Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger"

Transkript

1 Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende metode til beegning af aeale af figue, de e bestemt af kumme kuve, a siden oldtiden væe at tilnæme disse med polygone. Dette kaldte man at lave kvadatu. Mest beømt e fosøgene på at løse ciklens kvadatu. Det e som bekendt umuligt at løse vis man kun må anvende passe og lineal. Men vis opgaven ikke e at studee matematikkens gundlag, men mee paktisk at bestemme aeale og umfang, så lykkedes det alleede i oldtiden at kvadee mange figue og at udlede mange af de fomle vi kende fo aeale og umfang af pæne, symmetiske figue som kugle, kegle og pyamide. Eksempel: Yde og inde polygone om en tekant (Dette afsnit indeolde mateiale fa afsnit. i kapitel 5 i gundbogen, side 6-8.) Lad os fo bede at fostå det følgende illustee, vodan man i modene matematik abejde med følge af yde og inde polygone. i vælge et meget simpelt eksempel. i a givet en etvinklet tekant med gundlinje (den ene katete) lig med og øjden (den anden katete) lig med 8. I dette tilfælde kende vi fomlen fo aealet og kan udegne dette elt pæcist: Det blive. Men vodan ville vi gøe, vis vi ikke kendte en fomel? i tegne tekanten i et koodinatsystem som vist på illustationen, og tegne to sæt af smalle øje ektangle af bedde b, se illustationen. Tilsammen udgø disse ektangle dels en inde polygon, dels en yde. Øvelse Agumente nu ud fa tegningen fo følgende:. Foskellen på den yde og den inde polygon e summen af de små ektangle. Disse små ektangle kan stables, så vi a ét ektangel, vo øjden e lig med tekantens øjde på 8.. Aealet af dette ektangel e 8 b 4. Tegne vi flee og flee ektangle, dvs. lade vi bedden b blive minde og minde, så vil foskellen næme sig. 5. Aealet af tekanten kan defo tilnæmes med summen af alle de smalle ektangle. 6. I modene matematik vil vi sige: Nå b, så vil polygonenes aeal næme sig tekantens aeal. 7. Udegne vi en ække endelige summe, fx med 5,, elle ektangle, så kan vi måske se et mønste og demed se, vilket tal polygonenes aeal næme sig. I 65 udsende den fanske matematike Bonaventua Fancesco Cavaliei ( ) et væk de skulle få afgøende betydning fo udviklingen af integalegningen. I stedet fo at se på en poces, som b i ovenstående eksempel, kaste Cavaliei sig ud i uendeligeden og gå staks elt til gænsen. L&R Uddannelse A/S ognmagegade DK-48 Købenavn K Tlf: 45

2 Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Han sige, at tekanten bestå af uendeligt mange lodette linje, de ve fo sig ikke a nogen bedde. De e udelelige ( indivisible ). Dette e elt i tåd med Euklid, de sagde, at en linje e længde uden bedde. Men vodan få man et aeal ud af linjene? Hvis linjene bae a en anelse bedde, vil summen af alle linjene give et uendeligt aeal. Og a linjene ingen bedde kan de ikke bidage til aealet, så aealet e. Men Cavaliei avde alligevel fat i en vigtig pointe: En uendelig sum af uendeligt små støelse kan godt give noget endeligt. Matematikken va bae ikke udviklet til at åndtee dette. Han foeslog samme metode til at beegne umfang, nemlig at se en umlig figu som en stabel af uendeligt mange plane. Cavaliei ( ) Eksempel: Cavalieis pincip Cavaliei indføte samtidig det pincip, de siden e opkaldt efte am, nemlig at vis to figue bestå af samme linjestykke (elle samme plane stykke), så a de samme aeal (elle samme umfang) uanset linjestykkene (elle de plane stykke) ligge foskudt. Det kan illustees dels med ans egen tegning af to plane figue med samme aeal, dels af to umlige stable: Tegning fa Cavalieis 7-binds væk Geometia indivisibilius continuoum fa 65: De to figue a samme aeal, da linjene pavis e lige stoe. Illustation af Cavalieis pincip i ummet: De to stable a samme umfang, da de plane stykke pavis e ens. Øvelse a) Pøv at anvende Cavalieis pincip til at agumentee fo, at følgende to paallelogamme, ABCD og ADEF, a samme aeal: b) I eksemplet med yde og inde polygone om en tekant anvendte vi faktisk en metode de svae til Cavalieis pincip. Hvo va det? De to stable af mønte kan måske give dig en ide. L&R Uddannelse A/S ognmagegade DK-48 Købenavn K Tlf: 45

3 Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Nå man agumente med uendelige støelse på denne måde e de mange fælde. Hvis vi foestille os i teoien, at vi a tegnet alle de udelelige linje i figuene ovenfo, vodan ved vi så at de e lige mange, så vi kan pae sammen to og to? Fx e de jo lige mange ele tal og lige tal, fo vi kan pae med, med 4, med 6 osv. Men vo blev de ulige tal af? Den følgende øvelse umme et agument mod Cavaliei fa en af ans kitikee. Øvelse Agumente ud fa Cavalieis pincip fo, at den venste og øje etvinklede tekant a samme aeal. Cavalieis idee fik isæ betydning som inspiation fo ande matematikee. Ikke mindst den engelske matematike Jon Wallis va stækt inspieet af Cavaliei og ovetog fa am ideen med at dele en punktmængde op i uendeligt mange linje, og bestemme aealet af punktmængden ved at summee linjenes bidag. Det edegø an detaljeet fo i sit ovedvæk Aitmetica infinitoum fa 656. Som titlen angive kaste også Wallis sig ud i uendeligeden, og i følgende beømte citat fa væket indføes uendeligedstegnet fo føste gang i matematikistoien: Som udgangspunkt foestille jeg mig (i oveensstemmelse med Bonaventua Cavalieis Geometi fo det udelelige) at enve plan så at sige e opbygget af et uendeligt antal paallelle linje. Elle ettee jeg foetække at se det som et uendeligt antal paallelogamme ve med en fælles øjde, vo ve øjde kan opfattes som af ele øjden, dvs. som en uendelig lille del af den samlede øjde (vo vi lade betegne et uendeligt stot tal), vofo den samlede øjde af dem alle netop svae til øjden fo figuen. Rumfang af kegle, pyamide og kugle i kan beegne umfanget af en ække figue ved en metode, de e beslægtet med den metode Wallis og ande af integalegningens føste teoetikee anvendte, og som minde om den metode vi anvendte i 5. til at beegne længde af kuve. Lad os betagte en kegle og placee den i et koodinatsystem, så den ligge ned med. aksen som symmetiakse. Keglens spids ligge i,. Keglens øjde kaldes. Keglens bund e en cikel med en adius på og den skæe. aksen i,. I det tvæsnit, de ligge i koodinatsystemet, følge kanten af keglen en linje gennem punktene, og,. Linjen a ligningen: y x i betagte keglen som sammensat af uendeligt mange uendeligt tynde cylindestykke. Radius i en sådan cylinde e ude, vo bunden ligge, og i et tilfældigt x e adius netop y x. Højden af cylindeen kaldes π adius x x. Så e umfanget af det lille cylindestykke: L&R Uddannelse A/S ognmagegade DK-48 Købenavn K Tlf: 45

4 Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge π x x Indsæt udtykket fo adius Rumfanget af keglen e nu summen af alle disse små tynde cylindeskive. Opfatte vi x som et uendeligt lille stykke, vi betegne med dx, så bestå summen af uendeligt mange bidag. En sådan uendelig sum udegnes netop som integalet. Dette gå vi dybee ind i i A-bogen, men e få altså følgende esultat: π x dx π x dx Udnyt potensegel π x dx Udnyt egneegel fo integale π x Udegn det det bestemte integal π Udegn det det bestemte integal Reduce π π Reduce Dette e fomlen fo umfanget af en kegle Øvelse 4 Bestem umfanget af en kegle, de a en adius i bunden på 5 og en øjde på. Øvelse 5 Anvend samme teknik til at bestemme umfanget af en pyamide, vo gundfladen e et kvadat med sidelængde l og øjde a) Læg pyamiden vandet, som vi gjode med keglen. En af pyamidens sidelinje gå fa, til, l. Bestem en ligning fo denne. b) Pyamiden opfattes nu som sammensat af tynde kasse med kvadatisk bund med sidelængde lig med y og øjde lig med x. Bestem umfanget af en sådan lille kasse. c) Nå vi opfatte pyamiden som sammensat af uendeligt mange uendeligt tynde kasse med øjde dx, så kan summen af alle disse bidag til pyamidens umfang opskives som et integal. Gø det og vis, at pyamidens umfang blive: l Øvelse 6 Anvend samme teknik til at bestemme umfanget af en kugle med adius. Kuglen lægges med centum i, og et tvæsnit af kuglen ligge så fa - til på x-aksen. a) is, at alvciklen i den positive alvplan kan beskives ved vaiabelsammenængen: y x b) Kuglen opfattes nu som sammensat af tynde cylindestykke med adius lig med y og cylindeøjde lig med x. Bestem umfanget af en sådan lille cylindeskive. L&R Uddannelse A/S ognmagegade DK-48 Købenavn K Tlf: 45

5 Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge c) Nå vi opfatte kuglen som sammensat af uendeligt mange uendeligt tynde cylindestykke med cylindeøjde dx, så kan summen af alle disse bidag til kuglens umfang opskives som et integal. Gø det og vis, at kuglens umfang blive: 4 π d) Agumente nu fo, at fomlen fo umfanget af en kugle med adius e: 4 π enten ved at genenmføe ovenstående udegninge med adius, elle ved at agumente ud fa skaleing: N adius blive gange så sto, så blive aeale ganget op med og umgang med. Øvelse 7 Bestem umfanget af en kugle med adius 6. L&R Uddannelse A/S ognmagegade DK-48 Købenavn K Tlf: 45

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Lille Georgs julekalender 08. 1. december

Lille Georgs julekalender 08. 1. december 1. december Et digitalur viser 20:08. Hvor lang tid går der før de samme fire cifre vises igen (gerne i en anden rækkefølge)? 2. december Hvilket matematisk tegn kan anbringes mellem 2 og 3, således at

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Livets ligning går sjældent op

Livets ligning går sjældent op Livets ligning går sjældent op Af Jacob Folke Rasmussen En af gaverne, ved at samarbejde med børn, hvis liv har været under indflydelse af forskellige problemstillinger, er, at de ting, der har været på

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere