Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration"

Transkript

1 HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

2 Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske evner og sætter dig i stand til at træffe mere præcise beslutninger. Du bliver godt rustet til en mere krævende og ansvarsfuld stilling og til videreuddannelse på masterniveau. Du er måske lige startet på arbejdsmarkedet eller har flere års erhvervserfaring bag dig. Du er klar til det næste skridt, hvad enten det er for at skabe en karrieremulighed opad eller til en anden branche eller du er mere interesseret i at udfordre dig selv, udvide dit netværk og udvikle dine kompetencer. Dit overblik bliver større En HD fra CBS er et stærkt og solidt kort på hånden i din videre karriereplanlægning. Allerede under dit studium oplever du, at de kompetencer HD-uddannelsen giver, kan bruges. På studiet får du en grundlæggende viden om de problemstillinger, du møder på arbejdet. Den teoretiske tilgang og analytiske tænkemåde sætter nye perspektiver på din daglige praksis. På CBS bliver du trænet i at løse komplicerede problemstillinger ved at anvende teori og metode. En vigtig del af den proces er at lære at indsamle ny viden, strukturere denne viden og bruge den i praksis. Du tager bedre beslutninger Målet med uddannelsen er at gøre dig i stand til at træffe bedre beslutninger. Når du tilegner dig viden om processer og metoder, bliver du belønnet med en dybere indsigt, der sætter dig i stand til at reflektere over muligheder og træffe mere præcise valg. Alsidig og kvalificeret undervisning På CBS er vi meget bevidste om pædagogikken og undervisningsformen. Derfor tilpasser vi undervisningen til det faglige indhold, så gruppearbejde, opgaver og eksamener er med til at understøtte indlæringen. Studiegrupper er et godt forum til at diskutere teorier, hypoteser og synspunkter, og de er samtidig med til at styrke dine samarbejdsevner. Kvalitet og udvikling Vi er fremsynet, når det kommer til de foranderlige kompetencekrav, som fremtidens medarbejdere står overfor. Derfor udvikler vi løbende vores HD-studier, så de afspejler de behov, erhvervslivet får brug for i fremtiden. Dette sikrer vi ved en tæt dialog med partnere fra erhvervslivet og ved at inddrage vores forskere og specialister i tilrettelæggelsen af studierne. HD 2.dels specialerne er netop i gang med et større udviklingsarbejde pga. en ny HD bekendtgørelse. Vi tager derfor forbehold for det præsenterede materiale, da der kan komme ændringer. Hold dig orienteret om evt. ændringer af de otte HD 2. dels studier på

3 hvor du tager din HD! For dig der allerede er igang med karrieren HD er tilrettelagt, så du kan læse uddannelsen ved siden af dit job. HD varer fire år på deltid, hvor 1. del og 2. del hver for sig tager to år. Samlet set er uddannelsen på 120 ECTS point, hvilket svarer til to års fuldtidsstudium. Efteruddannelsessystemet Sammen med masteruddannelserne indgår HD i efteruddannelsessystemet, hvor HD giver adgang til relevante Masteruddannelser. Den samlede HDuddannelse giver også under visse forudsætninger adgang til cand. merc. studiet. Efteruddannelsessystemet er bygget op parallelt med det almindelige uddannelsessystem, så du kan nå samme niveau. Den samlede HD-uddannelse svarer til en uddannelse på bachelorniveau, og kan sidestilles med øvrige bacheloruddannelser som f.eks. HA. Dog er omfanget af fagene forskellige, da erhvervserfaring er med til at kvalificere de studerende på HD. HD 1. del basisuddannelsen HD 1. del udgør det erhvervsøkonomiske fundament, som teoretisk og metodisk danner grundlag for specialisering på HD 2. del. Som noget nyt kan du desuden vælge imellem en række spændende valgfag. Uddannelsen afsluttes med faget erhvervsøkonomisk metode, som styrker dine metodiske redskaber, inden du skal i gang med det afsluttende projekt. HD 2. del otte forskellige studier HD 2. del er en specialistuddannelse, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et særligt fagområde. CBS udbyder otte forskellige HD 2. dels studier. Alle otte HD 2. dels studier har samme struktur, hvor 5. og 6. semester består af obligatoriske fag, der giver dig de faglige kernekompetencer. 7. semester består af valgfag, mens 8. semester bruges på den afsluttende hovedopgave med selvvalgt emne, således at du kan tilpasse uddannelsen mere præcist til din karriere. HD-enkeltfag De fleste fag på HD kan læses som enkeltfag. Så hvis du har behov for faglig opdatering på et enkelt område eller har lyst til at læse HD i et lavere tempo, kan det sagtens lade sig gøre. HD 1.del (60 ECTS) HD 2. del (60 ECTS) HD i Finansiering HD i Finansiel Rådgivning HD i International Business HD i Marketing Management HD i Organisation og Ledelse HD i Regnskab og Økonomistyring HD i Supply Chain Management HD i Økonomistyring og Procesledelse 3

4 HD 1. del HD 1. del på CBS er relevant for dig, der har brug for mere erhvervsøkonomisk teori i forbindelse med dit arbejde. Du er allerede i gang med din karriere, hvad enten du lige er startet på arbejdsmarkedet, eller du har nogle års erfaring bag dig. Typisk har du praktisk joberfaring, men mangler teoretisk viden til at styrke dine kompetencer. Det kan også være, du allerede har taget én uddannelse, men har behov for at udbygge din faglighed. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Erhvervsøkonomi (15 ECTS) Erhvervsøkonomi (fortsætter) Erhvervsret (5 ECTS) Valgfag (5 ECTS) Valgfag (5 ECTS) Dataanalyse (5 ECTS) Samfundsøkonomi (10 ECTS) Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS) Afsluttende projekt (10 ECTS) HD 1. del giver dig muligheder HD 1. del på CBS giver dig erhvervsøkonomisk teori og metode til at analysere problemstillinger og udarbejde kvalificerede løsningsforslag i relation til dit job, som du kan bruge i din nuværende ansættelse her og nu eller som et spring fremad i karrieren. HD 1. del er i dag et anerkendt selvstændigt kompetencegivende forløb med den engelske titel Graduate Certificate in Business Administration. En bestået HD 1. del giver adgang til samtlige HD 2. dels specialer på CBS. Højt fagligt niveau HD 1. del på CBS er forskningsbaseret og tilbyder kvalificeret undervisning. Det bidrager bl.a. til at udvikle studiet og undervisningen med de seneste forskningsresultater og aktuelle problemstillinger. Undervisernes deltagelse i projekter rundt omkring i virksomheder og organisationer sikrer også, at både forskning og undervisning er relateret til praksis i erhvervslivet. Om uddannelsen Tager du en HD 1. del på CBS, får du en akademisk uddannelse, hvor teorien kobles på dine praktiske erfaringer og problemstillinger. Du vil erhverve dig basale analytiske og metodiske kompetencer, som kan anvendes nu og her. Sammen med et erhvervsøkonomisk teoretisk fundament danner det grundlag for en specialisering på HD 2. del. De studerende på HD 1. del på CBS repræsenterer et bredt udsnit af danske virksomheder og institutioner uanset branche og størrelse. Du får derfor input fra og sparring med studerende ansat inden for et bredt udsnit af landets virksomheder og organisationer. Det giver inspiration og udbygger dit netværk. 4

5 Uddannelsen er også noget for dig, der ønsker at opgradere din viden inden for et særligt område med et enkeltfag eller to. Uddannelsens indhold Erhvervsøkonomi Faget Erhvervsøkonomi giver dig grundlæggende erhvervsøkonomisk forståelse og et begrebsapparat. Målet er at gøre dig i stand til at analysere og løse konkrete, praksisnære problemstillinger under hensyntagen til virksomhedens begrænsninger og målsætninger. Du bliver øvet i at analysere industrier og markedsformer, og får desuden forståelse for strategi og regnskab, samt styrket dine kompetencer inden for omkostningsforståelse og prisdannelse. Derudover arbejder du med værktøjer til at vurdere investerings- og finansieringsmuligheder. Samfundsøkonomi I faget Samfundsøkonomi bliver der fokuseret på makroøkonomiske sammenhænge, nationale såvel som internationale. Du bliver i stand til at forstå, hvad der på kort og på langt sigt bestemmer eksempelvis produktion og beskæftigelse samt renteniveau og valutakurser. Du får samtidig viden om økonomisk politik og politiske instrumenter, og du lærer derved at vurdere mulige konsekvenser for virksomheden. Derudover får du et samfundsmæssigt perspektiv på markedsmekanismen og markedsforvridnin- ger og betydningen heraf for den samfundsøkonomiske velfærd. Dataanalyse Faget Dataanalyse giver dig forståelse for, hvordan data af forskellig art kan give et bedre beslutningsgrundlag i virksomheden. Faget er anvendelsesorienteret, og beskæftiger sig både med indsamling, bearbejdning, tolkning og præsentation af relevant data. Der gennemgås en række statistiske værktøjer til at bearbejde data og vurdere usikkerhed. Relevant og sikker brug af data trænes i tilknytning til konkrete problemstillinger og talmateriale, f.eks. i forbindelse med markedsanalyser eller prognoser af forskellig art. Erhvervsret I faget Erhvervsret får du overblik over retssystemet samt kendskab til retsregler, så du bliver i stand til at identificere typiske juridiske problemstillinger for og i organisationen. Du bliver ikke jurist, men du kan med større sikkerhed pege på, hvor der kan opstå juridiske problemer, og hvor yderligere ekspertbistand er nødvendig. Samtidig bliver du i stand til løbende at vedligeholde og udbygge din viden om nye lovgivningstiltag, også efter afsluttet studium. Erhvervsøkonomisk metode Faget Erhvervsøkonomisk metode videreudvikler dine kompetencer til at løse praktiske, erhvervsøkonomiske problemer på en systematisk og teoretisk velkvalificeret måde. Faget er således både værdifuldt i dit daglige arbejde og relevant for at gennemføre HD 2. del. På faget arbejder du bl.a. med problemidentifikation og udvikling af en kvalificeret problemformulering, samt hvorledes modeller og teorier udvælges og sammenstilles med data. Du trænes derfor i metodisk indsamling af data. Metodefaget er samtidig tæt knyttet til dit afsluttende projektarbejde på HD 1. del. Valgfag I løbet af HD 1. del skal du have 2 valgfag. Du kan vælge at fordybe dig indenfor følgende fagområder: Dataanalyse II Udvidet Erhvervsret Offentlig økonomi International Økonomi & Business Serviceøkonomi Strategi Pris pr. semester: kr. for et samlet forløb. 5

6 Finansiering HD 2. del i Finansiering henvender sig til ledere og medarbejdere inden for den finansielle sektor bredt defineret, dvs. bank, realkredit, forsikring og pension. 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Fixed Income Skat og regnskabsanalyse Valgfag 1 Portfolio Analysis Corporate Finance Valgfag 2 med stor seminarlignende Derivatives opgave Valgfag 3 Afgangsprojekt Uddannelsen er også rettet mod andre ledere og medarbejdere, der træffer finansielle dispositioner og beslutninger og medarbejdere, der ønsker en dybere indsigt i finansiering, som eksempelvis økonomer, jurister og ingeniører. Kompetencer/jobmuligheder HD i Finansiering fra CBS har et godt omdømme, der bevirker, at den giver gode karrieremuligheder eksempelvis i en finansiel virksomhed eller en virksomheds finansafdeling. Udviklingen går stærkt og dette gælder ikke mindst inden for de finansielle markeder. Der udvikles til stadighed nye finansielle produkter og nye metoder til analyse heraf. Samtidig bliver praktiske finansielle problemstillinger mere og mere komplekse. Når HD i Finansiering vil være restruktureret for nye studerende fra efteråret 2010, vil studiet samtidig som vanlig være ajourført til den seneste udvikling. HD i Finansiering tager udgangspunkt i grundlæggende finansieringsteori, hvilket betyder, at du med en HD i Finansiering opnår kompetencer til at analysere finansielle produkter og problemstillinger samt at drage relevante beslutninger på basis heraf. Du får kompetencer, der også er anvendelige i fremtiden, hvad der gør HD i Finansiering fra CBS til en sikker investering i fremtiden. Om uddannelsen På CBS udvikler og planlægger vi HD i Finansiering i samarbejde med velestimerede forskere og respekterede praktikere. Dette sikrer, at uddannelsen har et højt teoretisk og praktisk niveau. I valg af undervisere lægger vi vægt på, at såvel faglige som undervisningspædagogiske egenskaber er på et højt niveau. HD i Finansiering på CBS har et stort udbud af valgfag. Disse giver dig mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder og for at blive opdateret på aktuelle problemstillinger. 6

7 Uddannelsens indhold Obligatoriske fag De obligatoriske finansielle fag er studiets kernefag. I disse fag præsenteres du for de grundlæggende metoder inden for finansiel analyse og værdiansættelse. Vi fokuserer på risikobegrebet, idet du lærer om betydningen af risiko for finansielle produkter og for beslutningstagning. Vi pointerer den vigtige sammenhæng imellem aktivspredning og porteføljerisiko pointeres, ligesom du lærer om afdækning af finansielle risici. I faget Fixed Income behandler vi rentebegreber og -teori, de forskellige obligationstyper og deres risikomål. I faget Portfolio Analysis indføres du i investeringsteorien og lærer at sammensætte en portefølje under hensyn til afkast, risici og diversification. I Derivatives behandles de afledte aktiver: optioner, futures og lignende. I faget Corporate Finance belyses, hvorledes virksomheder kan optimere deres finansiering og investering. De centrale begreber er kapitalomkostning, kapitalstruktur og virksomhedsvurdering. På første studieår bliver du også introduceret til Skatteret og regnskabsanalyse. Skriftlig opgave, 1. år I Corporate Finance skriver du et seminar, en skriftlig opgave på ca. 15 sider om et valgt emne inden for faget. Opgaven bidrager til indlæringen af faget og giver træning i en selvstændig behandling og analyse af en selvvalgt problemstilling. Studiets 2. år På studiets andet år specialiserer du dig inden for de delområder af finansiering, der har din særlige interesse. Valgfag Der udbydes en lang række valgfag med vigtige og aktuelle emner/problemstillinger. Disse valgfags dybdegående karakter giver dig sammen med den skriftlige opgave fra første år og afgangsprojektet mulighed for at skabe din egen særlige kompetenceprofil. Af valgfag, vi har udbudt gennem de seneste år, kan eksempelvis nævnes: Avanceret porteføljeteori Behavioral Finance Boligøkonomi og finansiering. Corporate Finance i praksis Finansielle kriser og virksomhedskrak Kreditret Mergers & Acquisitions and Valuation Private Equity Risikostyring i finansielle virksomheder Financial Risk in Excel Videregående obligationer og derivater Værdipapirhandel I efteråret 2011 for de studerende, der er startet i efteråret 2010 vil valgfagene være lagt om og tilpasset den nye studieopbygning. Afgangsprojekt I afgangsprojektet, der har et omfang på sider, skal du udvise analytisk evne, du skal kunne strukturere opgaven hensigtsmæssigt samt kunne udvælge og anvende teorier og modeller på en relevant problemstilling. Endelig skal du kunne formidle analysen og resultaterne heraf. Afgangsprojektet udarbejdes under vejledning. Studiet afsluttes med et mundtligt forsvar. På studiets første år lærer du den grundlæggende Centrale finansieringsteori og -metode i fem forskellige obligatoriske fag. Pris pr. semester: kr.

8 En uddannelse med fokus på rådgivning inden for bank, pension, forsikring og realkredit Finansiel Rådgivning Hvem henvender uddannelsen sig til? HD 2. del i Finansiel Rådgivning fra CBS henvender sig til medarbejdere inden for bank, pension, forsikring, realkredit og andre, der rådgiver private og mindre erhvervskunder. Uddannelsen skal give den studerende grundlæggende kendskab til finansiel teori og metode for at kvalificere den studerende hertil. Kompetencer/jobmuligheder HD i Finansiel Rådgivning fra CBS giver dig kompetencer til at varetage specialiserede funktioner inden for kunderådgivning i finansielle virksomheder. Vi lever i en verden præget af konstante forandringer. Dette gør sig ikke mindst gældende inden for den finansielle sektor. I dag skal kunderne tage stilling til en hel vifte af investeringsog finansieringsmuligheder samt en lang række forskellige forsikrings- og pensionsprodukter, som ikke fandtes for blot få år siden. Og der kommer hele tiden nye til. Samtidig bliver den enkelte kundes behov stadig mere komplekse. Virksomhederne står overfor nye krav til deres risikostyring og finansielle planlægning. Dette stiller krav til fremtidens finansielle rådgivere. HD i Finansiel rådgivning er designet til at imødekomme krav om større fagligt overblik og analytisk kunnen kombineret med evnen til at afdække den enkelte kundes behov og indgå i en dialog. Studiet er tilrettelagt til at udvikle den viden og de færdigheder, du som rådgiver eller leder i den finansielle sektor anvender inden for dit eget arbejdsområde. Forløbet er planlagt med henblik på en akkreditering som European Financial Planner. Om uddannelsen HD i Finansiel Rådgivning er udviklet i tæt samarbejde med den finansielle sektor. Dette samarbejde sikrer, at studiet hele tiden er rettet mod arbejdsmarkedets og dine behov og baner vejen for nye muligheder i dit karriereforløb. Studiet er planlagt og varetages af forskere og undervisere fra CBS. Det betyder, at vi er opdaterede med den nyeste viden inden for finansiering. Det betyder også, at CBS reviderer studiet løbende i forbindelse med nye opgaver og udfordringer i den finansielle sektor og nye områder den private kunde efterspørger rådgivning inden for. Den faglige kvalitet er derfor konstant i fokus. På studiet får du mulighed for at specialisere dig via et bredt udbud af valgfag på studiets 2. studieår. Dette sikrer den nødvendige faglige dybde og er med til at målrette dine kompetencer. 8

9 På uddannelsen bliver du introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til den finansielle sektors problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og bliver rustet til at identificere og løse problemer inden for den finansielle sektor. 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Investeringsrådgivning Skatteret og retslig regulering Finansielle virksomheders produkter og services Den finansielle virksomheds risikostyring 3 Valgfag Afgangsprojektet Uddannelsens indhold Obligatoriske fag På studiets første år tages obligatoriske fag. Disse fag danner derved kernen i de kompetencer, du opnår på HD Finansiel Rådgivning. På studiets første semester er der følgende fag: Investeringsrådgivning Skatteret og retslig regulering I faget Investeringsrådgivning opnår du viden om de forskellige typer af finansielle produkter, man kan investere i, det vil sige risiko ved investering i aktier og obligationer og forventet afkast fra disse typer af aktiver. Du lærer også, hvordan man bedst kan sammensætte en portefølje af finansielle aktiver i investeringsøjemed. Faget tager afsæt i den private investors situation. I faget Skatteret og retslig regulering lærer du om opgørelse af personindkomst til brug for skatteberegning og hovedtrækkene for beskatning af forskellige indkomstarter. Desuden stifter du bekendtskab med de mange reguleringer, der gælder for rådgivningsvirksomhed. På studiets andet semester er der følgende fag: Den finansielle virksomheds risikostyring Finansielle produkter og services. I faget Den finansielle virksomheds risikostyring stifter du bekendtskab med værktøjerne til styring af risici i en finansiel virksomhed, herunder ikke mindst regler for solvens- og kapitaldækningskrav. I faget Finansielle produkter og services lærer du om de tre store områder i private kunders finansielle dispostioner: bolig, pension samt "frie midler". Boligøkonomi og finansiering giver en dybere indsigt i familiens boligøkonomiske vilkår, boligmarkedets funktion og konjunkturforløb samt de særlige muligheder og risici ved boliglån. Fagets andet element er de forskellige muligheder for pensionsopsparing og vilkår, der får en meget forskellig betydning gennem det personlige livsforløb. I fagets tredje element ses på den mulige disponering af de frie midler og de mange, undertiden ret specielle, finansielle produkter, der er rettet imod dette mål. Valgfag På studiets andet år specialiserer du dig inden for de delområder af finansiel rådgivning og finansiering, der har din særlige interesse. Der udbydes således forskellige valgfag inden for områder af relevans for medarbejdere i den finansielle sektor, samt lignende sektorer. Disse valgfag giver dig mulighed for at dykke nærmere ned i et fagområde, der interesserer dig. For nærværende overvejes udbud af følgende valgfag på studiet: Forsikringsrådgivning Virksomhedens finansplanlægning Kreditvurdering, eksternt regnskab og kreditret Videregående investeringsteori Finansielle kriser og virksomhedskrak Værdiansættelse af virksomhed med specielt henblik på køb og salg af virksomhed. Afgangsprojekt I afgangsprojektet, der har et omfang på sider, skal du udvise analytisk evne, du skal kunne strukturere opgaven hensigtsmæssigt samt kunne udvælge og anvende teorier og modeller på en relevant problemstilling. Endelig skal du kunne formidle analysen og resultaterne heraf. Afgangsprojektet udarbejdes under vejledning. Studiet afsluttes med et mundtligt forsvar. Pris pr. semester: kr. 9

10 International Business HD 2. del i International Business, tidligere HD(U), henvender sig til ledere og medarbejdere i produktions-, handels-, service-, og konsulentvirksomheder, der ønsker at udbygge deres kompetencer i at håndtere internationale forretningsprocesser. Uddannelsen kan tages som et traditionelt fremmødestudium eller gennemføres som et virtuelt studium, foreneligt med et internationalt karriereforløb. HD i International Business (HD-IB) er udviklet til at bibringe dig de økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at håndtere de udfordringer, som den internationale erhvervsleder konfronteres med. Uddannelsen vil kvalificere dig til at udfylde ledelsesmæssige, analytiske og specialistfunktioner i internationale virksomheder og organisationer. Som det mest internationalt orienterede HD-program i Danmark giver HD-IB dig særlige karrierefordele både internationalt og hjemme. Desuden kvalificerer HD-IB dig til at læse videre på en masteruddannelse og derved tage et yderligere skridt frem i din karriere. Uddannelsen udbydes af Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse i sammenhæng med instituttets to øvrige populære og internationalt anerkendte uddannelser, cand. merc. og bachelor i International Business. HD-IB hed tidligere HD i Udenrigshandel, HD(U). Om uddannelsen HD i International Business dækker de centrale områder forbundet med ledelse af internationale virksomheder og organisationer, markedsanalyse og internationalt salg og produktion. Uddannelsen er bemandet af en internationalt orienteret stab af professorer og erfarne praktikere. Herved sikres, at indholdet er forankret både i de nyeste forskningsbaserede tilgange og modeller og i praktiske erhvervserfaringer fra forskellige steder i verden. Engelsk er det internationale erhvervssprog. Derfor gennemføres en væsentlig del af undervisningen på HD-IB på engelsk. Udvikling af rutine i brugen af engelsk som arbejdssprog har en fremtrædende plads på studiet: Adskillige af underviserne har en international baggrund med engelsk som primært arbejdssprog, store dele af pensum udgøres af engelsksprogede tekster, mange forelæsninger og præsentationer foregår på engelsk, og visse skriftlige projekter og opgaver skrives på engelsk. HD-IB som virtuelt studium En international karriere kan medføre længerevarende udstationeringer eller omfattende rejseaktivitet. Derfor tilbyder vi, at studiet helt eller delvist kan gennemføres som et virtuelt forløb. Det virtuelle forløb er karakteriseret ved projektbaseret undervisning, virtuelt gruppearbejde og kontinuerlig personlig coaching af de erfarne vejledere tilknyttet uddannelsen. I vores virtuelle program bliver du en del af et netværk af højt motiverede studerende, som du samarbejder og deler erfaringer med. 10

11 HD 2. del i International Business er skræddersyet til dig, der har internationale ambitioner 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester International Trade and FDI International Sourcing and Supply Chain Management International Business Environment International Innovation, Operations and Management To valgfag, fx. Emerging Markets Strategic Forecasting International Shipping and Transport Afgangsprojekt International Market Analysis International Marketing and Branding Praktisk seminar Uddannelsens indhold International Trade and FDI International business består grundlæggende i søgen efter og realisering af forretningsmuligheder i udlandet. I dette kursus undersøger vi de veje, virksomheder kan følge for at blive internationale. Vi ser på de strategier og metoder, som leder valg af lande og markeder, og på hvordan og hvornår vi skal forsyne et marked vha. eksport, forhandlere, partnerskaber eller fuldt ejede datterselskaber. International Sourcing and Supply Chain Management I en stadig mere global økonomi er international produktion og offshoring vigtige redskaber til at udvikle konkurrencefordele. Dette kursus fokuserer på mulighederne for omkostningsminimering gennem international produktion og offshoring. Nogle af nøgleområderne er: Hvordan udnytter vi internationale faktorprisforskelle? Hvornår er det fordelagtigt at producere i udlandet? Hvilke dele af værdikæden skal vi offshore? Hvordan håndterer vi incitamentskonflikter og forsyningssikkerhed? ser og statistiske metoder. Du vil lære om, hvordan man omformer rå data til kraftfulde redskaber til støtte for strategiske beslutninger. International Business Environment At overvinde og tilpasse sig til hastigt foranderlige internationale erhvervsmiljøer er en fundamental ledelsesmæssig udfordring for enhver international virksomhed. Dette kursus tilvejebringer en integreret forståelse for kompleksiteten i internationale erhvervsmiljøer og de udfordringer, det udgør for virksomheder med aktiviteteter på tværs af grænser. International Innovation, Operations and Management Efterhånden som den internationale virksomhed vokser i størrelse og spændvidde, så vokser også dens organisatoriske kompleksitet. For multinationale selskaber er det altafgørende at sikre, at virksomhedens enkelte dele bidrager til dens overordnede succes. Dette kursus fokuserer på at fremme innovationer på tværs af grænser, tilskynde og dirigere strømme af viden mellem datterselskaber samt udvikle og lede menneskelige ressourcer. International Marketing and Branding International Market Analysis Nøglen til succesfuld international ledelse er at træffe beslutninger i ukendt terræn på grundlag af det bedste tilgængelige informationsmateriale. Målet for dette kursus er at udvikle kompetencer i dataindsamlingsmetoder og i brug af internationale databager indsigt i metoder og teknikker til branding mhp. at gennemtrænge nye markeder. Blandt kursets kernetemaer er markedssegmentering, erhvervelse og fastholdelse af konkurrencefordele, brugen af globale vs. lokale brands og udnyttelse af oprindelseslandeeffekter. Valgfag Det syvende semester giver dig en unik mulighed for at skræddersy din uddannelse til dine egne professionelle behov. Som studerende kan du vælge at supplere uddannelsen i international business med en række forskellige kurser tilbudt på CBS i fx finansiering eller markedsføring. Alternativt kan du vælge at fremme din specialisering med kurser i international business: Emerging Markets og Strategic Forecasting. Afgangsprojekt Det afsluttende afgangsprojekt har til formål at sammenbringe uddannelsens teorier, begreber og modeller med en konkret empirisk problemstilling mhp at frembringe valide grundlag for beslutninger og anbefalinger. Projektet gennemføres under anvendelse af en eksplicit udviklet metodisk tilgang. Det har et omfang på sider og gennemføres under vejledning. Studiet afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i afgangsprojektet. Brandet er ofte en af virksomhedens mest værdifulde ressourcer men samtidig vanskeligst at overføre på tværs af grænser. Dette kursus bibrin- Læs mere på Pris pr. semester / Fremmødestudium: kr. Pris pr. semester / Virtuel studium: kr. 11

12 Marketing Managemen HD 2. dels specialet i Marketing Management sætter fokus på afsætningsøkonomiske problemstillinger og løsningsmuligheder i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv Modulopbygningen 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C) International Strategic Market Management ** Business-to-Business Markedsledelse * Markedsføring på professionelle markeder (B2B) International Innovation, Operations & Management ** International erhvervsjura og marketing * Afgangsprojekt Anvendt markedsanalyse International Marketing & Branding ** Praktisk seminar * Der er tale om specielt udviklede valgfag på CBS indenfor uddannelsens kompetenceområde, som sammen med andre senere udviklede valgfag inden for uddannelsens kompetenceområde vil blive udbudt første gang efteråret ** Undervisningen foregår på dansk. enterede virksomheder inden for alle brancher og placeringer i værdikæden som f.eks. produktions-, handels-, konsulent- eller servicevirksomhed. Den studerende skal udvikle viden, færdigheder og kompetencer i vidensfeltet markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning, idet vedkommende skal kunne forstå og reflektere over markedsføringsprofessionens udvikling og praksis i forhold til Formål Formålet med HD-studiet i Marketing Management er at udvikle en kompetenceprofil, der sætter HD eren i stand til at udfylde rollen som marketing manager i alle typer af udviklingsorimuligheder og begrænsninger, som marketingteorier og -metoder tilbyder til løsning af praktiske problemstillinger. Kompetencer/jobmuligheder HD eren i Marketing Management skal kunne udfylde sin rolle uanset om virksomheden opererer på et nationalt eller et internationalt marked, og om det er et industrielt marked, et offentligt marked eller et forbrugermarked. Marketing manageren skal kunne håndtere drifts- og udviklingsopgaver i tilknytning til både virksomheders markedsføringsplanlægning dvs. udvikling af markedstilbud og markedskommunikation og til virksomheders strategiske markedsplanlægning, hvor markedsføringsplaner samordnes med virksomhedens strategi. HD eren skal desuden kunne vurdere validiteten af teori og metode med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer om markedsføring. 12

13 t At the heart of this framework is the idea that the marketing function facilitates the link between the customer and various key processes within the firm (Day, 1994) Uddannelsens struktur og indhold På 5. semester inddrages markedsføringsplanlægning på forbrugervaremarkedet (B2C) og på professionelle markeder (B2B), og det metodiske informationsgrundlag for indsamling, analyse og anvendelse af markedsdata sker via faget anvendt markedsanalyse, hvorved den studerende både får en teoretisk og praktisk tilgang til potentielle analyser. På 6. semester inddrages en række udvalgte afsætningsøkonomiske kernediscipliner som markedsbaseret produktudvikling/innovation, strategisk markedsplanlægning og markedskommunikation. Der anlægges tillige et internationalt perspektiv. På 7. semester udbydes valgfag inden for afsætningsøkonomiske, erhvervsøkonomiske og ledelsesrelaterede emner, der giver mulighed for at uddybe vidensområdet markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning i et helhedsperspektiv. Desuden er der et obligatorisk seminar, der behandler markedsføringsplanlægning og/eller strategisk markedsplanlægning for et udvalgt marked og en udvalgt virksomhed. 8. semester forbeholdes afgangsprojektet, der behandler markedsføringsplanlægning og/eller strategisk markedsplanlægning for et udvalgt marked og en udvalgt virksomhed. Undervisnings- og arbejdsformer Omfatter dialogforelæsninger, øvelseslektioner, workshops, seminararbejder med opponentskaber, mini-cases (gruppearbejder) med plenumdrøftelser, inddragelse af deltagernes egne erfaringer og aktuelle/konkrete praktiske afsætningsøkonomiske problemstillinger samt udarbejdelse af et afgangsprojekt med vejledning. Der vil være tale om meget differentierede læringsforløb fra individuel træning med multimedie undervisningsprogrammer til den meget intensive dialog og diskussion med medstuderende over seminararbejder, cases, m.v. Den tætte underviserkontakt er med til at sikre en personlig, faglig sparring gennem hele forløbet. Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen. Fleksibilitet Den nye modulopbygning giver den studerende en række frihedsgrader. Flere obligatoriske fælles fagmoduler på landsplan muliggør en mere fleksibel overgang til en anden HD-udbyder i Danmark i form af meritoverførsler ved et evt. jobskifte, ligesom et større udbud af valgfag på studiets 7. semester kan sikre, at uddannelsen kan tilpasses den enkeltes behov, specialisering og karriereplanlægning. Den nye struktur imødekommer også behov for at kunne kombinere en erhvervskarriere med varierende arbejdstider og rejseaktivitet, idet det nye HD-speciale i Marketing Management udbydes både som traditionel aftenundervisning 2 gange pr. uge og som ren lørdagsundervisning via separate hold. Da disse hold pensummæssigt vil blive afviklet parallelt i undervisningsperioden, vil det være muligt at kunne indhente evt. rejsedage/fravær på det andet hold. Du kan finde undervisningsdage samt -tider for HD i Marketing Management på hjemmesiden Specialets faglige forankring HD 2.del i Marketing Management er forankret ved Institut for Afsætningsøkonomi, hvorfor såvel medlemmer af studienævnet som det videnskabelige personale er ansat ved dette institut. Instituttets store erfaring indenfor såvel kandidat- som bacheloruddannelserne, kombineret med et stort netværk af såvel forskere, undervisere og praktikere vil muliggøre et optimalt udviklingsmiljø for alle studerende. Nøglebegreber for Marketing Management Fleksibilitet Forskningsbaseret undervisning Praktisk anvendelighed Internationalisering Pris pr. semester: kr. 13

14 Organisation og Ledels Er du leder eller ønsker du at være det, men synes at du savner teoretisk og praktiske indsigt i organisation og ledelse, så er uddannelsen noget for dig. Du har typisk nogle års erhvervserfaring fra arbejdsmarkedet, men ønsker at supplere din faglige viden og blive bedre til at identificere, analysere og løse organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger. Kompetencer/jobmuligheder HD i Organisation og Ledelse vil udvikle din forståelse for ledelsesudfordringerne, men giver dig samtidig ideer til, hvordan disse kan håndteres. Med en HD i Organisation og Ledelse fra CBS bliver din faglige viden suppleret med en bred organisatorisk og ledelsesmæssig kompetence. Kombinationen af at være i stand til at analysere organisatoriske problemstillinger, identificere vigtige udfordringer og opstille operationelle handlingstiltag gør, at du med en HD i Organisation og Ledelse bliver en vigtig kvalificeret sparringspartner for virksomhedens øverste chefer enten i rollen som intern konsulent, ledende stabsmedarbejder, projektansvarlig eller funktionsområdechef. Om uddannelsen Uddannelsen er opbygget således, at den både sikrer dig en bredde og en høj grad af specialisering. Du får en bred indføring i organisationsteorien samtidig med at du får mulighed for at specialisere dig inden for et nøjere afgrænset fagområde. Som en rød tråd i uddannelsesforløbet vælger du derfor allerede ved studiets start at specialisere dig, således at du får mulighed for at udvikle en spidskompetence inden for et fagligt område. Inden studiestart skal du derfor vælge én af disse seks specialiseringer: Strategiprocesser, HR processer, Forandringsprocesser, Kommunikationsprocesser, Interkulturel og international ledelse eller Organisation og ledelse i offentlige organisationer, som du arbejder med i hele studieforløbet, dog mest intensivt på 2. studieår. På første år introduceres du for en række af de grundlæggende træk ved organisationer og til en række af de dynamikker og dilemmaer, som ledere står i, når forholdene/omgivelserne er omskiftelige og vanskelige at styre. På andet år får du mulighed for at vælge et mindre valgfag, men du vil hovedsagligt beskæftige dig mere intensivt med det faglige område du har valgt at specialiserer dig indenfor. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre mulighederne for faglig fordybelse og interaktion samt praktisk problemløsning. Undervisningen afholdes i en række intensive undervisningsforløb, der omfatter to fulde undervisningsdage pr. måned (fredag kl. 08:00-16:00 og lørdag kl. 09:00-16:00). Uddannelsens indhold Det første år bygges det faglige fundament op ved, at man på 5. semester introduceres til en række af de grundlæggende træk ved organisationer struktur, kultur, beslutninger, de menneskelige ressourcer og ledelse og at man på 6. semester arbejder med processyn på organisationer. Mens undervisningen på 5. semester fokuserer på en organisatorisk virkelighed, der antages at være præget af velordnede strukturer og styrbarhed, er formålet med undervisningen på 6. semester (såvel på 7. og 8. semester) at problematisere denne tankegang og fordybe sig i de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer der opstår, når den organisatoriske virkelighed kendetegnes ved kompleksitet, tvetydighed og usikkerhed. Sideløbende med undervisningen på 5. og 6. semester vil man skulle arbejde med flere mindre læringsopgaver i relation til egen/andres virksomhed og man vil ligeledes arbejde med emner, der knytter sig til ens valgte specialisering. 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Organisation og ledelse grundmodul Organisation og ledelse dynamikker og dilemmaer Valgfag: Specialiseringsmodul Valgfag: Suppleringsfagsmodul Afgangsprojekt 14

15 e Efter at have opbygget et solidt fagligt fundament, får du mulighed for lidt valgfrihed og fordybelse på 2. studieår. Du forventes at tage et enkelt suppleringsmodul samt at vælge det specialiseringsmodul du vil fordybe dig yderligere i. I det sidste semester skal du udarbejde et afgangsprojekt inden for din specialisering. Der er mulighed for at vælge mellem seks forskellige specialiseringer: Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling Med afsæt i nyere teorier om kommunikation i organisationer giver denne specialisering dig viden om, hvorledes virksomhedens strategiske udvikling hænger sammen med interne og eksterne kommunikationsprocesser. Du vil blandt andet arbejde med at analysere og agere i organisatoriske processer med stor dynamik og kompleksitet, ligesom din evne til at påvirke og koordinere såvel formel som uformel kommunikation i og omkring organisationer styrkes. Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling Specialiseringen inddrager den nyeste forskningsbaserede viden om strategisk ledelse i en kompleks og turbulent verden. Der fokuseres på: hvorledes organisationers handlings- og beslutningsgrundlag etableres/udvikles, gennemførelse af strategianalyser, strategiske beslutninger, strategisk implementering, udvikling af strategiske værksteder, mm. Undervisningen styrker din evne til at arbejde med legitim værdi- og profitskabelse i et samfund med mange kritiske forbrugere og stor offentlig regulering. HR-ledelse og udvikling Denne specialisering tilbyder et teoretisk indblik i og en kritisk refleksion over de væsentlige dele af fagområ det HR set fra personalelederens og / eller organisationskonsulentens synsvinkel. Specialiseringen dækker relevante emner inden for arbejdspsykologi, kompetenceudvik ling samt lederudvikling og belyser en række af de udfordringer, der knytter sig til arbejdslivets forandringer. Organisationsforandringer og innovation Denne specialisering tager udgangspunkt i virksomhedernes evne til at skabe innovation og organisationsforandring til at udvikle kreative, innovative organisationer. Du vil arbejde med problemstillinger som f.eks. hvordan organisationer kan kontrollere og koordinere forandringer og udvikle sig. Du får indsigt i, hvorledes man kan gennemføre organisationsforandringer i en turbulent verden og i udvikling af eksplorative tilgange til organisationsforandringer. Interkulturel og international organisation og ledelse At operere internationalt stiller særlige udfordringer til organisationens ledere og mellemledere, der skal agere i sådanne forskellige kulturer. Denne specialisering giver dig en forståelse for præmisserne for at drive forretning internationalt, herunder indsigt i kulturog forretningsforståelsen i forskellige verdensdele. Undervisningen styrker din evne til at kunne identificere og håndtere de operative og strategiske implikationer internationalisering har for HR, styring og kontrol samt for ledelse på tværs af landegrænser ved distanceledelse. Organisation og ledelse i offentlige organisationer Denne specialisering fokuserer på den offentlige sektor og dens kontekst på velfærdsstatens udvikling og de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer denne udvikling stiller. Med fokus på de senere års mange reformer inden for den offentlige sektor giver denne specialisering dig viden om de nye betingelser for styring og organisering. Med krav om øget kvalitet og kreativitet fokuseres der på de strategiske og ledelsesmæssige udfordringer offentlige ledere og deres medarbejdere må håndtere. Pris pr. semester: kr. 15

16 Regnskab og HD i Regnskab og Økonomistyring henvender sig til personer med erhvervserfaring, som gerne vil understøtte denne med en økonomisk uddannelse på højt niveau. Studiet henvender sig endvidere til personer med en længerevarende uddannelse inden for andre fagområder, fx. jurister, farmaceuter eller ingeniører, som ønsker at supplere med en videregående erhvervsøkonomisk uddannelse. Kompetencer/jobmuligheder Studiet sigter mod stillinger som controller, regnskabs- og økonomichef, men gennem de seneste år er udviklingen også gået i retning af, at HD i Regnskab og Økonomistyring giver adgang til et bredt spektrum af andre stillingstyper. Som specialist har du direkte eller indirekte medansvar for at beskrive de økonomiske konsekvenser af en organisations handlinger. Uddannelsen giver desuden kompetence til at fortsætte på cand.merc.aud.(revisorkandidatstudiet), som er den eneste uddannelse i Danmark, der fører til titlen registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Om uddannelsen HD i Regnskab og Økonomistyring er en opdateret og erhvervsrelevant videregående uddannelse, som skaber et solidt fundament for dit karriereforløb. Hovedårsagen hertil er, at studiet dels er forankret i mange års anvendelsesorienteret forskning i tæt samarbejde med erhvervslivet og desuden løbende bliver udviklet gennem CBS omfattende forskningsindsats. Med en HD i Regnskab og Økonomistyring fra CBS vil du derfor få faglige kvalifikationer på et højt specialiseret niveau, som er nøje afstemt med virksomhedernes krav og forventninger. Du vil som leder eller specialist blive kvalificeret til at deltage professionelt i den praktiske løsning af komplekse problemstillinger i forbindelse med virksomheders økonomiske styring. Studiet udvikler og forbedrer dine analytiske evner, og du får et indgående kendskab til fagområdernes relevante metoder. Samtidigt fremmer de pædagogiske arbejdsformer din evne til at samarbejde, præsentere og styre diskussionsbaserede situationer, og du bliver derved rustet til at sikre en optimal videndeling i virksomheden. 16

17 Økonomistyring 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Eksternt regnskab Økonomistyring 2 Valgfag Afgangsprojekt Strategisk ledelse Skat Uddannelsens indhold Studiets kerne er især fagene Økonomistyring og Eksternt Regnskab. På første år undervises der i indbyrdes afgrænsede fag, hvor du bl.a. lærer at beherske de økonomiske styringsværktøjer. Der er fokus på at anvende den teoretiske viden i praksis, og derfor får du rig lejlighed til at bruge de økonomiske metoder og løsningsmuligheder på en række cases. Samtidig lærer du at bruge økonomistyring som beslutnings- og koordinationsværktøj i forbindelse med en virksomheds valg af aktiviteter ud fra økonomiske kriterier. Obligatoriske fag På første halvår lærer du I faget Eksternt Regnskab bl.a. om strategisk regnskabsanalyse samt dansk og international regnskabspraksis. Desuden vil du i Strategisk Ledelse få indsigt i forskellige virksomhedsstrategier og implementeringsmodeller. På andet halvår får du øget dit faglige over- blik inden for faget Økonomistyring, hvor du bl.a. bliver trænet i analyse og anvendelse af moderne internationale økonomistyringsværktøjer. Derudover vil du i faget Skat få indsigt i de væsentligste principper i opgørelse af personer og selskabers indkomst og beskatning heraf. Valgfag og Afgangsprojekt Det sidste studieår udgør en valgfri specialisering inden for en række valgfag på 7. semester og Afgangsprojektet på 8. semester. Valgfagene udbydes som 5 eller 10 ECTS fag. Udbuddet af valgfag er under løbende udvikling og tilpasning, men vil bl.a. indeholde følgende moduler: Management Control Systems, Corporate Finance, Videregående skat, Regnskabsanalyse & værdiansættelse og Økonomistyring i den offentlige sektor. I det afsluttende problemorienterede afgangsprojekt skal du demonstrere beherskelse af fagenes teori og metode samt fremlægge praktiske løsninger på en relevant problemstilling. Undervisningen I alle fag er der i varierende omfang forelæsninger og holdundervisning. Centralt for holdundervisningen er metodeindlæring og perspektivering af de forskellige specialiseringer, hvilket er baseret på dialog, cases og øvelser. Undervisningen kræver aktiv deltagelse, og der vil være præsentationer af opgavebesvarelser og opponering på andres besvarelser. Dette foregår i grupper med efterfølgende vurdering af både fagligt indhold og præsentationsteknik. Studiet forudsætter, at du har pc-adgang. Pris pr. semester: kr. 17

18 Supply Chain Management HD i Supply Chain Management på CBS er en karrierevej for dig, der har brug for at kunne arbejde tværfunktionelt og effektivt med in- og eksterne relationer og processer. Studiet er rettet mod dig, der er indkøber, speditør, shippingmedarbejder, logistikkoordinator eller ansat i en SCM-funktion, og som søger større udfordringer på jobbet. Men du kan også være ansat i en handels- eller detailvirksomhed, hvor logistik og SCM ofte er en kernekompetence. Eller du er it-konsulent, procesudvikler eller beskæftiger dig med offentlige indkøb eller logistik. Kompetencer/jobmuligheder Globalisering og dermed intensiveret konkurrence står højt på de fleste virksomheders agenda. Outsourcing, indkøb og produktion i flere verdensdele er i dag snarere reglen end undtagelsen. Det betyder, at indkøbs-, produktions-, logistik- og distributionsstrukturer og processer får et globalt tilsnit, hvilket øger kompleksiteten i forsyningskæderne. Desuden sker der i disse år store ændringer i markederne i retning af individualiserede produkter samt salg og indkøb via Internettet. Dette indebærer, at virksomhederne skal effektivisere og optimere, men samtidig være fleksible og responsive i forhold til markedernes udvikling. Dertil kommer det øgede fokus på miljømæssig og social bæredygtighed og ansvar. En HD SCM vil være i stand til at analysere og forstå denne udvikling og dermed bidrage til at styre og organisere virksomhedens relationer til de øvrige virksomheder i forsyningskæden. Det kræver effektive styringsværktøjer, nytænkning og samarbejdsevne for at koordinere globale forsyningskæder på en måde, der bidrager til såvel den enkelte virksomheds som forsyningskædens konkurrenceevne. På HD Supply Chain Management på CBS tilbyder vi dig de faglige redskaber, der skal til for at kunne udføre disse opgaver. Produktions-, service-, handels- og detailvirksomheder samt transportvirksomheder har brug for denne kompetence, fordi de næsten altid er et led i en større sammenhæng, en forsyningskæde eller netværk. Studiet sikrer dig, at du bliver i stand til at forstå virksomheden i et helhedsperspektiv, så du bidrager til, at virksomheden ikke suboptimerer inden for dens forskellige funktioner. Kun dermed bliver den for alvor konkurrencedygtig. Du bliver også i stand til at analysere virksomhedens og forsyningskædens materiale-, informations- og pengestrømme og herudfra identificere både problemstillinger og løsningsmuligheder til gavn for såvel egen virksomhed som supply chain. Du vil kunne lægge strategier for optimering og design af supply chains og samtidig bidrage til implementeringen af de nye tiltag. Samtidig bliver du specialiseret i en eller flere af de funktioner, der i en særlig grad påvirker supply chain, nemlig indkøb og international transport, logistik og shipping. Også økonomistyring og IT i forsyningskæden kan du fordybe dig i. Efter endt uddannelse har du det nødvendige teoretiske fundament til at kunne varetage projektog mellem lederfunktioner. Om uddannelsen Uddannelsen giver dig for det første et fundament, hvor du lærer feltets kernebegreber at kende, ligesom du introduceres til og lærer de grundlæggende optimeringsteknikker. På studiets andet semester, arbejder du videre med de organisatoriske og økonomiske aspekter af SCM ligesom en række strategiske problemstillinger diskuteres. Derefter vælger du to valgfrie fag, hvor du kan fordybe dig og skabe en særlig profil inden for det brede SCM-område. I det sidste semester arbejder du med afgangsprojektet. 18

19 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Operations- og Supply Chain Management Supply Chain Strategi og Organisation Økonomistyring Praktisk Projekt Specialisering ( Valgfag 2 ud af 4) 1. Strategisk Indkøb 2. International Shipping og Transport 3. Informationsteknologi i Forsyningskæden 4. Lean Økonomistyring Afgangsprojekt Operations- og Supply Chain Management I dette fag introduceres du til de grundlæggende problemområder i supply chain management. Det drejer sig primært om bullwhip-effekten, planlægning i relation til efterspørgsel, forecasting, lagerstyring, indkøb og outsourcing, transport og distribution samt ikke mindst informationsstyring og dennes indflydelse på de operative processer. Du lærer såvel begrebernes kvalitative aspekter som at kunne udføre konkrete beregninger baseret på kvantitative data. Det er særlig vigtigt, at du lærer at relatere de kvantitative beregninger til helheden, herunder såvel interne som eksterne interessenter. Supply Chain Strategi og Organisation Virksomheders forsyningskæder er under stadig udvikling på grund af forandringer i konkurrencevilkårene. I dette fag er der fokus på supply chain strategier, herunder (re-)konfiguration af netværk, samarbejdsformer såsom strategiske alliancer, outsourcing samt på informationsudveksling og betydningen af tættere integration med andre parter i netværket. Faget giver dig redskaberne til at forstå og reflektere over den grundlæggende tese om værdien af samarbejde i forsyningskæden. Du bliver i stand til at designe og udvikle forsyningskæder i henhold til virksomhedens og kædens konkurrence- og forsyningssituation. Faget giver dig endvidere de analytiske værktøjer til at vurdere, om en given aktivitet skal produceres inhouse eller outsources, eventuelt offshores. Implementering af supply chain strategi og management er baseret på et procesledelsesperspektiv med udgangspunkt i kundens ordre, hvilket ofte medfører markante forandringer i virksomhedens organisation. Derfor er det nødvendigt, at den studerende opnår kendskab til grundlæggende procesorganisation og ledelse af forandringer, herunder at kunne stå i spidsen som projektleder for et forandringsprojekt. Økonomistyring Faget bringer dig indsigt i, hvordan virksomheders aktiviteter kan styres med udgangspunkt i en økonomisk indfaldsvinkel. Det indebærer både en forståelse for, hvad økonomisk ledelse vil sige, men samtidig bliver du introduceret og trænet i nyere økonomistyringsværkstøjer, der i særlig grad er relevant for SCM. Praktisk Projekt I det praktiske projekt skal du arbejde med teorier, metoder og modeller, som du har lært i studiets første semestre. Du skal sammen med en projektgruppe teorier belyse og stille forslag til løsning af en konkret SCM problemstilling i én eller flere virksomheder. Dette sætter dig i stand til at omsætte teoretisk viden til praktiske problemløsninger, giver dig mulighed for fordybelse i en kompleks, virkelig problemstilling samt styrker dine kompetencer inden for projektledelse og styring. Valgfag Herefter skal du skal vælge mellem to af følgende fire valgfag: Strategisk Indkøb Indkøbsfunktionen inddrages i stigende grad virksomhedens strategi og i innovationsprocesser. I dette fag lærer du at vurdere og udforme strategier for virksomhedens indkøb. Du præsenteres for temaer som fx porteføljemodeller, forhandlingsmagt, strategiske partnerskaber og global sourcing. International Shipping og Transport Globale transportkæder og netværk er den fysiske forudsætning for globalisering af samhandlen. Derfor er kompetence i styring og sikring af globale transporter igennem hele supply chain af overordentlig vigtighed. Dette fag analyserer og behandler centrale problemstillinger i forbindelse med transport i et globalt perspektiv, såsom supply chain risk, co-og intermodalitet, sustainability, hubs and clusters og logistics innovation. Informationsteknologi i forsyningskæden Forudsætningen for moderne logistik og supply chain management er avanceret informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Dette fag giver dig forståelse for og indsigt i moderne informationsteknologi og dens strategiske betydning for supply chain management. Desuden diskuteres teknologierne i relation til især dilemmaet ved at dele information med sine supply chain partnere, der i princippet kan bruge information til fordel for egen nytte frem for helhedens. Lean Økonomistyring Faget giver dig en specifik indgangsvinkel til at kunne designe og problematisere økonomistyringsteknologier i og på tværs af organisationer i et Lean perspektiv. Du får indblik i, hvordan økonomistyringen kan udvikles, så den måler på og optimerer processer og forretningsgange systemisk frem for at have et mere traditionelt fokus på afdelinger og en funktionel struktur. Faget sætter herved fokus på økonomistyringens rolle i organisationer og forsyningskæder orienteret imod Lean. Faget bygger videre på faget Økonomistyring på 6. Semester. Afgangsprojekt I afgangsprojektet får du mulighed for at fordybe dig i en særlig interessant og udfordrende SCM problemstilling, som du selv skal afdække og definere. Til hjælp har du fagets teori og metode, og du skal selvstændigt indhente og bearbejde data. Afgangsprojektet skal komme frem til konkrete anbefalinger til problem-ejerne. Pris pr. semester: kr. 19

20 Økonomistyring og Pro HD 2. del i Økonomistyring og Procesledelse på CBS henvender sig til linjemedarbejdere, mellemledere, konsulenter, controllere, og økonomiansvarlige, der i deres daglige arbejde har brug for kompetencer til at analysere, designe og implementere organisationers forretningsmodeller og interne forretningsprocesser på nationalt og internationalt niveau. HD i Økonomistyring og Procesledelse har til formål at sætte de studerende i stand til at varetage ledende, udviklende og formidlende funktioner indenfor administration, økonomistyring og ledelsesområdet i private og offentlige virksomheder. Uddannelsen er rettet imod såvel specialistfunktioner som generalistfunktioner. Denne kompetence tilvejebringes ved, at den studerende bibringes en sådan viden og personlig kompetence, at de er i stand til at udvikle, indføre og anvende økonomiske og strategiske informations- og styresystemer på ledelsesniveau for at opfylde organisationens strategiske målsætninger. Dette sker med udgangspunkt i de økonomiske, organisatoriske, strategiske og ledelsesmæssige forhold som gør sig gældende i den konkrete virksomhedssituation. Faglig bibringes de studerende viden om forretningsmodeller og forretningsprocesser, strategi, økonomistyring, organisation og ledelsesteori. Herudover er det muligt enten at fordybe sig yderligere i disse fagområder eller at erhverve viden og færdigheder om virksomhedens IT ledelse og IT applikationer samt om en række andre fagligheder såsom projektledelse, ledelsespsykologi og forandringsprocesser mv. Udviklingen af forretningsmodeller og forretningsprocesser er de omdrejningspunkter om hvilke de enkelte teoretiske områder mobiliseres. De studerendes personlige kompetencer udvikles gennem et krævende studieforløb, hvor teorier og modeller løbende vurderes og afprøves i forhold til praksis. Dette sker gennem dialogforelæsninger, cases og projekter samt via action learning. HD i Økonomistyring og Procesledelse på CBS er et samlet bud på et videregående uddannelsesforløb, hvor omstilling til strategiske, tværorganisatoriske forretningsprocesser er i fokus. Forretningsmodeller og forretningsprocesser er mantraer i moderne virksomhedsledelse både national og globalt. Det skyldes blandt andet de store omvæltninger, som erhvervslivet og den offentlige sektor gennemgår i disse år. Mange nye ledelsesmæssige arbejdsmetoder introduceres og der investeres massivt i bl.a. IT-baserede ERP systemer samt andre administrative systemer af strategisk betydning. Denne udvikling har skabt en ny ledelsesmæssig praksis med fokus på forretningsmodeller, forretningsprocesser, nye faglige identiteter og karriereveje for ansatte i private og offentlige virksomheder. Uddannelsen tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for forandringer gennem ny udvikling, styring og kontrol og ledelse af forretningsmodeller og forretningsprocesser. Gennem studieforløbet vil du få styrket dine kompetencer i at optimere kunderelaterede forretningsprocesser på tværs af virksomheden og mellem denne og dens interessenter. 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Økonomistyring Organisation og Ledelse Strategisk Ledelse Action Learning projekt Der kan vælges 2 af følgende valgfag IT Ledelse IT Operations Lean økonomistyring Ledelse af forandringersprocesser Videregående strategisk ledelse Projektledelse Ledelsespsykologi Business Transformation Systems Afgangsprojekt 20

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj HD 1.del HD 1.del på 1 år Erhvervsøkonomi (15 ECTS) Dataanalyse (5 ECTS) Samfundsøkonomi (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Erhvervsøk. metode (5 ECTS) (5 ECTS) (5 ECTS) Afsluttende Proj. (10 ECTS) 1.semester

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer. E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Kontakt Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

MBA på Aalborg Universitet

MBA på Aalborg Universitet MBA på Aalborg Universitet Som Formand for Ledelsesakademiet på Aalborg Universitet er jeg stolt af, at Aalborg Universitet nu lancerer en MBA-uddannelse - en MBA-uddannelse, der netop kombinerer den nyeste

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Afsluttende projekt Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere