A/B Blidahlund & Esperancegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Blidahlund & Esperancegården"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr A/B Blidahlund & Esperancegården Årsrapport 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling Charlottenlund, den / 2013 CVR.nr BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen... 2 Påtegninger Bestyrelsens underskrifter... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal... 5 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance... 8 Noter Andelskronen... 15

3 2 Foreningsoplysninger Foreningen A/B Blidahlund & Esperancegården Beliggenhed Strandvejen 223, Maglemosevej 2-4, Blidahlund 1-7 og 2-6 samt Esperance Alle Charlottenlund Matrikelbetegnelse 33 A, 33 FI, 33 FK, 33 FL, 33 FM, 33 FN, 33 FO og 32 F, Gentofte Hjemstedskommune Gentofte CVR-nr Bestyrelse Administrator Indtil 31/ Dorthe Bjerregaard, formand Mads Peter Grann Frederik Fensbo Jens Leth-Nissen Christian Damm Sidse Marie Brandt Administrationshuset A/S Gl. Køge Landevej Valby Telefon DATEA A/S Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen København V Telefon

4 3 Bestyrelsens underskrifter Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for A/B Blidahlund & Esperancegården. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen anbefaler, at andelskronen opgøres med udgangspunkt i handelsværdien i henhold til valuarvurdering foretaget den 4. marts, jævnfør beregningen i note 15. Charlottenlund, den xx. april 2013 I bestyrelsen: Dorthe Bjerregaard, formand Mads Peter Grann Frederik Fensbo Jens Leth-Nissen Christian Damm Sidse Marie Brandt

5 4 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i A/B Blidahlund & Esperancegården. PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for A/B Blidahlund & Esperancegården for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Revisionen har ikke omfattet budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM HOVED- OG NØGLETAL Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst hoved- og nøgletal for foreningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i hoved- og nøgletal er i overensstemmelse med årsregnskabet samt foreningens vedtægter. København, den xx. april 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bent Christensen statsautoriseret revisor

6 5 Hoved- og nøgletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi, og er primært udregnet på baggrund af arealer. I A/B Blidahlund & Esperancegården anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør følgende: Ejendom Antal Areal m2 Andelslejligheder ,70 Udlejede lejligheder ,40 Erhvervslejligheder , ,90 Grundareal i m ,00 Nøgletal Kr. pr. m2 Kr. pr. m2 andel total Offentlig ejendomsvurdering Valuarvurdering Anskaffelsessum (kostpris) Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver Foreslået andelsværdi Reserver udenfor andelsværdien... 0 kr./m2 Boligafgift i gennemsnit pr. m2 andelsbolig ,36 Boliglejeindtægt i gennemsnit pr. m2 bolig ,43 Erhvervslejeindtægt i gennemsnit pr. m2 erhverv ,14 Vedligeholdelsesomkostninger... 5% Øvrige omkostninger... 40% Finansielle poster, netto... 51% Afdrag... 4% 100% Boligafgift i % af samlede ejendomsindtægter... 88%

7 6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for A/B Blidahlund & Esperancegården er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er klassificeret efter foreningens art og aktiviteternes omfang samt foreningens ønsker med hensyn til præsentation af tallene. Periodisering Alle væsentlige poster i resultatopgørelsen er periodiseret. Skat Andelsboligforeningen er skattepligtig af den del af overskuddet, der vedrører lokaler, som er udlejet til lejere, der ikke er andelshavere. Balancen Foreningens ejendom Ejendommen indregnes (optages) i balancen til anskaffelsespris. Der foretages ikke afskrivning på ejendommen. Prioritetsgælden Prioritetsgælden måles (værdiansættes) til pantebrevsrestgælden. Renteswap indgået for at sikre en fast nettorenteudgift på prioritetsgæld måles til kursværdi på statusdagen og indregnes under prioritetsgælden. Værdiændringer reguleres over egenkapitalen. Andelskronen Andelskronen opgøres med udgangspunkt i henhold til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 5, stk. 2 b på baggrund af handelsværdien. Ved opgørelsen af andelskronen foretages der hensættelse til fremtidig vedligeholdelse og kursregulering.

8 7 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2012 Note Budget tkr. tkr. (ej revideret) Boligafgift Lejeindtægt, beboelse Lejeindtægt, garager, p-pladser og kældre Forbrugsregnskaber, netto Diverse indtægter Administrationsomkostninger Vedligeholdelse Vicevært og renholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Andre udgifter Afskrivninger Resultat før renter: Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat: Forslag til resultatdisponering Overført til egenkapitalen, betalte prioritetsafdrag Overført til egenkapitalen, rest af årets resultat

9 8 Balance pr. 31. december 2012 A k t i v e r Note tkr. Materielle anlægsaktiver: 8 Ejendommen Driftsmateriel Omsætningsaktiver: Periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt: Aktiver i alt:

10 9 Balance pr. 31. december 2012 P a s s i v e r Note tkr. 9 Egenkapital: Foreningens indbetalte andelskapital Reserver Egenkapital i alt: Gæld: 10 Prioritetsgæld Deposita og forudbetalt leje Varmeregnskab Antenneregnskab Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Gæld i alt: Passiver i alt: Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v. 15 Andelskronen.

11 10 Noter Budget tkr. tkr. (ej revideret) 1 Lejeindtægter, garager, p-pladser og kældre Leje betalt af andelshavere Leje betalt af andre Forbrugsregnskaber, netto Vaskeri Indtægt vaskemønter Administrationsomkostninger Ejendomsadministration Revisionshonorar Vurderingshonorar Konsulenthonorar vedr. varmesystemet Drift af varmeinstallationer Serviceabonnementer Generalforsamling Møder Kontorartikler, kopering og edb Telefon og porto Repræsentation Låneomkostninger Andre driftsomk., herunder låneoptagelsesomk

12 11 Noter Budget tkr. tkr. (ej revideret) 4 Vedligeholdelse Bygning udvendig 50 Tag Skorstene Altaner Facader/gavle Vinduer/yderdøre Bygning indvendig 101 Vaskerier Trapper Bygning, lejebolig Hårde hvidevarer Fælles tekniske anlæg/installationer Varme- og ventilationsanlæg Afløb, faldstammer, kloak El, svagstrøm, antenne, dørtelefoner Vandinstallationer Udvendige fællesarealer Garager Småmaterialer/-materiel Juleudsmykning Udenomsarealer

13 12 Noter Budget tkr. tkr. (ej revideret) 5 Vicevært og renholdelse Løn ejendomsfunktionærer Sociale ydelser Andre personaleomkostninger Kontorartikler Forsikringer Renovation via skattebillet Anden containerordning Viceværtaftaler, vinduespolering mv Skatter, afgifter og forsikringer El og gas Vandafgift Fælles varmeudgifter Energistyring Ejendomsskatter Bygningsforsikring Renteudgifter Prioritetsrenter og -bidrag

14 13 Noter tkr. 8 Ejendommen Anskaffelsessum Saldo pr. 1. januar Årets tilgang Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Egenkapital Andelsindskud pr. 1. januar Andelsindskud i året Reserver Overført resultat Saldo pr. 1. januar Overkurs ved salg af andele Værdiregulering renteswap Årets resultat Reserver i alt:

15 14 Noter 10 Prioritetsgæld Hovedstol Restgæld Afdrag Renter Restgæld Kursværdi Primo Ultimo Ultimo RD, Flexlån. Inkonv RD, kontantlån RD, kontantlån Renteswap Flexlånet fra RealkreditDanmark med en hovedstol på kr. har en restløbetid på 22 år med en aktuel rente på 1,2308% og afdragsfrihed til 31. december Lånet tilpasses årligt pr. 1. januar. Til lånet er knyttet en renteswapaftale, der gør at foreningen betaler en fast rente på 5,065%. Renteswapaftalen udløber 31. december Kontantlånet fra RealkreditDanmark med en hovedstol på kr. har en restløbetid på 29 år med en rente på 3,8228% tkr. 11 Varmeregnskab (tilgodehavende/gæld-) Varmeregnskab indeværende år Aconto indbetalinger Varmeudgifter Optaget som aktiv Optaget som gæld Antenneregnskab Primosaldo Indbetalt a conto Udgifter Optaget som aktiv Optaget som gæld Anden gæld Mellemværende med fraflyttere mv A-skat mv Skyldig revisor Anden gæld i øvrigt

16 15 Noter 14 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Der er afgivet garanti for andelshaveres banklån til køb af andelsbevis for kr Foreningen har tegnet foreningsansvars- og bestyrelsesansvarsforsikring med følgende dækningssummer: Foreningsansvar: Personskade Skade på ting Bestyrelsesansvar: Formuetab pr. forsikringsår Maksimum pr. formuetab tkr. 15 Andelskronen Foreningen egenkapital pr. 31. december Ejendommens anskaffelsespris Ejendommens vurderingspris Prioritetsgæld til nominel værdi + renteswap Prioritetsgæld til kursværdi + renteswap Hensættelse til fremtidig vedligeholdelse Egenkapital herefter Indbetalt andelskapital Med virkning fra datoen for den ordinære generalforsamlings godkendelse, vil andelskronen (værdien af 1 kr. andelskapital) andrage... 89,86 88

17 16 Noter 15 Andelskronen fortsat Fordeling af andelsværdien: Andels- Andelsværdi Nr. Adresse Areal indskud incl. indskud 1 Strandvejen 223, st. tv. 164, , Strandvejen 223, st. th. 163, , Strandvejen 223, 1. tv. 164, , Strandvejen 223, 1. th. 163, , Strandvejen 223, 2. tv. 164, , Strandvejen 223, 2. th. 163, , Maglemosevej 2, st. tv. 164, , Maglemosevej 2, st. th. 162, , Maglemosevej 2, 1. th. 162, , Maglemosevej 2, 2. tv. 164, , Maglemosevej 4, st. tv. 111, , Maglemosevej 4, st. th. 113, , Maglemosevej 4, 1. tv. 111, , Maglemosevej 4, 1. th. 113, , Maglemosevej 4, 2. tv. 111, , Maglemosevej 4, 2. th. 113, , Blidahlund 1, st. tv. 80, , Blidahlund 1, st. th. 70, , Blidahlund 1, st. mf. 55, , Blidahlund 1, 1. tv. 80, , Blidahlund 1, 1. th. 70, , Blidahlund 1, 1. mf. 55, , Blidahlund 1, 2. tv. 80, , Blidahlund 1, 2. th. 70, , Blidahlund 1, 2. mf. 55, , Blidahlund 3, st. tv. 76, , Blidahlund 3, st. th. 74, , Blidahlund 3, st. mf. 55, , Blidahlund 3, 1. th. 74, , Blidahlund 3, 1. mf. 55, , Blidahlund 3, 2. tv. 76, , Blidahlund 3, 2. th. 74, , Blidahlund 3, 2. mf. 55, , Blidahlund 5, st. tv. 80, , Blidahlund 5, st. th. 70, , Blidahlund 5, st. mf. 55, , Blidahlund 5, 1. tv. 80, , Blidahlund 5, 1. th. 70, , Blidahlund 5, 1. mf. 55, , Blidahlund 5, 2. tv. 80, , Blidahlund 5, 2. th. 70, , Blidahlund 5, 2. mf. 55, , Blidahlund 7, st. th. 74, , Blidahlund 7, st. mf. 55, , transport 4.223, ,

18 17 Noter 15 Andelskronen fortsat Fordeling af andelsværdien: Andels- Andelsværdi Nr. Adresse Areal indskud incl. indskud transport 4.223, , Blidahlund 7, 1. tv. 76, , Blidahlund 7, 1. th. 74, , Blidahlund 7, 1. mf. 55, , Blidahlund 7, 2. tv. 76, , Blidahlund 7, 2. th. 74, , Blidahlund 2, st. tv. 114, , Blidahlund 2, st. th. 114, , Blidahlund 2, 1. tv. 114, , Blidahlund 2, 1. th. 114, , Blidahlund 2, 2. tv. 114, , Blidahlund 2, 2. th. 114, , Blidahlund 4, st. th. 155, , Blidahlund 4, 1. tv. 154, , Blidahlund 4, 1. th. 155, , Blidahlund 4, 2. tv. 154, , Blidahlund 4, 2. th. 155, , Blidahlund 6, st.tv. (1) 90, , Blidahlund 6, st.th. (4) 87, , Blidahlund 6, st.mf. (2) 50, , Blidahlund 6, st.mf. (3) 50, , Blidahlund 6, 1. tv. (1) 90, , Blidahlund 6, 1. mf. (2) 50, , Blidahlund 6, 1. mf. (3) 50, , Blidahlund 6, 2. tv. (1) 90, , Blidahlund 6, 2. th. (4) 87, , Blidahlund 6, 2. mf. (2) 50, , Blidahlund 6, 2. mf. (3) 50, , Esperance Alle 1, st. th. 103, , Esperance Alle 1, 1. tv. 124, , Esperance Alle 1, 1. th. 122, , Esperance Alle 1, 2. tv. 124, , Esperance Alle 1, 2. th. 103, , Esperance Alle 1, , , Esperance Alle 3, st. tv. 122, , Esperance Allé 3, st. th. 83, , Esperance Alle 3, 1. tv. 122, , Esperance Alle 3, 2. tv. 104, , Esperance Alle 3, , , Esperance Alle 5, st. tv. 101, , Esperance Alle 5, st. th. 107, , Esperance Alle 5, 1. tv. 101, , Esperance Alle 5, 1. th. 107, , Esperance Alle 5, 2. th. 107, , Esperance Alle 5, , , , ,

19 G:\Arbejdsarkiv\Afd601\081058\ \81058 _Årsrapport_2012.docx

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere