DECEMBER orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2008. orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen"

Transkript

1 DECEMBER 2008 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen orientering fra formanden Kære medlemmer i murersektionen, 2008 er ved at nærme sig sin afslutning. Det har været et meget turbulent år. Aldrig har vi oplevet så megen uro på det finansielle marked med drastiske aktiefald, der satte hele boligmarkedet i stå. Investorer og bygherrer har svært ved at få finansieret deres projekter, hvilket har betydet et væsentligt fald i bygge- og anlægsaktiviteten. Sektionens medlemmer har altid været gode til hurtig omstilling af deres aktiviteter, og noget tyder på flere renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i fremtiden, hvis ellers statslige og offentlige bygherrer får bygge- og anlægsstoppet ophævet og sat gang i de mange opgaver, som venter. Der er ingen tvivl om, at der fra Dansk Byggeri presses på, for at få dét iværksat. Murersektionen har i år haft mange opgaver ang. bedre ergonomiske forhold for murere og murerarbejdsmænd. Vi har nu fundet en løsning på opstilling af stillads, når murhøjden er over 2,5 m (2,80 m inkl. sokkel). Stilladset hæves for hver 1 m, så mureren kun murer fra knæ- til skulderhøjde og undgår stillinger med last derudover. Af hensyn til de nye stilladsløft er der nu 80 sten på pallerne i stedet for 112 sten. Efter aftale med producenterne, kan der fra 2009 leveres sten på små paller med 80 sten. Et par af vores medlemmer har fået straks-påbud fra Arbejds tilsynet for brug af de 30 kg tunge trætraller og fået besked på at finde en anden løsning. Sammen med 3F bad Murersektionen Arbejdstilsynet om en frist til 2014 for udskiftning af træ- til alu-traller. Arbejdstilsynet havde en vis forståelse for problemet, som er en stor økonomisk investering for mange medlemmer, og gik med til en frist til januar Vær opmærksom på det cirkulære som Dansk Byggeri har udsendt af Der har været en del møder med 3F med prissætning af murerarbejdsmandsarbejdet ved 1 m løft og oppasnings - arbejde ved brug af stenpaller med henholdsvis 112 og 80 sten. Der er nu opnået enighed om, at 1 m løft medfører en stig ning til priskuranten på 17% og oppasning 24%. Sam let set stiger murerarbejdsmandsarbejde ca 21% stensprisen stiger ca. 7% under forudsætning af at det udføres af to svende og en murerarbejdsmand. Priserne gælder resten af overenskomstperioden. Murerarbejdsmandsuddannelse er nu en realitet, 3F og Dansk Byggeri har underskrevet en aftale om uddannelsen, der varer 13 uger, som jeg vil opfordre medlemmerne til at gøre brug af. MURO udgiver nu TEGL 38 om udfaldskrav til blankt murværk, ligesom MURO også arbejder på at udfærdige TEGL 37, som omhandler udførel se og ikke mindst beskyttelse af murværk under opførelsen. Selvom byggeriet har fået vanskeligere vilkår, er det fortsat vigtigt med et højt tiltag af lærlinge, så vi ikke mangler arbejdskraft, når udviklingen igen vender. Derfor vil jeg opfordre til at I tager en lærling og til mange af de nye medlemmer og nyetablerede murer mest re, som måske ikke har en lærling: Få en godkendelse hos det lokale uddannelsesudvalg og ta en lærling. Mange rigtig gode og dygtige unge mennesker vil gerne have en håndværksuddannelse. Arbejdstilsynet har strammet regler og hævet bøder for dårligt arbejdsmiljø. Sørg for et godt arbejdsmiljø i virksomheden, sæt fokus på det det er med til at få bed re medarbejdere og større effektivitet. Dansk Byggeri har udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik, som er et godt redskab for et bedre arbejdsmiljø. Murersektionen vil hele tiden udvikle sig og være fremad - rettet og se nye muligheder for faget. Det er vigtigt, at sektionen er med til at udvikle kurser til medlemmerne og deres medarbejdere og at være i tæt dialog med er - hvervsskoler, så kvaliteten af vores lærlinge bliver så høj som muligt. Murersektionen vil i et tæt samarbejde med Det Faglige Fællesudvalg sørge for, at de lokale uddannelsesudvalg er godt rustet til at kunne varetage deres opgaver på erhvervsskolerne. Jeg vil hermed ønske jer alle og jeres familie en rigtig god jul og et godt nytår. Hans-Ulrik Jensen.

2 Få 50 kr. for dine trætraller Indtil 31. marts 2009 reklamerer HAKI med, at de giver 50,- kr. for gamle trætraller ved køb af nye af aluminium. Som bekendt medfører brancheaftalen mellem Dansk Byggeri, 3F og Arbejdstilsynet udskiftning af de tunge trætraller til lette af aluminium senest 1. januar Se mere på eller ring til / Onlineguide til asbestmaterialer Arbejdstilsynet har udarbejdet en asbestguide, som giver overblik over, hvor der er risiko for at støde på asbest i en bygning. Guiden vejleder desuden i korrekt og sikker håndtering af asbestmaterialer. Guiden er et arbejdsværktøj til håndværkere, der beskæftiger sig med renovering, ombygning og nedrivning af bygninger. Guiden findes på Opdatering af EASY EASY er et elektronisk system til anmeldelse af ar bejds - ulykker og arbejdsbetingede lidelser til forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Nu kan EASY også bruges til at udarbejde analyser af år sager til ulykker samt handlingsplaner for at forebygge, at de sker igen. Læs mere på Ny medarbejder hos TI, Murværk Teknologisk Institut Murværkscenteret har fået ny medarbejder pr. 1. februar Jørgen Nymark Klavsen har en mureruddannelse bag sig og er bygningsingeniør inden for bærende konstruktioner, uddannet fra Inge niør - højskolen i Århus. Jørgen Nymark Klavsen varetager blandt andet besigtigelses- og tilstandsopgaver på murerhåndværk samt konsulentbistand ved revideringen af Murerhåndbogen Murerhåndbog 2009 Murerhåndbog 2009 er opdateret med den nyeste viden på murerområdet med særlig fokus på norm- og lovgivningsstof, der ændrer sig markant 1. januar Den nye udgave tager også høj de for, at den tidligere Norm for Mur værks kon - struk ti o ner DS 414 erstattes af Euro code 6 Masonry. Murer hånd bogen 2009 bestilles på Viden om ældre skik og brug? Har du kendskab til gamle råd og byggemetoder, der fortjener større udbredelse og at blive bevaret for fremtiden? MURO har fået til opgave at samle materiale til udgivelse af en publikation om ældre murerråd og byggemetoder. Har du viden på dette område, vil vi gerne høre fra dig. En medarbejder kan eventuelt komme ud til din virksomhed og skrive dine/jeres råd ned. Ring på eller send en mail til Tegl 38 Udfaldskrav til blankt murværk Sidst i december udkommer Tegl 38. Publikationen har til formål at bidrage til en af - stemning af forvent ningerne og en konstruktiv dialog mel lem bygherrer, rådgivere og murermestre før og under byg geprocessen. Publika tio nen beskriver en række praktiske forhold vedrørende be - slutninger, bygningsudformning og aftaleforhold samt formidler en ræk ke relevante oplysninger om materialerne, som indgår i den murede overflade. Tegl 38 kan bestilles hos NY85X55 ann 21/03/06 9:34 Side 1 FÅ BUGT MED FUGT Se info-blade om fugt på byg-erfa.dk Skandinavisk Jura-Kalk A/S Bredeløkkevej 12, Råby DA N M A R K SKANDINAVIEN R Ø DV I G Vi er eneimportør af den ægte Jura-kalk og den kan kun købes igennem os. Spørg efter eventuel forhandler. Husk der skal stå SKANDINAVISK JURA-KALK på posen. DK-4660 Store Heddinge Tlf Fax Tlf VÅDMØRTEL I BIG-BAGS NCC Råstoffer A/S Hedehusene Mørtelværk Igelsø Mørtelværk Måde Mørtelværk

3 nyt fra uddannelsen! CE-mærkning af murværksmaterialer! Siden dette efterår har Erhvervs- og Byggestyrelsen, EBST, overtaget markedskontrollen med CE-mærkningen. Det kan derfor ventes, at kontrollen med murværksmaterialer på byggepladserne bliver øget. CE-mærkningen er en varedeklaration, der redegør for en række egenskaber, der er fastlagt i den fælleseuropæiske standard for produktet. Når de deklarerede egenskaber bestemmes på samme måde i forskellige lande, er det muligt for forbrugeren at sammenligne konkurrerende produkter. Der forekommer murværksprodukter på det danske marked, særligt på mørtelområdet, der ikke er CE-mærkede. Derfor er det uhyre vigtigt kun at købe CE-mærkede murværksprodukter samt ved modtagelsen at kontrollere mærkningen og naturligvis, at de opfylder de krav, der er foreskrevet af den projekterende. EBST har, ud over at kontrollere byggepladser, også beføjelse til at fjerne utilstrækkeligt mærkede produkter. Der er mere information i MURO-vejledningen CEmærkning af murværksmaterialer, der kan downloades fra Tilykke Jack Jepsen Bak fra Kjellerup vandt dette års danmarksmesterskab for murere. Jack blev udlært i september og bestod sin svendeprøve med en flot bronzemedalje. Sikkerhed på film BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet 15 forskellige filmklip, som viser, hvordan Bent E verdensmester takler sikkerhed på en byggeplads. Materialet instruerer på underholdende vis i korrekt sikkerhed på byggepladser og kan anvendes til opstartsmøder på byggepladser. Find materialet gratis på Nye logbøger i uddannelsen Der er udviklet nye logbøger for elever og virksomheder i bygge- og anlægsuddannelserne fra Byggeriets Uddannelser. Logbøgerne er formelt set den fastsatte kommunikation fra virksomhederne til de tekniske skoler og dokumentation af elevens udbytte og indhold i praktiktiden i virksomheden. Ønsket er også at anvende bøgerne i en mere aktiv dialog mellem parterne om praktiktidens indhold og læringsmuligheder. De tekniske skoler udleverer logbøgerne til eleverne ved afslutningen af grundforløbet. Virksomheder med nye elever har stiftet bekendtskab med logbøgerne i efteråret Yderligere oplysninger: Torben Poulsen, afdelingschef for EUD-uddannelserne i Byggeriets Uddannelser. Tlf Oversigt over murerfaglærere MURO er ved at udarbejde en elektronisk oversigt over murerfaglærere for Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget. Oversigten bliver tilgæn - gelig på internettet under Siden forventes at være tilgængelig i starten af 2009 og vil løbende blive opdateret. Murerfagets uddannelsespulje Hver gang der købes en mursten i forbindelse med un - dervisningen på en teknisk skole, vil 10 øre indgå i en pulje, der skal bruges til at udvikle mureruddannelsen. Pengene er en donation fra KT 93, og ordningen er startet i år. Når puljen har nået en vis størrelse, vil den kunne søges om støtte til initiativer, der kan være med til at styrke og forny uddannelsen. En forudsætning for at ordningen fungerer er naturligvis, at MURO, der administrerer puljen, løbende får do - kumentation for antallet af mursten, der bruges på skolerne. Yderligere oplysninger: Jette Torp Her er de ekstra 4 cm, som forenkler opmuring af dør- og vinduesfalse i byggerier med 190 cm isolering! Ny 268 mm lang falssten til bagmure Celle maskinsten med blødstrøget præg. Til vandskuret eller pudset bagmur. Også velegnet til bundstykker i vinduesåbninger. 268x108x54 mm. Ring efter prøver! Telefon

4 nyt fra murersektionens bestyrelse 2010 virksomheder er medlem af Murersektionen pr. 10. december Murersektionens generalforsamling holdes den 20. marts 2009 på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Valgmøderne ude i områderne havde desværre på ny en lav deltagelse. Sektionens bestyrelse har igangsat en debat om strukturen i sektionen. Murersektionen har fået en henvendelse om et samarbejde med Interforce. (Interforce er et samarbejde mellem forsvaret og civile private og offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel.) Reception Kontorchef Jørgen Boje, Dansk Byggeri fylder 50 år mandag den 22. december Der holdes en reception tirsdag den 20. januar 2009 fra kl på Dansk Byggeri, servicekontoret Agerbæksvej 17, 8240 Risskov. Overenskomst- og priskurantudvalget Udvalget genoptager kvartals- og priskurantmøderne med 3Fs murerafdeling. En revideret murersvendepriskurant for provinsen forventes klar først i det nye år. Miljøudvalget Udvalget arbejder fortsat med de lettere traller og stenvognen. Teknisk udvalg Har lagt sidste hånd på Tegl 38 og skal fortsætte arbejdet med Tegl 37. Uddannelses- og kursusudvalg Arbejder for øjeblikket på en lederuddannelse som overbygning på mureruddannelsen. Skulle medlemmerne have emner til ovenstående udvalg, som skal behandles, hører sektionen gerne nærmere fra jer. Murergolf 12. september i Give Murersektionens årlige golfdyst blev afviklet i strålende sensommersol. Vinderne i gruppe A var Bjarke Fynsk, Klaes S. Madsen og J. L. Petersen. Og i gruppe B var det B.E. Teglgaard, Ib Brøndsted og Inga Mikkelsen. Renovering med respekt for traditioner Kulekalk Kulekalkmørtler Hydraulisk kalk Farvede kalkprodukter

5 kurser Teknologisk Institut, Byggeri (TI) Vinterkursus den nye vinterbekendtgørelse Pris pr. person 3000,- ex. moms 20. januar 2009, kl Sted: TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C 3. februar 2009, kl Sted: TI, Gregersensvej 5, 2630 Taastrup 4. februar 2009, kl Sted: TI, Holdbergsvej 10, 6000 Kolding Undgå skader og misfarvninger i det murede byggeri Pris pr. person 6.300,- ex. moms 22. januar 2009, kl Sted: TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Natursten i byggeriet: geologi, egenskaber og lovkrav Pris pr. person 3.600,- ex. moms 14. maj 2009, kl Sted: TI, Gregersensvej 5, 2630 Taastrup Yderligere oplysninger og tilmelding: Teknologisk Instituts hovedreception Telefon: BYGGECENTRUM Bindingsværk Pris pr. person 2.500,- ex. moms 2. marts 2009, kl Sted: Byggecentrum i Middelfart 18. maj 2009, kl Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Pris 2.100,- ex. Moms 21. april 2009 kl BR 08 dybdegående (for entreprenør og bygherre) Pris pr. person 4.000,- ex. moms 26. januar 2009, kl Sted: Byggecentrum i Middelfart 27. april 2009 kl Strategisk forhandlingspsykologi Pris pr. person 3.850,- ex. moms 12. januar 2009, kl Bonus og incitamenter i byggeriet Pris pr. person 2.750,- ex. moms 23. februar 2009, kl Yderligere oplysninger og tilmelding: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf endagskurser fra Skandinavisk Jura-Kalk A/S Kurserne gennemgår teorien bag forskellige materialer og principper for valg og forbrug af materialer. Desuden gennemgås forhold ved afrensning af facader og mørtelens historie. Kurserne henvender sig til murersvende, murermestre, ingeniører, arkitekter, der vil vide mere om kalkbaserede materialers egenskaber og anvendelse. Kursusdage i januar og februar. Pris: kr ,- ex. moms. Kontakt: Skandinavisk Jura-Kalk A/S Bredeløkkevej 12, Raaby 4660 Store Heddinge Tlf: , Inspiration til nye muligheder Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige mursten, se nye anvendelsesmuligheder og

6 et godt råd om afsyring Af Helge Hansen, Teknologisk Institut Murværk Byg-Erfa Erfaringsbladet Undgå afsyring af murværk misfarvninger og forvitringer er netop udkommet i en revideret udgave. Bladet anbefaler, at man skal undlade afsyring af murværk, med mindre der er en rigtig god grund til at afsyre. Denne anbefaling er i overensstemmelse med holdningen hos Teknologisk Institut Mur værk, som dagligt kontaktes angående syreskader på murværk. Syreskadernes årsager I 2002 gennemførte Murværkscentret ved Teknologisk Institut en undersøgelse af årsager til syreskader på murværk for Murerfagets Oplysningsråd, MURO under navnet Projekt Afsyring. Flere aktører deltog i debatten, og i dag anvendes undersøgelsens resultater til blandt andet kontrol af afsyring og til grundlag for diskussion af afsyringsskader. Siden 2002 har flere arbejdet med udvikling af afsyringsmetoder med mindre syreforbrug og dermed også mindre risiko for skader. Men antallet af syreskader er stadig højt. Det skyldes for en stor del øget anvendelse af tegltyper, der er meget følsomme over for afsyring: blådæmpede sten og mangansten. Ved blådæmpning bliver røde sten sorte og gule sten grålige. Ved afsyring af blådæmpede sten opløses en del af den jernoxid, der giver de sorte og grå farver. Når denne jernoxid fælder ud igen, er den oftest brun, men af og til grønlig. I værste fald kan lysegrå sten blive helt leopardplettede. Da det misfarvende materiale er jern - oxid ligesom farvestoffet i teglstenene, er det svært at fjerne misfarvningerne uden igen at opløse jernoxid inde i stenene og dermed få nye misfarvninger. Ved tilsætning af manganoxid bliver røde sten mørkebrune og gule sten grå eller grågule. Ved afsyring af mangansten opløses en del af manganoxiden. Det opløste mangan fælder ud på overfladen, og murværket misfarves, især hvor den sure opløsning møder den basiske mørtel. Fugerne bliver derfor ofte særlig hårdt ramt. Misfarvningerne er mørkebrune, men changerer af og til over i det violette. I en række tilfælde er murværk med mangansten blevet afsyret, uden der er opstået problemer. Men afsyrer man én gang til på samme type sten på tilsvarende vis, opstår der pludselig meget kraftige misfarvninger. Misfarvning af fuger er meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at fjerne. Derfor er det ikke altid en hjælp, at der er udviklet en metode til afrensning. At det indimellem går godt, er altså ingen garanti for, at man slipper lige heldigt hver gang. Af disse årsager bedømmes afsyring af murværk med enten blådæmpede eller manganholdige mursten at være særdeles risikabelt. Anbefalinger MUROs Vejledning Afsyring af Udvendigt Murværk (revideret i 2008) anbefaler, at man forsøger at mure så rent, at afsyring helt kan undgås, eller at man anvender så lidt syre som muligt, og påfører syren med et skumgummibelagt filtsebræt for at skåne fugerne. Teknologisk Institut Murværks holdning er helt at undlade at afsyre murværk, med mindre der er en rigtig god grund til det. Denne holdning er i overensstemmelse med titlen på det sidst udgivne Byg-Erfa blad: Undgå afsyring af murværk misfarvninger og forvitringer. Læs hele artiklen på under Nyheder. Oplag: 2500 stk Tryk: udgives af: Dansk Byggeri, Murersektionen Agerbæksvej Risskov Telefon Redaktion: MURO Murerfagets Oplysningsråd Lille Strandstræde 20 C, 3. sal 1254 København K Telefon

ORIENTERING FRA FORMANDEN

ORIENTERING FRA FORMANDEN SEPTEMBER 2008 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen af mureruddannelsen og så få et svendebrev. ORIENTERING FRA FORMANDEN Den nye uddannelse som flisemontør er klar Jeg

Læs mere

Ny branchevejledning om murerergonomi

Ny branchevejledning om murerergonomi Sep. 2006 14/09/06 9:52 Side 3 SEPTEMBER 2006 MURERSEKTIONEN Ny branchevejledning om murerergonomi Den nye branchevejledning om murerergonomi er på trapperne og forventes udgivet medio oktober 2006. Den

Læs mere

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT JUNI 2004 Dansk Byggeri Murersektionen Nye toner Ved overenskomstforhandlingerne i foråret aftalte vi med SiD at mødes og at få startet en positiv dialog med hovedsigte på at fremme vores fag. Vi har nu

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Murerfaget i fremgang

Murerfaget i fremgang SEPTEMBER 2005 MURERSEKTIONEN Murerfaget i fremgang Vi kan alle glæde os over, at murerfaget har nok at lave. Efter lidt trange år for faget er det igen blevet populært at bygge i tegl. Lad os nu alle

Læs mere

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen DANSK BYGGERI Murersektionen SEPTEMBER 2009 ORIENTERING FRA FORMANDEN Murersektionen har siden år 2000 arbejdet med en løsning på arbejdsmiljøproblematikken i forbindelse med opmuring af facader og er

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Kære medlemmer i murersektionen.

Kære medlemmer i murersektionen. APRIL 2009 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand murersektionen orientering fra formanden Kære medlemmer i murersektionen. Jeg skriver til jer som formand for murersektionen og kandidat

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN JUNI 2005 MURERSEKTIONEN Verdensmesterskab I perioden fra 25. maj til den 1. juni blev WorldSkills 2005 de uofficielle verdensmesterskaber for håndværk afholdt i Helsingfors i Finland. Det faglige fællesudvalg

Læs mere

efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE

efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE DANSK BYGGERI murersektionen JUNI 2008 Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Aktiviteten er stadig høj mange steder, men jeg håber,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne.

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne. Formandens beretning 2009 Situationen er noget anderledes end den var for bare et år siden. Hen over sommeren og især i efteråret 2008 oplevede vi de største aktie- og obligationsfald i årtier, vi oplevede

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Ny branchevejledning lader vente på sig

Ny branchevejledning lader vente på sig DECEMBER 2006 MURERSEKTIONEN Ny branchevejledning lader vente på sig Det har igen været et godt og travlt år for mange af vores medlemmer, og endnu en jul nærmer sig jeg vil gerne her benytte lejligheden

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURO VEJLEDNING i vedligeholdelse af murværk og tegltage God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD LILLE STRANDSTRÆDE 20 C 1254

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Evaluering af vejledninger om opmuringsarbejde. Branchevejledninger og faktablade

Evaluering af vejledninger om opmuringsarbejde. Branchevejledninger og faktablade Evaluering af vejledninger om opmuringsarbejde Branchevejledninger og faktablade Udarbejdet af: Troels Godt Mathiesen og Flemming Pedersen December 2010 Evaluering af vejledninger om opmuringsarbejde -

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Murersektionens generalforsamling den 3. april 2008

Murersektionens generalforsamling den 3. april 2008 Murersektionens generalforsamling den 3. april 2008 År 2007 blev året, hvor byggeaktiviteten slog alle rekorder. Beskæftigelsen nåede op på hele 182.000 personer, og med 216 mia. kr. har produktionsværdien

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Konjunkturer side 4 Ny regering side 4 Bolig-Jobplan

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader

Maj 2004. Fokus på arbejdsmiljøet. - ved håndtering og montering af gipsplader Maj 2004 Fokus på arbejdsmiljøet - ved håndtering og montering af gipsplader Respekt for arbejdsmiljøet Gipsplader og gipspladesystemer indgår i langt de fleste danske byggeprojekter hvad enten det drejer

Læs mere

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen Navn Opmåleruddannelsen samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn 3F Byggegruppen Indhold Introduktion... 2 Introforløb og Opmålermodul... 5 Bygge og Anlægsoverenskomsten... 6 Akkordtidsfortegnelsen

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Projekt nr. 1001906-06-03 Aftale nr. Side 1 af 2 Antal bilag 5 Initialer BTL/vem AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Mellem Firmanavn Adresse Postnr og By I det følgende

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere