarbejde Uniformer Våben Færdsel Natteliv Besættelsestiden Og meget andet så tag med på den guidede rundvisning, der er arrangeret for os. Onsdag d. 26 nov. Kl. 17:00 Rundvisningen vil vare godt 2 timer. Pris for besøg og guidning er 35 kr. pr person, hvis vi bliver mindst 10 personer. Efter arrangementet vil vi gå hen og spise på en af de hyggelige cafeer på St. Hans Torv, som ligger lige ved siden af museet. Ses vi d. 26 nov. Kl. 17 på Fælledvej 20??? Tilmelding (med oplysning om man vil med ud at spise bagefter) til inden d Annonce B 26/03/03 12:06 Side 1 Storfagsreoler i et eller flere plan til opbevaring af store genstande Tegningsskabe til plancher, plakater og kalker Mobil-Reoler til malerier og arkivalier mm. SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store komplette indretninger. Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme rum til det færdige magasin kontakt os for yderligere information. STÅLREOLER ApS Højvangsvej Tølløse Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: 13

14 nkf-dk s arrangementer, referater Besøg på Det danske Filminstitut. Ar Vivi Lønborg Andersen 8.maj 2003 mødtes 10 veloplagte konservatorer på Naverland i Glostrup. Vi havde alle besvær med at finde ind, men det lykkedes at finde Jesper Stub Johnsen, Michael Bro, og Katja Rie Glud, som skulle gelejde os gennem eftermiddagen. Jesper lagde ud med en præsentation af forhistorien, hvor filmarkivet har haft til huse på Bagsværd Fort. Der løb vandet bogstavelig talt ned af væggene, så det kunne kun blive bedre. Det har taget 4 års hårdt benarbejde før det er lykkedes at få det nye magasin op at stå, for 10 mil. Fundet for de penge, viste det sig efter rundvisningen. Jesper viste os rundt i magasiner som varierede i temperatur fra 5 gr, til + 15 og med en RH på 30%. Alt var bygget så det kan flyttes et andet sted hen, da lokalerne kun er lejet for en 10 års periode. Der er blevet lavet store opgørelser over, hvor lang tid filmene kan holde sig, og de viser med al tydelighed, at ved at forbedre magasinforholdene kan man forlænge films levetid fra 25 i alm. kontormiljø over Bagsværd fort hvor de kan holde 75 år til 500 år i Naverland, og det betyder at en film fremover vil koste 127 kr.// året ( kr. / 500år) at holde i live under ordentlige forhold, hvorimod det ville koste kr. / film at lave en konservering og kopiering, som så oveni købet også skal opbevares til en sum oveni. Dette argument kunne ingen bevilgende myndigheder stå for, og godt for det. Magasinerne var meget delikate, og der er også indrettet konserveringsrum og rum registrering, kopiering og gennemsyn. Vi havde fornøjelsen af en krympet tegnefilm med ballonmennesker! Og en falmet reklamer med Keld og Dirch. Sjovt. Vi sluttede en spændende eftermiddag af med pizzaer. Af Annemette Bruselius Scharff Stadager brugsforening d. 28 maj 2003 En dejlig solskinsdag slut i maj, besøgte en lille udvalgt skare Frilandsmuseets nye brugsforening med tilhørende uddelerbolig, lager og forsamlingshus. Det er det første hus i museets nye andelslandsby, som nu, efter ca. 5 år, står færdig, og som både indvendigt og udvendigt er genskabt, som det så ud i og 40-erne. Huset lå oprindelig i Sundby på Falster, hvor det blev bygget til formålet i Vi blev vist rundt af museumsinspektør Rikke Ruhe, som gav os indblik i det omfattende projekt det har været at genskabe butik, lager og bolig, således som det så ud for over 50 år siden. Etablering af det omfattende og varierede varesortiment fra perioden med bl.a. ATA skurepulver og Madam Blå 14 kaffekander samt tidstypiske børster, sodavand og vinflasker mm har taget sin tid. Etiketter er blevet scannet og farvekopieret, kaffekander er

15 blevet retoucheret så de ser helt nye ud og nye børster er f. eks blevet fremstillet til formålet. Boligen er også ført tilbage til samme tidsperiode. Det har bl.a. medført at der er blevet tykt tidstypiske tapeter i limfarve samt fremstillet nye gardiner, der er en tro kopi af den tids populære trykte vistra gardiner (celluld). Interesserede kan læse mere om tekstilfremstillingen til Stadager Brugs på nationalmuseets hjemmeside: sw979.asp. Turen blev afsluttet med kage og kaffe i forsamlingshuset hvad kan være mere oplagt. Mange tak til Maj Ringgaard og Rikke Ruhe for et godt og informativt arrangement. 15

16 Kunstforfalskninger, kongres i Reykjavik, Island, den 4-7. juni 2003 Af Susan Ritterband. Pas på næste gang du beundrer et pragtfuldt maleri og er dybt imponeret over kunstnerens kompositoriske evner og gennemtænkte farvevalg. Måske er der slet ikke noget at beundre. Det kan sagtens være en forfalskning! Så er maleriet lige pludselig ikke længere genialt endsige unikt tværtimod. Nu er det udtryk for efterabning, manglende iderigdom og falsk udtryk for den samtid den prætenderer at være fra. Det er uærligt og misvisende. Det kan godt være, det er teknisk dygtigt udført og sindrigt udtænkt, men det er ikke kunst. Autentisk kunst viser noget om menneskets kulturarv er et vidnesbyrd og en kilde til dokumentation af menneskets udvikling og kunnen. Dette billede bliver mudret af forfalskninger. Derfor er indsatsen for at afdække forfalskninger vigtig. Det nyeste eksempel på forfalskninger er Den Store Forfalskningssag i Island, der verserer for øjeblikket, og har gjort det de sidste 5 år. En privat konservator bemærkede, at der var temmelig mange suspekte malerier af kendte, afdøde islandske kunstnere i omløb og henvendte sig til politiet. Politiet har beslaglagt ca. 170 malerier, og retssagerne kører stadigvæk. Foreløbig er der afsagt en dom i 1999 med fængselsstraf til ejeren af et galleri og et auktionshus for hans rolle i svindlen. Jon Stefansson, en af Islands største malere, er blandt de forfalskede kunstnere. Malerierne viser sig at være malet af hans danske samtidige Wilhelm Wils, og han har signeret dem med sit eget navn Wils. Så langt så godt. Et af malerierne kan spores til en auktion i Vejle, hvor maleriet af Wils blev solgt for kr og 10 dage senere i Island dukkede samme maleri op under navnet Jon Stefansson og blev solgt for kr Forfalskeren havde brugt tiden på at skrabe/slibe Wils signatur væk, dække området med en klat farve, og da farven ikke lige modsvarende andre farver i maleriet nå ja, så plettede han denne farve flere steder, så det kunne se rigtigt originalt ud. Derefter tilføjede han Jon Stefansson og solgte malerierne i dyre domme til godtroende islændinge. Suspekte malerier blev undersøgt ved hjælp af mikroskopiering og kalker, og man fandt tydelige spor af signaturen, der var skrabet væk. De nye farveklatter blev desuden analyseret ved hjælp af Fourier Transform Infrarød spektografi (FTIR) (mikroskopering med infrarød), og man fandt alkyd, hvilket ikke fandtes i originalfarven på Wils maleri. Alkyd bruges i bindemidler for at accelerere hastigheden af optørringsprocessen af oliefarven. Til afdækning af falsknerier er det i mange tilfælde overordentligt vigtigt at have solidt referencemateriale for at kunne lave en holdbar komparativ analyse. Det nytter f.eks. ikke at ens referencer enten er snævert geografisk afgrænset eller kun fra en enkelt periode af en kunstners oeuvre. En analyse af en metalgenstand fundet i 16 Spanien blev ved sammenligning med andre fund fra Spanien fundet falsk. Senere blev metalgenstanden analyseret i forhold til samme slags europæiske genstande og erklæret original. Ligeledes kan en kunstner gennem sit liv sagtens ændre både stil, teknik og materialer. Nogle såkaldte originale værker er lette at afsløre som falske ganske enkelt, fordi de er dårlige efterligninger. Men det argument kan ikke bruges i retten. Her kræves håndfaste resultater af analyser. Og det kan til tider være svært. Hvis forfalskningen er fremragende malet på et lærred fra samtiden og med pigmenter fra samtiden, kommer vi til kort med vores gængse afdækningsmetoder som farvesnitsananlyser, røntgen, og infrarøde spektogrammer. Det er derfor nødvendigt at supplere med kemiske analyser af f.eks. bindemidlets sammensætning, af forureningsmaterialer i både bindemiddel og pigmenter, af grunderingens indhold m.v. Ovenstående er en sammenfatning af nogle de over 20 indlæg, der blev holdt på NKF-islandske s konference om kunstforfalskninger i juni 2003 i Reykjavik. Vi var ca. 90 deltagere fra alle de nordiske lande samt enkelte fra andre lande. Ud over det faglige var der udflugter rundt i Islands meget fascinerende og enestående natur. For interesserede kan preprints købes ved henvendelse til Halldora Asgeirsdottir,

17 Arbejdsgrupper under nkf-dk Vi har i øjeblikket 7 grupper som laver et meget værdifuldt arbejde. Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde kan du bl.a. henvende dig til nedenstående personerne og høre nærmere. Møbler Poul Rasmussen Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Papir Henriette Berg Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Arkæologigruppen Dorthe Gramtorp Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Ramme Berit Møller Bommen Solrød Strand tlf Klima, udstilling og transport Maj Stief Aistrup Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede 2880 Lyngby Tlf Tekstiler Maj Ringgaard Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Magasin Lone Petersen Kulturhistoriske Museum Stemannsgade Randers Vi har desværre ikke mulighed for at kompensere økonomisk for folks deltagelse i arbejdet, men der er mulighed for at få refunderet op til 500 kr.pr.år til møderne mod at gruppen afleverer mindst 1 referat til Bulletin om året. nkf-dk s Tekstil emnegruppe Referat fra møde i tekstilgruppen mandag d. 5. Maj Mødet blev afholdt i Den Gamle By i Århus. Fremmødte var: Camilla Bastholm, Mette Humle Jørgensen, Mette Jensen, Signe Nygaard (ref.), Marianne Rasmussen, Maj Ringgård, Nina (finsk praktikant fra Nationalmuseet), Annemette Scharff og Karen Woer. Mødets emne var laminering af tekstiler og lime anvendt indenfor tekstilkonservering. Alle var blevet opfordret til at fortælle om deres erfaringer og eventuelt komme med et indlæg. Desuden ville der blive lejlighed til at se Karen Woer s nye tekstilværksted i Den Gamle By. Der blev en spændende og udbytterig dag, hvor ideer og erfaringer fløj gennem luften og ud af mange tangenter. Mødet var en smule autonomt og derfor svært at referere. Nedenstående er derfor forsøgt opdelt i emner. Erfaringer med laminering af tekstiler materialer På de forskellige værksteder er silkecrepeline og polyestercrepeline de mest benyttede materialer til laminering. Silkecrepeline er nem at indfarve og har ikke så stor styrke som polyester. Polyestercrepeline er svær at indfarve og er meget stærkt. 17 Herefter fulgte en diskussion af materialerne silke og polyester. Det blev diskuteret, hvorvidt polyesterens styrke var ønskværdig i konserveringssammenhæng. Silke er som tråd nemmere at sy med end polyester. Marianne Rasmussen havde erfaring med at bruge en kraftig tråd med en kerne af polyester belagt bomuld til nedlagt syning og påsyning af velcrobånd i forbindelse med konservering af gobeliner. Tråden var svær at arbejde med (den snoede sig). Ved sidste møde havde vi hørt om Eva Anthonsens indfarvningsforsøg med polyester, hvor farven males på støttestoffet og fikseres i en

18 trykkoger. Tekstilværkstedet i Brede havde en kopi af opgaven med: Eva Vibeke Anthonsen: Farvning af polyester med fokus på mulighederne for at opnå stabile indfarvninger vha. dampfiksering af dispersionsfarvestoffer: Semesteropgave, KH hold 13, Mette Jensen havde erfaringer med at bruge meget fin silketyl på forsiden af genstande, da den pga. den mere åbne struktur slører overfladen mindre end crepeline gør det. Samtidig har den derfor færre bindepunkter, hvilket kan være en ulempe. Bagsiden af genstanden kan lamineres med crepeline, således at det kun er på forsiden, man har færre bindepunkter. Silketyl kunne tidligere fås i England eller Frankrig; Mette Jensen og Marianne Rasmussen lå inde med navne på producenter (som måske stadig eksisterede). Nylontyl har en meget dårlig ældningsbestandighed og bruges derfor ikke i konserveringssammenhæng. På Nationalmuseet havde Joy Boutrup bestilt prøver af polyester, som lignede japanpapir i strukturen. Pga. omstruktureringerne på Nationalmuseet havde man endnu ikke lavet lamineringsforsøg med materialet, men formodentlig vil det sløre overfladen mindre end crepeline. Produktet hedder HOLYTEX og er bestilt til Nationalmuseet i tykkelsen 17 g/m2. En loddekolbe med spids kan bruges til at skære polyester. Ved rette temperatur kan man desuden varmeforsegle polyesteren. Joy Boutrup havde lavet forsøg med en speciel varmepen, som kan købes hos Panduro Hobby. Pennen har den ulempe, at man ikke kan styre temperaturen. I forbindelse med diskussion af valg af materialer fortalte Marianne Rasmussen, at de i Brede havde fået den farvemaskine, som vi hørte stod på ønskelisten ved forrige møde. Farvemaskinen kan farve 6 prøver ad gangen i nuancer. Desuden har farvemaskinen kapacitet til at farve større stykker enkeltvis. Erfaringer med laminering af tekstiler lime Eva Lilja fra skind- og læderværkstedet i Brede har været på kursus omhandlende laminering i USA. Pia Christensson, som arbejder på Frederiksdal i Helsingborg og underviser på Gøteborg Universitet i laminering af tekstiler, har været på samme kursus tidligere. Desværre var de begge forhindrede i at komme til mødet. Maj Ringgaard og Marianne Rasmussen havde en mappe med fra Eva Liljas kursus med forskellige lamineringsprøver, 18 hvor forskellige lime og koncentrationer var brugt. Maj Ringgaard havde korresponderet med Pia Christensson. PC havde aldrig brugt EP1, da den havde dårlige ældningsegenskaber. I stedet brugte hun Mowilith DMC 2 og Appretan MB extra. Disse er desværre blevet erstattet af produktet Mowilith DM2S, som PC ikke havde prøvet at bruge endnu. Til de fleste lamineringsopgaver anvender PC Lascaux 360 HV + Lascaux 498 HV. Disse er akryllime og har gode ældningsegenskaber. På Konservatorskolens bibliotek (nu konserveringsfagligt videnscenter) havde Maj Ringgaard bestilt emnelister omhandlende laminering af tekstiler. Disse lister bliver sendt pr. mail til de fremmødte. På listen fremgår det, at Pia Christensson har lavet et hæfte om laminering af tekstiler (1999). Hæftet findes på Konservatorskolens bibliotek.

19 Erfaringer om lime anvendt rundt omkring på værkstederne blev flittigt diskuteret. Karen Woer havde brugt Mowilith DM2 og DM5 men syntes, de var meget stive. Camilla Bastholm havde lavet forsøg med Mowilith limene og havde fundet, at selv meget lave koncentrationer var stive. På samme tid var ret høje koncentrationer nødvendigt for overhovedet at lime tekstiler sammen. På Konservatorskolen havde man brugt Mowilith lime med samme navn, som virkede mere fleksible. På trods af samme navn kan produkters sammensætning være ændret, hvilket hele tiden er et problem for konservatorer. Nina, den finske praktikant fra tekstilværkstedet i Brede, havde lavet forskellige forsøg med laminering. Hun havde fundet, at Mowilith limene havde de dårligste ældningsegenskaber. Lascaux 360 HV var meget klistret og Lascux 498 HV var meget stiv. Ved at blande de to i forholdet 1:1 fik hun de bedste resultater. Denne blanding havde også ifølge hendes forsøg de bedste ældningsegenskaber. Lascaux lime er termoplastiske lime som reagerer allerede ved ca. 50 grader celsius i modsætning til andre termoplastiske lime, som kræver højere temperaturer for at reagere. BEVA bruges af mange som lim på kraftigere tekstiler og på bemalede områder. Både som film og opløsning. Som opløsning er den i nogle tilfælde brugt til laminering. Mette Humle foreslog, at man i stedet for BEVA til limning af kraftigere tekstil kan bruge en lim, der hedder EVA-CON. Den bliver brugt indvendigt i æsker etc. i grafisk konservering. Se linket nedenstående, hvor EVA-CON beskrives: sundries16.html It has passed the Silver Tarnish Test and is less susceptible to acid hydrolysis than the more common PVA adhesives which can break down and emit Acetic Acid Vapours. These vapours can be particularly harmful to boxed items trapped in a microclimate. The resistance to hydrolysis of the EVACON-R is probably due to the random blocks of ethylene which affect the stereochemistry of the system. The incorporation of a small quantity of calcium carbonate also helps to stabilise the system. EVACON-R adhesive, is a Water Soluble, Non Plasticised, ph 7.5, Ethylene - Vinylacetate Copolymer Emulsion suitable for laminating papers and boards, boxmaking, envelopes and general bookbinding work. 19 Hos museumstjenesten kan man købe en lim, der hedder MATADOR, som efter sigende skulle være lig EP1 limen. EP1 består af 80 % PVAC og 20 % ethylen. Ifølge datablad fra museumstjenesten er MATADOR ligeledes en PVAC lim men formodentlig uden tilsætning af ethylen? I hvert fald er det ikke det samme produkt. Det har været et problem at skaffe EP1 lim, men Marianne Rasmussen havde en adresse med, hvor man kan købe EP1 lim: Produktet hedder: AIRFLEX EP1. Lot nr.: Limen kan købes hos: AIR PRODUCTS POLYMERS GmbH & Co KG Johannes-He-Strasse Burghausen Tyskland Tlf.: (49) Fax: (49) Annemette Scharff nævnte en artikel, hvor forskellige

20 PVAC-lime og akryllime undersøges og evalueres: Jane L Down et al.: Adhesive testing at the Canadian Conservation Institute an evaluation of selected poly(vinylacetate) and acrylic adhesives. Studies in Conservation. 41 (1996) pp Mette Humle spurgte, om der var nogen, der havde prøvet at bruge solvent activated glues i stedet for termoplastiske lime ved laminering? Annemette Scharff nævnte, at der havde været arrangeret et kursus i solvent activated glues på Konservatorskolen men det var desværre ikke blevet til noget. Det blev diskuteret, hvordan man kan laminere med opløsningsmidler i praksis. Der er et sundhedsmæssigt problem ved metoden, og den kan i hvert fald kun bruges på små genstande eller på små områder på genstande. Det blev diskuteret, hvorvidt man kunne bruge andre typer stivelse, hvor vand kunne bruges til at aktivere limen. Mange havde oplevet problemer med skjolder i forbindelse med opfugtning af genstande. Ved opfugtning kan man undgå at tekstilet suger fugt direkte ved at lægge det mellem lag af Goretex. Klimaet omkring genstanden kan i klimakamre styres med salte med ønskede ligevægtfugtigheder. Hvedestivelse gør genstandene meget stive og ufleksible. Maj Ringgaard fortalte om et foredrag, hun havde været til, hvor en polsk tekstilkonservator fortalte om et ophold i Japan hos japanske papirkonservatorer. Hun havde her arbejdet med japansk traditionel papirkonservering. Hun havde lavet forsøg med laminering af silke på silke og silke på papir med forskellige stivelsesklistre bl.a. modificeret hvedestivelse, risstivelse og lim udvundet fra tang. Hun havde lavet forsøg med optørring på en kari bari, som er en traditionel japansk tørreramme, hvor man limer stykker af papir som bund i et bestemt mønster. Hun havde fundet at optørringen på en kari bari gav størst formstabilitet, dog med de største dimensionsforandringer i begyndelsen af tørringsprocessen. Annemette Scharff fortalte, at der på Konservatorskolen havde været et kursus, hvor man lærte at bygge sin egen kari bari. Det blev diskuteret hvorvidt man kan anvende en kari bari i tekstilkonserveringssammenhæng. Mette Humle mente, at tekstiler efter vask er for våde til tørring på en kari bari. Det blev foreslået, at man lavede et efteruddannelseskursus på Konservatorskolen, hvor man inviterede den polske tekstilkonservator til at undervise. Evt. kunne kurset udformes som en workshop, hvor man fik prøvet forskellige ting af. Annemette Scharff fortalte at kurset, hvor man lærte at bygge en kari bari tog en uge, så måske kunne man være flere sammen om at bygge en kari bari og derved også have tid til at eksperimentere med at bruge den efterfølgende under kurset. Der var også forslag om at lave et efteruddannelseskursus i laminering. Evaluering af lamineringsmetoden og EP1 limen Laminering af tekstiler med EP1 er en metode, som man efterhånden har anvendt de sidste år. Det er derfor på tide med en evaluering af metoden og en undersøgelse af, hvordan de tekstiler, som er blevet lamineret for år tilbage, egentlig har det i dag. På tekstilværkstedet i Brede har man længe ønsket at foretage en registrering af bevaringstilstanden for genstande, som tidligere er behandlet med laminering med EP1 lim. Nogle af genstandene var blevet lamineret på varmebord, andre med strygejern eller varmespatel. Marianne Rasmussen og Maj Ringgaard viste lysbilleder af forskellige genstande, som var behandlet, og undervejs blev det diskuteret, hvilke ting man kunne overveje at medtage under en registrering af bevaringstilstanden. Hvordan er konserveringen foretaget? Hvornår, hvilken lim, hvilken koncentration, med nedlagt syning eller uden nedlagt syning, hellaminering eller partiel laminering, foretaget på bagside, forside eller på begge sider 20

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2006

REFERAT GENERALFORSAMLING 2006 REFERAT GENERALFORSAMLING 2006 Dagsorden 1. Valg af dirt 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Revisorernes beretning 6. Budget for foreningen 2006, herunder fastlæggelse

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen Afbud: Sisse Dahlin, Bernice Nielsen Godkendelse af referat

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere