Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013"

Transkript

1 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V Telefn: Telefax: CVR:DK Bank: Andelsbligfreningen Sltsbakken Årsrapprt 2013 Gdkendt på freningens generalfrsamling, den 2014 Dirigent

2 Andelsbligfreningen Sltsbakken Indhldsfrtegnelse Freningsplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 3 Den uafhængige revisrs påtegning 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatpgørelse 7 Aktiver 8 Passiver 9 Nter 10 Værdi af andelsbeviser 12 Budget 13 Dansk \ Revisin

3 Andelsbligfreningen Sltsbakken Freningsplysninger Andelsbligfreningen Sltsbakken Beliggende: GI. Aabenraavej 6300 Gråsten matr. nr. 528 m. fl., Gråsten Gds, Gråsten Adsbøl CVR-nr Frmål Er at erhverve, pføre, g administrere ejendmmen matr. nr. 528 m. fi.. Gråsten Gds, Gråsten Adsbøl, beliggende GI. Aabenraavej. Bestyrelse Else Okkels, frmand Annelise Thmsen, Kasserer Emma Shønhff, næstfrmand Pengeinstitut Sydbank Jernbanegade Sønderbrg Revisin Dansk Revisin Esbjerg Registreret revisinsaktieselskab Smedevej Esbjerg V ^ Dansk ^\ Revisin

4 Andelsbligfreningen Sltsbakken Bestyrelsens påtegning Undertegnede har aflagt årsrapprt fr Andelsbligfreningen Sltsbakken. Årsrapprten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A samt freningens vedtægter. Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. deember 2013 samt af freningens aktiviteter fr regnskabsåret 1. januar deember Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af freningens finansielle stilling. Årsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. Esbjerg, den / 2014 Bestyrelsen: Else Okkels Frmand Annelise Thmsen Kasserer Emma Shønhff / //If Næstfrmand / /'/ rf) Dansk

5 Andelsbligfreningen Sltsbakken Den uafhængige revisrs påtegning Til andelshaverne i A/B Sltsbakken Vi har revideret årsregnskabet fr Andelsbligfreningen Sltsbakken fr regnskabsåret 1. januar deember 2013, der mfatter anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balane g nter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslvens bestemmelser, med de fravigelser g tilpasninger, der følger af freningens særlige frhld samt lv m andelsbligfreninger g andre bligselskaber. Regnskabet indehlder, i verensstemmelse med sædvanlig praksis fr andelsbligfreninger, det gdkendte resultatbudget fr Budgettallene, sm fremgår i en særskilt klnne i tilknytning til resultatpgørelsen, har ikke været underlagt revisin, hvrfr vi ikke udtrykker ngen sikkerhed herm. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Ledelsen har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med årsregnskabslven. Ledelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm ledelsen anser nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisrs ansvar Vres ansvar er at udtrykke en knklusin m årsregnskabet på grundlag af vres revisin. Vi har udført revisinen i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g yderligere krav ifølge dansk revisrlvgivning. Dette kræver, at vi verhlder etiske krav samt planlægger g udfører revisinen fr at pnå høj grad af sikkerhed fr, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinfrmatin. En revisin mfatter udførelse af revisinshandlinger fr at pnå revisinsbevis fr beløb g plysninger i årsregnskabet. De valgte revisinshandlinger afhænger af revisrs vurdering, herunder vurderingen af risii fr væsentiig fejlinfrmatin i årsregnskabet, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr intern kntrl, der er relevant fr freningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Frmålet hermed er at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke at udtrykke en knklusin m effektiviteten af freningens interne kntrl. En revisin mfatter endvidere vurdering af, m ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, m ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentatin af årsregnskabet. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Knklusin Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. deember 2013 samt af resultatet af freningens aktiviteter fr regnskabsåret 1. januar deember 2013 i verensstemmelse med årsregnskabslven samt freningens vedtægter, med de fravigelser g tilpasninger, der følger af freningens særlige frhld samt lv m andelsbliger g andre bligselskaber. Esbj^^^g, // ^/f- Da^sl Re,vfisiji Esbjerg Registreret revisinsaktieselskab re Lauridsen Registreret revisr } Dansk \ Revisin

6 Andelsbligfreningen Sltsbakken Anvendt regnskabspraksis Årsrapprten fr Andelsbligfreningen Sltsbakken er aflagt i verensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A samt freningens vedtægter. Frmålet med årsrapprten er at give et retvisende billede af freningens aktiviteter fr regnskabsperiden, g vise, m den budgetterede g hs medlemmerne pkrævede bligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er frmålet at give plysning m andelenes værdi, jf. lv m andelsbligfreninger g andre bligfæliesskaber (andelsbligfreningslven), 6, stk. 5. Regnskabspraksis er uændret i frhld til tidligere år. Resultatpgørelsen OPSTILLGSFORM Resultatpgørelsen er pstillet, så denne bedst viser freningens aktivitet i det frløbne regnskabsår. De i resultatpgørelsen anførte, ureviderede budgettal fr regnskabsåret er medtaget fr at vise afvigelser i frhld til realiserede tal, g dermed hvrvidt de pkrævede bligafgifter i henhld til budget har været tilstrækkelige til at dække mkstningerne frbundet med de realiserede aktiviteter. DTÆGTER Bligafgift g fællesudgifter vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Øvrige indtægter fra ventelistegebyrer, salgsgebyrer m.v. indtægtsføres i takt med indbetaling heraf. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis peridiseret fuldt ud i regnskabsperiden. OMKOSTNGER Omkstninger vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. FANSIELLE POSTER Finansielle indtægter g mkstninger indregnes i resultatpgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperiden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender samt udbytteindtægter m.m. Finansielle mkstninger består af regnskabsperidens rentemkstninger g bidrag vedrørende priritetsgæld, indeksregulering af restgælden vedrørende indekslån, renter af bankgæld samt kursregulering af værdipapirer. SKAT AF ÅRETS RESULTAT Andelsbligfreningen har ingen skattepligtige aktiviteter. FORSLAG TIL RESULTATDISPONERG Under resultatdispnering indgår bestyrelsens frslag til dispnering af regnskabsperidens resultat, herunder eventuelle frslag m verførsel til "Andre reserver", f.eks. reservatin af beiøb til dækning af fremtidige vedligehldelsesmkstninger på freningens ejendm. Frslag m verførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene speifieret af hensyn til at kunne vurdere, hvrvidt den pkrævede bligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte priritetsafdrag med fradrag af ikke likvide mkstninger (indeksregulering vedrørende indekslån m.v.). Dansk \ Revisin

7 Andelsbligfreningen Sltsbakken Anvendt regnskabspraksis Balanen MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver. Freningens ejendm (grund g bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet g værdiansættes ved første indregning til kstpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes freningens ejendm ligeledes til kstpris. Afhldte frbedringsudgifter tillæges den prindelige anskaffelsessum. Der afskrives ikke på freningens ejendm. VÆRDIPAPIRER Værdipapirer indregnes til skattekursen ultim regnskabsåret. TILGODEHAVENDER Tilgdehavender værdiansættes til nminel værdi. Værdien redueres med nedskrivning til imødegåelse af tab. EGENKAPITAL Under freningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. "Overført resultat m.v." indehlder akkumuleret resultat. Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligehldelse samt reservatin til imødegåelse af værdifrringelse af freningens ejendm. I henhld til vedtægterne indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. PRIORITETSGÆLD Priritetsgæld indregnes ved låneptagelsen til kstpris, svarende til det mdtagne prvenu efter fradrag af afhldte transaktinsmkstninger. I efterfølgende perider værdiansættes priritetsgælden til amrtiseret kstpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Priritetsgælden er således værdiansat til amrtiseret kstpris, der fr indekslån svarer til lånets indekserede restgæld. Kntantlån medtages i balanen til kntantrestgælden ultim regnskabsåret. ØVRIGE GÆLDSFORPLIGTELSER Øvrige gældsfrpligtelser værdiansættes til nminel værdi. Øvrige nter ANDELSVÆRDI Bestyrelsens frslag til andelsværdi fremgår af særskilt nte. Andelsværdien pgøres i henhld til andelsbligfreningslven samt freningens vedtægter. Dansk Revisin

8 Andelsbligfreningen Sltsbakken Nte Resultatpgørelse Indtægter Bligafgift Fællesudgifter Vedligehldelsesknt Ejerskiftegebyr g andre gebyrer Indtægter i alt 1/1-31/12 Budget 1/1-31/ (ej revideret) Omkstninger Ejendmsskatter Renvatin Rttebekæmpelse Bygningsfrsikring Udenmsarealer Vedligehldelse Tab i frbindelse med salg af blig Lvpligtig energimærkning af bliger til salg Kntrartikler, telefn, gaver, blmster m.m. Mødeudgifter PBS-udgifter, prt g gebyrer Kursusmkstninger Kntingent ABF Bestyrelsesansvarsfrsikring Administratinshnrar Revisrassistane, regnskab Omkstninger i alt Resultat før finansielle pster Priritetsrenter g bidrag, indekslån Rentestøtte priritetslån Priritetsrenter g bidrag, kntantlån Renter nedsparingskredit Indeksregulering af indekslån Kursregulering aktier Finansielle indtægter Finansielle pster nett Resultat før ekstrardinære beløb Vedligehldelsesudgifter, jævnfør nte 4 Fr meget betalt ejendmsskat retur, nett Tinglysningsafgift g lånemkstninger nyt lån Ekstrardinære udgifter, nett Årets resultat Frslag til resultatdispnering: Betalte priritetsafdrag Indeksregulering af indekslån Overført fra nedsparingskredit Overført til vedligehldelsesknt Overført restandel af årets resultat Dispneret i alt , Revisin <Dansk

9 Andelsbligfreningen Sltsbakken Nte Balane, aktiver Ejendm matr. nr. 528 Gråsten Gds m.fl., Gråsten Adsbøl Anlægsaktiver Aktier Sydbank 50 stk. Værdipapirer Huslejerestane Advkathnrar tilgde hs andelshaver Sydbank, knt Sydbank, knt Sydbank, knt Arb. Landsbank, knt Kassebehldning Likvide behldninger Omsætningsaktiver Aktiver ) Dansk ^ Revisin

10 Andelsbligfreningen Sltsbakken Nte Balane, passiver Andelsindskud 3 Overført resultat m.v. 4 Reserveret til vedligehldelse af ejendmmen Egenkapital Priritetsgæld Realkredit Danmark - indekslån 2,5% 6 Priritetsgæld Realkredit Danmark - kntantlån Sydbank knt , nedsparingskredit Fr meget indbetalt husleje Uafsluttet handel Revisrassistane Rafn & Søn, anslået Anden gæld Gældsfrpligtelser 111^ 7Q1 X.OU /,\J -\J.. XX / ^x Passiver Sikkerhedsstilleiser ^ Dansk X. Revisin

11 Andelsbligfreningen Sltsbakken Nter Ejendm Ejendmmen er værdiansat til anskaffelsessum Frbedringsudgifter afhldt 2013, energiglas + ekstra islering Ejendmsvurdering 2012, kr Andelsindskud Indskuddet hidrører fra 20 stk. andelshavere: Type 104 m2-6 stk. å kr Type 99 m2-4 stk. å kr Type 84 m2-8 stk. å kr Type 72 m2-2 stk. å kr Overført resultat m.v. Overført resultat prim Årets resultat Årets afdrag priritetslån Årets indeksering Overført fra nedsparingskredit Reserveret til vedligehldelse af ejendmmen Sald prim Årets indbetalinger Anvendt indeværende år: Nye vinduer g døre Ekstra islering på lfter Udskiftning af lftslemme + gangbrer Demntering/mntering af rullegardiner C02-tilskud Egenbetaling ekstra gangbr + hasper Øvrig vedligehldelse Heraf anslået sm frbedringsudgifter Sald afhldte vedligehldelses/frbedringsudgifter Overført til resultatpgørelse Dansk \ Revisin 10

12 Andelsbligfreningen Sltsbakken Nter Priritetsgæld, indekslån Realkredit Danmark kredit har ydet et indekslån med prindelig hvedstl kr Andelsbligfreningen betaler 5% af tilskrevne renter på lånet. Hvert halvår reguleres hvedstl g restgæld med ændring i nettprisindekset. Ydelsen stiger med 75% af den årlige inflatinsprent. Restgæld prim Afdrag Indeksregulering Restgæld ultim a. 47fi fin sfifi Skattemæssig kursværdi udgør Restløbetid a. 1,5 år 2,5 år 6 Priritetsgæld, kntantlån Realkredit Danmark har den 2/ ydet 3% kntantlån med 30 års afvikling. gældende bidragssats. Restgæld Årets afdrag Sald ultim Skattemæssig kursværdi udgør Restløbetid a. 29 år 0 7 Sikkerhedsstillelser Der er tinglyst pantebreve nminelt kr til sikkerhed fr priritetsgælden. 8 Eventualfrpligtelser Freningens andelshavere hæfter alene fr freningens frpligtelser med deres indskud. Hvis freningen pløses eller sammenlægges med anden frening, kan staten kræve tilbagebetaling af ydet tilskud Dansk \ Revisin 11

13 Andelsbligfreningen Sltsbakken Værdi af andelsbeviser Andelenes værdi kan i henhld til lvgivningen maksimalt værdiansættes til den højeste værdi beregnet ud fra en af følgende tre metder: Metde 1 - "Anskaffelsespris" Ejendmmen måles til anskaffelsesprisen med tillæg af efterfølgende frbedringer, g priritetsgælden måles til pantebrevsrestgæld. Metde 2 - "Valuarvurdering" Ejendmmen måles til "handelsværdi", sm pgjrt af en uafhængig ejendmsmægler (valuar) g priritetsgælden måles til kursværdien af bligatinsrestgælden. Idet der ikke inden fr de seneste 18 måneder er fretaget en vurdering af ejendmmen af en ejendmsmægler (valuar) kan denne metde ikke anvendes af freningen. Metde 3 - "Ejendmsvurdering" Ejendmmen måles til den seneste ffentlige ejendmsvurdering med tillæg af frbedringer udført efter vurderingen, g priritetsgælden måles til kursværdien af bligatinsrestgælden. Freningen kan frit vælge mellem disse tre metder. Værdiansættelsen er pgjrt efter metde 1 - anskaffelsespris Egenkapital jf. regnskab Reserveret til vedligehldelse af ejendmmen Værdi af andelsbeviser i alt O Frdeling af andelsværdien på typer af andele: Type m Prentvis frdeling 5,664 5,393 4,575 3,922 Oprindelig! andelsbevis kr Værdi andels bevis Dansk Revisin 12

14 Andelsbligfreningen Sltsbakken Budget 2014 Budget Regnskab Budget Fællesudgifter Grundskyld Renvatin, anslået Rttebekæmpelse Frsikringer Kntingent ABF Kursus Udenmsarealer g vedligehldelse Bestyrelsesa nsvarsf rsi kri ng Lvpligtig energimærkning Revisrassistane Administratinshnrar Generalfrsamling g bestyrelsesmøder PBS-udgifter, kntrhid g gaver Renteindtægter Beregnede fællesudgifter i alt A'nt pkrævning - fællesudgifter: 1/1-31/5, 20 bliger a kr. 720 pr. måned 1/6-31/12, 20 bliger å kr. 720 pr. måned A'nt pkrævede fællesudgifter i alt Overskud Frslag: Fællesudgifter udgør uændret kr. 720 pr. måned med virkning fra den 1/ Dansk ' Revisin - 3

15 Andelsbligfreningen Sltsbakken Budget 2014 Bligafgift Budget 2014 Terminsbetalinger Ifølge meddelelse fra Realkredit Danmark: Ydelse, kntantlån lait På det eksisterende indekslån resterer restydelser på i alt a. kr , hvraf kr frfalder i Det resterende beløb kr frfalder i juni måned Ydelserne på indekslånet betales af freningens likvide frmue sm planlagt. Prent Pr. mæssig Pr. blig Opkræves Overskud md. Fra Antal Type frdeling m^ pr. år 1/1-31/12 pr. blig 1/ , , , , Budgetverskud fr alle 20 bliger, kr Månedlige indbetalinger fra 1/ Type m2 Huslejeafgift GI. Ny Nedsparing GI. Ny Fællesudgifter GI. Ny Vedligehldelse GI. Ny GI. lait Ny 104 m m m m Beløbene GI. er de indtil 31/ gældende indbetalinger. Der budgetteres således med uændrede huslejer det kmmende år. Dansk Revisin 14

16 00 q M q d 00 r rh q d r i q q i N q q q q q q q q q q v f d d d d i N d i - i d r - i ^ i N d d i - i I X O I N f O ihrh tool r 00 r Ul ren ^ m 00 "O- d * ^ d r ih <- r 00 ^ d r * d r d 11- LO LO r r d ^ r 00 ^ d r w LO q Ul C (U t S} <", 00 S!!?) I Vi <u -a < O LO LO r r u a r- LO q LO q LO LO Ol r r ri 00 r^ r r- r r r^ ui d rri LO ih r r r r r- q LO LO LO 00 d r r^ r- r r r~i r i-j * O O r 00 r O O LO 00 O 00 rq r r r^ i d rn LO rri LO r-. d r r^ r-i r r rh "O- O LO LO r O r O LO CO r q LO in q Oi u d r i d rn r^ i i r T-i r r- O O O 00 LO r r LO LO O LO LO 00 rr r 00 LO CO LO CO ^ r r r i-t ih r r 00 r r r q 1- O r r r O r r Ol a r- LO q LO q lo r^ r^ i d i/i id rri LO d r rh r r m rh <-l m r- r O r CO r r O r LO a r- q LO in q > d r^ r^ i d rri LO d r rh r r r rh Ol r r O LO r r r LO CO r- fn LO q LO q 00 q r d r r^ i d d r t-i i rq fd r rh r T-i LO 00 r fn r r O r O O LO r r LO Ol 00 r- q LO LO LN LO fn d r^ r^ i d 7-i -i LO i-i r T-i r- r rh r 01 r r fn r ni u OD C q S q r r S CDI ^ = 5: u - J I <u i- 8 <3 Vi s; 01 :*= d -D qj ap M " r x: "O OJ 3 01 ^ 3 1 "S s X ul > : 4_( fd r jiei ai? OJ Ol -D - >- >- 1- Vi Vi r. OD OD S d = = r u "a S E OD O OD 120 C 1 ^ r Vi O 12 l/l '-P QJ OJ t O O S ^r S d ^ O -D O Dl 'E 8 8.3i, Si s 2 Ibti ^ LU GC: CCI O -t O Q. OD O C g- OD E TO < \r 2>r D_ LL. «1*^ 15 u X! O Q. u

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere