Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00"

Transkript

1 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift) 5. Eventuelle forslag 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 8. Eventuelt (You See præsenterer TV i fremtiden ) Referat: Formanden bød velkommen til de i alt 13 fremmødte, der havde trodset dagens snevejr, og gik derefter til punkt 1. på dagsordenen. Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Oluf Salskov Jensen, som dirigent og han blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig. Dirigenten efterspurgte evt. fuldmagter. Der blev ikke afleveret fuldmagter. Som stemmetællere blev valgt Poul Rasmussen og Ilse Kidmose Jensen. Ad 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år I år 2009 gik vi over til digitale signaler og det har præget årets arbejde. Kvalitet i anlægget Sidste år nævnte jeg arbejde med at fjerne støj i anlægget. Vi følger løbende op på, om der er støjkilder, der kan genere anlægget. Vi har 3 udestående kabelskader, som vi har kæmpet med at få udbedret. Den ene er tilbage fra 2008 og den skulle have været udbedret af tidligere service operatører. Vi har ført mange telefonsamtaler, afholdt flere møder og syn af kabelskader - og vores tålmodighed er opbrugt. Vi har tidligere givet A+FasCom et ultimatum til at få det udbedret inden 15. januar ellers vil foreningen lade arbejdet udføre for deres regning af en anden operatør. Vi har den 20. januar overdraget sagen til vores advokat. Kanalvalg Vi får nu vores TV kanaler leveret via You See og vi har mulighed for a la carte valg (ikke You See s regionsudbud). Vi har 35 TV-kanaler + prøvekanal, fordelt på 3 pakker: En Grundpakke med 15 kanaler og én prøvekanal En Mellempakke i form af Grundpakken og 16 betalingskanaler 1

2 En fuld pakke, som består af Grundpakke og Mellempakke og de 4 nye kanaler (TV2 sport, TV2 News, Kanal 4 og Disney) Herudover findes to kanaler, der alene viser digitalt (DR HD og Folketings TV) dvs. for at se disse to kanaler skal man have et Digitalt TV eller en set-top boks. Endvidere har vi besluttet at ændre 2 kanaler. TV2 Norge udbydes ikke længere og i stedet har vi valgt at sende den nye DR Ramasjang (børnekanal) DR Kultur erstatter PRO 7, der var den kanal, der ved sidste afstemning fik færrest stemmer af dem der blev valgt ind. 14 radio kanaler, der er ens for alle 3 pakker Vores medlemmer fordeler sig på de tre pakker på følgende måde: 52 har valgt den lille pakke 386 har valgt mellempakken og 132 har valgt fuld pakke Servicekontrakt Vores servicekontrakt med A+FasCom udløb den Vi vurderede flere mulige leverandører til service på vores anlæg. Ud fra den manglende tilfredshed med A+FasCom besluttede vi at indgå en kontrakt med Dansk Kabel TV. Samtidig med denne vurderingsproces blev vi informeret om, at Dansk KabelTV havde overtaget A+FasCom og Operatøren A+ var blevet overtaget af You See. Medlemsinformation På baggrund af sidste års Generalforsamling udsendte vi i juni den sidste skriftlige medlemsinformation. Heri orienterede vi om, at den fremtidige primære informationskilde er forenings hjemmeside og at papirudskrifter afskaffes. Vi gav medlemmerne mulighed for at opretholde papirinformationen, men det krævede en tilbagemelding til vores kasserer. Dette tilbud har 26 medlemmer taget imod. Medlemmer Ved årets slutning havde vi 570 medlemmer. Endvidere har vi 7 huse, der står tomme eller er under større ombygning (ikke beboet). Af foreningens medlemmer har 151 Internet 17 IP-telefoni Andre forhold Mobilselskabet HIG3 har fortsat lejet plads på foreningens antennemast. Derudover har vi to-tre mobilselskaber, der savner masteplads til deres antenneanlæg. Det medfører, at vi skal investere i en ny og højere mast, da Vejle Kommune er enig med os i, at vores mast har den bedste placering i den østlige del af Vejle Den nye mast er ansøgt på 36 meters højde. Da vi i forvejen startede med en mast på 44 m skulle det ikke være noget problem. For ca. 10 år siden afkortede vi masten med 22 meter. 2

3 Den nye mast skal stå ca. 12. meter længere mod øst (væk fra Kirken), efter ønske fra menighedsrådet. Samtidig kan vi rejse den nye mast uden at forstyrre brugen af det bestående udstyr på den gamle mast. Der er mange instanser, der skal høres inden løsningen falder på plads og vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige noget endeligt tidspunkt for ibrugtagning af den nye mast, men vi håber at det bliver i år. Ser vi lidt fremad ind i året 2010 Den planlagte kanalafstemning i 2010 bliver udskudt til 2011, da vi først for nylig har fået etableret de digitale kanaler. I den forbindelse har vi holdt møde med You See op til jul. De foreslår at foreningen går over til at bruge You See s Regionsudbud. Det har både fordele og ulemper. Bestyrelsens konklusion er pt. at vi bliver på den nuværende løsning i 2010 og at vi løbende følger udviklingen. Vi hører derfor gerne medlemmernes mening om dette emne. For at have et grundlag for at tage stilling til valg af løsning, har vi derfor inviteret Casper Johnsen og Palle Iversen fra You See til under Eventuelt, at give deres information om fordele og ulemper under overskriften TV i fremtiden. Konklusion Ud fra en samlet vurdering af kanaludbud og pris i forhold til andre foreninger, har vi grund til at være tilfredse med vores forening og vi glæder os over at vi fortsat får nye medlemmer. Dirigenten efterlyste spørgsmål til beretningen. Der blev spurgt til udviklingen i medlemstallet og kassereren svarede at vi har haft en nettotilgang på 15 medlemmer og bemærkede, at vi har 7 huse der pt står tomme og som forventes at blive medlemmer i løbet af året. Der blev spurgt til prisen for den nye mast, om det gav fordele for foreningen og om vi ikke blot kunne nedlægge vores nuværende mast. Kassereren svarede, at foreningen forventer en samlet etableringspris på ca kr. og at masten skal betales af lejerne via langtidskontrakter. Den forventede årlige masteleje forventes at blive i ca kr. Endvidere betyder det, at vi får etableret en helt ny mast (vores nuværende er ca. 35 år gammel). Så alt i alt er det en stor fordel for foreningen, da vi ikke kan undvære en mast. Masten bruger foreningen til at modtage Radiokanaler, Internet og en enkelt TV kanal. Formandens beretning blev godkendt. Ad 3. Aflæggelse af regnskab Kassereren udleverede regnskabet for 2009 til Generalforsamlingens deltagere. Kassereren gennemgik det reviderede regnskabs resultatopgørelse, balance og anlægsaktiver. Resultatet udviste et overskud på kr. efter afskrivninger bl.a. som følge af medlemmernes ekstraordinære indbetaling til opgradering på kr. Dirigenten efterlyste bemærkninger til regnskabet. 3

4 Der blev spurgt til hvorfor administrationsomkostninger var steget 30 %. Kassereren svarede at det skyldes ekstraordinært arbejde med opgraderingen og administration af pakkerne og herunder overgang til de digitale kanaler. Der blev spurgt til en specifikation over medlemsindbetalingen pr. år til opgradering, da dette blev lovet på sidste års generalforsamling. Kassereren beklagede, at han ikke havde været opmærksom på dette og lovede at specifikationen vil fremgå af referatet fra generalforsamlingen. Specifikation af medlemsindbetaling pr. år til opgradering Regnskabsår Tekst Beløb 2008 Ekstra indbetaling Opkrævet for Opkrævet for Opkræves for Sidste gang 2008 Opgraderingstilskud fra Arrownet A+ Totalbeløb excl. moms Ud fra debat om opgraderings bidrag fremkom det synspunkt fra et medlem, at hvis medlemmer melder sig ud og senere samme år melder sig ind igen så bør der betales fuld opgraderingsbidrag. Der bør ikke kunne spekuleres i dette. Kassereren var af den opfattelse, at det i praksis ikke var opgraderings beløbet der var årsag til at medlemmer meldte sig ud og senere ind igen, men mere en afprøvning af andre udbydere. Kassereren bemærkede, at i 2010 er det sidste gang vi opkræver opgraderingsbeløbet. Der blev spurgt til budgettal for år 2010 og anbefalede, at budgetposterne også fremgår af det udleverede regnskabs ark. Kassereren oplyste, at der er udarbejdet et budget og oplyste indtægts- og udgiftssummerne. Fremover vil kassereren enten indarbejde budgettallene i regnskabsbilaget eller udlevere et særskilt ark med samme specifikation. Budgettet udsendes som bilag til referatet af Generalforsamlingen. Generalforsamlingen bad om, at det underskrevne regnskab sammen med budgettet for kommende år lægges på hjemmesiden nogle dage før Generalforsamlingen, så alle medlemmer har mulighed for at sætte sig ind i materialet. Kassereren oplyste endvidere, at tilsvarende materiale vil blive sendt til de 26 medlemmer af foreningen, der ønsker information på papir. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Ad 4. Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift) Bestyrelsen foreslog, at medlemsbidraget for 2010 fastsættes til følgende: Pakke Pris inkl. moms Bemærkning Lille pakke kr. Uændret Mellem pakke kr. Stigning på 200 kr. =7,8 % Stor pakke kr. Stigning på 300 kr. = 8,8 % 4

5 Prisstigningerne skyldes alene øgede kanalafgifter. Hertil kommer 300 kr. inkl. moms som ekstraordinær indbetaling til afdrag på opgraderingslån uanset hvilken programpakke der vælges er sidste år med ekstraordinær indbetaling til opgraderingslån. Med disse priser udviser budgettet et overskud på ca kr. efter afskrivning på anlægget. Bestyrelsens forslag til medlemsbidraget blev vedtaget. Ad 5. Eventuelle forslag Dirigenten spurgte om der var indsendt forslag til bestyrelsen. Formanden oplyste, at der ikke var indkommet forslag. Ad 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, Jan Agerskov og Kurt Espesen. Dirigenten efterlyste andre forslag til bestyrelsen. Da der ikke fremkom andre forslag var de to genvalgt. Som suppleanter til bestyrelsen blev Ilse Kidmose genvalgt og Benny Kristensen nyvalgt. Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter Som revisorer blev Niels Kjær Jensen genvalgt og Jørgen Nielsen nyvalgt. Begge revisorsuppleanter ønskede at blive fritaget for hvervet. Susanne Nielsen og Grethe Espesen blev nyvalgt. Ad 8. Eventuelt Formanden oplyste, at det planlagte indlæg fra You See om TV i fremtiden desværre blev aflyst pga. snestormen Fra medlemmerne fremkom spørgsmål om hvad der skal til for at se digitale kanaler. Skal man have en boks? Jan Agerskov oplyste at det afhænger af hvilket udstyr man har. Har man et digitalt TV så kan pakker/enkelt kanaler tilkøbes hos TDC/YouSee i form af et kort. Første gang skal tilkøbes min. 4 kanaler a 12 kr. Derefter kan enkelt kanaler tilkøbes og de valgte kanaler kan evt. skiftes en gang pr. måned. I den forbindelse blev foreningens kode (01605) oplyst. Fra medlemmerne fremkom et ønske om en let læselig information om mulighederne, der kunne ses på hjemmesiden. Dirigenten afsluttede sit hverv med at takke for god ro og orden og roste bestyrelsen for dens arbejde. Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten, bestyrelses-kollegerne og de fremmødte. Referent Kurt Espesen 5

6 Referatet godkendt og bekræftet. Bredballe, den / 2010 Underskrevet af Oluf Salskov Jensen Dirigent 6

7 Bilag til referat af Generalforsamling Budget 2010 Omsætning Kontingent Nye Tilslutninger 6400 Udlejning antennemast Provision A Medlemsbidrag til opgradering Fakturaarbejde 0 Omsætning i alt Driftsomkostninger Kanalafgift Copy Dan Vedligeholdelse af anlæg Nye tilslutninger Serviceaftale Elforbrug Forsikringer Driftsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Regnskabs assistance Administrationshonorar Betalingsservice Porto og gebyrer Annoncer Medlemsinformation Generalforsamling og møder Små anskaffelser og kontorartikler Administrationsomkostninger i alt Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Årets afskrivninger Resultat før finansiering 1458 Renter bank 6000 Renter debitorer 0 Udbytte af værdipapirer 0 Kursregulering af værdipapirer 0 Låneomkostninger 0 Finansiering 6000 Årets resultat

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere