TEKNISK OG NATURVIDENSKABELIG ARBEJDSKRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK OG NATURVIDENSKABELIG ARBEJDSKRAFT"

Transkript

1 TEKNISK OG NATURVIDENSKABELIG ARBEJDSKRAFT BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF STATSMINISTERIET NEDSATTE TEKNIKERKOMMISSION BETÆNKNING NR

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 Indholdsfortegnelse Forord 7 Kapitel I. De af kommissionen afgivne indstillinger m. v 11 Kapitel II. Kommissionens ledende synspunkter 14 Kapitel III. Skolen og de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser 22 Kapitel IV. De kortvarige tekniske uddannelser 29 Kapitel V. De højere tekniske og naturvidenskabelige uddannelser 39 A. Bestand, udbud og efterspørgsel af ingeniører 39 B. Teknikumingeniører 43 C. Civil- og akademiingeniører 48 D. Behov for ændringer i ingeniøruddannelserne og oprettelse af nye retninger m. v 54 E. Farmaceuter 57 F. Universitetsuddannede matematikere og fysikere 59 G. Tilgang og uddannelse af lærere 64 H. Den tekniske og naturvidenskabelige forskning 69 Kapitel VI. Det offentliges og forsvarets anvendelse af teknikere 71 Kapitel VII. Folkeoplysning og erhvervsorientering på det tekniske og naturvidenskabelige område 75 Kapitel VIII. Den fremtidige planlægning og administration af det tekniske og naturvidenskabelige uddannelsessystem 79 Side

4 BILAG Side 1. Statsministeriets udtalelse af 10. juli Kommissionens kommissorium af 28. september Oversigt over naturvidenskabelige og tekniske uddannelser Skrivelse af 28. november 1957 til statsministeriet med forslag til oprettelse af en teknisk forberedelseseksamen og tilhørende forberedende undervisning som underbilag Skrivelse af 19- december 1957 til statsministeriet om gennemførelse af dagundervisning i fortsættelse af folkeskolen for elever, der ønsker at aflægge teknisk forberedelseseksamen Undervisningsministeriets cirkulære af 21. april 1958 om forberedende undervisning i folkeskolen til optagelsesprøven til visse tekniske uddannelser Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 21. april 1958 om godkendelse i medfør af lov om ungdomsundervisning af 11. juni af forberedende undervisning til visse tekniske uddannelser Skrivelse af 24. maj 1957 til handelsministeriet vedrørende uddannelse af elektronikteknikere med skrivelse af 1. maj 1957 fra det tekniske assistentudvalg som underbilag Skrivelse af 20. juni 1957 til statsministeriet med forslag til uddannelse af henholdsvis tekniske assistenter, industrilaboranter og tekstilteknikere samt indstilling af 8. juni 1957 fra det tekniske assistent-udvalg til teknikerkommissionen vedrørende uddannelse af tekniske assistenter og indstilling af 15. maj 1957 fra laborantudvalget vedrørende grunduddannelse for industrilaboranter med supplement af 14. juni 1957 som underbilag Skrivelse af 11. juli 1958 til statsministeriet om uddannelse af laboranter og med laborantudvalgets indstilling af 25. juni 1958 om den fortsatte uddannelse af industrilaboranter som underbilag Skrivelse af 11. juli 1958 til statsministeriet om uddannelse af tekstilteknikere og med tekstilteknikerudvalgets forslag af 25. juni 1958 til den endelige udformning af en uddannelse af tekstilteknikere som underbilag Skrivelse af 27. maj 1958 til statsministeriet om oprettelse af aftenkursus for tekniske assistenter Skrivelse af 27. juni 1959 til statsministeriet vedrørende kemoteknisk uddannelse med indstilling af 18. marts 1959 fra kemisk-teknisk udvalg angående oprettelse af en uddannelse til kemotekniker og udkast af 24. februar 1959 til uddannelsesplan for kemoteknikere som underbilag Skrivelse af 11. juni 1959 til statsministeriet om nedsættelse af et uddanneisesnævn vedrørende tekniske assistenter Skrivelse af 20. maj 1959 fra Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark vedrørende regler for den praktiske uddannelse af tekniske assistenter Skrivelse af 25. juni 1959 til Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark vedrørende retningslinjer for de tekniske assistenters praktikantuddannelse Handelsministeriets bekendtgørelse af 7. september 1957 om kursus for elektronikteknikere Handelsministeriets bekendtgørelse af 11. september 1957 om kursus for tekniske assistenter Handelsministeriets bekendtgørelse af 15. december 1958 om aftenkursus for tekniske assistenter Handelsministeriets bekendtgørelse af 23. december 1958 om uddannelse af laboratoriemedhjælpere og laboratorieteknikere Skrivelse af 11. september 1959 fra Dansk Arbejdsgiverforening om arbejdslederuddannelsen Ingeniørernes erhvervsfordeling

5 5 Side 23. Den fremtidige udvikling i ingeniørbestanden med forskellige vækstberegninger vedrørende ingeniørbestanden som underbilag Civilingeniører i udlandet Tilgangen af kvinder til de videregående tekniske uddannelser Skrivelse af 8. april 1957 til handelsministeriet vedrørende kommissionens tiltrædelse af teknikumudvalgets indstilling om ændret uddannelse på husbygningsteknikum Handelsministeriets bekendtgørelse af 19. august 1957 om husbygningsteknikum Skrivelse af 28. november 1958 til handelsministeriet vedrørende adgangsbegrænsning til teknika med skrivelse af 13. november 1958 fra Det tekniske Selskabs skoler som underbilag Skrivelse af 30. januar 1957 til statsministeriet om fremme af bevilling til udvidelse af Danmarks tekniske Højskoles elektroingeniørstudium med forslag fra Danmarks tekniske Højskole om foranstaltninger, der hurtigt kan forøge antallet af elektroingeniører som underbilag Skrivelse af 26. februar 1957 til statsministeriet om forsøgsvis påbegyndelse af akademiingeniøruddannelse ved Danmarks tekniske Højskole med forslag fra Danmarks tekniske Højskole om indretning af en ny valgfri ingeniøruddannelse som underbilag Skrivelse af 2. juni 1959 fra Danmarks tekniske Højskole vedrørende principielle synspunkter på ingeniøruddannelsen Skrivelse af 14. september 1959 til statsministeriet med indstilling af 10. juni 1959 fra kemisk-teknisk udvalg om den højere kemisk-tekniske uddannelse som underbilag Skrivelse af 12. maj 1958 til statsministeriet med forslag om tillægsuddannelse for farmaceutiske kandidater, der er ansat i industrien som underbilag Skrivelse af 23. december 1958 fra farmaceutudvalget med indstilling om farmaceutuddannelsen med henblik på industriens behov som underbilag Skrivelser af 15. januar 1959 til indenrigsministeriet og undervisningsministeriet om forøgelse af discipelantagelserne i 1959 og udvidelse af Danmarks farmaceutiske Højskoles kapacitet med farmaceutudvalgets indstilling vedrørende behovet for nyuddannede farmaceutiske kandidater i de kommende ti år og Dansk Farmaceutforenings mindretalsindstilling som underbilag Henstillinger af 23. maj og 25. maj 1957 til private erhverv og offentlige styrelser om frigivelse af ingeniører og andre teknikere til undervisning i tekniske og matematisk-naturvidenskabelige fag Skrivelse af 21. maj 1958 til undervisningsministeriet om besættelse af de i henhold til den nye lønningslov oprettede højere lektorstillinger ud fra hensyn til faglige og pædagogiske kvalifikationer Skrivelse af 27. december 1957 til Dansk Arbejdsgiverforening om fastsættelse af løn i praksisåret ved de kortvarige tekniske uddannelser Arbejdsgiverforeningens svarskrivelse af 21. februar Skrivelse af 27. maj 1958 til Dansk Arbejdsgiverforening om afkortning i arbejdstiden eller andre lempelser for de af virksomhedernes medarbejdere, der søger teknisk forberedelseskursus og aftenkursus for tekniske assistenter Skrivelse af 17. marts 1958 til handelsministeriet om tilvejebringelse af muligheder for nedsættelse af de relativt høje skolepenge ved de under handelsministeriet hørende videregående tekniske uddannelser ved fastsættelse af tilskudene til disse uddannelser med oversigt over skolepenge m. v. ved de forskellige naturvidenskabelige og tekniske uddannelser som underbilag Skrivelse af 21. marts 1958 til undervisningsministeriet om en forøget studiestøtte gennem en forøgelse af de beløb, der stilles til rådighed for Ungdommens Uddannelsesfond, og en ændring af fondens administration med henblik på støtte til ubemidlede studerende med forsørgerpligter Redegørelse af 28. november 1957 fra forsvarsministeriets arbejdsudvalg vedrørende anvendelse af værnepligtige teknikere med kundgørelse for forsvaret A som underbilag Oversigt over arbejdet inden for det ministerielle kontaktudvalg vedrørende undervisningsproblemer 253

6

7 Forord I de senere år har opmærksomheden i stigende grad været rettet mod de problemer, den tekniske udvikling og industriproduktionens vækst har rejst med hensyn til uddannelse af teknisk arbejdskraft af forskellig art. Samtidig har den videnskabelige udvikling sammen med gymnasieskolernes og de tekniske uddannelsesinstitutioners øgede behov for lærerkræfter bevirket en følelig mangel på matematisk og naturvidenskabelig uddannet arbejdskraft. I en betænkning: Hvad kan der gøres for at afhjælpe manglen på teknikere, fremlagde et af Dansk Ingeniørforening nedsat udvalg i 1955 en række forslag om den fremtidige teknikeruddannelse. Omtrent samtidig nedsatte handelsministeriet et udvalg til at gennemgå teknikas undervisningsmæssige, administrative og økonomiske forhold, og i april 1956 afholdt undervisningsministeren en rundbordskonference om manglen på naturvidenskabelig og teknisk uddannet arbejdskraft. I erkendelse af, at der forelå en omfattende række indbyrdes sammenhængende problemer, gav regeringen i en udtalelse fra statsministeriet af 10. juli 1956 meddelelse om, at det var besluttet at nedsætte en række udvalg til at kortlægge hele problemområdet og formulere forslag til påkrævede foranstaltninger, jfr. bilag 1. Som det centrale led i denne undersøgelse nedsatte statsministeren herefter under 28. september 1956 teknikerkommissionen, som fik til opgave, at opridse de tendenser, den fremtidige tekniske udvikling indebærer med hensyn til behovet for ingeniører og andre teknikere af forskellige faggrupper og kvalifikationsgrader, og at skitsere rammerne for den fremtidige tekniske uddannelse med henblik på at sikre en udvidelse og effektivisering af hele denne uddannelse. Det blev herunder pålagt kommissionen at tage hensyn til sammenkædningen med lærlingeuddannelsen og uddannelsen ved de tekniske skoler og fagskoler, ligesom det måtte sikres, at den tekniske viddannelse på harmonisk måde bygger videre på den almindelige skoleundervisning. Endvidere måtte kommissionen have opmærksomheden henledt på, at der sikres ligelig adgang til den tekniske uddannelse, og at der åbnes adgang for kvinder til disse arbejdsområder, jfr. bilag 2. Til formand for kommissionen udpegedes civilingeniør, dr. techn. C. A. Møller og til næstformand daværende rektor for Danmarks tekniske Højskole, professor, dr. techn. Anker Engelund. Efter direktør C. A. Møllers død blev dr. techn. A. N. Neergaard i september 1958 udpeget til formand. Ved kommissionens afslutning bestod kommissionen iøvrigt af følgende medlemmer: departementschef E. Ulrik Andersen, Finansministeriet direktør J. Barner-Rasmussen, Teknisk Skoleforening direktør H. P. Christiansen, Ingeniørsammenslutningen ingeniør Vilhelm Eller, Fællesrepræsentationen for danske Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger direktør Henning Friis afdelingschef, dr. jur. T. Haarløv, Arbej dsministeriet departementschef H. H. Koch, Atomenergikommissionen, direktør, civilingeniør Axel Kristensen, Dansk Ingeniørforening departementschef Alb. Michelsen, Undervisningsministeriet

8 -S overlærer Stinus Nielsen, Danmarks Lærerforening sekretær Thomas Nielsen, Landsorganisationen i Danmark, De samvirkende Fagforbund professor, dr. phil. Mogens Pihl direktør Werner Rasmussen, Tilsynet med den tekniske undervisning departementschef Erik Ib Schmidt, Det økonomiske Sekretariat departementschef Axel Skalts, Arbejdsmarkedsrådet tømrermester Svend Storm, Håndværksrådet professor, civilingeniør K. E. Bredahl Sørensen, Udvalget vedr. tekniske assistenter fabrikant C. C. Thomsen, Udvalget vedr. uddannelse af tekstilteknikere afdelingschef P. Villadsen, Handelsministeriet departementschef Agnete Vøhtz, Undervisningsministeriet direktør, civilingeniør Jørgen Zedeler, Udvalget vedr. uddannelse af industrilaboranter Endvidere har direktør Ove Guldberg deltaget i alle møder. Til leder af kommissionens sekretariat udpegedes arbejds- og socialministeriernes daværende statsvidenskabelige konsulent, nu direktør for socialforskningsinstituttet Henning Friis, som har været bistået af konsulent i finansministeriet O. 1. Mikkelsen, fuldmægtig i undervisningsministeriet Jens Louis Petersen og fuldmægtig i handelsministeriet Gregers Thomsen. Cand. polit. Lars Andersen, arbejdsministeriet, har bistået ved betænkningens udarbejdelse, og fuldmægtig Gunnar Klavs en, Det statistiske Departement, har forestået de statistiske opgørelser af ingeniør- og farmaceutbestanden og de dertil svarende prognoser m. v. Kommissionen har samarbejdet med følgende udvalg under de forskellige ministerier: Det af finansministeren den 24. august 1956 nedsatte udvalg til behandling af bevillingsmæssige og lønmæssige problemer af hastende karakter i forbindelse med teknikeruddannelserne. Udvalgets formand er departementschef E. Ulrik Andersen, finansministeriet. Ved kommissionens afslutning bestod udvalget iøvrigt af følgende medlemmer: Kontorchef K. Bredahl, professor, dr. techn. Anker Engelund, departementschef Alb. Michelsen, fuldmægtig Gregers Thomsen, samt direktøren for tilsynet med den tekniske undervisning. Ekspeditionssekretær i finansministeriet Leo Nielsen har været udvalgets sekretær. Det af undervisningsministeren den 12. juli 1956 nedsatte udvalg vedrørende den matematisk-naturvidenskabelige uddannelse med den opgave at undersøge spørgsmål i forbindelse med den matematisk-naturvidenskabelige skoleundervisning, de videregående uddannelser, herunder undervisningsplanerne og tilgangen til uddannelserne. Til formand for udvalget blev udpeget daværende rektor for Danmarks tekniske Højskole, professor, dr. techn. Anker Engelund. Ved udvalgets afslutning bestod det iøvrigt af følgende medlemmer: Departementschef E. Ulrik Andersen, overlærer Esther Jensen, professor H. Højgaard Jensen, professor, dr. phil. Børge Jessen, professor, dr. phil. Hakon Lund, professor, dr. phil. Mogens Pihl, lektor Ole Rindung, rektor P. Rubinstein, seminarierektor Utoft Sørensen og fuldmægtig Jens Louis Petersen, der tillige har fungeret som udvalgets sekretær med bistand af sekretær i undervisningsministeriet, frøken Ida Dybdal. Udvalget har i juli 1959 afgivet betænkning om den matematisk-naturvidenskabelige uddannelses karakter og omfang. Det af handelsministeren den 31. marts 1955 nedsatte teknikumudvalg med den opgave at gennemgå de danske teknikas undervisningsmæssige, administrative og økonomiske forhold. Til formand for udvalget blev udpeget direktør F. V. Haugsted, som i september 1957 blev afløst af direktør /. Bamer-Rasmussen. Ved kommissionens afslutning bestod udvalget iøvrigt af følgende medlemmer: Direktør Otto Christiansen, direktør Aage H. Larsen, direktør L. Chr. Lomholt, konsulent O. I. Mikkelsen, lektor Alfred Petersen, direktør Werner Rasmussen, direktør Henry Skov, tømrermester Svend Storm og fuldmægtig Gregers Thomsen, der tillige har været udvalgets sekretær. Efter drøftelse i teknikerkommissionen nedsatte handelsministeren endvidere den 28. november 1956 følgende 3 specialudvalg: Udvalget vedrørende tekniske assistenter med professor K. E. Bredahl Sørensen som formand.

9 9 Ved udvalgets afslutning bestod det iøvrigt af følgende medlemmer: Direktør J. Barner-Rasmussen, direktør J. Fakstorp, direktør Henning Friis, skoleinspektør A. L. Halek, direktør Børge K. Hansen, direktør E. Harrsen, direktør Thorbjørn Heilmann, direktør E. Hill-Madsen, civilingeniør Ove Høybye, fabriksinspektør fru Inger Wilfred Jensen, kontorchef P. Kirstein, maskinmester H. P. Larsen, direktør L. Chr. Lomholt, direktør S. A. L. Mansted, direktør Paul Marshall, konsulent O. I. Mikkelsen, direktør A. N. Neergaard, sekretær Thomas Nielsen, lektor Alfred Petersen, direktør Werner Rasmussen, direktør Ove Ravnemose, direktør Ole H. Schmith, direktør N. M. Steenberg, direktør H. C. Torbøl og fuldmægtig Gregers Thomsen, der tillige har været udvalgets sekretær bistået af sekretær i handelsministeriet Troels Larsen. Udvalget vedrørende uddannelse af industrilaboranter med direktør /. Zedeler som formand. Ved sin afslutning bestod udvalget iøvrigt af følgende medlemmer: Laborant Bernhard Andersen, forretningsfører Ernst Borg, civilingeniør fru Inger Byriel, direktør J. Fakstorp, civilingeniør Erling Franck, direktør Henning Friis, direktør Thorbjørn Heilmann, direktør E. Hill-Madsen, vicedirektør H. Hornby, direktør Mogens Jul, kontorchef P. Kirstein, maskinmester H. P. Larsen, civilingeniør J. K. Laursen, konsulent O. I. Mikkelsen, inspektør J. V. Rasmussen, direktør K. Georg Sørensen, direktør H. C. Torbøl, afdelingsingeniør M. Tvede, og fuldmægtig Gregers Thomsen, der sammen med sekretær i handelsministeriet Preben Milling har varetaget udvalgets sekretariatsforretninger. Udvalget vedrørende uddannelse af tekstilteknikere med fabrikant C. C. Thomsen som formand. Ved sin afslutning bestod udvalget iøvrigt af følgende medlemmer: Forstander Vagn Bruun, forretningsfører Thorvald Christensen, direktør Henning Friis, forbundsformand Holger Hansen, forstander Jørgen Mackeprang, konsulent O. I. Mikkelsen, dessinatør, frøken Vibeke Bruun de Neergaard, direktør Werner Rasmussen, afdelingschef M. Tvede og fuldmægtig Gregers Thomsen, der tillige har været udvalgets sekretær bistået af sekretær i handelsministeriet Troels Larsen. Efter at teknikerkommissionen havde indledt drøftelser med forsvarsministeriet om forsvarets anvendelse af værnepligtige nedsattes af nævnte ministerium den 6. maj 1957 et arbejdsudvalg vedrørende anvendelse af værnepligtige teknikere med kaptajn O. K. Lind, forsvarsministeriet som formand. Udvalget bestod iøvrigt af: Direktør Henning Friis, oberstløjtnant J. Horskjær, professor H. Højgaard Jensen, kaptajn J. T. Jensen, orlogskaptajn N. F. Lange, konsulent O. I. Mikkelsen, kaptajn O. Mortensen, kaptajn N. M. C. Probst og kaptajn I. Højme, der har været udvalgets sekretær. Teknikerkommissionen har endvidere selv, efterhånden som nye opgaver har trængt sig på, nedsat enkelte underudvalg og arbejdsgrupper til behandling af særlige spørgsmål. De vigtigste af disse er: Udvalget vedrørende farmaceutuddannelsen nedsat den 2. januar 1958 med direktør, dr. techn. A. N. Neergaard som formand og iøvrigt bestående af: Departementschef E. Ulrik Andersen, apoteker Sv. E. Bjørn, rektor for Danmarks farmaceutiske Højskole, dr. phil. Carl Faurholt, laboratoriechef, dr. pharm. J. G. Hald, provisor Lars Bagger Hansen, apoteker A. D. Hørliick, provisor H. Viskinge Jensen, fuldmægtig Gunnar Klavsen, ekspeditionssekretær Aage Lorentzen, fuldmægtig Jens Louis Petersen, professor, dr. techn. P. Søltoft og direktør C. G. Wolffbrandt. Sekretær i undervisningsministeriet E. Goldschmidt har været udvalgets sekretær. Udvalget vedrørende kemisk-tekniske tiddannelser nedsat den 27. maj 1958 med direktør, dr. techn. A. N. Neergaard som formand. Ved sin afslutning bestod udvalget iøvrigt af følgende medlemmer: Rektor, dr. phil. Carl Faurholt, professor, dr. phil. K. A. Jensen, direktør, civilingeniør Mogens Jul, rektor for Danmarks tekniske Højskole, professor, dr. techn. E. Knuth-Winterfeldt, lektor, cand. mag. T. Melson, civilingeniør H. D., C. Aa. Bang Petersen, direktør, civilingeniør Kaj Poulsen, professor, lic. agro. M. Sode-Mogensen, professor, dr. techn. P. Søltoft, direktør, cand. pharm. C. G. Wolffbrandt og direktør, civilingeniør Jørgen Zedeler. Amanuensis, civilingeniør Vagn Fabritius Buchwald har været udvalgets sekreter. Udvalget vedrørende oplysning og erhvervsorientering indenfor det naturvidenskabelige og tekniske omrade nedsat den 17. maj 1958 med

10 10 direktør Homing Friis som formand og iøvrigt bestående af: Kontorchef i arbejdsdirektoratet Poul G. Gad, direktør Erik Hauerslev, overlærer Esther Jensen, professor H. Højgaard Jensen, direktør, civilingeniør Axel Kristensen (med direktør Ove Guldberg som suppleant), redaktør Børge Michelsen, fuldmægtig Jens Louis Petersen, direktør Werner Rasmussen, afdelingschef Hans Sølvhøj og professor, dr. techn. Georg Weber (med direktør K. O. B. Jørgensen som suppleant). Sekretær Grete Thykier, arbejdsdirektoratet, har været udvalgets sekretær. Endelig nedsattes med henblik på udarbejdelse af en betænkning i maj 1958 et arbejdsudvalg med departementschef Erik Ib Schmidt som formand. Ved sin afslutning bestod udvalget iøvrigt af følgende medlemmer: Direktør H. P. Christiansen, ingeniør Vilhelm Eller, direktør Henning Friis, direktør Ove Guldberg, konsulent O. I. Mikkelsen, direktør A. N. Neergaard, fuldmægtig Jens Louis Petersen, professor Mogens Pihl, direktør Werner Rasmussen, professor Bredahl Sørensen og fuldmægtig Gregers Thomsen. Cand. polit. Lars Andersen har været udvalgets sekretær. København, i september E. Ulrik Andersen J. Barner-Rasmussen H. P. Christiansen Vilhelm Eller Anker Engelund (næstformand) Henning Friis (leder af sekretariatet) H. H. Koch Axel Kristensen Alb. Michelsen T. Haarløv A. N. Neergaard Stinus Nielsen Thomas Nielsen Mogens Pihl (formand) Werner Rasmussen Erik Ib Schmidt Axel Skalts Svend Storm K. E. Bredahl Sørensen C. C. Thomsen P. Villadsen Agnete Vøhtz Jørgen Zedeler O. /. Mikkelsen Jens Louis Petersen Gregers Thomsen Lars Andersen

11 KAPITEL I. De af kommissionen afgivne indstillinger m. v. Kommissionen har under hensyn til det stærke behov for øget tilgang af teknikere lagt vægt på hurtigt at udarbejde konkrete forslag til nye uddannelser inden for de områder, hvor behovet har været mest påtrængende. En række af forslagene er allerede blevet iværksat gennem de for undervisningen og uddannelsen normalt ansvarlige, administrative organer. Kommissionen har nøje fulgt gennemførelsen af de foreslåede uddannelser og har herunder gentagne gange afgivet supplerende forslag og henstillinger for at sikre, at de på en tilfredsstillende måde kommer til at dække de af kommissionen skønnede uddannelsesbehov. Kommissionen har sideløbende overvejet de generelle principper for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Resultatet af disse overvejelser fremgår af kapitel II. I de følgende kapitler er der for hvert af de vigtigere uddannelsesområder givet en oversigt over uddannelsesforholdene ved kommissionens nedsættelse og de ændringer, som kommissionens virksomhed har givet anledning til samt kommissionens forslag til yderligere udbygning af de respektive dele af uddannelsessystemet. De følgende kapitler omhandler det offentliges anvendelse af teknikere samt spørgsmålet om folkeoplysning og erhvervsorientering inden for det naturvidenskabelige og tekniske område. I et afsluttende kapitel har kommissionen fremsat sine synspunkter på den fremtidige planlægning og administration af det tekniske og naturvidenskabelige uddannelsessystem, og man har i forbindelse hermed fundet det nødvendigt at tage administrationen af hele undervisnings- og uddannelsessystemet op til generel overvejelse. I det følgende har man anført en oversigt over de forslag og henstillinger, som kommissionen har afgivet under sin virksomhed. 1. Om oprettelse af en teknisk forberedelseseksamen og tilvejebringelse af dertil svarende uddannelsesmuligheder. a. Indstilling af 28/ om oprettelse af forberedelseskursus og forberedelsesprøve (teknisk forberedelsesprøve) til de kortvarige tekniske uddannelser (bilag 4). b. Indstilling af 19/ om gennemførelse af dagundervisning i fortsættelse af folkeskolen for elever, der ønsker at aflægge teknisk forberedelseseksamen som adgang til de kortvarige tekniske uddannelser (bilag 5). Undervisningsministeriet har i et cirkulære af 21/ givet bestemmelser om indførelse af forberedende undervisning i folkeskolens 8. og 9- klasse til optagelsesprøven til visse tekniske uddannelser (bilag 6), samt i bekendtgørelse af samme dato tillige givet bestemmelser om godkendelse af en sådan undervisning i medfør af lov om ungdomsundervisning (bilag 7). c. Indstilling af 7/ om udarbejdelse af passende lærebøger og andet undervisningsmateriale med sigte på den forberedende undervisning til de kortvarige tekniske uddannelser. d. Indstilling af 11/ om bibeholdelse af undervisning i regning, matematik og fysik i 6. og 7. klasse i mindst samme omfang som hidtil som forudsætning for gennemførelse af en teknisk forberedelsesundervisning i 8. og 9- klasse. 2. Om oprettelse af kortvarige tekniske uddannelser. a. Indstilling af 24/ om uddannelse af elektronikteknikere (bilag 8).

12 12 b. Indstilling af 20/ af endeligt forslag til uddannelse af tekniske assistenter, tegnere, beregnere og driftsassistenter samt foreløbig indstilling om uddannelse af industrilaboranter og tekstilteknikere (bilag 9). c. Endelig indstilling af 11/ om uddannelse af laboratoriemedhjælpere og laboratorieteknikere (bilag 10). d. Endelig indstilling af 11/ om uddannelse af tekstilteknikere (bilag 11). e. Indstilling af 27/ om oprettelse af aftenkursus for tekniske assistenter (bilag 12). f. Indstilling af 27/ vedrørende uddannelse af kemoteknikere (bilag 13). g. Indstilling af 7/ om vejledning til de tekniske skoler med hensyn til tilrettelæggelse af den tekniske assistentuddannelse og udarbejdelse af særligt tilrettelagte lærebøger og andet undervisningsmateriale til denne uddannelse. h. Indstilling af 11/ om nedsættelse af et uddannelsesnævn vedrørende tekniske assistenter (bilag 14). I overensstemmelse med kommissionens indstillinger har handelsministeriet under 7/9 og 11/ og 2 3/ udstedt bekendtgørelser om kursus henholdsvis for elektronikteknikere, tekniske assistenter samt for laboratoriemedhjælpere og laboratorieteknikere (bilagene 17, 18 og 20). Handelsministeriet har endvidere under 15/ udstedt bekendtgørelse om teknisk assistentuddannelse på aftenkursus (bilag 19). Endvidere har det med kommissionen samarbejdende under handelsministeriet nedsatte teknikumudvalg afgivet følgende indstillinger: i. Indstilling af 27/9 og 21/ vedrørende uddannelse af maskinteknikere. j. Indstilling af 20/ vedrørende gennemførelse af kursus for elektronikteknikere som aftenkursus. k. Indstilling af 27/ vedrørende ændring af uddannelsen på bygmesterskolerne. Handelsministeriet har herefter den 17/ udstedt bekendtgørelse om kursus for maskinteknikere og ved skrivelse af 28/ givet de til gennemførelse af elektronikteknikeruddannelse på aftenkursus fornødne dispensationer. 3. Om de højere tekniske uddannelser. a. Indstilling af 8/ vedrørende teknikumudvalgets forslag til ændret uddannelse på husbygningsteknikum (bilag 26). Handelsministeriet har den 19/ udfærdiget bekendtgørelse herom (bilag 27). b. Teknikumudvalget har endvidere afgivet indstilling af 29/ om indførelse af en skibsteknisk retning ved maskinteknikum m.v. og i september 1959 fremsat forslag om ændring af uddannelsen på bygningsteknikum. Udvalgets indstilling af 29/ er blevet gennemført ved handelsministeriets skrivelse af 31/ til tilsynet med den tekniske undervisning. c. Henstilling af 28/ om forelæggelse for kommissionen af spørgsmålet om skærpede adgangsbetingelser til teknika, såfremt handelsministeriet overvejer at imødekomme et herom fremsat ønske (bilag 28). d. Indstilling af 30/ om fremme af bevilling til udvidelse af Danmarks tekniske Højskoles elektroingeniørstudium (bilag 29). Bevillingen blev ydet ved ændringsforslag til finanslov for 1957/58. e. Indstilling af 26/ om forsøgsvis påbegyndelse af en ny valgfri ingeniøruddannelse (akademiingeniøruddannelsen) ved Danmarks tekniske Højskole (bilag 30). Akademiingeniøruddannelsen blev påbegyndt i august f. Indstilling al: 4/ vedrørende det fremtidige forhold mellem akademiingeniør- og civilingeniøruddannelsen. g. Indstilling af 12/ om tillægsuddannelse for farmaceutiske kandidater, der er ansat i industrien (bilag 33). Tillægsuddannelse er senere iværksat. h. Indstilling af 15/ om forøgelse af discipelantagelserne i 1959 og udvidelse af Danmarks farmaceutiske Højskoles kapacitet (bilag 35). Indenrigsministeriet har tiltrådt den foreslåede forhøjelse af discipelantallet.

13 13 4. Om lærermanglen og de matematisk-fysiske universitetsuddannelser. a. Henstillinger til private erhverv og offentlige styrelser af 23/5 og 25/ om frigivelse af ingeniører og andre teknikere til undervisning i tekniske og matematisknaturvidenskabelige fag (bilag 36). b. Indstilling af 27/ om besættelse af de i henhold til den nye lønningslov oprettede højere lektorstillinger ud fra hensyn til faglige og pædagogiske kvalifikationer (bilag 37). c. Indstilling af 19/ om antagelse af nødhjælpslærere i gymnasieundervisningen. Herudover har udvalget vedrørende den matematisk-naturvidenskabelige uddannelse direkte overfor undervisningsministeriet fremsat en række forskellige forslag, hvoraf de vigtigste skal nævnes, idet man i øvrigt henviser til udvalgets betænkning. d. Udvalget har i skrivelser til undervisningsministeriet af 4/ og 10/ anbefalet forslag om foranstaltninger til udbygning af undervisnings- og forskningskapaciteten for de matematisk-fysiske faggrupper ved Københavns og Århus universiteter. Finansudvalget har i efteråret 1958 tiltrådt, at der på forventet tillægsbevilling for finansåret 1958/59 afholdes et beløb af 1 mill. kr. til påbegyndelse af opførelse af et institut for matematik, fysik og kemi ved Københavns Universitet (H. C. Ørsted Instituttet), ligesom der også er ydet bevillinger til videre udbygning af den matematisk-fysiske faggruppe ved Århus Universitet. e. Udvalget har i skrivelser til undervisningsministeriet af 13/ og 10/ stillet forslag om oprettelse af faste lærestole i fagene matematik og fysik ved Danmarks Lærerhøjskole og om videreuddannelse af matematik-, fysik- og kemilærere. Udvalget har senere stillet forslag om oprettelse af et professorat i kemi. I forbindelse med disse professorater har udvalget tillige stillet forslag om oprettelse af visse faste lærerstillinger, samt opførelse af en tilstrækkelig institutbygning med laboratorium, auditorium etc. Professorater i matematik og fysik er oprettet ved lov af 7/ om normering og klassificering af statstjenestemandsstillinger; forslaget om videreuddannelse er gennemført ved ændringsforslag til finansloven for 1958/59, medens professoratet i kemi er oprettet på normeringsloven for 1959/60. f. Udvalget har i en skrivelse af 22/ til lønningskommissionen peget på en række langtidsforanstaltninger til afhjælpning af manglen på universitetsuddannede lærere, bl. a. gennem forbedring af lønningerne, bedre anciennitetsforhold m. v. 5. Om sociale forhold m. v. i forbindelse med studierne. a. Henstilling til Dansk Arbejdsgiverforening af 27/ om fastsættelse af løn i praksisåret ved de kortvarige tekniske uddannelser (bilag 38). I skrivelse af 21/ har arbejdsgiverforeningen meddelt, at den vil henstille til sine medlemmer, at lønnen fastsættes som lønnen for la^rlinge på 2. år svarende til den gældende aflønningsordning for ingeniørstuderende i deres praksisår (bilag 39). b. Skrivelse til Industrirådet og Dansk Arbejdsgiverforening af 27/ om afkortning i arbejdstiden eller andre lempelser for de af virksomhedernes medarbejdere, der søger teknisk forberedelseskursus og aftenkursus for tekniske assistenter (bilag 40). c. Indstilling af 17/ om tilvejebringelse af muligheder for nedsættelse af de relativt høje skolepenge ved de under handelsministeriet hørende videregående tekniske uddannelser ved fastsættelse af tilskudene til disse uddannelser (bilag 41). d. Indstilling af 21/ om en forøget studiestøtte gennem en forøgelse af de beløb, der stilles til rådighed for ungdommens uddannelsesfond, og en ændring af fondens administration med henblik på større støtte til ubemidlede studerende med forsørgerpligter (bilag 42). Ved revision af lov om ungdommens uddannelsesfond i juni 1958 er det samlede rådighedsbeløb blevet forøget fra 6 til 13 mill. kr.

14 KAPITEL II. Kommissionens ledende synspunkter 1. Den tekniske og naturvidenskabelige arbejdsstyrke ingeniører, farmaceuter, universitetsuddannede matematikere og fysikere samt konstruktører, driftsassistenter, laboranter, tegnere, beregnere og lignende grupper med en forholdsvis kortvarig uddannelse omfatter ca personer eller godt 1 % af den samlede arbejdsstyrke. Ingeniørerne udgør langt den største af disse grupper. I 1956 var der ca civilingeniører og ca teknikumingeniører, jfr. nedenstående oversigt. Der var imidlertid her i landet kun beskæftiget godt ingeniører i det private erhvervsliv og i den offentlige administration m. v., da ca. 5 % af ingeniørerne var indkaldt som værnepligtige og godt 10 % beskæftiget i udlandet. Hovedparten af teknikumingeniørerne er beskæftiget i industrien og ved bygge- og anlægsvirksomhed, medens der er beskæftiget relativt langt flere civilingeniører i de øvrige erhvervsgrene samt i den offentlige administration og ved undervisning og forskning. Godt og vel halvdelen af de ca. 500 universitetsuddannede matematikere og fysikere er gymnasielærere. Imidlertid søger en stadig aftagende del af de færdiguddannede til gymnasieskolerne, og denne tendens vil formentlig fortsat gøre sig gældende. De øvrige matematikere og fysikere er beskæftiget ved de højere læreanstalter og de dertil knyttede institutter eller ved andre former for undervisning og forskning. Kun ganske få er beskæftiget i det private erhvervsliv. Hovedparten af farmaceuterne (ca. 1250) er beskæftiget på apoteker; undervisning, forskning og den offentlige administration lægger beslag på godt 100. I industrien beskæftiges ca. 300, heraf alene ca. 200 i medicinalindustrien, godt 100 er beskæftiget i udlandet og resten i andre erhverv. Mellem og personer er beskæftiget som konstruktører, driftsassistenter, laboranter, tegnere og beregnere m. v. Flertallet af disse har ikke modtaget nogen formaliseret uddannelse. En nærmere opgørelse er ikke mulig Den tekniske og naturvideyiskabelige arbejdsstyrke 1956 (excl. teknisk hjælpepersonale). 1 ) Civilingeniører Industri Bygge- og anlægsvirksomhed Offentlig administration Undervisning og forskning 400 Andre erhverv 900 lait Beskæftigede i udlandet Værnepligtige 500 Teknikumingeniører Ingeniorer îalt Matematikere og fysikere _ - Farmaceuter i Tilsammen Tilsammen ) Det bemærkes, at opgørelsen delvis beror på skøn, og at tallene er stærkt afrundede.

15 15 bl. a. på grund af vanskelighederne ved at trække grænserne mellem disse grupper og arbejdslederne samt det øvrige tekniske hjælpepersonale (maskinmestre, formænd o. 1.) og visse dele af kontor- og lagerpersonale m. v. 2. Ved kommissionens nedsættelse var uddannelsen af teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft i alt væsentligt begrænset til følgende kategorier: a. Civilingeniøruddannelsen på Danmarks tekniske Højskole, som bygger på studentereksamen eller en dertil svarende adgangseksamen. Tilgangen til civilingeniørstudiet er adgangsbegrænset på grund af højskolens utilstrækkelige kapacitet. b. Det samme gælder uddannelsen af -farmaceuter på Danmarks farmaceutiske Højskole, der har samme adgangsbetingelser som Danmarks tekniske Højskole. c. Uddannelsen af matematikere og fysikere på Københavns Universitet. Adgangen til disse uddannelser, der som de foran nævnte henhører under undervisningsministeriet, forudsætter studentereksamen. d. Teknikumingeniøruddannelsen, der finder sted på teknika i København, Århus, Ålborg, Odense, Horsens og Helsingør, bygger på den faglige oplæring samt realeksamen eller hertil svarende skolemæssige forkundskaber. Uddannelsen af teknikumingeniører sorterer under handelsministeriet. I henhold til de af handelsministeriet godkendte vedtægter skal teknika modtage alle kvalificerede aspiranter, men i 1959 har tilstrømningen til Københavns maskin - og elektroteknikum været så stor i forhold til uddannelseskapaciteten, at en midlertidig adgangsbegrænsning er blevet gennemført. e. Bortset fra enkelte uddannelser inden for visse dele af industrien og i byggeriet havde man ved kommissionens nedsættelse ikke formaliserede uddannelser for de lavere kvalifikationsgrader, jfr. kapitel IV. Den manglende systematiske uddannelse på de lavere uddannelsestrin har medført, at teknisk og naturvidenskabeligt højt kvalificeret personale i vid udstrækning beskæftiges med arbejde, som i andre lande udføres af teknisk hjælpepersonale. I de industrielt mere udviklede la.nde assisteres de højere uddannede teknikere således af 4 5 teknikere med kortere eller mindre teoretiske uddannelser, medens forholdet mellem de to kategorier af teknisk personale her i landet knapt nok er 1 : 1. Endvidere har de særlige adgangsbetingelser, studentereksamen, særlige adgangseksaminer, realeksamen, forudgående faglig oplæring indsnævret rekruteringsgrundlaget for den tekniske og naturvidenskabelige arbejdskraft til en forholdsvis begrænset del af de unge, der søger ud i erhvervslivet. Endelig har uddannelsernes karakter og varighed medført, at de forskellige uddannelsesformer i praksis er skarpt adskilt, således at der kun i enkelte tilfælde sker overgang mellem de forskellige grupper af teknisk og naturvidenskabeligt uddannet arbejdskraft. 3. Indtil de seneste år har der været en årlig tilgang til den tekniske og naturvidenskabelige arbejdsstyrke på ca. 700 ingeniører (ca. 300 civilingeniører og ca. 400 teknikumingeniører), godt 15 matematikere og fysikere og ca. 80 farmaceuter. Udviklingen i dansk industri, forskning og undervisning har i de sidste 10 år stillet krav om et stigende antal teknikere, naturvidenskabsmænd og lærerkræfter inden for det matematiske og fysiske område. Fra 1949 til 1957, hvor industriproduktionen er steget med ca. 30 %, er de i industrien beskæftigede teknikeres antal steget med ca. 23 %, medens industriens samlede personale blot er steget med ca. 5 %. Den tekniske udvikling har i næsten alle industrigrene bevirket, at der i forhold til den totale arbejdsstyrke kræves flere teknikere end tidligere. Samtidig er de industrigrene, der i særlig grad benytter ingeniører og andre teknikere, vokset mere end den øvrige industri. Det offentliges efterspørgsel efter teknisk uddannet arbejdskraft er også steget, ikke mindst til udbygning af forsvaret. Udvidelsen af forsvaret har tillige medført, at et større antal teknikere er blevet indkaldt som værnepligtige. Stigningen i efterspørgslen efter tekniske og naturvidenskabelige forskere og lærerkræfter skyldes grundvidenskabernes og de anvendte videnskabers stigende betydning og anvendelse i produktionen. Hertil kommer de ret betydelige udvidelser af undervisningsinstitutionerne

16 16 inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt, som har fundet sted i de senere år. Tilgangen af teknikere og naturvidenskabsmænd har ikke været tilstrækkelig til at dække den stigende efterspørgsel, og udviklingen har derfor været præget af en følelig mangel på teknisk og naturvidenskabelig uddannet arbejdskraft og lærerpersonale. Det er imidlertid vanskeligt at foretage en talmæssig opgørelse af manglen på teknisk og naturvidenskabelig arbej dskraft. Manglen på lærerkræfter giver sig bl. a. til kende i det stærkt stigende antal overtimer, som gymnasiets matematik- og fysiklærere må påtage sig, og de vanskeligheder, der lejlighedsvis har været ved oprettelse af nye gymnasieklasser. Det har endvidere voldt meget betydelige vanskeligheder at dække teknikas og de tekniske skolers behov for egnede lærere, og manglen har i visse tilfælde hindret gennemførelse af bestående undervisning på forsvarlig måde og en påkrævet udvidelse af skolernes kapacitet samt iværksættelse af nye uddannelser. De undersøgelser, der er foretaget for at konstatere teknikermanglen - Dansk Ingeniørforenings rundspørge til større virksomheder i 1955 og kommissionens egen undersøgelse af det offentliges behov for teknikere i 1957 tyder på, at den aktuelle mangel blot skulle andrage nogle få procent af den samlede teknikerbeskæftigelse. Sådanne opgørelser giver dog ikke et rigtigt billede af teknikermanglens virkelige omfang og betydning. Erhvervslivets dispositioner tilrettelægges på forhånd under hensyntagen til det stramme arbejdsmarked for teknisk arbejdskraft. På grund af manglen på teknikere kan virksomhederne ikke i alle tilfælde påtage sig nye arbejdsopgaver, som kræver en udvidelse af den tekniske stab, ligesom det initiativ til udvikling af nye produktioner og produktionsmetoder, som en rigelig tilgang af kvalificerede teknikere skulle bevirke, bliver begrænset. Teknikermanglen har i flere af de større ingeniørfirmaer sat en grænse for det arbejde, firmaerne kan påtage sig i udlandet. Den forhåndenværende mangel dækker derfor over forspildte erhvervsmuligheder af langt større omfang. 4. I de kommende år kan der forventes en ret betydelig stigning i tilgangen af teknisk og naturvidenskabelig uddannet arbejdskraft, delvis som følge af kommissionens virksomhed. Den årlige tilgang af civilingeniører vil - efter den udvidelse af elektroingeniørstudiets kapacitet, der har fundet sted i 1963 stige fra ca. 300 til ca. 350, men allerede fra og med 1961 vil højskolen desuden årligt dimittere knapt 100 akademiingeniører i de første år og derefter antagelig et stigende antal. For teknikumingeniørernes vedkommende har antallet af studerende i de seneste år været stærkt stigende. Det har allerede bevirket en stigning i de dimitteredes antal, og såfremt gennemførelsesprocenten bliver den samme trods det stigende antal studerende, vil det årlige antal uddannede teknikumingeniører blive mere end fordoblet i løbet af de nærmeste år. Bliver tilgangen til teknika i de kommende år af samme størrelsesorden som i 1957 og tilgangen af civilingeniører og akademiingeniører som ovenfor anført, kan man ud fra kendskabet til ingeniørernes aldersfordeling og den almindelige dødelighedssandsynlighed beregne, at den samlede bestand af ingeniører vil stige fra ca i 1956 til godt i 1966 og yderligere til ca Der vil samtidig ske en ret betydelig forskydning i ingeniørbestandens sammensætning. Under de anførte forudsætninger vil antallet af højskoleuddannede ingeniører stige med godt 60 c /c, medens teknikumingeniørernes antal vil stige med godt 150 %. I de allerseneste år er tilgangen til den matematisk-fysiske faggruppe blevet godt tredoblet, og fra 1961/62 kan man forvente en tilsvarende stigning i kandidatproduktionen. Efter de foreliggende planer for udbygningen af Danmarks farmaceutiske Højskole og under hensyn til indenrigsministeriets tiltrædelse af teknikerkommissionens forslag om en forøgelse af apotekernes discipelantagelser kan man forvente en stigning i den årlige tilgang af farmaceutiske kandidater fra 80 til 110. Det er på indeværende tidspunkt ikke muligt at skønne over tilgangen af personale med en kortvarigere teknisk uddannelse. Denne vil bl. a. afhænge af, i hvilken udstrækning industrien vil beskæftige teknikere med de nye kortvarige uddannelser, som kommissionen har taget initiativet til, og dette vil bero på de praktiske erfaringer, som industrien efterhånden vil opnå med hensyn til denne arbejdskraft. løvrigt henvises til specialkapitlerne om de enkelte uddannelseskategorier, som giver en nærmere belysning af den fremtidige tilgang og de specielle forhold, der kan gøre sig gældende med hensyn til behovet.

17 17 5. Det er kommissionens almindelige opfattelse, at udbudet af teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft vil blive en væsentlig bestemmende faktor for landets økonomiske udvikling. I de kommende år vil tilvæksten i den samlede arbejdsstyrke fordobles som følge af de store årganges indtræden på arbejdsmarkedet. Da beskæftigelsen i landbruget antagelig fortsat vil falde, vil kravene til de øvrige erhvervs og ikke mindst industriens ekspansion blive yderligere forøget. Samtidig må man i alle tilfælde regne med en skærpelse af den internationale konkurrence, uanset hvorledes de foreliggende markedsplaner vil blive realiseret. Hvorvidt det under disse betingelser skal lykkes at skaffe den voksende arbejdsstyrke beskæftigelse og forøge befolkningens levestandard, vil afhænge af vor industris og udenrigshandels konkurrencedygtighed. Med de begrænsede råstofforekomster og manglen på naturlige kraftkilder kan vi kun forøge vor konkurrenceevne og dermed sikre den nødvendige udvidelse af vor eksport ved en dygtiggørelse af den menneskelige produktionsfaktor og ved at leve op til den højeste standard på de tekniske og kommercielle områder. Den skærpede konkurrence vil kræve, at de håndværksmæssige organisations- og arbejdsformer, der endnu i vid udstrækning præger industrien, afløses af moderne industrielle driftsformer med vidtgående specialisering, standardisering, kontrol, forskning, planlægning og teknisk salgsarbejde. Der er tillige sket en acceleration af udviklingen, både for så vidt angår grundforskningen og den anvendte teknik som inden for de industrielle kontrol- og ledelsesprincipper. På en række områder er der i udlandet allerede gennemført eller ved at blive gennemført tekniske ændringer og nydannelser, som endnu ikke er slået igennem her i landet. Selv om disse nye produktionsmetoder først vil finde anvendelse i dansk industri lidt efter lidt, vil behovet for teknikere på mange felter løbe forud for den faktiske anvendelse af nye tekniske metoder, ligesom der vil blive et stærkt behov for en øget indsats på den videnskabelige og den tekniske forsknings områder og et stærkt voksende behov for de lærerkræfter, der skal uddanne teknikere og videnskabsmænd. Da den danske industri endnu kun står ved begyndelsen af denne udvikling, er virksomhederne ikke i stand til fuldt ud at overskue deres behov for ingeniører og andre teknikere år ud i fremtiden. Virksomhedernes bedømmelse af teknikerbehovet støder også på den vanskelighed, at virksomhedernes og branchernes fremtidige afsætningsforhold vil afhænge af ukendte faktorer i den økonomiske udvikling, som bl. a. vil blive påvirket af markedsplanernes gennemførelse. Der er imidlertid grund til at pege på, at det ikke alene er under forudsætning af medgang for vor industri, at der vil blive behov for en øget teknisk indsats, men at en skærpet konkurrence i endnu højere grad vil stille krav til industriel opfindsomhed, organisationsdygtighed og teknisk kyndigt salgsarbejde. Det er heller ikke muligt på anden måde at udarbejde en holdbar prognose for teknikerbehovet. Enhver prognose vil i større eller mindre grad være bundet til historiske forudsætninger. På forhånd må man regne med, at disse ikke vil holde stik i en periode med en stærk teknisk udvikling. Hertil kommer, at øget anvendelse af teknisk arbejdskraft er en selvforstærkende proces. Industrialiseringen skaber af sig selv et stigende behov for teknikere, ligesom en produktivitetsforøgende anvendelse af flere teknikere i foregangsvirksomheder vil bidrage til, at andre virksomheder følger efter enten tvunget af konkurrencen eller belært af andres erfaringer. Kommissionen har derfor ikke ment, at det ville være muligt og forsvarligt at udarbejde en prognose over teknikerbehovet. Kommissionen vil i stedet understrege, at en dygtiggørelse af den danske arbejdsstyrke og en forcering af den tekniske og naturvidenskabelige uddannelse samt uddannelse af økonomisk og teknisk kyndigt personale til eksporthandlen er en nødvendig forudsætning for, at den danske økonomi skal kunne hævde sig i den skærpede internationale konkurrence. 6. Alle skranker for tilgangen af kvalificerede og interesserede mænd og kvinder til uddannelse og videreuddannelse bør fjernes. Den eneste adgangsbegrænsning bør være de nødvendige kvalifikationskrav for hver uddannelsesretning, der hindrer, at ikke-egnede spilder tid og nytteløst beslaglægger uddannelseskapacitet ved påbegyndelse af en uddannelse, som de alligevel ikke magter at gennemføre. Den frie adgang for alle kvalificerede uddannelsessøgende kræver, at undervisningsmulighederne inden for det vidtstrakte område ud- 2

18 18 bygges i takt med tilgangen. Skulle tilgangen periodevis blive større end den eksisterende uddannelseskapacitet, bør vanskelighederne ikke søges løst gennem midlertidige adgangsbegrænsninger, men kapaciteten - bygninger, laboratorier, lærerkræfter m. m. bør i stedet forøges gennem ekstraordinære foranstaltninger, selv om disse i visse henseender skulle stride mod den normale tilrettelæggelse af uddannelserne. I sådanne tilfælde bør der bortses fra de betænkeligheder, som traditionelle eller interessebetonede indstillinger kan give anledning til. For at hindre en forringelse af uddannelserne bør der samtidig med iværksættelsen af de ekstraordinære foranstaltninger træffes beslutning om en normal udvidelse af uddannelseskapaciteten, såfremt man med rimelighed kan antage, at den stigende tilgang vil være af mere varig karakter. Fri adgang til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser forudsætter, at der skabes et tilstrækkeligt trindelt uddannelsessystem fra de laveste til de højeste uddannelser, som muliggør, at alle interesserede kan få en uddannelse afpasset efter de enkeltes evner og anlæg. I denne forbindelse skal man understrege betydningen af en udbygning af erhvervsvejledningen, således at alle på sagligt grundlag kan vælge de uddannelsesmuligheder, der bedst svarer til deres evner og interesser. Den frie adgang til de forskellige uddannelser stiller særlige krav til en stadig tilpasning og udbygning af hele uddannelsesområdet. Dette gælder såvel investeringer i bygninger, laboratorier og læremidler som tilvejebringelse af lærerkræfter i det fornødne omfang og en fortsat uddannelse af lærerstaben i takt med den tekniske og videnskabelige udvikling, samt en kontinuerlig ajourføring af uddannelsens form og indhold efter de skiftende behov. 7. Det er kommissionens opfattelse - som det også fremgår af kommissionens indstillinger om nye uddannelser - at det tekniske og naturvidenskabelige uddannelsessystem bør udbygges til en fleksibel helhed, der til enhver tid er i stand til at dække erhvervslivets, den offentlige administrations, undervisningens og forskningens mangeartede og varierende behov for teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft. Ved tilrettelæggelsen af den tekniske uddannelse må man tage hensyn til, at de mange teknologiske ændringer, der i andre lande allerede er ved at slå igennem, også herhjemme vil stille nye krav til uddannelse af industriens arbejdsstyrke i løbet af en overskuelig årrække. Tyngdepunktet vil forskydes fra produktion til planlægning, fra værksted til kontor, fra samlebånd til tegnestue og laboratorium. En række tekniske uddannelser vil i overensstemmelse hermed i mindre grad end tidligere stille krav til praktiske værkstedserfaringer og træning i manuelle færdigheder, medens indførelse i organisatoriske og proceskontrollerende funktioner vil få en tilsvarende større vægt. Samtidig må man regne med langt større ændringer i den erhvervsmæssige struktur. Medens hovedparten af industriens arbejdsstyrke tidligere fortsatte i deres engang lærte fag eller ved arbejde af samme karakter livet igennem, må man i fremtiden regne med, at arbejdets art og karakter radikalt kan ændres i løbet af kortere tidsrum. Den enkelte må være beredt til at skifte virksomhed, fag og erhverv. Ved tilrettelæggelse af nutidens uddannelser må man derfor tillægge bevægelighedssynspunktet en betydelig vægt. Det tekniske uddannelsessystem bør udbygges ved etablering af et system af kortvarige tekniske uddannelser, der kan overvinde manglen på et systematisk uddannet teknisk hjælpepersonale. Disse uddannelser bør i det omfang, det er foreneligt med de tekniske krav, bygge på en fælles grunduddannelse, hvorved den enkeltes muligheder for overgang mellem forskellige beskæftigelsesområder og arbejdsopgaver vil forøges. Grunduddannelsen bør efterfølges af uddannelser, der er specialiseret både med hensyn til det tekniske hjælpepersonales forskellige funktioner og de enkelte erhvervsgrenes og branchers særlige behov. Den almindelige tendens til at hæve de enkelte uddannelsers niveau over det oprindelige sigte bør imødegås for at bevare uddannelsessystemets harmoni. I stedet bør der skabes muligheder for en gradvis opstigning gennem de enkelte uddannelsestrin for de særligt kvalificerede og interesserede, selv om de ikke er i besiddelse af de skolemæssige forkundskaber, som iøvrigt er en betingelse for adgang til de højere uddannelser. Adskillige af de forannævnte principper gælder med passende modifikationer også for de

19 19 Hovedforbindelseslinjer mellem skolen og de vigtigere tekniske og naturvidenskabelige uddannelser samt videreuddannelsesmuligheder svarende til de af kommissionen fremsatte eller tiltrådte delvis allerede realiserede forslag. Et kvadrat angiver et års varighed. A angiver aftenkursus. Ad angiver adgangskursus. Ti og T2 angiver henholdsvis 1. og 2. del af teknisk forberedelseseksamen. Kryds angiver aspirant- eller overgangsklasse. Skravering angiver den i uddannelserne indgående praksis. Bemærkninger i parentes efter uddannelse angiver videreuddannelsesmulighed.

20 20 højere tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Uddannelsestiden bør også for disse uddannelsers vedkommende begrænses gennem indførelse af effektivere uddannelsesmetoder og bortskæring af dødt stof, samt: gennem øgede muligheder for specialisering. Der bør sikres muligheder for overgang mellem de forskellige studieretninger under og efter studietiden ved karakteroverføring. Der bør tillige tilvejebringes større muligheder for supplerende uddannelse gennem lempelse af adgangskravene, modsvarende de pågældende aspiranters forudgående uddannelse og deres gennem praksis eventuelt erhvervede erfaringer. Ved udbygningen af de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser bør der tilstræbes et nordisk og internationalt samarbejde særlig forsåvidt angår sådanne specialuddannelser, hvor det enkelte lands kvantitative behov er af forholdsvis ringe størrelse. Der bør endvidere skabes muligheder for karakteroverføring mellem de enkelte landes undervisningsinstitutioner på samme måde, som det bør være tilfældet mellem uddannelsesinstitutionerne her i landet. Effektivisering og modernisering af de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, der tilsigter på kortest mulig tid at tilvejebringe et større og et mere hensigtsmæssigt kvalificeret udbud af teknikere og videnskabsmænd, bør ikke medføre en forringelse af den videnskabelige uddannelses niveau. Der bør tværtimod skabes øgede muligheder for en videregående videnskabelig uddannelse en egentlig forskeruddannelse således at et stigende antal af de særligt kvalificerede og interesserede opmuntres til at fortsætte deres studier efter den afsluttende kandidateksamen. Samtidig bør der i skolen, gennem erhvervsvejledningen og på arbejdspladserne vises en vågen opmærksomhed overfor personer med særlige anlæg og muligheder med henblik på at lette dem vejen til de felter, hvor deres særlige evner kan komme til fuld udfoldelse. På side 19 har man anført en skematisk oversigt over de vigtigere tekniske og naturvidenskabelige uddannelsers struktur og deres forbindelse med skoleundervisningen svarende til de af kommissionen fremsatte eller tiltrådte forslag. 8. Det bør tilstræbes, at ingen egnet og kvalificeret aspirant afskæres fra en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse af økonomiske grunde. Samfundet og erhvervene har en umiddelbar interesse i en rigelig tilgang af velkvalificeret teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft og bør derfor afholde den væsentlige del af de med uddannelsen forbundne omkostninger. Da uddannelsen normalt vil give de uddannelsessøgende større indtjeningsmuligheder og andre sociale fordele, kan visse ofre og afsavn under uddannelsesperioden imidlertid være rimelige i det omfang, tilgangen af kvalificerede uddannelsessøgende ikke herved begrænses. De midler, som har været til rådighed for studiestøtte, har efter kommissionens opfattelse været ganske utilstrækkelige. Dette har bevirket, at studiestøtten til de enkelte studerende er blevet uddelt med ofte meget lave portioner. Studiestøtten har derfor hverken i det tilsigtede omfang fremmet tilgangen af egnede studerende fra alle samfundslag eller i tilstrækkelig grad medvirket til at afholde de studerende fra erhvervsarbejde under studiet. Kommissionen lægger særlig vægt på, at de tekniske uddannelser ved ydelse af studiestøtte kan søges af sådanne, som i en senere alder ønsker at påbegynde et studium. Mange af dem har familie, og overgangen fra praktisk arbejde til en teoretisk uddannelse i forbindelse med en betydelig indtægtsnedgang kan være vanskelig. De vil ikke kunne klare sig med de beløb, der udbetales gennem Ungdommens Uddannelsesfond. Den maksimale støtte fra uddannelsesfonden udgør for tiden kr., men beløbet udbetales meget sjældent og vil på ingen måde være tilstrækkeligt, såfremt en ubemidlet familieforsørger, hvis hustru ikke har udearbejde, skal kunne gennemføre en sådan uddannelse. Kommissionen må derfor lægge megen vægt på, at de beløb, der stilles til rådighed for Ungdommens Uddannelsesfond, er af en sådan størrelse og administreres således, at der kan tages hensyn til ubemidlede studerende med forsørgerpligter, jfr. bilag 42. Kommissionen har herudover overvejet muligheden af at gennemføre særlige ordninger for sådanne studerende. Kommissionen peger i denne forbindelse på, at det er almindeligt, at større industrivirksomheder i udlandet selv forestår de kortvarige tekniske uddannelser, medens man i almindelighed her i landet, bl. a. på grund af virksomhedernes ringe størrelse har lagt ansvaret for uddannelsen på det offentlige. Kommissionen skal imidlertid henstille til erhvervene

UDDANNELSEN PÅ TEKNIKUM

UDDANNELSEN PÅ TEKNIKUM UDDANNELSEN PÅ TEKNIKUM BETÆNKNING AFGIVET AF ET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 31. MARTS 1955 NEDSAT UDVALG BETÆNKNING NR. 238 1959 Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Tlf. (01)122517

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Teknika's økonomiske og organisatoriske forhold

Teknika's økonomiske og organisatoriske forhold BETÆNKNING OM Teknika's økonomiske og organisatoriske forhold Afgivet af et af undervisningsministeriet under 17. november 1961 nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 303 1962 INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

DEN MATEMATISK- NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSES KARAKTER OG OMFANG

DEN MATEMATISK- NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSES KARAKTER OG OMFANG BETÆNKNING OM DEN MATEMATISK- NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSES KARAKTER OG OMFANG AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGSMINISTERIET DEN 12. JULI 1956 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 225 1959 STATENS TRYKNINGSKONTOR

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 5 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om beskæftigelse for nyuddannede

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt Forskningsudvalget 2016-17 L 69 Bilag 1 Offentligt Notat Modtager(e): Forskningsudvalget Kommenteret høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG

1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOR FOLKESKOLEN - UDKAST 21 Færdselslære 1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG I KOMMISSION HOS LÆRERFORENINGERNES MATERIALEUDVALG FORORD Nærværende udkast til undervisningsvejledning

Læs mere

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1369 af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN I medfør af 37, stk. 1 og 7, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister Bilag 1 Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister 26 YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik I. Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LANDSDELSKONSERVATORIERNE I ESBJERG, ODENSE OG ÅLBORG

LANDSDELSKONSERVATORIERNE I ESBJERG, ODENSE OG ÅLBORG BETÆNKNING om LANDSDELSKONSERVATORIERNE I ESBJERG, ODENSE OG ÅLBORG BETÆNKNING NR. 627 KØBENHAVN 1971 ISBN 87 503 1211 1 Statens trykningskontor Un 00-578-bet. 3 Ved skrivelse af 29. oktober 1970 nedsatte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg tirsdag den 20. april 2010 på Kold college I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Niels Lange Jørgensen

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne Page 1 of 6 LBK nr 929 af 25/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-08-2011 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 378 af 28/04/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

UDDANNELSE AF IKKE-FAGLÆRTE ARBEJDERE

UDDANNELSE AF IKKE-FAGLÆRTE ARBEJDERE BETÆNKNING VEDRØRENDE UDDANNELSE AF IKKE-FAGLÆRTE ARBEJDERE AFGIVET AF DEN AF ARBEJDSMINISTERIET I MARTS 1957 NEDSATTE KOMMISSION OM UDDANNELSE AF IKKE - FAGLÆRTE BETÆNKNING NR. 221 1959 S. L. MØLLERS

Læs mere

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH)

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) 1. Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole med European School Copenhagen. Sankt Annæ Gymnasium med Europaskole

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter BEK nr 1501 af 10/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 119081/13 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1340 af 8. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN I medfør af 67, stk. 1 og 5, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere