S. CLARE KLOSTERKIRKE NOTER s. 1900

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S. CLARE KLOSTERKIRKE NOTER s. 1900"

Transkript

1 Fig. 1. S. Clare kloster (»D. Claræ Coen(obium)«). Udsnit af bykort 1593 i Georg Braun og Frans Hogenberg, Civitates orbis terrarum, V, Køln 1597, jfr. s. 79, fig St. Clare's convent. S. CLARE KLOSTERKIRKE NOTER s febr modtog enkedronning Christine en pavelig tilladelse til at oprette et kloster af S. Claras orden i Odense i en bygning (»certa domo«), der tilhørte Christian II. 1 Nonnerne skulle leve under clarissernes første, strenge orden, og dronningen fik lov til både at vælge klosterets navn og selv (eller den danske konges døtre) besøge det med et lille følge. 2 Derimod fik hun ikke mulighed for egenhændigt sammen med nogle rådgivere at udarbejde klosterets statutter. Det måtte opføres og indrettes med en kirke, et lavt klokketårn, en klokke, sove- og spisesale, korsgang, blomster- og køkkenhave samt de nødvendige værksteder. Prioren i Knudsklosteret i Odense samt ærkedegnene i Århus og Viborg fik befaling om at lade den pavelige ordre effektuere. 3 Stiftelsen af nonneklosteret i Odense gentog i hovedtræk proceduren fra kongeparrets oprettelse af et S. Clare kloster i København 1497 (DK KbhBy 6, 31-35). 4 Ved Christian II's besøg i Odense i forbindelse med enkedronningens bisættelse udfærdigedes 27. dec en foreløbig stadfæstelse af nonnernes adkomst til 'de jorder og grunde, som deres kloster af Guds forsynlighed og vor hjælp er bygget (på)' og som dronningen retmæssigt havde købt eller tilskiftet sig. På stedet stod den bygning,»som nw kallis drotning gardhin i Othens«. Grundens udstrækning præciseredes nøje som forløbende fra byens grav i vest til agestrædet, der løb til Munkemølle i øst, og fra åen i syd og til den gård, som hr. Knud Bertelsen, sognepræst i Pårup, nu beboer (jfr. ndf.). Dronningegården var med kongens samtykke af enkedronningen skænket til nonnerne, og brevet stadfæstede nu gaven til gen-

2 1898 ODENSE MIDDELALDERKIRKER gæld for Clarasøstrenes forbøn for kongen og hans familie sept. 1522, på apostlen og evangelisten Mattæus' dag, indførtes nonnerne i klosteret. 6 At nonnernes ejendomsret hertil imidlertid endnu ikke var fuldt retmæssigt stadfæstet, bekræftes af to omstændigheder: 15. marts 1523, umiddelbart før sin landflygtighed, valgte Christian II at pantsætte Dalum kloster til købmand og borgmester i København, Albrecht van Goch til gengæld for et kontantlån på 1000 mk. med den klausul, at købmanden skulle bygge og forbedre det førstnævnte kloster»oc Sancte clare closter mett«. 7 Adkomsten til, eller rådighedsretten over, nonneklosteret er således tilsyneladende indgået som del af pantet. Og endnu tre år senere, 1526, anmodede nonnerne om et 'beskærmelses- og forvaringsbrev på de jorder, grunde og hus', som kongen havde overdraget dem i Odense. Et tilbagevendende tema var desuden deres store armod ('vi fattige piger'), som de dog forsøgte at skjule for ikke at glæde deres fjender, hvoraf 'de desværre nu havde mange'. 8 Endnu 1527 formidlede Clarasøstrenes skriftefader, Andries (Anders) Arzen en anmodning fra disse til Christian II. 9 Heri bad de om, at indholdet af en kiste med kostbarheder, som mor Sigbrit havde indsamlet til de fattige, og som Arzen havde faet i forvaring, måtte deles mellem S. Clareklostrene i København og Odense. 10 Nonnerne påmindede i øvrigt kongen om, at clarisserne havde været hans afdøde mors 'sønderlige og udkårne børn', og at de til stadighed anråbte Gud om, at han snart måtte komme tilbage til sit rige. Reformationsbevægelsens gradvise fremvækst, og næppe nonnernes fattigdom, var dog antagelig baggrunden for, at Kristoffer Hvitfeldt 1532 fik kongens tilladelse til at udtage sin søster, 'som af dem kaldtes Klara' af klosteret. 11 Endnu 1537 betænktes nonnerne af Mogens Bille i hans testamente med både fødevarer og et psalter, som han dagligt læste i. Sidstnævnte var dog særligt tiltænkt hans søsterdatter, der endnu befandt sig i klosteret. 12 S. Clare kloster blev således ikke opløst umiddelbart efter reformationens gennemførelse 1536, da alle nonner som fastslået i kirkeordinansen frit kunne forblive i deres klostre, så længe de respekterede den nye lære. 13 Men det må være sket umiddelbart herefter. Således nævnede et kongeligt reskript september 1538, at Clarasøstrene nu var 'bortrømt' og havde forladt deres kloster. Derfor blev de tilhørende gårde, huse, abild-, kål- og humlegårde overladt til residens for superintendenten og for fire andre personer (sognepræsten til S. Albani ( Gråbrødre klosterkirke), en kapellan samt en læse- og en skolemester), idet enhver af disse skulle have en residens og gård i klosteret. 14 Om en eventuel kirkes skæbne vides intet. Arkæologiske undersøgelser. I forbindelse med nedrivningen af den tidligere bispegård (opført 1804) undersøgte C. M. Smidt oktober 1915 en kælder med to store hvælvede rum (fig. 2), jfr. ndf. Ved udgravningen af fundamentet til ejendommen Klaregade 27 (matr. 607 n) fremdroges 1929 godt 1 m under jorden en nord-sydgående munkestensmur, forløbende vinkelret på endegavlen af ejendommen Klaregade 25 (matr. 607 h) ca. 7 m mod syd og i en afstand af ca. 2,40 m fra den nuværende Klaregades fortov. For enden af muren og vinkelret på denne påvistes endnu en murstrækning. I den førstnævnte mur, der var 73 cm tyk, var en tilmuret døråbning. I en afstand af et par meter bag ved denne, dvs. vel vest herfor, fandtes i ca. 1 meters dybde mindst fem skeletter, hvis køn dog ikke blev fastslået. 15 Beliggenhed og udstrækning. S. Clare kloster har været placeret i den sydvestlige del af den middelalderlige by på det skrånende, til dels vandfyldte terræn mellem byens øst-vestgående hovedfærdselsåre, Vestergade, i nord og åen mod syd. Som nævnt ovf. er klosterområdets grænser mod vest, øst og nord yderligere præciseret Vestgrænsen udgjordes af byens grav, vel den inderste af de eksisterende mindst to grave mod vest, placeret uden for den indre Vesterport parallelt med det nuværende Holsedore-Smedestræde. 16 mod Munkemølle, I øst strakte området sig til agestrædet vel svarende til det nuværende Munkemøllestræde-Klingenberg, forbindelsesvejen mellem Knudsklosteret og dets mølle. 17 Mod nord er klosterets jorder ikke nået helt op til Vestergade, men kun til Knud Bertelsens gård, vel ved en øst-vestgående gade, svarende til den nuværende S. Anna gade (i Pogestrædes forlængelse) eller den sydligere place- Fig. 2. Plan af den overhvælvede kælder under den 1916 nedrevne bispegård. 1:300. Målt og tegnet af C. M. Smidt august Plan of vaulted basement under the Bishop's Residence, demolished in 1916.

3 S. CLARE KLOSTERKIRKE 1899 Fig. 3. Vestre del af overhvælvet kælder, set fra syd. Th. ses gavlen på den bevarede rest af den ældre bispegård. C. M. Smidt fot Western bays of vaulted basement, seen from the south. To the right is seen the former Bishop's Residence. In the background is the present Residence. rede S. Knuds Kirkestærde-Mageløs. En forbindelsesvej fra den daværende Dronningegård til Gråbrødre kloster, omtalt inden for tidsrummet , kan være identisk med den senere Klaregade, der på Brauns og Hogenbergs Odenseprospekt 1593 (fig. 1) dog er markeret som et bredt gadeforløb mellem Vestergade og åen. 18 En muret afgrænsning af klosteret mod nord (»Clare closters mur«) er alene nævnt 1584 i forbindelse med Oluf Bagers låsebrev på seks boder og en abildhave, der strakte sig 'langs fra strædet (vel Pogestræde) og ned i syd til denne mur'. 19 Ud fra Brauns og Hogenbergs byprospekt 1593 kunne klosterområdet (benævnt»d. Claræ Coen(obium)«) tolkes som en parcel, vist mellem åen og gaden syd for Vestergade og opdelt i fem mindre områder, afgrænset af både forskelligartet bebyggelse og hegnsmure. Nord for områdets største bygning (jfr. ndf.) er angivet en port med udgang til Klaregade, vel klosterets hovedport. De indhegnede haver øst for bygningen og vest for det angivne stræde til Munkemølle kunne også have hørt ind under klosterets oprindelige område. Som nævnt ovf. er en kirkebygning eller et kapel ikke omtalt i kilderne, ej heller inventar herfra. 20 Clarissernes usikre stilling efter enkedronning Christines død kan have medført, at de næppe har kastet sig ud i et større byggeri, således som det var tilfældet i det københavnske søsterkloster, opført og indrettet i begyndelsen af 1500'erne (DK KbhBy 6, 33f.). Om placeringen af et eventuelt kirkerum inden for komplekset kan man derfor kun gisne.

4 1900 ODENSE MIDDELALDERKIRKER KILDER OG HENVISNINGER Nationalmuseet. Top. ark. Indb. ved C. M. Smidt, 8. nov og februar Møntergården, Odense. Indb. ved tømrermester A. Holm (11/1929). Tegninger: Nationalmuseet: Opmålinger ved C. M. Smidt 1915 og Fig. 4. Vestre kælderrum, set mod nordvest. I hjørnet er sekundær hypocaust. C. M. Smidt fot Western bay of the basement, seen towards the north-west. In the corner is a secondary hypocaust. Litteratur: Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, Kbh Vilh. Lorenzen, De danske Franciskanerklostres Bygningshistorie, Kbh J.Nybo Rasmussen,»Die Klara-Schwestern im Norden Europas«, Wissenschaft und Weisheit 47, 1984, Redaktion ved Birgitte Bøggild Johannsen og Mogens Vedsø, afsluttet juni Af de på 1593-prospektet synlige bygninger (fig. 1) kan kun det grundmurede hus, der lå med østgavlen ud mod Klaregade regnes for klosterets hovedbygning. Huset var tydeligvis opført i to dele, hvoraf den vestre må være identisk med en bygning, indeholdende den endnu bevarede kælder, mens den østre, formentlig senere tilføjede del, 21 muligvis kan være en lille, klosteret tilhørende kirke(?). 22 Kælderbygningens bevarede murværk er opført af munkesten i polsk skifte under tydelig hensyntagen til det mod syd skrånende terræn, idet sydsiden er udformet som facade med vinduer og dør, mens nordsiden formentlig fra opførelsen var jorddækket. Bygningens to rum overdækkes af karakteristiske ribbeløse krydshvælv; 23 i det vestre er senere indbygget en hypokaust til opvarmning af de øvre, nu forsvundne rum i huset (fig. 4). Denne bygning er sandsynligvis det 1509 af dronning Christine opførte nye hus. 24 Fund af skeletter inden for den gamle bispegårds område, sydøst for den formodede Dronningegård (jfr. ovf.) og inden for et af mure afgrænset areal kunne da tolkes som vidnesbyrd om en kirkegård, hvor disse kisteløse begravelser kunne have været placeret umiddelbart syd for en tilhørende kirkebygning, snarere end som reminiscenser af begravelser inde i en kirke. NOTER 1 ActaPont VI, nr Peder Olsen hævdede i sin franciskanerkrønike, at dronningen endog, hvis hun havde overlevet nonnernes officielle indtræden i klosteret, selv ville have anlagt ordensdragten, jfr. M. Cl. Gertz (udg.), Scriptores Minores historiæ danicæ II, Kbh. 1922, ActaPont nr Jfr. Lucas Wadding, Annales Minorum, XVI, Rom 1736, 498 med den fulde ordlyd. 4 Jfr. ActaPont nr og Annales Minorum (note 3) XV, 540. Her nævnes dog også indretningen af en kirkegård. Om Claraordenens danske klostre i øvrigt, jfr. J. Nybo Rasmussen,»Die Klara-Schwestern im Norden Europas«, Wissenschaft und Weisheit 47, 1984, RA. Christian II's ark. (Münchensaml.), H 29,5. At brevet antagelig alene er et udkast til stadfæstelsen, som anført i Emilie Andersen, Miinchen-Samlingen, (Vejledende Arkivregistraturer XV), Kbh. 1969, 88f. bekræftes ndf. 6 Scriptores minores (note 2) SuhmSaml II,2, 1782, 57f. 8 RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) H 29,7, brev af 5. febr Jfr. også breve af 19. marts 1523 og 30. maj 1527, smst. H 29,6 og 29,8 samt ndf. 9 RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) H 29,8, brev af 30. maj Trykt i C. F. Allen, Breve og Aktstykker til Oplysning af Christian den Andens og Frederik den Førstes Historie I, Kbh. 1854, nr Jfr. også brev af 19. marts 1523, RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) H 29,6. 11 Frederik I.s Registranter 462. Jfr. også Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, Kbh. 1914, »Hr. Mogens Bildes testamente. 1537«, DaMag VI, 1752, 51.

5 S. CLARE KLOSTERKIRKE DaKirkelove I, 125f.; Kirkeordinansen 1537/39, udg. Martin Schwarz Lausten, Kbh. 1989, 139f., DaKirkelove I, Omtalen af clarissernes rømning 1538 findes også i Jens Andersen Beldenaks epitafium, der nævnede, hvordan clarisserne løb fra deres løfte og frivilligt rømmede bygningen, der helt og holdent blev overladt til gejstligheden til sit oprindelige brug, jfr. s. 792, og 944 note Indb. og skitse ved tømrermester A. Holm 1929 samt fotografi, Møntergården (11/1929). Fundet er endvidere omtalt i Fyns Tidende og Fyns Venstreblad 6. april Indb. og artiklen i Fyns Tidende omtaler kun fem skeletter, mens Fyns Venstreblad, der refererer Møntergårdens museumsinspektør Chr. Petersen (som dog ikke overværede undersøgelsen personligt), nævner fem eller seks skeletter. 16 Jfr. Christensen, Middelalderbyen 38ff., 64. Omtalen af 'en klosters have' mellem Holsedorestræde og åen vest for S. Clare kloster, jfr. ÆldDaArkReg V,l, 185, tyder på, at betegnelsen i middelalderen sigtede til en øst-vestgående gade, parallel med åen. 17 Jfr. Christensen, Middelalderbyen 63f. Det er således ikke korrekt, når det heri hævdes (64), at denne strækning ikke er omtalt i middelalderen. 18 Jfr. også Christensen, Middelalderbyen G. L. Wad,»Til Oluf Bagers og hans Slægts Historie«, FyFort IV, En lille senmiddelalderlig klokke, 36 cm i tvm. og antagelig oprindelig beregnet som messeklokke, er 1916 overført til Fyns Stiftsmuseum (Møntergården, inv.nr. F869) fra Bispegården, hvor den havde været benyttet ved slagværket i et ur. Klokken, der øverst på halsen har en vanskeligt tydbar reliefminuskelindskrift (»q i m a p l e i«, muligvis for»ielp maria«), har dog ingen sikker proveniens fra S. Clare klosterkirke, selvom denne som nævnt ovf. havde ret til at lade opsætte en klokke. 21 I forbindelse med C. M. Smidts undersøgelser 1915 synes det godtgjort, at kælderbygningen næppe havde strakt sig længere mod øst. Heraf følger, at den østre bygningsdel næppe har haft kælder, ligesom det er mest sandsynligt, at den var en senere tilføjelse til vesthuset. 22 For dette taler dels dens orientering (øst-vest), dels dens beliggenhed i forhold til det af skeletfundene antydede kirkegårdsområde. Dette må være anlagt i tilknytning til en eventuel kirke, der altså med størst sandsynlighed skal søges nord eller syd herfor. 23 Disse har stor lighed med grathvælv, men er teknisk set opmurede som ribbehvælv med fire separate kuplede kapper. 24 Dronning Christine 336, sml. Anemette S. Christensen,»Middelalderlige stenhuse i Odense«, hikuin 13, 1987, 99. ST. CLARE'S CONVENT CHURCH ENGLISH SUMMARY On 25. February 1519 Dowager Queen Christine received papal consent to establish a convent for the order of St. Clare in Odense, in a building ("certa domo") which belonged to Christian II. On 27. December 1521 a preliminary affirmation ratified the order's claim to the land on which the convent stood, including the so-called Dronningegård (Queen's manor). On 21. September 1522 the nuns moved into the convent. Their title right, however, does not appear to have been fully ratified by the king and apparently even not in Over this period, too, the nuns continually bewailed their poverty. The nunnery was dissolved only a couple of years after the Reformation was brought into effect in Denmark. By September 1538 the nuns had left the place. The property became the residence of the superintendent and four others. No mention is made in the sources of the fate of an eventual church and its furniture. The situation and boundaries of St. Clare's convent are relatively well recorded, both on the basis of contemporary records and from Braunius' Odense prospect from The convent was situated in the south-west part of the medieval town on sloping ground between Odense's principal east-west thoroughfare, Vestergade in the north and the river to the south. The town ditch marked the plot's western limits, whereas the area to the east extended to the wagon road towards Munkemølle, presumably

6 1902 ODENSE MIDDELALDERKIRKER what is now Munkemøllestræde-Klingenberg. In 1929 a wall running north/south came to light south of the property Klaregade 25 (title no. 607h). The length of wall amounted to 7 metres, it contained a walled up doorway, and at rightangles to it there was a fragment of masonry extending east/west which could well be interpreted as part of the boundary wall of the convent site. The exact position of the church (or chapel) within the complex is not known. It may have been arranged in one of the existing rooms in the original Dronningegård (later Bispegård), which was not pulled down until Two surviving rooms in the then cellar storey had characteristic ribless groined vaults; a later hypocaust had been built into the west room in order to heat the other, now non-existent rooms in the building. This building is probably the one built by Queen Christine in The church may possibly be identical with the low narrow annex added to the east gable of the commanding building shown in Braun and Hogenberg's prospect of In 1929 the remains of at least five skeletons (gender not known) recovered west of the north/south wall might thus suggest that the convent cemetery had been situated south of the church itself.

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN 903 Fig. 1. Fundamenter til middelalderlig teglstensbygning, formodentlig Skt. Jørgensgårdens kapel (s. 906). Skitse i udgravningsprotokol udført af A. M. G. Friis 1908. Ca. 1:100. Foundations of a medieval

Læs mere

KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT

KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT Fig. 20. Kirken uden for Nørreport. Udsnit i Resens Atlas 1677, visende tilstanden før byens belejring 1658 (s. 40). The Church outside Nørreport. Detail of a view in Resen s Atlas 1677, showing conditions

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Otto Norn fot. 1943. The church in the landscape seen from the north east. 1943. TAMDRUP KIRKE NIM HERRED HISTORISK INDLEDNING. Kirken i Tamdrup, der er opført

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Fæstningens Materialgård. Udgivet af Realdania Byg

Fæstningens Materialgård. Udgivet af Realdania Byg Fæstningens Materialgård Udgivet af Realdania Byg Fæstningens Materialgård The Fortifications Depot Fæstningens Materialgård Realdania Byg A/S 2012 ISBN: 978-87-92230-39-3 Tekst og redaktion: Jens Christian

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309 Fig. 1. Nørregade ved århundredskiftet med den gamle kirkes tårn set fra nordøst. Foto i KglBibl. - Bildaufnahme von Nørregade mit dem Turm der alten Kirche von Nordosten, um 1900. HOLSTEBRO KIRKE NOTER

Læs mere

Klostre i Midt& Vestjylland

Klostre i Midt& Vestjylland Klostre i Midt& Vestjylland Blandt nonner og munke RINGKJØBING AMT VIBORG AMT Titel: Klostre i Midt- & Vestjylland Blandt nonner og munke Udgivere: Viborg Amt, Miljø og Teknik, Skottenborg 26, 8800 Viborg,

Læs mere

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

Ravning-broens alder. En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer?

Ravning-broens alder. En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer? Ravning-broens alder En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer? Af Kjeld Christensen Netop i begyndelsen af 1970 erne, hvor udgravningen af den store vikingetidsbro over Vejle ådal begyndte,

Læs mere

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD AR TI KE L S M Ju ÅN li 2 ED 01 E 4 N STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog Gravnedgravningerne

Læs mere

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning.

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning. Fig. 1. Silkeborg set fra nord 1923. Midt i billedet rager Silkeborg kirke op, og til højre derfor anes tårnstilladset af metodistkirken Vor Frelsers under opførelse. Tv. ses Gudenåens udløb og yderst

Læs mere

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 11. årgang Gug Kirke gennem 800 år ISSN: 1902-505X 1 Forord. Med udgivelsen af denne årbog 2009 vil Gug- Sønder Tranders Lokalhistoriske Forening

Læs mere

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. VIBY KIRKE NING HERRED Kongen har sandsynligvis fra gammel tid haft patronatsretten over Viby kirke. 1 Byen var ifølge

Læs mere

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west. GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen henlagt

Læs mere

Oluf Bagers Mødrene Gård

Oluf Bagers Mødrene Gård Oluf Bagers Mødrene Gård Bygninger, beboere, besiddere og begivenheder Udgivet af Realea A/S Bygninger er en del af vor kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vore forfædre har givet videre, og som vi er

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger

Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger Før-efter uheldsevaluering af 123 signalregulerede kryds. Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen December 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

At the east gable end

At the east gable end 198 The Arcade Room Who lived in the so-called Arcade Room, 206, is not known before the end of the 1780 s, but the room s appearance has changed completely several times none of the other rooms on the

Læs mere

Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013

Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013 Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013 Nyborg før & nu 2012 Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Nyborg Museumsforening Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Nyborg Bibliotek. 15. årgang 2013 Oplag:

Læs mere

JEAN JACOB GLAESSEN. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie KNUD KLEM

JEAN JACOB GLAESSEN. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie KNUD KLEM JEAN JACOB GLAESSEN Blade af Helsingørs erhvervslivs historie Af KNUD KLEM f>æ fleste helsingørborgere kender det smukke og statelige claessenske palæ Strandgade 93, som nu tilhører Odd Fellow-ordenen,

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

p."l'l:.ulogiske RAPPORTER FRA TØNSBERG nr 6

p.l'l:.ulogiske RAPPORTER FRA TØNSBERG nr 6 p.l'l:.ulogiske RAPPORTER FRA TØNSBERG nr 6 'Wienberg kirke. ige titutioneri. ddelal.derens ',J.. ',- dzsw l i i I,. Arkeologiske rapporter fra Tønsberg Nr 6 Jes Wienb.erg: De kirkelige institutioner i

Læs mere

Næstved i Middelalderen Offentlig kildeudgave

Næstved i Middelalderen Offentlig kildeudgave Næstved i Middelalderen Offentlig kildeudgave - 2002-12 Næstved i Middelalderen Offentlig kildeudgave Kommentarer generelt: Se bogen s. 164-66 Kilder På grund af målgruppen, økonomien, omfanget og de mange

Læs mere

Torvet og dets mennesker Roskilde 1400-1499

Torvet og dets mennesker Roskilde 1400-1499 Torvet og dets mennesker Roskilde 1400-1499 47 af Lars Kjær I middelalderen var torvet i en købstad, som Roskilde, ikke bare centrum for handlen og det offentlige liv, det er også blevet en central nøgle

Læs mere