Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk."

Transkript

1 Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført da man døjede med at holde et åbent vandløb p.g.a. stort vandpres i området. Arealerne, som rørlægningen gennemløber, er naturbeskyttede. Den rørlagte strækning er ikke naturbeskyttet. Rørene fjernes. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene. Overskudsjord udjævnes på tilstødende arealer til mark brug. På de sidste 8 m inde udløb i Varbro å etableres en overkørsel med en diameter på Ø 80 cm af hensyn til vandløbsvedligeholdelse og ridesti. Rørene lægges 20 cm dybere end regulativ bund kote i Varbro Å. På de første 8 m etableres en overkørsel efter aftale med lodsejer. Rørene lægges 20 cm dybere end eksisterende bundkote. Ved at lægge overkørslerne 20 cm dybere, blive vandstanden hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem overkørslerne hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Det nye åbne forløb udgraves som anvist på Fig. 1. Blå streg. Tilstødende dræn/ grøfter tilsluttes det nye forløb på forsvarlig vis. Overskudsjord udjævnes til markbrug på tilstødende arealer. Det nye åbne forløb etableres snoet og følger dermed ikke det gamle trace og får en længde på 321 m med et fald på 6 0/00. Bundbredde 60 cm. Dette for at skabe mere naturlige forhold, og dermed variation, og for at udjævne det stærke fald på 9,1 0/00 til 6 0/00. Ny bundkote kommer i gennemsnit til at ligge 120 cm under terræn. Se fig. 1. Det nye åbne forløb blå streg. Eksisterende rørlægning rød streg. Der udlægges 400 t sten og grus over hele strækningen og 20 cm op ad hver brink for at styre vandtrykket. Stenene udlægges således at bundkoten, der hvor der udlægges gydegrus, skal bunden være 10 cm dybere end resten af strækningen. Der skal bruges forholdsmæssigt mange sten og meget grus for at imødekomme det store vandtryk i området. Derefter udlægges 50 ton gydegrus ( 80 % sten på mm nøddesten og 20 % sten på mm singels + håndsten) i banker af 10 m længde og med en afstand af 20 m på de øverst 250 m. Der udlægges 10 ton større sten ( mm ) spredt ud over hele strækningen. Der udlægges ikke gydegrus på den nederste strækning p.g.a. opstuvning fra Varbro Å ved større afstrømninger. Brinkene anlægges i forholdet 1 : 1,75. Der skal tages højde for evt. grundvandssænkning under arbejdet. 1

2 Køreplader benyttes i nødvendigt omfang. Brinkerne tilsås med rabatgræsblanding og tilstødende arealer, hvor overskudsjord er udjævnet, tilsås med græs efter aftale med lodsejer. Hele projektområdet og tilkørsels veje reetableres med jord, egnet græsblanding og stabilgrus. Der skal sættes 3 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine, incl. evt. brug af køreplader, til senere brug. Dette for at afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Fig. 1. 2

3 AAL 41. Der er her smidt et lille læs grus ned i bække og det giver lidt opstuvning. Se fig. 2. Lille opstuvning. Problemet var ikke større end at gruset kunne jævnes ud med et par gummistøvler. Se fig.3. Problemet løst Figur 2. Figur 3. 3

4 AAL -42. Her ligger en overkørsel med en længde på 20 m og en diameter på Ø 30 cm. Overkørslen består af både beton og plast rør. Se fig. 4 og 5. Ind og udløb. Overkørslen har et fald på 1 0/00. Rørene graves op. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene. Der lægges 20 m nye rør med en diameter på Ø 60 cm. Rørene lægges i samme trace som de gamle og der udlægges 15 ton sten og grus nedstrøms udløbet, over en strækning på 25 m, for at hæve vandstanden i udløbet med 20 cm. Man starter nogle meter nedstrøms rørudløbet. På den måde dæmpes vandets eroderende kraft så det undgås at sten og grus skylles bort ved høje vandføringer. For yderligere sikring af sten og grus starter man med nogle store sten. Stryget får et fald på 5 0/00. Ved at gennemføre disse tiltag vil vandstanden ved udløb i vejunderføringen blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem vejunderføringen hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Skråningsanlæggene anlægges ca. i forholdet 1 : 1,5. Skråningsanlæg og rabatter tilsås med rabatblanding og vejen reetableres med grus og asfalt. Fig. 4. 4

5 Fig.5. 5

6 AAL 43. Iflg. Indsatsen ligger her en rørlægning på 344 m, men jf. Regulativet for Sakstrup Bæk er den 446 m lang. Opmåling i kortinfo viser også 446 m. Rørene har en diameter på Ø 60 cm. Rørlægningen ligger med et gennemsnitligt fald på 5.9 0/00. Øvre kant af rørene ligger ca. 100 cm under terræn. Rørlægningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende arealer er delvis naturbeskyttede. Der er lidt udfordringer med at fjerne denne rørledning da rørlægningen krydser en kloakledning. Kloakledningen ligger her lige ovenover rørlægningen. Se fig. 6. Grøn stiplet linie - kolakledning. Den vestligste er taget ud af brug, kun den østligste er i brug. Blå stiplet linie nuværende rørlægning. Rød streg nyt åbent forløb på 672 m. Rørene graves op. Entreprenør sørger for bortskafning af betonrør. For at undgå kloakledningen hæves bunden fra ca. st og op til ca. st med op til 50 cm med et dertil egnet materiale, hvor det måtte være nødvendigt. For ikke at få for meget fald på nedre del, er det nødvendigt, at etablerer en del variation her. Da vi har en bundkote ved Sakstrupvej på 22,12 m. og bundkote ved krydsning af kloakledning på 24,20 m. sluttende med bundkote 24,78 m. ved rørlægningens begyndelse, får vi et fald på strækningen neden for kloakledningen på ca. 5 0/00 og oven for kloakledningen på ca. 2,2 0/00. Der hvor kloakledningen krydses, sikres denne med et dertil egnet materiale. Det nye åbne profil udgraves som anvist på Fig. 6. Rød streg. Bundbredde 50 cm. Brinkene anlægges i forholdet 1 : 1,75. Alt overskudsjord jævnes ud på tilstødende arealer til markbrug. Der etableres overkørsler de to stæder, hvor vandløbet krydser grusvejen op til ejendommen beliggende på Sakstrupvej 81. Rørene lægges 20 cm dybere end bundkote med et fald på ca. 2,2 0/00. Ved at lægge overkørslerne 20 cm dybere, blive vandstanden hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem overkørslerne hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Der udlægges 650 t sten og grus over hele strækningen og 20 cm op ad hver brink for at styre vandtrykket. Stenene udlægges således at bundkoten, der hvor der skal udlægges gydegrus, er 10 cm dybere end resten af strækningen. Der skal bruges forholdsmæssigt mange sten og meget grus for at imødekomme det store vandtryk i området. Herefter udlægges 30 ton større sten ( mm ) jævnt spredt ud over hele strækningen for at skabe variation både i og udenfor gydebankerne, Til sidst udlægges 100 ton gydegrus ( 80 % sten på mm nøddesten og 20 % sten på mm singels + håndsten ) i banker af 10 m længde og med en afstand af 20 m på de mest egnede lokaliteter. Der skal tages højde for evt. grundvandssænkning under arbejdet. Køreplader benyttes i nødvendigt omfang Brinke og bræmmer tilsås med rabatgræsblanding og tilstødende arealer, hvor overskudsjord er udjævnet, tilsås med græs efter aftale med lodsejer. 6

7 Hele projektområdet og tilkørsels veje reetableres med jord, egnet græsblanding og stabilgrus. Der skal sættes 3 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine, incl. evt brug af køreplader, til senere brug. Dette for at afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. 7

8 Fig.6 8

9 AAL 44. Her ligger en overkørsel en med en længde på 20 m og en diameter på Ø 60 cm plast ved indløb og Ø 70 cm beton ved udløb. Se fig. 7, 8 og 9. Indløb og udløb samt overgang fra plastrør til betonrør. Som det fremgår af billederne er der for meget fald i plastrøret og ved overgangen fra plast til betonrør er der et styrt på ca. 10 cm. Rørene graves op. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene. Der lægges 20 m nye rør med en diameter på Ø 80 cm med et fald på 1 0/00. Røret lægges 10 cm dybere end eksisterende ved udløb og med et fald på 1 0/00 vil det svare til at røret kommer til at ligge 20 cm dybere ved indløb. Ved at gennemføre disse tiltag vil vandstanden ved udløb i vejunderføringen blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem vejunderføringen hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Skråningsanlæggene anlægges ca. i forholdet 1 : 1,5. Skråningsanlæg og rabatter tilsås med rabatblanding og vejen reetableres med grus og asfalt. Der skal sættes 1 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Fig. 7. 9

10 Fig.8. Fig.9. 10

11 AAL 45. Her ligger en overkørsel med en længde på 9 m og med en diameter på Ø 60 cm. I midten af overkørslen står der en brønd hvor der er et styrt på 20 cm. Se fig. 10, 11 og 12. Indløb og udløb samt brønd med styrt. Rørene graves op. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene. Der lægges 8 m nye rør med en diameter på Ø 80 cm 20 cm dybere end eksisterende ved udløb og 40 cm dybere ved indløb med et fald på 1 0/00. Ved at gennemføre disse tiltag vil vandstanden ved udløb i overkørslen blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem overkørslen hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Da røret ligger 40 cm under vandspejl ved indløb, vil dette medføre at bunden opstrøms vil falde med 20 cm ved naturlig erodering. Det skønnes at en strækning på ca. 100 m vil blive berørt. Dette vil i en periode give en øget sandvandring, men i forhold til den sandvandring der er i forvejen, skønnes dette ikke at give nævneværdige problemer. Skråningsanlæggene anlægges ca. i forholdet 1 : 1,5. Hele projektområdet reetableres og der afsluttes med at så rabatgræs. Der skal sættes 1 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Fig

12 Fig. 11. Fig

13 AAL 46. Her ligger en rørlægning med en længde på 200 m og med en diameter på Ø 40 cm. Strækningen har et gennemsnitligt fald på 6,25 0 / 00. Rørlægningen blev gennemført omkring år 1980 da man døjede med at holde et åbent vandløb p.g.a. stort vandpres fra især nordsiden. Arealerne, som rørlægningen gennemløber, er ikke naturbeskyttede. Vandløbet er naturbeskyttet. Se fig. 13 og 14. Indløb og udløb. Som det fremgår af fig. 2. ligger overkant af udløb 30 cm under vandspejl p.g.a. manglende vedligeholdelse nedstrøms rørlægningen. Dette bevirker at arealerne ved rørlægningen er meget vandlidende. Se fig. 15 og 16. Arealerne ved rørlægningen. P.g.a. de vandlidende arealer ved rørlægningen bliver vi nødt til at oprense den åbne strækning fra udløb ved rørlægningen og ned til udløb i Varbro Å. En strækning på 90 m. Efter oprensning skal området have ro i en 3 ugers tid for at få vandstanden ned i et normalt leje. Herefter fjernes rørene. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene. Af hensyn til lodsejere etableres der to overkørsler. En ved start af rørlægning og en ved slutningen af rørledningen. Begge etableres med en længde på 8 m og med en diameter på Ø80 cm. De lægges 20 cm lavere end eksisterende bundkote. Ved at lægge overkørslerne 20 cm dybere, blive vandstanden hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem overkørslerne hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Tilstødende dræn tilsluttes det nye forløb på forsvarlig vis. Overskudsjord udjævnes til markbrug på tilstødende arealer. Det nye åbne forløb etableres let snoet og følger dermed ikke det gamle trace og får en længde på 236 m med et fald på ca. 5 0/00. Bundbredde 40 cm. Se fig. 17. Det nye åbne forløb. Der udlægges 300 t sten og grus over hele strækningen og 20 cm op ad hver brink for at styre vandtrykket. Stenene udlægges således at bundkoten, der hvor der skal udlægges gydegrus, skal bunden være 10 cm dybere end resten af strækningen. Der skal bruges forholdsmæssigt mange sten og meget grus for at imødekomme det store vandtryk i området. Herefter udlægges 10 ton større sten ( mm ) jævnt spredt ud over hele strækningen for at skabe variation både i og udenfor gydebankerne. Til sidst udlægges 50 ton gydegrus ( 80 % sten på mm nøddesten og 20 % sten på mm singels + håndsten) i banker af 10 m længde og med en afstand af 20 m på de øverst 150 m. Der udlægges ikke gydegrus ud på den nederste strækning p.g.a. opstuvning fra Varbro Å ved større afstrømninger. Brinkene anlægges i forholdet 1 : 1,75. Der skal tages højde for evt. grundvandssænkning under arbejdet. Køreplader benyttes i nødvendigt omfang Brinkerne tilsås med rabatgræsblanding og markerne, hvor overskudsjord er udjævnet tilsås med græs efter aftale med lodsejer. Hele projektområdet og tilkørsels veje reetableres med jord, egnet græsblanding og stabilgrus. 13

14 Der skal sættes 3 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine, inc. Evt. brug af køreplader, til senere brug. Dette for at kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Fig

15 Fig. 14. Fig

16 Fig. 16. Fig.17. Luftfotoet er fra 1979 og viser forløbet fra før det blev rørlagt. Rød streg - nyt trace. 16

17 AAL 47. Her ligger en rørlægning med en længde på 50 m og med en diameter på Ø 30 cm. Se fig. 18. Oversigtskort rød streg. Strækningen har et fald på 2 0/00. Strækningen er typisk rørlagt da man har døjet med at holde et åbent vandløb p.g.a. stort vandpres fra især nordøstsiden. Rørlægningen graves op. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene. Overskuds jord jævnes ud på tilstødende marker til mark brug. Brinkene anlægges i forholdet 1 : 1,5. Der udlægges 60 t blandet sten og grus på hele strækningen. Stenene udlægges i bunden og 20 cm op ad hver brink for at holde styr på vandtrykket. Brinke og bræmmer tilsås med rabat græs. Der skal sættes 1 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Fig

18 AAL 48. Her ligger en rørlægning på 65 m med en diameter på Ø 30 cm ved indløb og Ø 40 cm ved udløb. Ifølge indsatsen er rørlægningen 51 m, men kontrol opmåling i marken og i kort info viser at den er 65 m. Rørlægningen ligger med et fald på 2 0/00. Se fig. 19. og 20. Ind og udløb. Rørlægningen kan kun afkortes med 40 m, da vejdæmningen er så høj, at det er nødvendigt at bibeholde 25 m. Derudover er eksisterende rør for lille i forhold til kontinuitet. Rørene graves op. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene. Der ligges 25 m nye rør med en diameter på Ø 80 cm. Rørene ligges 20 cm laver ved indløb end eksisterende og med et fald på 1 0/00. Overskudsjord indbygges i vejdæmningen. Ved at gennemføre disse tiltag vil vandstanden i vejunderføringen blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem vejunderføringen hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Skråningsanlæggene anlægges ca. i forholdet 1 : 1,5. Der udlægges armeringsnæt på skråningsanlæggene da de er meget høje og, dermed er risikoen for erosion stor. Skråningsanlæg og rabatter tilsås med rabatblanding og vejen reetableres med grus. Der skal sættes 1 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Fig

