Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt"

Transkript

1 DEI~S Frederiksberg, Kundenr Direkte tlf REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt Endvidere var ejendomsadministrator Line Lohmann og Tim Larsen fra DEAS A/S mødt. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af ksrapport og eventuel revisionsberegning samt godkendelse af ~rsrapporten 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring i boligafgiften 5. Forslag a. Forslag vedrørende omlægning af foreningens l~n b. Forslag om opkrævning af gebyr for ventelister c. Vedtægtsændring vedrørende indbetaling af depositum til foreningen d. Forslag vedrørende tillægsbel~ning til indfrielse af kassekredit i Jyske Bank e. Forslag om ændring til husordenen f. Forslag om ændring til husordenen 6. Valg til bestyrelse Formand Jens Hauschildt Bestyrelsesmedlem Rustam Frust Bestyrelsesmedlem Søren Nørregaard Pedersen Bestyrelsesmedlem Majbritt Damm Bestyrelsesmedlem Sabine Bangly 1-2 suppleanter 7. Valg af administrator og revisor 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent. Formanden Jens Hauschildt bød velkommen til foreningens ordinære generalforsamling og foreslog Line Lohmann som dirigent. Da ingen protesterede, takkede Line Lohmann for valget og konstaterede, at ge neralforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet i henhold til vedtægternes 22 og 23. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig p~ alle dagsordenens punkter, undtagen ved forslag 5 c, der krævede tilstedeværelse af 2/3 af foreningens medlemmer. Tim Larsen blev endvidere valgt som referent. 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsesformand Jens Hauschildt aflagde bestyrelsens beretning, der er vedlagt referatet. DEAS A/S Regionskontorer: Dirch Passers Allé 76 Tel Aalborg 2000 Frederiksberg Aarhus cvr Kolding ejd.7-102

2 DEIkS 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberegning samt godkendelse af årsrapporten. Dirigenten gennemgik ~rsrapport for 2014 i hovedtræk og oplyste, at revisionsp~tegningen var blank. Indtægterne androg kr. Udgifterne androg kr. udviste et resultat før afdrag p~ kr. Årets resultat udviste et overskud p~ kr. efter afdrag p~ prioritetsgælden i 0 kr. forhold til budgetteret Aktiver og passiver balancerede med kr. hvortil egenkapitalen udgjorde kr. Den maksimale andelskrone var i ring 2012 og udgjorde 8,6015 kr. henhold til ~rsrapporten beregnet ud fra den offentlige ejendomsvurde Bestyrelsen foreslog en andelskrone p~ 8,00 kr. Da der ikke var yderligere spørgsmål til ~rsrapporten, konstaterede dirigenten herefter, at denne samt andeiskronen p~ 8,00 kr. blev enstemmigt godkendt og vil være gældende indtil næste ordinære general forsamling. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget. Dirigenten gennemgik foreningens budget for 2014 i hovedtræk og oplyste, at der var afsat kr kr. til udbedring af skorsten, samt kr. til løbende vedligeholdelse. Årets resultat budgetteredes til 0 kr. Da der ikke var spørgsmål til driftsbudgettet, kunne dirigenten konstatere, at budgettet for 2015 var ved taget med samtlige mulige stemmer. 5. Forslag Dirigenten oplyste, at der var udsendt i alt 6 forslag forud for generalforsamlingen. a. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at omlægge eksisterende belåning 4 % kontantlån, hovedstol kr. til 2 % kontantlån med afdrag, løbetid 20 år, samtidigt bemyn diges bestyrelsen i samråd med administrator til, at kurssikre hjemtagelse af realkre ditlån, hvis det vurderes at være til fordel for foreningen Tim Larsen fra DEAS gennemgik l~neomlægningen, i henhold til medsendte bilag. L~neomlægningen vil give foreningen en årlig ydelsesbesparelse p~ Ca kr. om året, den samlede besparelse over 20 ~r er ca kr. I forbindelse med l~neomlægningen vil der komme omkostninger i forbindelse med kurstab p~ indfrielse af den eksisterende bel~ning, omkostninger til BRFkredit og DEAS p~ Ca kr., omkostningerne vil blive udgiftsført i resultatopgørelsen for Flere andelshavere udtrykte begejstring for l~neomlægningen. Da der ikke var flere spørgsmål til l~neomlægningen, kunne dirigenten konstatere, at l~neomlægningen var vedtaget med samtlige mulige stemmer. b. Bestyrelsen stiller forslag om, at der fra det gældende regnskabsår opkræves gebyr for at stå på foreningens interne venteliste samt indstillingslisten. 100 kr. pr. år pr. andelshaver for den interne venteliste og 100 kr. pr. år. pr. andelsha ver for indstillingslisten Det blev præciseret at det udelukkende er de medlemmer der står p~ listen der betaler gebyret. ejd

3 DEI\S Da der ikke var flere spørgsmål kunne dirigenten konstatere at forslaget var vedtaget, to medlemmer stemte imod forslaget og 25 medlemmer stemte for forslaget. c. Bestyrelsen foreslår følgende indsættes i foreningens vedtægter 4: 4.3. Ved indflytning indbetales der for hver andel et depositum til foreningen, der sva rer til 3 måneders boligafgift, som tilbagebetales ved fraflytning Det blev præciseret at vedtægten er gældende for alle andelshavere der flytter ind i tægtsændringen f~r ikke nogen virkning for eksisterende andelshavere. foreningen, ved Jf. foreningens vedtægters 24. stk. 2, kan vedtægtsændringer kun vedtages p~ en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal p~ mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige stemmer repræsenteret p~ generalforsamlingen, men op n~s et flertal p~ mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalfor samling, og p~ denne kan da forslaget vedtages med et flertal p~ mindst 2/3 af ja og nej stemmer, uanset hvor mange der er repræsenteret. Bestyrelsen redegjorde for forslaget, da der ikke var flere spørgsmål, kunne dirigenten konstatere at for slaget blev foreløbigt vedtaget, et medlem stemte imod forslaget og 26 medlemmer stemte for forslaget, foreningen skal nu indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget kan endeligt vedta g es. d. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at optage Realkredit finansiering, 2 % kontantlån med afdrag, løbetid 30 år med et låneprovenu kr. Låneprovenuet anvendes til indfrielse af kassekredit i Jyske Bank. Indfrielse af kassekredit i Jyske Bank, vil be tyde en årlig ydelsesbesparelse for foreningen på Ca kr. Samtidigt bemyndiges bestyrelsen i samråd med administrator til, at kurssikre hjemtagelse af realkreditlån, hvis det vurderes at være til fordel for foreningen. Tim Larsen fra DEAS gennemgik forslaget vedrørende realkreditfinansiering af kassekreditten i Jyske Bank. BRFkredit har givet l~netilsagn vedrørende realkreditfinansiering af foreningens kassekredit, hvilket vil betyde en årlig ydelsesbesparelse p~ Ca kr. samtidigt vil foreningen ved realkreditfinansie ring indgå aftale om 2 h fastforrentet kontantl~n, hvor renten p~ kassekreditten er med variabel rente. Da der ikke var flere spørgsmål kunne dirigenten konstatere, at forslaget var vedtaget med samtlige mu lige stemmer. e. Ændring til husordenen vedrørende husdyr Rustam Frust redegjorde for forslaget, efter kort debat satte dirigenten forslaget til afstemning, forslaget blev ikke vedtaget, 13 medlemmer stemte imod forslaget og 1 medlem stemte for forslaget. f. Ændring til husordenen vedrørende husdyr Rustam Frust redegjorde for forslaget, efter kort debat satte dirigenten forslaget til afstemning, forslaget blev vedtaget, 8 medlemmer stemte imod forslaget, 1 medlem stemte blankt og 11 medlemmer stemte for forslaget. 6. Valg til bestyrelsen. I henhold til foreningens vedtægter var samtlige bestyrelsesmedlemmer p~ valg for en 1 årig periode. Bestyrelsen kunne oplyse, at de afholder bestyrelsesmøder en gang om måneden og at alle medlemmer incl, suppleanter bliver inviteret hertil. 3/6 ejd

4 Bestyrelsen fik herefter følgende sammensætning: DEAS Formand Jens Hauschildt Bestyrelsesmedlem Rustam Frust Bestyrelsesmedlem Søren Nørregaard Pedersen Bestyrelsesmedlem Majbritt Damm Bestyrelsesmedlem Sabine Bangly Suppleant Rune Sørensen Suppleant Berit Kjær Larsen Holmbladsgade 50, 4~ ty. Holmbladsgade 50, 2.th. Woltersgade 3, 1.th. Lybækgade 2, 4.tv. Lybækgade 4, 1. ty. Holmbladsgade 50, 1.th. Woltersgade 3, 3.tv. 7. Valg at administrator og revisor Administrator og revisor blev genvalgt 8. Eventuelt. Flere beboere gjorde opmærksom p~, at de var generet af røg fra rygere i midten af garden, længere væk fra facader/vinduer. Der blev p~mindet om, at beboerne skal huske at putte skrald og flasker i siden af containerne, eller andre steder p~ ejendommen. garden. Rygere bedes ryge i affaldscontainere, og ikke ved Til efteråret indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling vedrørende omlægning af foreningens stør ste lån, låneomlægningen vil betyde en væsentlig ydelsesbesparelse. Der blev oplyst, at bestyrelsen kan kontaktes p~ fælles som bliver kontrol leret jævnligt. Der var herefter ikke yderligere til punktet. Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Underskrift: Dirigent Line Lohmann Ejendomsadministrator ~ Rust~nj Fru~~~ ~ / ~\\~/~ 4/6 ejd

5 Bestyrelsens beretning DEIkS Velkomst: Præsentation af bestyrelsen. Godt i kunne komme Bestyrelsens Arbeide: At fremtidssikre AIS Woltershus, bade økonomisk og vedligeholdelsesmæssigt At repræsenterer jer. I henhold til vedtægter og husorden. Og tage hånd om de forskellige henvendelser der kommer Ombygning af lejligheder, opskrivning p~ ventelister, velkomstmøder med nye andels havere, spørgsmål fra erhvervslejerne osv. Vi i bestyrelsen har gjort vores bedste, og håber at i er tilfredse. Ved ligehold: Bestyrelsen har det sidste ~r prioriteret at bruge pengene afsat p~ budgettet til vedligehold af opgaver vi har vurderet ikke kunne udsættes: Facaderne mod gaden: Der er udført reparationer p~ pudslaget. Det er desværre en løbende opgave vi nok ikke slipper for fremover, da pudslaget suger salt og fugt fra fundamentet. Sålbænk/gesims med gaden: Der var flere skader som er blevet repareret. EL: Der var efterhånden en del af trappeopgangene der lyste 24/7, det koster strøm, s~ vores elektriker har været en del rundt for at sørge for at timerene og kontakterne virker. Søren vores vicevært har gang i en udskiftning til LED-pærer, for at reducerer strømforbruget yderligere. Dør til barnevognsrummet er skiftet, efter at der blev spottet ubudne gæster (rotter) i rummet. Varmepumpe: rep. + delvist udskiftet, s~ beboerne mod Lybækgade kan holde varmen om vinteren. Skorsten: Skorsten var i en s~ dårlig stand at den skulle ned. Det er den kommet til stor glæ de for os alle. Ikke mindst dem der boede i skyggen af den. Erhvervsleiemål: Butikker/Erhvervslejem~l: Hundesalonen der blev til en sandwich-bar, er nu blevet til en Royal Bagel. Det er en kæde af bagel-butikker, og vi håber de kan blive en stabil lejer. Og en god le verandør af bagels til os alle. DEAS: Line Lohmann har været vores kontaktperson i Administrationsselskabet DEAS. Lines gode arbejde har været en stor hjælp for bestyrelsen og til meget stor gavn for A/B Woltershus i det hele taget. Line stopper desværre, og Helle Dideriksen bliver ny kontaktperson i DEAS. Vi håber p~ et fortsat godt samarbejde. Tim fra DEAS, som vi har valgt at søge r~d og vejledning hos i forbindelse med omlægning af vores lån, bliver forh~bentligt hængende lidt endnu, for Næste ~r bliver det tid til den store l~ neomlægning, 5/6 ejd

6 DEIkS men den tager vi i Tim har udarbejdet de forslag omkring I~neomIægningen vi skal stemme om i aften. Og han kan helt sikkert svarer p~ jeres spørgsmål omkring l~neomlægningerne. Hvad kan i gøre: S~ har vi en bøn til jer om at sætte jer godt ind i vores affaldssorteringsordning, s~ vi ikke en der med skrald bygningsaffald over det hele. Københavns Kommune bliver det bare ikke hentet. Og det er jo til stor ulempe for os alle. Og så er det ellers bare at: Passe p~ hinanden, og Dyrke det gode naboskab. 6/6 ejd

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus DEAS Frederiksberg, 24-04-2014 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 45 63 84 leg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere