BOLIGKONTORET FREDERICIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGKONTORET FREDERICIA"

Transkript

1 BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. februar 2012, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen, Verner Zachariassen, Poul Erik Poulsen, Bent Klindt Andersen, Solveig Damkjær, Else-Marie Gøhns, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Jørgen Andersen, Gitte Christiansen, Torsten Mørck, Kirsten Sørensen, Jimmy Andersen, Anker Warncke, Jytte Matthiesen, Connie Lauridsen,Lone Jensen, Lone Löyche, Allan Deluga, Preben Lærche, Steffen Møller Borgbjerg og Finn Muus. Afbud: Preben Lærche Dagsorden til bestyrelsesmøde 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. december 2011 Indstilling: Til godkendelse. 2. Diverse meddelelser fra BL Fratrædelsesalder for ejendomsfunktionærer Redegørelse: Der har de sidste par år verseret to faglige sager i henholdsvis det civilretslige og i det fagretslige voldgiftssystem om samme overordnede emne vedrørende ejendomsfunktionærernes fratrædelsesalder, jf. 17, stk. 4 (tidligere 8, stk. 4) i Overenskomst for ejendomsservice. Begge sager var rejst af ESL på vegne af et medlem. Problemstillingen i det civilretslige system (Østre Landsret) vedrørte en fortolkning af bestemmelser i Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. ESL s anbringende var, at bestemmelsen om, at ejendomsfunktionærerne skal fratræde, når de fylder 65 år (=nuværende folkepensionsalder) er ulovlig i henhold til lovens generelle krav om en fratrædelsesalder på 70 år. Dette krav frafaldt fagforeningen imidlertid efter møde i Østre Landsret. 1

2 fortsat Den anden sag vedrørende samme paragraf i overenskomsten omhandlede dispensationsreglen, som betyder, at en boligorganisation og den lokale fagforening kan indgå en aftale (efter ejendomsfunktionæren er fyldt 65 år) om efterfølgende at fortsætte ansættelsesforholdet i op til 12 måneder med mulighed for yderligere forlængelse. ESL s påstand var (på baggrund af en konkret sag i en boligorganisation), at der var skabt en overenskomstmæssig kutyme - det vil sige, at ejendomsfunktionæren automatisk havde ret til at fortsætte ansættelsesforholdet, selvom boligorganisationen havde afvist at forlænge ansættelsen. ESL kunne dog ikke dokumentere deres påstand. BL bestred, at der havde dannet sig en overenskomstmæssig kutyme og pointerede, at siden bestemmelsen blev indført i 2005, foretages der altid en konkret vurdering i hver enkelt situation, hvor en medarbejder anmoder om en forlængelse af ansættelsesforholdet. Opmanden i voldgiftsretten frifandt BL, og dette betyder følgende: - Bestemmelsen i 17, stk. 4, gælder stadig i sin nuværende ordlyd. - Ejendomsfunktionærernes ansættelsesforhold ophører automatisk ved (folke)pensionsalderen, der p.t. er 65 år. - Boligorganisationerne kan fortsætte med at indgå aftaler om forlængelse (efter det fyldte 65. år). Beslutning: Taget til efterretning 3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden Indstilling: Ledige boliger vil blive taget som et separat punkt under punkt 10 Beslutning: Taget til efterretning 4. Indstilling vedr. årsregnskaber for 2011 Redegørelse: En overordnet gennemgang af hovedselskabets regnskab. Samt et estimeret resultat for afdelingerne. (Se vedhæftet fil) Hovedforening: Afvigelse på konto 511 Personaleudgifter. Kr (besparelse). Dels som følge af at man som en samlet organisation ikke skal svare lønsumsafgift og dels som følge af at man ikke har genbesat inspektørstilling som budgetteret. 2

3 Fortsat Afvigelse på konto 513 Kontorholdsudgifter. Kr (merforbrug) Dels som følge af en ekstraordinær udgave af beboerbladet, dels som følge af juridisk assistance vedr. tinglysning og ændrede adkomster i afdelingerne. Afvigelse på bruttoadministrationsudgifter. Kr (besparelse) Der er et samlet estimeret overskud på kr Underskud i afdeling 214 i Korskærparken, samt lån forslås dækket af dispositionsfonden. Såvel dækning af underskud samt fjernelsen af lån er en del af finansieringen i renoveringsstøtteordningen for afdelingen. Underskud i afdelingen er ca. kr , lånet er kr. 1,3 millioner. Indstilling: Til godkendelse 5. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 10. maj 2012 Redegørelse: Forslag om endelig program. Indstilling: Indlæg fra Jacob Bjerregaard, MF for Socialdemokraterne, valgt i Fredericia kredsen. Til mødet foreslås vedtaget en handleplan for bestyrelsens arbejde i Forslag til dagsorden: Til Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia 10. april 2012 Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i henhold til vedtægternes 7. Torsdag, den 10. maj 2012 kl Mødet afholdes på Fredericia Messecenter Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere. 3

4 fortsat 3) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. 4) Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget. 5) Behandling af eventuelt indkomne forslag. 6) Valg til bestyrelsen jf. 11 a. Næstformand. På Valg er Flemming Nis Lorenzen som er villig til genvalg c. Bestyrelsesmedlemmer. På valg er Edvin Steiness, Rita Jensen, Bent Klindt Andersen, Jørgen Andersen, Kirsten Sørensen, Anker Warncke, Poul Erik Poulsen, Lone Löyche og Allan Deluga (Alle bestyrelsesmedlemmer er villig til genvalg) d. 5 Suppleanter 7) Valg af revisor. 8) Eventuelt. Under punktet vil folketingsmedlem Jacob Bjerregaard fra Fredericia berige os med et indlæg. Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være organisationsbestyrelsen i hænde senest den Med venlig hilsen Boligkontoret Fredericia Lis Gregersen Formand og kan udsendes 6. Forberedelse af formandsmøde planlagt til afholdelse d. 8. marts Waoo deltager med et oplæg om praksis for etablering af Internet/telefoni/antenne forsyning. Herudover foreslås, at der på mødet gives orientering med erfaringer fra andre boligorganisationer vedr. praksis for EMU mærkning. Indstilling: Til drøftelse Beslutning: Mødet flyttes til d. 27. marts 2012 kl. 18:00. Formandskab og direktør arbejder videre med det praktiske samt dagsorden. 4

5 7. Renovering og ombygning af administrationsbygningen Redegørelse: Der er den 2. februar 2012, afholdt licitation på renovering og ombygningen af administrationsbygningen. Resultatet af licitationen blev at udgiften blev 1. million kr. højere end estimeret. Arkitekt firmaet arbejder på et forslag til besparelser. Indstilling: Byggeudvalget / energiudvalget inddrages i besparelserne 8. Indstilling vedr. nyt logo for Boligkontoret Fredericia Redegørelse: Forslag til et nyt logo blev forelagt på bestyrelsesmødet. Efter drøftelser i udvalget er fokus på signalværdier og positive signaler. Logo skal signalere troværdighed og professionelisme. Mål er et logo der er moderne, men enkelt. Ikke firekantet, heller ikke for friskt. Ide logoet bruges blandt andet på hjemmeside, brevpapir, kuverter, brochurer visitkort, flag og skilte skal det være let genkendeligt og gennemgående. Designlinje skal være troværdig. Beslutning: Det præsenterede logo blev godkendt 9. Opgradering af hjemmesiden for Boligkontoret Fredericia Indstilling: Efter at Boligkontoret Fredericia s hjemmeside nu har være i luften i snart 3 år og der i den mellemliggende periode er sket en sammenlægning af de 4 boligorganisationers hjemmesider, foreslås det at der sker en modernisering af hjemmesiden. Herudover at der til hjemmesiden knyttes en App til smartfone. Pris for opgraderingen ca. kr Det endelige oplæg godkendes af medieudvalg og tages op i hovedbestyrelsen på et senere tidspunkt. 10. Ledige lejemål Redegørelse: Antallet af ledige lejligheder pr. 1. januar 2012 hos almene boligorganisationer er opgjort til Det er 334 flere end ved undersøgelsen pr. 1. december Af de ledige lejligheder pr. 1. januar 2011 er beliggende i 38 regionalt vanskeligt stillede kommuner. 5

6 Region / kommune Familie Ældre Ungdom I alt Procent Sønderborg (171) 3,36 Tønder (3) 2,52 Esbjerg (9) 0,24 Varde (17) 1,72 Vejen ,14 Aabenraa fortsat (50) 1,73 Fredericia (21) 1,22 Kolding (28) 1,05 Vejle (87) 1,60 Boligkontoret Fredericia I de senere år er udgiften til tomgang steget betragteligt i Boligkontoret Fredericia. 2009: ,- Lejetab 2010: ,- Lejetab 2011: ,- Lejetab Udviklingen giver anledning til en nærmere analyse, heraf kan udledes at problemerne med udlejning har en sammenhæng med huslejeniveauet og således er koncentreret om følgende afdelinger. 408 Købmagergade, Dalegade (Axeltorv) 718 kr. pr. m² 313 Kirsebærhaven, Ved Volden 726 kr. pr. m² 510 Jyllandsgade, Bjerggade, Kgs. Stræde 766 kr. pr. m² Område 1: 678 kr. pr. m² i gennemsnit Område 2: 618 kr. pr. m² i gennemsnit Område 3: 598 kr. pr. m² i gennemsnit Gennemsnitsleje område 1, 2, 3: 622 kr. pr. m². Følgende parametre er nu under fokus 1. Huslejeniveau 2. Depositum niveau 3. Tilstand 4. Indretning 5. Muligheder og regler 6

7 fortsat Følgende værktøjer / muligheder vil fra administrationen bringes i spil 1. Fokusgruppe 2. Spørgeskemaer 3. Besigtigelse Plan og Byg (Stine Degn) 4. (Genhusningslejemål for helhedsplaner) Beslutning: Administrationen udarbejder på baggrund af ovenstående nogle motiverede konkrete forslag der fremlægges for hovedbestyrelsen til kommende møde. 11. Godkendelse af målsætninger for Boligorganisationen Redegørelse: Bemærkninger til målsætninger fra Torsten Mørck samt svar fra formanden Anker Warncke og direktør Finn Muus. Indstilling: Til godkendelse med en tilpasning af målinger. Forvaltningsrevisionsudvalget får kompetence til sammen med administrationen at sætte fokus på de målsætninger der rent umiddelbart vil være målbare på den korte bane. Målingerne skal være realistisk og skabe værdi. Der måles ikke for målingernes skyld. Beslutning: Målsætningerne blev godkendt som indstillet. 12. Lukkede sager 13. Godkendelse af skema A for afd. 324 Ullerupdalvej Redegørelse: Projektet omfatter nybyggeri af 8 stk. boliger og servicearealer med forbindelsesgange til eksisterende bebyggelse samt ombygning af et par eksisterende boliger på den af eksisterende boinstitution Ullerupdalvej , Fredericia. Skitseprojekt er udarbejdet af ID arkitekterne De eksisterende boliger har status som almene familieboliger og de skal derfor ommærkes og sammenlægges med de nye almene ældreboliger til en samlet afdeling. Fredericia byråd har på deres møde den 6. februar 2012 godkendt skema A. Anskaffelsessum: Alment boligbyggeri skal opføres indenfor fastsatte maksimumbeløb som for 2011 udgør kr pr. m2 for almene ældreboliger i Fredericia Kommune, hertil kommer et energitillæg for i 2011 for lavt byggeri kr. 920 pr. m2. Maksimumbeløbet pr. m2 for nærværende projekt inkl. energitillægget udgør således kr

8 fortsat BOLIGDELEN: Der etableres 8 stk. 2-rumsboliger med et samlet areal på 600 m2 samt ombygges en bolig på 45 m2. Herudover etableres birum i form af skur samt uopvarmede forbindelsesgange. Maksimumbeløb for nærværende projekt: Nybyggeri 600 m2 á kr pr. m2 kr BOLIGDEL: Kalkuleret anskaffelsessum: Grundudgifter i alt kr Ekstraordinære udgifter til fundering kr Tilslutningsafgifter i alt kr Entrepriseudgifter i alt kr Omkostninger i alt kr Gebyrer i alt kr Samlet anskaffelsessum, inkl. moms kr Finansiering: Finansieringsberettiget anskaffelsessum kr , 84% Kreditforeningslån kr % Kommunal andel til grundkapital kr % Beboerindskud kr Husleje Der er kalkuleret med en ydelse 2,8% af anskaffelsessummen og et årligt administrationsbidrag på 0,27% af realkreditlånet. Øvrige driftsomkostninger er anslået til ca. 355 kr. /m². Ydelse på lån kr Administrationsbidrag kr Driftsudgift - specifikation fremgår af skema A kr Samlede boligudgift excl. forbrugsudgifter kr Årlig husleje pr. m² boligareal kr Månedlig husleje 2-rumsbolig á 75 m² kr Den angivne husleje er excl. udgifter til vand, varme, el og antenne. Forbrugsudgifter afregnes for boligerne efter forbrugsmålere. Boligindskud: 2-rums bolig á ca. 75 m² kr Beboerne vil være berettiget til boligstøtte og lån til boligindskud efter de gældende regler. fortsat Indstilling: At bestyrelsen godkender skema A herunder at afdelingerne sammenlægges til en afdeling. 8

9 14. Meddelelser fra formanden - Ny driftschef Steffen Møller Borgbjerg startet den 13. januar 2012, Steffen blev budt velkommen i hovedbestyrelsesregi. - Protestskrivelse til Fredericia Kommune vedr. busdrift og ny skolestruktur er afsendt. - I forbindelse med de boligsociale helhedsplaner er der afholdt møde med lokale virksomheder, med tanke på oprettelsen af partnerskabsaftaler med entreprenørerne. - Der er kredsbestyrelsesmøde for 7. Kreds d. 18. april kl på Hotel Legoland. - Forretningsudvalget har været på en ekskursion til Juulsbjergparken v/ Østerbo i Vejle. Se mere om Juulsbjergparken her: - Lis Gregersen koordinerer at der udføres en opdateret liste over bestyrelsesmedlemmers anciennitet i hovedbestyrelsen. - Man har i TREFOR drøftet vedtægtsændringer - Herunder en drøftelse af en fordeling af stemmer i forhold til antal af målere. 15. Administrativt nyt til orientering / beslutning Ændring af istandsættelsesordning for ungdomsboliger fra A til B ordning. Redegørelse: Det foreslås at istandsættelsesordningen for ungdomsboliger ændres til en B ordning. Formålet er at tilpasse håndteringen af ungdomsboliger til de særlige omstændigheder der gør sig gældende ved udlejning. Herunder blandt andet en stor flyttefrekvens og en boligstandard der bør matche en fortsat lav og fair husleje. Ved B-ordningen vil det være en mulighed at udlevere maling til en tilflyttende lejer der så selv håndterer normalistandsættelsen. Beslutning: Der skiftes fra A til B ordning i alle ungdomsboliger 9

10 Ny procedure omkring udlejning af beboerhus / gæsteværelse Redegørelse: Forslaget er, at al udlejning af beboerhuse og værelser, fremover opkræves over huslejen. Bagrunden for forslaget er, at alle indtægter fra en afdeling går ind i Regnskab / budget. Herudover vil vi have en mulighed for at kunne inddrive ikke betalte regninger. Ansøgning fra Apotekudsalget på Vesterbrogade om et udhængt reklameskilt Redegørelse: Apoteket ansøger om lov til at flytte nuværende skiltning så det bliver centreret hen over indgangspartiet. Nyt apotekerudsalg s skilt flyttes til bygningens fremspring. Det nye skilt er et udhængsskilt på 44 cm. Fredericia kommune skal ligeledes som en forudsætning i en godkendelse kunne godkende den nye skiltning. Vedtægter for Medborger- og Aktivitetshuse (se vedhæfte forslag for aktiviteshuset) Redegørelse: Som tidligere fremsendt på mail Helhedsplaner for Sønder- og Korskærparken afd og 503. Til orientering. Proces vedr. fysisk renovering er påbegyndt. I den anledning har afdelingsbestyrelserne været inviteret til drøftelser på BK. Huslejeniveauet skal fastsættes i de renoverede og i de ombyggede boliger. Alle boliger vil stige i husleje - ombyggede boliger bliver relativt dyrere og renoverede boliger bliver relativt billigere. Det første ekstraordinære afdelingsmøde er med afd. 310 og forgår mandag d. 27. februar. Eksempelvis vil en lejlighed på 108 m² vil stige med 546 kr. pr. måned + vandforbrug (som før har været indeholdt i huslejen). Realistisk set vil byggestart være primo Tryghedspakken: Inden renovering/ombygning af den enkelte boligblok påbegyndes, vil administrationen etablere personlig kontakt til alle beboere og være behjælpelige med alt vedr. beboers situation nu og i fremtiden. Beslutning: Taget til efterretning 10

11 Ny mødestruktur for personalemøder Redegørelse: Fra 1. januar 2012 er mødestrukturen således: Dag Type Start Varighed (Lige uger) Mandag Drift + Projektafdeling 08:15 45 minutter Udlejning 13:00 15 minutter Tirsdag Økonomi + Udlejning 08:15 45 minutter Torsdag Ledermøde 09:30 60 minutter (Ulige uger) Mandag Drift + Udlejning 08:15 45 minutter Udlejning 13:00 15 minutter Tirsdag Økonomi 08:15 45 minutter Beslutning: Taget til efterretning Virksomhedsnævnsmøde den 21. februar / herunder Seniorordning Redegørelse: Seniorordning Formålet med seniorordningen er at fastholde de ældre medarbejdere i Boligkontoret Fredericia, så de fortsat er motiverede og tilfredse, også i de sidste år af arbejdslivet. Formålet er endvidere at give medarbejderen valgmulighed, så de selv kan være med til at træffe beslutning om deres arbejdsforhold, om de ønsker at arbejdsforholdet skal ophøre, eller ønsker at arbejde i færre timer. Formålet med seniorordningen er at tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet kan planlægges i god tid, og der på Boligkontoret Fredericia naturligt kan tilkendegives hvornår og hvordan man ønsker at arbejdsforholdet skal ophøre. Fra det fyldte 60 år, vil seniorordningen indgå som en del af fremtidige MUS-samtaler, for at klarlægge ønsker/muligheder for aftale om en seniorordning der maksimalt løber i en periode på 5 år, frem til medarbejderen fratræder sin stilling for at gå på efterløn eller pension. 11

12 Fortsat Forudsætninger for aftale om seniorordning: Medarbejderen skal være fyldt 60 år. Medarbejderen skal have mindst 5 års ansættelse. Seniorordning aftales for en periode på max. 5 år. Seniorordningen ophører ved udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 70 år. Ordningen kan kun aftales for medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på over 30 timer. Arbejdstiden kan max. nedsættes med 7 timer om ugen. Nedsættelse af timeantallet skal aftales og tilrettelægges sammen med Boligkontoret Fredericia. Der er mulighed for overførsel til et andet arbejde, såfremt dette er muligt på tidspunktet for aftale om seniorordning. Procedure for ansøgning om seniorordning: Ansøgning om overgang til en seniorordning sker ved en forhandling mellem Boligkontoret Fredericia, ansøgeren og tillidsrepræsentanten, såfremt en sådan er valgt blandt de ansatte. Der kan ansøges om seniorordning 2 gange årligt, den 1. januar og 1. juli. Ansøgningen skal være begrundet med eksempelvis, svækkelse af helbred, familie eller lignende årsager. Finansiering af seniorordning: Boligkontoret Fredericia indbetaler pension til gældende pensionsordning, på baggrund af den løn medarbejderen kunne opnå ved den overenskomstmæssige løn - uden reduktion i timeantallet. Reduktion i timeantallet betales af medarbejderen selv. Opsigelse af aftale om seniorordning: Aftalen kan af begge parter opsiges med 6 mdr s varsel, til den 1. januar eller 1. juli. Indgåede aftaler vil blive respekteret. Herværende aftale har virksomhedsnævnet sagt de kan nikke ja til. Medlemmerne har nu en mulighed for at vende ordningen i såvel HK gruppen som inspektør gruppen. Ansættelse af en kontorelev i 2012 Redegørelse: Med baggrund i budgettet for 2012 hvor bestyrelsen har godkendt økonomien for ansættelsen af en elev har vi nu informeret medarbejderne om at vi nu igangsætter processen. Den videre proces vil komme til at foregå i et samarbejde mellem økonomi og udlejning. Beslutning: Taget til efterretning 12

13 16. Tilbagemelding fra udvalgene Energiudvalget Projekter afventer yderligere klarlægning af økonomiske forhold. Næste skridt er indkaldelse af energiudvalget. Der er skattemæssige problemer med solceller pga. en eventuel indtægtsbeskatning af overskudsproduktion af el til videresalg. Kursusudvalget På møde d. 23. februar var der enighed om at IT kurset var en god ide. Dog var det et problem at man havde svært ved at huske kursets indhold efterfølgende. Voksen pædagoisk grundkursus er lagt på hylden, dirrigentkursus er under overvejelse. Også tanker om skriv dansk grundkursus. Dertil kursus i hvem bestemmer hvad samt regnskabs- og budgetmøder- Intro aften for nyvalgte med et spændende emne. Seniorboudvalget Dialog med Lars Eyby, Teknisk udvalg samt Jacob Bjerregård. Positivt. I Norge har man rost projekt Længst muligt i egen bolig. Der har været læserbrevsaktivitet i forbindelse med at få Fredericia Kommune i gang med deres del af aftalen. Møde i morgen med Lars Eyby vedr. planen. Foreningen er kontingentfri i Alle arbejder frivilligt og der bruges kun få midler. Medieudvalget Man har været i Kolding hos 3For til et positivt møde vedr. udviklingen omkring forsyning, især fibernet. BK bredt repræsenteret. Møde i udvalg i næste uge næste blad skal i gang. Forvaltningsrevisionsudvalget Målsætningsprogram er netop godkendt, stort arbejde. Fremtiden indebærer at der findes målepunkter som kan bruges til styringsværktøjer, forretningsgange osv. På næste møde vil der være en del nyt herom. 13

14 17. Eventuelt Næstformanden foreslog der blev afholdt en reception for bestyrelsesformanden Lis Gregersen, der har 25 års jubilæum i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at der blev arbejdet videre med receptionen. Redegørelse: Der har d.d. været afholdt styringsdialogmøde på Fredericia Kommune. Løse drøftelser vedr. byggeri og planer. Fin og løs snak. Der indrettes et kontor til driftschefen i det store mødelokale i stuen. Stefan er på efteruddannelse i energirigtig renovering. Kurset kører over 2 år og indbefatter 2 rejser. Uddannelsen er en master uddannelse. Forslag om en fysioterapeut tilknyttes personalet, eksempelvis 1 dag pr. måned hvor man kan booke tid. Indstilling: Beslutning: Taget til efterretning Lis Gregersen Flemming Lorenzen Steffen M. Borgbjerg Formand Næstformand Referent 14

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 3. oktober 2012, kl. 18.30, På Hotel KronPrinds Frederik Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

1514 - Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet

1514 - Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 25. februar 2015, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. december 2011, kl. 18.30 på Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen,

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014 219 Boligkontoret Fredericia Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 16. august 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24.. august 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. HVALSØ BOLIGSELSKAB 24. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. Deltagere: Afbud: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere