Vurdering af fourageringsmuligheder for fældende ederfugle i Ho Bugt i relation til vandsportsaktiviteter og muslingebanker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af fourageringsmuligheder for fældende ederfugle i Ho Bugt i relation til vandsportsaktiviteter og muslingebanker"

Transkript

1 Vurdering af fourageringsmuligheder for fældende ederfugle i Ho Bugt i relation til vandsportsaktiviteter og muslingebanker Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. september 2014 Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 14 Faglig kommentering: Thomas Eske Holm Kvalitetssikring, centret: Jesper R. Fredshavn AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Tel.:

2 Indhold Indledning 3 Optælling af ederfugle og fritidsaktivitet i Vadehavet 3 Resultater 4 Aktuel fordeling af muslingebanker i Ho Bugt 8 Diskussion 10 Vurdering og forslag til administrative initiativer 12 Litteratur 13 2

3 Indledning Naturstyrelsen har bedt Aarhus Universitet, DCE, om et notat der samler så mange oplysninger som muligt om a) fouragerende ederfugle i Ho Bugt med fordeling og opholdstider, b) effekter af forstyrrelser fra vandsportsaktiviteter på fældende ederfugle, og 3) den aktuelle udbredelse af muslingebanker i Ho Bugt, Vadehavet. Baggrunden for bestillingen er at DCE i en større udredning af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områder for Vadehavet (Fuglebeskyttelsesområde F57) har anbefalet, at det bør overvejes at indskrænke mulighederne for vandsportsaktiviteter ud for Hjerting af hensyn til fouragerende ederfugle, da dette område rummer en af de største muslingebanker i Vadehavet (Therkildsen m.fl. 2013). Ederfugles bestandsudvikling og føde Ederfugl er en af de vigtigste vildtarter i Danmark med et årligt jagtudbytte på omkring fugle, men bestanden er faldet betydeligt gennem de sidste 20 år. Det viser både tællinger i de danske farvande, som er artens vigtigste vinterkvarter, og tællinger på ynglepladserne i Sverige og Finland (Desholm m. fl. 2002, Ekroos m. fl. 2012). I de to lande er ynglebestanden vurderet til henholdsvis og ynglende hunner. Til sammenligning yngler der ca hunner i Danmark (Kristensen & Bregnballe 2011). Da den samlede bestand af ederfugle i Østersøen/Vadehavet er faldende er arten på nationalt niveau vurderet til at have en ugunstig bevaringsstatus (Pihl m.fl. 2006). På trods af at ederfugl har et bredt fødevalg, der omfatter flere arter af muslinger, snegle, krabber, pikhuder og fisk (Swennen 1976, Christensen 2008), viser danske undersøgelser, at blåmuslinger spiller en central rolle som føde for arten. Ederfugle med blåmuslinger i kråsen har således en større kropsvægt end individer med andre byttedyr (Laursen m.fl. 2009). Ederfugl er en såkaldt k-strateg, hvilket betyder at den opbygger sine kropsdepoter i vinterkvarteret til brug i den følgende ynglesæson. Individer med store kropsreserver lægger større kuld og ællingerne har en bedre overlevelse end hunner med mindre reserver (Öst m. fl. 2008). At blåmuslinger tilsyneladende har en stor betydning for ederfuglenes ernæring bekræftes af, at antallet at overvintrende ederfugle i Vadehavet er korreleret med mængde af blåmuslinger, jo større biomasse af muslinger des flere ederfugle overvintrer der (Laursen m.fl. 2010a). Optælling af ederfugle og fritidsaktivitet i Vadehavet Ederfugl og fritidsaktiviteter er regelmæssigt optalt fra flyvemaskine i Vadehavet, som er inddelt i 64 tælleområder (Fig. 1). Siden 1980 og frem til 2014 er der i alt udført 233 tællinger. Ved disse tællinger er andre trækfugle ligeledes optalt og registreret. I de første 15 år blev der gennemført én tælling pr. måned, men i de sidste år er antallet at optællinger fra fly blevet reduceret væsentligt, så de især kun omfatter januar, august og oktober. 3

4 Figur 1. Kort over Vadehavet med angivelse af tælleområder. Ho Bugt er indrammet med angivelse af Hjerting og øen Langli. 87 Ho Bugt Langli Hjerting Fanø Ribe Kammersluse Margrethe Kog Foruden optællinger fra fly er der i Ho Bugt gennemført optællinger fra land siden juli Tællingerne er udført en frivillig optæller, Michael Johansen, som også deltager i de øvrige landtællinger i Vadehavet. Siden juli 2008 og frem til marts 2014 er der udført i alt 72 optællinger af ederfugl i Ho Bugt (fra Marebæk i nord til Fovrfelt i syd, og mod vest til Langli inklusiv Langli Sand). Endelig er der foretaget tre besøg ved Hjerting i august 2014 for at indsamle oplysninger. Resultater Optællinger fra fly Antallet af ederfugle i hele Vadehavet er faldet siden de første tællinger i begyndelsen af 1980 erne, hvor der blev optalt ederfugle, til 2014, hvor der ved de sidste tre tællinger er optalt ederfugle (Fig. 2). Det er ikke blot i den danske del af Vadehavet at antallet er faldet. Arten har ligeledes vist faldende tendens i den hollandske og tyske del (Laursen m.fl. 2010b). 4

5 Antal ederfugle, vinter Figur 2. Antal ederfugle i Vadehavet ved midvinter (december-februar), der er ikke foretaget tællinger i 1993, 2011 og Fjerfældning hos ederfugle sker i månederne juli-oktober, og den forholdsvise gode dækning med flytællinger i august er derfor velegnet til at få et indtryk af hvor mange ederfugle der bruger Vadehavet som fældningsplads. Antallet af ederfugle i august har varieret betydeligt, men lå i de første år overvejende over 5000 fugle, hvorimod det i de seneste år (efter 2007) har været på fugle (Fig. 3) Antal ederfugle, fældeperiode Figur 3. Antal fældende ederfugle i Vadehavet i august, Manglende søjler angiver at der ikke er foretaget tællinger. Den tidsmæssige forekomst gennem året er undersøgt for tre geografiske delområder: hele Vadehavet, Ho Bugt og området ud for Hjerting (tælleområde nr. 94 i Fig. 1). Den tidsmæssige forekomst viser, at der i alle områder er flest ederfugle fra oktober til og med marts (Fig. 4). Fra april-august er arten fåtallig i Vadehavet, da hovedparten af ederfuglene opholder sig på ynglepladserne i Skandinavien. Men sammenlignes antallene i de tre delområder i Vadehavet viser området ud for Hjerting lavere andele end de to øvrige områder i denne periode. 5

6 Figur 4. Fordelingen (%) af ederfugle gennem året optalt fra flyvemaskine i henholdsvis hele Vadehavet, Ho Bugt og i området ud for Hjerting (tælleområde nr. 94). Fordeling af ederfugle (%) Vadehavet Ho Bugt Hjerting 5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Optællinger af fritidsbåde fra fly i området ud for Hjerting viser at motorbåde udgør 69 %, windsurfere 18 %, sejlbåde 11 % og joller med motor 2 %. Antallet af fritidsbåde varierer over året fra gennemsnitlig 2 både pr tælling fra november-april og det stiger i sommermånederne og det tidlige efterår til mere end seks både per tælling fra maj-september, med flest både i maj og juli (Fig. 5). Figur 5. Antal fritidsbåde (windsurfer, motorbåde og sejlbåde) gennem året i område nr. 94 ud for Hjerting. Antal fritidsbåde Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Optællinger fra land Optællinger af ederfugle fra land er inddelt i samme delområder (Ho Bugt og Hjerting) som tællingerne fra fly. Fordelingen gennem året viser tilsvarende tendens som tællingerne fra fly, med flest ederfugle i månederne oktober-januar, og få fugle i juni-august (Fig. 6). I sommermånederne, juniaugust, er der ikke eller kun i beskeden grad registreret fugle i området ud for Hjerting. Denne forskel mellem ederfuglenes forekomst i de to delområder (Ho Bugt og Hjerting) svarer til registreringerne fra fly (Fig. 4), og ser således ud til at være reel. 6

7 Figur 6. Fordelingen (%) af ederfugle gennem året optalt fra land for henholdsvis Ho Bugt og ud for Hjerting (tælleområde nr. 94). Der er ingen tællinger i april, maj og december. Fordeling af ederfugle (%) Ho Bugt Hjerting 5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ved besøgene i august 2014 blev der ved 1. besøg observeret: 1 motorbåd, 1 windsurfer og 2 kitesurfere; ved 2. besøg: 1 windsurfer og 1 kitesurfere; og ved det 3. besøg: 1 kitesurfere. Der blev kun observeret 1 ederfugl, 20 skarver og op til måger (mest hætte- og sølvmåger). Geografisk fordeling af ederfugle Den geografiske fordeling af ederfugle i Vadehavet om vinteren (novemberjanuar) viser en stor koncentration i Ho Bugt omkring Langli og ud for Hjerting (Fig. 7A). Desuden er der store forekomster vest for Mandø. I fældeperioden (juli-september) er antallet forholdsvist stort i Lister Dyb syd for Rømø og farvandet mellem Rømø og Mandø (Fig. 7B). Antallet er lavt i Ho Bugt generelt, og især i området ud for Hjerting. Til sammenligning er antallet større i områderne vest og nord for Langli, hvor der er adgangsforbud, hvilket også omfatter fritidsbåde. Effekter af forstyrrelser fra fritidsbåde på ederfugle Antallene af ederfugle og fritidsbåde i området ud for Hjerting (område 94) er sammenstillet for i alt 185 dage, hvor der har været foretaget optælling fra flyvemaskine. Figur 8 viser antallet af ederfugle på enkelte dage som funktion af det samlede antal fritidsbåde registreret på de samme dage. Figuren viser, at på dage med mange fritidsbåde er der ingen ederfugle tilstede. Når antallet kommer ned på fem fritidsbåde eller derunder begynder antallet af ederfugle at stige. 7

8 A. Ederfugl, vinter B. Ederfugl, fældeperiode Figur 7. Geografisk fordeling af ederfugle i Vadehavet ved A) vinter (november-januar) og B) i fældeperioden (augustseptember) Antal ederfugle Figur 8. Antal ederfugle som funktion af antal fritidsbåde (windsurfer, motorbåde, sejlbåde) registreret i tælleområde nr. 94 ud for Hjerting. Data fra alle måneder Antal fritidsbåde Aktuel fordeling af muslingebanker i Ho Bugt Mængden af muslinger i Vadehavet har været undersøgt i forbindelse med muslingefiskeri, og har været brugt til at beregne den mængde muslinger som kunne fiskes. Ved denne beregning er der afsat en vis mængde (minimum 10,300 tons) til muslingeædende fugle (Kristensen & Borgstrøm 2005). Måling af muslingemængde er foretaget af DTU Aqua (tidligere Danmarks 8

9 Havundersøgelser) og de blev påbegyndt i 1986 og fortsatte frem til 2007, hvor de blev standset. Grunden hertil var at der gennem fem år ikke kunne fastsættes en kvote til fiskeriet på grund af for få muslinger. Muslingemængden er estimeret ud fra en kombination af stikprøver på udvalgte muslingebanker, og opmåling af muslingebankernes udbredelse fra flyfotos (Kristensen & Borgstrøm 2005). I en del år blev muslingemængden kun bestem ud fra flyfotos. Mængden af blåmuslinger i Vadehavet har varieret betydeligt fra tons i 1986 til knapt tons i Derefter faldt mængden til tons i 2001, og til under tons i årene (Laursen m. fl. 2010a). Fordelingen af muslingemængden i Vadehavet er foretaget for store delområder, hvor området ud for Hjerting er en del af et område som strækker sig fra Hjerting i nord til den midterste del af Fanø i syd. I alt er Vadehavet inddelt i otte delområder, som stort set hver strækker sig over et halvt tidevandsbassin(8-12 km). Af disse otte delområder udgjorde muslingearealet i området fra Hjerting til Fanø 36 % af det samlede muslingeareal i perioden (Laursen m. fl. 2010a). I 2004 og 2007 er der foretaget specifikke beregninger af muslingemængden i Hjerting Løb, et område som stort set svarer til tælleområde nr. 94. I Hjerting Løb var der de to år henholdsvis tons og tons blåmuslinger (Christensen m. fl. 2007). Da den samlede mængde at blåmuslinger i hele Vadehavet de to år var på henholdsvis ca tons og tons, udgjorde mængden af blåmuslinger i Hjerting Løb (tælleområde nr. 94) % af den samlede mængde blåmuslinger i hele Vadehavet. Kitesurfer i Vadehavet ud for Hjerting. I baggrunde øen Langli. 9

10 Mængden af blåmuslinger i Vadehavet er ikke undersøgt siden Men da beregningerne af andelen af blåmuslinger i perioden (36 %) stort set svarer til beregningerne for 2004 og 2007 (29-30 %), tyder det på at fordelingen er ret stabil, selvom det første tal er baseret på muslingearealet og de sidste på muslingemængden. Diskussion Fouragerende ederfugle med fordeling og opholdstider Der eksisterer ikke data for fouragerende ederfugle i Vadehavet, men deres fordeling ved optællinger tages som et udtryk for, at de søger føde de steder hvor de optælles. Det er dog ikke altid tilfældet. I periode med stor forstyrrelse i Vadehavet i form af jagt fra motorbåd, fortrænges ederfuglene ud vest for Vadehavsøerne (Fanø, Mandø og Rømø), hvor de raster i store flokke (Laursen et al. 2008). I årene efter at jagt fra motorbåd blev standset i Vadehavet, viser analyser af ederfuglenes fordeling at deres antal er korreleret med mængden af blåmuslinger (Laursen et al. 2010a). Det tages som et udtryk for at ederfuglene søger føde hvor de optælles. Fugle observeret og optalt i de forskellige delområder i Vadehavet, Ho Bugt og Hjerting, antages derfor også at søge føde i de pågældende områder(jf. Fig. 4). Antallet af fældende ederfugle var lavt i Ho Bugt og i særdeleshed i området ud for Hjerting, sammenlignet med fuglenes fordeling i månederne uden for fældeperioden (efterår, vinter og tidlig forår). Det tilskrives en stor aktivitet af fritidsbåde i Ho Bugt og ud for Hjerting. Hjerting er hjemsted for en sejlklub og samlet ligger der omkring 90 fritidsbåde dels opankret og dels trukket på land (egne data). Desuden er der en stor marina i Esbjerg Havn og en mindre i Nordby på Fanø. Dertil kommer, at farvandet ud for Hjerting ifølge bekendtgørelsen for Vildtreservat Vadehavet er udlagt som et område hvor sejlads med windsurfere er tilladt i perioden 1. marts til 30. september. Desuden er der i et område delvis nord herfor givet tilladelse til at der kan sejles med motorbåd med over 10 knob, og at der kan dyrkes vandskisport. Dette bevirker samlet, at der er en stor aktivitet af fritidssejlere i Ho Bugt især i månederne maj-september (Fig. 5). Sammenholdt med ederfuglenes forekomst, har disse måneder også forholdsvis beskedne andele ederfugle i Ho Bugt og i særdeleshed i området ud for Hjerting. En direkte sammenligning af dage med fritidssejlere og ederfugle i fældeperioden viser også at de to dårligt kan kombineres, med andre ord vil der på dage med mange fritidssejlere kun være få eller ingen ederfugle (Fig. 8). Baggrunden for at fugle undgår områder med sejlads En forstyrrelse defineres som enhver ændring af fuglenes adfærd og tilstand, som ikke ville være sket, hvis forstyrrelsen ikke var indtruffet (Kirby m. fl. 2004). Med den definition spænder forstyrrelser fra sejlads med en jolle, hvor fuglene spreder sig ud og svømmer væk og til en windsurfer som sejler ind i et vigtigt fødesøgningsområde og får tusindvis af ænder på vingerne. Fritidsaktiviteter forstyrrer fuglene fordi fuglene opfatter mennesker eller fartøjer som rovdyr. Derfor flygter de, når et fartøj kommer indenfor en vis afstand. Det gør de for at sikre deres overlevelse og formering (Frid & Dill 2002). I fældeperioden er andefugle særlig følsomme over for forstyrrelser. Andefugle fælder alle deres svingfjer i juli til ind i oktober, hvor de ikke er i 10

11 stand til at flyve. De reagerer derfor meget kraftigt på forstyrrelser i denne periode. Tidspunkt falder netop sammen med øget sejlads med fritidsbåde langs kysterne. Effekten af en forstyrrelse på en fugleart afhænger af om der er alternative steder at flytte til. I vintertiden, hvor forstyrrelsesniveauet i Ho Bugt er beskedent, opholder en stor del af Vadehavets ederfugle sig i Ho Bugt, hvor de tilsyneladende kan udnytte de store forekomster af muslinger (Fig. 6A). Ederfuglenes fordeling er anderledes i fældeperiode, hvor kun et beskedent antal opholder sig i Ho Bugt, sandsynligvis på grund af den store aktivitet med fritidssejlere (Fig. 7B). I fældeperioden er der derimod en stor andel af ederfugle i den sydlige del af Vadehavet i Lister Dyb syd for Rømø, og mellem Mandø og Rømø. Begge disse steder er der et beskedent antal fritidssejlere (Laursen m. fl. 1997). Kitesurfer i Vadehavet ud for Hjerting. 11

12 Fordelingen og antallet af ederfugle i august-september er tidligere sammenholdt med fordelingen af fritidsbåde for hele Vadehavet. Sammenligningen viser, at fældende ederfugle opholder sig i de områder, hvor der er færrest fritidsbåde. Opgjort pr. areal opgiver ederfuglene at bruge et område, når tætheden af fritidsbåde bliver større end 1 båd/km 2 for Vadehavet som helhed (Laursen m. fl. 1997). En anden undersøgelse er foretaget af fældende dykænder og menneskelig aktiviteter. Den nordlige del af Kattegat er af international betydning for Sortænder som her fælder med op til fugle. I tre uger er de ikke i stand til at flyve, og de opholder sig især på lavt vand med 4-8 m dybde (Petersen & Fox 2009). Analyserne viser at foruden dybdeforholdene i Kattegat har sejlads (både kommerciel og fritidssejlads) stor betydning for sortændernes fordeling. De fleste områder som fuglene benytter, ligger i de lavvandede områder syd for Læsø med en afstand på over 10 km til sejlrender eller andre ruter og områder med sejlads (Petersen & Fox 2009). Vurdering og forslag til administrative initiativer Det vurderes ud fra den eksisterende viden, at fritidssejlads i Ho Bugt bevirker at antallet af fældende ederfugle er lavt, og under den bærekapacitet som muslingebankerne ellers kunne understøtte. Hvis fourageringsmulighederne for fældende ederfugle ønskes forbedret, kan der foretages begrænsninger i den rekreative benyttelse af Ho Bugt, herunder området ud for Hjerting. Dette vurderes samtidig at ville have en positiv effekt på antallet af ederfugle i Vadehavet, som er faldet gennem de sidste år, samt være et lokalt bidrag til fremadrettet at sikre arten gunstig bevaringsstatus på nationalt plan. Hvordan en sådan regulering skal udformes må bero på en mere grundig undersøgelse af ederfuglenes udnyttelse af området herunder vekselvirkning mellem området ved Hjerting og det forstyrrelsesfrie område mellem Langli og Skallingen som ligger i umiddelbar nærhed. Tilsvarende er der behov for en undersøgelse af fritidssejlernes udnyttelse af Ho Bugt, og hvilken forstyrrelseseffekt de forskellige bådtyper har på ederfuglene. Det kunne dog overvejes at foretage en tydeligere afmærkning af det område ud for Hjerting hvor sejlads med windsurfere (og evt. kitesurfere) er lovligt. En tydeligere skiltning med information om muligheder og begrænsning af fritidssejlads kunne også forbedre mulighederne for at ederfuglene kunne udnytte en del af området (området nærmest Langli, hvor der er forbud mod sejlads). Desuden kunne en fælles skiltning med henholdsvis området for windsurfing og området med vandskisejlads samordnes, så der gives en samlet information for hele området. Området i den sydlige del af Lister Dyb, har i de senere år fået stigende betydning for fældende ederfugle. Denne tendens kunne understøttes administrativt ved at håndhæve det forbud der er mod sejlads med windsurfere m.v. i optællingsområderne nr. 5 og 11 mellem Ballum og Hjerpsted. Området vurderes at have et stort potentiale for fældende ederfugle. Et tredje administrativt initiativ til styrkelse af forholdene for fældende ederfugle kunne være på sigt at lukke for fritidssejlads i farvandet mellem Mandø og Rømø. Området er tidligere udpeget som et område med et lavt niveau af menneskelige aktiviteter. Der mangler dog viden om hvornår sejlads finder sted og hvor meget sejlads der er i området. Desuden mangler der 12

13 konkret viden om hvor meget føde i form af muslinger der er til stede for at området kan understøtte et større antal fældende ederfugle. Litteratur Christensen, H.T., Dolmer, P., Pihl, N.J. & Kristensen, P.S Konsekvensvurdering af blåmuslingefiskeri i Vadehavet. DTU-Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fiskeriundersøgelser. Christensen, T.K Factors affecting population size of Baltic Common Eiders Somateria mollissima. Ph.D. Thesis. Dept. of Wildlife Ecology and Biodiversity, NERI. National Environmental Research Institute, University of Aarhus. Christensen, T.K. & Bregnballe, T Status of the Danish breeding population of Eiders Somateria mollissima Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 105: Desholm, M., Christensen, T.K., Scheiffarth, G., Hario, M., Ens, B., Fox, A.D., Nielsson, L., Waltho, C.M., Lorentsen, S.H., Kuresoo, A., Camphuysen, C. Kats, R., Status of the Baltic/Wadden Sea population of Common Eider Somateria mollissima. Wildfowl 53: Ekroos J, Fox AD, Christensen TK, Petersen IK, Kilpi M et al. (2012) Declines amongst breeding Eider Somateria mollissima numbers in the Baltic/Wadden Sea flyway. Ornis Fennica 89: Kirby, J., N. Davidson, N. Giles, M. Owen & C. Spray 2004: Waterbirds & Wetland Recreation Handbook. A review of issues and management practice. Wildfowl & Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire. Frid, A. & L.M. Dill 2002: Human-caused disturbance stimuli as a form of predation risk. Cons. Ecol. 6(11). Kristensen, P.S. & Borgstrøm, R The Danish Wadden Sea; fishery of mussels (Mytilus edulis) in a Wildlife Reserve? I Monotore and Assessment in the Wadden Sea. Prooceedings from the 11. Scientific Wadden Sea Symposium, Esbjerg, Denmark, April 2005 (Laursen, K. Ed.). NERI Technical Report No. 573: Laursen, K., Salvig, J., & Frikke, J Vandfugle i relation til menneskelig aktivitet i Vadehavet Faglig Rapport fra DMU, nr Danmarks Miljøundersøgelser. Laursen, K. & Frikke, J Hunting from motorboats displaces Wadden Sea eiderssomateria mollissima from their favoured feeding distribution. Wildlife Biology 14: Laursen, K., Asferg, K., Frikke, J. & Sunde, P Mussel fishery affects diet and reduces body condition of Eiders Somateria mollissima in the Wadden Sea. Journal of Sea Research 62: Laursen, K., Kristensen, P.S. & Clausen, P. 2010a. Assessment of Blue Mussels Mytilus edulis Fisheries and Waterbird Shell-predator Management in the Danish Wadden Sea. AMBIO 39:

14 Laursen, K., Blew, J., Eskildsen, K., Günther, K., Hälterlein, Kleefstra, R., Lüerssen, Potel, P. & Schrader, S. 2010b. Migratory Waterbirds in the Wadden Sea Wadden Sea Ecosystem No. 30. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshave. Petersen, I.K. & Fox, T Faktorer der påvirker fordelingen af sortænder I fældningsperioden I Ålborg Bugt. Rapport rekvireret af vattenfall Vindkraft. Danmarks Miljøundertsøgelser, Aarhus Universitet. Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Madsen, J. & Bregnballe, T Conservation status of bird species in Denmark covered by the EU Wild Birds Directive. NERI Technical Report, No National Environmental Research Institute, Ministry of the Environment. Denmark. Swennen, C populatie-structureen voedsel van de Eidereend Somateria m. mollissima in de Nederlandse Waddenzee. Ardea Therkildsen, O.R., Andersen, S.M., Clausen P., Bregnballe, T., Laursen, K. og Teilmann, J Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA områder. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 52. Aarhus Universitet, Institut for Bioscience. Öst M, Smith BD and Kilpi M Social and maternal factors affecting duckling survival in Eiders Somateria mollissima. Journal of Animal Ecology 77:

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i øndermarsken Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. januar 216 Karsten Laursen

Læs mere

PÅVIRKNING AF EDERFUGL OG BJERGAND FRA BRÆNDSELSOMLÆGNINGS- PROJEKT PÅ SKÆRBÆKVÆRKET

PÅVIRKNING AF EDERFUGL OG BJERGAND FRA BRÆNDSELSOMLÆGNINGS- PROJEKT PÅ SKÆRBÆKVÆRKET DONG ENERGY A/S PÅVIRKNING AF EDERFUGL OG BJERGAND FRA BRÆNDSELSOMLÆGNINGS- PROJEKT PÅ SKÆRBÆKVÆRKET TEKNISK NOTAT 2/17 PÅVIRKNING AF MARSVIN VED PROJEKT PÅ SKÆRBÆKVÆRKET INDHOLD 1 Generel sammenfatning

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

Ynglende ringduer i september, oktober og november

Ynglende ringduer i september, oktober og november Ynglende ringduer i september, oktober og november Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. juni 2015 Kevin Kuhlmann Clausen & Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. februar 2013 Karsten Laursen Institut for

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2014

Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2014 Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. december 2014 Thomas Eske Holm Lars Haugaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

ANSKYDNING AF VILDT. Nye undersøgelser 2008-2011 NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Teknisk rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi nr.

ANSKYDNING AF VILDT. Nye undersøgelser 2008-2011 NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Teknisk rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi nr. ANSKYDNING AF VILDT Nye undersøgelser 2008-2011 Teknisk rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 1 2011 NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] ANSKYDNING AF VILDT

Læs mere

Tilvejebringelse af måltal for dykænder i seks danske Fuglebeskyttelsesområder

Tilvejebringelse af måltal for dykænder i seks danske Fuglebeskyttelsesområder Tilvejebringelse af måltal for dykænder i seks danske Fuglebeskyttelsesområder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. februar 2016 Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Rasmus Due Nielsen

Læs mere

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 FAGRAPPORT August 2010... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 Indhold Optælling af edderfugle i Limfjorden - april 2010... 1 Indledning... 3 Konklusion... 4 Metode... 5 Områderneoversigt...

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar

Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. april 2013 Thomas Kjær Christensen Jesper Madsen Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2013 Thomas Eske Holm Karsten Dahl Jonas Teilmann

Læs mere

Blue Reef. Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 AARHUS AU UNIVERSITET

Blue Reef. Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 AARHUS AU UNIVERSITET Blue Reef Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 20. juni 2013 Karsten Dahl Institut for Institut for Bioscience

Læs mere

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. april 2015 Ib Krag Petersen

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig

Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. oktober 2013 Thomas Eske Holm Ib

Læs mere

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne.

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne. Figur 10. Antal og fordeling af kortnæbbet gås ved midvintertællingen i Figure 10. Numbers and distribution of pink-footed goose during the mid-winter survey in den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver

Læs mere

Blåmuslingbestanden i det danske Vadehav efteråret 2000

Blåmuslingbestanden i det danske Vadehav efteråret 2000 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 19, 2015 Blåmuslingbestanden i det danske Vadehav efteråret 2000 Kristensen, Per Sand; Pihl, Niels Jørgen Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige

Læs mere

Svar på DOF Nordsjællands kommentarer til notatet: Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper

Svar på DOF Nordsjællands kommentarer til notatet: Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper Til DOF Nordsjælland Svar på DOF Nordsjællands kommentarer til notatet: Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper DCE National Center for Miljø og

Læs mere

Ny bekendtgørelse for Vadehavet: Vurdering af ændringernes mulige negative påvirkninger på fuglene

Ny bekendtgørelse for Vadehavet: Vurdering af ændringernes mulige negative påvirkninger på fuglene Ny bekendtgørelse for Vadehavet: Vurdering af ændringernes mulige negative påvirkninger på fuglene Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2016 Thomas Bregnballe & Karsten

Læs mere

Anskydning af vildt. Status for undersøgelser

Anskydning af vildt. Status for undersøgelser Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 29. november 2013 Thomas Eske Holm Lars Haugaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Vildtets grænseløshed - individer, nationale og internationale bestande

Vildtets grænseløshed - individer, nationale og internationale bestande Vildtets grænseløshed - individer, nationale og internationale bestande Jesper Madsen, Bioscience, Aarhus Universitet Foto: C. Jaspers GRÆNSER MED KONSEKVENSER Mange typer af grænser med konsekvenser Løsninger?

Læs mere

Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016

Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016 Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. maj 2016 Jesper Madsen og Lars Haugaard Institut for Bioscience Antal sider: 5 Faglig kommentering:

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus

Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus ved Flakfortet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. maj 2013 Jonas Teilmann Ib Krag Petersen

Læs mere

Σ = i begyndelsen af 1960 erne

Σ = i begyndelsen af 1960 erne TEMADAG OM KONFLIKTARTER 27. JANUAR 2016 BRAMGÆS Tony Fox, Preben Clausen, Thomas Kjær Christensen og Jesper Madsen Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Kalø, Grenåvej 14, 8410 Rønde Hugh Boyd

Læs mere

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 31. oktober 2014 Tommy

Læs mere

Overvågning af bæver i Danmark 2011

Overvågning af bæver i Danmark 2011 Overvågning af bæver i Danmark 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 3. juli 2012 Jørn Pagh Berthelsen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktion:

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Kriterier for ringduers yngletid og forårstræktid

Kriterier for ringduers yngletid og forårstræktid Kriterier for ringduers yngletid og forårstræktid Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. maj 2015 Kevin Kuhlmann Clausen & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Bortsprængning af miner i nordlige Storebælt

Bortsprængning af miner i nordlige Storebælt Bortsprængning af miner i nordlige Storebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Jakob Tougaard, Ib Krag Pedersen & Karsten Dahl Institut for Bioscience Rekvirent: Forsvarets Bygnings-

Læs mere

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA. nr.: A154 Version: 2 Oprettet: 06.03.2017 Gyldig fra:

Læs mere

Status for forekomst af lysbuget knortegås og udbredelse af ålegræs ved Nibe Bredning, Gjøl Bredning og Egholm

Status for forekomst af lysbuget knortegås og udbredelse af ålegræs ved Nibe Bredning, Gjøl Bredning og Egholm Status for forekomst af lysbuget knortegås og udbredelse af ålegræs ved Nibe Bredning, Gjøl Bredning og Egholm Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. juni 2015 Preben Clausen &

Læs mere

Vurdering af indflydelse på biodiversitet og naturindhold af at åbne for offentlighedens adgang i de kommende randzoner

Vurdering af indflydelse på biodiversitet og naturindhold af at åbne for offentlighedens adgang i de kommende randzoner Vurdering af indflydelse på biodiversitet og naturindhold af at åbne for offentlighedens adgang i de kommende randzoner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. februar 2012 Rasmus

Læs mere

Dødelighed hos ringdueunger som konsekvens af jagtlig regulering af forældrefugle

Dødelighed hos ringdueunger som konsekvens af jagtlig regulering af forældrefugle Dødelighed hos ringdueunger som konsekvens af jagtlig regulering af forældrefugle Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 31. oktober 2014 Thomas Eske Holm & Rasmus Due Nielsen Institut

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. oktober 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestandene i det danske Vadehav efteråret 2006

Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestandene i det danske Vadehav efteråret 2006 Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestandene i det danske Vadehav efteråret 2006 af Per Sand Kristensen og Niels Jørgen Pihl Danmarks Fiskeriundersøgelser Afd. for Havfiskeri Charlottenlund Slot DK-2920

Læs mere

FAKTORER DER PÅVIRKER FORDELINGEN AF SORTÆNDER I FÆLDNINGSPERIODEN I ÅLBORG BUGT

FAKTORER DER PÅVIRKER FORDELINGEN AF SORTÆNDER I FÆLDNINGSPERIODEN I ÅLBORG BUGT FAKTORER DER PÅVIRKER FORDELINGEN AF SORTÆNDER I FÆLDNINGSPERIODEN I ÅLBORG BUGT Rapport rekvireret af Vattenfall Vindkraft Rekvirentrapport 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 NOTAT Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe Blåvandshuk J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 Notat fra 5. møde i Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe, den 24. februar 2015 Til stede: Formand

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

ANNEX A. Omø South Nearshore A/S Omø Syd kystnær havmøllepark: Teknisk baggrundsrapport vedrørende trækkende, rastende og ynglende fugle

ANNEX A. Omø South Nearshore A/S Omø Syd kystnær havmøllepark: Teknisk baggrundsrapport vedrørende trækkende, rastende og ynglende fugle ANNEX A Omø South Nearshore A/S Omø Syd kystnær havmøllepark: Teknisk baggrundsrapport vedrørende trækkende, rastende og ynglende fugle PÅVIRKNINGER AF TRÆKKENDE, RASTENDE OG YNGLENDE FUGLE 1 / 23 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken for sæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. juni 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser. beskyttede arter og naturtyper

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser. beskyttede arter og naturtyper Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel og jagt på Saltholms beskyttede arter og naturtyper Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. oktober 2012 Preben Clausen 1

Læs mere

Vurdering af to vandindtag, der bruges til udsanding af muslinger

Vurdering af to vandindtag, der bruges til udsanding af muslinger Vurdering af to vandindtag, der bruges til udsanding af muslinger Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14-06-2016 Hans H Jakobsen Christian Mohn Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Rotternes liv i de danske kloakker

Rotternes liv i de danske kloakker Aarhus Universitet Rotternes liv i de danske kloakker Aarhus Universitet Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotte Påbegyndt sommeren 26 Afsluttet foråret 29 Finansieret

Læs mere

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher S trandskaden yngler i kystnære egne i store dele af Europa, mere pletvist mod syd. De største bestande findes i Nordvesteuropa, hvor arten yngler

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. juni 2014 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

Ændret forekomst af lysbuget knortegås ved Mariager Fjord og Randers Fjord

Ændret forekomst af lysbuget knortegås ved Mariager Fjord og Randers Fjord Ændret forekomst af lysbuget knortegås ved Mariager Fjord og Randers Fjord Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. juni 2015 Preben Clausen & Kevin Kuhlmann Clausen Institut for

Læs mere

Fast moniteringsprogram (ca. 32 kolonier) Supplerende optælling GN (ca. 25 kolonier)

Fast moniteringsprogram (ca. 32 kolonier) Supplerende optælling GN (ca. 25 kolonier) Antal aktive reder Pinngortitaleriffik Outi Tervo AC Fuldmægtig Afd. for Fangst, Jagt og Landbrug 3900 Nuuk Nuuk den 10. oktober 2013 Biologisk rådgivning om ederfugl, oktober 2013 Efter aftale med Afdeling

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2004

Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2004 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2004 af Per Sand Kristensen Niels Jørgen Pihl og Rasmus Borgstrøm Danmarks Fiskeriundersøgelser Afd. For Havfiskeri Charlottenlund Slot DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. juni 2012 Poul Nordemann Jensen Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 5

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

1. at muslingebestanden skal være dobbelt så stor som DTU Aqua skønner for at fiskeriet er forsvarligt af hensyn til ederfuglene.

1. at muslingebestanden skal være dobbelt så stor som DTU Aqua skønner for at fiskeriet er forsvarligt af hensyn til ederfuglene. Jan Steinbring Jensen Danmarks Skov- og Naturstyrelsen Miljøundersøgelser Vadehavet Stensbækvej 29 Aarhus Universitet 6510 Gram Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Sags nr.: DMU-53-00015 Ref.: kl/pc/abm

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner

Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. november 2012 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Vurdering af algeområder tilhørende nye produktionsområder 2016

Vurdering af algeområder tilhørende nye produktionsområder 2016 Vurdering af algeområder tilhørende nye produktionsområder 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 17. oktober 2016 Forfatter Christian Mohn og Hans H Jakobsen Institut for Bioscience

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Bidrag til spørgsmål til Miljøudvalget og Samråd AC i FLF om sæler og fiskeri

Bidrag til spørgsmål til Miljøudvalget og Samråd AC i FLF om sæler og fiskeri Bidrag til spørgsmål 361-365 til Miljøudvalget og Samråd AC i FLF om sæler og fiskeri Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. maj 2014 Jonas Teilmann & Anders Galatius Institut for

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. november 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 9 Faglig

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Skematisk oversigt over fritidsaktiviteters påvirkning af vandfugle*

Skematisk oversigt over fritidsaktiviteters påvirkning af vandfugle* Skematisk oversigt over fritidsaktiviteters påvirkning af vandfugle* Numrene (xx) i felterne henviser til artikler og rapporter Kystlokalitet - udenfor yngletiden Forstyrrelsesniveau Ingen/kort opflyvning

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af splitterne som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning

0 Indhold. Titel: Overvågning af splitterne som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af splitterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version:

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

PROJEKT FORBEDRET GÅSEJAGT. Præsentation af data fra jagtsæsonen 2012/13 (baggrundsår)

PROJEKT FORBEDRET GÅSEJAGT. Præsentation af data fra jagtsæsonen 2012/13 (baggrundsår) PROJEKT FORBEDRET GÅSEJAGT Præsentation af data fra jagtsæsonen 2012/13 (baggrundsår) Lund Fjord forsøgsområdet Foreløbige resultater Rapport udarbejdet af Jesper Madsen, Casper Fælled, Jens Peder Hounisen

Læs mere

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. maj 2016 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fødevarestyrelsen. Vedrørende notat om Vurdering af to vandindtag, der bruges til udsanding af muslinger

AARHUS UNIVERSITET. Fødevarestyrelsen. Vedrørende notat om Vurdering af to vandindtag, der bruges til udsanding af muslinger AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Fødevarestyrelsen Vedrørende notat om Vurdering af to vandindtag, der bruges til udsanding af muslinger Fødevarestyrelsen har i mail

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm Gavnø Gods adm@gavnoe.dk Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 29-3-2016 Sagsnr. 01.05.15-P19-1-16 Afgørelse om forlængelse af

Læs mere

Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015

Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015 Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19.oktober 2015 Liselotte Wesley Andersen

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Sydlige Nordsø, F113 (N246) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Sydlige Nordsø, F113 (N246) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Sydlige Nordsø, F113 (N246) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Sydlige Nordsø er et stort Natura-2000 område ud for Vadehavet. Områdets østgrænse

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Eftersøgningssæsonen 13/14 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Trafikeftersøgninger 2013 5.449 trafikeftersøgninger ny rekord. 7% stigning fra 2012 Trafikeftersøgninger Udviklingen 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen

Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Arealer, urbanisering og naturindhold i, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. september 2015 Gregor Levin Institut for Miljøvidenskab,

Læs mere

FAGLIG VURDERING AF KONSEKVENSER AF INDFØRING AF JAGT PÅ GRÅGÅS I AUGUST

FAGLIG VURDERING AF KONSEKVENSER AF INDFØRING AF JAGT PÅ GRÅGÅS I AUGUST FAGLIG VURDERING AF KONSEKVENSER AF INDFØRING AF JAGT PÅ GRÅGÅS I AUGUST Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. september 2017 Jesper Madsen og Anthony D. Fox Institut for Bioscience

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. oktober 2012 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får Notat fra DCE -Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. oktober 2013 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Ynglefugle i Vadehavet 2006 Ole Thorup

Ynglefugle i Vadehavet 2006 Ole Thorup Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Århus Universitet Ynglefugle i Vadehavet 2006 Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Ynglefugle i Vadehavet 2004 Af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle

Læs mere

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet DN Esbjerg s Vadehavsudvalgs forslag til den kommende Nationalparksplan. ============================================================ Nationalpark Vadehavet Att.: Bestyrelsesformand Bent Poulsen. 1 Vedr.:

Læs mere

Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden?

Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden? Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden? Jesper H. Andersen 1,2,3 Projektchef (Ph.D) 1: Institut for Bioscience, AU 2: DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, AU 3: BNI Baltic Nest Institute,

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Udgået 1. april 2017 og sammenskrevet. i Overvågning af kystnære ternearter TAA Indhold. Titel: Overvågning af dværgterne som ynglefugl

Udgået 1. april 2017 og sammenskrevet. i Overvågning af kystnære ternearter TAA Indhold. Titel: Overvågning af dværgterne som ynglefugl Titel: Overvågning af dværgterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Fiskeri og miljø i Limfjorden

Fiskeri og miljø i Limfjorden Fiskeri og miljø i Limfjorden Ideoplæg fra Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Muslingeerhvervet, december 2007. I snart 100 år, har fiskeriet af blåmuslinger og østers været en betydelig aktivitet

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet Ynglefugle i Vadehavet 2005 af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet. Ynglefuglene optælles efter et fælles optællingsprogram i de tre lande,

Læs mere