19 Fig

20 AAL 49. Her ligger en rørlægning/ overkørsel på 8 m med en diameter på 12 cm. Rørlægningen/ overkørslen er konstruereret som en del af en dæmning til en sø/ forsinkelsesbassin. Se fig. 21. Dæmning. Vandløbet starter her. Der er ikke mere vandløb på den anden side af søen/ forsinkelses bassinet. Det foreslås at denne indsats udgår. Fig

21 AAL 50. Her ligger en overkørsel på 8 m med en diameter på 20 cm. Der er et fald på 15 cm ved udløb. Overkørslen ligger med et fald på 2 0/00. Se fig. 22 og 23. Rørene graves op. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene. Der nedlægges 8 m ny rør med en diameter på Ø 60 cm. Rørene lægges 20 cm dybere end eksisterende ved indløb og med et fald på 1 0/00. Herefter udlægges 15 ton sten og grus nedstrøms udløbet for at hæve vandstanden i udløbet med 20 cm. Man starter nogle meter nedstrøms rørudløbet. På den måde dæmpes vandets eroderende kraft så det undgås at sten og grus skylles bort ved høje vandføringer. For yderligere sikring af sten og grus starter man med nogle store sten. Stryget kommer til at ligge med et fald på 5 0/00. Ved at gennemføre disse tiltag vil vandstanden ved udløb i vejunderføringen blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem vejunderføringen hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Skråningsanlæggene anlægges ca. i forholdet 1 : 1,5. Skråningsanlæg og overkørsel tilsås med rabatblanding. Der skal sættes 1 timer af til en rendegraver til senere brug. Dette for kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. 21

22 Fig. 22. Fig

23 AAL 57. Her ligger en overkørsel med en længde på 7 m og en diameter på Ø 60 cm. Se fig. 24 og 25. Overkørsel ind og udløb. Der er et fald gennem rørene på 20 cm og et fald fra udløb til vandspejl på 35 cm. Et samlet fald på 55 cm. Se fig.1. og 2. Indløb og udløb. Rørene graves op. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene. Der lægges nye rør med en længde på 8 m og en diameter på Ø 80 cm. Overkørslen skal være en meter længere da den skal lægges dybere og dermed mere vejdæmning. Den større diameter for at sikre naturlig vandløbs bund gennem rørene. Rørene lægges 30 cm lavere end eksisterende ved indløb og med et fald på 1 0/00. Herefter skal vi have hævet vandstanden med 25 cm ved udløb. Der udlægges 50 ton sten og grus nedstrøms udløbet over en strækning på 50 m for at hæve vandstanden i udløbet med 20 cm. Man starter nogle meter nedstrøms rørudløbet. På den måde dæmpes vandets eroderende kraft så det undgås at sten og grus skylles bort ved høje vandføringer. For yderligere sikring af sten og grus starter man med nogle store sten. Stryget kommer til at ligge med et fald på 5 0/00. Ved at gennemføre disse tiltag vil vandstanden ved udløb i vejunderføringen blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem vejunderføringen hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Skråningsanlæggene anlægges ca. i forholdet 1 : 1,5. Skråningsanlæg tilsås med rabatblanding. Vejen reetableres med stabilgrus. Der skal sættes 1 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for at kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. 23

24 Fig

25 Fig

26 AAL 58. Her ligger en dobbelt overkørsel bestående af 4 m rør med en diameter på 30 cm og 6 m rør med en diameter på 60 cm. Der er et styrt på 20 cm ved den første overkørsel og 25 cm ved den anden overkørsel. I alt et styrt på 45 cm. Se fig. 26, 27 og 28. Overkørsel ind og udløb. Den første overkørsel på 4 m med en diameter på Ø 30 cm fjernes og gamle jernbanesveller der ligger hen over rørene fjernes. Brinkene anlægges i forholdet 1 : 1.5. De 6 m rør med en diameter på 60 cm i den anden overkørsel fjernes. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene og jernbanesvellerne. Der lægges her nye rør med en længde på 6 m og en diameter på Ø 80 cm. Den større diameter for at sikre naturlig vandløbs bund gennem rørene. Rørene lægges 30 cm lavere end eksisterende ved indløb og med et fald på 1 0/00. Herefter skal vi have hævet vandstanden med 35 cm ved udløb. Der udlægges 60 ton sten og grus nedstrøms udløbet over en strækning på 60 m for at hæve vandstanden i udløbet med 20 cm. Man starter nogle meter nedstrøms rørudløbet. På den måde dæmpes vandets eroderende kraft så det undgås at sten og grus skylles bort ved høje vandføringer. For yderligere sikring af sten og grus starter man med nogle store sten. Stryget kommer til at ligge med et fald på 5 0/00. Da rørbund ligger 30 cm under vandspejl ved indløb, vil dette medføre at bunden opstrøms vil falde med 10 cm ved naturlig erodering. Det skønnes at en strækning på ca. 50 m vil blive berørt. Dette vil i en periode give en øget sandvandring, men i forhold til den sandvandring der er i forvejen, skønnes dette ikke at give nævneværdige problemer. Ved at gennemføre disse tiltag vil vandstanden ved udløb i overkørslen blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem overkørslen hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Skråningsanlæg og overkørsel tilsås med rabatblanding. Der skal sættes 1 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for at kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Dette udføres efter behov. 26

27 Fig. 26. Fig

28 Fig

29 AAL 59. Her passerer Varbro Å Nørskovvej. Vejunderføringen har en længde på 16 m og en diameter på Ø100 cm. Vejunderføringen ligger med et fald på 1,6 0/00. Se. Fig. 29 og 30. Indløb og udløb. Som det ses af fig. 2. falder vandet ud af røret og umiddelbart efter er der et styrt. Fald i alt 5o cm. Der ligger i forvejen en del groft grus og større sten på strækningen. Der udlægges 160 ton sten og grus nedstrøms udløbet over en strækning på 80 m for at hæve vandstanden i udløbet med 20 cm. Man starter nogle meter nedstrøms rørudløbet. På den måde dæmpes vandets eroderende kraft så det undgås at sten og grus skylles bort ved høje vandføringer. For yderligere sikring af sten og grus starter man med nogle store sten. Stenene udlægges således at bundkoten, der hvor der skal udlægges gydegrus, skal bunden være 10 cm dybere end resten af strækningen. Derefter udlægges 40 ton gydegrus ( 80 % sten på mm nøddesten og 20 % sten på mm singels + håndsten) i banker af 10 m længde og med en afstand af 10 m på strækningen. Der skal bruges forholdsmæssigt mange sten da der, dels er et stort fald der skal udlignes og, dels at varbro Å her har en bredde på gennemsnitlig 80 cm. Stryget kommer til at ligge med et fald på ca. 6 0/00. Ved at gennemføre disse tiltag vil vandstanden ved udløb i vejunderføringen blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem vejunderføringen hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Hele projekt området reetableres med nødvendige materialer. Der skal sættes 1 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for at kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. 29

30 Fig. 29. Fig

31 AAL 60. Her ligger en tabtgået overkørsel med en længde på 4 m og en diameter på Ø 30 cm. Se fig. 31. Tabtgået overkørsel. Som det fremgår af billederne løber vandet uden om rørene og der er dermed fri passage. Fig

32 AAL 61. Her ligger en overkørsel med en længde på 4 m og en diameter på Ø 60 cm. Rørene ligger egentligt fint. Se fig. 32, 33 og 34. Overkørsel ind og udløb Rørene tages op. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene. Der lægges 4 m nye rør med en diameter på Ø 60 cm. Rørene lægges 20 cm dybere end eksisterende med et fald på 1 0/00. Herved vil vandstanden i rørene blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem overkørslen, hvorved der skabes passagemulighede og dermed kontinuitet for faunaen. Der skal bruges nye rør, da eksisterende er i en dårlig forfatning, og vil gå i stykker ved optagning. Projekt området reetableres og der sås rabatgræs på overkørslen. Fig

33 Fig. 33. Fig

34 AAL 62 Varbro Å. Her hvor Varbro Å løber under Borrisholtvej er der to ting der skal ordnes. Dels vil det være ønskeligt at hæve vandstanden i rørunderføringen under vejen, og dels er der to små styrt umiddelbart nedstrøms rørunderføringen. Se fig. 35, 36 og 37.. Rørunderføring og to små styrt. Rørunderføringen har en dia. på Ø 100 cm og et fald på i snit 1 o/oo. Der udlægges 5 ton større sten ( mm ) Derefter udlægges 15 ton gydegrus ( 80 % sten på mm nøddesten og 20 % sten på mm singels + håndsten) i banker af 5 m længde og med 5 m mellemrum. Sten og gydegrus udlægges over en strækning på 30 m. Gydegruset udlægges så gydebanken starter nogle meter nedstrøms rørudløbet. På den måde dæmpes vandets eroderende kraft så det undgås at gruset skylles bort ved høje vandføringer. For yderligere sikring af gydegruset startes den første gydebanke med nogle store sten og for at stabilisere brinker og for at skabe variation udlægges resten af de større sten langs brinkerne og lidt spredt ned over gydebanken. Ved at gennemføre disse tiltag vil vandstanden ved udløb i vejunderføringen blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem vejunderføringen hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Derudover er der skabt gydemuligheder for ørred. Hele projektområdet reetableres med nødvendige materialer. Fig

35 Fig. 36. Fig

36 AAL 67. Her ligger en rørlægning på ca. 145 m. med en diameter på Ø 80 cm. På nedstrøms side af Allingdamvej er der etableret en brønd med et styrt på 50 cm. Se fig. 38, 39 og 40. Ind og udløb samt styrt i brønd. Ca. 35 m opstrøms Allingdam vej ligger en overkørsel hvor der er et lille styrt ved udløb. Se fir. 41. Udløb. Overkørslen opstrøms Allingdamvej. For at skabe kontinuitet udlægges 50 ton sten og grus nedstrøms udløbet over en strækning på 30 m for at hæve vandstanden i udløbet med 20 cm. Man starter nogle meter nedstrøms rørudløbet. På den måde dæmpes vandets eroderende kraft så det undgås at sten og grus skylles bort ved høje vandføringer. For yderligere sikring af sten og grus starter man med nogle store sten. Stryget kommer til at ligge med et fald på ca. 6,6 0/00. Der skal bruges forholdsmæssigt mange sten her, da vandløbsbredden på denne strækning i gennemsnit er 120 cm. Hele projekt området reetableres med nødvendige materialer. Rørlægningen nedstrøms Allingdamvej. Selve rørlægningen har et fald på ca. 14 0/00. Hertil skal lægges styrtet på 50 cm i brønden. Vi får så et samlet fald på strækningen på 17,2 0/00. Strækningen er typisk rørlagt da man har døjet med at holde et åbent vandløb p.g.a. stort vandpres især fra nordvest siden og sikkert også fordi, at rørlægningen ligger meget dybt i terræn på øvre del. De sidste 8 m skal blive liggende til en overkørsel. Resten af rørlægningen graves op. Entreprenør sørger for bortskaffelse af rørene. Overskuds jord jævnes ud på tilstødende arealer til mark brug. Brinkene anlægges i forholdet 1 : 1,75. For at udligne det store fald skal der lægges sten og grus ud på en 380 m lang strækning. Herved får vi et fald på strækningen på ca. 6,5 0/00. Der udlægges 600 t sten og grus over hele strækningen. På de første 140 m lægges sten og grus 20 cm op ad hver brink for at styre vandtrykket. Resten af vejen udlægges sten og grus kun i bunden. Stenene udlægges således at bundkoten, der hvor der skal udlægges gydegrus, er 10 cm dybere end resten af strækningen. Der skal bruges forholdsmæssigt mange sten og meget grus for at imødekomme det store vandtryk på de første 140 m. Herefter udlægges 30 ton større sten ( mm ) jævnt spredt ud over hele strækningen for at skabe variation både i og udenfor gydebankerne. Til sidst udlægges 120 ton gydegrus ( 80 % sten på mm nøddesten og 20 % sten på mm singels + håndsten ) i banker af 10 m længde og med en afstand af 20 m på de mest egnede lokaliteter. Bundbredde 70 cm. Der skal tages højde for evt. grundvandssænkning under arbejdet. Køreplader benyttes i nødvendigt omfang 36

37 Brinke og bræmmer tilsås med rabatgræsblanding og tilstødende arealer, hvor overskudsjord er udjævnet, tilsås med græs efter aftale med lodsejer. Hele projekt området reetableres med nødvendige materialer. Der skal sættes 3 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Fig

38 Fig

39 Fig. 40. Fig

40 AAL 88. Overkørsel med en længde på 7 m og en diameter på Ø 80 cm. Der er et fald på 15 cm inde i røret. Se fig. 42 og 43. Rørene graves op. Entreprenør sørger for at bortskaffe rørene. Der lægges 8 m nye rør med en diameter på Ø 100 cm. Der lægges en meter ekstra for at sikre tilstrækkeligt skråningsanlæg. Den større diameter for at sikre naturlig vandløbs bund gennem rørene. Rørene lægges 20 cm dybere end eksisterende ved indløb og 5 cm dybere ved udløb. Rørene vil hermed ligge med et fald på 1 0/00. Ved at gennemføre disse tiltag vil vandstanden ved udløb i vejunderføringen blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem vejunderføringen hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Hele projektområdet reetableres med nødvendige materialer. Fig

41 Fig

42 AAL 618 / AAL 710. Her ligger to rørlægninger med 2 meter mellemrum. Rørledningerne har en samlet længde på ca. 150 m og en diameter på 30 cm. Se fig. 44, 45 og 46. Indløb, udløb og det åbne mellemstykke. Vandløbsstrækningen er naturbeskyttet. Arealerne langs strækningerne er delvis naturbeskyttet. Rørlægningen blev i sin tid etableret da man døjede med at holde et åbent vandløb p.g.a. stort vandpres fra især vest siden. Der er et fald på strækningen på gennemsnitlig 6,6 0/00. Rørene graves op. Entreprenør sørger for bortskaffelse rørene. Da rørlægningen på det meste af strækning ligger meget tæt på en stejl bakke på østsiden, etableres det nye åbne forløb 5 m længere mod vest end eksisterende forløb af hensyn til en mere stabil brink. Overskudsjord udjævnes til markbrug på tilstødende arealer. De tre steder hvor der er overkørsler i dag lægges der 3 x 6 m rør med en diameter på Ø 60 cm. Den større diameter for at sikre naturlig vandløbs bund gennem rørene. Rørene lægges 20 cm dybere end eksisterende. Herved vil vandstanden i rørene blive hævet med 20 cm og der vil etablere sig en naturlig vandløbsbund gennem overkørslen hvorved der skabes passagemulighed og dermed kontinuitet for faunaen. Rørene lægges med et fald på 1 0/00. På de øvrige strækninger udlægges 200 ton sten og grus i bunden og 20 cm op ad hver brink for at styre vandtrykket. Der skal bruges forholdsmæssigt mange sten og meget grus for at imødekomme det store vandtryk i området. Brinkene anlægges i forholdet 1 : 1,75. Brinkerne tilsås med rabatgræsblanding og markerne, hvor overskudsjord er udjævnet tilsås med græs efter aftale med lodsejer. Hele projekt områder reetableres med nødvendige materialer. Der skal sættes 2 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for at kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. 42

43 Fig

44 Fig

45 Fig

46 REF 689. Strækningen her er på ca. 130 m og har en gennemsnitlig bundbredde på 50 cm. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Arealerne langs med strækningen er ikke naturbeskyttede. Se fig. 47 og 48. Øvre del og nedre del af strækningen. Bundbredde burde ikke være mere end 30 cm, men da der er aflejret en del sand og jord på strækningen er bunden hævet med 30 cm. Dermed den større bundbredde. Dette skyldes tidligere hårdhændet vedligeholdelse. Man har tidligere gravet for dybt og for bredt, hvorved hastigheden på vandet er sænket væsentligt. Herved er vandløbets selvrensende effekt blevet markant mindre. Drænudløb ligger 30 cm under eksisterende bund. Strækningen opgraves til oprindelig bundkote og der udlægges 30 ton blandet sten og grus i 5-8 m længde skiftevis i den ene og de anden side. Herved indsnævres strømrenden i et let slynget forløb til en bundbredde på 30 cm. Der skal sættes 1 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Fig

47 Fig

48 REF 690. Strækningen her er på ca. 460 m og har en gennemsnitlig bundbredde på cm. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende arealer er ikke naturbeskyttede. Se fig. 49 og 50. Øvre del og nedre del af strækningen. Bundbredde burde ikke være mere end 40 cm, men da der er aflejret en del sand og jord på strækningen er bunden hævet med cm. Dermed den større bundbredde. Dette skyldes tidligere hårdhændet vedligeholdelse. Man har tidligere gravet for dybt og for bredt, hvorved hastigheden på vandet er sænket væsentligt. Herved er vandløbets selvrensende effekt blevet markant mindre. Drænudløb ligger cm under eksisterende bund. Strækningen opgraves til oprindelig bundkote og der udlægges 200 ton blandet sten og grus i 5-8 m længde skiftevis i den ene og de anden side. Herved indsnævres strømrenden i et let slynget forløb til en bundbredde på 40 cm. Der bruges køreplader efter behov. Der skal sættes 2 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Fig

49 Fig

50 REF 691. Strækningen her er på ca. 534 m og har en gennemsnitlig bundbredde på cm på de øverste 350 m og cm på nedre del.. Strækningen er ikke naturbeskyttet. De fleste arealer langs med strækningen er naturbeskyttede. Se fig. 51, 52. og 53. Øvre, mellemste og nedre del af strækningen. Bundbredde burde ikke være mere end 50 cm, men da der er aflejret en del sand og jord på strækningen er bunden hævet med cm. Dermed den større bundbredde. Dette skyldes tidligere hårdhændet vedligeholdelse. Man har tidligere gravet for dybt og for bredt, hvorved hastigheden på vandet er sænket væsentligt. Herved er vandløbets selvrensende effekt blevet markant mindre. Drænudløb ligger cm under eksisterende bund. Strækningen er overvejende beliggende i eng/ mosearealer og bunden er meget blød sine steder. Strækningen opgraves til oprindelig bundkote og der udlægges 500 ton blandet sten og grus i 5-8 m længde skiftevis i den ene og de anden side. Herved indsnævres strømrenden i et let slynget forløb til en bundbredde på 50 cm. Der bruges køreplader efter behov. Der skal sættes 3 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Fig

51 Fig. 52. Fig

52 REF 692. Strækningen her er på ca. 500 m og har en gennemsnitlig bundbredde på 30 cm på de øverste 250 m og cm på nederst 250 m. Strækningen er ikke naturbeskyttet. De fleste arealer langs med strækningen er naturbeskyttede. Se fig. 54, 55 og 56. Øvre, mellemste og nedre del af strækningen. Strækningen er overvejende beliggende i engarealer. Bunden er fin fast på øvre del, men lidt blød på nedre del. På øvre del ligger der lidt sten og grus. Der udlægges 200 ton blandet sten og grus i 5-8 m længde skiftevis i den ene og den anden side på de nederste 250 m. Herved indsnævres strømrenden i et let slynget forløb til en bundbredde på 40 cm. Der bruges køreplader efter behov. Der skal sættes 1 timer af til en rendegraver/ bæltemaskine til senere brug. Dette for kunne afhjælpe udskridninger, sætninger, justering m.v. Fig

53 Fig

54 Fig

55 REF 693. Denne strækning på ca m og har en gennemsnitlig bundbredde på cm. Strækningen har et gennemsnit fald på 8,6 0/00. Strækningen er naturbeskyttet. En del af arealerne langs strækningen er naturbeskyttet. Da der allerede forefindes en del sten og grus på strækningen og da de fysiske forhold generelt er fine, foreslås det, at indsatsen udgår. Se fig. 57, 58 og 59. Fig

56 Fig. 58. Fig

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk AAL 251. Statens kommentarer: Lille styrt, 15 cm, bør fjernes. Strækningen har en længde på ca. 15 m. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Hjørring Kommune Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Ref. 698. Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet og gydemuligheder i Vangen Bæk, ved udlægning af sten og grus på stræk og Ref.

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk. Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk. AAL - 632 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Dalsmølle Bæk, der er en del af Uggerby Å systemet, ved fjernelse af rørlægning reference (AAL-632)

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften 1 Indhold Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften... 1 Indledning... 3 Udførelsen... 4 Bilag 1... 13 Detailprojekt for genåbning af rørlagt strækning

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk AAL 673 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i den øverste del af Glimsholt Å ved åbningen af rørlægningen med reference AAL-673 på 197 meter.

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven. Afgørelse. Hjørring Kommune. Springvandspladsen 5.

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven. Afgørelse. Hjørring Kommune. Springvandspladsen 5. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring Kommune. Springvandspladsen Hjørring. Hjørring den Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Hjørring Kommune. Springvandspladsen Hjørring. Hjørring den Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

AAL-446 AAL-446 AAL-675

AAL-446 AAL-446 AAL-675 Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Betingelser for tilladelsen: at arbejdet gennemføres som beskrevet i ansøgningen og som beskrevet i redegørelsen

Betingelser for tilladelsen: at arbejdet gennemføres som beskrevet i ansøgningen og som beskrevet i redegørelsen Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument.

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. Natur og Miljø Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. vandløbets forløb og tilstand... 3 3. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken.

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, 61341931, 29404452, e-mail: a-andersen@mail.dk Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Assens Kommune Miljø og Natur natur@assens.dk Vissenbjerg, den 31.08.2015. Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Herredsbjerg På vegne af Gert Madsen, Lange Gyde 4, 5683

Læs mere

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter: Lars Sandberg, Biolog. Foto og tegninger: Lars Sandberg

Læs mere

Endelig vandløbsgodkendelse Hermed godkendes i henhold til 75 jf. 17 i lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 af lov om vandløb, projektet

Endelig vandløbsgodkendelse Hermed godkendes i henhold til 75 jf. 17 i lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 af lov om vandløb, projektet Se udsendelsesliste side 6 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 3. juli 2013 Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1 8260 Viby J Endelig vandløbsgodkendelse Hermed godkendes i henhold til 75 jf.

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer.

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer. Team Natur & Landbrug 02-09-2010 Sags id.: 10/4469 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Godkendelse af reguleringssag i Ullerup Bæk Fredericia Kommune godkender hermed regulering af Ullerup Bæk med henblik

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Skallebæk er et tilløb

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Restaurering af Kildebækken, etablering af søer/vådområde samt ændring af gadekær

Restaurering af Kildebækken, etablering af søer/vådområde samt ændring af gadekær Restaurering af Kildebækken, etablering af søer/vådområde samt ændring af gadekær Baggrund Vordingborg kommune ønsker at restaurere Kildebækken (tilløb til Mern Å), etablerer søer/vådområder og ændre anvendelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag.

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag. Udsendt til lodsejere og øvrige parter i sagen 01-07-2014 Sags id.: 10/11235 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af forslag til restaurering af Tilløb til Gudsø Mølleå Fredericia og

Læs mere

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød Frederiksborgcentret Milnersvej 39 3400 Hillerød Partshøring af udkast til lovliggørelse af broer over Pøle Å Hillerød Kommune, Vandløbsmyndigheden har modtaget ansøgning om lovliggørelse af etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt med mail til: ma@silkeborg.dk 19. juni 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Guldbæk

Vandløbsrestaurering i Guldbæk Vandløbsrestaurering i Guldbæk Indsats nr.: AAL-968 - spærring nedstrøms jernbanebro REF 1055 spærring ved Vestermølle Sø REF 575 - restaurering ved Oldstien 18-10-2016 Aalborg Kommune, Vandmiljøafdelingen

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Haveforeningen OF Lyngen Tornerosekæret 5 3390 Hundested arkitekt Sara Asmussen Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail tsb@orbicon.dk Sag 369-08051 Projektleder

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet.

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. I Assenbølleafløbet ved Vestergade 71 i

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Volstrup Bæk nord for Øster Hornum i forbindelse med sikring af privat fællesvej (Nibevej)

Tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Volstrup Bæk nord for Øster Hornum i forbindelse med sikring af privat fællesvej (Nibevej) Center Natur og Miljø Preben Tonnisen Nibevej 210, Øster Hornum 9530 Støvring Sendt via mail: prebentonnisen@hotmail.com Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Kjeldbæk - Fjernelse af to spærringer - Projektbeskrivelse

Kjeldbæk - Fjernelse af to spærringer - Projektbeskrivelse Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup P F L S 8 Kjeldbæk - Fjernelse af to spærringer - Projektbeskrivelse Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk T f w 23.

Læs mere

VEJLEDNING I LÆSNING AF VANDLØBSNOTAT

VEJLEDNING I LÆSNING AF VANDLØBSNOTAT VEJLEDNING I LÆSNING AF VANDLØBSNOTAT Vandløbsnavn (/ID): Dato: Hovedvandopland: Indsats: Spærringstype: (Eller anden info alt efter indsats) Beskrivelse: Vandløbets navn og evt. strækningskode Faxe Kommunes

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere