AC s indspil til trepartsforhandlingerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AC s indspil til trepartsforhandlingerne"

Transkript

1 AC s indspil til trepartsforhandlingerne Juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1.0 Bedre psykisk arbejdsmiljø 2.0 Forstærket dimittendindsats 3.0 Højere vækst 4.0 En tidssvarende funktionærlov

2 Forord Regeringen inviterede i maj 2012 arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger med henblik på at finde en langsigtet løsning, der kunne øge arbejdsudbuddet med personer samt styrke de offentlige finanser varigt med 4 mia. kr. Foruden sættemødet blev der afholdt ét temamøde i trepartskredsen, før forhandlingerne blev afbrudt. AC samler i dette kompendium de forslag og ideer, som AC indsendte i forbindelse med afholdelse af temamødet d. 4. juni Dagsordenen omhandlede: Øget arbejdstid, vækst og OPP, arbejdsmiljø og forebyggelse samt bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Selvom trepartsforhandlingerne efterfølgende blev aflyst, så er AC's forslag stadig lige relevante. Dimittendledigheden er fortsat historisk høj. Vækstprognoserne er stadig nedslående læsning. Stigningen i antallet af akademikerarbejdspladser, som belastes af dårligt psykisk arbejdsmiljø, er lige alarmerende, trepartsforhandlinger eller ej. AC vil aktivt bringe forslagene videre i relevante politiske fora i den kommende tid, så udfordringerne på det akademiske arbejdsmarked bliver adresseret. Erik Jylling Formand for AC 11. juni 2012

3

4 Sekretariatet Forslag om styrket indsats målrettet psykisk arbejdsmiljø Den 4. juni 2012 Dok.nr. 0. Principiel ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø a. Psykisk arbejdsmiljø skal prioriteres ligeværdigt med det fysiske arbejdsmiljø i Arbejdsmiljølovens formålsparagraf b. Der bør indgå krav om at skabe trivsel og godt arbejdsmiljø som metode til at modvirke fysisk og psykisk nedslidning på langt sigt c. Lovgivningen gennemgås systematisk for at konsekvensrette lovgivningen i overensstemmelse med hovedprincippet om ligestilling. 1. Metoder og kriterier vedr. psykisk arbejdsmiljø a. Ændring fra branchetilgang til arbejdspladstilgang, når der vurderes nedslidningsrisiko inden for det psykiske arbejdsmiljø b. Inddragelse af nye kriterier som relevante for at vurdere risikoen for psykisk nedslidning i tillæg til de eksisterende kriterier, der stammer fra den traditionelle tilgang til arbejdsmiljøet, men som ikke opfanger psykisk nedslidning eller jobgrupper spredt over mange brancher og evt. med få i hver virksomhed: i. Nye: Bl.a. personaleomsætning og trivselsmålinger ii. Eksisterende: Antal anmeldte skader, antal anerkendte skader, antal personer på førtidspension og niveauet for sygefraværet

5 c. Her kan overvejes et bredere udredningsarbejde, da det kan bidrage til en ensartet terminologi, som vil være et nødvendigt afsæt for udviklingen af en mere tidssvarende arbejdsmiljøpolitik, herunder med inddragelse af de indefra kommende belastningsfaktorer: Fx mobning, dårlig ledelse, lav social kapital mv. Der er den fornødne viden, men der mangler en systematisk stillingstagen og fastlæggelse af terminologien. Side 2 af 2 2. Ændring af grundlaget for Forebyggelsesfondens aktiviteter a. Midler ud over generelle midler til arbejdsmiljørådgivning skal fordeles ligeligt mellem indsats mod fysisk og psykisk arbejdsmiljø b. Fordelingen af midler inden for det psykiske arbejdsmiljøområde skal ske på baggrund af dokumentation af særlige udfordringer på arbejdspladsen, og ikke efter såkaldte nedslidningstruede brancher, jf. pkt. 1. Som en mellemløsning kan videnarbejdere blive identificeret som en jobgruppe med adgang til initiativerne c. Behov for en samlet afhandling af hele fonden, så den ikke stykkevis tappes for midler til fx seniorformål. 3. Psykisk arbejdsmiljø som obligatorisk element i lederuddannelser Da ledelsen er afgørende for indsatsen imod dårligt psykisk arbejdsmiljø, er det nødvendigt at styrke lederes kendskab til at forebygge og håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø med både viden og værktøjer. Derfor bør psykisk arbejdsmiljø indgå som obligatorisk modul i de lederuddannelser, der udbydes på grundlag af bekendtgørelser fra Uddannelsesministeriet, herunder længerevarende lederuddannelser på diplom- og masterniveau.

6

7 Sekretariatet AC forslag til initiativer, som styrker indsatsen mod dimittendledigheden Den 31. maj 2012 Dok.nr. Jm/av Ledigheden for nyuddannede akademikere har nu nået et historisk højdepunkt i april 2012, hvor mere end dimittender var uden job, samtidig med at antallet af langtidsledige dimittender var steget til (Se i den sammenhæng AC-notat af 30. maj 2012 om udviklingen i dimittendledigheden). Det vil sige at ca nyuddannede akademikere i øjeblikket venter på at få mulighed for at bruge de kompetencer, som de har erhvervet gennem deres uddannelse. Vi har ikke råd til at have dem siddende på bænken til konjunkturerne bliver bedre. Dels taber dem, der sidder på bænken kompetencer i ventetiden og dels er der flere, som udsætter afslutningen af studierne for at undgå at havne på bænken. Heldigvis findes der alternative løsninger nemlig at få hjulpet flere akademikere i beskæftigelse i den private sektor herunder især i de små og mellemstore virksomheder, som ønsker at vækste. Der findes allerede velafprøvede initiativer, som kan hjælpe med at få skabt flere akademikerjobs i små og mellemstore virksomheder nemlig Akademikerkampagner og Videnpilotordningen. A. Videnpilotordning Videnpilotordningen - forankret i Uddannelsesministeriet - har dokumenterede positive effekter på virksomhedernes bundlinje. Videnpilotordningen er et oplagt politisk virkemiddel til at stimulere produktiviteten i virksomhederne. Samtidig er Videnpilotordningen et meget væsentligt og helt uundværligt redskab i Akademikerkampagnens bestræbelser på at skabe nye jobs til akademikere i små- og mellemstore virksomheder. Videnpilotordningen har et betydeligt opskaleringsbehov. Videnpilotordningens udbredelse hæmmes af, at ordningen flere gange er løbet tør for penge ( 2 gange i løbet af 2011). Status i april i 2012 er, at knap totredjedele af de øremærkede midler(26 mio. kr.) allerede er anvendt for i år. Da vi i Akademikerkampagnen har opskaleret besøgsaktiviteterne voldsomt i maj-juni måned, hvor godt 80 konsulenter besøger SMV ere for at afdække deres behov for akademisk arbejdskraft, er det forventningen at efterspørgslen efter Videnpilotordningen stiger så meget, at puljen i løbet af meget kort tid er tømt. AC foreslår, at Videnpilotordningen gøres permanentfor perioden og at der afsættes 50 mio. kr. ekstra til puljen i 2012

8 samt et beløb på FFL 2013 i samme størrelsesorden, således, at der i 2013 er afsat ca. 75 mio. kr. til ordningen Side 2 af 3 Opskaleringen skal realiseres via en målrettet markedsføring, så mange flere SMV ere får kendskab til ordningen og støtte til at anvende den. Akademikerkampagnen står for markedsføringen, som bl.a. gennemføres gennem yderligere virksomhedsbesøg i efteråret 2012 og virksomhedsbesøg i Samtidig bør administrative begrænsninger, som løbende er blevet tilføjet ordningen for at få pengene til at strække længere, tilbagerulles. Endvidere skal man overveje at ændre kravet om, at virksomheden i forvejen højst må have to højtuddannede ansat foruden ejeren. Der er mindre virksomheder med fx flere ingeniører ansat, som kunne få gavn af at anvende en hel anden type højtuddannet med helt andre kompetencer, fx en humanist eller en DJØF er. B. Akademikerkampagner AC har siden 2004 gennemført akademikerkampagner, når der har været behov for det. Kampagnerne har haft en dokumenteret effekt på jobskabelsen for akademikere i små og mellemstore virksomheder, ligesom det også er dokumenteret, at ansættelse af akademikere bidrager til øget produktivitet og vækst i disse virksomheder. Aktuelt har AC netop i gangsat en akademikerkampagnen, hvor man bl.a. i løbet af kommer i direkte dialog med ca små og mellemstore virksomheder om deres behov for højtuddannet arbejdskraft. Akademikerkampagnen er forankret i AC og finansieret via en bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. AC forestår bl.a. metodeudvikling, kursusaktivitet, netværksopbygning, organisering af udbudssiden samt iværksættelse af phonerkampagner, som skal identificere virksomheder uden forudgående kendskab til akademisk arbejdskraft, der kunne have interesse i at få besøg af en virksomhedskonsulent. Selve virksomhedsbesøgene gennemføres ved hjælp af et kludetæppe af aktører (jobcentre, a-kasser, andre aktører, erhvervscentre mv.), som frivilligt bidrager til Akademikerkampagnen uden beregning. Det er særdeles positivt, at mange gode kræfter hjælper til med at gennemføre virksomhedsbesøgene, men det er ikke tilstrækkeligt til at nå ud til alle virksomheder, som har behov for erfarne virksomhedskonsulenter, som kan give konkret sparring til virksomhederne vedrørende akademisk arbejdskraft. AC foreslår, at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. til kapacitetsopbygning af den virksomhedsopsøgende indsats

9 Puljen skal gå til betaling af uddannelse og løn (frikøb) af konsulenter, så Akademikerkampagnen ud over dem som af egne interesse deltager uden betaling -kan trækker på et fast korps af specialiserede virksomhedskonsulenter. Puljen videreføres efter 2013 og afstemmes efter det forventede behov i 2014 og frem. Side 3 af 3 C. Ny isbryderordning for SMV ere Med udgangspunkt i erfaringerne fra Isbryderordningen og Videnpilotordningen udvikles der et forsøgsprojekt, som kan tilgodese og afdække behovet for et sådant initiativ hos målgrupper, som i dag ikke kan komme i betragtning til Videnpilotordningen. Disse målgrupper er på udbudssiden primært personer med en MVUuddannelse og på virksomhedssiden: 1. Virksomheder med mindre end 2 ansatte, som er en meget stor gruppe og rummer mange nystartede virksomheder og næsten alle iværksættere 2. Virksomheder, som har mange større eller mindre opgaver, som med fordel kunne løses af en højtuddannet, men som ikke har kunnet beskrive en udviklingsopgave, som kan imødekommer kravene i Videnpilotordingen. AC foreslår at der afsættes 10. mio. kr. i til etablering og afprøvning af en ny isbryderordning Forsøgsprojektet foreslås administreret af samme myndighed, som i dag administrerer Videnpilotordningen for at sikre størst mulig synergieffekt og koordinering af markedsføringen af ordningerne.

10 Sekretariatet Hovedkrav til beskæftigelses-/ungeindsatsen Den 31. maj 2012 Dok.nr. rc/ka Grundlæggende præmis: Kontinuitet i indsatsen Der skal tages hensyn til kontinuitet og progression i den indsats, som gives til dimittenderne. Det nuværende system opleves kaotisk og uden rød tråd, da indsatsen er delt mellem jobcenter, A-kasse og anden aktør. Der er tale om et to og til tider tre-dobbelt - samtalesystem med svag videndeling instanserne imellem. Den ledige oplever ikke tilstrækkelig kontinuitet og flow i beskæftigelsesindsatsen. Et kaotisk beskæftigelsessystem skal ikke skiftes ud med et andet system, der opleves lige så kaotisk. I trepartsforhandlingerne drøftes muligheden for, at A-kasserne overtager indsatsen i de første 6 måneder for dagpengemodtagere. Derefter er der udsigt til, at de ledige overgår til de kommunale jobcentre. Hvis en sådan konstruktion bliver til virkelighed, skal det prioriteres, at de ledige oplever et sammenhængende forløb uanset aktør. Progressionen må ikke gå tabt i forbindelse med et myndighedsskifte. Derfor er det afgørende, at iværksatte tilbud og etablerede aftaler om kommende tilbud står ved magt også ved overgang til ny aktør i beskæftigelsesindsatsen, og at de ledige ikke oplever aktører med forskelle økonomiske logikker og tilgange til ledighedsindsatsen. Dette opnås der bedst sikkerhed for ved at løfte udgifterne til tilbud ud af A-kassernes og kommunernes økonomi. Hvad skal a-kasserne levere? A-kasserne skal sikre, at en individuelt tilrettelagt indsats bliver sat på skinner tidligt i ledighedsforløbet. Det skal ske via tidlig coaching og sparring med hver enkelt ledig. Screeningsværktøjer kan anvendes til at identificere behov for særlig intensiv indsats. A-kasserne skal samtidig være forpligtet til at have en tæt virksomhedsopsøgende indsats, så der sker en veludbygget afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft. Virksomhedskontakten er samtidig en forudsætning for kvalitet i tilbudsgivningen. Det skal sikres, at akasserne kan iværksætte tilbud, hvor der er belæg for, at det vil styrke den lediges vej i job. Fx formidle en videnpilot, finde et offentlig løntilskudsstilling med beskæftigelsesperspektiv, tilbyde et nødvendigt opkvalificerende kursus, facilitere jobrotation osv. A- kasserne skal have dispositionsret til statsligt fuldt finansierede tilbud mod til gengæld at have en intensiv dialog med ledige og virksomhederne.

11 Ret og pligt til første aktiveringstilbud skal harmoniseres, således at unge med videregående uddannelse har samme ret og pligt som ledige over 30 år. Der opnås ikke en veltilrettelagt indsats ved at opstille rigide krav om tidlig aktivering. Indsatsen bliver mere effektiv ved at sikre adgang til en bred redskabsvifte tidligt i forløbet sammenkoblet med resultatkrav om hurtigst muligt i job. Side 2 af 2 Krav til jobcentrene Det skal sikres, at jobcentrene tager over, hvor A-kasserne slap. Den ledige må ikke opleve, at man starter forfra, hvis man overgår fra A- kasse til jobcenter. Jobplaner, iværksatte tilbud og etablerede aftaler om kommende tilbud står ved magt også ved overgang til ny aktør i beskæftigelsesindsatsen. Jobcentrene kan selvfølge godt lægge nyt ovenpå den iværksatte indsats i de perioder, hvor der ikke ligger aftalte aktiviteter. Det forudsætter, at der etablereres en generel konsensus mellem A- kasser og jobcentre i forhold til, hvad der udgør en effektiv beskæftigelsesindsats. A-kasser og jobcentre skal bidrage med at udbrede de nye landsdækkende redskaber AC foreslår en række landsdækkende redskaber, som skal øge udbredelse af akademisk arbejdskraft blandt små og mellemstore virksomheder - se separat notat. Det er afgørende for disse redskabers succes, at A-kasser og jobcentre biddrager med at udbrede disse redskaber og aktivt deltager i Akademikerkampagnens aktiviteter.

12

13 Sekretariatet A. Forslag om ny iværksætterstøtte Den 7. juni 2012 Dok.nr. rc/kmr AC foreslår, at der etableres en særlig støtteordning for iværksættere i en afgrænset periode I Sverige, Norge, Finland og Tyskland eksisterer en iværksætterydelse, dvs. en minimums-indkomstdækning i en afgrænset periode til de, som vælger at starte egen virksomhed. I en tid, hvor antallet af nystartede virksomheder falder i Danmark, er der behov for at få udviklet et system, der kan understøtte de, som vælger at blive selvstændige. I 80 erne eksisterede der i dagpengesystemet en mulighed for at få dagpenge i en begrænset periode i.f.m. opbygning af en virksomhed. Denne ordning blev afviklet med den begrundelse, at den havde været genstand for misbrug. De negative erfaringer fra den gang skal ikke anvendes som argument for, at Danmark i dag går enegang uden støtteydelse til iværksættere. I stedet skal de erfaringer kvalificere en ny iværksætterordning med eksplicitte adgangskriterier. Iværksætterstøtten skal ikke tænkes ind i dagpengesystemet, men som ordning forankres i fx Erhvervs- og vækstministeriet, og kan være en ydelse af op til 2 års varighed. B. Justering af dagpengesystemet til iværksættere AC foreslår, at selvbeskæftigede som vi kender det fra efterlønsordningen ved svigtende omsætning kan foretage en driftsomlægning fra selvstændig hovedbeskæftigelse til selvstændig bibeskæftigelse og så modtage supplerende dagpenge hertil i en afgrænset periode at loven ændres, så både A-indkomst og B-indkomst tæller med, når man opgør beskæftigelsesgraden og dermed tabet i forbindelse med ledighed. En ny iværksætterstøtte bør suppleres med justeringer af dagpengesystemet. En række af de selvbeskæftigede vil over en årrække opleve perioder, hvor deres omsætning pludselig falder fx som følge af en international finanskrise. I dag er det sådan, at disse personer er nødt til helt at lukke deres virksomhed for at kunne få dagpenge, selv om de har betalt til ordningen og i øvrigt opfylder indtægtskravene.

14 Det, at man mister retten til supplerende dagpenge som selvstændig, opleves som en stor barriere for de arbejdstagere, der egentlig gerne vil skabe deres egne job, men i stedet takker nej til opgaver, fordi springet opleves som for usikkert. Side 2 af 2 For dem, der allerede har taget springet og er blevet selvstændige, opleves det som en stor barriere, at man skal lukke helt ned og melde sig fuldtidsledig for at have ret til dagpenge. Ofte er der tale om en midlertidig nedgang i omsætning, men er virksomheden først lukket, kan det blive vanskeligt at komme i gang igen. Ved årsskiftet blev den såkaldte kombinationsforsikring afskaffet. Det betyder, at A-kassesystemet kun kan se på enten lønmodtagerindkomst eller indkomst som selvstændig. Har man skabt sig et arbejdsliv med en deltidsansættelse kombineret med selvbeskæftigelse, vil systemet altså kun tælle den ene indkomst med. Dette er ude af trit med virkeligheden på det danske arbejdsmarked.

15 Sekretariatet Forslag om en "kreditforening" for iværksættere Den 7. juni 2012 Dok.nr. ks/ks AC foreslår, at der oprettes en statslig kreditforening, der kan bidrage med risikovillig kapital til iværksættere. Der er brug for bedre adgang til risikovillig kapital for de iværksættere, som ikke umiddelbart kan opnå lån hos bankerne. Den statslige kreditforening skal foretage sin egen vurdering af iværksætternes projekt, forretningsplan og rentabilitet uafhængigt at bankernes vurdering. Vurderingen skal foretages af et vurderingspanel med bl.a. serieiværksættere, andre erfarne iværksættere og revisorer. Kreditforeningen skal have mulighed for at understøtte nye virksomheder med særligt favorable lånevilkår i en periode. Finanskrisen har skærpet bankernes krav til virksomhedernes soliditet, og derfor har unødvendigt mange iværksættere svært ved at finansiere opstart og udvikling af deres virksomhed. De eksisterende ordninger for iværksættere (kom-i-gang-lån og vækstkaution) er fortsat baseret på bankernes parathed og vilje til at yde lånet. Først med bankens godkendelse opnås statsgaranti via Vækstfonden, og uden tilstrækkeligt sikkerhed ydes lånet ikke, uanset hvor lovende projekt og forretningsplan er. 1 1 Vækstfondens hjemmeside om kom-i-gang-lån og vækstkaution

16 Sekretariatet Forslag om et vækstprogram for gazellevirksomheder Den 7. juni 2012 Dok.nr. ks/ks AC foreslår, at der etableres et særligt vækstprogram for gazellevirksomheder i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Det nordiske vækstprogram skal tilbyde konkrete aktiviteter for de deltagende virksomheder med det formål at styrke deres vækstmuligheder på det globale marked. Der kan eksempelvis være tale om fælles virksomhedstrænings camps, coaching fra erfarne iværksættere og industriledere, udvikling af internationalt netværk og matchmaking med førende venture kapitalister. Der skal også være mulighed for, at det nordiske program tilbyder investeringer/tilskud til de deltagende virksomheder i forbindelse med specifikke aktiviteter eller milepæle. Gazellevirksomhederne bidrager forholdsmæssigt mere til økonomisk vækst og beskæftigelse end andre virksomheder. Et fælles vækstprogram i samarbejde med de øvrige nordiske lande kan styrke de nationale og regionale vækstprogrammer og bidrage både til konkrete danske virksomheders vækst og til en positiv udvikling i den danske iværksætterstruktur. 1 1 Jf. Nordic Entrepreneurship Monitor 2010 Dansk sammenfatning, Nordisk ministerråd/fora, 2010, s

17 Sekretariatet Forslag om styrkelse af videnpilotordningen Den 7. juni 2012 Dok.nr. rc/ AC foreslår, at der fra 2013 afsættes 75 mio. kr. årligt til videnpilotordningen - adgangskriterier justeres så flere akademiske kompetencer kan komme i spil på den enkelte virksomhed Videnpilotordningen er et effektivt redskab til at bekæmpe dimittendledighed jf. tidligere fremsendte AC-forslag. Men videnpilotordningen er i sin grundessens først og fremmest et vækst- og innovationsinitiativ, som stimulerer de små virksomheders ambitioner om øget produktivitet, profitabilitet etc. Der ydes støtte til at iværksætte konkrete udviklingsprojekter, som skal bringe virksomhederne videre i deres udvikling. Som ønskværdig sideeffekt er det også en løntilskudsordning, som stimulerer (netto)jobskabelse, både for akademikere og andre faggrupper tilmed uden nævneværdigt dødvægtstab/fortrængning. AC foreslår derfor, at markant styrket videnpilotordning bliver et hovedelement i en vækstpakke tilknyttet trepartsaftalen. Opskaleringen skal realiseres via en målrettet markedsføring, så mange flere SMV ere får kendskab til ordningen. Samtidig bør administrative begrænsninger, som løbende er blevet tilføjet ordningen for at få pengene til at strække længere, tilbagerulles. Endvidere bør kravet om, at virksomheden i forvejen højst må have to højtuddannede ansat foruden ejeren, justeres. Der er mindre virksomheder med fx flere ingeniører ansat, som kunne få gavn af at anvende en hel anden type højtuddannet med helt andre kompetencer, fx en humanist eller en DJØF er.

18

19 Sekretariatet Forslag om modernisering af Funktionærloven Den 4. juli 2012 Dok.nr. rc /jdj AC foreslår, at Funktionærloven moderniseres, så mobiliteten i arbejdsstyrken øges med henblik på at forbedre konkurrenceevnen i dansk økonomi. Mobiliteten på arbejdsmarkedet er en vigtigt komponent i et lands konkurrenceevne og således også en central vækstfaktor. Arbejdskraftens bevægelighed hænger nøje sammen med virksomhedernes muligheder for at tilpasse deres kapacitet og imødegå nye kompetencebehov. Jo færre barrierer for mobilitet desto større fleksibilitet i arbejdstyrken og dermed mere smidig allokering af ressourcerne derhen, hvor disse kan skabe størst værdi. To ud af tre lønmodtagere er i dag funktionærer, men den regulatoriske ramme for funktionærer i forbindelse med jobskifte er fra industrisamfundets tid. Når en funktionær skifter job i den private sektor, står personen uden beskyttelse mod fyring på et urimeligt grundlag i det første år af deres ansættelse. Funktionærlovens 2b indeholder hjemmel til, at domstolene kan tilkende en godtgørelse for urimelig afskedigelse, men først når funktionæren har været ansat i mindst 1 år. En funktionæransat påtager sig altså en betydelig risiko ved jobskifte, som kan afholde mange fra at søge nyt job. En forældet funktionærlov er i dag en hæmsko for den frivillige mobilitet i arbejdsstyrken og dermed også en bremse for vækst. Det er særligt problematisk, når Danmark har behov for at stimulere højtuddannede og andre funktionærgrupper til at søge ud i de små og mellemstore virksomheder. I international sammenligning halter vi bag efter Sverige og Norge, som har skabt væsentlige bedre vilkår for funktionærers mobilitet. Dertil kommer, at offentligt ansatte har sikkerhed mod fyring på urimeligt grundlag. Dels sikrer de forvaltningsretlige regler, at de offentlige myndigheder ikke må tillægge usaglige hensyn vægt, når der skal træffes en forvaltningsretlig afgørelse, herunder også ansættelse og afskedigelse. Desuden sikrer overenskomsterne på det offentlige område mod vilkårlig afskedigelse, da organisationen har mulighed for at få prøvet afskedigelsens rimelighed ved et afskedigelsesnævn/faglig voldgift, som kan underkende afskedigelsen eller tilkende en godtgørelse, når den ansatte har mindst 5 måneders anciennitet. Særligt beskyttelsen mod urimelig afskedigelse kombineret med et langt opsigelsesvarsel, kan være det, som i sidste ende får en offentligt ansat medarbejder til at forblive offentligt ansat. Dermed hæmmes mobiliteten mellem den offentlige og den private sektor.

20 Baggrundspapir Modernisering af Funktionærloven Side 2 af 5 Funktionærloven som blev vedtaget i 1938, er i dag helt utidssvarende på en række punkter, når der sammenlignes med det overenskomstdækkede arbejdsmarked, der for længst har overhalet minimumsvilkårene i funktionærloven selv for grupper af ikke-funktionærer. Mens flertallet af lønmodtagere tidligere var arbejdere, er situationen i dag, at 2 ud af 3 lønmodtagere er funktionærer. Den begrænsede overenskomstdækning skyldes bl.a. den danske virksomhedsstruktur, som er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder, hvor der typisk kun er ansat enkelte akademikere/funktionærer, som det derfor ikke er muligt opnå kollektiv overenskomst for. For en stor del af disse privatansatte, er det funktionærloven, som sætter rammerne for ansættelsesforholdet. Der er derfor en voksende gruppe af funktionærer i den private sektor, som har ringere ansættelsesvilkår i forhold til bl.a. løn under barsel samt værn mod urimelig afskedigelse for nyansatte, end hvad der gælder på de store overenskomstområder. De ringere vilkår i funktionærloven bliver særligt udstillet, når der skelnes til de generelle ansættelsesvilkår på det offentlige arbejdsmarked. Dette kan derfor virke mobilitetsdæmpende for arbejdsstyrken på tværs af den offentlige og private sektor. Da man i 1964 indførte bestemmelsen i Funktionærloven om godtgørelse for urimelig afskedigelse, blev dette fra lovgivningsmagtens side begrundet med, at man ønskede overensstemmelse med den udvikling, der havde fundet sted på de store overenskomstområder, hvor der var blevet indgået aftaler om værn mod usaglig afskedigelse. Tiden er derfor inde til, at funktionærloven atter bliver gjort tidssvarende. Akademikerorganisationerne har omkring medlemmer, som er ansat på det private arbejdsmarked. Heraf har AC-organisationerne indgået kollektive overenskomster der omfatter ca medlemmer. Det skønnes at vis af lønmodtagere er ansat som funktionærer uden kollektiv overenskomst. Samlet set er der over 1,2 mil. Funktionærer på det samlede danske arbejdsmarked. Karensbestemmelser i funktionærloven gør de nyansatte retsløse Det er alment kendt, at funktionærloven sikrer funktionærer mod vilkårlighed i forbindelse med afskedigelser. Funktionærlovens 2b fastsætter, at der skal betales en godtgørelse, såfremt en afskedigelse ikke er rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold. De færreste ved dog, at det er en betingelse, at funktionæren har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år. Dette har som konsekvens, at funktionærer i det første ansættelsesår kan afskediges på et usagligt grundlag, uden at der er hjemmel til at tilkende dem en godtgø-

21 relse efter funktionærloven ved domstolene. Nyansatte funktionærer er således i princippet retsløse i det første ansættelsesår. Side 3 af 5 Funktionærlovens 2, stk. 5 giver mulighed for, at der konkret kan aftales prøvetid for op til 3 måneder. Prøvetiden sammenholdt med det ofte langstrakte rekrutteringsforløb må være tilstrækkelig til, at en arbejdsgiver kan se en ny medarbejder an. Derfor forekommer det helt forældet, at det ikke kan udløse en godtgørelse, hvis funktionæren afskediges inden for det første år på et usagligt grundlag. Netop risikoen for at kunne blive afskediget på et usagligt grundlag kan virke hæmmende for mobiliteten på arbejdsmarkedet for den funktionær, der allerede har opnået en anciennitet, der sikrer et værn mod urimelig afskedigelse samt et længere opsigelsesvarsel. AC-organisationerne oplever jævnligt, at medlemmer bliver afskediget inden for det første ansættelsesår på et usagligt grundlag, som ville kunne udløse en godtgørelse, såfremt funktionæren havde været ansat i mere end et år. På det overenskomstdækkede arbejdsmarked er denne karensbetingelse helt afskaffet eller væsentligt nedbragt. Tilsvarende gælder der ikke nogen karensbestemmelser for at kunne få en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven. AC-organisationerne har op i mod 100 sager om året, hvor et medlem på det private område afskediges inden for det første år efter tiltrædelsen. I Sverige sikrer loven om ansættelsesbeskyttelse samtlige svenske lønmodtagere mod usaglige afskedigelser fra første ansættelsesdag. I Norge gælder beskyttelsen også fra første ansættelsesdag i kraft af Arbejdsmiljøloven. Forældede godtgørelsesniveauer ved urimelig afskedigelse Funktionærer med op til 10 års anciennitet kan maksimalt få tilkendt en godtgørelse på 3 måneders løn ved usaglig afskedigelse. Er den afskedigede under 30 år, vil godtgørelsen kun kunne fastsættes til højst 1 måneds løn. Godtgørelsesrammerne i funktionærloven for urimelig afskedigelse er forældede, når der sammenlignes med anden ansættelsesretlig beskyttelseslovgivning samt vores nabolande. I hverken ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven, er der fastsat et maksimum for godtgørelsesniveauet for overtrædelse af disse love. Dette er overladt til retspraksis. På det overenskomstdækkede arbejdsmarked er der for hovedparten aftalt godtgørelsesrammer på 52 ugers løn eller godtgørelse svarende til det dobbelte opsigelsesvarsel.

22 En forhøjelse af godtgørelsesrammerne i funktionærloven vil have en præventiv effekt i forhold til at foretage urimelige afskedigelser. Dette vil bidrage til en større mobilitet i arbejdsstyrken. I dag kan der for mange være en vis reservation i forhold til risiciene ved skift til et nyt job i den private sektor. Eksempelvis vil funktionærer fra den offentlige sektor i højere grad turde søge ny ansættelse i det private erhvervsliv uden væsentlig frygt for afskedigelse på et usagligt grundlag. Side 4 af 5 Det er kun når der er tale om afskedigelse på et usagligt grundlag, at det udløser en godtgørelse. Arbejdsgiverens afskedigelsesret på grund af forhold begrundet i virksomhedens drift eller den ansattes forhold er fortsat fri, og skal alene iagttage de almindelige varslingsregler. Dette er en vigtig del af den danske flexicurity-model, og det skal der ikke ændres på. I Sverige udgør godtgørelsesrammen for urimelig afskedigelse op til 32 måneders løn. I Norge er der intet maksimalt godtgørelsesniveau ved urimelig afskedigelse. Funktionærlovens barselsbestemmelser diskriminerer mellem mænd og kvinder Funktionærlovens 7, stk. 2 giver kvinder ret til halv løn under fravær på grund af barsel i op til 14 uger efter fødslen. Funktionærloven giver ingen ret til fravær med løn til mænd. På det overenskomstdækkede arbejdsmarked har man for længst indført barselsrettigheder med fuld løn til både kvinder og mænd til stor gavn for ligestillingen. Typisk er der i de kollektive overenskomster aftalt ret til fuld løn under graviditetsorlov, barselsorlov samt forældreorlov fra 26 til 52 uger til kvinder og fra 10 til 14 uger med fuld løn til mænd. Hertil kommer frihed med løn ved barns første sygedag samt særlige omsorgsdage. Det er et ligestillingsproblem, at funktionærloven ikke sikrer mænd barselsrettigheder med løn. Det påvirker unge kvinders muligheder for at opnå ansættelse på arbejdspladser, som ikke er omfattet af en overenskomst. Hensynet til virksomhedens udgifter til kvinder under barsel, gør det mere attraktivt at ansætte en mand. Og når manden ikke har barselsrettigheder med løn vil det føre til en fastholdelse af gamle kønsroller, hvor manden går på arbejde og kvinden bliver hjemme og passer børn. Dette er ikke fremmende for mobiliteten på arbejdsmarkedet. Derfor skal funktionærloven ændres, så der sikres barselsorlov med fuld løn til både mænd og kvinder. Også på en række andre punkter trænger funktionærloven til at blive gjort tidssvarende. Dette gælder bl.a. i forhold til 2a godtgørelse, uberettiget bortvisning, indførelse af krav om advarsel samt bevisbyrderegler og omplaceringspligt, 120-dages reglen, konkurrence- og kundeklausuler. AC indgår gerne i et arbejde med at revidere funktionærloven.

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2017

Akademikernes forslag til finansloven for 2017 Akademikernes forslag til finansloven for 2017 Danmark er et rigt og velfungerende land med en stærk konkurrenceevne, men vi er udfordret på vækst og produktivitet, der ligger lavere end de lande, vi normalt

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Den nordiske velfærdsmodel

Den nordiske velfærdsmodel Den nordiske velfærdsmodel Danmark 2012 - Ulrik Petersen 1 Den nordiske velfærdsmodel er skattefinansieret er universel for alle i Danmark siden 2007 i sin helhed kommunal, bortset fra sygehusene 2 Velfærdsmodellen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 146 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X 26. november 2010 J.nr.

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere