DECEMBER orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2008. orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen"

Transkript

1 DECEMBER 2008 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen orientering fra formanden Kære medlemmer i murersektionen, 2008 er ved at nærme sig sin afslutning. Det har været et meget turbulent år. Aldrig har vi oplevet så megen uro på det finansielle marked med drastiske aktiefald, der satte hele boligmarkedet i stå. Investorer og bygherrer har svært ved at få finansieret deres projekter, hvilket har betydet et væsentligt fald i bygge- og anlægsaktiviteten. Sektionens medlemmer har altid været gode til hurtig omstilling af deres aktiviteter, og noget tyder på flere renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i fremtiden, hvis ellers statslige og offentlige bygherrer får bygge- og anlægsstoppet ophævet og sat gang i de mange opgaver, som venter. Der er ingen tvivl om, at der fra Dansk Byggeri presses på, for at få dét iværksat. Murersektionen har i år haft mange opgaver ang. bedre ergonomiske forhold for murere og murerarbejdsmænd. Vi har nu fundet en løsning på opstilling af stillads, når murhøjden er over 2,5 m (2,80 m inkl. sokkel). Stilladset hæves for hver 1 m, så mureren kun murer fra knæ- til skulderhøjde og undgår stillinger med last derudover. Af hensyn til de nye stilladsløft er der nu 80 sten på pallerne i stedet for 112 sten. Efter aftale med producenterne, kan der fra 2009 leveres sten på små paller med 80 sten. Et par af vores medlemmer har fået straks-påbud fra Arbejds tilsynet for brug af de 30 kg tunge trætraller og fået besked på at finde en anden løsning. Sammen med 3F bad Murersektionen Arbejdstilsynet om en frist til 2014 for udskiftning af træ- til alu-traller. Arbejdstilsynet havde en vis forståelse for problemet, som er en stor økonomisk investering for mange medlemmer, og gik med til en frist til januar Vær opmærksom på det cirkulære som Dansk Byggeri har udsendt af Der har været en del møder med 3F med prissætning af murerarbejdsmandsarbejdet ved 1 m løft og oppasnings - arbejde ved brug af stenpaller med henholdsvis 112 og 80 sten. Der er nu opnået enighed om, at 1 m løft medfører en stig ning til priskuranten på 17% og oppasning 24%. Sam let set stiger murerarbejdsmandsarbejde ca 21% stensprisen stiger ca. 7% under forudsætning af at det udføres af to svende og en murerarbejdsmand. Priserne gælder resten af overenskomstperioden. Murerarbejdsmandsuddannelse er nu en realitet, 3F og Dansk Byggeri har underskrevet en aftale om uddannelsen, der varer 13 uger, som jeg vil opfordre medlemmerne til at gøre brug af. MURO udgiver nu TEGL 38 om udfaldskrav til blankt murværk, ligesom MURO også arbejder på at udfærdige TEGL 37, som omhandler udførel se og ikke mindst beskyttelse af murværk under opførelsen. Selvom byggeriet har fået vanskeligere vilkår, er det fortsat vigtigt med et højt tiltag af lærlinge, så vi ikke mangler arbejdskraft, når udviklingen igen vender. Derfor vil jeg opfordre til at I tager en lærling og til mange af de nye medlemmer og nyetablerede murer mest re, som måske ikke har en lærling: Få en godkendelse hos det lokale uddannelsesudvalg og ta en lærling. Mange rigtig gode og dygtige unge mennesker vil gerne have en håndværksuddannelse. Arbejdstilsynet har strammet regler og hævet bøder for dårligt arbejdsmiljø. Sørg for et godt arbejdsmiljø i virksomheden, sæt fokus på det det er med til at få bed re medarbejdere og større effektivitet. Dansk Byggeri har udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik, som er et godt redskab for et bedre arbejdsmiljø. Murersektionen vil hele tiden udvikle sig og være fremad - rettet og se nye muligheder for faget. Det er vigtigt, at sektionen er med til at udvikle kurser til medlemmerne og deres medarbejdere og at være i tæt dialog med er - hvervsskoler, så kvaliteten af vores lærlinge bliver så høj som muligt. Murersektionen vil i et tæt samarbejde med Det Faglige Fællesudvalg sørge for, at de lokale uddannelsesudvalg er godt rustet til at kunne varetage deres opgaver på erhvervsskolerne. Jeg vil hermed ønske jer alle og jeres familie en rigtig god jul og et godt nytår. Hans-Ulrik Jensen.

2 Få 50 kr. for dine trætraller Indtil 31. marts 2009 reklamerer HAKI med, at de giver 50,- kr. for gamle trætraller ved køb af nye af aluminium. Som bekendt medfører brancheaftalen mellem Dansk Byggeri, 3F og Arbejdstilsynet udskiftning af de tunge trætraller til lette af aluminium senest 1. januar Se mere på eller ring til / Onlineguide til asbestmaterialer Arbejdstilsynet har udarbejdet en asbestguide, som giver overblik over, hvor der er risiko for at støde på asbest i en bygning. Guiden vejleder desuden i korrekt og sikker håndtering af asbestmaterialer. Guiden er et arbejdsværktøj til håndværkere, der beskæftiger sig med renovering, ombygning og nedrivning af bygninger. Guiden findes på Opdatering af EASY EASY er et elektronisk system til anmeldelse af ar bejds - ulykker og arbejdsbetingede lidelser til forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Nu kan EASY også bruges til at udarbejde analyser af år sager til ulykker samt handlingsplaner for at forebygge, at de sker igen. Læs mere på Ny medarbejder hos TI, Murværk Teknologisk Institut Murværkscenteret har fået ny medarbejder pr. 1. februar Jørgen Nymark Klavsen har en mureruddannelse bag sig og er bygningsingeniør inden for bærende konstruktioner, uddannet fra Inge niør - højskolen i Århus. Jørgen Nymark Klavsen varetager blandt andet besigtigelses- og tilstandsopgaver på murerhåndværk samt konsulentbistand ved revideringen af Murerhåndbogen Murerhåndbog 2009 Murerhåndbog 2009 er opdateret med den nyeste viden på murerområdet med særlig fokus på norm- og lovgivningsstof, der ændrer sig markant 1. januar Den nye udgave tager også høj de for, at den tidligere Norm for Mur værks kon - struk ti o ner DS 414 erstattes af Euro code 6 Masonry. Murer hånd bogen 2009 bestilles på Viden om ældre skik og brug? Har du kendskab til gamle råd og byggemetoder, der fortjener større udbredelse og at blive bevaret for fremtiden? MURO har fået til opgave at samle materiale til udgivelse af en publikation om ældre murerråd og byggemetoder. Har du viden på dette område, vil vi gerne høre fra dig. En medarbejder kan eventuelt komme ud til din virksomhed og skrive dine/jeres råd ned. Ring på eller send en mail til Tegl 38 Udfaldskrav til blankt murværk Sidst i december udkommer Tegl 38. Publikationen har til formål at bidrage til en af - stemning af forvent ningerne og en konstruktiv dialog mel lem bygherrer, rådgivere og murermestre før og under byg geprocessen. Publika tio nen beskriver en række praktiske forhold vedrørende be - slutninger, bygningsudformning og aftaleforhold samt formidler en ræk ke relevante oplysninger om materialerne, som indgår i den murede overflade. Tegl 38 kan bestilles hos NY85X55 ann 21/03/06 9:34 Side 1 FÅ BUGT MED FUGT Se info-blade om fugt på byg-erfa.dk Skandinavisk Jura-Kalk A/S Bredeløkkevej 12, Råby DA N M A R K SKANDINAVIEN R Ø DV I G Vi er eneimportør af den ægte Jura-kalk og den kan kun købes igennem os. Spørg efter eventuel forhandler. Husk der skal stå SKANDINAVISK JURA-KALK på posen. DK-4660 Store Heddinge Tlf Fax Tlf VÅDMØRTEL I BIG-BAGS NCC Råstoffer A/S Hedehusene Mørtelværk Igelsø Mørtelværk Måde Mørtelværk

3 nyt fra uddannelsen! CE-mærkning af murværksmaterialer! Siden dette efterår har Erhvervs- og Byggestyrelsen, EBST, overtaget markedskontrollen med CE-mærkningen. Det kan derfor ventes, at kontrollen med murværksmaterialer på byggepladserne bliver øget. CE-mærkningen er en varedeklaration, der redegør for en række egenskaber, der er fastlagt i den fælleseuropæiske standard for produktet. Når de deklarerede egenskaber bestemmes på samme måde i forskellige lande, er det muligt for forbrugeren at sammenligne konkurrerende produkter. Der forekommer murværksprodukter på det danske marked, særligt på mørtelområdet, der ikke er CE-mærkede. Derfor er det uhyre vigtigt kun at købe CE-mærkede murværksprodukter samt ved modtagelsen at kontrollere mærkningen og naturligvis, at de opfylder de krav, der er foreskrevet af den projekterende. EBST har, ud over at kontrollere byggepladser, også beføjelse til at fjerne utilstrækkeligt mærkede produkter. Der er mere information i MURO-vejledningen CEmærkning af murværksmaterialer, der kan downloades fra Tilykke Jack Jepsen Bak fra Kjellerup vandt dette års danmarksmesterskab for murere. Jack blev udlært i september og bestod sin svendeprøve med en flot bronzemedalje. Sikkerhed på film BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet 15 forskellige filmklip, som viser, hvordan Bent E verdensmester takler sikkerhed på en byggeplads. Materialet instruerer på underholdende vis i korrekt sikkerhed på byggepladser og kan anvendes til opstartsmøder på byggepladser. Find materialet gratis på Nye logbøger i uddannelsen Der er udviklet nye logbøger for elever og virksomheder i bygge- og anlægsuddannelserne fra Byggeriets Uddannelser. Logbøgerne er formelt set den fastsatte kommunikation fra virksomhederne til de tekniske skoler og dokumentation af elevens udbytte og indhold i praktiktiden i virksomheden. Ønsket er også at anvende bøgerne i en mere aktiv dialog mellem parterne om praktiktidens indhold og læringsmuligheder. De tekniske skoler udleverer logbøgerne til eleverne ved afslutningen af grundforløbet. Virksomheder med nye elever har stiftet bekendtskab med logbøgerne i efteråret Yderligere oplysninger: Torben Poulsen, afdelingschef for EUD-uddannelserne i Byggeriets Uddannelser. Tlf Oversigt over murerfaglærere MURO er ved at udarbejde en elektronisk oversigt over murerfaglærere for Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget. Oversigten bliver tilgæn - gelig på internettet under Siden forventes at være tilgængelig i starten af 2009 og vil løbende blive opdateret. Murerfagets uddannelsespulje Hver gang der købes en mursten i forbindelse med un - dervisningen på en teknisk skole, vil 10 øre indgå i en pulje, der skal bruges til at udvikle mureruddannelsen. Pengene er en donation fra KT 93, og ordningen er startet i år. Når puljen har nået en vis størrelse, vil den kunne søges om støtte til initiativer, der kan være med til at styrke og forny uddannelsen. En forudsætning for at ordningen fungerer er naturligvis, at MURO, der administrerer puljen, løbende får do - kumentation for antallet af mursten, der bruges på skolerne. Yderligere oplysninger: Jette Torp Her er de ekstra 4 cm, som forenkler opmuring af dør- og vinduesfalse i byggerier med 190 cm isolering! Ny 268 mm lang falssten til bagmure Celle maskinsten med blødstrøget præg. Til vandskuret eller pudset bagmur. Også velegnet til bundstykker i vinduesåbninger. 268x108x54 mm. Ring efter prøver! Telefon

4 nyt fra murersektionens bestyrelse 2010 virksomheder er medlem af Murersektionen pr. 10. december Murersektionens generalforsamling holdes den 20. marts 2009 på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Valgmøderne ude i områderne havde desværre på ny en lav deltagelse. Sektionens bestyrelse har igangsat en debat om strukturen i sektionen. Murersektionen har fået en henvendelse om et samarbejde med Interforce. (Interforce er et samarbejde mellem forsvaret og civile private og offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel.) Reception Kontorchef Jørgen Boje, Dansk Byggeri fylder 50 år mandag den 22. december Der holdes en reception tirsdag den 20. januar 2009 fra kl på Dansk Byggeri, servicekontoret Agerbæksvej 17, 8240 Risskov. Overenskomst- og priskurantudvalget Udvalget genoptager kvartals- og priskurantmøderne med 3Fs murerafdeling. En revideret murersvendepriskurant for provinsen forventes klar først i det nye år. Miljøudvalget Udvalget arbejder fortsat med de lettere traller og stenvognen. Teknisk udvalg Har lagt sidste hånd på Tegl 38 og skal fortsætte arbejdet med Tegl 37. Uddannelses- og kursusudvalg Arbejder for øjeblikket på en lederuddannelse som overbygning på mureruddannelsen. Skulle medlemmerne have emner til ovenstående udvalg, som skal behandles, hører sektionen gerne nærmere fra jer. Murergolf 12. september i Give Murersektionens årlige golfdyst blev afviklet i strålende sensommersol. Vinderne i gruppe A var Bjarke Fynsk, Klaes S. Madsen og J. L. Petersen. Og i gruppe B var det B.E. Teglgaard, Ib Brøndsted og Inga Mikkelsen. Renovering med respekt for traditioner Kulekalk Kulekalkmørtler Hydraulisk kalk Farvede kalkprodukter

5 kurser Teknologisk Institut, Byggeri (TI) Vinterkursus den nye vinterbekendtgørelse Pris pr. person 3000,- ex. moms 20. januar 2009, kl Sted: TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C 3. februar 2009, kl Sted: TI, Gregersensvej 5, 2630 Taastrup 4. februar 2009, kl Sted: TI, Holdbergsvej 10, 6000 Kolding Undgå skader og misfarvninger i det murede byggeri Pris pr. person 6.300,- ex. moms 22. januar 2009, kl Sted: TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Natursten i byggeriet: geologi, egenskaber og lovkrav Pris pr. person 3.600,- ex. moms 14. maj 2009, kl Sted: TI, Gregersensvej 5, 2630 Taastrup Yderligere oplysninger og tilmelding: Teknologisk Instituts hovedreception Telefon: BYGGECENTRUM Bindingsværk Pris pr. person 2.500,- ex. moms 2. marts 2009, kl Sted: Byggecentrum i Middelfart 18. maj 2009, kl Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Pris 2.100,- ex. Moms 21. april 2009 kl BR 08 dybdegående (for entreprenør og bygherre) Pris pr. person 4.000,- ex. moms 26. januar 2009, kl Sted: Byggecentrum i Middelfart 27. april 2009 kl Strategisk forhandlingspsykologi Pris pr. person 3.850,- ex. moms 12. januar 2009, kl Bonus og incitamenter i byggeriet Pris pr. person 2.750,- ex. moms 23. februar 2009, kl Yderligere oplysninger og tilmelding: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf endagskurser fra Skandinavisk Jura-Kalk A/S Kurserne gennemgår teorien bag forskellige materialer og principper for valg og forbrug af materialer. Desuden gennemgås forhold ved afrensning af facader og mørtelens historie. Kurserne henvender sig til murersvende, murermestre, ingeniører, arkitekter, der vil vide mere om kalkbaserede materialers egenskaber og anvendelse. Kursusdage i januar og februar. Pris: kr ,- ex. moms. Kontakt: Skandinavisk Jura-Kalk A/S Bredeløkkevej 12, Raaby 4660 Store Heddinge Tlf: , Inspiration til nye muligheder Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige mursten, se nye anvendelsesmuligheder og

6 et godt råd om afsyring Af Helge Hansen, Teknologisk Institut Murværk Byg-Erfa Erfaringsbladet Undgå afsyring af murværk misfarvninger og forvitringer er netop udkommet i en revideret udgave. Bladet anbefaler, at man skal undlade afsyring af murværk, med mindre der er en rigtig god grund til at afsyre. Denne anbefaling er i overensstemmelse med holdningen hos Teknologisk Institut Mur værk, som dagligt kontaktes angående syreskader på murværk. Syreskadernes årsager I 2002 gennemførte Murværkscentret ved Teknologisk Institut en undersøgelse af årsager til syreskader på murværk for Murerfagets Oplysningsråd, MURO under navnet Projekt Afsyring. Flere aktører deltog i debatten, og i dag anvendes undersøgelsens resultater til blandt andet kontrol af afsyring og til grundlag for diskussion af afsyringsskader. Siden 2002 har flere arbejdet med udvikling af afsyringsmetoder med mindre syreforbrug og dermed også mindre risiko for skader. Men antallet af syreskader er stadig højt. Det skyldes for en stor del øget anvendelse af tegltyper, der er meget følsomme over for afsyring: blådæmpede sten og mangansten. Ved blådæmpning bliver røde sten sorte og gule sten grålige. Ved afsyring af blådæmpede sten opløses en del af den jernoxid, der giver de sorte og grå farver. Når denne jernoxid fælder ud igen, er den oftest brun, men af og til grønlig. I værste fald kan lysegrå sten blive helt leopardplettede. Da det misfarvende materiale er jern - oxid ligesom farvestoffet i teglstenene, er det svært at fjerne misfarvningerne uden igen at opløse jernoxid inde i stenene og dermed få nye misfarvninger. Ved tilsætning af manganoxid bliver røde sten mørkebrune og gule sten grå eller grågule. Ved afsyring af mangansten opløses en del af manganoxiden. Det opløste mangan fælder ud på overfladen, og murværket misfarves, især hvor den sure opløsning møder den basiske mørtel. Fugerne bliver derfor ofte særlig hårdt ramt. Misfarvningerne er mørkebrune, men changerer af og til over i det violette. I en række tilfælde er murværk med mangansten blevet afsyret, uden der er opstået problemer. Men afsyrer man én gang til på samme type sten på tilsvarende vis, opstår der pludselig meget kraftige misfarvninger. Misfarvning af fuger er meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at fjerne. Derfor er det ikke altid en hjælp, at der er udviklet en metode til afrensning. At det indimellem går godt, er altså ingen garanti for, at man slipper lige heldigt hver gang. Af disse årsager bedømmes afsyring af murværk med enten blådæmpede eller manganholdige mursten at være særdeles risikabelt. Anbefalinger MUROs Vejledning Afsyring af Udvendigt Murværk (revideret i 2008) anbefaler, at man forsøger at mure så rent, at afsyring helt kan undgås, eller at man anvender så lidt syre som muligt, og påfører syren med et skumgummibelagt filtsebræt for at skåne fugerne. Teknologisk Institut Murværks holdning er helt at undlade at afsyre murværk, med mindre der er en rigtig god grund til det. Denne holdning er i overensstemmelse med titlen på det sidst udgivne Byg-Erfa blad: Undgå afsyring af murværk misfarvninger og forvitringer. Læs hele artiklen på under Nyheder. Oplag: 2500 stk Tryk: udgives af: Dansk Byggeri, Murersektionen Agerbæksvej Risskov Telefon Redaktion: MURO Murerfagets Oplysningsråd Lille Strandstræde 20 C, 3. sal 1254 København K Telefon

efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE

efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE DANSK BYGGERI murersektionen JUNI 2008 Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Aktiviteten er stadig høj mange steder, men jeg håber,

Læs mere

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen DANSK BYGGERI Murersektionen SEPTEMBER 2009 ORIENTERING FRA FORMANDEN Murersektionen har siden år 2000 arbejdet med en løsning på arbejdsmiljøproblematikken i forbindelse med opmuring af facader og er

Læs mere

Ny branchevejledning om murerergonomi

Ny branchevejledning om murerergonomi Sep. 2006 14/09/06 9:52 Side 3 SEPTEMBER 2006 MURERSEKTIONEN Ny branchevejledning om murerergonomi Den nye branchevejledning om murerergonomi er på trapperne og forventes udgivet medio oktober 2006. Den

Læs mere

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT JUNI 2004 Dansk Byggeri Murersektionen Nye toner Ved overenskomstforhandlingerne i foråret aftalte vi med SiD at mødes og at få startet en positiv dialog med hovedsigte på at fremme vores fag. Vi har nu

Læs mere

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN JUNI 2005 MURERSEKTIONEN Verdensmesterskab I perioden fra 25. maj til den 1. juni blev WorldSkills 2005 de uofficielle verdensmesterskaber for håndværk afholdt i Helsingfors i Finland. Det faglige fællesudvalg

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2011 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen Efterårshilsen fra formanden Endnu en sommer er gået. En sommer, der ikke helt har levet op til de forhåbninger, lysere tider normalt

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

DST - nyt. Kommuner sjusker med udbudsmateriale. Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal. Betalingsgarantier efter AB 92

DST - nyt. Kommuner sjusker med udbudsmateriale. Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal. Betalingsgarantier efter AB 92 DST - nyt November 2009 Kommuner sjusker med udbudsmateriale Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal Betalingsgarantier efter AB 92 Nu er Ungepakke 2 her Ny standardaftale - AB Forbrugeraftale

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 3 juni 2014 Tjekker materiel på eget værksted Frederikshavn har styr på grejet Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem TEMA: Arbejdsmiljø INDHOLD:

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 1 januar 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler.

opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler. TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Februar 2012 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen DM i Skills 2012 var en fantastisk succes!! Det er anden gang, at DM i Skills bliver afholdt. I år besøgte alt i alt 20.800 mennesker

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 2 marts 2007 22 20 6 LEDER 5 Hæderlighed i byggeriet Mogens Hansen TEMA: TOLERANCEPROJEKTET Dansk Byggeri har udviklet et sammenhængende tolerancesystem, der er et vigtigt bud på en bedre

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 2 April 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G På kontrolbesøg med Andersen's Isolering en kold februar måned 2007 Brandisolering af stålkonstruktion Saxo Bank, Tuborg Havn Læs mere på side 12 TEKNISK

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere