Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen."

Transkript

1 År 2004, den 14. april, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Som dirigent og referent valgtes advokat Birgitte Grubbe, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Dirigenten oplyste, at ud af 36 andelshavere var 15 til stede og 3 repræsenteret ved fuldmagt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning. Jesper Overgaard aflagde på bestyrelsens vegne beretning, hvorunder blev omtalt følgende: - Byggesagen er langt om længe afsluttet. Det har taget lang tid, idet afslutningen af byggesagen trak ud, og der er nu problemer med fugt især på den gule ejendom. Efter en del diskussion med Erik K. Jørgensen A/S har bestyrelsen bedt DTI se på sagen. DTI er nu den 14/ kommet med en uvildig vurdering. Tilsyneladende skyldes fugtproblemet følgende: - Der er meget salt i murværket. Dette kan stamme fra mørtel, og måske også fra vejsalt. Dette betyder, at murværket trækker mere fugt end normalt. - Platonpladerne er ikke lagt højt nok op. Imidlertid vil Københavns Kommune nok ikke godkende, at Platonpladerne føres op over fortovet. Bestyrelsen vil arbejde videre med spørgsmålet, idet problemet med saltet ikke kan belastes hverken entreprenør eller tekniker, men derimod kan Platonpladerne føres højere op. Der vil derfor blive rejst krav mod både tekniker og entreprenør vedrørende dette forhold. Bortset herfra holder økonomien ved byggesagen i forhold til budgettet. - Der er opsat ny dørtelefon i nr. 4. Bestyrelsen overvejer at udskifte øvrige dørtelefoner hen ad vejen. Udgiften er ca. kr pr. opgang, og pengene vil hurtigt blive tjent ind i forhold det, reparationer koster. Det blev nævnt, at dørtelefonen i 4.A nok snarest bør udskiftes. - Gårdlauget fungerer nu, og alle er velkomne til at deltage. Ejd. 251/ /BG/em Side 1

2 Der var enkelte spørgsmål til beretningen Dirigenten konstaterede uden afstemning, at beretningen var enstemmigt godkendt med alle stemmer. 3. Forelæggelse af årsregnskabet for 2003, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. Advokat Birgitte Grubbe gennemgik årsregnskabet herunder forslaget til andelspriser. I forbindelse med årsgennemgangen blev det oplyst, at udgiften til låseomlægning er en udgift både til nye dørpumper, indstilling heraf og låse til cykelrummet. Det blev nævnt, at der på side 14 i regnskabet var en fejl i indskuddet for bolig 10, idet indskuddet er kr Der er alene tale om en skrivefejl, idet sammentællingen er korrekt. Birgitte Grubbe redegjorde endvidere for den nye lov om pant og udlæg. Dirigenten konstaterede uden afstemning, at årsregnskabet for år 2003 samt forslaget til værdiansættelse var enstemmigt godkendt med alle stemmer. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2004 til godkendelse. Advokat Birgitte Grubbe forelagde drifts- og likviditetsbudgettet. Enkelte spørgsmål blev besvaret. Dirigenten konstaterede uden afstemning, at drifts- og likviditetsbudget for 2004 var enstemmigt godkendt med alle stemmer. 5. Forslag. a) Forslag fra bestyrelsen om, at ejendommen valuarvurderes, samt at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje andelspriserne med det, som valuarvurderingen overstiger kr Birgitte Grubbe og bestyrelsen forelagde forslaget. Det blev oplyst, at udgiften til en valuarvurdering vil være ca. kr det første år og derefter ca. kr pr. år. Det er ikke sikkert, at en valuarvurdering fører til en højere værdi end de kr , men i betragtning af områdets udvikling inden for de senere år er der en vis sandsynlighed herfor. Efter en kort debat blev forslaget vedtaget med 8 stemmer for, 2 stemmer imod, og 6 der hverken stemte for eller i mod. Ejd. 251/ /BG/em Side 2

3 b) Forslag fra bestyrelsen om renovering af foreningens hovedtrapper for et samlet beløb på kr Endvidere forslag om optagelse af realkreditlån stort kr dels til dækning af likviditetsunderskuddet dels til dækning af udgiften til renovering af hovedtrapper. Birgitte Grubbe og Jesper Overgaard forelagde forslaget. Jesper Overgaard oplyste, at der endnu ikke er indhentet tilbud, men at beløbet er skønnet ud fra de overslagstal, der forelå forud for den store renovering. Det er bestyrelsens plan, at alle vægge skal pudses, der opsættes væv, og alle vægge, lofter og træværk males. Endvidere pålægges nyt linoleum. Såfremt der er råd til det, skal der endvidere opsættes nye dørtelefoner og ny belysning. Det blev præciseret, at den samlede udgift skal ligge inden for kr , idet spørgsmålet ellers skal forelægges en ny generalforsamling. Bestyrelsen blev opfordret til at indhente overslag også på istandsættelse af køkkentrapper. Det blev nævnt, at der på køkkentrappen 4 A, loftetagen, er problem med et råddent gulv, og væggene er meget grimme. Bestyrelsen lovede, at de mest nødvendige reparationer på køkkentrapperne vil blive udført over løbende drift. Der var herefter en lang debat om, på hvilken måde der skulle finansieres. Der blev redegjort for forskellige finansieringsmuligheder. Såfremt det nye lån på kr optages som et almindeligt 30-årigt kontantlån, vil det være nødvendigt at forhøje boligafgiften med 10%. Såfremt man optager det nye lån som et 30-årigt rentetilpasningslån med rentetilpasning hvert år, vil boligafgiftsforhøjelsen alene være 5,5%. Såfremt man optager det nye lån som et 30-årigt kontantlån, men omprioriterer foreningens lån med restgæld ca. kr til et 30-årigt rentetilpasningslån med rentetilpasning hvert år, vil man kunne gennemføre renoveringen uden forhøjelse af boligafgiften nu. Der blev nøje redegjort for ulempen ved rentetilpasningslån, der er, at man risikerer, at renten stiger. Såfremt renten stiger med f.eks. 1% fra 2,4% til 3,4%, vil det i det forslag, hvor man kun finansierer lånet til renoveringen med rentetilpasningslån, betyde, en 1% forhøjelse af boligafgiften. Til gengæld vil en 1% forhøjelse af renten, hvis man vælger at omprioritere lånet stort ca. kr , medføre en forhøjelse på 4%. Der var herefter afstemning. Det blev vedtaget med 15 stemmer for, 2 stemmer imod, og 1 der hverken stemte for eller imod at renovere foreningens hovedtrapper for et samlet beløb på kr og optage nyt lån, stort kr Der var ingen der stemte for forslaget om alene at optage realkreditlånet, stort kr som et 30-årigt kontantlån. Herefter blev de to andre muligheder stillet op overfor hinanden. Det blev med 9 stemmer for vedtaget at finansiere ved optagelse af nyt lån, stort kr som 30- årigt kontantlån og omprioritering af lånet med restgæld ca. kr til rentetilpasningslån med rentetilpasning hvert år. 8 stemte for kun at optaget lånet kr som rentetilpasningslån og 1 stemte hverken for eller imod. Ejd. 251/ /BG/em Side 3

4 6. Valg til bestyrelsen. Som formand for 1 år valgtes Christiane Krogh. Som bestyrelsesmedlemmer for 2 år valgtes Jesper Overgaard og Mikkel Hartmann-Petersen (Kim Hansen, Pernille Bruhn og Erik Lyon opnåede ikke valg). Som bestyrelsessuppleanter for 1 år valgtes Jeanette Marcenaro og Kim Hansen (Pernille Bruhn og Erik Lyon opnåede ikke valg) Bestyrelsen består herefter af: Christiane Krogh, Peter Engelund, Mette Rose, Jesper Overgaard og Mikkel Hartmann-Petersen. 7. Eventuelt. Det blev kritiseret, at referaterne fra bestyrelsesmøder stadigvæk hænges for sent op, ofte flere måneder efter mødet. Der blev redegjort for, hvorledes reglerne ved overdragelse efter dødsfald er. Det blev oplyst, at der nu er en venteliste til bådplads, og at der i øjeblikket er 3 skrevet op. Erik Lyon, der har haft ansvaret for bådpladserne i det forløbne år, mente at have svaret på spørgsmålet tidligere. Pernille Bruhn nævnte, at der stadig er problem med udendørsarealerne, og at der også er kommet klage fra ejerforeningen over Fedtekælderen. Der var på generalforsamlingen enighed om, at Pernille Bruhn er velkommen til at lave en gruppe af de personer, der er generet af Fedtekælderens klientel, og at denne gruppe i privat regi (dvs. ikke på andelsboligforeningens vegne) er velkommen til at henvende sig til Fedtekælderen om problemerne. Endvidere var der enighed om, at Ejerforeningen selv må klage i det omfang, de mener, at der er behov herfor. Bestyrelsen blev opfordret til at lave en ny liste og prøve, om den kan fungere nu. Det blev oplyst, at der ikke er nogen, der har fysisk opsyn med bådpladserne. I den forbindelse blev oplyst, at båden yderst til venstre ødelægger bolværket. Bestyrelsen lovede at se på dette spørgsmål. Med hensyn til manglende maling bedes der rettet henvendelse til vicevært Per Oortgiese. Der var enighed om, at rapporten fra DTI bliver hængt op i opgangene. Med hensyn til bredbånd opnåedes der enighed om at nedsætte et IT-udvalg. Til ITudvalget meldte sig: Mikkel Hartmann-Petersen, Erik Lyon og Franz Pihl. Ejd. 251/ /BG/em Side 4

5 Med hensyn til de punkterede ruder vil bestyrelsen undersøge, hvad udgiften til udskiftning vil være, og om man eventuelt kan foretage udskiftning over den løbende drift over nogle år. Intet yderligere at protokollere. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent: Birgitte Grubbe I bestyrelsen: Christiane Krogh Mette Rose Peter Engelund Jesper Overgaard Mikkel Hartmann-Petersen Ejd. 251/ /BG/em Side 5

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB GRUBBE ADVOKATER AD V O KATANPA BT S S E L S KAB Til andelshaveme i A/B Halgreen 21. december 2Al1 J.nr. 100266 Bc/lpj Sekr. : Lieselotte Pitzner- Jørgensen Vedr. generalforsamling. Vedhæftet fremsendes

Læs mere