S. CLARE KLOSTERKIRKE NOTER s. 1900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S. CLARE KLOSTERKIRKE NOTER s. 1900"

Transkript

1 Fig. 1. S. Clare kloster (»D. Claræ Coen(obium)«). Udsnit af bykort 1593 i Georg Braun og Frans Hogenberg, Civitates orbis terrarum, V, Køln 1597, jfr. s. 79, fig St. Clare's convent. S. CLARE KLOSTERKIRKE NOTER s febr modtog enkedronning Christine en pavelig tilladelse til at oprette et kloster af S. Claras orden i Odense i en bygning (»certa domo«), der tilhørte Christian II. 1 Nonnerne skulle leve under clarissernes første, strenge orden, og dronningen fik lov til både at vælge klosterets navn og selv (eller den danske konges døtre) besøge det med et lille følge. 2 Derimod fik hun ikke mulighed for egenhændigt sammen med nogle rådgivere at udarbejde klosterets statutter. Det måtte opføres og indrettes med en kirke, et lavt klokketårn, en klokke, sove- og spisesale, korsgang, blomster- og køkkenhave samt de nødvendige værksteder. Prioren i Knudsklosteret i Odense samt ærkedegnene i Århus og Viborg fik befaling om at lade den pavelige ordre effektuere. 3 Stiftelsen af nonneklosteret i Odense gentog i hovedtræk proceduren fra kongeparrets oprettelse af et S. Clare kloster i København 1497 (DK KbhBy 6, 31-35). 4 Ved Christian II's besøg i Odense i forbindelse med enkedronningens bisættelse udfærdigedes 27. dec en foreløbig stadfæstelse af nonnernes adkomst til 'de jorder og grunde, som deres kloster af Guds forsynlighed og vor hjælp er bygget (på)' og som dronningen retmæssigt havde købt eller tilskiftet sig. På stedet stod den bygning,»som nw kallis drotning gardhin i Othens«. Grundens udstrækning præciseredes nøje som forløbende fra byens grav i vest til agestrædet, der løb til Munkemølle i øst, og fra åen i syd og til den gård, som hr. Knud Bertelsen, sognepræst i Pårup, nu beboer (jfr. ndf.). Dronningegården var med kongens samtykke af enkedronningen skænket til nonnerne, og brevet stadfæstede nu gaven til gen-

2 1898 ODENSE MIDDELALDERKIRKER gæld for Clarasøstrenes forbøn for kongen og hans familie sept. 1522, på apostlen og evangelisten Mattæus' dag, indførtes nonnerne i klosteret. 6 At nonnernes ejendomsret hertil imidlertid endnu ikke var fuldt retmæssigt stadfæstet, bekræftes af to omstændigheder: 15. marts 1523, umiddelbart før sin landflygtighed, valgte Christian II at pantsætte Dalum kloster til købmand og borgmester i København, Albrecht van Goch til gengæld for et kontantlån på 1000 mk. med den klausul, at købmanden skulle bygge og forbedre det førstnævnte kloster»oc Sancte clare closter mett«. 7 Adkomsten til, eller rådighedsretten over, nonneklosteret er således tilsyneladende indgået som del af pantet. Og endnu tre år senere, 1526, anmodede nonnerne om et 'beskærmelses- og forvaringsbrev på de jorder, grunde og hus', som kongen havde overdraget dem i Odense. Et tilbagevendende tema var desuden deres store armod ('vi fattige piger'), som de dog forsøgte at skjule for ikke at glæde deres fjender, hvoraf 'de desværre nu havde mange'. 8 Endnu 1527 formidlede Clarasøstrenes skriftefader, Andries (Anders) Arzen en anmodning fra disse til Christian II. 9 Heri bad de om, at indholdet af en kiste med kostbarheder, som mor Sigbrit havde indsamlet til de fattige, og som Arzen havde faet i forvaring, måtte deles mellem S. Clareklostrene i København og Odense. 10 Nonnerne påmindede i øvrigt kongen om, at clarisserne havde været hans afdøde mors 'sønderlige og udkårne børn', og at de til stadighed anråbte Gud om, at han snart måtte komme tilbage til sit rige. Reformationsbevægelsens gradvise fremvækst, og næppe nonnernes fattigdom, var dog antagelig baggrunden for, at Kristoffer Hvitfeldt 1532 fik kongens tilladelse til at udtage sin søster, 'som af dem kaldtes Klara' af klosteret. 11 Endnu 1537 betænktes nonnerne af Mogens Bille i hans testamente med både fødevarer og et psalter, som han dagligt læste i. Sidstnævnte var dog særligt tiltænkt hans søsterdatter, der endnu befandt sig i klosteret. 12 S. Clare kloster blev således ikke opløst umiddelbart efter reformationens gennemførelse 1536, da alle nonner som fastslået i kirkeordinansen frit kunne forblive i deres klostre, så længe de respekterede den nye lære. 13 Men det må være sket umiddelbart herefter. Således nævnede et kongeligt reskript september 1538, at Clarasøstrene nu var 'bortrømt' og havde forladt deres kloster. Derfor blev de tilhørende gårde, huse, abild-, kål- og humlegårde overladt til residens for superintendenten og for fire andre personer (sognepræsten til S. Albani ( Gråbrødre klosterkirke), en kapellan samt en læse- og en skolemester), idet enhver af disse skulle have en residens og gård i klosteret. 14 Om en eventuel kirkes skæbne vides intet. Arkæologiske undersøgelser. I forbindelse med nedrivningen af den tidligere bispegård (opført 1804) undersøgte C. M. Smidt oktober 1915 en kælder med to store hvælvede rum (fig. 2), jfr. ndf. Ved udgravningen af fundamentet til ejendommen Klaregade 27 (matr. 607 n) fremdroges 1929 godt 1 m under jorden en nord-sydgående munkestensmur, forløbende vinkelret på endegavlen af ejendommen Klaregade 25 (matr. 607 h) ca. 7 m mod syd og i en afstand af ca. 2,40 m fra den nuværende Klaregades fortov. For enden af muren og vinkelret på denne påvistes endnu en murstrækning. I den førstnævnte mur, der var 73 cm tyk, var en tilmuret døråbning. I en afstand af et par meter bag ved denne, dvs. vel vest herfor, fandtes i ca. 1 meters dybde mindst fem skeletter, hvis køn dog ikke blev fastslået. 15 Beliggenhed og udstrækning. S. Clare kloster har været placeret i den sydvestlige del af den middelalderlige by på det skrånende, til dels vandfyldte terræn mellem byens øst-vestgående hovedfærdselsåre, Vestergade, i nord og åen mod syd. Som nævnt ovf. er klosterområdets grænser mod vest, øst og nord yderligere præciseret Vestgrænsen udgjordes af byens grav, vel den inderste af de eksisterende mindst to grave mod vest, placeret uden for den indre Vesterport parallelt med det nuværende Holsedore-Smedestræde. 16 mod Munkemølle, I øst strakte området sig til agestrædet vel svarende til det nuværende Munkemøllestræde-Klingenberg, forbindelsesvejen mellem Knudsklosteret og dets mølle. 17 Mod nord er klosterets jorder ikke nået helt op til Vestergade, men kun til Knud Bertelsens gård, vel ved en øst-vestgående gade, svarende til den nuværende S. Anna gade (i Pogestrædes forlængelse) eller den sydligere place- Fig. 2. Plan af den overhvælvede kælder under den 1916 nedrevne bispegård. 1:300. Målt og tegnet af C. M. Smidt august Plan of vaulted basement under the Bishop's Residence, demolished in 1916.

3 S. CLARE KLOSTERKIRKE 1899 Fig. 3. Vestre del af overhvælvet kælder, set fra syd. Th. ses gavlen på den bevarede rest af den ældre bispegård. C. M. Smidt fot Western bays of vaulted basement, seen from the south. To the right is seen the former Bishop's Residence. In the background is the present Residence. rede S. Knuds Kirkestærde-Mageløs. En forbindelsesvej fra den daværende Dronningegård til Gråbrødre kloster, omtalt inden for tidsrummet , kan være identisk med den senere Klaregade, der på Brauns og Hogenbergs Odenseprospekt 1593 (fig. 1) dog er markeret som et bredt gadeforløb mellem Vestergade og åen. 18 En muret afgrænsning af klosteret mod nord (»Clare closters mur«) er alene nævnt 1584 i forbindelse med Oluf Bagers låsebrev på seks boder og en abildhave, der strakte sig 'langs fra strædet (vel Pogestræde) og ned i syd til denne mur'. 19 Ud fra Brauns og Hogenbergs byprospekt 1593 kunne klosterområdet (benævnt»d. Claræ Coen(obium)«) tolkes som en parcel, vist mellem åen og gaden syd for Vestergade og opdelt i fem mindre områder, afgrænset af både forskelligartet bebyggelse og hegnsmure. Nord for områdets største bygning (jfr. ndf.) er angivet en port med udgang til Klaregade, vel klosterets hovedport. De indhegnede haver øst for bygningen og vest for det angivne stræde til Munkemølle kunne også have hørt ind under klosterets oprindelige område. Som nævnt ovf. er en kirkebygning eller et kapel ikke omtalt i kilderne, ej heller inventar herfra. 20 Clarissernes usikre stilling efter enkedronning Christines død kan have medført, at de næppe har kastet sig ud i et større byggeri, således som det var tilfældet i det københavnske søsterkloster, opført og indrettet i begyndelsen af 1500'erne (DK KbhBy 6, 33f.). Om placeringen af et eventuelt kirkerum inden for komplekset kan man derfor kun gisne.

4 1900 ODENSE MIDDELALDERKIRKER KILDER OG HENVISNINGER Nationalmuseet. Top. ark. Indb. ved C. M. Smidt, 8. nov og februar Møntergården, Odense. Indb. ved tømrermester A. Holm (11/1929). Tegninger: Nationalmuseet: Opmålinger ved C. M. Smidt 1915 og Fig. 4. Vestre kælderrum, set mod nordvest. I hjørnet er sekundær hypocaust. C. M. Smidt fot Western bay of the basement, seen towards the north-west. In the corner is a secondary hypocaust. Litteratur: Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, Kbh Vilh. Lorenzen, De danske Franciskanerklostres Bygningshistorie, Kbh J.Nybo Rasmussen,»Die Klara-Schwestern im Norden Europas«, Wissenschaft und Weisheit 47, 1984, Redaktion ved Birgitte Bøggild Johannsen og Mogens Vedsø, afsluttet juni Af de på 1593-prospektet synlige bygninger (fig. 1) kan kun det grundmurede hus, der lå med østgavlen ud mod Klaregade regnes for klosterets hovedbygning. Huset var tydeligvis opført i to dele, hvoraf den vestre må være identisk med en bygning, indeholdende den endnu bevarede kælder, mens den østre, formentlig senere tilføjede del, 21 muligvis kan være en lille, klosteret tilhørende kirke(?). 22 Kælderbygningens bevarede murværk er opført af munkesten i polsk skifte under tydelig hensyntagen til det mod syd skrånende terræn, idet sydsiden er udformet som facade med vinduer og dør, mens nordsiden formentlig fra opførelsen var jorddækket. Bygningens to rum overdækkes af karakteristiske ribbeløse krydshvælv; 23 i det vestre er senere indbygget en hypokaust til opvarmning af de øvre, nu forsvundne rum i huset (fig. 4). Denne bygning er sandsynligvis det 1509 af dronning Christine opførte nye hus. 24 Fund af skeletter inden for den gamle bispegårds område, sydøst for den formodede Dronningegård (jfr. ovf.) og inden for et af mure afgrænset areal kunne da tolkes som vidnesbyrd om en kirkegård, hvor disse kisteløse begravelser kunne have været placeret umiddelbart syd for en tilhørende kirkebygning, snarere end som reminiscenser af begravelser inde i en kirke. NOTER 1 ActaPont VI, nr Peder Olsen hævdede i sin franciskanerkrønike, at dronningen endog, hvis hun havde overlevet nonnernes officielle indtræden i klosteret, selv ville have anlagt ordensdragten, jfr. M. Cl. Gertz (udg.), Scriptores Minores historiæ danicæ II, Kbh. 1922, ActaPont nr Jfr. Lucas Wadding, Annales Minorum, XVI, Rom 1736, 498 med den fulde ordlyd. 4 Jfr. ActaPont nr og Annales Minorum (note 3) XV, 540. Her nævnes dog også indretningen af en kirkegård. Om Claraordenens danske klostre i øvrigt, jfr. J. Nybo Rasmussen,»Die Klara-Schwestern im Norden Europas«, Wissenschaft und Weisheit 47, 1984, RA. Christian II's ark. (Münchensaml.), H 29,5. At brevet antagelig alene er et udkast til stadfæstelsen, som anført i Emilie Andersen, Miinchen-Samlingen, (Vejledende Arkivregistraturer XV), Kbh. 1969, 88f. bekræftes ndf. 6 Scriptores minores (note 2) SuhmSaml II,2, 1782, 57f. 8 RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) H 29,7, brev af 5. febr Jfr. også breve af 19. marts 1523 og 30. maj 1527, smst. H 29,6 og 29,8 samt ndf. 9 RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) H 29,8, brev af 30. maj Trykt i C. F. Allen, Breve og Aktstykker til Oplysning af Christian den Andens og Frederik den Førstes Historie I, Kbh. 1854, nr Jfr. også brev af 19. marts 1523, RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) H 29,6. 11 Frederik I.s Registranter 462. Jfr. også Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, Kbh. 1914, »Hr. Mogens Bildes testamente. 1537«, DaMag VI, 1752, 51.

5 S. CLARE KLOSTERKIRKE DaKirkelove I, 125f.; Kirkeordinansen 1537/39, udg. Martin Schwarz Lausten, Kbh. 1989, 139f., DaKirkelove I, Omtalen af clarissernes rømning 1538 findes også i Jens Andersen Beldenaks epitafium, der nævnede, hvordan clarisserne løb fra deres løfte og frivilligt rømmede bygningen, der helt og holdent blev overladt til gejstligheden til sit oprindelige brug, jfr. s. 792, og 944 note Indb. og skitse ved tømrermester A. Holm 1929 samt fotografi, Møntergården (11/1929). Fundet er endvidere omtalt i Fyns Tidende og Fyns Venstreblad 6. april Indb. og artiklen i Fyns Tidende omtaler kun fem skeletter, mens Fyns Venstreblad, der refererer Møntergårdens museumsinspektør Chr. Petersen (som dog ikke overværede undersøgelsen personligt), nævner fem eller seks skeletter. 16 Jfr. Christensen, Middelalderbyen 38ff., 64. Omtalen af 'en klosters have' mellem Holsedorestræde og åen vest for S. Clare kloster, jfr. ÆldDaArkReg V,l, 185, tyder på, at betegnelsen i middelalderen sigtede til en øst-vestgående gade, parallel med åen. 17 Jfr. Christensen, Middelalderbyen 63f. Det er således ikke korrekt, når det heri hævdes (64), at denne strækning ikke er omtalt i middelalderen. 18 Jfr. også Christensen, Middelalderbyen G. L. Wad,»Til Oluf Bagers og hans Slægts Historie«, FyFort IV, En lille senmiddelalderlig klokke, 36 cm i tvm. og antagelig oprindelig beregnet som messeklokke, er 1916 overført til Fyns Stiftsmuseum (Møntergården, inv.nr. F869) fra Bispegården, hvor den havde været benyttet ved slagværket i et ur. Klokken, der øverst på halsen har en vanskeligt tydbar reliefminuskelindskrift (»q i m a p l e i«, muligvis for»ielp maria«), har dog ingen sikker proveniens fra S. Clare klosterkirke, selvom denne som nævnt ovf. havde ret til at lade opsætte en klokke. 21 I forbindelse med C. M. Smidts undersøgelser 1915 synes det godtgjort, at kælderbygningen næppe havde strakt sig længere mod øst. Heraf følger, at den østre bygningsdel næppe har haft kælder, ligesom det er mest sandsynligt, at den var en senere tilføjelse til vesthuset. 22 For dette taler dels dens orientering (øst-vest), dels dens beliggenhed i forhold til det af skeletfundene antydede kirkegårdsområde. Dette må være anlagt i tilknytning til en eventuel kirke, der altså med størst sandsynlighed skal søges nord eller syd herfor. 23 Disse har stor lighed med grathvælv, men er teknisk set opmurede som ribbehvælv med fire separate kuplede kapper. 24 Dronning Christine 336, sml. Anemette S. Christensen,»Middelalderlige stenhuse i Odense«, hikuin 13, 1987, 99. ST. CLARE'S CONVENT CHURCH ENGLISH SUMMARY On 25. February 1519 Dowager Queen Christine received papal consent to establish a convent for the order of St. Clare in Odense, in a building ("certa domo") which belonged to Christian II. On 27. December 1521 a preliminary affirmation ratified the order's claim to the land on which the convent stood, including the so-called Dronningegård (Queen's manor). On 21. September 1522 the nuns moved into the convent. Their title right, however, does not appear to have been fully ratified by the king and apparently even not in Over this period, too, the nuns continually bewailed their poverty. The nunnery was dissolved only a couple of years after the Reformation was brought into effect in Denmark. By September 1538 the nuns had left the place. The property became the residence of the superintendent and four others. No mention is made in the sources of the fate of an eventual church and its furniture. The situation and boundaries of St. Clare's convent are relatively well recorded, both on the basis of contemporary records and from Braunius' Odense prospect from The convent was situated in the south-west part of the medieval town on sloping ground between Odense's principal east-west thoroughfare, Vestergade in the north and the river to the south. The town ditch marked the plot's western limits, whereas the area to the east extended to the wagon road towards Munkemølle, presumably

6 1902 ODENSE MIDDELALDERKIRKER what is now Munkemøllestræde-Klingenberg. In 1929 a wall running north/south came to light south of the property Klaregade 25 (title no. 607h). The length of wall amounted to 7 metres, it contained a walled up doorway, and at rightangles to it there was a fragment of masonry extending east/west which could well be interpreted as part of the boundary wall of the convent site. The exact position of the church (or chapel) within the complex is not known. It may have been arranged in one of the existing rooms in the original Dronningegård (later Bispegård), which was not pulled down until Two surviving rooms in the then cellar storey had characteristic ribless groined vaults; a later hypocaust had been built into the west room in order to heat the other, now non-existent rooms in the building. This building is probably the one built by Queen Christine in The church may possibly be identical with the low narrow annex added to the east gable of the commanding building shown in Braun and Hogenberg's prospect of In 1929 the remains of at least five skeletons (gender not known) recovered west of the north/south wall might thus suggest that the convent cemetery had been situated south of the church itself.

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre

Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre Dominikanere Franciskanere Karmelitere Tiggermunke / tiggerbrødre (fratres predicatores) prædikebrødre, sortebrødre (fratres minores), de små brødre, gråbrødre

Læs mere

BENEDIKTINERKLOSTERKIRKE PÅ NONNEBAKKEN

BENEDIKTINERKLOSTERKIRKE PÅ NONNEBAKKEN Fig. 1. Fugleperspektiv af Odense 1593 med S. Knuds kirke og kloster foroven samt forneden, syd for åen»nonneborgen«(locus Nundeborrig dictus), landsbyen Hunderup og Dalum kloster. Udsnit af bykort i Georg

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

KBM 3878 Gl. Kongevej

KBM 3878 Gl. Kongevej Beretning for tilsyn på KBM 3878 Gl. Kongevej København sogn, Sokkelund herred, Københavns Amt Arkæologisk tilsyn på Gl. Kongevej hvor der blev fundet murværksrest og pæle. Af arkæolog, cand.mag. Karen

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Spor i byrummet efter det ældste Aarhus

Spor i byrummet efter det ældste Aarhus Spor i byrummet efter det ældste Aarhus Af Connie Jantzen Både Aarhus Domkirke og Vor Frue Kirke og -Kloster er mid delalderlige bygninger; men derudover findes der vidnesbyrd om både vikingetidens Aros

Læs mere

OBM 9782 Nonnebakken - Arkæologisk udgravning af vikingetidig ringborg Maj 2005

OBM 9782 Nonnebakken - Arkæologisk udgravning af vikingetidig ringborg Maj 2005 OBM 9782 Nonnebakken - Arkæologisk udgravning af vikingetidig ringborg Maj 2005 Af Museumsinspektør Karl Brix Zinglersen Opgravningen foregik bag Allégade 73 i det smalle stykke af matriklen op til nabobygningen.

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

S. CLARE KLOSTERKIRKE

S. CLARE KLOSTERKIRKE Fig. 16. S. Clare klosterkirke, midt i billedet, umiddelbart til venstre for S. Nikolaj kirketårn. Udsnit af kobberstik, udført efter Johan van Wijcks forsvundne Københavnsprospekt fra 1611 (s. 33). Nationalmuseet.

Læs mere

Præstegadehuset i Kalundborg

Præstegadehuset i Kalundborg Præstegadehuset i Kalundborg 1 Præstegadehuset i Kalundborg Af Hans Krongaard Kristensen Det grundmurede hus Præstegade 23 er et de bedst bevarede byhuse fra dansk middelalder 1. Trods dette er det alligevel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Der er to gader i Slangerup

Der er to gader i Slangerup Ejegod Tidende 1.09, s. 10-16 14/02/09 12:46 Side 2 10 Skt. Nikolaj Kirke og Vor Frue Kloster Stig Colbjørn Nielsen Der er to gader i Slangerup midtby, der er væsentlig yngre end de øvrige. Det er Svaldergade

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. J. 1003/2009 Stednr. 15.04.03 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 11. april 2011. Figur 1. Udgravning

Læs mere

I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke.

I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke. I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke. 1. Find Oluf Bagers epitafium (mindetavle) og hans

Læs mere

KIRKE I HELLIGÅNDSHUSET NOTER s. 1888

KIRKE I HELLIGÅNDSHUSET NOTER s. 1888 Fig. 1. Området ved Fisketorvet og byens retterting (»Foru(m) Justiciarum et piscariu(m)«), ved hvis østside Helligåndshuset var placeret (s. 1887). Udsnit af bykort 1593 i Georg Braun og Frans Hogenberg,

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from The below extracts of church records primarily from Skaeve parish are covering the family of Hans Nielsen and Johanne Larsdatter at Tubakken, from their marriage to their death. I ve also followed their

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 281-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg 1378 rudkøbing kirke En ejendommelig, større niche sydligst i østvæggen (fig. 22) rækker dybt ind i muren, hvor den udgør et lille, hvælvet kammer, 95 cm bredt, 42 cm dybt og 110 cm højt; den fladbuede

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. september 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 35 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 284-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.03.11. Lok. nr. 262 Kampagne: 01-09-1994 Besigtigelse af murforløb langs østsiden af Mathilde Fibigers

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 19. januar 2018 30. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2018 Rettelse nr. / Correction no. 1-8 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 18. september 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 37 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 492-507 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN 903 Fig. 1. Fundamenter til middelalderlig teglstensbygning, formodentlig Skt. Jørgensgårdens kapel (s. 906). Skitse i udgravningsprotokol udført af A. M. G. Friis 1908. Ca. 1:100. Foundations of a medieval

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 18. maj 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 19 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 140-154 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Malling sogn, Ning hrd.,århus amt. Stednr. 15.04.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2012 J.nr.

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 66-73 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 22. januar 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 1-19 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 82

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. J. 1104/2007 Sted nr. 14.09.01 Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 10 april

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. april 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 13 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 150-168 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Partiel byplan nr. 57. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET KLOSTERVEJ-SLOTSGADE-KONGENSGADE-VINDEGADE I ODENSE KØBSTAD

Partiel byplan nr. 57. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET KLOSTERVEJ-SLOTSGADE-KONGENSGADE-VINDEGADE I ODENSE KØBSTAD Partiel byplan nr. 57. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET KLOSTERVEJ-SLOTSGADE-KONGENSGADE-VINDEGADE I ODENSE KØBSTAD INDHOLD Side! Vedtægtens område.............................. 3 2 Nye vejlinier

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området ODENSE Helhedsplan for Klingenberg-området Klingenberg-områdets historie Skt. Albani Kirke Skt. Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt i 1086, lå øst for den nuværende domkirke. Kong Knud havde

Læs mere

Roskilde Domkirke. Gråbrødre kloster. Tekst: Lotte Fang-Borup - foto: Søren Birkelund Hansen

Roskilde Domkirke. Gråbrødre kloster. Tekst: Lotte Fang-Borup - foto: Søren Birkelund Hansen Roskilde Domkirke Gråbrødre kloster Udgivet af Roskilde-Egnens Turistforening - www.roskildeturist.dk Tekst: Lotte Fang-Borup - foto: Søren Birkelund Hansen En gåtur rundt til Roskildes nedlagte klostre.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Partiel byplan. for et område af. Roskilde købstads bygrunde. i domsognet, beliggende mellem. Ringstedgade-Blågårdsstræde og. Borgediget-Byvolden

Partiel byplan. for et område af. Roskilde købstads bygrunde. i domsognet, beliggende mellem. Ringstedgade-Blågårdsstræde og. Borgediget-Byvolden Nr. 4 Partiel byplan for et område af Roskilde købstads bygrunde i domsognet, beliggende mellem Ringstedgade-Blågårdsstræde og Borgediget-Byvolden ROSKILDE Felix Mallers Bogtrykkeri v S. og V. Pedersen

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-7

Rettelse nr. / Correction no. 1-7 17. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 1-7 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Gl. Rye Kirke, Tyrsting hrd., Aarhus amt. Stednr. 16.04.05 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg J.nr.

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 28. april 2017 29. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2017 ettelse nr. / Correction no. 149-163 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 102 (INT 1302)

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 5 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 47-65 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 84 47

Læs mere

1966 First traces of hydrocarbons In 1966 DUC used Global Marine s drilling ship GLOMAR IV accompanied by two supply ships for the first exploratory drilling in the Danish North Sea. The drilling found

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 4. november 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 472-475 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Nyborg Slot 1200-1600

Nyborg Slot 1200-1600 Nyborg Slot 1200-1600 Rapport om de arkæologiske undersøgelser 2009-2014 14.01.2015 Claus Frederik Sørensen I forbindelse med projekt Kongen kommer og kommende byggeplaner på Slotsholmen er hermed udarbejdet

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 531-548 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Helligaandshuset i Slagelse forekommer første Gang 1372 og samtidig nævnes

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 22. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 340-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kirken var viet til S. Thomas 1. På Eskilsø i Roskilde Fjord grundlagdes engang for ESKILSØ KLOSTERKIRKE

Kirken var viet til S. Thomas 1. På Eskilsø i Roskilde Fjord grundlagdes engang for ESKILSØ KLOSTERKIRKE Fig. 1. Eskilsø. Ruinen set fra nord, M. Mackeprang 1911 ESKILSØ KLOSTERKIRKE SEI.SØ SOGN, HORNS HERRED Kirken var viet til S. Thomas 1. På Eskilsø i Roskilde Fjord grundlagdes engang for 1145 et samfund

Læs mere