Regnskabsresultatet for 2012 ligger 25,3 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsresultatet for 2012 ligger 25,3 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget."

Transkript

1 Noter Note 1 - Skatter Skatter består af to hovedgrupper. Indkomstskatter fra skattepligtige borgere samt øvrige skatter, som hovedsageligt består af beskatning på jord, ejendomme og selskaber. Indkomne skatter Korr. budget Regnskab Budget mio. kr Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb 6.487, , ,9 Reguleringer vedr. tidligere år 0,0 0,0 0,0 Kommunal indkomst skat i alt 6.487, , ,9 Øvrige skatter Selskabsskat 81,5 81,5 75,4 Dødsboskat 4,4 1,1 6,5 Skat vedr. forskerordningen 0,0 6,6 0,0 Grundskyld 430,7 426,9 460,4 Tilskud vedr. tab på landbrugsjord 3,6 3,6 0,0 Tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld 0,0-10,2 0,0 Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld 0,0 2,0 0,0 Dækningsafgifter erhverv 110,0 95,7 100,4 Dækningsafgifter offentlig 28,8 26,4 25,0 Øvrige skatter i alt 659,0 633,7 667,7 Skatter i alt 7.146, , ,6 Regnskabsresultatet for 2012 ligger 25,3 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært mindreindtægter på 14,3 mio. kr. på dækningsafgifter på private erhvervsejendomme. Dertil kommer mindreindtægter på dækningsafgift på offentlige ejendomme og grundskyld på samlet 6,2 mio. kr., hvilket skyldes krav fra borgere og virksomheder om tilbagebetaling af for meget opkrævede skatter. Dette kan henføres til ændrede vurderinger af fradrag for forbedringer og til ændrede vurderinger af grund- og ejendomsvurderinger. Når klagesagerne færdigbehandles kan kommunen i visse tilfælde skulle tilbagebetale for meget betalt grundskyld/dækningsafgift for flere år tilbage i tiden. I budgetlægningen for 2013 er der for at imødegå ubalancen på området anvendt det lave skøn for udviklingen i grundværdierne, som er gennemsnittet på landsplan (85 pct. af reguleringsprocenten). Ved at anvende det lave skøn er forventningen til udviklingen i grundværdierne reduceret markant. Dette kan vise sig at være for pessimistisk på lang sigt, men det burde reducere ubalancen på området på kort sigt. Dertil kommer den vedtagne Skattereform, hvor fradrag for grundforbedringer afskaffes pr. 1. januar Dette gælder dog kun nye og ikke allerede behandlede fradrag, som løber i 30 år. På lang sigt vil det forbedre kommunernes indtægter på området. Budgetteringsfejl på dødsboskatter på 3,2 mio. kr. opvejes af indtægter fra forskerskatten på 6,5 mio. kr.

2 Ligesom i 2011 har Odense Kommune i 2012 skullet tilbagebetale grundskyld til borgere grundet fejl i KMD s ejendomsskattesystem. Kommunen har tilbagebetalt 10,1 mio. kr. i Staten udbetaler et særtilskud til kommunerne, der skal dække udgifterne på landsplan. Særtilskuddet udbetales over 2 omgange og med brug af forskellige fordelingsnøgler. Der er altså ikke, som i 2011, tale om at hver enkelt kommune bliver fuldt kompenseret for udgiften. I 2012 udgør 1. rate af refusionen 2 mio. kr. som er udbetalt i regnskabsår rate af refusionen udbetales i juni 2013, og vil således blive indtægtsført i Det betyder for regnskab 2012 et underskud på 8,1 mio. kr. Det er uvist hvor stor en del af underskuddet, der vil blive dækket ved 2. rate til juni Dette vil afhænge af regnskabsresultaterne i 2012 for samtlige kommuner. Sammenligning med andre kommuner: Udskrivningsprocenter og promiller i Odense Århus Aalborg Esbjerg Randers København Skatteudskrivningsprocent 24,5 24,4 25,4 25,4 25,6 23,8 Grundskyldspromille 21,71 24,58 26,95 25,29 27,93 34,00 Dækningsafgift af forretningsejendomme 5,40 5,75 5,35 0,00 6,00 9,80 Beskatningsgrundlag for de kommunale skatter, budget Hele kr. Odense Århus Aalborg Esbjerg Randers København Beskatningsgrundlag pr. indbygger 148,43 157,91 150,55 151,67 144,30 167,07 Note 2 - Generelle tilskud Generelle tilskud m.v. har til formål at udligne økonomiske og sociale forskelle mellem kommunerne. Indtægterne omfatter det kommunale statstilskud (bloktilskuddet) og en række udligningsordninger, samt et beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige. I 2012 fik Odense Kommune indtægter vedr. et overgangstilskud grundet reform på beskæftigelsesområdet. Dette bortfalder fra For regnskab 2012 er der et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. som kan henføres til 2 forhold. Der er budgetlagt med at kommunen skulle medfinansiere det overgangstilskud, som kommunen fik pga. reformen på beskæftigelsesområdet. Medfinansiering var dog medregnet i statstilskuddet, hvorfor de 6,1 mio. kr. ikke skal tilbagebetales. Dertil kommer mindreforbrug på momsudgifter. Mindreforbruget på 2 mio. kr. dækker over at der er udbetalt 3,5 mio. kr. vedr. momsrefusionsordningen for egne huslejeindtægter modregnet indtægter fra momscontrolling på 2,4 mio. kr.

3 Generelle tilskud m.v. Korr. budget Regnskab Budget mio. kr Landsudligning (inkl. overudligning) 2.379, , ,6 Udligning - højt strukturelt underskud 327,5 327,5 287,1 Udligning vedr. udlændinge 73,9 73,9 73,4 Udligning vedr. selskabsskat 31,1 31,1 38,4 Statstilskud (inkl. betinget statstilskud) 667,4 667,4 485,2 Tilskud til ældreområdet 21,3 21,3 21,5 Tilskud - Ældrepulje 28,5 28,5 28,8 Tilskud - dagpasningsområdet ,6 Regionalt tilskud - udviklingsbidrag -23,6-23,6-24,0 Kvalitetsfond 68,8 68,8 69,1 Beskæftigelsestilskud 597,1 597,1 628,4 Midtvejsreguleringer UO og LCP -2,3-2,3 0,0 Beskæftigelsestilskud efterregulering ,0 Beskæftigelsestilskud midtvejsregulering 31,8 31,8 - Særtilskudspulje ,4 Overgangstilskud - beskæftigelsesreform 21,4 21,4 - Overgangstilskud - beskæftigelsesreform medfinansiering -6,1 0,0 - Overgangstilskud - udligningsreform ,7 Moms -3,1-1,1-3,1 Generelle tilskud m.v. i alt 4.212, , ,0 Bemærk at efterregulering af tilskud og udligning skal ses i sammenhæng med efterregulering af indkomstskatter. Odense Kommune har ikke siden 2008 valgt selvbudgettering, hvorfor der ingen efterregulering er for 2009, som afregnes i Note 3 - Renter Korr. Budget Regnskab mio. kr Likvide aktiver 40,5 42,3 Kortfristede tilgodehavender -2,0-3,8 Langfristede tilgodehavender 38,1 35,4 Kortfristet gæld -0,4-1,0 Langfristet gæld -43,6-42,4 Nettorenter 32,6 30,5 Realiseret kursregulering værdipapirer 0,0 5,4 Nettorenter inkl. kursreguleringer i alt 32,6 35,9 Udgifter = -, indtægter = intet fortegn Odense Kommunes nettorenteindtægter var i 2012 på 35,9 mio. kr. I korrigeret budget for 2012 var der forudsat en nettorenteindtægt på 32,6 mio. kr. Den positive afvigelse på 3,3 mio. kr. vedrører primært afkast af kommunens beholdning af værdipapirer. Herudover er der foretaget regulering af kommunens beholdning af værdipapirer til dagskursen pr , hvilket har medført en urealiseret kursgevinst på i alt 51,5 mio. kr.

4 Note 4 - Drifts- og anlægsudgifter Årsberetningen er inddelt således, at det indeholder et samlet regnskab for hele Odense kommune og et selvstændigt afsnit for hvert udvalgs bevillinger, delt op i drifts- og anlægsudgifter. Den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse indeholder ikke afskrivninger. Regnskabsoversigt, balance m.v. er specificeret i oversigtshæfte til kommunens årsberetning. Note 5 - Anlægsoversigt Anlægsoversigten viser den regnskabsmæssige værdi af kommunens materielle og immaterielle aktiver. Tekniske anlæg Materielle anlæg under udførsel Immaterielle anlægsaktiver mio. kr. Kostpris pr. Grunde Bygninger Inventar I alt , ,0 334,7 317,4 682,6 8, ,1 Korrektion tidligere år 0,1-0,2-0,3-0,4 Tilgang/forbedringer 3,0 23,5 8,7 54,6 129,5 1,6 220,9 Afgang -13,6-116,1 0,0 0,0 0,0 0,0-129,7 Overført 0,0 526,6 2,1 0,0-529,5 0,8 0,0 Kostpris pr , ,0 345,3 371,7 282,6 11, ,9 Ned- og afskrivninger , ,2-217,8-213,2 0,0-7, ,2 Årets afskrivninger 0,0-189,2-21,3-31,6 0,0-1,2-243,3 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Af- og nedskrivninger afhændende aktiver 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 Ned- og afskrivninger , ,1-239,1-244,8 0,0-8, ,2 Regnskabsmæssig værdi , ,9 106,2 126,9 282,6 2, ,7 Samlet ejendomsværdi , ,2 Afskrives over år: Der afskrives ikke på grunde Af den samlede regnskabsmæssige værdi udgør 159,6 mio. kr. Selvejende institutioners aktiver. Der har ikke været tilgang af finansielt leasede aktiver i 2012.

5 Note 6 - Langfristede tilgodehavender Mio. kr. Ultimo 2011 Ultimo 2012 Tilgodehavender hos grundejere 5,0 3,9 Udlån beboerindskud 52,0 55,9 Indskud i landsbyggefonden 1) - - Andre langfristede udlån og tilgodehavender 223,4 230,4 Deponerede beløb m.v.: Deponering vedrørende eksterne lejemål 19,6 3,2 Deponering af uforbrugte kvalitetsfondsmidler 46,4 38,8 Pensionsforpligtelse 357,4 344,9 Salg af gadebelysning (15-årig frigivelse fra 2017) 89,5 89,5 Salg af Elsam aktier 2004/05 (10-årig frigivelse fra 2005) 197,4 142,5 Salg af Odense Energi 2008 (10-årig frigivelse fra 2009) 488,3 418,7 Deponering i alt 1.198, ,6 I alt 1.479, ,8 1) Saldoen markeres med "-" i kommunens regnskab i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler. Kommunens tilgodehavende i landsbyggefonden udgør 436,8 mio. kr. ultimo Note 7 - Aktier og andelsbeviser mio. kr. Ultimo 2011 Ultimo 2012 Aktier: Tarco A/S (AFT 2005 A/S) 1,3 1,3 Sampension KP Livsforsikring A/S 17,7 18,4 Fjernvarme Fyn A/S 1.674, ,3 VandCenterSyd A/S 1) 2.979, ,8 Odense Renovation A/S 92,9 97,0 Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S 8,8 28,6 Visma Services Odense A/S 4,9 0,0 Grundkort Fyn A/S 2,6 3,0 Udvikling Fyn A/S 0,0 0,9 Andelsbeviser og indskud Naturgas Fyn I/S 52,2 66,2 Tarup-Davinde I/S 15,9 16,1 Modtagestation Syddanmark I/S 1,4 1,8 Odense Havn 197,0 205,5 Odense Lufthavn S.m.b.a. 22,7 23,3 I alt 5.071, ,2 1) Den store regulering kan henføres til, at VandCenter Syd A/S har foretaget en opskrivning af selskabets materielle anlægsaktiver.

6 Note 8 - Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Mio. kr. Ultimo 2011 Ultimo 2012 Tilgodehavender i betalingskontrol 1) 572,9 311,7 Andre tilgodehavender 3,4 6,0 Mellemregninger med foregående eller flg. regnskabsår -905,7-956,8 Selvejenede institutioner med overenskomst 33,6 26,9 I alt -295,8-612,2 1) 0-stilling af krav i debitorsystemet i forbindelse med at disse overføres til Udbetaling Danmark. Note 9 - Kassebeholdning Den kommunale virksomhed har i 2012 medført en kasseopbygning på 93,6 mio. kr. Kassebeholdningen kan opgøres således: Kassebeholdningen er placeret således: Regnskab mio. kr Kassebeholdning ved årets begyndelse: 482,6 Forbrug iflg. Regnskabsopgørelsen 93,6 Kursregulering obligationsbeholdning/investeringsforening 51,5 Kassebeholdning: 627,7 Regnskab mio. kr Kontanter og indeståender i pengeinstitutter -165,8 Obligationsbeholdning/investeringsforening 793,5 Kassebeholdning: 627,7 Note 10 - Egenkapital Egenkapitalen kan populært forklares med, hvis Odense Kommune sælger sine aktiver og indfrier sin gæld og forpligtigelser, vil kommunen have 10,4 mia. kr. i frie midler. Det er dog under forudsætning af, at aktiverne kan sælges eller gælden indfries til den bogførte værdi. Regnskab mio. kr Egenkapital ,4 +/- Udvikling i modposter til fysiske aktiver 118,9 +/- Udvikling i balancekontoen ,5 Egenkapital ,0 Den store regulering på egenkapitalen kan henføres til, at VandCenter Syd A/S har foretaget en opskrivning af selskabets materielle anlægsaktiver.

7 Bevægelser på balancekontoen mio. kr. Ultimo 2012 Balancekonto - ultimo ,9 Overskud hovedkonto ,7 Regulering af aktiverede anskaffelser -116,6 Regulering af ned- og afskrivninger 243,5 Andre reguleringer -211,0 Direkte posteringer på konto 9 (udgiftsregnskab) Kursregulering af obligationsbeholdning -51,5 Regulering af kortfristede tilgodehavender 23,3 Regulering af langfristede tilgodehavender ,5 Regulering udlæg forsyningsvirksomhederne 6,3 Regulering af kortfristet gæld 9,9 Regulering af langfristet gæld 2, ,7 Direkte posteringer på konto 9 (omkostningsregnskab) Fysiske anlæg til salg 0,0 Hensatte forpligtelser -13,1 Modpost selvejende institutioners aktiver -0,9 Modpost skattefinansierede aktiver -121,4 Reserve for opskrivninger 1,3 Donationer -2,0-136,0 Balancekonto - ultimo ,6 Note 11 - Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd skal som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5 år og er senest aktuarmæssigt beregnet pr Med henblik på at sikre det retvisende billede af udviklingen i pensionsforpligtelsen, justeres forpligtelsen årligt med de erhvervsaktive tjenestemænd optjente pensionsret, fradrages løbende udbetalinger til pensionerede tjenestemænd samt tilskrives forrentning for den del der vedrører VandCenter Syd. Den samlede pensionsforpligtigelse udgør i alt 4.558,8 mio. kr. Hensættelse til fratrædelse vedrørende åremålsansættelser udgør i alt 1,6 mio. kr. Odense Kommunes forpligtelse til arbejdsskader er aktuarmæssigt opgjort pr og skal som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5 år. Forpligtelsen udgør i alt 21,7 mio. kr. Odense kommunes samlede forpligtelse udgør i alt 4.582,1 mio.kr. ultimo Udviklingen i forpligtelser:

8 Pensionsforpligtelser mio. kr. Ultimo 2012 Ultimosaldo ,2 Pensionstilvækst 20,3 % -30,8 Udbetalte tjenestemandspensioner m.v. 252,2 I alt ,8 Hensættelse til fratrædelse- åremålsansættelser mio.kr. Ultimo 2012 Hensættelser -1,6 I alt -1,6 Arbejdsskade mio. kr. Ultimo 2012 Ultimosaldo ,3 Udbetalt arbejdsskadeerstatninger 16,6 I alt -21,7 Note 12 - Langfristede gældsforpligtelser Odense Kommunes langfristede gæld udgør 1.907,4 mio. kr. ved udgangen af 2012, hvilket er 6,2 mio. kr. mindre end ultimo Der er optaget nye lån for i alt 87,7 mio. kr. i Gældssammensætning mio. kr. Ultimo 2011 Ultimo 2012 Selvejende institutioner med overenskomst -14,2-15,7 Stat og hypotekbank -42,4-42,3 Andre kommuner og regioner -32,2-24,8 Realkredit -13,8-12,9 Kommunekredit -971,7-936,1 Pengeinstitutter 0,0 0,0 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -9,0-9,0 Skattefinansieret gæld , ,8 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -36,6-32,9 Gæld vedr. ældreboliger -793,7-833,7 Langfristet gæld i alt , ,4 Udviklingen i den langfristede gæld: Gældsudvikling 2012 mio. kr. Gæld primo ,6 Præsterede ordinære afdrag i alt 73,1 Præsterede afdrag på ældreboliglån i alt 19,7 Låneoptagelse, KommuneKredit -25,0 Låneoptagelse efter lov om ældreboliger -62,7 Låneoptagelse i alt -87,7 Årets regulering vedr. finansiel leasing 3,8 Regulering vedr. selvejende institutioner -2,5 Statsandel ældreboliglån 6,0 Indeks- og kursreguleringer -6,2 Gæld ultimo ,4 Ændring 6,2

1) Pensionshensættelser til tjenestemænd og feriepengehensættelser samt forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger.

1) Pensionshensættelser til tjenestemænd og feriepengehensættelser samt forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger. NOTER Note 1 - Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til resultatopgørelse Nedenstående omregningstabel viser forskellen mellem det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede resultat. Årets underskud

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Regnskab Regnskab 2012

Regnskab Regnskab 2012 Regnskab 2013 2 Regnskab 2012 Indhold Forord... 4 Revisionspåtegning... 5 Kommunens regnskab... 6 Regnskabsresultat 2013... 8 Kassebeholdningens udvikling... 10 Regnskabsopgørelse Udgiftsregnskab... 12

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

ODENSE KOMMUNES ØKONOMISKE REGNSKAB 2015 En del af årsberetningen

ODENSE KOMMUNES ØKONOMISKE REGNSKAB 2015 En del af årsberetningen ODENSE KOMMUNES ØKONOMISKE REGNSKAB En del af årsberetningen Indhold REVISIONSPÅTEGNING... 1 BUDGETFORUDSÆTNINGER... 2 REGNSKABSRESULTAT... 5 KASSEBEHOLDNINGENS UDVIKLING... 7 REGNSKABSOPGØRELSE... 8 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2014 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2014 svarer til vedtaget budget 2013 med enkelte

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 01 Finansiering Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion Forklaring til restbudget: - = mindreforbrug, + = merforbrug Overordnet resultat: NETTO hele

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

ODENSE KOMMUNE REGNSKAB 201

ODENSE KOMMUNE REGNSKAB 201 ODENSE KOMMUNE REGNSKAB 201 Indhold FORORD... 1 REVISIONSPÅTEGNING... 2 BUDGETFORUDSÆTNINGER... 3 KASSEBEHOLDNINGENS UDVIKLING... 6 REGNSKABSOPGØRELSE... 7 RESULTATOPGØRELSE... 8 BALANCE... 9 PENGESTRØMSOPGØRELSE...

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau af fordelingsaftale Strukturreform 2007 II Fordeling på forvaltningsniveau Indhold Del II Fordeling på forvaltningsniveau... 3 1. Læsevejledning... 3 2. Indledning... 3 3. Principper for efterregulering

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram

Læs mere

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

ODENSE KOMMUNES ØKONOMISKE REGNSKAB 2017 En del af årsberetningen

ODENSE KOMMUNES ØKONOMISKE REGNSKAB 2017 En del af årsberetningen ODENSE KOMMUNES ØKONOMISKE REGNSKAB En del af årsberetningen Indhold BUDGETFORUDSÆTNINGER... 1 PRÆSENTATION AF REGNSKABSRESULTAT... 3 KASSEBEHOLDNINGENS UDVIKLING... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 7 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

ODENSE KOMMUNES ØKONOMISKE REGNSKAB 2017 En del af årsberetningen

ODENSE KOMMUNES ØKONOMISKE REGNSKAB 2017 En del af årsberetningen ODENSE KOMMUNES ØKONOMISKE REGNSKAB En del af årsberetningen Indhold BUDGETFORUDSÆTNINGER... 1 PRÆSENTATION AF REGNSKABSRESULTAT... 3 KASSEBEHOLDNINGENS UDVIKLING... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 7 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere