GENEREL STUDIEPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENEREL STUDIEPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 4"

Transkript

1 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen Generel studieplan modul 4 GENEREL STUDIEPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED

2 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen Generel studieplan modul 4 Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 2. LÆRING AF KLINISK SYGEPLEJE 3 3. ANSVARSFORDELING I FORBINDELSE MED KLINISK UNDERVISNING 3 4. MODUL 4. LÆRINGSUDBYTTE OG MÅL 5 5. MODUL 4 FORLØB 7 6. MODUL 4 LITTERATUR 13

3 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen Generel studieplan modul 4 1. Præsentation af Ældre og Handicapforvaltningen (ÆHF) Der er ca ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen, fordelt på mange forskellige faggrupper. Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder ud fra et rehabiliteringsgrundlag, hvor rehabilitering er måden, vi møder og støtter borgeren på og hvor hjælpen som udgangspunktet er midlertidig. Målet med rehabiliteringstænkningen er helt overordnet, at borgerne med en effektiv, tværfaglig og helhedsorienteret indsats opnår højst mulig livskvalitet og funktionsevne. Det centrale i rehabilitering er at indsatserne omkring borgeren tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde med borgeren, hvor det er borgerens egne mål der er styrende i forhold til den indsats, som medarbejderne giver. ÆHF er fra 5. januar 2015 organiseret i 3 geografier Ældre og Handicap Vest Ældre og Handicap Øst Ældre og Handicap Syd Arbejdspladserne er bemandet med tværfaglig personale og ekspertise og de fleste sygeplejestuderende vil også møde andre elever og studerende. Sygeplejerskerne i ÆHF yder kompleks sygepleje til borgere med vidt forskellige behov for sygeplejeindsatser og arbejder tæt sammen med en række samarbejdspartnere om borgerens rehabiliteringsforløb. Kliniske vejledere er ansat som sygeplejersker og med funktion som klinisk vejleder. Alle kliniske vejledere har som minimum 2 års erfaring som færdiguddannet. Formel pædagogiske kompetence er klinisk vejlederuddannelse svarende til 1/6 sundhedsfaglig diplomuddannelse. Enkelte kliniske vejledere har derudover anden videreuddannelse. 1.1 Rehabiliteringsforløb i ÆHF I ÆHF er der 12 rehabiliteringsforløb målrettet borgerne. Ved hvert rehabiliteringsforløb fastsætter borgeren sammen med fagperson sine hovedmål og delmål for rehabiliteringsforløbet, og borgeren skal ligeledes sammen med fagpersoner løbende evaluere om indsatserne virker, så der opnås størst mulig effekt. De 12 rehabiliteringsforløb er samlet i fem overordnede forløbsenheder: Forløb fysisk funktionsnedsættelse Forløb medfødt hjerneskade Forløb erhvervet hjerneskade Forløb vedvarende sygdomsudvikling Forløb sindslidelse 2

4 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen Generel studieplan modul 4 På medarbejderportalen under Ældre &Handicapforvaltningen /rehabilitering findes beskrivelse af de fem overordnede forløbsenheder i den nye organisation og eksempler på de borgere, forløbene er målrettede. Sygeplejestuderende introduceres til de specifikke rehabiliteringsforløb og de typiske borgersituationer på det kliniske undervisningssted. 2. Læring af klinisk sygepleje Den kliniske sygepleje læres i praksis, gennem gentagne handlinger og øvelser og ved at den sygeplejestuderende indgår i autentiske sygeplejesituationer og borgerforløb, samt ved refleksion over praksis. Vi lægger vægt på at sygeplejestuderende integreres og deltager aktivt i arbejdsfælleskabet og at der arbejdes ud fra modulets mål og opgaver. Før, under og efter vejledning i forbindelse med sygeplejehandlingerne samt refleksion over faglige problemstillinger og borgersituationer indgår som en central del af læreprocessen. Som udgangspunkt planlægges og gennemføres undervisnings- og arbejdsformer i forhold til 3 forskellige læresituationer: Gennemførelse af sygeplejehandlinger praktisk-færdighedsmæssigt i forhold til borgere hvor kropslige og kommunikative handlinger trænes via gentagelse Planlægning af sygepleje, hvor evne til at organisere, delegere og evaluere trænes alene og i et samarbejde med andre Kommunikation om og udvikling af sygepleje, hvor der trænes i mono og tværfaglig refleksion over sygeplejefaglige eller sundhedsfaglige problemfelter 3. Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk undervisning Vejledning til de daglige sygeplejeopgaver varetages både af kliniske vejleder, af de sygeplejersker og personale, som den studerende er sammen med. Vejledning ved klinisk vejleder kan også foregå i grupper af studerende på arbejdspladsen. Den studerende og den kliniske vejleder samarbejder om at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og justere forløbet i den kliniske undervisningsperiode. Mellem den studerende og den kliniske vejleder er der et fælles ansvar i forhold til forståelsen af indholdet i den kliniske undervisning. Forventninger til sygeplejestuderende: Arbejder ud fra organisationens vision og værdigrundlag Tager ansvar for egen læring. Udviser åbenhed overfor at modtage vejledning og løbende evaluering. Viser interesse for at indgå i arbejdsfællesskabet, samt er opmærksom på både at sige til og fra over for opgaver Overholder eget ansvars- og kompetenceområde Forbereder sig til den kliniske undervisning og orienterer sig om modulet Forbereder sig til de individuelle samtaler og refleksion med klinisk vejleder. Noterer fra samtalerne, hvorved den individuelle studieplan justeres 3

5 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen Generel studieplan modul 4 Udarbejder skriftligt materialer (eks. borgerbeskrivelser, dataindsamling m.v.) løbende til brug for egen refleksion og til drøftelse med klinisk vejleder Dokumenterer fastlagt studieaktivitet på fronter UC Lillebælt sygeplejerskeuddannelsen Ved afslutningen: Deltage i afsluttende evalueringssamtale på arbejdspladsen: Udfylder elektronisk evalueringsskema og printer en kopi og medbringer til klinisk vejleder Klinisk vejleder har ansvar for: I samarbejde med den studerende, at tilrettelægge et individuelt forløb ud fra den generelle studieplan og mål i modulet, læringsbehov og de muligheder, der kan tilbydes i klinikken I samarbejde med den studerende, at udarbejde og justere den individuelle studieplan At planlægge og afvikle individuelle samtaler og refleksion minimum hver 14. dag, hvorved den individuelle studieplan justeres Kommentere løbende på og drøfte den studerendes skriftlige materialer Deltage i udvælgelse af borgere med for modulet relevante sygeplejefaglige problemstillinger Inddrage og samarbejde med kolleger om vejledning af studerende Følge den studerende løbende Aftale dato for eksamination med eksaminator på UC Lillebælt og fungere som eksaminator ved klinisk prøve Inddrage uddannelseskoordinator og studievejleder herunder tage initiativ til dialogmøde ved specifikke problemstillinger og/ eller særlige læringsbehov hos den studerende Ved afslutning: Planlægge og afvikle afsluttende evalueringssamtale At dokumentere godkendt/ikke godkendt deltagelse i klinisk undervisning Uddannelseskoordinator har ansvar for: Klinisk undervisning m.h.t. fordeling, koordinering, uddannelses- og vejledningsmuligheder samt systematiske evalueringer I samarbejde med ledelse og kliniske vejledere udvikling af klinisk undervisning og relevant studiematerialer, eks generelle studieplaner, kliniske studiemetoder m.v. Implementering af generelle studieplaner i samarbejde med kliniske vejledere og ledelse Koordinerer, samarbejder og er kontaktperson til sygeplejeskolerne og andre eksterne samarbejdspartnere Velkomstbreve til studerende Fælles introduktion af studerende Vejledning af studerende efter behov Koordinere fælles undervisning Fælles evalueringsmøde ved modulets afslutning Introduktion og sparring til nye kliniske vejledere og klinisk undervisningssteder Afvikle fælles og lokale kliniske vejledningsmøder samt individuel vejledning til kliniske vejledere efter behov Samarbejde med ledelsen om kvalitetssikring og udvikling af klinisk undervisning Ledelsesmæssigt ansvar for rammer og vilkår i klinisk undervisning Rehabiliterings leder på klinisk undervisningssted Rehabiliteringscheferne i ÆHF 4

6 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen Generel studieplan modul 4 4. Modul 4. Læringsudbytte og mål Den kliniske undervisning i modul 4 er tilrettelagt ud fra nedenstående læringsudbytte og mål for sygeplejerskeuddannelsen, Odense og Svendborg Varighed 10 uger Tema: Sygepleje og grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk sygepleje i sekundær og/eller primær sundhedstjeneste. Modulet retter sig ligeledes mod at udføre sygepleje relateret til menneskets fysiologiske behov og samspil mellem patient og sygeplejerske. Modulet kan tilrettelægges i forhold til børn, unge og/eller ældre Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, evner, muligheder samt sygeplejeinterventioner i forbindelse hermed At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af udviklings- og forskningsbaseret viden fra sygepleje, natur- og sundhedsvidenskabelige fag At observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand At identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle patientforløb At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje At foretage udvalgte kliniske vurderinger og instrumentelle sygeplejehandlinger At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer Fagområder ECTS teori ECTS klinik Bedømmelse Sygepleje 0 7 Intern klinisk prøve. Praktisk forløb og kombineret skriftlig/mundtlig prøve. Individuel. Anatomi og fysiologi 0 4 Mikrobiologi 0 2 Ernæringslære og diætetik 0 2 Prøven er udarbejdet som en samlet prøvning i alle de fag der indgår i modulet. Deltagelse i fastlagt studieaktivitet rettet mod klinisk metoder til vurdering af patientens fysiologiske tilstand er en forudsætning for at den studerende kan indstilles til prøven 5

7 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen Generel studieplan modul 4 Sygeplejefaget. Mål Viden Redegøre for valget af kliniske sygeplejehandlinger på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende klinisk virksomhed Færdigheder Reflektere over sygeplejehandlinger i relation til menneskets fysiologiske behov og samspil mellem patient og sygeplejerske i udvalgte patientsituationer Reflektere over en patientsituation og sygeplejehandlinger, hvor fokus er levevilkår, evner, muligheder i relation til sygdom Argumentere for kliniske metoder til vurdering af udvalgte patienters fysiologiske tilstand, herunder patienters ernæringstilstand Anvende kliniske metoder under hensyntagen til den konkrete patients situation Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patientens grundlæggende fysiologiske behov (i relation til det individuelle patientforløb) Beskrive betydningen af at bruge sine sanser i kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb Dokumentere individuelle patientforløb i det kliniske uddannelsessteds dokumentationssystem Kompetencer Observere og identificere fysiologiske reaktioner på sygdom og lidelse hos udvalgte patienter og beskrive dette i et fagsprog Observere og identificere fysiologiske forandringers betydning for patientens liv, arbejdsliv, sociale liv, fremtid og familie Udvise nærvær, forståelse og indsigt i patientens oplevelse af at være patient Tage udgangspunkt i patientens oplevelse og livssituation og sikre at dette kommer til udtryk og inddrages i planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje Vise vilje og tage initiativ til samarbejde med patienten i planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje Samarbejde med kolleger og andre fagpersoner under hensyntagen til eget og andre fagpersoners kompetenceområde og kompetenceniveau Beherske gældende hygiejniske principper i relation til grundlæggende klinisk virksomhed Beherske principper for håndhygiejne og udvise korrekt adfærd i forhold til uniformsetikette Samarbejde med patienten om hygiejniske principper i relation til grundlæggende klinisk virksomhed Opfylde det kliniske uddannelsessteds krav og regler om normer, hygiejne og sikkerhed og anvende gældende forholdsregler til beskyttelse af patienten mod smitte fra omgivelserne 6

8 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Generel Studieplan for Sygeplejestuderende Modul 4 Uge ca. 5. Modul 4 Forløb Oversigten er vejledende. Udgangspunkt for udarbejdelse og justering af individuelle studieplan, minimum hver 14.dag Centrale elementer Emne/Indhold Forslag til undervisnings- og arbejdsformer 1. dag Fælles introduktion til modul 4 og til ÆHF Organisation. Ansvarsfordeling vedr. sygeplejestuderende Praktiske oplysninger. Udlevering af koder og adgang til IT. Introduktion til medarbejderportal og klinisk håndbog. Struktur og læringstilbud i modul 4. Vigtige datoer Individuel studieplan, fastlagt studieaktivitet, klinisk prøve se UC L hjemmeside Information og dialog v/uddannelseskoordinator Studerende medbringer generel studieplan Uge 1-2 Introduktion til klinisk undervisningssted Praktiske forhold. Personale. Kolleger og samarbejde. Kontor- rammer- faciliteter. Døgnrytme og vagtlag. Kommunikationsudstyr. IT. Uniform. Transport. Sikkerhed og APV. Syge/raskmelding. Lokale politikker. Introduktion v. klinisk vejleder og personale. Rehabiliteringsforløb. Borgere/beboere, typiske borger situationer, Samarbejdspartnere. Sygeplejerskens kompetence, rolle, funktion og opgaver. Egen og andre faggruppers ansvars- og kompetenceområde. Politikker. Procedurer ved at komme i borgerens eget hjem/ og eller midlertidige ophold. Studiekalender. 7

9 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Generel Studieplan for Sygeplejestuderende Modul 4 Uge ca. Centrale elementer Emne/Indhold Forslag til undervisnings- og arbejdsformer Uge 1-2 Hygiejne Møde og samapil mellem borger og sygeplejerske/personale Hygiejniske principper Håndhygiejne Afbrydelse af smitteveje Hygiejne og sikkerhed Uniformsetikette Sansning. Empati. Forståelse Relationen mellem sygeplejersken og patienten Identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle borgerforløb Introduktion til og søge viden om: Hygiejniske håndbog, principper, procedurer og retningslinjer på klinisk undervisningssted Introduktion til egen og borgers sikkerhed. Arbejdsmiljø og arbejdsstillinger. Arbejdspladsvurderinger(APV) Deltage i forflytningskursus Vejledning i og anvende hygiejniske principper og retningslinjer i forbindelse med plejen og ved procedurer eks: Sårbehandlinger, kateterskift, stomipleje, injektionsgivning m.v. Observere, vejledning i og deltage i grundlæggende sygeplejeopgaver sammen med personale Introduktion til borgere v. klinisk vejleder og øvrige samarbejdspartnere. Drøfte: Etik. Normer og adfærd Bruge sanser, observere og notere fra dagens observationer til eget brug og til refleksion med klinisk vejleder og personalet Medicinadministration kompetencer og procedurer Introduktion og vejledning v. klinisk vejleder i retningslinjer og kompetence ved medicinadministration. Søge viden i retningslinjerne fra UC. L og ÆHF Sygeplejeprocessen 1 Dataindsamle og udføre sygepleje hos udvalgte borger Sygeplejefaglig vurdering vejledning til og samarbejde med klinisk vejleder og personale Udarbejde dataindsamling 3 hos udvalgt borger (e) Identificere borgerens grundlæggende sygeplejebehov og udvælg 1 2 behov Opstille mål og problemområder for de 2 behov 1 Der arbejdes med sygeplejeprocessen i hele modulet 3 Anvend dataindsamlingsarket studiemetode der arbejdes med dataindsamling og evne til observation i hele modulet 8

10 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Generel Studieplan for Sygeplejestuderende Modul 4 Uge ca. Centrale elementer Emne/Indhold Forslag til undervisnings- og arbejdsformer Uge fortsat Sygeplejeprocessen 2 -fortsat Udføre og evaluere sygeplejen og handlingerne Vejledning i dokumentation. Dokumentere den udførte sygepleje hos borgeren i sygeplejejournal og plejeplan i samarbejde med personale Reflekter over og drøft med samarbejdspartnere og klinisk vejleder (aftales løbende) der afleveres skriftlig produkt forud for drøftelse med klinisk vejleder Kommunikation: Øve sig i at anvende fagsprog, give faglige begrundelser i verbal og skriftlig kommunikation, ved at dokumentere i plejeplaner og ved faglige drøftelser med personale og klinisk vejleder Fokusere på at observere og udvise nærvær i situationen hos borgeren Reflekter over samspil og kommunikation med borgerne og drøft situationer med klinisk vejleder og personale Samarbejde Vise vilje til og tage initiativ til samarbejde med borger, pårørende og personale. Deltage i arbejdsfællesskabet og samarbejdet om borgerens rehabiliterings forløb Gøre brug personalets og fagpersoners forskellige kompetencer og viden 2 Der arbejdes med sygeplejeprocessen i hele modulet 9

11 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Generel Studieplan for Sygeplejestuderende Modul 4 Uge ca. Centrale elementer Emne/Indhold Forslag til undervisnings- og arbejdsformer Uge 5-6 Fysiologisk tilstand Vurdering af borgerens fysiologiske tilstand Dataindsamle og udføre sygepleje hos udvalgte borger (e): Udarbejde dataindsamling 4 hos udvalgt borger (e) Identificere borgerens grundlæggende sygeplejebehov, Identificer fysiologiske tilstand og symptomer på sygdom/lidelser Udvælg 1-2 problemområder Opstille mål og beskrive i fagsprog Udføre og evaluere sygeplejen og handlingerne Dokumentere den udførte sygepleje hos borgeren i sygeplejejournal og plejeplan i samarbejde med personale Argumentere for kliniske metoder, målinger og procedurer til vurdering af borgers fysiologiske tilstand Reflekter med klinisk vejleder der afleveres skriftlig produkt forud for drøftelsen Fastlagt studieaktivitet. Udføre en ernæringsscreening på en borger Ernæringstilstand Vurdering af borgerens ernæringsmæssige tilstand Udvælg en borger i samarbejde med klinisk vejleder Identificer, beskriv og vurder borgerens ernæringstilstand og behov Beskriv og udfør sygeplejehandlinger rettet mod ernæring Udarbejd skriftlig produkt max 2 sider til brug for refleksion med klinisk vejleder Studerende dokumenter den fastlagte studieaktivitet på Fronter 4 Anvend dataindsamlingsarket studiemetode der arbejdes med dataindsamling og evne til observation i hele modulet 10

12 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Generel Studieplan for Sygeplejestuderende Modul 4 Uge ca. Centrale elementer Emne/Indhold Forslag til undervisnings- og arbejdsformer Uge 7-9 Udvalgte borgerforløb og sygeplejesituationer Udvalgte kliniske metoder Udvælges i forhold til klinisk uddannelsessted Sygeplejeprocessen Søge viden om, anvend og inddrag relevante kliniske retningslinjer og instrukser i udøvelse af sygepleje til borgerne, eks. instrukser for sårbehandling, hygiejne, kommunikation m.m. Fortsat dataindsamle, planlægge, udføre, dokumentere, evaluere og begrunde grundlæggende sygepleje hos udvalgte borgere Borgerens reaktioner Vise færdighed i: Borgerens perspektiv Samarbejde med borger Samarbejde med personale og andre fagpersoner At inddrage borgeren og dennes mål i planlægning, udførelse og evaluering af sygeplejen og rehabiliteringsforløbet At inddrage borgerens levevilkår, evner, muligheder i sygeplejehandlingerne At udvise nærvær og forståelse for borgerens oplevelse, situation, forudsætninger og mestringsevne At identificere, sygeplejebehov, fysiologiske forandringer og symptomer på sygdom hos udvalgte borgere I samarbejde med borger og personale: At opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere grundlæggende sygepleje At argumentere for og fagligt begrunde sine sygeplejehandlinger og grundlæggende sygepleje At samarbejde med kolleger og fagpersoner under hensyn til egen og andres kompetenceniveau At gøre brug af personalets og fagpersoners forskellige kompetencer og viden At kommunikere og indgå i en professionel relation At beherske hygiejniske principper 11

13 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Generel Studieplan for Sygeplejestuderende Modul 4 Uge ca. Centrale elementer Emne/Indhold Forslag til undervisnings- og arbejdsformer Uge 9-10 Intern klinisk prøve Afvikling af intern klinisk prøve efter gældende prøvekriterier. Klinisk vejleder tilrettelægger og afvikler eksamensforløb Uge 10 Evaluering af den kliniske undervisningsperiode Den studerendes evaluering af læringsmiljøet. Den studerendes evaluering af læringsudbyttet. Afsluttende samtaler med klinisk vejleder, 1 time: Studerende udfylder forud for samtale elektronisk 5 evalueringsskema af klinisk undervisning. Printer og medbringer kopi til klinisk vejleder Klinisk vejleder giver mundtlig evaluering/kommenterer. Afsluttende fælles evaluering for alle studerende hos uddannelseskoordinator 5 Uddannelseskoordinator fremsender 14 dage før afslutning spørgeskema på den studerendes UCL mail adresse 12

14 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen Generel studieplan modul Modul 4 Litteratur Studerende i modul 4 søger litteratur fra eks teorimoduler, relevante artikler, kliniske instrukser med fokus på: Grundæggende sygepleje. Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi, Ernæringslære og Diætetik. Kliniske instrukser og litteratur til inspiration forefindes i klinisk håndbog på medarbejderportale Medicinadministration ansvar og kompetence: Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken vedmedicinhåndtering fra UC Lillebælt Odense og Svendborg pdf Retningslinjer i ÆHF se klinisk håndbog på medarbejderportalen under Ældre - Handicapforvaltningen Litteratur inspiration Rehabilitering: Angel Sanne og Lena Aadal (red.) (2014) Rehabiliterende sygepleje fra begreb til klinisk praksis Munksgaard Referencer og forskningsartikler om rehabilitering: se rehabilitering på medarbejderportalen under Ældre - Handicapforvaltningen Den ældre borger/patient: Glasdam Stinne og Bente Appel Esbensen(red) (2009) Gerontologi. Livet som ældre i det moderne samfund. Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Kirkevold M. m.fl (2010) Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk. Oslo Primærsektoren det nære sundhedsvæsen: Raunkiær Mette og Mari Holen (red) (2012) Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen 13

15 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen Generel studieplan modul 4. KOTAKT: Uddannelseskoordinator Alice Helbak ÆHF Odense kommune Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Dir. tlf Mail: LINKS Odense Kommune: Sygeplejestuderende: 14

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11 KOMPLEKS KLINISK VIRKSOMHED Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 2. LÆRING AF KLINISK SYGEPLEJE 3 3. ANSVARSFORDELING

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11 Generel studieplan modul 11 b SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11 Kompleks sygepleje Generel studieplan modul 11 b Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 6

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 6 Uddannelseskoordinator Alice Helbak. SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 6 KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE I EGET HJEM Uddannelseskoordinator Alice Helbak. Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Udfold dit talent VIA University College Dato: 19. januar 2016 Ref.: cani Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan Navn studerende: Navn klinisk vejleder: Klinisk uddannelsessted: Dato: Klinisk vejleder: Studerende: 1 Deltagerne i samtalen forbereder sig individuelt og skriftligt inden den første

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 Uddannelses for modul 1, 2 og 4 gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ MODUL 1: Tema: sygepleje, fag og profession.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere