Aqualife A/S Gersonsvej Hellerup T: CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51"

Transkript

1 Aqualife A/S Gersonsvej Hellerup T: CVR Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/ maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal 2013 Resumé: Aqualife har haft et 1. kvartal præget af stram likviditet med deraf følgende begrænsninger i aktivitetsniveauet. Aqualife har i marts måned fået et lån på USD fra hovedaktionæren til finansiering af driften på kort sigt, indtil en større kapitaltilførsel kan færdiggøres. Efter udløbet af 1. kvartal er der udnævnt en direktør for selskabet. Hovedpunkter Generelt Aktivitetsniveauet i Aqualife-gruppen har i 1. kvartal været stærkt hæmmet af gruppens anstrengte likviditet. Logistik-aktiviteter Der har i 1. kvartal kun været gennemført to fragter af stør for en tysk kunde fra Tyskland til Mellemøsten. Teknik-aktiviteter I 1. kvartal har der ikke været væsentlige teknikaktiviteter. Økonomisk udvikling i 1. kvartal Aqualife A/S udarbejder ikke koncernregnskab. Med mindre andet fremgår af sammenhængen, vedrører de finansielle og økonomiske oplysninger i denne rapport moderselskabet Aqualife A/S. Aqualife-gruppens konsoliderede omsætning i perioden 1. januar marts 2013 var beskeden (DKK 430 tus.), hidrørende fra fragter af stør fra Tyskland til Mellemøsten. Gruppen likviditet har udviklet sig negativt i 1. kvartal. Efter udløbet af 1. kvartal, i april måned, har Aqualife dog fået kontant lån på USD fra hovedaktionæren til finansiering af driften i en kortere periode. Større kapitaltilførsler forventes gennemført inden udgangen af 2. kvartal 2013, samt senere i Generalforsamling Selskabet afholder ordinær generalforsamling den 7. maj 2013, kl. 15:00. Kontakt: Jens Willumsen, bestyrelsesformand, tlf Selskabets Certified Advisor er Corporate Finance A/S, Jesper Gøthgen, tlf Selskabsmeddelelse nr. 9/2013 Side 1 af 6

2 Udviklingen i 1. kvartal 2013 Aktiviteterne i 1. kvartal har været stærkt hæmmet af den meget anspændte likviditet i Aqualife-gruppen. Logistikaktiviteter Der er i 1. kvartal for det tyske selskab United Food Technologies gennemført to transporter af levende stør fra Tyskland til Mellemøsten. Der har i 1. kvartal ikke været nogen fragtaktivitet i Atlanterhavskorridoren mellem Canada og Holland. Ledelse og organisation Erik Bresling er den 25. april tiltrådt som administrerende direktør for Aqualife A/S og øvrige selskaber i Aqualife-gruppen. Erik Bresling har gennem en årrække været medlem af Aqualifes bestyrelse. Erik Breslings medlemskab af bestyrelsen berøres ikke af hans udnævnelse til direktør. Finansiering Konvertering af tidligere optagne lån Aqualife har ad flere omgange i 2012 modtaget lån fra hovedaktionæren United Food Technologies International S.A.L., Beirut (UFTI) og Colonial ApS, Vedbæk til kortsigtet finansiering af driften, i alt et beløb svarende til DKK 3,4 mio. Som nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 2/2013 har långivere og låntager aftalt, at det skyldige beløb med tillæg af tilskrevne renter, i alt DKK 4,2 mio., snarest skal konverteres til aktiekapital. Låneoptagelse i 2013 I april 2013 har selskabet modtaget yderligere lån, USD fra UFTI til finansiering indtil igangværende aktiviteter til en større kapitaltilførsel kan færdiggøres. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 4/2013, som nærmere redegør herfor. Udskydelse af betaling/akkordering af bankgæld Aqualife har tidligere aftalt med selskabets daværende bankforbindelse, Fjordbank Mors, at selskabet kunne afvikle sin gæld til banken mod betaling af DKK 5 mio. kontant inden en defineret dato. Som tidligere oplyst til NASDAQ OMX har banken i marts 2013 meddelt, at man accepterer en udskydelse af denne betalingsfrist til 15. maj Gennemførelse af større kapitalrejsning Som tidligere oplyst til NASDAQ OMX arbejder selskabet på, inden udgangen af 2. kvartal 2013, ved aktieemissioner at rejse kapital i størrelsesorden DKK 15 mio., samt senere på året at rejse yderligere DKK mio. Efterfølgende begivenheder Bortset fra det i nærværende delårsrapport anførte, er bestyrelsen og direktionen ikke bekendt med nogen begivenheder efter 31. marts 2013, der kan få væsentlig indvirkning på selskabets finansielle stilling eller fremtidsudsigter. Forventninger til 2013 Aqualifes forventninger til 2013 svarer til det i årsrapporten for 2012 anførte. Det er således selskabets ambition at etablere en Stillehavskorridor med stabil og lønsom drift inden udgangen af 2013 samt opnå en stabil drift og lønsomhed for den eksisterende Atlanterhavs-korridoren i løbet af Som grundlag herfor arbejdes der, som omtalt ovenfor, på at få tilført kapital på ca. 15 mio. kr. før udgangen af 2. kvartal 2013, og yderligere mio. kr. senere på året. Der er dog fortsat store risici forbundet med Aqualifes aktiviteter, så driftsresultatet i Aqualife gruppen forventes at blive negativt for 2013 under ét. Selskabsmeddelelse nr. 9/2013 Side 2 af 6

3 Finansielle oplysninger 1. kvartal 2013 Aqualife-gruppens struktur Aqualife-gruppen er en koncern med den nedenfor viste struktur. Gruppens operative selskaber i Danmark er Aqualife Logistics A/S, som varetager logistikaktiviteterne, og Fjord s ApS, som står for aktiviteter vedrørende tekniske anlæg, herunder Aquaports. Aqualife A/S Aqualife Solutions ApS 50% Aqualife North America Inc. (Canada) Aqualife Logistics Inc. (USA) Aqualife Logistics A/S Fjord s ApS Aqualife A/S udarbejder ikke koncernregnskab. De nedenfor viste regnskabstal og finansielle oplysninger vedrører derfor moderselskabet Aqualife A/S, med mindre andet fremgår af sammenhængen. Regnskabstallene er ikke revideret eller reviewet af Aqualifes revisor. Selskabsmeddelelse nr. 9/2013 Side 3 af 6

4 Finansielle hoved- og nøgletal for Aqualife A/S DKK tus. 1. kvartal 1. kvartal Året Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift 63 (519) Nedskrivn. af kapitalandele i tilknyttede virks. (275) 0 (1.378) Nedskrivn. af kapitalandele i associerede virks. (210) 0 (1.490) Nedskrivn. af finansielle aktiver i tilknyttede virks. (232) 0 (4.798) Finansielle poster, netto (422) (10) 349 Resultat før skat (1.076) (529) (6.138) Periodens resultat (1.076) (529) (6.138) Balance - ultimo perioden Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital (4.744) (3.668) Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Afstemning af egenkapital Egenkapital primo perioden (3.668) Kapitalforhøjelse og overkurs ved emission Periodens resultat (1.076) (529) (6.138) Egenkapital ultimo perioden (4.744) (529) (3.668) Pengestrømme og likviditet Pengestrøm fra ordinær drift Pengestrøm fra investeringsaktivitet 0 0 (2.623) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt 1 7 (829) Likviditet ultimo perioden Investeringer Materielle anlægsaktiver Nøgletal Nettoresultat pr. udstående aktie, gns. (DKK) *) (0,00) (0,00) (0,03) Nettoresultat pr. aktie, udvandet, gns. (DKK) *) (0,00) (0,00) (0,03) Antal aktier udestående, ultimo perioden *) Antal aktier, udvandet, ultimo perioden *) *) Excl. egne aktier Aqualife A/S er gruppens holdingselskab og har ingen driftsmæssige aktiviteter ud over løsning af ledelsesmæssige opgaver. Driftsresultatet for 1. kvartal er derfor udelukkende en konsekvens af sædvanlige driftsaktiviteter. Aqualife-gruppens likviditet har gennem 1. kvartal udviklet sig negativt. Gruppens samlede likvide beholdninger udgjorde pr. 31. december 2012 DKK 412 tus. Pr. 31. marts 2013 var de likvide beholdninger DKK 203 tus. Selskabsmeddelelse nr. 9/2013 Side 4 af 6

5 Resultatopgørelser for datterselskaber i Aqualife-gruppen DKK tus. 1. kvartal Året Aqualife Solutions ApS Nettoomsætning 0 0 Resultat af primær drift (58) (414) Andel af resultat i tilknyttede selskaber 0 0 Finansielle poster, netto 0 (340) Resultat før skat (58) (754) Periodens resultat (58) (754) Aqualife Logistics A/S Nettoomsætning Resultat af primær drift (292) (4.950) Finansielle poster, netto 1 (391) Resultat før skat (291) (5.341) Periodens resultat (291) (5.341) Fjord's ApS Nettoomsætning 0 0 Resultat af primær drift (212) (1.640) Finansielle poster, netto (1) (256) Resultat før skat (213) (1.896) Periodens resultat (213) (1.896) Aqualife Solutions Selskabet har ingen driftsmæssige aktiviteter ud over at varetage ejerskabet af Aqualifes 50 % andel af de patenter, der ligger til grund for gruppens logistiksystem. Selskabet er holdingselskab for de to underliggende driftsselskaber Aqualife Logistics og Fjord s. Aqualife Logistics Omsætningen i 1. kvartal 2013 vedrører fragter gennemført for United Food Technologies af stør fra Tyskland til Mellemøsten. Opgaven blev igangsat i februar måned 2011, og har været under udførelse siden, dog med længerevarende afbrydelser på grund af tekniske forhold hos kunden og genforhandlinger af kontrakten parterne imellem. Fjord s Selskabet havde ingen aktivitet i 1. kvartal 2013 bortset fra ejerskabet af Aquaporten i Urk, Holland. Aqualife-aktien Aqualife-aktien er optaget til handel på NASDAQ OMX First North i København. Aqualife-aktien har en nominel værdi på DKK 0,10 pr. aktie. Prisen på Aqualife-aktien på NASDAQ OMX First North var ultimo marts 2013 DKK 0,03 mod DKK 0,05 ultimo december Der er i de første tre måneder af 2013 omsat stk. Aqualife-aktier på NASDAQ OMX First North. I de første tre måneder af 2012 blev der omsat stk. aktier. Status dags dato er, at følgende aktionærer i henhold til Værdipapirhandelslovens 29 over for Aqualife har oplyst at eje mere end 5 % af selskabets aktiekapital: United Food Technologies International S.A.L., Beirut, Libanon Jens Willumsen, Vedbæk Erik Bresling ApS under konkurs, København Den godkendte rådgiver og dennes relevante medarbejdere ejer ingen aktier i selskabet. Selskabsmeddelelse nr. 9/2013 Side 5 af 6

6 Aqualife A/S blev af NASDAQ OMX First North overført til observationslisten i Den 12. maj 2011 blev handelen med Aqualife-aktien på NASDAQ OMX First North sat i midlertidig børspause efter anmodning fra selskabets bestyrelse (der henvises til First North meddelelse nr. 5/2011). På baggrund af den på det tidspunkt igangværende rekonstruktion og dermed forbundne finansielle og forretningsmæssige usikkerheder anså bestyrelsen, at markedet ikke havde den nødvendige information for en effektiv prisdannelse, hvorfor en børspause ansås at være påkrævet. NASDAQ OMX hævede børspausen den 28. juni Samtidig blev Aqualife overført til NASDAQ OMX s observationsliste, da selskabets kapitalforhold stadig var uafklarede. Egne aktier Aqualife A/S ejer stk. egne aktier. Insideres aktiebesiddelse Medlemmer af bestyrelse og direktion i Aqualife A/S besidder pr. 31. marts 2013 direkte og indirekte i alt aktier i Aqualife A/S, hvilket er uændret fra den 31. december Øvrige oplysninger Finanskalender maj 2013 Ordinær generalforsamling 21. august 2013 Halvårsmeddelelse for november kvartalsmeddelelse for 2013 Udsendte meddelelser til First North i 2013 Meddelelse nr Dato 6. marts 6. marts 15. marts 25. marts 25. marts 27. marts 18. april 25. april Meddelelse Adresseændring Konvertering af lånekapital Ændring af finanskalender Låneoptagelse Ændring af finanskalender Årsrapport 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Ændring i Aqualifes ledelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2013 Side 6 af 6

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012 Aqualife A/S Ny Østergade 3, 3. sal 1101 København K T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 33/2012 15. august 2012 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011

PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011 PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 09 Oplysninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007/08

Delårsrapport 1. halvår 2007/08 22. februar 2007 Meddelelse nr. 39 Delårsrapport 1. halvår 2007/08 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2007 31. december 2007) for regnskabsåret 2007/08.

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere