Research Danmark Væksten skuffer igen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Væksten skuffer igen"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én procent. Men den lave BNP-vækst tegner ikke det fulde billede af dansk økonomi, som den stærke fremgang i beskæftigelsen viser. Den vækst, der er, bliver trukket af privatforbruget, som holdes oppe af solid reallønsvækst, ikke af gældsætning. Eksporten var den store skuffelse sidste år, og vi regner ikke med kraftig vækst i eksporten i år. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP 0,9 1,7 1,5 1,8 Privatforbrug 1,6 2,2 2,3 2,2 Offentligt forbrug 0,4 0,4 0,6 0,1 Faste bruttoinvesteringer 0,9 1,9 2,1 2,7 Eksport 0,4 3,6 1,7 4,2 Import 1,1 3,8 2,8 4,2 Heller ikke investeringerne bidrog meget til væksten, men de har potentialet til at overraske positivt i år. Trods svag eksport er betalingsbalanceoverskuddet meget stort, og de svage BNP-tal ændrer ikke ved, at der er styr på de offentlige finanser. Mysteriet om den forsvundne vækst Dansk BNP-vækst har taget en alvorlig opbremsning over det seneste år. Faktisk var BNP i 4. kvartal af 2015 ikke højere end i 1. kvartal samme år, og vækstmæssigt er Danmark i den tunge ende af et europæisk felt, som ikke i sig selv imponerer. Hvis man kun ser på BNP-tallene, ville man let kunne konkludere, at Danmark befinder sig i en økonomisk krise. Men andre indikatorer peger i en anden retning. Det gælder først og fremmest beskæftigelsen, der bliver ved med at overraske positivt. Selv om BNP altså var stort set det samme i 4. som i 1. kvartal sidste år, var der godt flere, der havde et job (alt sammen korrigeret for normale sæsonudsving). Udviklingen gennem 2015 svarer sådan set til, at virksomhederne har flere ansatte til at producere det samme, modsat det normale, som er, at produktiviteten er stigende, og man altså har en stigende produktion pr. ansat. Bruttoledighed (1000 personer) 114,1 108,9 116,1 109,8 Inflation 0,6 1,6 0,9 1,8 Offentlig saldo, % af BNP -2,8-2,0-2,2-1,4 Betalingsbalance, % af BNP 6,6 7,0 7,2 7,2 Kilde: Danmarks Statistik, Danske Bank Lav vækst fra 2015 til 2016 En mulig forklaring kan være, at virksomhederne anser opbremsningen i væksten for at være midlertidig og ansætter i forventning om stigende aktivitet fremadrettet, oven på en økonomisk krise, hvor de har holdt igen med ansættelserne. En anden kan være, at BNP-tallene i 2015 har været ramt af nogle af de tilfældige udsving, der kan være fra kvartal til kvartal. Aktiviteten blev blandt andet trukket ned af en tilbagegang i eksporten, der virker voldsom set i forhold til udviklingen i verdensøkonomien, og af et fald i boliginvesteringerne, som er svært at få til at passe med udviklingen i boligpriserne og det lave renteniveau. Formentlig er der noget om begge forklaringer, og det taler for både lavere beskæftigelsesvækst og højere BNPvækst i den kommende tid. Cheføkonom Las Olsen Analytiker Mikael Olai Milhøj Assisterende analytiker Mark Thybo Naur

2 Vi har nedjusteret vores BNP-vækstskøn for 2016 ganske kraftigt, men det afspejler især den sløje udvikling i 2015, om end lavere forventninger til den globale økonomi fremadrettet også spiller en rolle. Der er dog heller ingen tvivl om, at produktivitetsvæksten reelt er meget lav. Der er ikke brug for at lempe finanspolitikken for at skabe vækst i beskæftigelsen, når den allerede stiger med personer om måneden. Højere vækst skal komme fra større produktion per beskæftiget, og det kalder på reformer i stil med dem, som Produktivitetskommissionen har foreslået, om blandt andet skærpet konkurrence, færre hindringer for virksomhederne og mere relevant uddannelse. Det kræver også, at vi får mere gang i erhvervslivets investeringer, som fortsat er på et meget lavt niveau. Renten forbliver lav Centralbank-rentespændet mellem Danmark og euroområdet er blevet indsnævret med 0,2 procentpoint, først med Nationalbankens renteforhøjelse i januar og dernæst Den Europæiske Centralbanks (ECB) rentenedsættelse i marts. Dermed vil det formentlig ikke længere være nødvendigt for Nationalbanken at opkøbe kroner for at fastholde valutakursen. Det store betalingsbalanceoverskud sikrer balancen, selv om centralbankrenterne fortsat er lavere end i euroområdet. Da ECB samtidig har signalleret, at dens renter ikke bliver sat yderligere ned, er der udsigt til stabile officielle renter også langt ind i Det kan bestemt ikke udelukkes, at Nationalbanken igen får behov for at justere renten lidt, men økonomisk set bliver der tale om små justeringer, så længe ECB fastholder sin lave rente, og det gør ECB helt givet i hele denne prognoses horisont. Skulle det blive nødvendigt for Nationalbanken at sænke renten, tyder erfaringen fra sidste år på, at -0,75 procent er det laveste niveau for indskudsbevisrenten, som banken er tryg ved. Hvis det bliver nødvendigt med større lempelser end det for at modvirke en for stærk krone er det vores forventning, at Nationalbanken i stedet vil intervenere i valutamarkedet ved at sælge kroner. Privatforbruget holder skansen, sådan da Det er ikke mangel på købelyst i husholdningerne, der har trukket væksten ned i Privatforbruget steg 2,1 procent sidste år, og stigningen var bredt fordelt over forbrugsgrupperne. Ikke mindst bilforbruget steg pænt med 6,8 procent, og det ser ud til, at bilsalget har fået endnu mere fart på i de første måneder af i år. Målt i styk er bilsalget rekordhøjt, men i kroner er bilforbruget omkring en fjerdel under, hvad det var i Væksten i privatforbruget er drevet af stigende realindkomst, mens husholdningernes gæld faktisk faldt en anelse i 2015 noget, der ikke er sket siden i hvert fald 1995, men formentlig væsentligt længere. Der er dog tegn på, at forbrugsvæksten er gået et gear ned, både i de sidste måneder af 2015 og de første af i år. Det kan blandt andet hænge sammen med, at aktiviteten på boligmarkedet er faldet. Færre hushandler trækker mindre forbrug med sig. Der har også været et stort fald i forbrugertilliden over det seneste år, blandt andet på grund af den store uro på de finansielle markeder. Forbrugertilliden er dog stadig så høj, at det i sig selv taler for ganske pæn forbrugsvækst. Den lavere vækst hen over vinteren har fået os til at nedjustere vores vækstskøn for forbruget i Vi har dog stadig tiltro til, Produktivitetsvækst er gået i stå Anm: 4 kvartalers glidende gennemsnit. Rentespænd er snævert nok Kilde: Danmarks Nationalbank og ECB Lavere forbrugsvækst er midlertidig, tror vi Forbrugsvækst sker ikke for lånte penge Anm: Databrud i september Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank marts

3 at stærk vækst i realindkomsten også i år vil give vækst nok i forbruget til at trække op i den samlede vækst. Inflationen stiger til næste år Med 0,3 procent i februar er inflationen stadig tæt på historisk lav i Danmark. Den bliver først og fremmest holdt nede af faldet i energipriserne, men varer stiger i det hele taget meget langsomt i pris. Derimod er prisstigningerne for tjenesteydelser stadig tæt på to procent om året, og faktisk højere end lønvæksten. Det vidner om, at den lave inflation i høj grad er noget, der kommer udefra. Som i andre perioder med store fald i energipriserne er inflationen i Danmark lige nu faktisk noget højere end i mange andre lande. Målt ved den EU-harmoniserede metode HICP faldt priserne 0,2 procent i euroområdet frem til februar, mens de steg 0,1 procent i Danmark. Men med mindre der kommer et nyt fald i energipriserne, vil inflationen automatisk blive højere sidst på året og ind i 2017, og det er især derfor, vi regner med højere inflation til næste år. Vi har dog også en forventning om lidt mere inflationspres fra dyrere råvarer og fra lønvæksten herhjemme. Ifølge Danmarks Statistiks lønindeks (der er grundlaget for vores lønprognose) er lønvæksten næsten ikke taget til trods den stigende beskæftigelse. Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) lønstatistik viser derimod stigende lønninger, hvor væksten nu er over to procent årligt. Det står ikke klart, hvorfor der er den forskel nu på de to statistikker, som normalt følges ad. Hvis det er DA s tal, der tegner det rigtige billede, har vi nu en reallønsvækst på næsten to procent, hvilket også historisk set er højt. Det giver grund til forventning om pæn forbrugsvækst, men også til bekymring omkring konkurrenceevnen. Med den meget lave produktivitetsvækst er så stor lønvækst uholdbart. Beskæftigelsen stiger i de fleste brancher Blandt hovedbrancherne var det kun i landbruget og den finansielle sektor, at beskæftigelsen ikke steg i Størst fremgang var der inden for byggeri og anlæg, hvor beskæftigelsen steg 2,7 procent, og blandt anlægsvirksomhederne meldes der om udbredt mangel på arbejdskraft. Også i både industri og handel steg beskæftigelsen med over en procent. Men mens beskæftigelsesvæksten er bredt fordelt på brancher, er det bestemt ikke tilfældet geografisk. Over halvdelen af stigningen i antallet af lønmodtagere er sket i hovedstadsregionen. Det afspejler først og fremmest, at det er i hovedstadsområdet og til dels andre byområder, at der er en stigende befolkning i den arbejdsdygtige alder. Udviklingen på arbejdsmarkedet forventes at blive lidt mere afdæmpet i 2016, oven på den store beskæftigelsesstigning sidste år, men fortsat stigende beskæftigelse vil betyde flere områder fagligt og geografisk hvor mangel på arbejdskraft vil være en begrænsning. Men vi forventer også, at arbejdsstyrken vil vokse, så vi ikke kommer til at se en markant mangel på arbejdskraft i prognoseperioden. Der er blandt andet en stor reserve af arbejdskraft blandt de studerende. Varer, især energi, holder inflationen nede Kilde: Danmarks Statistik Er lønvæksten på vej op? Kilde: Danmarks Statistik og DA Jobvækst er ikke jævnt fordelt Anlægsbranchen mangler folk Kilde: Danmarks Statistik marts

4 Investeringerne skuffer Heller ikke 2015 blev året, hvor virksomhederne for alvor tog fat på at investere oven på krisen. Set i forhold til BNP er investeringsaktiviteten fortsat lav, selv om stigningen i beskæftigelsen peger i retning af, at der må være et stigende investeringsbehov. Omvendt er der stadig stor ledig kapacitet på nogle områder, blandt andet inden for kontorejendomme. Det er også klart, at global finansiel og økonomisk usikkerhed ikke er befordrerne for investeringslysten, også selv om renten er lav. Specielt overraskende er det dog, at boliginvesteringerne ligefrem var lavere i 2015 end i Her er skal man dog være opmærksom på, at tal for påbegyndte og fuldførte boliger i øjeblikket er præget af manglende indberetninger, og det kan også spille ind på nationalregnskabet. Der er i hvert fald basis for større boliginvesteringer i de kommende år end det, som tallene viser for Investeringer på lavt niveau gennem lang tid De offentlige investeringer er aftaget lidt i 2015, men er stadig på et højt niveau historisk set. Ifølge finanslovsaftalen for i år skal de offentlige investeringer dæmpes yderligere for at modgå den forventede stigning i det offentlige forbrug. Det vil formentlig kunne dæmpe presset på anlægsbranchen lidt. Huspriser stiger mere roligt Huspriserne steg ganske kraftigt i 2015, især i første kvartal. Priserne understøttes fortsat af solid vækst i realindkomst og beskæftigelse og et renteniveau, der forventes at forblive lavt længe. Det ser dog også ud til, at flere potentielle boligkøbere rammer grænsen for, hvor dyre boliger, de kan få lån til. Det skyldes næppe først og fremmest de skærpede krav til långivningen, som Finanstilsynet har opstillet, men mere, at priserne er steget så kraftigt i de mest attraktive områder. Over de senere måneder har vi set en faldende handelsaktivitet og en tendens til, at handlerne er flyttet lidt længere ud omkring de dyreste områder. Det ændrer dog ikke ved, at der fortsat er historisk stor forskel på prisniveauet i de dyre og de billige områder, hvilket hænger sammen med det meget lave renteniveau. Vi regner med, at aktiviteten kommer til at stige igen, og at prisvæksten også i de kommende år kommer til at være højere end inflationen og lønstigningerne. Men på landsplan ser vi ikke kraftigt stigende huspriser eller nogen generel trussel fra boligmarkedet i forhold til den samlede økonomi. Boliggælden er ikke stigende, tværtimod. Langsom offentlig opstramning Det tegner til, at underskuddet på de offentlige finanser bliver større end sidste år, men det skyldes først og fremmest, at der ikke længere kommer engangsindtægter fra konverteringer af kapitalpensioner. Vi har lagt til grund, at det faktisk vil lykkes at gennemføre en opstramning af finanspolitikken som planlagt i år takket være færre offentlige investeringer, selv om udgifterne i forbindelse med flygtninge og migranter ventes at stige. Det har dog vist sig svært at styre timingen af investeringerne, og når det gælder indtægterne, er de meget følsomme over for udsving på de finansielle markeder og oliepriserne, så usikkerheden er stor i år. Stigninger i hele landet, men mest i København Kilde: Danmarks Statistik Offentligt underskud krydser ikke 3%-grænse marts

5 Eksporten er blevet dansk økonomis problembarn Der er ingen tvivl om, at eksporten skuffede i Ved indgangen til året forventede vi en vækst i eksporten gennem året på 3,6 procent, men den samlede eksport faldt med næsten 1,0 procent i Det er først og fremmest tjenesteeksporten, der har skuffet markant, idet den faldt med hele 5,0 procent. Væksten i verdenshandlen aftog kraftigt sidste år, og en del af forklaringen var, at kinesisk økonomi bremsede markant op, især inden for byggeri og produktion, ligesom at lande som Brasilien og Rusland var i recession. Det var dog ikke kun tjenesteeksporten, der udviklede sig svagt. Efter en kraftig stigning i første kvartal sidste år skuffede vareeksporten resten af året. Det var overraskende, da væksten generelt var positiv på vores vigtigste eksportmarkeder. Samtidig nød vores eksportvirksomheder godt af en svag effektiv kronekurs som følge af den svage euro. Når vi kigger fremad, venter vi trods skuffelsen sidste år fremgang i både vare- og tjenesteeksporten. Når det er sagt, er vi dog blevet mindre optimistiske hvad angår eksporten siden vores seneste prognose. Det skyldes, at vi ikke længere tror, at væksten i Europa vil tage til i styrke, men derimod at væksten nok vil fortsætte i nogenlunde samme tempo som hidtil. Det er især investeringsudsigterne i Europa, der er blevet forværret, bl.a. som følge af den finansielle uro i starten af året. Der er dog trods alt tale om fremgang i europæisk økonomi, og dermed er der stadig grundlag for, at vi kan få gang i eksportvæksten igen. Fremgangen i resten af Europa er da også den primære årsag til, at vi også forventer fortsat fremgang herhjemme. Dansk økonomi er en lille åben økonomi, og det er almindeligvis sådan, at den økonomiske udvikling herhjemme følger den europæiske. Vi venter stadig, at væksten i Europa kan tage til i styrke i løbet af næste år som følge af den lempelige pengepolitik, voksende kreditgivning og forbedrede investeringsudsigter. Dermed er der også grundlag for lidt mere eksportvækst i Fortsat højt betalingsbalanceoverskud Den svage eksportudvikling ændrer ikke ved, at vi har et meget solidt overskud på handlen med udlandet både for varer og tjenester. Når man dertil lægger, at vi også har en betydelig formueindkomst i udlandet som følge af vores store udlandsformue, så bliver resultatet et meget stort overskud på betalingsbalancen. Sidste år endte overskuddet på betalingsbalancen på 7,0 procent af BNP. Vi forventer, at overskuddet vil blive lidt mindre i år, idet vi venter at se lidt mere import, der bliver understøttet af stigende privatforbrug. Når det er sagt, tror vi, at overskuddet vil holde sig over 6 procent af BNP, hvilket stadig er meget højt i et historisk perspektiv. Overskuddet på betalingsbalancen svarer groft set til forskellen mellem, hvad vi sparer op, og hvad vi investerer. Det store overskud på betalingsbalancen skyldes altså ikke kun, at vi sparer meget op, men også at investeringsaktiviteten er lav. Eksporten skuffede stort sidste år, og eksportudsigterne er blevet knap så lyse Det er tjenesteeksporten uden for EU, der har været under pres Dansk økonomi følger den europæiske Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat Højt betalingsbalanceoverskud er bl.a. et udtryk for lav investeringsaktivitet Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik marts

6 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (løbende priser) % å/å Privatforbrug 898,6 0,6 2,1 1,6 2,2 Offentligt forbrug 511,7 0,2 0,9 0,4 0,4 Faste bruttoinvesteringer 370,7 3,4 0,8 0,9 1,9 - Erhvervsinvesteringer 216,6 2,1 2,1 2,6 3,2 - Boliginvesteringer 79,9 3,1-0,3-0,2 3,9 - Offentlige investeringer 74,2 7,4-1,7-3,3-4,4 Væksbidrag fra lagerændringer 0,3 0,3-0,4 0,2 0,0 Eksport 1037,0 3,1-0,9 0,4 3,6 - Vareeksport 627,8 0,5 1,8 0,1 3,6 - Tjenesteeksport 409,2 7,0-5,0 0,8 3,7 Import 919,2 3,3-1,3 1,1 3,8 - Vareimport 584,4 2,4 0,4 1,8 3,8 - Tjenesteimport 334,8 4,9-4,2-0,2 3,7 Vækstbidrag fra nettoeksporten 0,0 0,1 0,1-0,3 0,1 BNP 1942,6 1,3 1,2 0,9 1,7 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 149,9 138,5 133,0 145,0 - % af BNP 7,7 7,0 6,6 7,0 Offentlig sektors saldo, mia. kr. 28,6-41,1-56,5-41,7 - % af BNP 1,5-2,1-2,8-2,0 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 869,6 797,7 769,4 807,6 - % af BNP 44,8 40,2 38,2 38,8 Beskæftigelse (årsgennemsnit, 1000 pers.) 2765,1 2795,8 2821,4 2848,4 Bruttoledigheden (årsgennemsnit, 1000 pers.) 133,9 123,7 114,1 108,9 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 5,0 4,7 4,3 4,1 Oliepris - dollar pr. tønde (årsgennemsnit) Huspriser, % å/å 3,4 6,1 4,2 3,2 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,3 1,5 1,7 2,2 Forbrugerpriser, % å/å 0,6 0,5 0,6 1,6 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Udlånsrente 0,05 0,05 0,05 0,05 Indskudsbevisrente -0,65-0,65-0,65-0,65 2-årig swap-rente 0,11 0,10 0,15 0,10 10-årig swap-rente 0,88 0,80 1,00 1,15 EUR/DKK 7,454 7,449 7,449 7,449 USD/DKK 6,66 6,65 6,53 6,31 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank marts

7 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Planlagte opdateringer af analysen Analysen opdateres kvartalsvis. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse marts

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. januar 2017 Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Vi forventer fortsat opsving i dansk økonomi understøttet af en voksende arbejdsstyrke og

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. oktober 2017 Research Danmark Det bliver varmere Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet strammer til. Men de er ikke

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Research Danmark På vej ud af krisen

Research Danmark På vej ud af krisen 19. december 2013 Research Danmark På vej ud af krisen Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Vi venter, at fremgangen kommer til at fortsætte

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet Germany Sweden UK USA Norway Netherlands France Italy China Poland Finland Spain Japan Russia Hong Kong Belgium Canada Ireland Singapore Switzerland Czech Republic Australia Austria South Korea Turkey

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse.

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Investeringsanalyse 15. juni 17 Research Danmark Det bliver ikke bedre Opsvinget har fået yderligere fart på her i 17 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Ændringer i forhold til seneste prognose

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg i april homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 1,1 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere