AC s indspil til trepartsforhandlingerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AC s indspil til trepartsforhandlingerne"

Transkript

1 AC s indspil til trepartsforhandlingerne Juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1.0 Bedre psykisk arbejdsmiljø 2.0 Forstærket dimittendindsats 3.0 Højere vækst 4.0 En tidssvarende funktionærlov

2 Forord Regeringen inviterede i maj 2012 arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger med henblik på at finde en langsigtet løsning, der kunne øge arbejdsudbuddet med personer samt styrke de offentlige finanser varigt med 4 mia. kr. Foruden sættemødet blev der afholdt ét temamøde i trepartskredsen, før forhandlingerne blev afbrudt. AC samler i dette kompendium de forslag og ideer, som AC indsendte i forbindelse med afholdelse af temamødet d. 4. juni Dagsordenen omhandlede: Øget arbejdstid, vækst og OPP, arbejdsmiljø og forebyggelse samt bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Selvom trepartsforhandlingerne efterfølgende blev aflyst, så er AC's forslag stadig lige relevante. Dimittendledigheden er fortsat historisk høj. Vækstprognoserne er stadig nedslående læsning. Stigningen i antallet af akademikerarbejdspladser, som belastes af dårligt psykisk arbejdsmiljø, er lige alarmerende, trepartsforhandlinger eller ej. AC vil aktivt bringe forslagene videre i relevante politiske fora i den kommende tid, så udfordringerne på det akademiske arbejdsmarked bliver adresseret. Erik Jylling Formand for AC 11. juni 2012

3

4 Sekretariatet Forslag om styrket indsats målrettet psykisk arbejdsmiljø Den 4. juni 2012 Dok.nr. 0. Principiel ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø a. Psykisk arbejdsmiljø skal prioriteres ligeværdigt med det fysiske arbejdsmiljø i Arbejdsmiljølovens formålsparagraf b. Der bør indgå krav om at skabe trivsel og godt arbejdsmiljø som metode til at modvirke fysisk og psykisk nedslidning på langt sigt c. Lovgivningen gennemgås systematisk for at konsekvensrette lovgivningen i overensstemmelse med hovedprincippet om ligestilling. 1. Metoder og kriterier vedr. psykisk arbejdsmiljø a. Ændring fra branchetilgang til arbejdspladstilgang, når der vurderes nedslidningsrisiko inden for det psykiske arbejdsmiljø b. Inddragelse af nye kriterier som relevante for at vurdere risikoen for psykisk nedslidning i tillæg til de eksisterende kriterier, der stammer fra den traditionelle tilgang til arbejdsmiljøet, men som ikke opfanger psykisk nedslidning eller jobgrupper spredt over mange brancher og evt. med få i hver virksomhed: i. Nye: Bl.a. personaleomsætning og trivselsmålinger ii. Eksisterende: Antal anmeldte skader, antal anerkendte skader, antal personer på førtidspension og niveauet for sygefraværet

5 c. Her kan overvejes et bredere udredningsarbejde, da det kan bidrage til en ensartet terminologi, som vil være et nødvendigt afsæt for udviklingen af en mere tidssvarende arbejdsmiljøpolitik, herunder med inddragelse af de indefra kommende belastningsfaktorer: Fx mobning, dårlig ledelse, lav social kapital mv. Der er den fornødne viden, men der mangler en systematisk stillingstagen og fastlæggelse af terminologien. Side 2 af 2 2. Ændring af grundlaget for Forebyggelsesfondens aktiviteter a. Midler ud over generelle midler til arbejdsmiljørådgivning skal fordeles ligeligt mellem indsats mod fysisk og psykisk arbejdsmiljø b. Fordelingen af midler inden for det psykiske arbejdsmiljøområde skal ske på baggrund af dokumentation af særlige udfordringer på arbejdspladsen, og ikke efter såkaldte nedslidningstruede brancher, jf. pkt. 1. Som en mellemløsning kan videnarbejdere blive identificeret som en jobgruppe med adgang til initiativerne c. Behov for en samlet afhandling af hele fonden, så den ikke stykkevis tappes for midler til fx seniorformål. 3. Psykisk arbejdsmiljø som obligatorisk element i lederuddannelser Da ledelsen er afgørende for indsatsen imod dårligt psykisk arbejdsmiljø, er det nødvendigt at styrke lederes kendskab til at forebygge og håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø med både viden og værktøjer. Derfor bør psykisk arbejdsmiljø indgå som obligatorisk modul i de lederuddannelser, der udbydes på grundlag af bekendtgørelser fra Uddannelsesministeriet, herunder længerevarende lederuddannelser på diplom- og masterniveau.

6

7 Sekretariatet AC forslag til initiativer, som styrker indsatsen mod dimittendledigheden Den 31. maj 2012 Dok.nr. Jm/av Ledigheden for nyuddannede akademikere har nu nået et historisk højdepunkt i april 2012, hvor mere end dimittender var uden job, samtidig med at antallet af langtidsledige dimittender var steget til (Se i den sammenhæng AC-notat af 30. maj 2012 om udviklingen i dimittendledigheden). Det vil sige at ca nyuddannede akademikere i øjeblikket venter på at få mulighed for at bruge de kompetencer, som de har erhvervet gennem deres uddannelse. Vi har ikke råd til at have dem siddende på bænken til konjunkturerne bliver bedre. Dels taber dem, der sidder på bænken kompetencer i ventetiden og dels er der flere, som udsætter afslutningen af studierne for at undgå at havne på bænken. Heldigvis findes der alternative løsninger nemlig at få hjulpet flere akademikere i beskæftigelse i den private sektor herunder især i de små og mellemstore virksomheder, som ønsker at vækste. Der findes allerede velafprøvede initiativer, som kan hjælpe med at få skabt flere akademikerjobs i små og mellemstore virksomheder nemlig Akademikerkampagner og Videnpilotordningen. A. Videnpilotordning Videnpilotordningen - forankret i Uddannelsesministeriet - har dokumenterede positive effekter på virksomhedernes bundlinje. Videnpilotordningen er et oplagt politisk virkemiddel til at stimulere produktiviteten i virksomhederne. Samtidig er Videnpilotordningen et meget væsentligt og helt uundværligt redskab i Akademikerkampagnens bestræbelser på at skabe nye jobs til akademikere i små- og mellemstore virksomheder. Videnpilotordningen har et betydeligt opskaleringsbehov. Videnpilotordningens udbredelse hæmmes af, at ordningen flere gange er løbet tør for penge ( 2 gange i løbet af 2011). Status i april i 2012 er, at knap totredjedele af de øremærkede midler(26 mio. kr.) allerede er anvendt for i år. Da vi i Akademikerkampagnen har opskaleret besøgsaktiviteterne voldsomt i maj-juni måned, hvor godt 80 konsulenter besøger SMV ere for at afdække deres behov for akademisk arbejdskraft, er det forventningen at efterspørgslen efter Videnpilotordningen stiger så meget, at puljen i løbet af meget kort tid er tømt. AC foreslår, at Videnpilotordningen gøres permanentfor perioden og at der afsættes 50 mio. kr. ekstra til puljen i 2012

8 samt et beløb på FFL 2013 i samme størrelsesorden, således, at der i 2013 er afsat ca. 75 mio. kr. til ordningen Side 2 af 3 Opskaleringen skal realiseres via en målrettet markedsføring, så mange flere SMV ere får kendskab til ordningen og støtte til at anvende den. Akademikerkampagnen står for markedsføringen, som bl.a. gennemføres gennem yderligere virksomhedsbesøg i efteråret 2012 og virksomhedsbesøg i Samtidig bør administrative begrænsninger, som løbende er blevet tilføjet ordningen for at få pengene til at strække længere, tilbagerulles. Endvidere skal man overveje at ændre kravet om, at virksomheden i forvejen højst må have to højtuddannede ansat foruden ejeren. Der er mindre virksomheder med fx flere ingeniører ansat, som kunne få gavn af at anvende en hel anden type højtuddannet med helt andre kompetencer, fx en humanist eller en DJØF er. B. Akademikerkampagner AC har siden 2004 gennemført akademikerkampagner, når der har været behov for det. Kampagnerne har haft en dokumenteret effekt på jobskabelsen for akademikere i små og mellemstore virksomheder, ligesom det også er dokumenteret, at ansættelse af akademikere bidrager til øget produktivitet og vækst i disse virksomheder. Aktuelt har AC netop i gangsat en akademikerkampagnen, hvor man bl.a. i løbet af kommer i direkte dialog med ca små og mellemstore virksomheder om deres behov for højtuddannet arbejdskraft. Akademikerkampagnen er forankret i AC og finansieret via en bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. AC forestår bl.a. metodeudvikling, kursusaktivitet, netværksopbygning, organisering af udbudssiden samt iværksættelse af phonerkampagner, som skal identificere virksomheder uden forudgående kendskab til akademisk arbejdskraft, der kunne have interesse i at få besøg af en virksomhedskonsulent. Selve virksomhedsbesøgene gennemføres ved hjælp af et kludetæppe af aktører (jobcentre, a-kasser, andre aktører, erhvervscentre mv.), som frivilligt bidrager til Akademikerkampagnen uden beregning. Det er særdeles positivt, at mange gode kræfter hjælper til med at gennemføre virksomhedsbesøgene, men det er ikke tilstrækkeligt til at nå ud til alle virksomheder, som har behov for erfarne virksomhedskonsulenter, som kan give konkret sparring til virksomhederne vedrørende akademisk arbejdskraft. AC foreslår, at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. til kapacitetsopbygning af den virksomhedsopsøgende indsats

9 Puljen skal gå til betaling af uddannelse og løn (frikøb) af konsulenter, så Akademikerkampagnen ud over dem som af egne interesse deltager uden betaling -kan trækker på et fast korps af specialiserede virksomhedskonsulenter. Puljen videreføres efter 2013 og afstemmes efter det forventede behov i 2014 og frem. Side 3 af 3 C. Ny isbryderordning for SMV ere Med udgangspunkt i erfaringerne fra Isbryderordningen og Videnpilotordningen udvikles der et forsøgsprojekt, som kan tilgodese og afdække behovet for et sådant initiativ hos målgrupper, som i dag ikke kan komme i betragtning til Videnpilotordningen. Disse målgrupper er på udbudssiden primært personer med en MVUuddannelse og på virksomhedssiden: 1. Virksomheder med mindre end 2 ansatte, som er en meget stor gruppe og rummer mange nystartede virksomheder og næsten alle iværksættere 2. Virksomheder, som har mange større eller mindre opgaver, som med fordel kunne løses af en højtuddannet, men som ikke har kunnet beskrive en udviklingsopgave, som kan imødekommer kravene i Videnpilotordingen. AC foreslår at der afsættes 10. mio. kr. i til etablering og afprøvning af en ny isbryderordning Forsøgsprojektet foreslås administreret af samme myndighed, som i dag administrerer Videnpilotordningen for at sikre størst mulig synergieffekt og koordinering af markedsføringen af ordningerne.

10 Sekretariatet Hovedkrav til beskæftigelses-/ungeindsatsen Den 31. maj 2012 Dok.nr. rc/ka Grundlæggende præmis: Kontinuitet i indsatsen Der skal tages hensyn til kontinuitet og progression i den indsats, som gives til dimittenderne. Det nuværende system opleves kaotisk og uden rød tråd, da indsatsen er delt mellem jobcenter, A-kasse og anden aktør. Der er tale om et to og til tider tre-dobbelt - samtalesystem med svag videndeling instanserne imellem. Den ledige oplever ikke tilstrækkelig kontinuitet og flow i beskæftigelsesindsatsen. Et kaotisk beskæftigelsessystem skal ikke skiftes ud med et andet system, der opleves lige så kaotisk. I trepartsforhandlingerne drøftes muligheden for, at A-kasserne overtager indsatsen i de første 6 måneder for dagpengemodtagere. Derefter er der udsigt til, at de ledige overgår til de kommunale jobcentre. Hvis en sådan konstruktion bliver til virkelighed, skal det prioriteres, at de ledige oplever et sammenhængende forløb uanset aktør. Progressionen må ikke gå tabt i forbindelse med et myndighedsskifte. Derfor er det afgørende, at iværksatte tilbud og etablerede aftaler om kommende tilbud står ved magt også ved overgang til ny aktør i beskæftigelsesindsatsen, og at de ledige ikke oplever aktører med forskelle økonomiske logikker og tilgange til ledighedsindsatsen. Dette opnås der bedst sikkerhed for ved at løfte udgifterne til tilbud ud af A-kassernes og kommunernes økonomi. Hvad skal a-kasserne levere? A-kasserne skal sikre, at en individuelt tilrettelagt indsats bliver sat på skinner tidligt i ledighedsforløbet. Det skal ske via tidlig coaching og sparring med hver enkelt ledig. Screeningsværktøjer kan anvendes til at identificere behov for særlig intensiv indsats. A-kasserne skal samtidig være forpligtet til at have en tæt virksomhedsopsøgende indsats, så der sker en veludbygget afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft. Virksomhedskontakten er samtidig en forudsætning for kvalitet i tilbudsgivningen. Det skal sikres, at akasserne kan iværksætte tilbud, hvor der er belæg for, at det vil styrke den lediges vej i job. Fx formidle en videnpilot, finde et offentlig løntilskudsstilling med beskæftigelsesperspektiv, tilbyde et nødvendigt opkvalificerende kursus, facilitere jobrotation osv. A- kasserne skal have dispositionsret til statsligt fuldt finansierede tilbud mod til gengæld at have en intensiv dialog med ledige og virksomhederne.

11 Ret og pligt til første aktiveringstilbud skal harmoniseres, således at unge med videregående uddannelse har samme ret og pligt som ledige over 30 år. Der opnås ikke en veltilrettelagt indsats ved at opstille rigide krav om tidlig aktivering. Indsatsen bliver mere effektiv ved at sikre adgang til en bred redskabsvifte tidligt i forløbet sammenkoblet med resultatkrav om hurtigst muligt i job. Side 2 af 2 Krav til jobcentrene Det skal sikres, at jobcentrene tager over, hvor A-kasserne slap. Den ledige må ikke opleve, at man starter forfra, hvis man overgår fra A- kasse til jobcenter. Jobplaner, iværksatte tilbud og etablerede aftaler om kommende tilbud står ved magt også ved overgang til ny aktør i beskæftigelsesindsatsen. Jobcentrene kan selvfølge godt lægge nyt ovenpå den iværksatte indsats i de perioder, hvor der ikke ligger aftalte aktiviteter. Det forudsætter, at der etablereres en generel konsensus mellem A- kasser og jobcentre i forhold til, hvad der udgør en effektiv beskæftigelsesindsats. A-kasser og jobcentre skal bidrage med at udbrede de nye landsdækkende redskaber AC foreslår en række landsdækkende redskaber, som skal øge udbredelse af akademisk arbejdskraft blandt små og mellemstore virksomheder - se separat notat. Det er afgørende for disse redskabers succes, at A-kasser og jobcentre biddrager med at udbrede disse redskaber og aktivt deltager i Akademikerkampagnens aktiviteter.

12

13 Sekretariatet A. Forslag om ny iværksætterstøtte Den 7. juni 2012 Dok.nr. rc/kmr AC foreslår, at der etableres en særlig støtteordning for iværksættere i en afgrænset periode I Sverige, Norge, Finland og Tyskland eksisterer en iværksætterydelse, dvs. en minimums-indkomstdækning i en afgrænset periode til de, som vælger at starte egen virksomhed. I en tid, hvor antallet af nystartede virksomheder falder i Danmark, er der behov for at få udviklet et system, der kan understøtte de, som vælger at blive selvstændige. I 80 erne eksisterede der i dagpengesystemet en mulighed for at få dagpenge i en begrænset periode i.f.m. opbygning af en virksomhed. Denne ordning blev afviklet med den begrundelse, at den havde været genstand for misbrug. De negative erfaringer fra den gang skal ikke anvendes som argument for, at Danmark i dag går enegang uden støtteydelse til iværksættere. I stedet skal de erfaringer kvalificere en ny iværksætterordning med eksplicitte adgangskriterier. Iværksætterstøtten skal ikke tænkes ind i dagpengesystemet, men som ordning forankres i fx Erhvervs- og vækstministeriet, og kan være en ydelse af op til 2 års varighed. B. Justering af dagpengesystemet til iværksættere AC foreslår, at selvbeskæftigede som vi kender det fra efterlønsordningen ved svigtende omsætning kan foretage en driftsomlægning fra selvstændig hovedbeskæftigelse til selvstændig bibeskæftigelse og så modtage supplerende dagpenge hertil i en afgrænset periode at loven ændres, så både A-indkomst og B-indkomst tæller med, når man opgør beskæftigelsesgraden og dermed tabet i forbindelse med ledighed. En ny iværksætterstøtte bør suppleres med justeringer af dagpengesystemet. En række af de selvbeskæftigede vil over en årrække opleve perioder, hvor deres omsætning pludselig falder fx som følge af en international finanskrise. I dag er det sådan, at disse personer er nødt til helt at lukke deres virksomhed for at kunne få dagpenge, selv om de har betalt til ordningen og i øvrigt opfylder indtægtskravene.

14 Det, at man mister retten til supplerende dagpenge som selvstændig, opleves som en stor barriere for de arbejdstagere, der egentlig gerne vil skabe deres egne job, men i stedet takker nej til opgaver, fordi springet opleves som for usikkert. Side 2 af 2 For dem, der allerede har taget springet og er blevet selvstændige, opleves det som en stor barriere, at man skal lukke helt ned og melde sig fuldtidsledig for at have ret til dagpenge. Ofte er der tale om en midlertidig nedgang i omsætning, men er virksomheden først lukket, kan det blive vanskeligt at komme i gang igen. Ved årsskiftet blev den såkaldte kombinationsforsikring afskaffet. Det betyder, at A-kassesystemet kun kan se på enten lønmodtagerindkomst eller indkomst som selvstændig. Har man skabt sig et arbejdsliv med en deltidsansættelse kombineret med selvbeskæftigelse, vil systemet altså kun tælle den ene indkomst med. Dette er ude af trit med virkeligheden på det danske arbejdsmarked.

15 Sekretariatet Forslag om en "kreditforening" for iværksættere Den 7. juni 2012 Dok.nr. ks/ks AC foreslår, at der oprettes en statslig kreditforening, der kan bidrage med risikovillig kapital til iværksættere. Der er brug for bedre adgang til risikovillig kapital for de iværksættere, som ikke umiddelbart kan opnå lån hos bankerne. Den statslige kreditforening skal foretage sin egen vurdering af iværksætternes projekt, forretningsplan og rentabilitet uafhængigt at bankernes vurdering. Vurderingen skal foretages af et vurderingspanel med bl.a. serieiværksættere, andre erfarne iværksættere og revisorer. Kreditforeningen skal have mulighed for at understøtte nye virksomheder med særligt favorable lånevilkår i en periode. Finanskrisen har skærpet bankernes krav til virksomhedernes soliditet, og derfor har unødvendigt mange iværksættere svært ved at finansiere opstart og udvikling af deres virksomhed. De eksisterende ordninger for iværksættere (kom-i-gang-lån og vækstkaution) er fortsat baseret på bankernes parathed og vilje til at yde lånet. Først med bankens godkendelse opnås statsgaranti via Vækstfonden, og uden tilstrækkeligt sikkerhed ydes lånet ikke, uanset hvor lovende projekt og forretningsplan er. 1 1 Vækstfondens hjemmeside om kom-i-gang-lån og vækstkaution

16 Sekretariatet Forslag om et vækstprogram for gazellevirksomheder Den 7. juni 2012 Dok.nr. ks/ks AC foreslår, at der etableres et særligt vækstprogram for gazellevirksomheder i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Det nordiske vækstprogram skal tilbyde konkrete aktiviteter for de deltagende virksomheder med det formål at styrke deres vækstmuligheder på det globale marked. Der kan eksempelvis være tale om fælles virksomhedstrænings camps, coaching fra erfarne iværksættere og industriledere, udvikling af internationalt netværk og matchmaking med førende venture kapitalister. Der skal også være mulighed for, at det nordiske program tilbyder investeringer/tilskud til de deltagende virksomheder i forbindelse med specifikke aktiviteter eller milepæle. Gazellevirksomhederne bidrager forholdsmæssigt mere til økonomisk vækst og beskæftigelse end andre virksomheder. Et fælles vækstprogram i samarbejde med de øvrige nordiske lande kan styrke de nationale og regionale vækstprogrammer og bidrage både til konkrete danske virksomheders vækst og til en positiv udvikling i den danske iværksætterstruktur. 1 1 Jf. Nordic Entrepreneurship Monitor 2010 Dansk sammenfatning, Nordisk ministerråd/fora, 2010, s

17 Sekretariatet Forslag om styrkelse af videnpilotordningen Den 7. juni 2012 Dok.nr. rc/ AC foreslår, at der fra 2013 afsættes 75 mio. kr. årligt til videnpilotordningen - adgangskriterier justeres så flere akademiske kompetencer kan komme i spil på den enkelte virksomhed Videnpilotordningen er et effektivt redskab til at bekæmpe dimittendledighed jf. tidligere fremsendte AC-forslag. Men videnpilotordningen er i sin grundessens først og fremmest et vækst- og innovationsinitiativ, som stimulerer de små virksomheders ambitioner om øget produktivitet, profitabilitet etc. Der ydes støtte til at iværksætte konkrete udviklingsprojekter, som skal bringe virksomhederne videre i deres udvikling. Som ønskværdig sideeffekt er det også en løntilskudsordning, som stimulerer (netto)jobskabelse, både for akademikere og andre faggrupper tilmed uden nævneværdigt dødvægtstab/fortrængning. AC foreslår derfor, at markant styrket videnpilotordning bliver et hovedelement i en vækstpakke tilknyttet trepartsaftalen. Opskaleringen skal realiseres via en målrettet markedsføring, så mange flere SMV ere får kendskab til ordningen. Samtidig bør administrative begrænsninger, som løbende er blevet tilføjet ordningen for at få pengene til at strække længere, tilbagerulles. Endvidere bør kravet om, at virksomheden i forvejen højst må have to højtuddannede ansat foruden ejeren, justeres. Der er mindre virksomheder med fx flere ingeniører ansat, som kunne få gavn af at anvende en hel anden type højtuddannet med helt andre kompetencer, fx en humanist eller en DJØF er.

18

19 Sekretariatet Forslag om modernisering af Funktionærloven Den 4. juli 2012 Dok.nr. rc /jdj AC foreslår, at Funktionærloven moderniseres, så mobiliteten i arbejdsstyrken øges med henblik på at forbedre konkurrenceevnen i dansk økonomi. Mobiliteten på arbejdsmarkedet er en vigtigt komponent i et lands konkurrenceevne og således også en central vækstfaktor. Arbejdskraftens bevægelighed hænger nøje sammen med virksomhedernes muligheder for at tilpasse deres kapacitet og imødegå nye kompetencebehov. Jo færre barrierer for mobilitet desto større fleksibilitet i arbejdstyrken og dermed mere smidig allokering af ressourcerne derhen, hvor disse kan skabe størst værdi. To ud af tre lønmodtagere er i dag funktionærer, men den regulatoriske ramme for funktionærer i forbindelse med jobskifte er fra industrisamfundets tid. Når en funktionær skifter job i den private sektor, står personen uden beskyttelse mod fyring på et urimeligt grundlag i det første år af deres ansættelse. Funktionærlovens 2b indeholder hjemmel til, at domstolene kan tilkende en godtgørelse for urimelig afskedigelse, men først når funktionæren har været ansat i mindst 1 år. En funktionæransat påtager sig altså en betydelig risiko ved jobskifte, som kan afholde mange fra at søge nyt job. En forældet funktionærlov er i dag en hæmsko for den frivillige mobilitet i arbejdsstyrken og dermed også en bremse for vækst. Det er særligt problematisk, når Danmark har behov for at stimulere højtuddannede og andre funktionærgrupper til at søge ud i de små og mellemstore virksomheder. I international sammenligning halter vi bag efter Sverige og Norge, som har skabt væsentlige bedre vilkår for funktionærers mobilitet. Dertil kommer, at offentligt ansatte har sikkerhed mod fyring på urimeligt grundlag. Dels sikrer de forvaltningsretlige regler, at de offentlige myndigheder ikke må tillægge usaglige hensyn vægt, når der skal træffes en forvaltningsretlig afgørelse, herunder også ansættelse og afskedigelse. Desuden sikrer overenskomsterne på det offentlige område mod vilkårlig afskedigelse, da organisationen har mulighed for at få prøvet afskedigelsens rimelighed ved et afskedigelsesnævn/faglig voldgift, som kan underkende afskedigelsen eller tilkende en godtgørelse, når den ansatte har mindst 5 måneders anciennitet. Særligt beskyttelsen mod urimelig afskedigelse kombineret med et langt opsigelsesvarsel, kan være det, som i sidste ende får en offentligt ansat medarbejder til at forblive offentligt ansat. Dermed hæmmes mobiliteten mellem den offentlige og den private sektor.

20 Baggrundspapir Modernisering af Funktionærloven Side 2 af 5 Funktionærloven som blev vedtaget i 1938, er i dag helt utidssvarende på en række punkter, når der sammenlignes med det overenskomstdækkede arbejdsmarked, der for længst har overhalet minimumsvilkårene i funktionærloven selv for grupper af ikke-funktionærer. Mens flertallet af lønmodtagere tidligere var arbejdere, er situationen i dag, at 2 ud af 3 lønmodtagere er funktionærer. Den begrænsede overenskomstdækning skyldes bl.a. den danske virksomhedsstruktur, som er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder, hvor der typisk kun er ansat enkelte akademikere/funktionærer, som det derfor ikke er muligt opnå kollektiv overenskomst for. For en stor del af disse privatansatte, er det funktionærloven, som sætter rammerne for ansættelsesforholdet. Der er derfor en voksende gruppe af funktionærer i den private sektor, som har ringere ansættelsesvilkår i forhold til bl.a. løn under barsel samt værn mod urimelig afskedigelse for nyansatte, end hvad der gælder på de store overenskomstområder. De ringere vilkår i funktionærloven bliver særligt udstillet, når der skelnes til de generelle ansættelsesvilkår på det offentlige arbejdsmarked. Dette kan derfor virke mobilitetsdæmpende for arbejdsstyrken på tværs af den offentlige og private sektor. Da man i 1964 indførte bestemmelsen i Funktionærloven om godtgørelse for urimelig afskedigelse, blev dette fra lovgivningsmagtens side begrundet med, at man ønskede overensstemmelse med den udvikling, der havde fundet sted på de store overenskomstområder, hvor der var blevet indgået aftaler om værn mod usaglig afskedigelse. Tiden er derfor inde til, at funktionærloven atter bliver gjort tidssvarende. Akademikerorganisationerne har omkring medlemmer, som er ansat på det private arbejdsmarked. Heraf har AC-organisationerne indgået kollektive overenskomster der omfatter ca medlemmer. Det skønnes at vis af lønmodtagere er ansat som funktionærer uden kollektiv overenskomst. Samlet set er der over 1,2 mil. Funktionærer på det samlede danske arbejdsmarked. Karensbestemmelser i funktionærloven gør de nyansatte retsløse Det er alment kendt, at funktionærloven sikrer funktionærer mod vilkårlighed i forbindelse med afskedigelser. Funktionærlovens 2b fastsætter, at der skal betales en godtgørelse, såfremt en afskedigelse ikke er rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold. De færreste ved dog, at det er en betingelse, at funktionæren har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år. Dette har som konsekvens, at funktionærer i det første ansættelsesår kan afskediges på et usagligt grundlag, uden at der er hjemmel til at tilkende dem en godtgø-

21 relse efter funktionærloven ved domstolene. Nyansatte funktionærer er således i princippet retsløse i det første ansættelsesår. Side 3 af 5 Funktionærlovens 2, stk. 5 giver mulighed for, at der konkret kan aftales prøvetid for op til 3 måneder. Prøvetiden sammenholdt med det ofte langstrakte rekrutteringsforløb må være tilstrækkelig til, at en arbejdsgiver kan se en ny medarbejder an. Derfor forekommer det helt forældet, at det ikke kan udløse en godtgørelse, hvis funktionæren afskediges inden for det første år på et usagligt grundlag. Netop risikoen for at kunne blive afskediget på et usagligt grundlag kan virke hæmmende for mobiliteten på arbejdsmarkedet for den funktionær, der allerede har opnået en anciennitet, der sikrer et værn mod urimelig afskedigelse samt et længere opsigelsesvarsel. AC-organisationerne oplever jævnligt, at medlemmer bliver afskediget inden for det første ansættelsesår på et usagligt grundlag, som ville kunne udløse en godtgørelse, såfremt funktionæren havde været ansat i mere end et år. På det overenskomstdækkede arbejdsmarked er denne karensbetingelse helt afskaffet eller væsentligt nedbragt. Tilsvarende gælder der ikke nogen karensbestemmelser for at kunne få en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven. AC-organisationerne har op i mod 100 sager om året, hvor et medlem på det private område afskediges inden for det første år efter tiltrædelsen. I Sverige sikrer loven om ansættelsesbeskyttelse samtlige svenske lønmodtagere mod usaglige afskedigelser fra første ansættelsesdag. I Norge gælder beskyttelsen også fra første ansættelsesdag i kraft af Arbejdsmiljøloven. Forældede godtgørelsesniveauer ved urimelig afskedigelse Funktionærer med op til 10 års anciennitet kan maksimalt få tilkendt en godtgørelse på 3 måneders løn ved usaglig afskedigelse. Er den afskedigede under 30 år, vil godtgørelsen kun kunne fastsættes til højst 1 måneds løn. Godtgørelsesrammerne i funktionærloven for urimelig afskedigelse er forældede, når der sammenlignes med anden ansættelsesretlig beskyttelseslovgivning samt vores nabolande. I hverken ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven, er der fastsat et maksimum for godtgørelsesniveauet for overtrædelse af disse love. Dette er overladt til retspraksis. På det overenskomstdækkede arbejdsmarked er der for hovedparten aftalt godtgørelsesrammer på 52 ugers løn eller godtgørelse svarende til det dobbelte opsigelsesvarsel.

22 En forhøjelse af godtgørelsesrammerne i funktionærloven vil have en præventiv effekt i forhold til at foretage urimelige afskedigelser. Dette vil bidrage til en større mobilitet i arbejdsstyrken. I dag kan der for mange være en vis reservation i forhold til risiciene ved skift til et nyt job i den private sektor. Eksempelvis vil funktionærer fra den offentlige sektor i højere grad turde søge ny ansættelse i det private erhvervsliv uden væsentlig frygt for afskedigelse på et usagligt grundlag. Side 4 af 5 Det er kun når der er tale om afskedigelse på et usagligt grundlag, at det udløser en godtgørelse. Arbejdsgiverens afskedigelsesret på grund af forhold begrundet i virksomhedens drift eller den ansattes forhold er fortsat fri, og skal alene iagttage de almindelige varslingsregler. Dette er en vigtig del af den danske flexicurity-model, og det skal der ikke ændres på. I Sverige udgør godtgørelsesrammen for urimelig afskedigelse op til 32 måneders løn. I Norge er der intet maksimalt godtgørelsesniveau ved urimelig afskedigelse. Funktionærlovens barselsbestemmelser diskriminerer mellem mænd og kvinder Funktionærlovens 7, stk. 2 giver kvinder ret til halv løn under fravær på grund af barsel i op til 14 uger efter fødslen. Funktionærloven giver ingen ret til fravær med løn til mænd. På det overenskomstdækkede arbejdsmarked har man for længst indført barselsrettigheder med fuld løn til både kvinder og mænd til stor gavn for ligestillingen. Typisk er der i de kollektive overenskomster aftalt ret til fuld løn under graviditetsorlov, barselsorlov samt forældreorlov fra 26 til 52 uger til kvinder og fra 10 til 14 uger med fuld løn til mænd. Hertil kommer frihed med løn ved barns første sygedag samt særlige omsorgsdage. Det er et ligestillingsproblem, at funktionærloven ikke sikrer mænd barselsrettigheder med løn. Det påvirker unge kvinders muligheder for at opnå ansættelse på arbejdspladser, som ikke er omfattet af en overenskomst. Hensynet til virksomhedens udgifter til kvinder under barsel, gør det mere attraktivt at ansætte en mand. Og når manden ikke har barselsrettigheder med løn vil det føre til en fastholdelse af gamle kønsroller, hvor manden går på arbejde og kvinden bliver hjemme og passer børn. Dette er ikke fremmende for mobiliteten på arbejdsmarkedet. Derfor skal funktionærloven ændres, så der sikres barselsorlov med fuld løn til både mænd og kvinder. Også på en række andre punkter trænger funktionærloven til at blive gjort tidssvarende. Dette gælder bl.a. i forhold til 2a godtgørelse, uberettiget bortvisning, indførelse af krav om advarsel samt bevisbyrderegler og omplaceringspligt, 120-dages reglen, konkurrence- og kundeklausuler. AC indgår gerne i et arbejde med at revidere funktionærloven.

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger

Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger 3. september 2013 Bilag 3. MA har i dette notat samlet nogle konkrete lovgivningsmæssige uhensigtsmæssigheder i forhold til ledige, der ønsker at starte selvstændig virksomhed. Magistrenes A-kasse selvstændig

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Sekretariatet. Idéer til at fremme produktiviteten i Danmark

Sekretariatet. Idéer til at fremme produktiviteten i Danmark Sekretariatet Idéer til at fremme produktiviteten i Danmark På opfordring fra Produktivitetskommissionen giver AC i dette notat et perspektiv på produktivitetsudviklingen i hhv. den private og offentlige

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Sekretariatet. Finanslovsforslaget for 2013

Sekretariatet. Finanslovsforslaget for 2013 Sekretariatet Finanslovsforslaget for 2013 Regeringens finanslovsforslag for 2013 har en række hovedprioriteringer, der flugter godt med AC s dagsorden, idet der er stor fokus på uddannelse, beskæftigelse

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere