Fæstebrev 22/ Jørgen Hansen f. 14/ d. 4/ Ane Katrine Hansdatter f Gelsted d. 20/7 1849

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849"

Transkript

1 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/ Jørgen Hansen f. 14/ d. 4/ Ane Katrine Hansdatter f Gelsted d. 20/ Fæstebrev 15/ Anders Kristiansen f Båg d. 4/ Tinglyst 7/ Ane Katrine Hansdatter f. Skydebjerg d. 17/ Fæstebrev 19/ Hans Peder Pedersen Skøde 17/ Hans Jensen f. 11/ Ane Marie Hansen f. 18/ Skøde 6/ Simon Jensen f. 28/ Skøde Ole Skov Skøde 23/ Henry Pedersen Johanne Pedersen Skøde 1/ Holger Rasmussen Elna Marie Rasmussen f. 10/ Skøde 2/ Elna Marie Rasmussen Skøde 6/ Poul Erik Gudiksen Britta Gudiksen Skøde 20/ Svend Aage Stæhr Skøde 19/ Knud Jørgen Andersen Skøde 5/ Johnny Alf Pedersen Helle Larsen

2 Fæstebrev N 4 fjerde klasse Skilling Underskrevne Jørgen Andersen Selvejergårdmand i Aalsbo, gør vitterligt at som jeg ved fæstebrev af 31 december 1846 har i fæste overdraget Husmand Jørgen Hansen af Aalsbo, samt de mig øvrig tilhørende husbygninger på matr. nr. 26 i Aalsbo, samt en jordlod i bankerne der i fæstebrevet fejlagtigt er betegnet som matr. nr. 28, men da ommeldte husbygninger under 1 juli 1857 er afbrændte, og på grund af afstanden fra nærmeste bygning ikke kunne genopføres på brandtomten, så er jeg med fæsteren under 22 december forrige år kommen overens om at ham under 31 december 1846 meddelte fæstebrev i alle måder sættes ud af kraft, og at den af ham ifølge fæstebrev hidtil i brug havte have i byen og jordlod i bankerne, tilbagegives mig som ejer, medens jeg i stedet for overlader Jørgen Hansen en jordlod i Lillemarken af størrelse kvadratalen hvorpå han mod en slags godtgørelse af mig af 50 Rd. foruden ansvars summen for de afbrændte bygninger for egen regning besørger opførelsen af de for lodens drift og en families beboelse fornødne bygninger Som følge heraf og da Jørgen Hansen har fuldført opførelsen af de fornødne bygninger nemlig 6 fag til beboelse og 7 fag til udhus, skøder og fæster jeg hermed ham for sin og eventuelt hans Enkes levetid, brugen af dette hus med den rette tilliggende jordlod af størrelse kvadratalen, med fæsteret efter loven på følgende vilkår. 1) At han i årlig landgilde svarer 7 Rd. er syv Rigsdaler Rigsmønt, som hvert års Mortensdag betales til mig eller efterfølgende ejere og hvorfor i udeblivelsestilfælde hermed er betinget udpantningsret i fæsterens ejendele af alle slags, overensstemmende med bestemmelsen i lov af 27 maj 1848 post 3. 2) At fæsteren endvidere betaler brandkontingentet af husets brandforsikringssum, men er fritaget for alle hartkorns skatter og afgifter af jordlodden, der ikke er særlig skyldsat. Som disse selvfølgelig bliver at udrede af ejeren, således betaler denne også selv tiende af jorden det følger imidlertid af sig selv, at fæsteren foruden alle personlige skatter for sig og familie, udreder ethvert personligt ombud, der retligt påhviler ham som jordløs Husmand. 3) At fæsteren vedligeholder husets bygninger, såvel indvendig som udvendig, på tag og fag, således at det ved fæstets ophør kan afleveres i alle måder i forsvarlig stand. Han holder derfor bygningerne forsikrede imod ildsvåde til deres omtrentlige værdi 4) At fæsteren vedligeholder hegn om lodden, hvad de ældre hegn angår, i den udstrækning hvori de ifølge hegnsdelingen er pålagt min gård, og hvad det nye opførte skelhegn mellem fæsteren og mig angår, da som halvhegn. 5) For øvrigt holder fæsteren sig fæstelovgivningens bestemmelser efterrettelig. Således meddeles dette fæstebrev til bekræftelse under mit navn i undertegnede vidners nærværelse Aalsbo den 30 september 1859 Jørgen Andersen Til vitterlighed E Selmer C Nellemann Læst i Wedellsborg birkeret den 22 oktober 1859 og protokolleret 1 nr. 4 fol 54 Brun

3 Stempel 1 kr. 86 øre Fæstebrev Underskrevne Enke efter Gårdejer Anders Pedersen af Aalsbo, efter hvem jeg hensidder i uskiftet bo, tilstår herved at have stædet og fæstet til min søn Hans Peder Pedersen det under min gård i Aalsbo ifølge skøde til min mand tgl. 22 oktober 1859 hørende fæstehus, som ligger på parcellen matr. nr. 1d Aalsbo Rørup sogn og er skyldsat under dette nr. for hartkorn 3 fjk. 1 ¾ alb. gl. skat. 1 kr. 30 øre hvilket hus Anders Christiansen sidst har haft i fæste men nu er fra død på følgende vilkår: 1) Ejendommen med bygninger har fæsteren modtaget og han påtager sig deres fulde vedligeholdelse på tag og fag, indvendig og udvendig, ligesom deres fulde brandforsikring, således at de i vedligeholdt stand kan afleveres ved fæstets ophør. 2) Jordtilliggendet er fæsteren påvist i marken og har de samme grænser, som ifølge fæstebrev til Anders Christiansen, tgl. 7 april Skulde der altså findes uoverensstemmelser imellem det virkelige areal opgivet til 17,180 kvadrat alen og matrikelkortet, bliver altså det ældre fæstebrev og grænsen i marken gældende. Jorden skal drives forsvarligt 3) I årlig landgilde betaler fæsteren 10 kr. er ti kroner som betales hver Mortensdag på ejerens bopæl under udpantningstvang, første gang i ) Alle såvel Kongelige som Kommunale afgifter og byrder og tiender, enten de består i penge, naturalydelser eller arbejde udreder fæsteren for så vidt og med de beløb, de opkræver fra i dag. Hegnene om jorden vedligeholdes som pålagt ved hegnsdelingen og i øvrigt som halvhegn 5) I indfæstning er betalt 800 kr. otte hundrede kroner ved forstrækninger ydede mig af fæsteren Hans Peder Pedersen nydes bruges og i fæste beholdes så længe han og hans hustru er i live, sidstnævnte kun mens hun i enkestand forbliver, alt imod at de holde sig dette fæstebrev og lovgivningens regler efterrettelige. Skulle fæsteren udelukket fra selv at kunne bruge og bebo huset, derved at han bor andet sted, skal det stå ham frit for at udleje det på eget ansvar og sædvanlig opsigelsestid. Som fæster erkender jeg Hans Peder Pedersen at være indgået på denne akkord Til stadfæstelse med vore underskrifter vidnes fast med tilføjende at under fæstestedet også hører matr. nr. 1e samme sted med hartkorn 1 fjk. ¼ alb. og gl. skat 44 øre og at der på ejerindens ejendom hæfter pantegæld, hvorom anmærkning frafaldes, ligesom om ejerindens mangel på adkomst p. t. Kærlingbjerg d. 10 december 1896 Hans Peder Pedersen Marie Pedersen f. Jensen Til vitterlighed A. Olsen S. Christensen Stpl. Er beregnet således, landgilde årlig 10 kr.. Vedligeholdelse 10 kr. for 5 år 100 kr. + indfæstning 800 altså 1/6 del af 980 kr. = 1 kr. 50 øre for neds. A. Olsen Læst inden Wedellsborg birk ord. Ret d. 19/12 96 og indført i pantebog nr 17 fol 303 V. Bernth.

4 Stempel 25 kr. Købekontrakt Jeg underskrevne Gårdejer Frederik Jensen Vedding, Lillemark sælger og afhænder herved til Husejer Hans Jensen, Aalsbo Skovlund den mig tilhørende husejendom, grund og bygninger, disses mur og nagelfaste tilbehør, herunder kakkelovn, komfur og indmuret kedel, hegn plantninger m. v. nemlig en endnu ikke udstykket parcel stor 1 skp. land af matr. nr. 1d Aalsbo by, Rørup sogn. Ejendommen sælges som den nu er og forefindes og med de samme almindelige rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet og besiddet samme. Overtagelsen finder sted 1 maj d. a. og står ejendommen fra nævnte dag at regne for køberens regning og risiko i enhver henseende, imod at han på den anden side i ildsvådestilfælde hæver brandassurancen til anordningsmæssig anvendelse. Omkostningerne ved nærværende købekontrakts affattelse og stempling samt skødets tinglæsning bæres af køberen, hvorimod sælgeren bærer omkostningerne ved udstykningen. Købesummen andrager 2450 kr. skriver to tusinde fire hundrede og halvtreds kroner og berigtiges kontant og skadesløst i 11 december d. a. tilligemed rente 4½ % p. a. fra overtagelsesdagen 1 maj d. a. indtil betaling sker. Samtidig med købesummens berigtigelse meddeles der køberen lovligt skøde på det solgte fri for anden gæld og besvær end forannævnt og under sælgerens hjemmelsansvar. Da ejendommen ikke er særlig skyldsat erklærer vi på tro og love dens værdi at være lig købesummen. Til bekræftelse underskrevet vidnefast, idet jeg Hans Jensen som køber forpligter mig til prompte at opfylde nærværende købekontrakts bestemmelser. I søgsmålstilfælde nærværende kontrakt vedrørende vedtages den ved retsplejelovens kap. 41 hjemlede hurtige retsforfølgning. Den tabende part betaler skadesløst sagsomkostninger. Det tilføjes, at køberen foruden selve huset skal have 2 skp. land grund i alt, således at den parcel, der udstykkes fra matr. nr. 1d udgør godt 1 skp. land, da den til huset hørende grund og have knapt andrager 1 skp. land Ved nærværelse i Middelfart den 13 januar 1926 Som sælger Som køber F. Jensen Vedding H. Jensen Til vitterlighed Karl Andersen / Th. Rasmussen

5 Skøde Da købesummen nu er berigtiget ved udstedelse af obligation for beløbet, så meddeles der herved køberen Hans Jensen dette skøde på den foran ommeldte til ham afhændede ejendom, der nu ved Landbrugsministeriets udstykningsskrivelse af 12/ er skyldsat under matr. nr. 1f Aalsbo by Rørup sogn for hartkorn 1 fjk. 0 alb. og pålagt i halvårlig tiendevederlag 25 øre hvorefter den fremtidigt skal tilhøre ham som af ham lovligt erhvervet fri for anden gæld og besvær end foran nævnt og under sælgerens hjemmelsansvar. Til bekræftelse underskrevet vidnefast Ved nærværelse i Middelfart den 16 december F. Jensen Vedding Til vitterlighed Karl Andersen/ Th. Rasmussen Ifølge approbationen af 12/ er matr. nr 1f af Aalsbo by Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 1 fjk. 0 alb. H. Jensen På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering ikke særskilt. Assens Amtstue den 17/ Lauritzen Læst i Middelfart Købstad m. v. ret den 17/ protokolleret i pantebog nr. 34 fol 330 samt indført i realregistret for Rørup sogn fol 51. Parcelkort forevist K. Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm.

6 Matr. nr. 9 f Aalsbo by Rørup sogn. Købers bopæl : Aalsbo mark pr. Gelsted. Anmelderens navn og bopæl : Dommerfuldmægtig Andersen, Middelfart. Stempel 16 kr. 00 øre Købekontrakt Jeg underskrevne Gårdejer Hans Nielsen Buch af Aalsbo sælger og afhænder herved til Husejer Hans Jensen af Aalsbo mark til forening med dennes ejendom matr. nr. 2 e og 1 f, Aalsbo en endnu ikke udstykket parcel af den mig tilhørende ejendom matr. nr.9a Aalsbo by, Rørup sogn. parcellen der andrager ca. 2 tdr. land er særlig afmærket og opmålt. Overtagelsen finder sted 1 april d. a. hvilken dag danner skæringsdagen med hensyn til de af parcellen gående skatter og afgifter. Omkostningerne ved handelens berigtigelse herunder udstykningen, bæres af parterne med hver halvdelen. Købesummen udgør 800 kr. skriver otte hundrede kroner pr. tdr. land, og berigtiges kontant og skadesløst i 11 juni termin Samtidig med købesummens berigtigelse skal der meddeles køberen hæftelsesfrit skøde på den solgte parcel og under hjemmelsansvar efter loven. Jeg Husejer Hans Jensen af Aalsbo mark erkender at have indgået foranstående kontrakt, som jeg forpligter mig til prompte at opfylde. Til bekræftelse underskrevet vidnefast. Ved nærværelse i Aalsbo den 26 februar Som sælger : Som køber : H. N. Buch H. Jensen. Til vitterlighed om ægthed underskrift, rigtig datering samt parternes myndighed. J. Jensen Johs. Jephard Jensen. Snedkermester Aalsbo Snedkermester Aalsbo Endelig Skøde Da Købesummen nu er berigtiget meddeles der herved køberen Hans Jensen skøde på den forommeldte til ham afhændede parcel, der ved Landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 16 marts d. a. er skyldsat under matr. nr. 9 f Aalsbo by, Rørup sogn, af hartkorn 1 skp. 3 fdk. 2½ alb. og pålagt i halvårlig tiendeydelse 1 kr. 55 øre, hvorefter den fremtidig skal tilhører ham som af ham lovligt erhvervet hvorefter den fremtidigt skal tilhøre ham som af ham lovligt erhvervet fri for anden gæld og besvær end foran nævnt og under mit hjemmelsansvar efter loven. Købesummen andrager 1600 kr. Til bekræftelse underskrevet vidnefast. Ved nærværelse i Aalsbo, den 11 juni H. N. Buch Karen Marie Buch.

7 Til vitterlighed om ægthed underskrift, rigtig datering samt parternes myndighed. J. Jensen Johs. Jephard Jensen. Snedkermester Snedkermester Indført i dagbogen for retskreds nr 43 Middelfart købstad m. v. fredag, den 22 juni 1928 K. Stephensen. Stempel 120 kr. 40 øre 1f m. fl. Aalsbo by Rørup sogn Købers bopæl Aalsbo Anmelder Sagfører C. Andersen Aarup Endeligt skøde Underskrevne Bolsmand Hans Jensen, Aalsbo sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til min søn, Landmand Simon Jensen, Aalsbo, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, skyldsat således. Matr. nr. 1 f Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 0 skp. 1 fjk. 0 alb. 2 e ¼ 9 f ½ med påstående bygninger og disses mur - og nagelfaste tilbehør af enhver art. Under overdragelsen er indbefattet den på ejendommen værende besætning, alle på ejendommen værende avls mejeriredskaber og maskiner af en hver art uden nogen som helst undtagelse, al på ejendommen værende avl, fourage og gødning i hus og på mark samt endelig alt i ejendommen værende indbo ligeledes uden nogen som helst undtagelse. Det solgte overdrages idet hele køberen, således som det nu er og forefindes, og som det er ham påvist og bekendt. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår: 1. Overtagelsen finder sted samtidig hermed, og det solgte står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummerne for bygningernes vedkommende til anordningsmæssig anvendelse.

8 2. Alle af ejendommen gående, fremtidig forfaldne skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen. Køberen er gjort bekendt med, at der ikke i henhold til den pr. 1/ foretagne vurdering til ejendomsskyld er pålagt ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld. Skulle sådan blive pålagt ejendommen i henhold til den pr. 1/ foretagne vurdering, er dette sælgeren uvedkommende. 3. Vederlaget for overdragelsen er ansat til , - kr. skriver ti tusinde kroner, der er berigtiget ved at køberen: a. ved sin underskrift herpå forpligter sig til, uden ansvar for sælgeren, at overtage og fra og med den 11 / at regne, forrenter den ejendommen påhvilende gæld til Fyns Stifts Sparekasse, stor 5.000,00 b. samtidig hermed har udstedt pantebrev til sin søster fru Kirstine Madsen, Billesbølle, af indhold som aftalt for 5.000,00 i alt ,00 4. Uden for købesummen forpligter køberen, ved sin underskrift herpå, sig og efterfølgende ejere af den overdragne ejendom, til at yde sælgeren og dennes hustru, Ane Marie Jensen, så længe de lever, som aftægt fuldt ophold og underhold på den overdragne ejendom. Der overlades sælgeren og hustru det værelse i ejendommens stuehus, som de nu benytter som soveværelse, til deres udelukkende brug, og køberen er forpligtet til at sørge for lys og varme i og ren og vedligeholdelse af dette værelse efter aftægtsfolkenes ønske. Køberen er forpligtet til at yde aftægtsfolkene god og rigelig kost, af samme slags som han og familie nyder, og aftægtsfolkene er berettiget til at indtage deres måltider ved køberens bord sammen med ham og hans familie, eller forlange maden serveret på deres værelse. Køberen er forpligtet til at sørge for ren og vedligeholdelse af aftægtsfolkenes gang og sengetøj. Køberen er i det hele forpligtet til at yde aftægtsfolkene god og omhyggelig og kærlig pleje og pasning, navnlig i sygdoms og svagelighedstilfælde, og han er forpligtet til at hente læge og medicin til dem, når de ønsker det eller deres helbredstilstand kræver det, men udgifterne hertil er køberen uvedkommende. Aftægtsfolkene skal i det hele betragtes som medlemmer af køberens familie og har som sådanne navnlig også ret til frit at færdes overalt på den overdragne ejendom både ude og inde. Skulle aftægtsfolkene eller den længstlevende af dem nogensinde blive ked af opholdet på ejendommen, er de når som helst berettiget til at flytte derfra, og køberen eller efterfølgende ejer af den overdragne ejendom er da i stedet for fornævnte naturalydelser pligtig til at betale aftægtsfolkene eller den længstlevende af dem kontant en gang for alle kr ,00, der forfalder til betaling i den 11 juni eller 11 december termin, der indtræffer mindst 3 måneder efter fraflytningsdagen at regne. I tilfælde af fraflytning er aftægtsfolkene eller den længstlevende af dem berettiget til af det til køberen overdragne indbo at medtage, hvad der er nødvendig til deres personlig brug, men efter den længstlevendes død falder disse indbogenstande tilbage til ejendommen. Af hensyn til nærværende bestemmelse bliver nærværende skøde tillige at tinglyse som pantstiftende i den overdragne ejendom med tilbehør, med prioritet næst fornævnte gæld til Fyns Stifts Sparekasse, og idet der med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og lignende byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 5. Køberen indtræder i samtlige sælgerens rettigheder og pligter overfor mejeri, slagteri, elektricitetsværk og lignende. 6. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og derved bemærkes, at ejendommen er noteret som landbrugsejendom samt ifølge tingbogen bebyrdet med dokument, lyst 20/ om anbringelse af elektriske master m. v. ( matr. nr. 2e ) dokument lyst 10/6 1950

9 angående elmaster m. v. ( matr. nr. 2e og dokument lyst 16/ angående bygningsafstand fra bivej ( matr. nr. 1f og 9f ) Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovspligtig grund. 7. Omkostningerne ved nærværende skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved prioritetsgældens overtagelse og ved udstedelse af pantebrev betales af køberen alene Medunderskrevne, Simon Jensen, tiltræder herved som køber foranstående skøde, i hvis bestemmelser jeg erklærer mig enig, og idet jeg begærer skødet tinglyst tillige som pantstiftende af hensyn til mine forældres aftægtsrettigheder, af hensyn til bestemmelserne i lov nr. 291 af 31 marts 1949 erklærer jeg på tro og love, at jeg er ugift, at jeg ikke har mindreårige børn eller adoptivbørn, at jeg er myndig, og at jeg hverken direkte eller som medejer af nogen et selskab, en forening eller anden institution tilhørende ejendom eller dele af sådan, ved tinglysning af nærværende skøde er ejer eller medejer af mere end 2 landbrugsejendomme. Medunderskrevne, sælgers hustru, samtykker i afhændelsen. Af hensyn til stempel og gebyrberegningen ansætter vi på tro og love værdien af den overdragne faste ejendom til , - kr. og værdien af det medfulgte løsøre til 1.875, - kr. heraf for indbo 500, - kr. Værdien af sælgers årligt eller i alt, da de er fyldt henholdsvis 79 år og 77 år , - kr. Aalsbo den 24 april Hans Jensen Ane Marie Jensen Simon Jensen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup Bedes lyst tillige pantstiftende af hensyn til skødets post 4. Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup Indført i dagbogen for retskreds nr 43 Middelfart købstad m. v. den 6/ akt skab B Lyst tingbog Rørup Matr. nr. 1 f og 9 f, Aalsbo by, Rørup sogn. Stempel 160 kr. 00 øre: Købers bopæl : Orte Vejsmark Anmelder : Sagfører, C. Andersen, Aarup Betinget Skøde Underskrevne Gårdejer Ole Skov, Gildebro pr. Gelsted, sælger, overdrager og på betingelse af købesummens berigtigelse som nedenfor nævnt skøder herved til husejer Henry Pedersen, Orte Vejsmark, den mig tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 1 f og 9 f, Aalsbo by Rørup sogn, For Hartkorn henholdsvis 1 fdk. 0 alb., og 1 skp. 3 fdk.

10 2½ alb., med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør af enhver art. Det bemærkes, at køberen er gjort bekendt med, at der ikke er elektrisk kraftinstallation, og at der ikke medfølger maskiner eller redskaber af nogen art. Det solgte overdrages i øvrigt køberen således som det nu er og forefindes og som det er ham påvist, uden noget som helst ansvar for sælgeren for mangler af nogen art, hvorved bemærkes, at køberen er gjort bekendt med, at sælgeren har købt ejendommen af et dødsbo. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted samtidig hermed, og det solgte står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummen, til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med i dag at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil i dag af sælgeren. Køberen er gjort bekendt med, at der ikke ifølge vurdering pr. 1/ påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld og at sådan endnu ikke er beregnet ifølge vurdering pr. 1/ Skulle grundstigningsskyld blive pålagt i henhold til nævnte vurdering eller senere, er dette sælgeren uvedkommende. 3. Købesummen er aftalt til ,- kr. skriver treti to tusinde kroner, der berigtiges ved at køberen : a. samtidig hermed har betalt kontant kr ,00 for hvis modtagelse sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering, og b. berigtiger resten ,00 tilligemed renter 6% p. a. fra dato at regne, dels ved at optage størst muligt kredit og hypotekforeningslån, hvilke låns, nettoprovenu udbetales sælgeren, og dels udstedelse af pantebrev til sælgeren for det herefter resterende beløb, af indhold som nedenfor fastsat. I alt købesum kr ,00 4. Det pantebrev, som køberen i henhold til foranstående skal udstede til sælgeren, skal indeholde bestemmelse om, at der for den skyldige kapital gives oprykkende prioritets panteret i den overdragne ejendom næst fornævnte prioriteter, at kapitalen forrentes med 6% p. a. rente fra det tidspunkt, hvortil rente i henhold til foranstående post 3 b er beregnet, at kapitalen afdrages med 400,- kr. i hver 11 juni og 11 december termin, første gang i 11 december termin 1961, og at kapitalen i øvrigt henstår uopsigelig fra kreditors side indtil 11 juni termin 1971, uanset ejerskifte, mod at der ekstraordinært afdrages halvdelen af det til den tid skyldige beløb, men i tilfælde af yderligere ejerskifte er resten af den skyldige kapital straks forfalden til betaling. I øvrigt udfærdiges pantebrev med sædvanlige bestemmelser, herunder også Justitsministeriets pantebrev- formular Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og hvorved navnlig bemærkes, at ejendommen ifølge tingbogen er bebyrdet med dokument angående bygningsafstand fra byvej, lyst 16/ Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund.

11 6. Omkostningerne ved nærværende betingede skøde og det endelige skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved optagelse af lån, herunder kurstab og indskud til reservefonden, og ved pantebrev til sælgeren betales af køberen alene Medunderskrevne, Henry Pedersen, tiltræder herved som køber foranstående betingede skøde, hvis bestemmelser jeg forpligter mig til rettidigt og skadesløst at opfylde. Sælgeren erklærer på tro og love, at den overdragne ejendom ikke tjener som bolig eller som grundlag for erhvervsvirksomhed, hverken for hans hustru alene eller for dem i forening. Forinden underskriften bemærkes, at parterne nu er enedes om, at der, i tilfælde af, at køberen afhænder ejendommen, kun skal betales ekstraordinært afdrag på 2.500,- kr. p. t. Aarup, den 8 marts Henry Pedersen Ole Skov. Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Ernst Andersen Landsretssagfører, Aarup Endeligt Skøde Da købesummen nu er berigtiget i overensstemmelse med foranstående betingede skøde, gøres dette herved endeligt og ubetinget p. t. Gildebro, den 18 december Ole Skov. Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Ernst Andersen Landsretssagfører, Aarup Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 23 dec Erik Hansen Matr. nr. 1 f m. fl., Aalsbo by, Rørup sogn : Adkomst for Ole Skov beror under matr. nr. 2 e sammesteds På Dommerkontoret meddelt af dommeren 8 december 1966 Matr. nr. 1 f og 9 f, Aalsbo by, Rørup sogn. Stempel 165 kr. 00 øre: Købers bopæl : Faurskov Pr. Gelsted. Anmelder : Advokat A. Helner, Aarup Endeligt Skøde Underskrevne Husejer Henry Pedersen, Aalsbo mark pr. Gelsted, sælger, overdrager og endelig skøder herved til medunderskrevne Arbejdsmand Holger Rasmussen, Faurskov, pr. Gelsted, den mig ifølge tinglyst skøde tilhørende ejendom skyldsat under matr. nr. 1 f og 9 f af Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn henholdsvis 0 tdr. 0 skp. 1 fdk. 0 alb. og 0 tdr. 1 skp. 3 fdk. 2½ alb., med ejendommens rette til og underliggende af areal ifølge Amtstuens opgivende

12 1,4159 ha., de på samme værende bygninger med disses jord mur og nagelfaste tilbehør, herunder alt støbegods, alle installationer med faste lampesteder og pærer, samt alle i haven værende træer, hegn, buske og plantninger. Handelen er i øvrigt indgået på følgende nærmere Vilkår. 1. Ejendommen overdrages køberen således som den nu er of forefindes, og er ham forevist og med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har været ejet, hvorved særlig bemærkes, at der på ejendommens blad i tingbogen er lyst dokument ang. bygningsafstand fra byvej lyst 16/ Sælgeren erklærer på tro og love, at der ham bekendt ikke i ejendommen er forekommet angreb af svamp eller husbukke. 2. Overtagelsen finder sted den 11 november 1962, men ejendommen henligger dog allerede fra dato at regne for køberens regning og risiko i enhver henseende, med ret for ham til i ildebrandstilfælde at hæve bygningernes assurancesummer til anordningsmæssig anvendelse. Overtagelsen danner tillige skæringsdag for alle af ejendommen gående skatter og udgifter. 3. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på ejendommen findes skov eller fredskovpligtig grund. 4. Køberen indtræder fra overtagelsesdagen i sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor lokale andelsselskaber såsom elværk og lign. Køberen er gjort bekendt med, at ejendomsværdien for den overdragne ejendom andrager kr ,00 heraf grundværdi kr ,00 og med at der ikke fortiden er pålagt ejendommen afgiftspligtig grundstigning. 5. Købesummen er aftalt til kr ,00, hvilken tre ti tusinde kroner berigtiges på følgende måde : a. køberen indfrier eller overtager den ejendommen påhvilende gæld til Østifternes Kreditforening opr. kr ,00 til 5% årlig rente og med statutmæssig forpligtelser, nu uden aflysning af tingbogen nedbragt til kr ,00 b. køberen indfrier eller overtager den ejendommen påhvilende gæld til Fyens Stifts Sparekasse, opr. kr ,00 til fortiden 5 ¾ % ( varierende rente ), og forbundet med afdrag kr. 150,00 ½ årlig, nu uden aflysning af tingbogen nedbragt til kr ,00 c. Køberen indfrier eller overtager den ejendommen påhvilende gæld til Gdr. Ole Skov, Gildebro pr. Gelsted, opr. kr ,00 til 6% årlig rente og forbundet med afdrag kr. 400,00 ½ årlig, nu ved ordinære og ekstraordinært afdrag nedbragt til. kr ,00 d. Restkøbesummen. kr ,00 berigtiges ved kontant betaling. Købesum kr ,00 6. De med nærværende skødes udstedelse, stempling og tinglysning forbundne udgifter udredes af parterne med halvdelen hver, medens køberen alene udreder de med gældsovertagelsen forbundne udgifter. 7. Medunderskrevne sælgers ægtefælle fru Johanne Pedersen tiltræder nærværende skøde

13 Da køberen således har fyldestgjort mig for købesummen til min tilfredshed, så endelig skøder og overdrager jeg Henry Pedersen herved fornævnte mig tilhørende ejendom til medunderskrevne Holger Rasmussen, idet jeg indestår for vanhjemmel efter loven. Aarup, den 24 oktober 1962 Som sælger : Som køber : Henry Pedersen Holger Rasmussen Som sælgers ægtefælle : Johanne Pedersen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed : A. Helner, Advokat, Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 1 nov Erik Hansen. Matr. nr. 1 f og 9 f, Købers bopæl : Aalsbo by, Rørup sogn. Anmelder : Ernst Andersen / C.C. Horn Andersen Landsretssagfører Advokat 5560 Aarup telefon (09) Skifteretsattest Det attesteres herved, at fru Elna Marie Rasmussen, boende Aalsbo pr. Gelsted, hensidder i uskiftet bo efter sin den 1 februar 1969 afdøde ægtefælle fhv. Snedker Holger Rasmussen, ibd. med 4 fællesbørn. Skifteretten i Middelfart, den 25 februar 1969 H. P. Pedersen Nærværende skifteretsattest bedes tinglyst som adkomst for arvingen fru Elna Marie Rasmussen, på ejendommen matr. nr. 1 f og 9 f Aalsbo by, Rørup sogn. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter, henvises til ejendommens blad i tingbogen. Aarup, den Indført i dagbogen for retten i Assens den 2 nov Olav Hansen. Ernst Andersen C. C. Horn Andersen

14 Matr. nr. 1 f og 9 f, Købers bopæl : Søndergade 83 Aalsbo by, Rørup sogn Gelsted Anmelder : Konsulent Aksel Rasmussen Blåbærvænget 9 Stempel 1680 kr. 00 øre: 5856 Ryslinge. Betinget Skøde Underskrevne fru Elna Marie Rasmussen, Lillemarksgyden Gelsted, sælger, og betinget af købesummens rette berigtigelse skøder til medunderskrevne Tømmermester Poul Erik Gudiksen, Søndergade Gelsted den mig ifølge skifteretsattest tilhørende ejendom matr. nr. 1 f og 9 f af Aalsbo by, Rørup sogn, med ejendommens rette til og underliggende areal 1,4159 ha. herunder installationer og faste lampesteder, samt de i haven værende træer, buske og plantninger. Handelen er indgået på følgende nærmere vilkår : 1. Ejendommen overdrages køberen som den er og forefindes, med samme rettigheder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet. Det bemærkes at der er lyst dokument ang. bygningsafstand fra byvej den 16/ Overtagelsen er sket den 20/ og henligger derfra for køberens regning og risiko, med ret til at hæve bygningernes assurancesummer i ildebrandstilfælde til anordningsmæssig anvendelse. Overtagelsen danner skæring for alle ejendommens gående indtægter og udgifter. 3. Køber indtræder i sælgers sted overfor elforsyningsselskab. Ejendomsværdien er pr. 1/ kr ,- grundskyld udgør heraf ,- kr. 4. Købesummen er aftalt til kr ,- hvilke to hundrede og ti tusinde kroner berigtiges på følgende måde. a. køberen indfrier eller overtager gælden til Østifternes Kreditforening oprindelig kr ,- til 5% årlig rente, nu uaflyst nedbragt til kr ,00 b. Køber optager størst mulig kontant lån i kreditforening og udbetaler det til sælger med ,00 c. køber indfrier eller overtager gæld til Sparekassen Fyn oprindelig ,- kr. til va r. rente pt. 113/4% uaflyst nedbragt til ,00 d. Køber udbetaler kontant ,00 e. Restkøbesummen afgøres ved at køber udsteder pantebrev på ,00 der må optages lån svarende til investeringer foretaget på den faste ejendom. Pantebrevet forrentes med 9% pro. Anno afdraget udgør 3%, således at den halvårlig ydelse udgør 6% af hovedstolen, og betales hver 11/6 og 11/12, første gang 11/ , dog betales 11/ rente fra skæringsdag. Købesum i alt kr ,00 5. Sælger erklærer at der ikke hende bekendt findes svamp eller husbukke, samt at der ikke findes fredskov på ejendommen.

15 6. Stempling og omkostninger ved skøde betales med halvdelen til hver af parterne, omkostningerne ved overtagelse og optagelse af lån betales af køber. Der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse som udlignes kontant. Gelsted, den 20 juni 1976 Som sælger : Som køber : Elna Rasmussen Poul E. Gudiksen Til vitterlighed om underskrivernes myndighed, underskrifternes ægthed og dateringens rigtighed Aksel Rasmussen Navn Marius Hansen Konsulent Stilling Husmand Ryslinge Bopæl Kerte Aarup Indført i dagbogen for retten i Assens den 13 juli 1976 Olav Hansen Matr. nr. 1 f og 9 f, Købers bopæl : Søndergade 83 Aalsbo by, Rørup sogn Gelsted Anmelder : Konsulent Aksel Rasmussen Blåbærvænget Ryslinge. Påtegning af skøde lyst 13 juli 1976 fra Elna Rasmussen til Poul Erik Gudiksen Endeligt Skøde Da købesummen nu er berigtiget, endelig skøder og overdrager jeg herved ejendommen. Skødet begæres lyst endeligt. Munkebo den 18/8 76 Sign. Elna Rasmussen Til vitterlighed om dateringens og underskriftens rigtighed : Sign. Aksel Rasmussen Sign. Ninna Rasmussen Konsulent Blåbærvænget 9 Ryslinge 5856 Ryslinge Indført i dagbogen for retten i Assens den 6 sep Olav Hansen

16 Matr. nr. 1 f m. fl. Aalsbo by, Rørup sogn Købers bopæl : Egtved Gade og hus nr. Lillemarksgyden 8 Stempel kr. 00 øre Anmelder Kristian Larsen Advokat Bredgade Aarup Endeligt Skøde Undertegnede Hr. Poul Erik Gudiksen, Gelstedvej Gelsted, sælger skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede Hr. Sv. Aage Stæhr, Baskjærvej Egtved Den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, matr. nr. 1 f Aalsbo by, Rørup sogn, af areal iflg. tingbogen m2 9 f smst. Af areal ifølge tingbogen 1 ha m2 heraf vej 640 m2 For overdragelsen er aftalt følgende vilkår : 1. Under det solgte er indbefattet de på grunden værende bygninger, der overdrages med grund -, mur og nagelfaste genstande, alle slags ledninger og installationer, alle slags hegn, træer og andre plantninger og i det hele alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende. Særligt bemærkes at der i handelen medfølger : køleskab, emhætte, elkomfur, tæpper samt hylde i stue. Sælger forbeholder sig motorværn. Sælgeren opsætter sikringskasse i stedet. Ejendommen overdrages således som den nu er og forefindes, og således som køberen har den beset, med de samme almindelige og særlige rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed den hidtil har været ejet. Det oplyses i denne forbindelse at der på ejendommen er tinglyst følgende servitutter : 16 okt Dok. ang. bygningsafstand fra byvej, 10 feb Dok. i henhold til 10 i lov om by og land zoner m. m. 2. Overtagelsesdagen er aftalt til den 11 dec men allerede fra den 10 dec har ejendommen henligget for køberens regning og risiko i enhver henseende, med regres til erstatningssummerne i tilfælde af forsikret uheld, dog kun til anordningsmæssig anvendelse. Sælgeren oplyser at ejendommen f. t. er brandforsikret i den Alm. Brandforsikring for Landbygninger Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse hvis saldo reguleres kontant. 3. Købesummen er aftalt til ,00 kr. skriver firehundrede og seksti tusinde kroner 00 ører, der berigtiges således : a. Køberen overtager til fortsat forrentning, afdrag eller indfrielse de i ejendommen indestående lån til 1. Kreditforeningen Danmark, opr. og ifølge tingbogen ,00 kr. til rt. 5%, utinglyst nedbragt pr. dec. Termin 1978 til ,20 kr. 2. samme kreditor, opr. og ifølge tingbogen ,00 kr., kontantlån, utinglyst nedbragt pr. dec. Termin 1978 til ,78 3. samme kreditor, opr. og ifølge tingbogen ,00, kontantlån, utinglyst nedbragt

17 pr. okt. Termin 1978 til ,28 kr. lånene overtages på statutmæssige vilkår og med solidarisk ansvar, og således at indbetalt reservefondsandele tilfalder køberen uden særskilt vederlag. Køberen er gjort bekendt med de særlige regler for indfrielse af kontant lån samt med at omkostninger og indskud kan være indeholdt i ydelsen på kontantlån. 4. Sparekassen Bikuben, opr. og ifølge tingbogen ,00 kr. til var. rt., utinglyst nedbragt pr. dec. Termin Privat pantebrev, Elna Marie Rasmussen, Rosendalen 518, 5330 Munkebo v/ Sparekassen Bikuben, forvaltningsafd. Fisketorvet 8-10, 5000 Odense, opr. og ifølge tingbogen ,00 kr. til rt. 9% utinglyst nedbragt pr. december termin 1978 samt efter at sælgeren har betalt det i forbindelse med nærværende handel forfaldne ejerskifteafdrag ,50 b. Kontant ved skødets underskrift betales ,22 c. Restkøbesummen ,00 berigtiges ved udstedelse af sælgerpantebrev med pant i den solgte ejendom og på nærmere aftalte vilkår. I alt købesum : ,00 kr. 4. Det erklæres på tro og love : at der ikke på ejendommen findes skov eller fredskovpligtig areal, at der ikke sælgeren bekendt i ejendommen findes angreb af svamp eller husbukke, at der ikke er problemer med vandet på ejendommen. 5. Kommunen oplyser at ejendommen er beliggende i landzone. Ejendommen er ifølge Kommunen ved 16. alm. vurdering ansat i ejendomsværdi til ,00 kr. heraf grundværdi kr ,00 Sælgeren erklærer, og Kommunen har telefonisk bekræftet, at der ikke påhviler ejendommen nogen gæld vedrørende vej, vand, kloak, rensningsanlæg eller til andre anlæg. Fremtidige udgifter af den nævnte art betales af køberen og er sælgeren uvedkommende. Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsværker. 6. Omkostningerne ved handelens berigtigelse, herunder salær for udfærdigelse af skøde og dettes stempling m. v. betales af parterne i forening, hver med halvdelen. Sælgeren alene betaler mæglersalær samt merudgift ved sælgerprioritetens opdeling i flere eksemplarer. Køberen alene betaler omkostninger ved gældsovertagelse samt omkostninger ved sælgerpantebrev som for et eksemplar. Vejle, den 27/ Gelsted, den 5/ Som køber : S. Aa. Stæhr Som Sælger : Poul E. Gudiksen Som sælgers ægtefælle : Britta Gudiksen Til vitterlighed om ægte underskrifter, rigtig datering og underskrivernes myndighed f. s. v. a. sælger. Til vitterlighed som foran, f. s. v. angår sælgeren og dennes ægtefælle : Kresten Larsen, Advokat Indført i dagbogen for retten i Assens den 20 marts 1979 E. Stamm.

18 Matr. nr. 1 f og 9 f Aalsbo by, Rørup Auktionsskøde ================ Ved det af Sparekassen Bikuben, Fisketorvet 8 10, 5100 Odense C på tvangsauktion den 9/ afgivne bud på kr ,- blev af panthaverne dækket følgende : 1. prioriteten Kreditforeningen Danmark lyst den 2/ for kr ,- 2. prioriteten samme lyst den 20/ for kr ,- 3. prioriteten samme lyst den 3/ for kr ,- 4. prioriteten Forenede Kreditforeninger lyst den 23/ for kr ,- 5. prioriteten Sparekassen Bikuben lyst den 29/ for kr ,- 6. prioriteten Privat lyst den 13/ for kr ,- Af højestbydendes egen panteret 7. prioriteten blev dækket med kr ,47 Efterstående panthavere opnåede ikke dækning og vil kunne slettes af ejendommens blad i tingbogen ved herom fremsat begæring overfor tinglysningsdommeren, jfr. Retsplejelovens 581. Efter højestbydendes begæring blev der meddelt hammerslag og da højestbydende nu som ufyldestgjort panthaver har godtgjort, at den har opfyldt auktionsvilkårene ved berigtigelse af de på ejendommen på auktionsdagen påhvilende skatterestancer, ved betaling af tilkendte mødesalærer til de forud prioriterede og ved fremlæggelse af samtykkeerklæringer fra de forud prioriterede panthavere til at få ejendommen udlagt udlægges ejendommen matr. nr. 1 f og 9 f Aalsbo by, Rørup af areal iflg. tingbogen matr. nr. 1 f 1379 m2 og matr. 9 f 1 ha m2 heraf vej 640 m2 til Chauffør Knud Jørgen Andersen, Grønnegade Gelsted iflg. vedhæftede transportskøde, med de samme rettigheder og forpligtelser hvormed den har tilhørt rekvisitus. Vedrørende servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen og angående pantegæld til foran anførte af budsummen dækkede panthavere. Højestbydende har afgivet erklæring om, at der ikke påhviler ejendommen fredskovpligt. Fogedretten i Assens, den 7 maj 1981 Poul Koch Jensen.

19 Matr. nr. 1 f m. fl. Aalsbo by, Rørup Købers bopæl : Gelsted Lillemarksgyden 8 Anmelder : Advokaterne Fl. Neidhardt & P. Jensen - Dahm, 5592 Ejby Stempel kr. 00 øre Transportkøbekontrakt. o o 0 o o Undertegnede Sparekassen Bikuben Fyn, Fisketorvet 8 10, 5100 Odense C, transportere og endeligt overdrager herved til medundertegnede Chauffør Knud Jørgen Andersen, Grønnegade 6, 5591 Gelsted, den sælgeren tilkommende ret i h. t. det på tvangsauktion den 9. september 1980 over ejendommen matr. nr. 1 f og 9 f Aalsbo by, Rørup, af areal h. h. v m2 og 1 ha m2, heraf vej 640 m2, passerede som højestbydende, at erholde denne ejendom udlagt med rette tilliggende og tilhørende og idet overdragelsen i øvrigt finder sted på følgende nærmere. Vilkår : 1. Under det solgte er indbefattet de på grunden værende bygninger med disses grund mur og nagelfaste genstande, alle slags installationer, herunder 1 elkomfur, 1 emhætte, 1 køleskab, 1 renovationsstativ, varme og varmtvandsanlæg med oliefyr og jordtank, faste lamper i køkken og badeværelse, udvendig lampe, alle slags ledninger, hegn, træer og plantninger og i det hele alt ejendommens rette tilhør og tilliggende i enhver henseende. I handelen medfølger endvidere alle faste tæpper. Ejendommen overtages, som den er og forefindes, og som den er påvist køber, med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommen, som køber respekterer : Dok. ang. bygningsafstand fra byvej : Dok. ang. i h. t 10 i lov om by og landzoner, lov 315 af 18/ m. m. 2. Overtagelsen finder sted den 1 april 1981, fra hvilket tidspunkt det solgte henligger for købers regning og risiko i enhver henseende med regres til erstatningssummerne i tilfælde af forsikret uheld, dog kun til anordningsmæssig anvendelse. Ejendommen er brandforsikret i Den Almindelige Brandforsikring for Landbygninger under policenr Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres kontant. Olie i tank overtages efter opmåling til dagspris, idet parterne afregner beløbet kontant. 3. Det erklæres på tro og love, at der ikke på det solgte findes skov eller fredskovpligtigt areal. at der sælger bekendt ikke findes angreb af svampe og insektangreb i denne, og at de på ejendommen værende bygninger, disses indretning og installationer sælger bekendt er lovlige.

20 4. Aarup Kommune oplyser, at ejendomsværdien pr. ¼ 1977 udgør kr ,- heraf grundværdi kr ,-, at ejendommen er beliggende i landzone, og at den ikke er pålignet gæld vedrørende vand, vej, kloak, rensningsanlæg m. v. Sælger erklærer, at der ham bekendt ikke er afsagt kendelser, der medfølger økonomiske forpligtelser for den solgte ejendom. Alle fremtidige bidrag er sælger uvedkommende. Køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor de lokale forsyningsværker, hvorved sælger indestår for, at der ikke påhviler det solgte særlige gældsforpligtelser i så henseende ( anlægsgæld o. lign. ). 5. Ejendommen overdrages i det hele uden ansvar for sælger, bortset fra sædvanligt vanhjemmelsansvar. Der er eget vandforsyningsanlæg på ejendommen og sælger fraskriver sig ethvert ansvar for vandets kvalitet og mængde. 6. Køber forpligter sig til at vedligeholde evt. fælles vej og beskære fælles hegn som hidtil foretaget af sælger. 7. Købesummen er aftalt til kr ,- skriver firehundrede tre ti tusinde kroner 00 øre, der skadesløst for sælger berigtiges på følgende måde : A. køber overtager, tilsvarer og forrenter eller indfrier de i ejendommen indestående lån. a. Kreditforeningen Danmark 1) Opr. og iflg. tingbogen kr ,- 5% utinglyst nedbragt pr. 11/ til kr ,63 2) Opr. og iflg. tingbogen kr ,- kontantlån ( 17, 364 % ) utinglyst nedbragt pr. 1/ til ,16 3) Opr. og iflg. tingbogen kr ,- utinglyst nedbragt pr. ¼ 1981 til ,58 kontantlån ( 17, 012 % b. Forenede Kreditforeninger opr. og ifølge tingbogen kr ,- kontantlån ( 17,191 5 ), utinglyst nedbragt pr. 1/ til ,21 c. Private midler, opr. og ifølge tingbogen kr ,-, 9%, utinglyst nedbragt pr. 11/ til kr ,94, hvorfra går ejerskifteafdrag kr ,59 eller til rest ,35 pantebrevet tilhøre Elna Marie Rasmussen, Rosendalen, Munkebo. B. Et beløb stort ,- berigtiges ved optagelse af lån i Sparekassen Bikuben Fyn til Rente p.t. 13 % og årlig ydelse p. t. 14,14 % med løbetid på 20 år. Såfremt renten ændres, reguleres ydelsen, således at løbetiden forbliver uændret. Termin 11/6 og 11/12, første gang 11/ for det da forløbne tidsrum. Overgang til ægtefælle eller livsarvinger betragtes ikke som ejerskifte. Stempeludgifter betales af køber og sælger med halvdelen til hver. C. Restkøbesummen ,07 Betales kontant samtidig med nærværende skødes underskrift, der skal ske senest 1/ Købesum i alt kr ,- =====================

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

TIL SALG. Ca. 20,5 HA LANDBRUGSJORD VED 8544 MØRKE. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Nybrovej 2, Dagstrup, 8544 Mørke.

TIL SALG. Ca. 20,5 HA LANDBRUGSJORD VED 8544 MØRKE. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Nybrovej 2, Dagstrup, 8544 Mørke. 1 TIL SALG Ca. 20,5 HA LANDBRUGSJORD VED 8544 MØRKE Jorden sælges fra ejendommen beliggende Nybrovej 2, Dagstrup, 8544 Mørke. Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår. Det bemærkes, at

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere