S. CLARE KLOSTERKIRKE NOTER s. 1900

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S. CLARE KLOSTERKIRKE NOTER s. 1900"

Transkript

1 Fig. 1. S. Clare kloster (»D. Claræ Coen(obium)«). Udsnit af bykort 1593 i Georg Braun og Frans Hogenberg, Civitates orbis terrarum, V, Køln 1597, jfr. s. 79, fig St. Clare's convent. S. CLARE KLOSTERKIRKE NOTER s febr modtog enkedronning Christine en pavelig tilladelse til at oprette et kloster af S. Claras orden i Odense i en bygning (»certa domo«), der tilhørte Christian II. 1 Nonnerne skulle leve under clarissernes første, strenge orden, og dronningen fik lov til både at vælge klosterets navn og selv (eller den danske konges døtre) besøge det med et lille følge. 2 Derimod fik hun ikke mulighed for egenhændigt sammen med nogle rådgivere at udarbejde klosterets statutter. Det måtte opføres og indrettes med en kirke, et lavt klokketårn, en klokke, sove- og spisesale, korsgang, blomster- og køkkenhave samt de nødvendige værksteder. Prioren i Knudsklosteret i Odense samt ærkedegnene i Århus og Viborg fik befaling om at lade den pavelige ordre effektuere. 3 Stiftelsen af nonneklosteret i Odense gentog i hovedtræk proceduren fra kongeparrets oprettelse af et S. Clare kloster i København 1497 (DK KbhBy 6, 31-35). 4 Ved Christian II's besøg i Odense i forbindelse med enkedronningens bisættelse udfærdigedes 27. dec en foreløbig stadfæstelse af nonnernes adkomst til 'de jorder og grunde, som deres kloster af Guds forsynlighed og vor hjælp er bygget (på)' og som dronningen retmæssigt havde købt eller tilskiftet sig. På stedet stod den bygning,»som nw kallis drotning gardhin i Othens«. Grundens udstrækning præciseredes nøje som forløbende fra byens grav i vest til agestrædet, der løb til Munkemølle i øst, og fra åen i syd og til den gård, som hr. Knud Bertelsen, sognepræst i Pårup, nu beboer (jfr. ndf.). Dronningegården var med kongens samtykke af enkedronningen skænket til nonnerne, og brevet stadfæstede nu gaven til gen-

2 1898 ODENSE MIDDELALDERKIRKER gæld for Clarasøstrenes forbøn for kongen og hans familie sept. 1522, på apostlen og evangelisten Mattæus' dag, indførtes nonnerne i klosteret. 6 At nonnernes ejendomsret hertil imidlertid endnu ikke var fuldt retmæssigt stadfæstet, bekræftes af to omstændigheder: 15. marts 1523, umiddelbart før sin landflygtighed, valgte Christian II at pantsætte Dalum kloster til købmand og borgmester i København, Albrecht van Goch til gengæld for et kontantlån på 1000 mk. med den klausul, at købmanden skulle bygge og forbedre det førstnævnte kloster»oc Sancte clare closter mett«. 7 Adkomsten til, eller rådighedsretten over, nonneklosteret er således tilsyneladende indgået som del af pantet. Og endnu tre år senere, 1526, anmodede nonnerne om et 'beskærmelses- og forvaringsbrev på de jorder, grunde og hus', som kongen havde overdraget dem i Odense. Et tilbagevendende tema var desuden deres store armod ('vi fattige piger'), som de dog forsøgte at skjule for ikke at glæde deres fjender, hvoraf 'de desværre nu havde mange'. 8 Endnu 1527 formidlede Clarasøstrenes skriftefader, Andries (Anders) Arzen en anmodning fra disse til Christian II. 9 Heri bad de om, at indholdet af en kiste med kostbarheder, som mor Sigbrit havde indsamlet til de fattige, og som Arzen havde faet i forvaring, måtte deles mellem S. Clareklostrene i København og Odense. 10 Nonnerne påmindede i øvrigt kongen om, at clarisserne havde været hans afdøde mors 'sønderlige og udkårne børn', og at de til stadighed anråbte Gud om, at han snart måtte komme tilbage til sit rige. Reformationsbevægelsens gradvise fremvækst, og næppe nonnernes fattigdom, var dog antagelig baggrunden for, at Kristoffer Hvitfeldt 1532 fik kongens tilladelse til at udtage sin søster, 'som af dem kaldtes Klara' af klosteret. 11 Endnu 1537 betænktes nonnerne af Mogens Bille i hans testamente med både fødevarer og et psalter, som han dagligt læste i. Sidstnævnte var dog særligt tiltænkt hans søsterdatter, der endnu befandt sig i klosteret. 12 S. Clare kloster blev således ikke opløst umiddelbart efter reformationens gennemførelse 1536, da alle nonner som fastslået i kirkeordinansen frit kunne forblive i deres klostre, så længe de respekterede den nye lære. 13 Men det må være sket umiddelbart herefter. Således nævnede et kongeligt reskript september 1538, at Clarasøstrene nu var 'bortrømt' og havde forladt deres kloster. Derfor blev de tilhørende gårde, huse, abild-, kål- og humlegårde overladt til residens for superintendenten og for fire andre personer (sognepræsten til S. Albani ( Gråbrødre klosterkirke), en kapellan samt en læse- og en skolemester), idet enhver af disse skulle have en residens og gård i klosteret. 14 Om en eventuel kirkes skæbne vides intet. Arkæologiske undersøgelser. I forbindelse med nedrivningen af den tidligere bispegård (opført 1804) undersøgte C. M. Smidt oktober 1915 en kælder med to store hvælvede rum (fig. 2), jfr. ndf. Ved udgravningen af fundamentet til ejendommen Klaregade 27 (matr. 607 n) fremdroges 1929 godt 1 m under jorden en nord-sydgående munkestensmur, forløbende vinkelret på endegavlen af ejendommen Klaregade 25 (matr. 607 h) ca. 7 m mod syd og i en afstand af ca. 2,40 m fra den nuværende Klaregades fortov. For enden af muren og vinkelret på denne påvistes endnu en murstrækning. I den førstnævnte mur, der var 73 cm tyk, var en tilmuret døråbning. I en afstand af et par meter bag ved denne, dvs. vel vest herfor, fandtes i ca. 1 meters dybde mindst fem skeletter, hvis køn dog ikke blev fastslået. 15 Beliggenhed og udstrækning. S. Clare kloster har været placeret i den sydvestlige del af den middelalderlige by på det skrånende, til dels vandfyldte terræn mellem byens øst-vestgående hovedfærdselsåre, Vestergade, i nord og åen mod syd. Som nævnt ovf. er klosterområdets grænser mod vest, øst og nord yderligere præciseret Vestgrænsen udgjordes af byens grav, vel den inderste af de eksisterende mindst to grave mod vest, placeret uden for den indre Vesterport parallelt med det nuværende Holsedore-Smedestræde. 16 mod Munkemølle, I øst strakte området sig til agestrædet vel svarende til det nuværende Munkemøllestræde-Klingenberg, forbindelsesvejen mellem Knudsklosteret og dets mølle. 17 Mod nord er klosterets jorder ikke nået helt op til Vestergade, men kun til Knud Bertelsens gård, vel ved en øst-vestgående gade, svarende til den nuværende S. Anna gade (i Pogestrædes forlængelse) eller den sydligere place- Fig. 2. Plan af den overhvælvede kælder under den 1916 nedrevne bispegård. 1:300. Målt og tegnet af C. M. Smidt august Plan of vaulted basement under the Bishop's Residence, demolished in 1916.

3 S. CLARE KLOSTERKIRKE 1899 Fig. 3. Vestre del af overhvælvet kælder, set fra syd. Th. ses gavlen på den bevarede rest af den ældre bispegård. C. M. Smidt fot Western bays of vaulted basement, seen from the south. To the right is seen the former Bishop's Residence. In the background is the present Residence. rede S. Knuds Kirkestærde-Mageløs. En forbindelsesvej fra den daværende Dronningegård til Gråbrødre kloster, omtalt inden for tidsrummet , kan være identisk med den senere Klaregade, der på Brauns og Hogenbergs Odenseprospekt 1593 (fig. 1) dog er markeret som et bredt gadeforløb mellem Vestergade og åen. 18 En muret afgrænsning af klosteret mod nord (»Clare closters mur«) er alene nævnt 1584 i forbindelse med Oluf Bagers låsebrev på seks boder og en abildhave, der strakte sig 'langs fra strædet (vel Pogestræde) og ned i syd til denne mur'. 19 Ud fra Brauns og Hogenbergs byprospekt 1593 kunne klosterområdet (benævnt»d. Claræ Coen(obium)«) tolkes som en parcel, vist mellem åen og gaden syd for Vestergade og opdelt i fem mindre områder, afgrænset af både forskelligartet bebyggelse og hegnsmure. Nord for områdets største bygning (jfr. ndf.) er angivet en port med udgang til Klaregade, vel klosterets hovedport. De indhegnede haver øst for bygningen og vest for det angivne stræde til Munkemølle kunne også have hørt ind under klosterets oprindelige område. Som nævnt ovf. er en kirkebygning eller et kapel ikke omtalt i kilderne, ej heller inventar herfra. 20 Clarissernes usikre stilling efter enkedronning Christines død kan have medført, at de næppe har kastet sig ud i et større byggeri, således som det var tilfældet i det københavnske søsterkloster, opført og indrettet i begyndelsen af 1500'erne (DK KbhBy 6, 33f.). Om placeringen af et eventuelt kirkerum inden for komplekset kan man derfor kun gisne.

4 1900 ODENSE MIDDELALDERKIRKER KILDER OG HENVISNINGER Nationalmuseet. Top. ark. Indb. ved C. M. Smidt, 8. nov og februar Møntergården, Odense. Indb. ved tømrermester A. Holm (11/1929). Tegninger: Nationalmuseet: Opmålinger ved C. M. Smidt 1915 og Fig. 4. Vestre kælderrum, set mod nordvest. I hjørnet er sekundær hypocaust. C. M. Smidt fot Western bay of the basement, seen towards the north-west. In the corner is a secondary hypocaust. Litteratur: Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, Kbh Vilh. Lorenzen, De danske Franciskanerklostres Bygningshistorie, Kbh J.Nybo Rasmussen,»Die Klara-Schwestern im Norden Europas«, Wissenschaft und Weisheit 47, 1984, Redaktion ved Birgitte Bøggild Johannsen og Mogens Vedsø, afsluttet juni Af de på 1593-prospektet synlige bygninger (fig. 1) kan kun det grundmurede hus, der lå med østgavlen ud mod Klaregade regnes for klosterets hovedbygning. Huset var tydeligvis opført i to dele, hvoraf den vestre må være identisk med en bygning, indeholdende den endnu bevarede kælder, mens den østre, formentlig senere tilføjede del, 21 muligvis kan være en lille, klosteret tilhørende kirke(?). 22 Kælderbygningens bevarede murværk er opført af munkesten i polsk skifte under tydelig hensyntagen til det mod syd skrånende terræn, idet sydsiden er udformet som facade med vinduer og dør, mens nordsiden formentlig fra opførelsen var jorddækket. Bygningens to rum overdækkes af karakteristiske ribbeløse krydshvælv; 23 i det vestre er senere indbygget en hypokaust til opvarmning af de øvre, nu forsvundne rum i huset (fig. 4). Denne bygning er sandsynligvis det 1509 af dronning Christine opførte nye hus. 24 Fund af skeletter inden for den gamle bispegårds område, sydøst for den formodede Dronningegård (jfr. ovf.) og inden for et af mure afgrænset areal kunne da tolkes som vidnesbyrd om en kirkegård, hvor disse kisteløse begravelser kunne have været placeret umiddelbart syd for en tilhørende kirkebygning, snarere end som reminiscenser af begravelser inde i en kirke. NOTER 1 ActaPont VI, nr Peder Olsen hævdede i sin franciskanerkrønike, at dronningen endog, hvis hun havde overlevet nonnernes officielle indtræden i klosteret, selv ville have anlagt ordensdragten, jfr. M. Cl. Gertz (udg.), Scriptores Minores historiæ danicæ II, Kbh. 1922, ActaPont nr Jfr. Lucas Wadding, Annales Minorum, XVI, Rom 1736, 498 med den fulde ordlyd. 4 Jfr. ActaPont nr og Annales Minorum (note 3) XV, 540. Her nævnes dog også indretningen af en kirkegård. Om Claraordenens danske klostre i øvrigt, jfr. J. Nybo Rasmussen,»Die Klara-Schwestern im Norden Europas«, Wissenschaft und Weisheit 47, 1984, RA. Christian II's ark. (Münchensaml.), H 29,5. At brevet antagelig alene er et udkast til stadfæstelsen, som anført i Emilie Andersen, Miinchen-Samlingen, (Vejledende Arkivregistraturer XV), Kbh. 1969, 88f. bekræftes ndf. 6 Scriptores minores (note 2) SuhmSaml II,2, 1782, 57f. 8 RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) H 29,7, brev af 5. febr Jfr. også breve af 19. marts 1523 og 30. maj 1527, smst. H 29,6 og 29,8 samt ndf. 9 RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) H 29,8, brev af 30. maj Trykt i C. F. Allen, Breve og Aktstykker til Oplysning af Christian den Andens og Frederik den Førstes Historie I, Kbh. 1854, nr Jfr. også brev af 19. marts 1523, RA. Christian II's ark. (Münchensaml.) H 29,6. 11 Frederik I.s Registranter 462. Jfr. også Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, Kbh. 1914, »Hr. Mogens Bildes testamente. 1537«, DaMag VI, 1752, 51.

5 S. CLARE KLOSTERKIRKE DaKirkelove I, 125f.; Kirkeordinansen 1537/39, udg. Martin Schwarz Lausten, Kbh. 1989, 139f., DaKirkelove I, Omtalen af clarissernes rømning 1538 findes også i Jens Andersen Beldenaks epitafium, der nævnede, hvordan clarisserne løb fra deres løfte og frivilligt rømmede bygningen, der helt og holdent blev overladt til gejstligheden til sit oprindelige brug, jfr. s. 792, og 944 note Indb. og skitse ved tømrermester A. Holm 1929 samt fotografi, Møntergården (11/1929). Fundet er endvidere omtalt i Fyns Tidende og Fyns Venstreblad 6. april Indb. og artiklen i Fyns Tidende omtaler kun fem skeletter, mens Fyns Venstreblad, der refererer Møntergårdens museumsinspektør Chr. Petersen (som dog ikke overværede undersøgelsen personligt), nævner fem eller seks skeletter. 16 Jfr. Christensen, Middelalderbyen 38ff., 64. Omtalen af 'en klosters have' mellem Holsedorestræde og åen vest for S. Clare kloster, jfr. ÆldDaArkReg V,l, 185, tyder på, at betegnelsen i middelalderen sigtede til en øst-vestgående gade, parallel med åen. 17 Jfr. Christensen, Middelalderbyen 63f. Det er således ikke korrekt, når det heri hævdes (64), at denne strækning ikke er omtalt i middelalderen. 18 Jfr. også Christensen, Middelalderbyen G. L. Wad,»Til Oluf Bagers og hans Slægts Historie«, FyFort IV, En lille senmiddelalderlig klokke, 36 cm i tvm. og antagelig oprindelig beregnet som messeklokke, er 1916 overført til Fyns Stiftsmuseum (Møntergården, inv.nr. F869) fra Bispegården, hvor den havde været benyttet ved slagværket i et ur. Klokken, der øverst på halsen har en vanskeligt tydbar reliefminuskelindskrift (»q i m a p l e i«, muligvis for»ielp maria«), har dog ingen sikker proveniens fra S. Clare klosterkirke, selvom denne som nævnt ovf. havde ret til at lade opsætte en klokke. 21 I forbindelse med C. M. Smidts undersøgelser 1915 synes det godtgjort, at kælderbygningen næppe havde strakt sig længere mod øst. Heraf følger, at den østre bygningsdel næppe har haft kælder, ligesom det er mest sandsynligt, at den var en senere tilføjelse til vesthuset. 22 For dette taler dels dens orientering (øst-vest), dels dens beliggenhed i forhold til det af skeletfundene antydede kirkegårdsområde. Dette må være anlagt i tilknytning til en eventuel kirke, der altså med størst sandsynlighed skal søges nord eller syd herfor. 23 Disse har stor lighed med grathvælv, men er teknisk set opmurede som ribbehvælv med fire separate kuplede kapper. 24 Dronning Christine 336, sml. Anemette S. Christensen,»Middelalderlige stenhuse i Odense«, hikuin 13, 1987, 99. ST. CLARE'S CONVENT CHURCH ENGLISH SUMMARY On 25. February 1519 Dowager Queen Christine received papal consent to establish a convent for the order of St. Clare in Odense, in a building ("certa domo") which belonged to Christian II. On 27. December 1521 a preliminary affirmation ratified the order's claim to the land on which the convent stood, including the so-called Dronningegård (Queen's manor). On 21. September 1522 the nuns moved into the convent. Their title right, however, does not appear to have been fully ratified by the king and apparently even not in Over this period, too, the nuns continually bewailed their poverty. The nunnery was dissolved only a couple of years after the Reformation was brought into effect in Denmark. By September 1538 the nuns had left the place. The property became the residence of the superintendent and four others. No mention is made in the sources of the fate of an eventual church and its furniture. The situation and boundaries of St. Clare's convent are relatively well recorded, both on the basis of contemporary records and from Braunius' Odense prospect from The convent was situated in the south-west part of the medieval town on sloping ground between Odense's principal east-west thoroughfare, Vestergade in the north and the river to the south. The town ditch marked the plot's western limits, whereas the area to the east extended to the wagon road towards Munkemølle, presumably

6 1902 ODENSE MIDDELALDERKIRKER what is now Munkemøllestræde-Klingenberg. In 1929 a wall running north/south came to light south of the property Klaregade 25 (title no. 607h). The length of wall amounted to 7 metres, it contained a walled up doorway, and at rightangles to it there was a fragment of masonry extending east/west which could well be interpreted as part of the boundary wall of the convent site. The exact position of the church (or chapel) within the complex is not known. It may have been arranged in one of the existing rooms in the original Dronningegård (later Bispegård), which was not pulled down until Two surviving rooms in the then cellar storey had characteristic ribless groined vaults; a later hypocaust had been built into the west room in order to heat the other, now non-existent rooms in the building. This building is probably the one built by Queen Christine in The church may possibly be identical with the low narrow annex added to the east gable of the commanding building shown in Braun and Hogenberg's prospect of In 1929 the remains of at least five skeletons (gender not known) recovered west of the north/south wall might thus suggest that the convent cemetery had been situated south of the church itself.

BENEDIKTINERKLOSTERKIRKE PÅ NONNEBAKKEN

BENEDIKTINERKLOSTERKIRKE PÅ NONNEBAKKEN Fig. 1. Fugleperspektiv af Odense 1593 med S. Knuds kirke og kloster foroven samt forneden, syd for åen»nonneborgen«(locus Nundeborrig dictus), landsbyen Hunderup og Dalum kloster. Udsnit af bykort i Georg

Læs mere

S. CLARE KLOSTERKIRKE

S. CLARE KLOSTERKIRKE Fig. 16. S. Clare klosterkirke, midt i billedet, umiddelbart til venstre for S. Nikolaj kirketårn. Udsnit af kobberstik, udført efter Johan van Wijcks forsvundne Københavnsprospekt fra 1611 (s. 33). Nationalmuseet.

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD AR TI KE L S M Ju ÅN li 2 ED 01 E 4 N STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog Gravnedgravningerne

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN 903 Fig. 1. Fundamenter til middelalderlig teglstensbygning, formodentlig Skt. Jørgensgårdens kapel (s. 906). Skitse i udgravningsprotokol udført af A. M. G. Friis 1908. Ca. 1:100. Foundations of a medieval

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

SORTEBRØDRE KLOSTERKIRKE NOTER s. 1764

SORTEBRØDRE KLOSTERKIRKE NOTER s. 1764 Fig. 1. Udsnit af Brauns og Hogenbergs kort over Odense 1593 med Sortebrødre kloster (sml. s. 79 fig. 8). - Detail from Braun and Hogenberg: Odense-map 1593, with St. Georg's church (cf. p. 79 fig. 8).

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969 Fra: Palle Jørgensen Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Vedr. lokalplan 969 Dato: 26. marts 2014 08:24:20 Vedhæftede filer: image001.jpg afd4_underskriftsindsamling.pdf Til Planlægning & Byggeri Hermed

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III)

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Af Jesper Hjermind Christopher Krabbe og Hald Fra 1889 til 1913 påbegyndte ejeren af Hald Hovedgaard, Christopher Krabbe (1833-1913), en

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning.

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning. Fig. 1. Silkeborg set fra nord 1923. Midt i billedet rager Silkeborg kirke op, og til højre derfor anes tårnstilladset af metodistkirken Vor Frelsers under opførelse. Tv. ses Gudenåens udløb og yderst

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere