Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750"

Transkript

1 Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750

2 Contents English 3 Norsk 15 Svenska 7 Suomi 19 Dansk

3 What s in the box Unifying receiver Wireless extender Cleaning cloth Wireless Solar Keyboard K750 Setting up the keyboard Plug the Unifying receiver into a computer USB port. For PC towers, use the Wireless extender to minimize the possibility of radio frequency (RF) interference. 2. Pull the tab to activate the keyboard. 3. Turn on the keyboard. How much light is needed? The K750 requires only a modest level of light to operate and store energy. Indirect sunlight or indoor illumination is fine. When exposed to dim room light on a continuous basis, the K750 has enough power for use. Because indoor environments usually have periods of darkness, a moderate level of room lighting is recommended for much of the day. The recharge time for the K750 is much less in brightly lit environments or when the K750 is placed in direct sunlight. The K750 stores energy automatically, even when turned off. This stored energy allows you to use the K750 without light for a while. With a full charge, the K750 can operate up to three months in total darkness before needing a recharge. Checking for adequate light How do you know whether there s enough light for the K750? Use the Light-check hot key. The K750 tells you if it s getting enough illumination. 1. Make sure the K750 is turned on. 2. Press the Light-check hot key. The Light-check LED will flash either green or red, or it won t produce any light at all. For more information, see Reading the Light-check LED English

4 Reading the Light-check LED Light-check LED flashes green. The K750 is receiving enough light and is ready for use. Light-check LED flashes red. The K750 requires more light to continue working on a longterm basis. Note If the Light-check LED produces no light, please see Help with setup for more information. Using the Solar App Want an easy and more visual way of checking the available light falling on the K750 while keeping track of the keyboard s energy reserve? Download and install the Solar App from The Solar App operates in the background and notifies you whenever there is a change (up or down) in the K750 s energy reserve. Try to keep the Light-check gauge pointing at 100 lux or higher to make sure the K750 will have plenty of energy. To bring the Solar App to the foreground, press the Lightcheck hot key on the keyboard. The Solar App will pop up, and the Light-check gauge will activate immediately. Light-check gauge Light-check gauge readout Energy reserve (historical) Energy reserve (real time) Energy reserve readout (real time) Using the keyboard F-key User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the key; second, press the F-key you want to use. Tip In the software settings, you can invert the mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the key.* * Requires SetPoint Software (available for download at Status notifications about energy reserve Click for guidance about energy reserve management 2nd: Press an F-key 1st: Press and hold the key 4 English

5 Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Keyboard features Application zone 2. Multimedia 3. Multimedia navigation zone + F1 Internet home volume zone + F5 Launch media application + F2 Launch application + F3 Launch Windows Search* + F6 Previous track + F7 Play/Pause + F4 Launch calculator + F8 Next track + F9 Mute + F10 Volume down + F11 Volume up + F12 Sleep mode * One Touch Search if the SetSpoint software is installed. Plug it. Forget it. Add to it. You ve got a Logitech Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard or mouse that uses the same receiver. It s easy. Just start the Logitech Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit *Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software 5 English 4. key 5. Light-check hot key 6. Keyboard power switch 7. Solar cells

6 Help with setup: keyboard not working Check the Unifying receiver. Also, try changing USB ports. Move closer? Try moving the K750 closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the Wireless extender if you are using a tower PC. Is the K750 turned on? Slide the keyboard Off/On switch to Off and then to On position. Re-establish the connection. Use the Unifying software to reset the connection between the K750 and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information. Restart the computer. Press the Light-check hot key. If the Light-check LED produces no light, the K750 is out of energy. To use the K750 again, significantly increase the amount of light over the keyboard to a level you might see in a brightly lit office. It may take a day or two for the K750 to recharge when exposed to this increased level of illumination, but only several hours if the K750 is placed in direct sunlight. Note Any time the Light-check LED flashes red automatically, the K750 is nearly our of energy and needs more light to keep working on a long-term basis. Download and use the Solar App. This handy widget gives you an easy and more visual way of checking the available light hitting the K750 while keeping track of the keyboard s energy reserve. Download the Solar App from solarapp Handling the product at end of life When you have made the decision to stop using your product, recycle it according to your local laws. Follow the instructions below to remove the battery (not user replaceable) from the keyboard, and then recycle both the keyboard and battery as recommended in steps 3 and Use a screwdriver to open the battery tray. 2. Carefully remove the battery from the tray. 3. Hand over the spent battery to the appropriate collection point for the recycling of batteries. 4. Hand over the product to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. What do you think? Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product. 6 English

7 Innehåll: Unifying-mottagare Trådlös radiosignalförstärkare Rengöringsduk Wireless Solar Keyboard K750 Installation av tangentbordet Anslut Unifying-mottagaren till datorns USB-port. Vid stationära datorer, använd den trådlösa radiosignalförstärkaren för att minimera eventuella elektromagnetiska störningar. 2. Dra ut fliken för att aktivera tangentbordet. 3. Starta tangentbordet. Hur mycket ljus behövs det? K750 behöver endast en ringa mängd ljus för att fungera och lagra energi. Indirekt solljus eller inomhusbelysning duger gott. Om K750 kontinuerligt exponeras för dämpad rumsbelysning tillförs det tillräckligt med energi för att användas. Eftersom inomhusmiljöer vanligtvis inte är exponerade för ljus jämt så rekommenderar vi åtminstone en måttlig mängd rumsbelysning under större delen av dagen. Laddningstiden för K750 är mycket kortare i miljöer med starkt ljus, eller om K750 placeras i direkt solljus. K750 lagrar energi automatiskt, även när det är avstängt. Denna lagrade energi gör att du kan använda K750 utan ljus ganska länge. Fulladdat kan K750 fungera i upp till 3 månader i fullständigt mörker innan det behöver laddas upp på nytt. Kontrollera om det finns tillräckligt med ljus Hur tar du reda på om det finns tillräckligt med ljus för K750? Använd snabbknappen för ljuskontroll. K750 visar om belysningen är tillräcklig. 1. Se till att K750 är påslaget. 2. Tryck på snabbknappen för ljuskontroll. Indikatorn för ljuskontroll kommer antingen att blinka grön eller röd, eller så lyser den inte alls. För mer information, se Avläsa indikatorn för ljuskontroll Svenska

8 Avläsa indikatorn för ljuskontroll Indikatorn för ljuskontroll blinkar grön. K750 tar emot tillräckligt med ljus och är klart att använda. Indikatorn för ljuskontroll blinkar röd. K750 behöver mer ljus för att fortsätta att fungera på längre sikt. Obs! Om indikatorn för ljuskontroll inte lyser, se Installationshjälp för mer information. Använda Solar App Vill du på ett enkelt och mer visuellt sätt kontrollera ljuset som faller på K750 samtidigt som du håller reda på tangentbordets energireserv? Ladda ner och installera Solar App från Solar App arbetar i bakgrunden och informerar dig vid varje förändring (ökning eller minskning) avseende K750:s energireserv. Försök att hålla ljuskontrollmätaren riktad mot 100 lux eller mer för att förvissa dig om att K750 har tillräckligt med energi. För att öppna Solar App i förgrunden, tryck på snabbknappen för ljuskontroll på tangentbordet. Solar App läggs överst och ljuskontrollmätaren aktiveras direkt. Ljuskontrollmätare Ljuskontrollmätarens värde Energireserv (tidigare) Energireserv (realtid) Energireservens värde (realtid) Statusmeddelanden gällande energireserven Klicka för vägledning om hantering av energireserven Använda tangentbordets F-tangenter Nu kan du enkelt öppna program via de användarvänliga och utökade F-tangenterna. Håll ner -tangenten och tryck på önskad F-tangent för att använda de utökade funktionerna (gula ikoner). Tips! I programinställningarna kan du invertera -läget om du föredrar att ha direktåtkomst till de utökade funktionerna utan att behöva trycka på -tangenten.* * Kräver SetPoint -programvara. Den kan laddas ner på 2: Tryck på en F-tangent 1: Tryck och håll ner -tangenten 8 Svenska

9 Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tangentbordsfunktioner Programzon 2. Navigeringszon Multimedievolymzon för multimedia + F1 Startsida (Internet) + F5 Öppnar medieprogram + F2 Startar e-postklienten + F3 Startar Windows Search* + F6 Föregående spår + F7 Spela upp/paus + F4 Startar kalkylatorn + F8 Nästa spår 3. -tangent + F9 Ljud av + F10 Volym för ljuskontroll + F11 Volym + 5. Av/på-omkopplare + F12 Viloläge 6. Solceller * Snabbsökning om SetPoint -programmet har installerats. Koppla in. Glöm bort. Lägg till. Du har en Logitech Unifying-mottagare. Nu kan du ansluta kompatibla trådlösa tangentbord och möss till samma mottagare. Allt du behöver göra är att starta Logitech Unifying-programmet* och följa anvisningarna på skärmen. Mer information om produkten och nerladdning finns på *Gå till Start > Alla program > Logitech > Unifying > Logitech Unifying-programvara 9 Svenska 4. Snabbknapp

10 Installationshjälp: Tangentbordet fungerar inte Kontrollera Unifying-mottagaren. Försök även med en annan USB-port. Flytta närmare? Försöka att flytta K750 närmare Unifying-mottagaren eller att koppla in Unifying-mottagaren i radiosignalsförstärkaren om du använder en stationär dator. Är K750 på? Dra tangentbordets av/på-omkopplare till läget Off (av) och därefter till On (på). Återupprätta anslutningen. Återställ anslutningen mellan K750 och Unifying-mottagaren med hjälp av Unifying-programmet. Mer information finns i avsnittet om Unifying-mottagaren i denna guide. Starta om datorn. Tryck på snabbknappen för ljuskontroll. Om indikatorn för ljuskontroll inte lyser, så har K750 förbrukat all energi. För att använda K750 igen, se till att avsevärt öka mängden ljus över tangentbordet, till en nivå liknande den i en starkt upplyst kontorsmiljö. Det kan ta ett par dagar för K750 att ladda om när det utsätts för denna ökade belysning. Placeras K750 i direkt solljus dröjer det inte mer än några timmar. Obs! Varje gång indikatorn för ljuskontroll automatiskt blinkar röd, så är K750 nästan tömd på energi och behöver mer ljus för att fortsätta att fungera på längre sikt. Ladda ner och använda Solar App. Med detta fiffiga tillbehör kan du på ett enkelt och mer visuellt sätt kontrollera det tillgängliga ljuset som faller på K750 samtidigt som du håller reda på tangentbordets energireserv. Ladda ner Solar App från Hantering av uttjänt produkt När du bestämt dig för att inte längre använda produkten, återvinn den i enlighet med lokala förordningar. Följ instruktionerna nedan för att avlägsna batteriet (kan inte bytas av användaren) från tangentbordet. Återvinn därefter såväl tangentbordet som batteriet på det sätt som rekommenderas i steg 3 och Öppna batteriluckan med en skruvmejsel. 2. Avlägsna försiktigt batteriet ur luckan. 3. Lämna det uttjänta batteriet till en lämplig återvinningsstation för batterier. 4. Lämna produkten till en lämplig återvinningsstation för el- och elektronikutrustning. Vad tycker du? Berätta gärna för oss. Det tar inte mer än en minut. Tack för att du valde vår produkt. 10 Svenska

11 Det indeholder kassen Unifying-modtager Forlængerstik til den trådløse modtager Rengøringsklud Wireless Solar Keyboard K750 Installation af tastaturet Slut Unifying-modtageren til en USB-port på computeren. Brug forlængerstikket til den trådløse modtager til at minimere interferensen fra andre radiosignaler. 2. Træk strimmelen ud for at aktivere tastaturet. 3. Tænd for tastaturet. Hvor meget lys er der brug for? K750 har kun brug for en beskeden mængde lys for at fungere og opbevare strøm. Det er nok med indirekte sollys eller indendørslys. Hvis K750 jævnligt udsættes for bare svagt indendørslys, har det strøm nok til at fungere. Da de fleste lokaler ikke er oplyste hele døgnet, anbefales det at have en moderat mængde lys det meste af dagen. K750 bliver opladet hurtigere i klart oplyste miljøer, og når det placeres i direkte sollys. K750 opbevarer automatisk strøm, selv når det er slukket. Den opbevarede energimængde gør det muligt for dig at bruge K750 uden lys i en periode. På en fuld opladning kan K750 fungere i op til tre måneder i totalt mørke før det igen skal oplades. Kontrol af om der er nok lys Hvordan ved du om der er nok lys til K750? Brug genvejsknappen til lyskontrol. K750 fortæller dig om det får lys nok. 1. Kontroller at K750 er tændt. 2. Tryk på genvejsknappen til lyskontrol. Lyskontrolindikatoren vil blinke enten grønt eller rødt eller slet ikke lyse. Der er flere oplysninger i Aflæsning af lyskontrolindikatoren Dansk

12 Aflæsning af lyskontrolindikatoren Lyskontrolindikatoren blinker grønt. K750 får nok lys og er klar til brug. Lyskontrolindikatoren blinker rødt. K750 har brug for mere lys hvis det skal fortsætte med at fungere på længere sigt. Bemærk Hvis lyskontrolindikatoren ikke lyser, kan du læse i afsnittet Hjælp til installationen. Sådan bruges Solar App Ønsker du en nem og mere visuel måde at kontrollere på hvor meget lys der rammer K750, samtidig med at der holdes øje med tastaturets energibeholdning? Hent og installer Solar App på Solar App kører i baggrunden og giver dig besked når der sker en ændring (op eller ned) i energibeholdningen for K750. Det er en god ide at sørge for at lyskontrolmåleren står på 100 lux eller mere, så du er sikker på at K750 har nok strøm. Tryk på genvejsknappen til lyskontrol på tastaturet hvis du ønsker at bringe Solar App frem i forgrunden. Solar App vil blive vist, og lyskontrolmåleren vil straks blive aktiveret. Lyskontrolmåler Aflæsning af lyskontrolmåler Energibeholdning (historisk) Energibeholdning (realtid) Aflæsning af energibeholdning (realtid) Statusmeddelelser om energibeholdning Klik for at få vejledning om administration af energibeholdning Sådan bruges tastaturets F-taster Du kan nemt starte programmer vha. F-tasternes alternative funktioner. Når du vil bruge en af de alternative funktioner (gule ikoner), skal du holde -tasten nede og trykke på den pågældende F-tast. Tip I softwaren kan du bytte om på Fn-tasternes funktionalitet hvis du foretrækker at benytte de alternative funktioner direkte uden at skulle trykke på -tasten.* * Logitech SetPoint -softwaren skal være installeret (kan hentes på 2: Tryk på F-tasten 1: Tryk på -tasten og hold den nede 12 Dansk

13 Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastaturets funktioner og finesser Programzone + F1 Åbner browserens startside + F2 Åbner programmet + F3 Starter Windowssøgning* + F4 Starter lommeregneren 2. Multimedienavigation + F5 Starter medieafspilleren + F6 Forrige nummer + F7 Afspil/Pause + F8 Næste nummer Lydstyrke + F9 Lyd fra + F10 Skruer ned + F11 Skruer op + F12 Dvaletilstand til lyskontrol 5. Tænd/sluk tastaturet 6. Solceller 3. -tasten 4. Genvejsknappen * One Touch Search hvis SetPoint -softwaren er installeret. Slut den til, glem alt om den, og tilføj flere enheder. Du har en Logitech Unifying-modtager. Nu kan du tilføje kompatible trådløse tastaturer og mus der bruger samme modtager. Det er nemt. Du skal blot starte Logitech Unifying-softwaren* og følge anvisningerne på skærmen. Du kan finde flere oplysninger og hente softwaren på *Klik på Start/Alle programmer/logitech/unifying/ Logitech Unifying-software 13 Dansk

14 Hjælp til installationen: tastaturet virker ikke Kontroller Unifying-modtageren. Prøv at sætte stikket i en anden USB-port. Ryk dem tættere på hinanden Prøv at flytte K750 tættere på Unifying-modtageren, eller hvis du har et kabinet, kan du sætte Unifying-modtageren i forlængerstikket til den trådløse modtager. Er K750 tændt? Flyt afbryderknappen over på Off og derefter over på On. Etabler forbindelsen igen. Brug Unifying-softwaren til at genoprette forbindelsen mellem K750 og Unifying-modtageren. Der er flere oplysninger i afsnittet Unifying i denne vejledning. Genstart computeren. Tryk på genvejsknappen til lyskontrol. Hvis lyskontrolindikatoren ikke lyser, er der ikke mere strøm på K750. Du kan bruge K750 igen hvis du sørger for at det får lige så meget lys som hvis det befandt sig i et klart oplyst kontor. Det kan tage en dag eller to at oplade K750 igen med den øgede mængde lys, men kun nogle timer hvis K750 placeres i direkte sollys. Bemærk Når lyskontrolindikatoren automatisk blinker rødt, er der næsten ikke mere strøm på K750, og det skal derfor bruge mere lys for fortsat at fungere. Hent og brug Solar App. Med denne smarte widget er det nemmere og mere visuelt at se hvor meget lys der rammer K750, og du kan samtidig holde øje med tastaturets energibeholdning. Hent Solar App på Håndtering af produktet når det skal bortskaffes Når du ikke længere ønsker at bruge produktet, skal det afleveres til genbrug i henhold til danske regler. Følg nedenstående anvisninger på hvordan batteriet fjernes fra tastaturet (det kan ikke udskiftes af brugeren), og aflever både tastaturet og batteriet til genbrug som anbefalet i trin 3 og Brug en skruetrækker til at åbne batterihuset. 2. Tag forsigtigt batteriet ud af batterihuset. 3. Batteriet skal indleveres et sted hvor man indsamler batterier til genbrug. 4. Produktet skal indleveres et sted hvor man indsamler elektrisk og elektronisk udstyr til genbrug. Hvad synes du? Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes. Tak fordi du købte vores produkt. 14 Dansk

15 Dette finner du i esken Unifying-mottaker Forlenger Rengjøringsklut Wireless Solar Keyboard K750 Konfigurere tastaturet Kople Unifying-mottakeren til en usb-port på datamaskinen. På stasjonære pc-er bruker du forlengeren for å minske mulighet for RF-interferens. 2. Trekk ut fliken for å aktivere tastaturet. 3. Slå på tastaturet. Hvor mye lys er nødvendig? K750-modellen trenger bare litt lys for å kunne brukes og for å lagre energi. Indirekte sollys eller lampelys går fint. Så lenge den får svakt lys regelmessig, har K750-modellen nok energi til å brukes. Innendørs er det vanligvis helt mørkt i perioder, så du bør ha moderat med lys i rommet mesteparten av dagen. Det tar mye kortere tid å lade opp K750 i et sterkt opplyst rom, eller hvis den er plassert direkte i sollys. K750 lagrer energi automatisk, selv når den er skrudd av. Med den lagrede energien kan du bruke K750 uten lys en stund. Når den er fulladet, kan K750 gå uten lys opptil tre måneder før den må lades opp igjen. Kontrollere om det er nok lys Hvordan vet du om du har nok lys for K750? Bruk hurtigtasten for lyskontroll. K750 lar deg vite om den får nok lys. 1. Forsikre deg om at K750 er slått på. 2. Trykk på hurtigtasten for lyskontroll. Lyskontroll-lampen blinker enten grønt eller rødt, eller lyser ikke i det hele tatt. Du finner mer informasjon under Tolke lyskontroll-lampen Norsk

16 Tolke lyskontroll-lampen Lyskontroll-lampen blinker grønt. K750 mottar nok lys og kan brukes. Lyskontroll-lampen blinker rødt. K750 trenger mer lys for å kunne fortsette å fungere. Merk Hvis lyskontroll-lampen ikke lyser, se Hjelp med konfigureringen for mer informasjon. Bruke Solar App Vil du ha en enkel og visuell måte å sjekke om K750 får nok lys på, samtidig som du holder styr på tastaturets energinivå? Last ned og installer Solar App fra Solar App går i bakgrunnen og gir deg beskjed når det skjer en forandring (opp eller ned) i tastaturets energinivå. Hold lysmåleren på 100 lux eller mer for å sørge for at K750 har nok energi. Trykk på hurtigtasten for lyskontroll på tastaturet for å starte Solar App. Solar App vises på skjermen, og lysmåleren blir aktivert med en gang. Lysmåler Avlesing av lysmåler Strømreserve (logg) Strømreserve (sanntid) Avlesing av strømreserve (sanntid) Statusoppdateringer om strømreserve Klikk for tips om håndtering av strømreserve Bruke F-tasten på tastaturet Med de brukervennlige, utvidete F-tastene kan du enkelt starte programmer. Hvis du vil bruke ekstrafunksjonene (gule ikoner), holder du inne -tasten og trykker på den F-tasten du vil bruke. Tips Du kan bytte Fn-modus i programvareinnstillingene, hvis du heller vil ha ekstrafunksjonene som F-tastenes hovedfunksjoner, uten å måtte holde inne -tasten.* *Krever installering av SetPoint -programvaren. Den kan lastes ned fra 2. Trykk på en F-tast 1. Hold nede -tasten 16 Norsk

17 Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastaturfunksjoner Programmer + F1 Startside på Internett + F2 Start e-postprogram + F3 Start Windows Søk* + F4 Åpne kalkulator 2. Navigering 3. Multimedievolum i multimedier + F5 Start medieprogram + F6 Forrige spor + F7 Spill av / pause + F8 Neste spor + F9 Demp + F10 Volum ned + F11 Volum opp + F12 Hvilemodus * Ett-trykks søk hvis SetPoint er installert. Plugg den inn. Glem den. Bruk den til alt. Du har en Logitech Unifying-mottaker. Nå kan du legge til en kompatibel trådløs mus eller et kompatibelt trådløst tastatur som bruker samme mottaker. Det er lett. Bare start Logitech Unifying-programmet* og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du lese mer eller laste ned programvaren, kan du gå til *Gå til Start / Alle programmer / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software 17 Norsk 4. tast 5. Hurtigtasten for lyskontroll 6. Av/på-bryter for tastatur 7. Solceller

18 Hjelp med konfigureringen: tastaturet fungerer ikke Kontroller Unifying-mottakeren. Prøv også å bytte usb-port. Avstandsproblem? Prøv å flytte tastaturet nærmere Unifying-mottakeren, eller plugg inn Unifying-mottakeren i forlengeren hvis du bruker en stasjonær pc. Er tastaturet på? Flytt av/på-bryteren på tastaturet til Off og så til On. Gjenopprett forbindelsen. Bruk Unifying-programmet til å tilbakestille forbindelsen mellom tastaturet og mottakeren. Du finner mer informasjon i avsnittet som omhandler Unifying. Start datamaskinen på nytt. Trykk på hurtigtasten for lyskontroll. Hvis lyskontroll-lampen ikke lyser, har tastaturet gått tom for energi. Før du kan bruke tastaturet igjen må du øke lyset i rommet til et nivå som det du kan finne i et godt opplyst kontor. Det kan ta en dag eller to for tastaturet å bli ladet opp igjen etter at du har forbedret lysforholdene, men bare noen timer hvis tastaturet blir plassert i direkte sollys. Merk Hvis lyssjekk-lampen blinker rødt, er tastaturet nesten tom for energi og trenger mer lys for å kunne fortsette å brukes. Last ned og bruk Solar App. Dette hendige lille programmet er en enkel og visuell måte å sjekke lysforholdene til K750 på, samtidig som du holder styr på tastaturets energinivå. Du kan laste ned Solar App fra Håndtering av produktet når det er utbrukt Når du ikke vil bruke produktet mer, bør du resirkulere det i samsvar med lokal lovgivning. Følg instruksjonene nedenfor for å fjerne batteriet (kan ikke skiftes av brukeren) fra tastaturet, og resirkuler både tastaturet og batteriet som angitt i steg 3 og Bruk en skrutrekker for å åpne batterikammeret. 2. Fjern batteriet forsiktig fra kammeret. 3. Batterier skal leveres inn på et eget innsamlingssted. 4. Produktet skal leveres inn på et innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Hva synes du? Fortell oss det, det tar ikke lang tid. Takk for at du handlet hos oss. 18 Norsk

19 Pakkauksen sisältö: Unifying-vastaanotin Langaton laajennin Puhdistusliina Langaton K750-aurinkovoimanäppäimistö Näppäimistön käyttöönotto Kytke Unifying-vastaanotin tietokoneen USB-porttiin. Käytä tornitietokoneissa langatonta laajenninta minimoimaan radiotaajuushäiriön mahdollisuus. 2. Ota näppäimistö käyttöön liuskasta vetämällä. 3. Kytke näppäimistöön virta. Paljonko valoa tarvitaan? K750 tarvitsee vain hieman valoa, jotta se voi toimia ja tallentaa energiaa. Epäsuora auringonvalo tai sisävalaistus kelpaa hyvin. Kun K750 saa himmeää huonevaloa toistuvasti, näppäimistöllä on tarpeeksi energiaa toimintaan. Koska sisätiloissa on yleensä pimeysjaksoja, suositellaan, että sisävalaistus on kohtuullinen suurimman osan päivästä. K750-näppäimistön latausaika on paljon vähemmän, kun se on kirkkaasti valaistuissa ympäristössä tai suorassa auringonvalossa. K750 säilyttää ladatun energian automaattisesti jopa silloin, kun se on poissa käytöstä. Tämä ladattu energia mahdollistaa, että K750- näppäimistöä voi käyttää vähän aikaa ilman valoa. Täydellä latauksella varustettu K750 voi toimia täydessä pimeydessä jopa kolme kuukautta ennen kuin se täytyy ladata uudelleen. Asianmukaisen valaistuksen tarkistaminen Mistä tiedän, onko K750-näppäimistölle tarpeeksi valoa? Käytä Valon tarkistus -pikanäppäintä. K750 kertoo, saako se tarpeeksi valoa. 1. Varmista, että K750-näppäimistöön on kytketty virta. 2. Paina Valon tarkistus -pikanäppäintä. Valon tarkistus -merkkivalo vilkkuu joko vihreänä tai punaisena, tai se ei vilku ollenkaan. Lisätietoja löydät kohdasta Valon tarkistus -merkkivalon tulkitseminen Suomi

20 Valon tarkistus -merkkivalon tulkitseminen Valon tarkistus -merkkivalo vilkkuu vihreänä. K750 saa tarpeeksi valoa ja on valmis käytettäväksi. Valon tarkistus -merkkivalo vilkkuu punaisena. K750 tarvitsee lisää valoa, jotta se pystyy toimimaan pitkällä aikavälillä. Huomaa Jos Valon tarkistus -merkkivalo ei vilku ollenkaan, katso lisätietoja asennusohjeesta. Solar App -sovellusten käyttö Haluatko helpon ja visuaalisen tavan tarkistaa K750 saaman valon määrän samalla, kun pysyt kärryillä näppäimistön enegiavarannosta? Lataa ja asenna Solar App -sovellus osoitteesta Solar App -sovellus toimii taustalla ja ilmoittaa aina, kun K750- näppäimistön energialatauksessa tapahtuu muutos (ylös tai alas). Yritä pitää valon tarkistusmittari vähintään 100 luksissa, jotta voit varmistaa, että K750-näppäimistöllä on tarpeeksi energiaa. Tuo Solar App -sovellus näkyviin painamalla näppäimistön Valon tarkistus -pikanäppäintä. Solar App -sovellus tulee näkyviin ja valon tarkistusmittari aktivoituu automaattisesti. Valon tarkistusmittari Valon tarkistusmittarin lukema Energialataus (historia) Energialataus (reaaliaika) Energialatauksen lukema (reaaliaika) Tilailmoitukset energialatauksesta Napsauttamalla saat ohjeita energialatauksen hallintaan Näppäimistön F-näppäimen käyttäminen Voit käynnistää sovellukset helposti helppokäyttöisten F-näppäinten avulla. Jos haluat käyttää lisätoimintoja (keltaiset kuvakkeet), pidä painettuna ja paina tämän jälkeen F-näppäintä. Vihje Voit vaihtaa -tilan ohjelmiston asetuksissa, jos haluat mieluummin käyttää lisätoimintoja suoraan -näppäintä painamatta.* * Vaatii SetPoint -ohjelmiston (ladattavissa osoitteesta 2. Paina F-näppäintä 1. Paina ja pidä pohjassa -näppäintä 20 Suomi

21 Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Näppäimistön ominaisuudet Sovellukset 2. Multimedia- 3. Multimedian navigointitila + F1 Internet-kotisivu äänenvoimakkuusalue + F5 Mediasovelluksen käynnistäminen + F2 Sähköpostiohjelman käynnistäminen + F3 Windows Searchin käynnistäminen* + F6 Edellinen raita + F7 Toista/Tauko + F4 Laskimen käynnistäminen + F8 Seuraava raita + F9 Mykistys + F10 Äänenvoimakkuuden pienentäminen + F11 Äänenvoimakkuuden lisääminen + F12 Lepotila * One Touch Search, jos SetSpoint -ohjelmisto on asennettuna. Liitä. Unohda. Lisää. Sinulla on Logitech Unifying -vastaanotin. Lisää nyt yhteensopiva langaton näppäimistö tai hiiri, joka käyttää samaa vastaanotinta. Se on helppoa. Sinun tarvitsee vain käynnistää Logitech Unifying -ohjelmisto* ja noudattaa näyttöön tulevia ohjeita. Voit hakea lisätietoja ja ladata ohjelmiston osoitteesta *Siirry kohtaan Käynnistä / Kaikki ohjelmat / Logitech / Unifying / Logitech Unifying -ohjelmisto 21 Suomi 4. -näppäin 5. Valon tarkistus -pikanäppäin 6. Näppäimistön virtakytkin 7. Valokennot

22 Vinkkejä käyttöönottoon: Näppäimistö ei toimi Tarkista Unifying-vastaanotin. Kokeile myös eri USB-porttia. Siirry lähemmäksi? Kokeile siirtää K750-näppäimistö lähemmäksi Unifying-vastaanotinta. Jos käytössäsi on tornitietokone, liitä Unifying-vastaanotin langattomaan laajentajaan. Onko K750-näppäimistö päällä? Liu'uta näppäimistön On/Off-kytkin asentoon Off ja sitten On. Muodosta yhteys uudelleen. Palauta yhteys K750-näppäimistön ja Unifying-vastaanottimen välille Unifying-ohjelmistolla. Katso lisätietoja tämän oppaan kohdasta Unifying. Käynnistä tietokone uudelleen. Paina Valon tarkistus -pikanäppäintä. Jos Valon tarkistus -merkkivalo ei vilku, K750-näppäimistöstä on loppunut energia. Jotta voit käyttää K750-näppäimistöä uudestaan, lisää siihen kohdistuvaa valoa merkittävästi. Valon määrän tulisi vastata kirkkaasti valaistun toimiston tasoa. K750-näppäimistön latautuminen ympäristössä, jossa valaistusta on näin lisätty, voi kestää päivän tai kaksi, mutta suorassa auringonvalossa latautuminen vie vain muutaman tunnin. Huomaa Aina kun Valon tarkistus -merkkivalo vilkkuu punaisena, K750-näppäimistön lataus on lähes lopussa ja näppäimistö tarvitsee lisää valoa toimiakseen pitkällä aikavälillä. Lataa ja ota käyttöön Solar App -sovellus. Tämä kätevä käyttöliittymäelementti antaa sinulle helpon ja visuaalisen tavan tarkistaa K750 saaman valon määrän samalla, kun pysyt kärryillä näppäimistön energialatauksesta? Lataa Solar App -sovellus osoitteesta Tuotteen käsittely elinkaaren lopussa Kun olet päättänyt lopettaa tuotteen käytön, kierrätä se paikallisten lakien mukaisesti. Poista akku (ei käyttäjän vaihdettava) näppäimistöstä noudattamalla alla olevia ohjeita ja kierrätä sitten sekä akku että näppäimistö kuten vaiheissa 3 ja 4 suositellaan. 1. Käytä ruuvimeisseliä akkulokeron avaamiseen. 2. Poista akku varovasti lokerosta. 3. Vie käytetty akku asianmukaiseen paristojen ja akkujen kierrätyspisteeseen. 4. Vie tuote asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Mitä mieltä olet? Käytä hetki ja kerro mielipiteesi. Kiitos, että ostit tuotteemme. 22 Suomi

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Setup Guide English......................................................... 3 Svenska......................................................... 7 Dansk..........................................................

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Svenska Installation, 4 Funktioner och felsökning, 14 Dansk Installation, 4 Funktioner og problemløsning,

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Keyboard Folio. Setup Guide

Keyboard Folio. Setup Guide Keyboard Folio Setup Guide Contents Svenska................. 3 Dansk..................12 Norsk..................21 Suomi................. 30 www.logitech.com/support...........................39 2 Setup

Læs mere

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Contents English................. 3 Svenska................. 11 Norsk................. 27 Suomi................. 35 Dansk..................19 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Carry it Easy +Plus. Brugermanual

Carry it Easy +Plus. Brugermanual Carry it Easy +Plus Brugermanual Brugermanual Version 3.3 2004-2008 CoSoSys SRL Carry it Easy +Plus Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... I 1. Introduktion... 1 2. Systemkrav... 2 3.

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003)

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vær opmærksom på, at distribution med Group Policy fra Windows Server 2003 kræver klienter med Windows 2000 eller nyere. Tips

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

LED BELYSNING. Butikker og salgslokaler

LED BELYSNING. Butikker og salgslokaler LED BELYSNING Butikker og salgslokaler Kvalitet side 2-3 Roblon arbejder tæt sammen med vore kunder, der har behov for højkvalitets LED belysning i lysstyrker der kan erstatte traditionel halogen- og metal

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Contents English................. 3 Svenska.................12 Norsk................. 30 Suomi................. 39 Dansk..................21 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere