DEN SOCIALE KLAUSUL & EXPORT PROCESSING ZONES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SOCIALE KLAUSUL & EXPORT PROCESSING ZONES"

Transkript

1 DEN SOCIALE KLAUSUL & EXPORT PROCESSING ZONES En Vurdering af Den Sociale Klausuls effekt på Export Processing Zones Bachelorprojekt 2000 Geografisk Institut, Afleveres Københavns Universitet Studerende: Jonas C. Voss (100975) Vejleder: Jesper B. Jønsson

2 1. INDLEDNING Emnepræsentation Problemformulering Opgavens opbygning EXPORT PROCESSING ZONES Historie, udbredelse og karakteristik Arbejdernes betingelser...8 Arbejdsstyrkens sammensætning...8 Lønniveau og arbejdsvilkår...9 Fagforeningernes rolle EPZernes effekt på værtsnationen succes eller fiasko? SOCIALE KLAUSULER I INTERNATIONAL HANDEL Historiskt overblik Frihandel eller retfærdig handel? Den sociale klausuls arkitektur, og dens effekt på EPZere...20 Den sociale klausuls arkitektur...20 Klausulens effekt på arbejdernes forhold i EPZere...21 Klausulens effekt på EPZeres konkurrencedygtighed MULIGHEDER FOR HÅNDHÆVELSE Institutionelle muligheder Alternative muligheder DISKUSSION OG KONKLUDERENDE BEMÆRKNINGER...28 REFERENCER

3 1. INDLEDNING 1.1 Emnepræsentation Siden WTO s ministerkonference i Singapore i 1996 har der været en øget debat omkring indførelsen af arbejdsstandarder i organisationens regelsæt. Debatten, der har eksisteret siden udfærdigelsen af Havana-dokumentet, drejer sig om hvordan arkitekturen af en sådan aftale skal være. Havana-dokumentet blev udfærdiget på en FN-konference i 1948, der havde til formål at danne et FN-agentur der skulle arbejde med internationalt økonomisk samarbejde. Dokumentet bestod bl.a. af en klausul der specifikt kædede økonomisk fremskridt og handelsliberalisering sammen med retfærdige arbejdsstandarder (ICFTU, 1999a). Det foreløbige forslag består i, at man som WTO-medlemsland skal opfylde nogle fundamentale konventioner dikteret af International Labour Organization (ILO). Konventionerne er som følger: Foreningsfrihed samt beskyttelse af retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (konvention 87 og 98). Afskaffelse af tvangsarbejde (konvention 29 og 105). Afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (konvention 111). Konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi (konvention 100). Afskaffelse af børnearbejde (konvention 138 og 182). Ved at indføre dem i WTO, vil man kunne sanktionere lande der ikke på tilfredsstillende vis efterlever konventionerne. De lande der taler for internationale lovgivninger på området pointerer, at det er en nødvendighed for at sikre sig, at virksomheders profit kommer arbejderne til gode, i form af øget velfærd på arbejdspladsen. En anden af deres pointer er, at man igennem standardiserede arbejderlovgivninger opnår et marked, hvor alle konkurrerer på lige fod. Modstanderne mener, at indførelsen af en sådan lovgivning vil fratage udviklingslandene deres komparative fordele, som delvis består i en lavtlønnet og uorganiseret pulje af arbejdskraft og, at sanktionere lande der ikke efterlever dem kun vil efterlade arbejderne endnu dårligere stillet. Hvis denne lovgivning bliver gennemført i WTO vil det betyde, at den kun gælder for medlemslandenes eksportsektorer. Det betyder, at lande med mange Export Processing Zones (EPZ) højst sandsynligt vil blive ramt hårdt. 3

4 Udviklingslande forsøger på mange måder at tiltrække udenlandske direkte investeringer, for at fremme deres økonomiske udvikling. En af dem er ved at oprette EPZere i landet. Zonerne er områder med favorable investerings- og handelsmuligheder (f.eks. fritagelse fra bestemte love, gunstige infrastrukturforhold samt lave toldog skattesatser), og de henvender sig hovedsageligt til virksomheder der producerer med henblik på eksport. Deres funktioner er, at tiltrække udenlandske direkte investeringer, skabe arbejdspladser og fremme eksporten. Udviklingsmæssigt ses de som et redskab som skal medvirke til at udvikle den region de er lokaliseret i, ved f.eks. at etablere et net af lokale underleverandører, og derved stimulere lokale virksomheder. Arbejdsvilkårene i EPZerne er gentagne gange blevet kritiseret for at være for utilfredsstillende. Ofte får arbejderne (hvoraf størstedelen er kvinder) ingen overarbejdsbetaling, det er dem forbudt at melde sig ind i fagforeninger og de har ingen muligheder for at forhandle om deres lønninger. Endvidere ses det ofte at de manglende arbejderrettigheder i EPZerne er sikret igennem landets lovgivning, hvorfor det er endnu sværere for arbejderne at ændre disse forhold. For de fleste virksomheder (nationale såvel som transnationale) der vælger EPZere som investeringsmål, er det netop disse tilstande der gør det særligt attraktivt at lokalisere sig der, og kan derfor betragtes som komparative fordele. Opgaven her vil undersøge hvordan EPZere vil blive påvirket ved indførelsen af fundamentale arbejderrettigheder. Mere konkret vil jeg se på hvordan arbejdernes forhold vil blive påvirket, og derefter se på om disse påvirkninger vil have indflydelse på EPZernes konkurrencedygtighed. 1.2 Problemformulering Hvordan vil EPZere blive påvirket ved indførelsen af Internationale Fundamentale Arbejderrettigheder? Herunder vil følgende blive undersøgt: Hvordan vil indførelsen af en social klausul bestående af fundamentale arbejderrettigheder påvirke arbejdernes forhold i EPZere? Hvordan vil indførelsen af en social klausul bestående af fundamentale arbejderrettigheder påvirke EPZernes konkurrencefordele? 1.3 Opgavens opbygning Opgaven starter med at beskrive EPZere, herunder deres historie, udbredelse og karakteristik. Herefter vil afsnittet beskrive arbejdernes betingelser i EPZere, herun- 4

5 der lønniveau og arbejdsvilkår, samt fagforeningernes rolle i EPZerne. Afsnittet rundes af med en vurdering af EPZernes effekt på værtsnationen. Afsnit 3 starter med et historisk overblik over debatten om sociale klausuler i international handel. Herefter gøres der rede for hovedargumenterne for og imod en social klausul. Dernæst følger en nærmere definition af hvad der menes med en social klausul og afsnittet rundes af med en vurdering af en social klausuls effekt på henholdsvis arbejdernes forhold i EPZere, samt klausulens effekt på EPZernes konkurrencedygtighed. Afsnit 4 vil behandle forskellige institutionelle muligheder for at håndhæve en social klausul, samt de alternative forsøg der har været på at skabe respekt for arbejderes rettigheder. Til slut vil komme en diskussion og konkluderende bemærkninger. 2. EXPORT PROCESSING ZONES 2.1 Historie, udbredelse og karakteristik Handelspolitikken i udviklingslandene var op til 1960 erne kendetegnet ved importsubstituering, protektionisme og deraf følgende lukkede økonomier. På baggrund af forskellige dårlige erfaringer og begrænsninger i forbindelse med importsubstitutionsstrategien, blev der i løbet af 1960 erne gjort nogle forsøg blandt udviklingslande på, at forfølge en mere åben og eksportorienteret udviklingsstrategi, for derigennem at opnå økonomisk vækst. En af begrænsningerne ved importsubstituering, specielt gældende for de mindre udviklingsøkonomier var, at det var svært at afsætte varerne på hjemmemarkedet på grund af hjemmemarkedets ringe størrelse. En anden var et voksende underskud på betalingsbalancen forårsaget af import af produktionsmaskiner og andre kapitalgoder, der var nødvendige i industrialiseringen. Da de fleste udviklingslande ikke var i besiddelse af den nødvendige ekspertviden og kapital til at effektuere den eksportorienterede strategi, søgte man ved hjælp af forskellige handelspolitiske instrumenter, at tiltrække udenlandske investorer der var i besiddelse af disse. Et af disse instrumenter var Export Processing Zones (Warr, 1990; McIntyre et al., 1996; Dicken, 1998; Madani, 1998). Betegnelsen Export Processing Zones (EPZere) dækker over en bred vifte af forskellige slags handelszoner. I Mexico hedder EPZere således maquiladores, i Kina special economic zones og andre steder free trade zones. Selvom betegnelserne varierer efter national kontekst, er zonernes formål stort set de samme; nemlig at skabe arbejdspladser og indkomst til værtsnationen, tiltrække udenlandske direkte investeringer samt skabe en indtægt af udenlandsk valuta ved at fremme produktionen af 5

6 ikke-traditionelle eksportvarer. Oftest er zonerne geografisk afgrænsede områder indenfor et lands grænser, hvorfor de også omtales som eksportenklaver eller enklaveøkonomier. For at tiltrække investorer tilbydes der forskellige goder, til de virksomheder der lokaliserer sig i EPZerne 1. Generelt gives der visse former for skattelempelser, udvidet fysisk infrastruktur (over værtsnationens gennemsnitlige standard, Madani, 1998), toldfri import af råvarer og produktionsmaskiner samt mindre bureaukratiske administrative forhold, der bl.a. består i fritagelse fra, eller særlige forhold til, dele af den nationale lovgivning. Størstedelen af zonerne er offentligt finansierede, selvom der er en stigende tendens til privat finansierede zoner, specielt i Filippinerne (ILO, 1999). Den overvejende del af virksomheder i EPZerne er transnationale selskaber (TNSer) (McIntyre et al., 1996). I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at TNSer fra udviklingslande står for mellem 16 og 22 procent af udenlandske investeringer i EPZere (ILO/UNCTC, 1988), hvilket vidner om at det ikke udelukkende er TNSer fra de industrialiserede lande der investerer i EPZere. Inspirationen til at etablere EPZere kom oprindeligt fra Irland, der ifølge Verdensbanken anlagde den første moderne EPZ ved siden af Shannon lufthavnen i 1959 (World Bank, 1992: 25). På grund af dens umiddelbare succes spredte idéen sig hurtigt til udviklingslandene, og Johansson (1994) peger på tre årsager, der ligger til grund for den hastige diffusion. For det første tillod zonernes enklavestruktur, at handelsreformer kunne gennemføres i et afsondret område af økonomien, hvorved det var muligt, at beskytte de importsubstituerende virksomheder, og derved opnå en blanding af importsubstitution og eksportorientering. For det andet var zonerne et middel, hvormed udviklingslande kunne omgå de initiale barrierer ved at efterstræbe en eksportorienteret handelspolitik 2. I stedet for gennemgribende reformer på nationalt plan, kunne man nøjes med at indføre dem i EPZerne. For det tredje kunne man ved udenlandsk deltagelse i form af udenlandske direkte investeringer, lindre de begrænsninger de lokale entreprenører stod overfor, såsom mangel på kapital, ekspertviden og eksportkapacitet (Johansson,1994: 389). I denne forbindelse skal også nævnes, at EPZere blev anset som mulige vækstmotorer for den nationale industrisektor. På længere sigt skulle virksomheder i EPZerne udvikle et samarbejde med den lokale industri, og derigennem opbygge et net af lokale underleverandører, en slags industriel multiplikatoreffekt. Dette samarbejde 1 Thailand, Barbados og Mauritius er undtagelser. De tildeler ens privilegier og status til eksportorienterede virksomheder, uanset om de ligger i en afgrænset zone eller ej (Romero, 1995). 2 Her forstået som ringe infrastruktur, dårlige institutionelle rammer samt et handelspolitisk milieu der i mange tilfælde direkte modvirker eksport. 6

7 skulle så resultere i overførsel af teknologi, videns spillovers og en demonstrationseffekt der skulle fungere som en katalysator for lokale erhvervsdrivende til at give sig af med produktionen af ikke-traditionelle produkter (Madani, 1998: 15). Den overvejende del af virksomhederne i EPZere kommer fra den arbejdsintensive del af industrien, hovedsageligt tekstil- og elektronikbranchen, og en zone domineres generelt af enten den ene eller den anden (Jenkins et al, 1998; Madani, 1998). Der synes også, at være en sammenhæng mellem værtsnationens BNP, og graden af industriel specialisering indenfor EPZere, således at jo højere BNP, desto lavere forekomst af tekstilindustri. EPZere i Asien domineres således af elektronikvirksomheder, mens EPZere i Mellem- og Sydamerika domineres af tekstilindustri (Jenkins et al., 1998). Antallet af EPZere på verdensplan afhænger af hvilke kilder man anvender. Dicken (1998) anslår således antallet af aktive EPZere til at være 200 på verdensplan, OECD (1996) anslår det til at være 500 zoner fordelt på 73 lande (Lloyd, 1995 i OECD, 1996: 10), International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) definerer 230 zoner fordelt på 70 lande (ICFTU, 1996), McIntyre et al. (1996) afgrænser det til 175, mens Verdensbanken opererer med 86 EPZere (World Bank, 1992). Madani (1998) påpeger at denne variation skyldes, at der ikke er general enighed omkring zonernes karakteristika. Organisationer, der har lavet undersøgelser omkring EPZere, støtter sig til forskellige definitioner af zonerne, og Verdensbanken begrænser det til an export processing zone is an industrial estate, usually a fenced-in area of 10 to 300 hectares, that specializes in manufacturing for export. It offers firms free trade conditions and a liberal regulatory environment (World Bank, 1992: 7). Anvendelsen af denne snævre definition udelukker zoner der ikke er indhegnede, hvilket bl.a. omfatter Kinas special economic zones, samt zoner i den Dominikanske Republik og Mexico, der har tilladelse til at sælge en del af deres produktion på hjemmemarkedet. Tabel 1 viser resultatet af en opgørelse foretaget af International Labour Organization (ILO) ud fra følgende definition EPZs are industrial zones with special incentives set up to attract foreign investors, in which imported materials undergo some degree of processing before being exported again (ILO, 1999). Den vigtigste forskel i de to definitioner er omkring zonernes rumlighed. I følge Verdensbanken (1992) er zonerne oftest indhegnede, og omfatter 10 til 300 hektar, imens ILO (1999) ikke stiller krav til zonernes rumlige udbredelse, og dermed heller ikke deres afgrænsning. ILOs definition synes at være mere tidssvarende, da de fleste nyetablerede zoner ikke nødvendigvis er indhegnede, og incitamenterne, der tidligere var forbeholdt virksomheder der etablerede sig inden for indhegninger, nu også gives til virksomheder udenfor (Romero, 1995a). Derfor vil opgaven her anvende ILOs (1999) definition. De mange zoner i USA (se ta- 7

8 bel 1) skyldes de såkaldte Foreign Trade Zones (FTZ). Disse vil ikke blive taget i betragtning, da aktiviteterne i FTZere rækker langt ud over fremstilling og eksport 3. Tabel 1: Regional fordeling af EPZere i Region Antal zoner Centrale lande Nordamerika 320 USA 213, Mexico 107 Asien 225 Kina - 124, Filippinerne 35, Indonesien 26 Europa 81 Bulgarien - 8, Slovenien 8 Caribien 51 Dominikanske Republik 35 Afrika 47 Kenya - 14, Ægypten 6 Centralamerika 41 Honduras - 15, Costa Rica 9 Sydamerika 41 Colombia - 11, Brasilien 8 Mellemøsten 39 Tyrkiet - 11, Jordan 7 Stillehavsregionen 2 Australien - 1, Fiji 1 Total 847 Kilde: World Export Processing Zones Association (WEPZA) og ILO (ILO,1999). Anvender man ILO s (1999) definition er der omkring 27 millioner mennesker beskæftiget i 847 EPZere verden over, mens Verdensbanken (1992) med deres noget snævrere definition, regner med godt fordelt på 86 EPZere. EPZerne i Asien tegner sig for godt 64 procent af beskæftigelsen i EPZere på verdensplan, hvor Kina alene tegner sig for over 50 procent af beskæftigelsen på verdensplan (OECD, 1996: 99). 2.2 Arbejdernes betingelser Arbejdsstyrkens sammensætning Oftest udgøres halvdelen af arbejdskraften i zonerne af ufaglærte eller lavtuddannede unge kvinder. Nogle steder (Jamaica, Sydkorea, Mauritius, El Salvador og Sri Lanka) udgør kvinder på år mellem 70 og 90 procent af arbejdskraften (Romero, 1995a). Kvindernes arbejdskraft er attraktiv af tre årsager. For det første fordi de ikke bliver på arbejdspladsen særlig længe (sjældent mere end to år), og dermed er 3 Se for en nærmere definition af de amerikanske zoner, og for det nuværende antal aktive Foreign Trade Zones i USA. 8

9 mindre tilbøjelige til at organisere sig i fagforeninger. For det andet hyrer driftsledere dem fremfor mænd, fordi de er mere omhyggelige og fingernemme og for det tredje fordi de kan betales lavere løn, op til 50 procent mindre, i forhold til deres mandlige kolleger (McIntyre et al. 1996: 441; Madani, 1998: 38). Dette betyder imidlertid ikke at mænd ikke bliver hyret til EPZere, men undersøgelser viser, at de mandlige arbejdere foretrækkes til lederstillinger, mens kvinderne generelt er at finde i stillinger direkte knyttet til produktionen (Madani, 1998; ILO, 1999). Jenkins et al. (1998: 4) finder, at andelen af kvinder i EPZere er omvendt proportionelt med zonernes alder, og er stærkt forbundet med hvilken type industri der dominerer zonerne. Udskiftningen i arbejdsstyrken er generelt høj, mellem 2 og 8 procent om måneden i de centralamerikanske EPZere, men ekstreme eksempler på, at 30 procent af arbejdsstyrken udskiftes om måneden er dokumenteret i Guatemala (Jenkins et al, 1998: 41; Romero, 1995b). Den høje udskiftning er betinget af, at nogle ansatte betragter deres job i EPZere som et springbræt til bedre beskæftigelse andre steder i økonomien 4, og derfor ikke bliver så længe (Romero, 1995a: 249). Hvad angår den kvindelige del af arbejdsstyrken forlader de generelt arbejdspladsen, fordi de enten bliver gift, eller får børn (Madani, 1998; Romero, 1995a). Lønniveau og arbejdsvilkår Meget af den akademiske litteratur omkring EPZere indeholder undersøgelser af lønforholdene i EPZere (Romero, 1995a; Maskus, 1997; Madani, 1998; ILO, 1999), og det viser sig, at det er et meget komplekst område. Generelt forholder det sig sådan, at EPZerne forpligter sig til at følge de minimumkrav der er gældende i det pågældende land, og oftest viser det sig, at de endog giver højere lønninger end tilsvarende industrier udenfor zonerne. Tabel 2 viser forholdet i nogle udvalgte mellemamerikanske stater, hvor dette ikke umiddelbart gør sig gældende. Det kan der være flere forklaringer på. En af dem er, at EPZ virksomhederne meget ofte opererer med akkordbaserede lønninger, hvilket hæver gennemsnitslønnen. Dette fremgår ikke af opgørelser over mindsteløn, hvilket gør det meget svært, at sammenligne lønninger i forskellige zoner i samme land såvel som forskellige lande. 4 Romero (1995) mener dette gælder den mandlige del af de ansatte i EPZere. 9

10 Tabel 2: Mindsteløn i EPZere og national mindsteløn i Central Amerika i $US i Land Minimum månedsløn i EPZere Minimum månedsløn (nationalt) Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua 85 N/A Costa Rica Panama Kilde: Madani (1998: 107). Der er syv forhold knyttet til de generelt højere lønninger (Romero, 1995a: 253; Maskus, 1997: 11; ILO, 1999): 1. Lønnens sammensætning. Forskellige bonusordninger og tillæg øger gennemsnitslønnen. 2. Virksomhedernes størrelse. Jo større virksomhederne er, jo bedre synes både lønniveau og arbejdsmiljø at være. 3. Virksomhedspolitik. Virksomheder med udenlandske ejere har ofte bedre lønog arbejdsforhold, da de gerne vil tiltrække halvuddannet personale de kan oplære. Samtidig kan virksomheder fra OECD-lande vælge at følge direktiver udstukket af OECD der specifikt dikterer at virksomhederne skal respektere de gældende lønrammer og arbejdsstandarder i EPZerens værtsnation. Derfor har disse virksomheder generelt bedre lønninger. 4. Efterspørgslen på arbejdskraft. I perioder med høj efterspørgsel på arbejdskraft stiger lønningerne hurtigere i EPZerne end i firmaerne uden for. 5. Minimere udskiftningen i arbejdsstyrken. Nogle steder sætter man mindstelønnen højere, i et forsøg på at få en mere stabil arbejdskraft. 6. Produktkvalitet. Virksomhederne i EPZerne producerer primært til eksport, og konkurrerer dermed på verdensmarkedet. Dette stiller høje krav til produkternes kvalitet, hvorfor man, for at tilskynde en vedvarende indsats hos arbejderne, giver højere lønninger. 7. Stigmatisering. Arbejdspladserne i EPZere er ofte forbundet med en stigmatisering af arbejderne, hvorfor virksomhederne bliver nød til at betale højere lønninger, for overhovedet at kunne hyre folk. Meget af kritikken af EPZere går på, at lønningerne er for lave og, at ansættelsesvilkårene er fuldstændig uacceptable (se bl.a. ICFTU, 1996 for en nærmere beskrivelse). En del af denne kritik er dog uberettiget, da sammenligningsgrundlaget ofte er 10

11 baseret på tilsvarende brancher i industrialiserede lande. Dette tegner selvklart et meget forvrænget billede af lønningerne, da disse jo afhænger af et lands økonomiske velstand. Sammenligner man derimod lønniveauet og ansættelsesvilkår i de samme brancher udenfor zonen i det pågældende land, så er lønningerne i EPZere ikke så utilfredsstillende (Warr, 1990: 143; ILO/UNCTC, 1988). Der er dog tilfælde hvor lønninger i EPZerne ligger under de af loven fastsatte minima. ICFTUs årlige rapport over brud på fagforeningsrettigheder, indeholder talrige eksempler på virksomheder i EPZere, hvis lønniveau ligger under det nationale minimum, og som ikke betaler tillæg for overarbejde (ICFTU, 1999b). Et af formålene med at etablere EPZere bliver dermed svækket, nemlig deres mulighed for at give et positivt bidrag til værtsnationens økonomiske og sociale udvikling (Romero, 1995a: 254). En af årsagerne til, at lønningerne ligger under minimum disse steder er, at de instanser der skal kontrollere, om lovgivningerne bliver overholdt, generelt er for svage og for få. Et eksempel er, at der på Costa Rica i 1996 kun var ansat tre arbejdsinspektører for at kontrollere, at lønninger og arbejdsvilkår for de godt ansatte i EPZerne blev overholdt (ICFTU, 1999b: 69). En anden årsag er, at lønninger i EPZere synes at følge en livscyklus afhængig af zonens alder, således at nyligt anlagte EPZere betaler højere lønninger, end virksomheder udenfor zonen, og ældre EPZere (10-15 år gamle) betaler lavere lønninger (ILO/UNCTC, 1988). Hvad angår arbejdsforhold i EPZerne varierer de, ligesom lønningerne, afhængig af virksomhedernes politik, tilhørsforhold 5 og hvad de fremstiller. Her gælder det også, at ansatte i EPZere generelt har meget længere arbejdsdage end ansatte i de samme brancher i industrialiserede lande men, at de sammenlignet med arbejdere i samme branche uden for zonen i hjemlandet, har samme forhold eller bedre (ILO/UNCTC, 1988; Warr, 1990). Fagforeningernes rolle Da mange zoner forsøger at tiltrække udenlandske investorer ved at lokke med uorganiseret lavtlønnet arbejdskraft der ikke stiller krav, er fagforeninger ikke noget der tilstræbes. Dette gør sig gældende både for de lande hvor retten til at organisere sig er sikret igennem den nationale lovgivning, og for dem hvor det ikke er tilfældet 5 Også her er det gældende, at virksomheder fra OECD-lande jævnligt tilbyder bedre forhold end indenlandske virksomheder (Maskus, 1997). 11

12 (Maskus, 1997). I Bangladesh er fagforeninger forbudte ved lov, i Filippinerne er EPZerne stort set fagforeningsfrie 6, og i Colombia blev der i 1998 myrdet ikke færre end 90 arbejdere, fordi de var medlemmer af fagforeninger (ICFTU, 1999b). Ydermere er der meldinger om, at fagforeningsmedlemmer i Costa Rica, El Salvador og Nicaragua bliver nægtet adgang til EPZerne, og at ansatte der bliver medlemmer af fagforeninger afskediges, alene af den grund (ibid.). Antallet af arbejdere der er medlemmer af fagforeninger er derfor generelt meget lavt, og i Ecuador og Guatemala anvendes jævnligt mafialignende metoder såsom dødstrusler og dødspatruljer for at undgå, at de ansatte engagerer sig i fagforeningsarbejde (ibid.). 2.3 EPZernes effekt på værtsnationen succes eller fiasko? For at bedømme om EPZere er succeser eller fiaskoer, er det hensigtsmæssigt, at betragte det ud fra de målsætninger der ønskes opfyldt med etableringen af EPZeren. Nogle lande implementerer EPZere for at stimulere udviklingen i en bestemt region, mens andre implementerer dem i håbet om, at de vil løfte den nationaløkonomiske situation, samt øge den nationale velfærd. Generelt er de praktiske erfaringer med EPZere af meget svingende karakter, og der er store forskelle fra land til land (World Bank, 1992). Her skal blot nogle iøjefaldende eksempler nævnes og kommenteres med hensyn til beskæftigelse og teknologioverførsel. Beskæftigelsesmæssigt har EPZerne haft mærkbart positive effekter på en række lande, heriblandt Mexico, Den Dominikanske Republik og Mauritius. Beskæftigelsen i de Mexicanske maquiladores, havde i perioden en gennemsnitlig årlig vækstrate på 13 procent, og de ca ansatte i zonerne i 1993 udgjorde omkring 18 procent af den totale beskæftigelse i den mexicanske fremstillingsindustri. Fra 1970 til 1994 voksede beskæftigelsen i EPZere i Den Dominikanske Republik fra 126 til I december 1994 udgjorde de beskæftigede i Mauritius EPZere en tredjedel af landets totale beskæftigelse, og 80 procent af alle beskæftigede i landets industrisektor (Romero, 1995b). Den store andel af kvindelig beskæftigelse i EPZerne har betydet, at kvindernes status i husholdningen, og i samfundet som helhed, er øget, da de som lønmodtagere er mindre afhængige. Undersøgelser i Guatemala har vist, at 45 procent af kvindelige ansatte i zonerne er enlige mødre, og at deres lønninger i Honduras, i knap 3 ud af fire tilfælde udgør halvdelen, eller derover, af husstandens samlede indtægt (ILO, 1999). I Den Dominikanske Republik anser man EPZere 6 De siges at føre en såkaldt no union, no strike - politik (ICFTU, 1999a: 150). 12

13 som den væsentligste årsag til, at landets andel af fattige kvinder i perioden 1986 til 1993 blev reduceret fra 22.6 procent til 15.8 procent (Madani, 1998: 39). Selvom disse tal er meget imponerende, og zonerne uden tvivl har spillet en stor rolle i at nedbringe arbejdsløsheden i den region de er anlagt, så afhjælper EPZerne sjældent den nationale arbejdsløshed i det lange løb. For det første fordi arbejdsstyrken i mange af værtslandene er så stor, og vokser så voldsomt, at den andel EPZerne beskæftiger er minimal. For eksempel udgjorde de beskæftigede i Filippinernes EPZere kun 0.59 procent af den samlede arbejdsstyrke i 1997 (Madani, 1998). På dette punkt er Den Dominikanske Republik og Mauritius to særtilfælde, EPZerne beskæftiger her henholdsvis knap 5 og 17 procent af den samlede arbejdsstyrke (ibid.). For det andet fordi man må skelne mellem den direkte beskæftigelse, og den indirekte beskæftigelse zonerne genererer. Den direkte beskæftigelse består af de mennesker der ansættes af virksomheder i zonen, mens den indirekte består af den beskæftigelse der genereres som følge af øget efterspørgsel på boliger, varer og service i nærheden af zonen. Også her er der væsentlige variationer imellem landene, og det estimeres således at der i Ægypten genereres ét indirekte job for hver direkte job, mens der i Taiwan genereres et indirekte job for hver fjerde direkte (Basile, 1984 i McIntyre et al. 1996). Den beskæftigelse zonerne genererer skal også ses i lyset af de omkostninger der har været forbundet med at anlægge zonerne. Disse omkostninger er generelt meget høje, og arbejdspladser i EPZere er derfor langt dyrere at skabe, end arbejdspladser i de mere traditionelle erhverv som landbrug eller små- og mellemstore virksomheder. Mazan EPZeren i Korea betalte således ca. US$5000 for hver af de arbejdspladser der blev skabt mellem 1970 og 1982 (McIntyre et al., 1996: 449). Hvad angår teknologioverførsel, og zonernes rolle som katalysatorer for udbyggelsen af værtsnationens industrielle sektor, synes det at være yderst afhængig af zonernes sammensætning, og hvilket land zonen ligger i. Eksempler på etablering af lokale underleverandører forekommer, men generelt er forbindelser mellem EPZere og værtsnationens industrisektor dog ubetydelige (Romero, 1995b; Madani, 1998). En af årsagerne synes at ligge i selve konceptet omkring EPZerne. Da de oftest er en afsondret del af værtsnationen, og primært producerer til eksport, så er der ganske lidt, der ansporer dem til at konkurrere med den lokale industri. En anden årsag er, at forhåbningen om at EPZere gradvist ville øge deres indkøb af lokale råvarer til produktionen, ikke er blevet indfriet, da kvaliteten af de lokale råvarer generelt er for lave (Warr, 1990: 142). I denne forbindelse udgør Mauritius og Korea to særtilfælde. På Mauritius leverer lokale underleverandører 30 procent af de nødvendige input til tekstil- og beklædningsindustrien i landets EPZere, og i Sydkorea køber elektronik- 13

14 producenter i EPZere op til 50 procent af deres input på det koreanske marked (Romero, 1995b). Disse to eksempler illustrerer netop de scenarier der synes at virke positivt på teknologioverførsel imellem EPZere og værtsnationen. Madani (1998: 31) argumenterer for, at succesfulde kontakter til underleverandører i værtsnationen skabes under to omstændigheder. Enten hvis et land tidligt i sin udviklingsfase tiltrækker EPZere domineret af enkle produktionsmetoder, hvori lokale råstoffer kan indgå (Mauritius), eller hvis et land har en veludviklet national industrisektor, der kan producere konkurrencedygtige komponenter til f.eks. elektronikindustrien (Sydkorea). Da teknologioverførsler har meget forskellige implikationer for værtsnationen kan de med fordel deles op i to kategorier, fysiske og ikke-fysiske, for bedre at kunne vurdere deres effekt. Den fysiske kategori omfatter her spillovers såsom udviklingen af beslægtet og støttende industri, samt overførsel af kapitalgoder. Hvor vidt der kan drages gavn af disse, afhænger i høj grad af, hvor udviklet det pågældende lands industrielle sektor er. De lande, der forud for etableringen af EPZere, havde en veludviklet industriel sektor (f.eks. Taiwan og Sydkorea), synes at være dem der har draget størst nytte af spillovers, da de har haft de bedste forudsætninger for at absorbere dem. Den ikke-fysiske kategori omfatter overførsel af teknologiske færdigheder, og den er generelt meget lav, taget EPZernes arbejdsintensive og lavteknologiske fokus i betragtning (Warr, 1990; McIntyre et al., 1996). Dette er betinget af, at virksomheder fra industrialiserede lande med højt teknologisk stade, hovedsageligt flytter deres produktioner til EPZere i udviklingslande fordi den form for teknologi der anvendes i produktionen er overflødig i hjemlandet, eller fordi den ikke længere er lukrativ i hjemlandet, da den er forbundet med for høje arbejdsomkostninger (McIntyre et al., 1996: 451). Dette medvirker, at værtsnationen bliver fastholdt i en teknologisk catch-up -fase, da de hovedsageligt anvender udfaset teknologi (Narula, 1991 i McIntyre et al., 1996). Flere teoretikere mener dog at EPZernes egenskaber som katalysatorer er groft undervurderet (Johansson, 1994; Johansson & Nilsson, 1997; ILO, 1998; Madani, 1998), og at EPZerne udfylder en værdifuld rolle som katalysatorer for den nationale industri. Dette sker i kraft af learning by doing, og specielt tilegnelsen af arbejdsdisciplin og rutine. Hvad angår indtægter til værtsnationen, går de meget ofte glip af betydelige skatteindtægter, da incitamenterne der tilbydes virksomhederne i EPZerne oftest omfatter fritagelse fra forskellige beskatninger i en begrænset periode. Ydermere er det 14

15 muligt for TNSer at manipulere med deres regnskaber, ved hjælp af transfereringspriser 7 (McIntyre et al., 1996: 446). EPZernes andel af et lands eksport er meget forskellig, afhængig af hvordan man opgør det. Kigger man på deres andel af et lands totale eksport ligger denne oftest under 5 procent, mens EPZernes andel af eksporterede varer i fremstillingsindustrien generelt synes at være væsentlig højere. Her udgjorde Malaysias EPZere således en fjerdedel af eksporten i EPZerne kan også have en væsentlig indflydelse på et lands handelsbalance. I den forbindelse er Taiwan et exceptionelt eksempel. Her stod landets tre EPZere årligt inde for 48 procent af landets handelsoverskud, og repræsenterede 68.4 procent af landets akkumulerede handelsoverskud i perioden fra 1967 til 1979 (McIntyre et al., 1996: 446). Fælles for de fleste lande med EPZere er dog, at de fordelagtige investeringsforhold, der tilbydes virksomheder i zonerne, ofte tiltrækker flere investeringer end landets komparative fordele. De komparative fordele for de fleste lande der anlægger EPZere er en stor pulje af arbejdskraft, men mange lande er i besiddelse af denne ressource. Hvis værtsnationen ikke formår at udvikle særegne komparative fordele, så flytter investeringerne til et andet sted når incitamenterne ophører, eller når lokaliteter med bedre incitamenter tilbyder sig (ILO, 1998). Dette betyder, at forsøget på at tiltrække udenlandske direkte investeringer ofte bliver en kamp om, at tilbyde bedre økonomiske incitamenter, snarere end at føre sig frem i kraft af de komparative fordele. 3. SOCIALE KLAUSULER I INTERNATIONAL HANDEL 3.1 Historiskt overblik Debatten om hvorvidt man skal sammenkæde international handel med internationale arbejderrettigheder, er på ingen måde et nyt fænomen. Den har verseret siden de industrielle revolutioner i Europa, hvor den oprindeligt begyndte som en reaktion på arbejdsvilkår samt de gensidige afhængighedsforhold den internationale handel og konkurrence skabte landene imellem. Debattens deltagere var, indtil efter Anden Verdenskrig, hovedsageligt de industrialiserede europæiske nationer, primært fordi de lande der i dag betegnes udviklingslande enten var underlagt kolonimagter, eller 7 Transfereringspriser er de priser, en transnational virksomhed bruger når der foretages handler mellem moderkoncernen i hjemlandet og datterselskaber i udlandet, til ikke markedsbestemte priser. Ved hjælp af transfereringspriser er det muligt for de transnationale virksomheder at rykke rundt på virksomhedens overskud og få det beskattet i det land, hvor skatten er lavest (Kønig & Nielsen, 1998). 15

16 blot ikke var aktive deltagere på den internationale scene. I den sidste halvdel af 1800-tallet blev der gjort forskellige forsøg på, at foranstalte en international organisation der skulle føre tilsyn med internationale arbejderrettigheder 8, men det var ikke før grundlæggelsen af International Labour Organisation (ILO), som en del af Versaille-traktaten i 1919, at et sådant organ blev dannet (Leary, 1996). Organisationens stiftere bestod af ni lande: Belgien, Cuba, Tjekkoslovakiet, Frankrig, Italien, Japan, Polen, Storbritannien og USA. I perioden mellem første og anden verdenskrig var ILOs konventioner relaterede til arbejdsvilkår, og det var først efter Anden Verdenskrig, og dermed oprettelsen af De Forenede Nationer (FN), at konventionerne baseredes på menneskerettigheder. I perioden efter Anden Verdenskrig forfattede ILO således konventioner omhandlende forsamlingsfrihed, frihed til at føre fælles forhandlinger, afskaffelsen af tvungen arbejde, forskelsbehandling i ansættelse og lige løn for arbejde af lige værdi, uanset race, køn, religion og politisk overbevisning (Leary, 1996). Mellem 1946 og 1948 holdt det nyetablerede FN en konference omhandlende handel og beskæftigelse. Ved konferencen blev der blandt andet udformet det såkaldte Havanna-dokument, der skulle danne grundlag for en organisation, der sammen med Den Internationale Valutafond og Verdensbanken skulle sørge for den internationale økonomiske udvikling i efterkrigstiden. Denne tredje organisation skulle varetage arbejdernes rettigheder i international handel. Man mente det var af fælles interesse, at overholde retfærdige arbejdsstandarder. Denne organisation skulle hedde International Trade Organisation (ITO), men man måtte i 1950 opgive planerne om dens tilblivelse, da lovgivende forsamlinger fra flere forskellige lande, heriblandt USA, afviste at anerkende organisationen. Ved konferencen forhandlede 23 af de 50 deltagende lande sig frem til GATTaftalen 9. GATT-aftalen gik ud på at eliminere handelsbarrierer ved at sænke toldsatserne på bestemte eksportvarer. Aftalen indeholdt dog ikke noget afsnit om arbejderrettigheder, eller andre handelsrelaterede områder, da man på konferencens tidspunkt regnede med at dette skulle varetages af ITO. Da planerne om ITO smuldrede, forsvandt den umiddelbare mulighed for at skabe en forbindelse mellem handel og de sociale aspekter knyttet dertil. Dette betød ikke, at interessen for at implementere sådanne standarder forsvandt. I perioden 1919 til 1991 har Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 8 Se Leary (1996: 184) for en detaljeret beskrivelse af disse forsøg. 9 General Agreement on Tariffs and Trade. 16

17 (OECD) registreret 66 forsøg på at skabe en forbindelse mellem handel og arbejdsstandarder (Hughes & Wilkinson, 1998). Sådanne forsøg er blandt andet blevet gjort ved Tokyo-runden ( ) og ved Uruguay-runden ( ) af GATTforhandlingerne. Ved ministerkonferencen i Verdenshandelsorganisationen WTO i Singapore i 1996 var klausulens fortalere, med USA i spidsen, klar med endnu et forslag til en social klausul, men man nåede aldrig frem til en løsning ved ministerkonferencen. Dels fordi det ikke var alle industrialiserede lande der bakkede op omkring USA s forslag, og dels fordi udviklingslandene udtrykte en kraftig modstand imod forslaget. I den ministerielle deklaration for konferencen i Singapore, blev der givet udtryk for, at organisationen troede på, at økonomisk vækst og udvikling, skabt af øget handel og yderligere liberalisering ville medvirke til at fremme internationale arbejderrettigheder. Deklarationen signalerede videre, at WTO s fremtidige rolle i spørgsmålet, ville være dedikeret til at fremme handel og lette dets liberalisering, og derigennem promovere arbejderrettigheder. I deklarationen stod også, at WTO mente, at ILO var den mest kompetente organisation til at håndtere denne sag og, at de derfor ville overlade spørgsmålet om en social klausul i deres hænder, og støtte dem i deres arbejde (WTO, 1996). Dette forhindrede dog ikke den sociale klausul i igen at være debatemne ved WTO s ministerkonference i Seattle i december 1999, men her kom man heller ikke nærmere en løsning af problemet, hovedsageligt fordi udviklingslandenes modstand stadig var meget udtalt (Bach, 1999). 3.2 Frihandel eller retfærdig handel? Der er meget stærke og varierede argumenter for og imod en social klausul. Listen med tilhængere af en social klausul består af neokeynesianske og neoinstitutionalistiske økonomer, TNSer der har udviklet etisk ansvarlige adfærdskodeks for deres underleverandører 10, nationale og internationale fagforeninger (bl.a. ICFTU), ILO, flere industrialiserede landes regeringer, f.eks. Clinton administrationen og den franske regering samt adskillige NGOere, heriblandt Amnesty International. Modstanderne tæller neoklassiske økonomer, udviklingsøkonomer, TNSer (givetvis dem der ikke har 10 Et jævnligt anvendt eksempel i denne forbindelse er den amerikanske tekstilvirksomhed Levi-Strauss. De har i The Levi Strauss & Co. Business Partner Terms of Engagement and Guidelines for Country Selection, opstillet nogle krav (bl.a. omkring arbejdsvilkår og børnearbejde) der skal være opfyldt af virksomheder, før de kan komme i betragtning som underleverandører. Nike og Reebok har udarbejdet lignende retningslinjer. Se også Romero (1995b), Tsogas (1999), Tay (1999) samt Sable et al. (2000). Der har imidlertid været uheldige eksempler på at virksomhederne ikke efterlevede disse retningslinjer. Se Rodrik (1996) og ICFTU (1999a). 17

18 udviklet etiske adfærdskodeks) og flere regeringer i udviklingslande (Tsogas, 1999). Entusiasmen for, at reglerne for handel på verdensmarkedet også skal omfatte arbejdsstandarder synes, at have flere årsager. I det følgende afsnit vil de mest benyttede argumenter for en social klausul fremlægges, og suppleres med modstandernes respons. For det første af altruistiske og etiske årsager. Ud fra den opfattelse, at der er visse grundlæggende menneskerettigheder, der er universelle, bør regeringer i alle lande opfordres, måske endda tvinges, argumenterer Brown et al. (1996), til at træffe de foranstaltninger der er nødvendige for, at sådanne rettigheder er tilgængelige for borgerne. Det etiske argument består i, at importører af varer bistår i udnyttelsen af arbejdere i eksporterende lande, hvis ikke de også presser disse lande til at indføre og respektere standarder for arbejderne (Van Liemt, 1994). Det indlysende modargument for modstanderne er her, at disse grundliggende menneskerettigheder er en vestlig opfindelse, og ikke reflekterer hvad der i andre dele af verden anses som menneskerettigheder. Der er ca. 190 nationer i verdenen, og hver nations definition af menneskelige rettigheder og etiske normer, afspejler nationens historiske erfaringer, dens kulturelle og religiøse sammensætning samt dens sociale mønstre (Nyerere, 1998). At tvinge udviklingslande til at følge normer funderet på vestlige værdier, synes at være baseret på kulturimperialisme (Bhagwati, 1995), og man kunne også tilføje etnocentrisme. Dette synspunkt hos modstanderne forstærkes yderligere af, at den amerikanske regering, som er en af de mest ivrige tilhængere af en social klausul, kun har ratificeret to af de otte konventioner der tiltænkes at omfattes af klausulen 11 (Leary, 1996: 188; ILO, 2000). For det andet argumenterer tilhængerne for, at frihandel uden homogene standarder for arbejdernes rettigheder på globalt plan, vil erodere det internationale handelssystem, og resultere i et kapløb mod bunden (race-to-the-bottom). Race-to-thebottom terminologien, er ifølge Bhagwati (1995), Brown et al. (1996), Rodrik (1996) og Martin & Maskus (1999), baseret på, at kapital bliver investeret hvor det giver mest afkast. Derfor vil kapital søge til de områder hvor der er de laveste produktionsomkostninger. Hvis der ikke er universelle standarder for arbejdsvilkår, vil det resultere i kapitalflugt til de lande med de laveste standarder, hvilket giver lande med højere standarder to muligheder. Enten kan de bibeholde deres høje standarder, og blot se til mens TNSer flytter deres arbejdspladser til udviklingslandene, og efterlader de indu- 11 Konvention 105 omhandlende tvungen arbejde og konvention 182 omhandlende børnearbejde (ILOLEX, 2000). 18

19 strialiserede lande med stigende arbejdsløshed og dalende lønninger eller, de kan sænke deres standarder for igen at tiltrække investeringer, på bekostning af arbejdernes vilkår (Bhagwati, 1995, 1996; Brown et al., 1996; Rodrik, 1996; Martin & Maskus, 1999). Uanset hvilken af de to muligheder de vælger, er det altså arbejderne der taber, og kapitalen der vinder. Opponenterne tager til genmæle, ved bl.a. at understrege, at der i undersøgelser af industriel migration, ikke findes nogle empiriske beviser på, at virksomheder flytter til lande med lavere standarder (Tay, 1999: 9). Nærmere teoretiske undersøgelser af postulatet, finder heller intet logisk grundlag for, at ens standarder mellem forskellige lande er et effektivt værktøj for frihandelens fremme, det kan ligeså vel vise sig at være et ineffektivt værktøj (Casella, 1996; Hudgins, 1997). For det tredje mener tilhængerne, at en social klausul er en nødvendig forudsætning for at handel kan foregå på lige vilkår. Dette argument er tæt forbundet med det ovenstående om kapløbet mod bunden. Kernen i dette argument er, at lande der undertrykker arbejdere for at bibeholde lave lønninger, opnår en uretfærdig konkurrencefordel, og derved forvrænger markedet. Rationalet består i, at forskelle i arbejdslovgivninger landene imellem forvrænger konkurrencevilkårene, og at komparative fordele der er baseret på disse forskelle derfor ikke kan betragtes som rigtige komparative fordele (Leebron, 1996: 60-61). En global harmonisering af arbejderrettigheder retfærdiggøres med, at alle derved vil konkurrere på lige fod. Modstanderne, specielt udviklingslandene, modsætter sig denne begrundelse, da de ser det som et forsøg på at undergrave deres komparative fordele, den billige arbejdskraft, på grundlag af retfærdighed defineret fra et vestligt synspunkt. De mener, at hvis de påtvinges at indføre og opretholde arbejderrettigheder på linie med vestlige lande, så vil deres arbejdsomkostninger stige, og udenlandske direkte investeringer vil falde, og afviser argumentet som værende slet skjult protektionisme (Nyerere, 1998; Bhagwati, 1999). Bag tilhængernes argumenter ligger troen på, at en global harmonisering af arbejdsrettigheder er en forudsætningen for at frihandel kan fuldføres og komme alle til gavn. Bag modstandernes argument ligger det modsatte; at frihandel er en forudsætning for, at arbejdere verden over kan nyde ens rettigheder og, at det er af afgørende betydning at udviklingslandene får adgang til de industrialiserede landes markeder. 19

20 3.3 Den sociale klausuls arkitektur, og dens effekt på EPZere Den sociale klausuls arkitektur De fleste forslag om en social klausul refererer til ILO s otte grundlæggende menneskerettighedskonventioner (ILO, 2000). Disse konventioner er som følger: Foreningsfrihed samt beskyttelse af retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (konvention 87 og 98). Afskaffelse af tvangsarbejde (konvention 29 og 105). Afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (konvention 111). Konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi (konvention 100). Afskaffelse af børnearbejde (konvention 138 og 182). Tabel 3: Regional opgørelse over ratifikationer af ILO s kernekonventioner. Tallene i parentes angiver antal lande i hver region. Ratificerede konventioner Konvention nr Afrika (53) Nord- og Sydamerika (35) Asien (42) Europa (45) Total af Kilde: ILOLEX (2000) Organisationen har i alt udfærdiget 180 konventioner, og 185 anbefalinger til opretholdelse og beskyttelse af arbejderes rettigheder, hvor de ovenstående otte, tilsammen udgør den generelle opfattelse af, hvad internationale arbejderrettigheder bør bestå af (ILO, 2000). De er internationale, da konventionerne udfærdiges på en sådan måde, at alle lande skal kunne ratificere dem, uanset hvilket socioøkonomisk niveau de befinder sig på, og uanset hvilket socialt og økonomisk system de anvender. Om de lever op til dette internationale sigte kan diskuteres, da ikke en enkelt af dem var ratificeret af alle 175 medlemslande, og blot 65 af disse havde ratificeret alle eksisterende konventioner i 1995 (OECD, 1996). 20

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF JULIE HØJ THOMSEN, OPERATION DAGSVÆRK Økonomi og politik hænger sammen og der er forskellige bud på hvordan

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Frihandel tilbage på EU s agenda Open for Business Frihandel tilbage på EU's agenda Frihandel må prioriteres langt højere som et middel til at få Europa tilbage på

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret OECD: Under. job er i høj risiko for at blive automatiseret Gennem de senere år er det næsten blevet en sandhed, at der i løbet af de næste 1- år vil forsvinde 8. job fra det danske arbejdsmarked som følge

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere