DECEMBER orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2008. orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen"

Transkript

1 DECEMBER 2008 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen orientering fra formanden Kære medlemmer i murersektionen, 2008 er ved at nærme sig sin afslutning. Det har været et meget turbulent år. Aldrig har vi oplevet så megen uro på det finansielle marked med drastiske aktiefald, der satte hele boligmarkedet i stå. Investorer og bygherrer har svært ved at få finansieret deres projekter, hvilket har betydet et væsentligt fald i bygge- og anlægsaktiviteten. Sektionens medlemmer har altid været gode til hurtig omstilling af deres aktiviteter, og noget tyder på flere renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i fremtiden, hvis ellers statslige og offentlige bygherrer får bygge- og anlægsstoppet ophævet og sat gang i de mange opgaver, som venter. Der er ingen tvivl om, at der fra Dansk Byggeri presses på, for at få dét iværksat. Murersektionen har i år haft mange opgaver ang. bedre ergonomiske forhold for murere og murerarbejdsmænd. Vi har nu fundet en løsning på opstilling af stillads, når murhøjden er over 2,5 m (2,80 m inkl. sokkel). Stilladset hæves for hver 1 m, så mureren kun murer fra knæ- til skulderhøjde og undgår stillinger med last derudover. Af hensyn til de nye stilladsløft er der nu 80 sten på pallerne i stedet for 112 sten. Efter aftale med producenterne, kan der fra 2009 leveres sten på små paller med 80 sten. Et par af vores medlemmer har fået straks-påbud fra Arbejds tilsynet for brug af de 30 kg tunge trætraller og fået besked på at finde en anden løsning. Sammen med 3F bad Murersektionen Arbejdstilsynet om en frist til 2014 for udskiftning af træ- til alu-traller. Arbejdstilsynet havde en vis forståelse for problemet, som er en stor økonomisk investering for mange medlemmer, og gik med til en frist til januar Vær opmærksom på det cirkulære som Dansk Byggeri har udsendt af Der har været en del møder med 3F med prissætning af murerarbejdsmandsarbejdet ved 1 m løft og oppasnings - arbejde ved brug af stenpaller med henholdsvis 112 og 80 sten. Der er nu opnået enighed om, at 1 m løft medfører en stig ning til priskuranten på 17% og oppasning 24%. Sam let set stiger murerarbejdsmandsarbejde ca 21% stensprisen stiger ca. 7% under forudsætning af at det udføres af to svende og en murerarbejdsmand. Priserne gælder resten af overenskomstperioden. Murerarbejdsmandsuddannelse er nu en realitet, 3F og Dansk Byggeri har underskrevet en aftale om uddannelsen, der varer 13 uger, som jeg vil opfordre medlemmerne til at gøre brug af. MURO udgiver nu TEGL 38 om udfaldskrav til blankt murværk, ligesom MURO også arbejder på at udfærdige TEGL 37, som omhandler udførel se og ikke mindst beskyttelse af murværk under opførelsen. Selvom byggeriet har fået vanskeligere vilkår, er det fortsat vigtigt med et højt tiltag af lærlinge, så vi ikke mangler arbejdskraft, når udviklingen igen vender. Derfor vil jeg opfordre til at I tager en lærling og til mange af de nye medlemmer og nyetablerede murer mest re, som måske ikke har en lærling: Få en godkendelse hos det lokale uddannelsesudvalg og ta en lærling. Mange rigtig gode og dygtige unge mennesker vil gerne have en håndværksuddannelse. Arbejdstilsynet har strammet regler og hævet bøder for dårligt arbejdsmiljø. Sørg for et godt arbejdsmiljø i virksomheden, sæt fokus på det det er med til at få bed re medarbejdere og større effektivitet. Dansk Byggeri har udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik, som er et godt redskab for et bedre arbejdsmiljø. Murersektionen vil hele tiden udvikle sig og være fremad - rettet og se nye muligheder for faget. Det er vigtigt, at sektionen er med til at udvikle kurser til medlemmerne og deres medarbejdere og at være i tæt dialog med er - hvervsskoler, så kvaliteten af vores lærlinge bliver så høj som muligt. Murersektionen vil i et tæt samarbejde med Det Faglige Fællesudvalg sørge for, at de lokale uddannelsesudvalg er godt rustet til at kunne varetage deres opgaver på erhvervsskolerne. Jeg vil hermed ønske jer alle og jeres familie en rigtig god jul og et godt nytår. Hans-Ulrik Jensen.

2 Få 50 kr. for dine trætraller Indtil 31. marts 2009 reklamerer HAKI med, at de giver 50,- kr. for gamle trætraller ved køb af nye af aluminium. Som bekendt medfører brancheaftalen mellem Dansk Byggeri, 3F og Arbejdstilsynet udskiftning af de tunge trætraller til lette af aluminium senest 1. januar Se mere på eller ring til / Onlineguide til asbestmaterialer Arbejdstilsynet har udarbejdet en asbestguide, som giver overblik over, hvor der er risiko for at støde på asbest i en bygning. Guiden vejleder desuden i korrekt og sikker håndtering af asbestmaterialer. Guiden er et arbejdsværktøj til håndværkere, der beskæftiger sig med renovering, ombygning og nedrivning af bygninger. Guiden findes på Opdatering af EASY EASY er et elektronisk system til anmeldelse af ar bejds - ulykker og arbejdsbetingede lidelser til forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Nu kan EASY også bruges til at udarbejde analyser af år sager til ulykker samt handlingsplaner for at forebygge, at de sker igen. Læs mere på Ny medarbejder hos TI, Murværk Teknologisk Institut Murværkscenteret har fået ny medarbejder pr. 1. februar Jørgen Nymark Klavsen har en mureruddannelse bag sig og er bygningsingeniør inden for bærende konstruktioner, uddannet fra Inge niør - højskolen i Århus. Jørgen Nymark Klavsen varetager blandt andet besigtigelses- og tilstandsopgaver på murerhåndværk samt konsulentbistand ved revideringen af Murerhåndbogen Murerhåndbog 2009 Murerhåndbog 2009 er opdateret med den nyeste viden på murerområdet med særlig fokus på norm- og lovgivningsstof, der ændrer sig markant 1. januar Den nye udgave tager også høj de for, at den tidligere Norm for Mur værks kon - struk ti o ner DS 414 erstattes af Euro code 6 Masonry. Murer hånd bogen 2009 bestilles på Viden om ældre skik og brug? Har du kendskab til gamle råd og byggemetoder, der fortjener større udbredelse og at blive bevaret for fremtiden? MURO har fået til opgave at samle materiale til udgivelse af en publikation om ældre murerråd og byggemetoder. Har du viden på dette område, vil vi gerne høre fra dig. En medarbejder kan eventuelt komme ud til din virksomhed og skrive dine/jeres råd ned. Ring på eller send en mail til Tegl 38 Udfaldskrav til blankt murværk Sidst i december udkommer Tegl 38. Publikationen har til formål at bidrage til en af - stemning af forvent ningerne og en konstruktiv dialog mel lem bygherrer, rådgivere og murermestre før og under byg geprocessen. Publika tio nen beskriver en række praktiske forhold vedrørende be - slutninger, bygningsudformning og aftaleforhold samt formidler en ræk ke relevante oplysninger om materialerne, som indgår i den murede overflade. Tegl 38 kan bestilles hos NY85X55 ann 21/03/06 9:34 Side 1 FÅ BUGT MED FUGT Se info-blade om fugt på byg-erfa.dk Skandinavisk Jura-Kalk A/S Bredeløkkevej 12, Råby DA N M A R K SKANDINAVIEN R Ø DV I G Vi er eneimportør af den ægte Jura-kalk og den kan kun købes igennem os. Spørg efter eventuel forhandler. Husk der skal stå SKANDINAVISK JURA-KALK på posen. DK-4660 Store Heddinge Tlf Fax Tlf VÅDMØRTEL I BIG-BAGS NCC Råstoffer A/S Hedehusene Mørtelværk Igelsø Mørtelværk Måde Mørtelværk

3 nyt fra uddannelsen! CE-mærkning af murværksmaterialer! Siden dette efterår har Erhvervs- og Byggestyrelsen, EBST, overtaget markedskontrollen med CE-mærkningen. Det kan derfor ventes, at kontrollen med murværksmaterialer på byggepladserne bliver øget. CE-mærkningen er en varedeklaration, der redegør for en række egenskaber, der er fastlagt i den fælleseuropæiske standard for produktet. Når de deklarerede egenskaber bestemmes på samme måde i forskellige lande, er det muligt for forbrugeren at sammenligne konkurrerende produkter. Der forekommer murværksprodukter på det danske marked, særligt på mørtelområdet, der ikke er CE-mærkede. Derfor er det uhyre vigtigt kun at købe CE-mærkede murværksprodukter samt ved modtagelsen at kontrollere mærkningen og naturligvis, at de opfylder de krav, der er foreskrevet af den projekterende. EBST har, ud over at kontrollere byggepladser, også beføjelse til at fjerne utilstrækkeligt mærkede produkter. Der er mere information i MURO-vejledningen CEmærkning af murværksmaterialer, der kan downloades fra Tilykke Jack Jepsen Bak fra Kjellerup vandt dette års danmarksmesterskab for murere. Jack blev udlært i september og bestod sin svendeprøve med en flot bronzemedalje. Sikkerhed på film BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet 15 forskellige filmklip, som viser, hvordan Bent E verdensmester takler sikkerhed på en byggeplads. Materialet instruerer på underholdende vis i korrekt sikkerhed på byggepladser og kan anvendes til opstartsmøder på byggepladser. Find materialet gratis på Nye logbøger i uddannelsen Der er udviklet nye logbøger for elever og virksomheder i bygge- og anlægsuddannelserne fra Byggeriets Uddannelser. Logbøgerne er formelt set den fastsatte kommunikation fra virksomhederne til de tekniske skoler og dokumentation af elevens udbytte og indhold i praktiktiden i virksomheden. Ønsket er også at anvende bøgerne i en mere aktiv dialog mellem parterne om praktiktidens indhold og læringsmuligheder. De tekniske skoler udleverer logbøgerne til eleverne ved afslutningen af grundforløbet. Virksomheder med nye elever har stiftet bekendtskab med logbøgerne i efteråret Yderligere oplysninger: Torben Poulsen, afdelingschef for EUD-uddannelserne i Byggeriets Uddannelser. Tlf Oversigt over murerfaglærere MURO er ved at udarbejde en elektronisk oversigt over murerfaglærere for Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget. Oversigten bliver tilgæn - gelig på internettet under Siden forventes at være tilgængelig i starten af 2009 og vil løbende blive opdateret. Murerfagets uddannelsespulje Hver gang der købes en mursten i forbindelse med un - dervisningen på en teknisk skole, vil 10 øre indgå i en pulje, der skal bruges til at udvikle mureruddannelsen. Pengene er en donation fra KT 93, og ordningen er startet i år. Når puljen har nået en vis størrelse, vil den kunne søges om støtte til initiativer, der kan være med til at styrke og forny uddannelsen. En forudsætning for at ordningen fungerer er naturligvis, at MURO, der administrerer puljen, løbende får do - kumentation for antallet af mursten, der bruges på skolerne. Yderligere oplysninger: Jette Torp Her er de ekstra 4 cm, som forenkler opmuring af dør- og vinduesfalse i byggerier med 190 cm isolering! Ny 268 mm lang falssten til bagmure Celle maskinsten med blødstrøget præg. Til vandskuret eller pudset bagmur. Også velegnet til bundstykker i vinduesåbninger. 268x108x54 mm. Ring efter prøver! Telefon

4 nyt fra murersektionens bestyrelse 2010 virksomheder er medlem af Murersektionen pr. 10. december Murersektionens generalforsamling holdes den 20. marts 2009 på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Valgmøderne ude i områderne havde desværre på ny en lav deltagelse. Sektionens bestyrelse har igangsat en debat om strukturen i sektionen. Murersektionen har fået en henvendelse om et samarbejde med Interforce. (Interforce er et samarbejde mellem forsvaret og civile private og offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel.) Reception Kontorchef Jørgen Boje, Dansk Byggeri fylder 50 år mandag den 22. december Der holdes en reception tirsdag den 20. januar 2009 fra kl på Dansk Byggeri, servicekontoret Agerbæksvej 17, 8240 Risskov. Overenskomst- og priskurantudvalget Udvalget genoptager kvartals- og priskurantmøderne med 3Fs murerafdeling. En revideret murersvendepriskurant for provinsen forventes klar først i det nye år. Miljøudvalget Udvalget arbejder fortsat med de lettere traller og stenvognen. Teknisk udvalg Har lagt sidste hånd på Tegl 38 og skal fortsætte arbejdet med Tegl 37. Uddannelses- og kursusudvalg Arbejder for øjeblikket på en lederuddannelse som overbygning på mureruddannelsen. Skulle medlemmerne have emner til ovenstående udvalg, som skal behandles, hører sektionen gerne nærmere fra jer. Murergolf 12. september i Give Murersektionens årlige golfdyst blev afviklet i strålende sensommersol. Vinderne i gruppe A var Bjarke Fynsk, Klaes S. Madsen og J. L. Petersen. Og i gruppe B var det B.E. Teglgaard, Ib Brøndsted og Inga Mikkelsen. Renovering med respekt for traditioner Kulekalk Kulekalkmørtler Hydraulisk kalk Farvede kalkprodukter

5 kurser Teknologisk Institut, Byggeri (TI) Vinterkursus den nye vinterbekendtgørelse Pris pr. person 3000,- ex. moms 20. januar 2009, kl Sted: TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C 3. februar 2009, kl Sted: TI, Gregersensvej 5, 2630 Taastrup 4. februar 2009, kl Sted: TI, Holdbergsvej 10, 6000 Kolding Undgå skader og misfarvninger i det murede byggeri Pris pr. person 6.300,- ex. moms 22. januar 2009, kl Sted: TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Natursten i byggeriet: geologi, egenskaber og lovkrav Pris pr. person 3.600,- ex. moms 14. maj 2009, kl Sted: TI, Gregersensvej 5, 2630 Taastrup Yderligere oplysninger og tilmelding: Teknologisk Instituts hovedreception Telefon: BYGGECENTRUM Bindingsværk Pris pr. person 2.500,- ex. moms 2. marts 2009, kl Sted: Byggecentrum i Middelfart 18. maj 2009, kl Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Pris 2.100,- ex. Moms 21. april 2009 kl BR 08 dybdegående (for entreprenør og bygherre) Pris pr. person 4.000,- ex. moms 26. januar 2009, kl Sted: Byggecentrum i Middelfart 27. april 2009 kl Strategisk forhandlingspsykologi Pris pr. person 3.850,- ex. moms 12. januar 2009, kl Bonus og incitamenter i byggeriet Pris pr. person 2.750,- ex. moms 23. februar 2009, kl Yderligere oplysninger og tilmelding: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf endagskurser fra Skandinavisk Jura-Kalk A/S Kurserne gennemgår teorien bag forskellige materialer og principper for valg og forbrug af materialer. Desuden gennemgås forhold ved afrensning af facader og mørtelens historie. Kurserne henvender sig til murersvende, murermestre, ingeniører, arkitekter, der vil vide mere om kalkbaserede materialers egenskaber og anvendelse. Kursusdage i januar og februar. Pris: kr ,- ex. moms. Kontakt: Skandinavisk Jura-Kalk A/S Bredeløkkevej 12, Raaby 4660 Store Heddinge Tlf: , Inspiration til nye muligheder Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige mursten, se nye anvendelsesmuligheder og

6 et godt råd om afsyring Af Helge Hansen, Teknologisk Institut Murværk Byg-Erfa Erfaringsbladet Undgå afsyring af murværk misfarvninger og forvitringer er netop udkommet i en revideret udgave. Bladet anbefaler, at man skal undlade afsyring af murværk, med mindre der er en rigtig god grund til at afsyre. Denne anbefaling er i overensstemmelse med holdningen hos Teknologisk Institut Mur værk, som dagligt kontaktes angående syreskader på murværk. Syreskadernes årsager I 2002 gennemførte Murværkscentret ved Teknologisk Institut en undersøgelse af årsager til syreskader på murværk for Murerfagets Oplysningsråd, MURO under navnet Projekt Afsyring. Flere aktører deltog i debatten, og i dag anvendes undersøgelsens resultater til blandt andet kontrol af afsyring og til grundlag for diskussion af afsyringsskader. Siden 2002 har flere arbejdet med udvikling af afsyringsmetoder med mindre syreforbrug og dermed også mindre risiko for skader. Men antallet af syreskader er stadig højt. Det skyldes for en stor del øget anvendelse af tegltyper, der er meget følsomme over for afsyring: blådæmpede sten og mangansten. Ved blådæmpning bliver røde sten sorte og gule sten grålige. Ved afsyring af blådæmpede sten opløses en del af den jernoxid, der giver de sorte og grå farver. Når denne jernoxid fælder ud igen, er den oftest brun, men af og til grønlig. I værste fald kan lysegrå sten blive helt leopardplettede. Da det misfarvende materiale er jern - oxid ligesom farvestoffet i teglstenene, er det svært at fjerne misfarvningerne uden igen at opløse jernoxid inde i stenene og dermed få nye misfarvninger. Ved tilsætning af manganoxid bliver røde sten mørkebrune og gule sten grå eller grågule. Ved afsyring af mangansten opløses en del af manganoxiden. Det opløste mangan fælder ud på overfladen, og murværket misfarves, især hvor den sure opløsning møder den basiske mørtel. Fugerne bliver derfor ofte særlig hårdt ramt. Misfarvningerne er mørkebrune, men changerer af og til over i det violette. I en række tilfælde er murværk med mangansten blevet afsyret, uden der er opstået problemer. Men afsyrer man én gang til på samme type sten på tilsvarende vis, opstår der pludselig meget kraftige misfarvninger. Misfarvning af fuger er meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at fjerne. Derfor er det ikke altid en hjælp, at der er udviklet en metode til afrensning. At det indimellem går godt, er altså ingen garanti for, at man slipper lige heldigt hver gang. Af disse årsager bedømmes afsyring af murværk med enten blådæmpede eller manganholdige mursten at være særdeles risikabelt. Anbefalinger MUROs Vejledning Afsyring af Udvendigt Murværk (revideret i 2008) anbefaler, at man forsøger at mure så rent, at afsyring helt kan undgås, eller at man anvender så lidt syre som muligt, og påfører syren med et skumgummibelagt filtsebræt for at skåne fugerne. Teknologisk Institut Murværks holdning er helt at undlade at afsyre murværk, med mindre der er en rigtig god grund til det. Denne holdning er i overensstemmelse med titlen på det sidst udgivne Byg-Erfa blad: Undgå afsyring af murværk misfarvninger og forvitringer. Læs hele artiklen på under Nyheder. Oplag: 2500 stk Tryk: udgives af: Dansk Byggeri, Murersektionen Agerbæksvej Risskov Telefon Redaktion: MURO Murerfagets Oplysningsråd Lille Strandstræde 20 C, 3. sal 1254 København K Telefon

ORIENTERING FRA FORMANDEN

ORIENTERING FRA FORMANDEN SEPTEMBER 2008 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen af mureruddannelsen og så få et svendebrev. ORIENTERING FRA FORMANDEN Den nye uddannelse som flisemontør er klar Jeg

Læs mere

Ny branchevejledning om murerergonomi

Ny branchevejledning om murerergonomi Sep. 2006 14/09/06 9:52 Side 3 SEPTEMBER 2006 MURERSEKTIONEN Ny branchevejledning om murerergonomi Den nye branchevejledning om murerergonomi er på trapperne og forventes udgivet medio oktober 2006. Den

Læs mere

Godt møde med SiD NYT NYT SEPTEMBER 2004 NYT NYT

Godt møde med SiD NYT NYT SEPTEMBER 2004 NYT NYT SEPTEMBER 2004 Dansk Byggeri Murersektionen Godt møde med SiD Lige inden sommerferien mødtes Murersektionens bestyrelse og SiD Murernes forhandlingsudvalg samt repræsentanter fra murerarbejdsmændene i

Læs mere

Lærepladser efterlyses!

Lærepladser efterlyses! DECEMBER 2004 MURERSEKTIONEN Lærepladser efterlyses! I murerfaget kender vi alle til vigtigheden af at have dygtige og velkvalificerede medarbejdere. Faget uddanner i øjeblikket ca. 550 murerlærlinge om

Læs mere

efter deadline DECEMBER 2007 DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN

efter deadline DECEMBER 2007 DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN DECEMBER 2007 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN Murerfaget har fået en bronzevinder ved World Skills i Japan. En utrolig flot præstation af

Læs mere

DECEMBER 2005 MURERSEKTIONEN

DECEMBER 2005 MURERSEKTIONEN DECEMBER 2005 MURERSEKTIONEN Et godt år for murerfaget Så nærmer der sig endnu en jul jeg vil gerne her benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. Det har været et

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

efter deadline MARTS 2008 DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN

efter deadline MARTS 2008 DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN DANSK BYGGERI murersektionen MARTS 2008 Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN Nu er 80-stens-hoveder (endelig!) på vej Leveringen af 80-stens-hoveder har længe stødt på stor

Læs mere

efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN

efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN DANSK BYGGERI murersektionen JUNI 2007 Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, aktiviteten er meget høj, jeg håber, at I alle også

Læs mere

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT JUNI 2004 Dansk Byggeri Murersektionen Nye toner Ved overenskomstforhandlingerne i foråret aftalte vi med SiD at mødes og at få startet en positiv dialog med hovedsigte på at fremme vores fag. Vi har nu

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Murerfaget i fremgang

Murerfaget i fremgang SEPTEMBER 2005 MURERSEKTIONEN Murerfaget i fremgang Vi kan alle glæde os over, at murerfaget har nok at lave. Efter lidt trange år for faget er det igen blevet populært at bygge i tegl. Lad os nu alle

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER DANSK BYGGERI murersektionen MARTS 2007 Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2007 Efter nogle hektiske dage og nætter er de fleste overenskomster på byggeområdet i skrivende

Læs mere

MURSTEN GØR DANMARK DEJLIGERE

MURSTEN GØR DANMARK DEJLIGERE Vi præsenterer her et uddrag af avisen der blev udgivet i forbindelse med Murerfagets kampagne 2000-2002 DANMARK DEJLIGERE Gennem de sidste mange år er jeg ofte blevet mødt med ønsket om, at murerfaget

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

MURO FORLAGET TEGL. Murerfagets Oplysningsråd. Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Tlf. 33 32 22 30 info@muro.dk ISBN NR: 978-87-88925-33-3

MURO FORLAGET TEGL. Murerfagets Oplysningsråd. Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Tlf. 33 32 22 30 info@muro.dk ISBN NR: 978-87-88925-33-3 MURO Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Tlf. 33 32 22 30 info@muro.dk ISBN NR: 978-87-88925-33-3 Murerfagets Oplysningsråd/Forlaget Tegl Beretning 2010 Muro/Forlaget

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen DANSK BYGGERI Murersektionen SEPTEMBER 2009 ORIENTERING FRA FORMANDEN Murersektionen har siden år 2000 arbejdet med en løsning på arbejdsmiljøproblematikken i forbindelse med opmuring af facader og er

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Kære medlemmer i murersektionen.

Kære medlemmer i murersektionen. APRIL 2009 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand murersektionen orientering fra formanden Kære medlemmer i murersektionen. Jeg skriver til jer som formand for murersektionen og kandidat

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 dec. 2004 Tilmeld dig til årskonferencen den 25. januar 2005 og kom og hør om resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen Sidste papirudgave af Arbejdsmiljønyt så tilmeld dig

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Referat af generalforsamling i Murersektionen under Dansk Byggeri den 24. marts 2006 i Vejle.

Referat af generalforsamling i Murersektionen under Dansk Byggeri den 24. marts 2006 i Vejle. Referat af generalforsamling i Murersektionen under Dansk Byggeri den 24. marts 2006 i Vejle. Formand Hans-Ulrik Jensen bød velkommen til generalforsamlingen. Ad pkt. 1 Valg af dirigent. Formanden foreslog

Læs mere

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN JUNI 2005 MURERSEKTIONEN Verdensmesterskab I perioden fra 25. maj til den 1. juni blev WorldSkills 2005 de uofficielle verdensmesterskaber for håndværk afholdt i Helsingfors i Finland. Det faglige fællesudvalg

Læs mere

Temadag om asbest. Hvor farlig er asbest? Hvilke regler skal overholdes? Hvem skal gøre hvad? Hvordan undgår man problemer?

Temadag om asbest. Hvor farlig er asbest? Hvilke regler skal overholdes? Hvem skal gøre hvad? Hvordan undgår man problemer? Temadag om asbest Taastrup 3. JUNI 2008 Der er asbest flere steder end man tror og det betyder tit uventede udfordringer og problemer. Temadagen ser på en aktuel asbestsag og giver desuden svar på spørgsmål

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Tæthed af bagmur Fase 2-3

Tæthed af bagmur Fase 2-3 Tæthed af bagmur Fase 2-3 Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Vestergade 11, 1. sal 1456 København K Att.: Tommy Bisgaard Udført af bygningsingeniører Jørgen Nymark Klavsen og Kurt Degn Aarhus,

Læs mere

Formanden beretning ved generalforsamlingen den 1. april 2005.

Formanden beretning ved generalforsamlingen den 1. april 2005. Formanden beretning ved generalforsamlingen den 1. april 2005. Aktiviteten ved murervirksomhed i 2004 i forhold til 2003 I 2004 beløb murerforretningernes indenlandske salg sig til 10,2 mia. kr. Målt i

Læs mere

Ny branchevejledning lader vente på sig

Ny branchevejledning lader vente på sig DECEMBER 2006 MURERSEKTIONEN Ny branchevejledning lader vente på sig Det har igen været et godt og travlt år for mange af vores medlemmer, og endnu en jul nærmer sig jeg vil gerne her benytte lejligheden

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur:

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur: EKSISTERENDE FACADER - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Velkommen NYT NYT MARTS 2004 NYT NYT

Velkommen NYT NYT MARTS 2004 NYT NYT MARTS 2004 Dansk Byggeri Murersektionen Velkommen Relevant og kortfattet information er altid en stor hjælp for den travle murermester. MURERnyt, der udkommer fire gange om året: medio marts, juni, september

Læs mere

svømmebadskurser 2012 center for svømmebadsteknologi teknologisk institut

svømmebadskurser 2012 center for svømmebadsteknologi teknologisk institut svømmebadskurser 2012 center for svømmebadsteknologi teknologisk institut kurser 2012 svømmebadsteknik første del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne deltagerne i at foretage pasning og vedligeholdelse

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen - 2 FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020 ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Bygherreforeningens temamøde om bygherrens rolle den 9. december 2010 Stadig

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE

efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE DANSK BYGGERI murersektionen JUNI 2008 Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Aktiviteten er stadig høj mange steder, men jeg håber,

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Ny arbejdsmiljøreform

Ny arbejdsmiljøreform APRIL 2006 MURERSEKTIONEN Ny arbejdsmiljøreform Som led i den Arbejdsmiljøreform, der trådte i kraft sidste år, vil samtlige virksomheder med ansatte inden for byggeog anlægsbranchen blive screenet af

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynets særlige BA aktiviteter Indtil udgangen af 2015 er der årligt

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne.

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne. Formandens beretning 2009 Situationen er noget anderledes end den var for bare et år siden. Hen over sommeren og især i efteråret 2008 oplevede vi de største aktie- og obligationsfald i årtier, vi oplevede

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

Vinteropmuring. Vejledning. Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Danmarks bedste vinteropmuringskoncept

Vinteropmuring. Vejledning. Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Danmarks bedste vinteropmuringskoncept Vinteropmuring Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Vejledning Danmarks bedste vinteropmuringskoncept Vinteropmuring Mange har den opfattelse, at der ikke kan udføres et holdbart muret byggeri om

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Henning Østergaard Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst lød til Dansk

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg.

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg. 9. december 2010 Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollerer CE-mærkning af vinduer og yderdøre Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme December 2016 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Konceptet er udviklet i projektet Bæredygtig

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0160 og FV2012.0161)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0160 og FV2012.0161) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0160 og FV2012.0161) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus For Murersvende og murerarbejdsmænd på byggepladsen Emiliedalen Højbjerg (faglig sekretær Morten Petersen)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Rosé murværk. Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling. Århus, april 2005. Teknologisk Institut, Murværk

Rosé murværk. Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling. Århus, april 2005. Teknologisk Institut, Murværk Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Århus, april 2005 Teknologisk Institut, Murværk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORKLARING ANVENDTE ORD OG BEGREBER... 3 SAMMENFATTENDE KONKLUSION...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16 SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug Skalcem S2000/CF2000 Skalcem S2000/CF2000 anvendes til vandskuring og finpuds af alle mineralske

Læs mere

EUC-Nord. Kontakt: Søren Beikes EUC Nord i Hjørring

EUC-Nord. Kontakt: Søren Beikes EUC Nord i Hjørring EUC-Nord Kontakt: Søren Beikes EUC Nord i Hjørring Invitation Region Syd støttet udviklingen af projekt Art-Built med 50.000 kr Pr år i to år Vejle Kommune Støtter projekt ART-Built med 50.000 kr pr år

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI]

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Intro I denne case skal du arbejde med renovering af laden. Bygherren skal tage stilling til, om laden skal have den helt store tur, med henblik på at optimere

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere