FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE"

Transkript

1 FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011

2 Revision Version 03b Dato Ref / NFL Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Indledning Baggrund og formål 1 2. Sammenfatning 2 3. Ansøger 3 4. Aftaleforhold Multibrændselsanlæg Affald Biomasse Gas Fjernvarme El 5 5. Projektbeskrivelse Scenarier Ovnlinjer og kapaciteter Energiproduktion 7 6. Planmæssige forhold Varmeplanlægning Øvrige planmæssige forhold Lovmæssige forhold Tidsplan Vurdering af projektscenariet Økonomiske forudsætninger Afgifter og tilskud El- og varmeproduktion Affaldsmængde og kapacitet Samfundsøkonomi Beregningsmetode Resultater Følsomhedsberegninger Selskabsøkonomi Beregningsmetode Resultater Følsomhedsberegninger Brugerøkonomi Miljøforhold Emissioner Resultater Bilagsoversigt 20

4 1 1. INDLEDNING Dette projektforslag for en ny ovnlinje på Nordforbrændings kraftvarmeværk i Hørsholm er udarbejdet som grundlag for myndighedsgodkendelse efter reglerne i "Lov om varmeforsyning" med tilhørende bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget indeholder de grundlæggende tekniske og økonomiske forudsætninger for, og en beregning af, de samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske konsekvenser ved projektscenariet samt en beregning af de miljømæssige konsekvenser. Energistyrelsen har godkendt affaldsgrundlaget og givet godkendelse til at forny den eksisterende kapacitet (se godkendelse i bilag 2). 1.1 Baggrund og formål I/S Nordforbrænding ønsker at etablere en ny ovnlinje (ovnlinje 5) på kraftvarmeværket i Hørsholm. Kommerciel idriftsættelse af ovnlinje 5 forventes at ske i 2014 med første hele driftsår i Når ovnlinje 5 tages i brug, tages tre ældre ovnlinjer (ovnlinje 1-3) ud af drift. Disse ovnlinjer blev taget i drift i henholdsvis 1969 (ovn 1 og 2) og 1989 (ovn 3), og teknisk samt vedligeholdelsesmæssigt står de foran en udfasning eller totalrenovering inden for de kommende år. Etablering af ovnlinje 5 skal sikre, at Nordforbrænding i fremtiden kan: behandle affald fra interessentkommunerne (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal) levere fjernvarme til det Nordøstsjællandske fjernvarmenet, som udgøres af Nordforbrænding Fjernvarme og Nivå Fjernvarme, hvor Nordforbrænding har forsyningspligt, samt de tilstødende områder Forsyning Helsingør Varme, Hornbæk Fjernvarme og DTU-Holte Fjernvarme. Såfremt der ikke gennemføres en kapacitetsfornyelse af Nordforbrændings kraftvarmeværk, vil fortsat drift af ovnlinje 1-3 indebære, at disse må ombygges og fornys, idet Nordforbrænding har forsyningspligten til de tilsluttede fjernvarmeforsyninger. Nordforbrænding vil være ansvarlig for gennemførelse af projektet.

5 2 2. SAMMENFATNING Nordforbrænding ønsker at etablere en ny ovnlinje 5 på kraftvarmeanlægget i Hørsholm. Ved ibrugtagning af ovnlinje 5 ophører forbrænding af affald på de tre eksisterende varmtvandsproducerende ovnlinjer 1-3. Etablering af den nye ovnlinje indeholdes i den eksisterende kapacitetsgodkendelse. Behovet for en ny ovnlinje er begrundet i, at Nordforbrænding også i fremtiden kan behandle interessentkommunernes forbrændingsegnede affald og producere miljøvenlig el og fjernvarme til Nordøstsjælland. Anlægget vil opfylde behovet for miljørigtig el og fjernvarme med flere brændsler afhængig af tilgængeligheden og markedspriserne for brændslerne. Der er i projektforslaget regnet med en blanding af affald, biomasse og gas som også i dag udgør det brændselsmiks, der er grundlag for energiproduktionen på Nordforbrændings Kraftvarmeværk i Hørsholm. Nordforbrænding er forpligtet til at levere fjernvarme i egne net i Hørsholm, Kokkedal, Birkerød og Nivå, mens resterende varmeproduktion leveres til fjernvarmeforsyningerne i Holte, Helsingør og Hornbæk. Der er opstillet et referencescenarium til sammenligning med projektscenariet. Referencescenariet omfatter ombygning og fornyelse af de eksisterende ovnlinjer 1-3, og projektscenariet omfatter etablering af en ny ovnlinje med en kapacitet på 10 ton pr. time. Ud over referencescenariet og projektscenariet er der også udarbejdet to alternative scenarier, som inkluderer eller ekskluderer ekstra udstyr til yderligere fjernvarmeproduktion. Nordforbrænding vælger først hvilket alternativ, der etableres, når alle priser er kendt, og der er yderligere sikkerhed for varmemarkederne. Projektscenariet giver såvel selskabsøkonomisk som samfundsøkonomisk overskud i forhold til referencen. Alternativscenarierne er mindre fordelagtige end projektscenariet, men mere fordelagtige end referencescenariet. I forhold til energiproduktionen fra Nordforbrændings nuværende kraftvarmeanlæg indebærer projektet en større elproduktion på affald, som fortrænger kulbaseret elproduktion på andre anlæg. Varmeproduktionen på affald stiger også grundet højere effektivitet, og erstatter gasfyret fjernvarme i Nordforbrændings eget forsyningsområde. Det konkluderes, at projektscenariet og alternativerne er langt bedre for Nordforbrændings affaldsleverandører og fjernvarmekunder end referencescenariet og vil i forhold til dette kunne sikre lavere takster.

6 3 3. ANSØGER Ansøger for nærværende projektforslag er I/S Nordforbrænding Savsvinget Hørsholm Tlf.: E-post: Nordforbrændings kontaktperson i forbindelse med behandling af projektforslaget om godkendelse af ny ovnlinje 5 er Projektchef Annemette Geertinger I/S Nordforbrænding Savsvinget Hørsholm Tlf.: E-post:

7 4 4. AFTALEFORHOLD 4.1 Multibrændselsanlæg Nordforbrænding producerer i dag fjernvarme baseret på husholdningsaffald, erhvervsaffald, biomasse og gas på kraftvarmeanlægget i Hørsholm. Også i fremtiden ønsker Nordforbrænding at kunne levere billig og miljørigtig fjernvarme til forbrugerne baseret på de mest optimale brændselskilder, hvorfor et multibrændsels kraftvarmeanlæg er det mest optimale. 4.2 Affald Leverandørkommuner til Nordforbrænding er interessentkommunerne Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal, som også fremover vil levere affald til selskabet. Nordforbrænding har i dag kapacitetsgodkendelse til behandling af ton affald årligt, og Energistyrelsen (se bilag 2) bekræfter, at dette også vil gælde fremover uafhængig af den konkrete projektudformning. I 2008 blev der til Nordforbrænding leveret ton affald inklusiv ton biomasse. Fra 2014 indgår ca ton affald fra Birkerødområdet, og den samlede affaldsmængde forventes at blive ca ton i Nordforbrænding forventer svagt stigende affaldsmængder over de næste 20 år og har en generel forventning om, at den gennemsnitlige affaldsmængde over hele perioden vil være ton/år. Nordforbrænding har brug for fleksibilitet i brændselsvalget og opretholder derfor en kapacitet til at behandle affald på ton/år. 4.3 Biomasse I det omfang der er ledig behandlingskapacitet på ovnlinjerne, kan denne udnyttes til brændselssupplering med biomasse (flis), hvorved både el- og varmeproduktionen sikres. Ved brændselssupplering med biomasse forudsættes, at der med den tilhørende el-produktion i henhold til lov om elforsyning kan opnås et el-produktionstilskud på 150 kr./mwh. Værdien af brændselssupplering opstår ved, at der ved supplering med 1 GJ flis produceres ca. 0,2 GJ el og 0,8 GJ varme. Omkostningerne til køb af biomasse og den pris, Nordforbrænding afregner fjernvarme produceret på biomasse med, balancerer i beregningerne således, at energiproduktion på basis af biomasse er økonomisk neutral for affaldssiden. Som udgangspunkt er anvendt gennemsnitsprisen på biomasse indkøbt i 2009 og 2010 (155 kr./ton ved 11.5 GJ/ton) og afregningsprisen på biomasse-fjernvarme i 2009 (345 kr./mwh). I alle scenarier er det antaget, at kapaciteten bliver udnyttet til at dække Nordforbrændings fjernvarmeforsyningspligt. Der er taget højde for, at Nordforbrænding en del af året ikke vil have fjernvarmeafsætningsmulighed for biomassevarmen. 4.4 Gas Det vil også i fremtiden være gaskedler, der skal sikre spids og reservelast i Nordforbrændings forsyningsområde. Derfor er de nuværende gaskedler anvendt som suppleringsalternativ for beregningerne i dette projektforslag. 4.5 Fjernvarme Nordforbrænding leverer i dag fjernvarme, dels til egne fjernvarmekunder i Hørsholm, Kokkedal, Birkerød og Nivå (sidstnævnte via transmissionsledningen mod Helsingør), og dels til fjernvarmenet i Holte (via Hørsholmnettet), Helsingør og Hornbæk (via transmissionsledningen mod Helsingør).

8 5 Nordforbrænding vil fremover fortsat være forpligtet til at levere varme til fjernvarmekunderne i Hørsholm, Kokkedal, Nivå og Birkerød. Det forventes derudover, at den fjernvarme, som i dag afsættes umiddelbart nord for Hørsholm/Kokkedals net til mindre forsyningsområder, f.eks. Niverød og Fasanvænget, vil overgå til at være Nordforbrændings forpligtelse i Nordforbrænding sælger som førsteprioritet affaldsvarmen til det forsyningspligtige område. Resterende varmeproduktion afsættes til Holte Fjernvarme, Forsyning Helsingør Varme og Hornbæk Fjernvarme efter de aktuelle muligheder og behov. I 2007 udgjorde dette varmemarked i alt ca MWh. Ved ovnlinje 5 s første hele driftsår i 2015 forventes Nordforbrændings forsyningspligtige varmemarked at være ca MWh årligt. Fjernvarmeforsyninger Kraftvarmeværkets varmemarked Varmebehov 2015 (MWh) Nordforbrændings eget fjernvarmenet (Hørsholm, Kokkedal, Birkerød, Nivå, Forsyningspligtigt Humlebæk) Helsingør Fjernvarmeforsyning, Varmemarked med forsyningsmulighed Hornbæk Fjernvarme, Holte Fjernvarme, DTU s fjernvarmenet Sum varmemarked Tabel 1. Varmemarked i Nordøstsjælland i Der tilsluttes løbende nye kunder til fjernvarmenettene, og specielt i de senere år er der sket en vækst i tilslutningerne. Det er dog vanskeligt at skønne, hvordan udviklingen vil blive fremover, men det antages, at der vil blive en nettoudvidelse efter energispareaktiviteter på 1 % pr. år i planperioden. 4.6 El Ovnlinje 5 etableres med turbineanlæg til elproduktion, og det forudsættes, at den producerede el afsættes til nettet på markedsvilkår.

9 6 5. PROJEKTBESKRIVELSE 5.1 Scenarier Projektscenariet omfatter etablering af en ny ovnlinje med en kapacitet på 10 ton pr. time udlagt ved en brændværdi på 12,5 GJ/ton. Den nye dampproducerende ovnlinje (ovnlinje 5) tilsluttes eget turbineanlæg, og ovnlinje 1-3 lukkes ned. Der installeres en kondenserende enhed med varmepumpe til yderligere fjernvarmeproduktion. Alternativscenarierne omfatter som projektscenariet en ny ovnlinje 5, men i Alternativ 1 installeres i stedet for den kondenserende enhed en ekstra economiser til fjernvarmeproduktion, og i alternativ 2 udelades den kondenserende enhed uden at blive erstattet. Det forudsættes både i projektscenariet og alternativscenarier, at den nye ovnlinje etableres ved Nordforbrændings eksisterende kraftvarmeanlæg i Hørsholm. Referencescenariet omfatter renovering og fornyelse af de eksisterende ovnlinjer (1-3) samt opgradering af de tre røggasrensningsanlæg. Ovnene bygges om med nyt ovnrum og nye tiltag som f.eks. inddysning af ren ilt. Kedlerne forudsættes ombygget med øget effektivitet og rådighed, men vil fortsat kun være varmeproducerende. Røggasrensningerne suppleres med en samleskinne og to skrubbere efter eksisterende røggasrensning. Der bygges en ny bygning til dette. Scenarierne adskiller sig ikke på den mængde affald, der behandles årligt. Mængden af forbrændingsegnet affald er baseret på en fremskrivning af affaldsmængderne fra Nordforbrændings interessentkommuner. I alle scenarier skal ovnlinje 4 løbende renoveres for at sikre en levetid på yderligere 20 år, og der er budgetteret med 7,5 mio. kr. årligt til dette. I referencescenariet er der yderligere afsat 150 mio. kr. i år 2025 til en mere gennemgribende ombygning af ovn 4, der ud over levetidsforlængelsen også skal sikre en høj rådighed for ovn 4 på timer pr år (mod i projektscenariet). Investeringen i 2025 på 150 mio. kr. dækker dog også opretholdelse af den høje rådighed på ovnlinje Ovnlinjer og kapaciteter I tabel 2 er kapaciteten af Nordforbrændings eksisterende ovnlinje 1-4 og ny ovnlinje 5 vist i de fire scenarier. Nordforbrændings samlede affaldsbehandlingskapacitet bliver ton årligt, hvilket er uændret i forhold til i dag. Kapacitet Ovnlinje 1-3 Ovnlinje 4 Ovnlinje 5 Referencescenarium Projektscenarium Alternativscenarier (t/h) (t/år) (t/h) (t/år) (t/h) (t/år) Sum Tabel 2. Forbrændingskapacitet for eksisterende ovnlinje 1-4 og ny ovnlinje 5 i reference- og projektscenariet.

10 7 5.3 Energiproduktion I tabel 3 er vist el- og varmeeffekt for reference- og projektscenarium samt alternativerne. For den nye ovnlinje 5 forventes en kedelvirkningsgrad på 85 % på kedlen og en turbine med en CMværdi på ca. 0,34. Enhed: MWh/ton Ovnlinje 1-3 Ovnlinje 4 Ovnlinje 5 Ovnlinje 5 med kondensor Gennemsnit for hele anlægget Reference Projekt Alternativ1 Alternativ 2 Varme El Varme El Varme El Varme El 2,3 0 2,2 0,515 2,2 0,515 2,2 0,515 2,2 0,515 2,2 0,710 2,3 0,710 2,2 0,710 2,8 0,610 2,25 0,274 2,49* 0,563** 2,26 0,620 2,2 0,620 * Ovn 5 producerer 0,6 MWh/t ekstra effekt fra kondensor i fulddriftstimer/år ** Ovn 5 producerer 0,71 MWh/t i 417 timer/år og 0,61 MWh/t i timer/år Tabel 3. El- og varmeeffekt for scenarier i MWh/ton affald behandlet.

11 8 6. PLANMÆSSIGE FORHOLD 6.1 Varmeplanlægning Nordforbrænding producerer og afsætter affaldsbaseret varme til eget fjernvarmenet i Hørsholm, Humlebæk, Kokkedal, Birkerød og Nivå (sidstnævnte via transmissionsledningen til Helsingør). Nordforbrændings eget fjernvarmenet modtager således affaldsbaseret varme fra kraftvarmeværket i Hørsholm samt naturgasbaseret varme fra Nordforbrændings spids- og reservelastkedler. Der er også mulighed for leverancer fra Helsingør Kraftvarmeværk og kraftvarmeværket på DTU. De fjernvarmenet, som Nordforbrænding er tilknyttet, er tillige forsynet med naturgasbaseret varme fra Helsingør Kraftvarmeværk (ejet af Vattenfall), naturgasbaseret varme fra værket på DTU (ejet af DONG) samt fra lokale naturgasbaserede spids- og reservelastkedler. Kapaciteten i transmissionsledningen til Helsingør vil i nogle driftssituationer være begrænsende for kraftvarmeværkets afsætningsmuligheder til de ovenfor nævnte fjernvarmenet. Transmissionsledningens hydrauliske kapacitet er sat til 22 MW. Det antages, at der vil ske en nettoudvidelse af det samlede fjernvarmebehov på 1 % pr. år i planperioden. Figur 1 viser det forventede varmebehov i de fjernvarmenet, som Nordforbrænding forsyner, samt den forventede varmeproduktion fra ovnlinje 1-3 og 4 fra 2015 (referencescenarium). Figur 2 viser det forventede varmebehov i de fjernvarmenet, som Nordforbrænding forsyner, samt den forventede varmeproduktion fra ovnlinje 4 og ovnlinje 5 fra 2015 (projektscenarium). De sidste timer i figur 1 og 2 (længst til højre) er mere teori end praksis, da der ikke vil være en driftstime med 0 i varmebehov. En del af den viste overskudskapacitet er derfor teoretisk og vil i praksis ikke kræve så meget køling som figurerne antyder. Der er ikke belæg for, at der vil være væsentligt forskel i kølebehov scenarierne imellem, hvorfor dette udelades i beregningerne. Det antages, at den ledige kapacitet, når affaldet er anvendt, udnyttes til biomasse, dette gælder dog kun, hvis der kan afsættes varme. Tilførsel af biomasse forudsættes at kunne tilpasses til varmebehovet. Biomasse antages at blive tilført ovnlinjen med den højeste el-virkningsgrad og dermed sikre størst el-tilskud for biomasse elproduktion. I projektscenariet er dette ovn 5, og i referencescenariet er det ovn 4. Ovnlinje 5 har en kondenserende enhed med en varmepumpe, som, når ovn 5 er i drift, kan levere ekstra varme. Når der ikke er mere kapacitet i nettet, nedtrappes først biomassetilførslen, som beskrevet ovenfor, og herefter lukkes der gradvist ned for kondenseringsvarmen.

12 MW MW Ovn 4 Flis Ovn 3 affald Ovn 2 affald Ovn 1 affald Ovn 4 affald Tot inkl Vattenfall Hydraulisk muligt Figur 1. Varmebehov og varmeproduktion fra ovnlinje 1-3 og 4 i 2015 (referencescenarium) Ovn 5 Flis Kondensor Ovn 4 affald Ovn 5 affald Tot inkl Vattenfall Hydraulisk muligt Figur 2. Varmebehov og varmeproduktion fra ovnlinje 4 og ovnlinje 5 i 2015 (projektscenarium).

13 10 Formen på de ovenstående varighedskurver for varmebehov er baseret på den registrerede fjernvarmeleverance ab Nordforbrænding til Hørsholmnettet i 2007 suppleret med et skøn over den decentrale spidslastproduktion i de 200 timer med det største varmebehov. Varighedskurven viser dels det samlede varmebehov for alle de tilknyttede varmeoplande dels det varmebehov, som det er hydraulisk muligt at dække, ifald transmissionskapaciteten fra Nordforbrænding ud på transmissionsledningen til Helsingør opgraderes til 22 MJ/s. Se yderligere forudsætninger i Bilag 1. Tabel 4 viser Nordforbrændings forventede varmeproduktion og varmeafsætning i referencescenarium og projektscenarium i et gennemsnitsår baseret på affald og biomasse. Energiproduktion Gennemsnit pr. år i perioden Referencescenarium Projektscenarium Alternativ 1 Alternativ 2 Affaldsmængde brændt (ton) Elproduktion, total (MWh) Varmeproduktion, affald, (MWh) Varmeproduktion, biomasse, (MWh) Varmeproduktion kondensering (MWh) Varmeproduktion, total (MWh) Tabel 4. Varmeproduktion og varmeafsætning for Nordforbrænding i referencescenarium og projektscenarium på grundlag af varmevarighedskurverne i figur 1 og 2, som bygger på et graddagmæssigt normalår Nordforbrændings mulighed for at afsætte varme via transmissionsledningen til Helsingør samt til Holte bevirker, at kølebehovet er minimalt. I Nordforbrændings eget fjernvarmenet suppleres affaldsvarmeproduktionen med naturgasbaseret varmeproduktion på Nordforbrændings spids- og reservelastkedler. Kapaciteten af spids- og reservelastkedlerne er vist i nedenstående skema. Beliggenhed Forsyningsområde Brændsel Varmeeffekt Nivå Varmecentral Nivå Fjernvarmenet naturgas 14 Svaneparken Svaneparken naturgas 4,5 Opnæsgård Varmecentral Dele af Hørsholmnettet naturgas 4 Opnæsgård Varmecentral Opnæsgård + Hørsholm Park naturgas 5 Scion DTU Scion DTU naturgas 4,5 Kærvej 1 Dele af Hørsholm- og Kokkedalnettet naturgas 16 Svaneparken Birkerød nettet naturgas 4,6 (MW) Sum 52,6 Tabel 5. Spids- og reservelast anlæg i Nordforbrændings eget fjernvarmenet. Ud over ovenstående spids- og reservelastanlæg er der også mulighed for forsyning fra Vattenfalls anlæg i Helsingør. Leverancer fra DTU Kraftvarmeværk via forbindelsesledningen er under afprøvning.

14 Øvrige planmæssige forhold Det område, hvor kraftvarmeværket ligger, er i Hørsholm Kommunes Rammer for lokalplanlægning for benævnt 1T3 og udlagt til tekniske anlæg. De omkringliggende områder er udlagt til erhverv eller rekreative områder. Det areal, hvorpå kraftvarmeværket ligger, er tillige omfattet af byplanvedtægt nr. 16, og heri udlagt til forbrændingsanstalt og fjernvarmecentral. Den gældende lokalplan for området 60/II er fra august Som følge af Nordforbrændings overtagelse af nabomatriklen er igangsat udarbejdelse af revideret lokalplan (nr. 133) for det samlede område omfattende matrikel nr. 16d samt nr. 10go. I den reviderede lokalplan indarbejdes de nødvendige justeringer, som lokalplanmæssigt muliggør etablering af ovnlinje 5. I forbindelse med etablering af ovnlinje 5 skal der ske en udveksling af grundarealer (mageskifte) med Hørsholm Kommune, der også er søgt om dispensation for åbeskyttelseslinjen omkring Usserød Å. Nordforbrænding gennemfører sammen med Hørsholm Kommune et naturgenopretningsprojekt ved Hørsholm Mølledam øst for kraftvarmeværket. 6.3 Lovmæssige forhold I forbindelse med etablering af ovnlinje 5 skal Nordforbrænding ud over godkendelse af nærværende projektforslag have en række godkendelser fra forskellige myndigheder. Nordforbrænding har sikret sig Energistyrelsens accept af, at der ikke skal indhentes ny kapacitetsgodkendelse (se bilag 2). Ovnlinje 5 skal endvidere miljøgodkendes af Miljøstyrelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33. Miljøansøgningen er indsendt til styrelsen, og fastsættelse af vilkår pågår. Derudover skal Miljøstyrelsen i henhold til Planloven udarbejde VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg, før ovnlinje 5 kan etableres. Ovnlinje 5 kræver ikke godkendelse i henhold til Elforsyningsloven, eftersom el-produktionen på det samlede anlæg ikke overstiger 25 MW. Overordnet tidsplan for myndighedsansøgninger og -godkendelser fremgår af nedenstående afsnit 7.

15 12 7. TIDSPLAN Bygge- og anlægsarbejder på arealet forventes igangsat primo 2012 og at vare til medio Den nye ovnlinje planlægges sat i prøvedrift i 2014 med henblik på, at den kan være i kontinuerlig drift i Hovedterminerne for etableringen af den nye ovnlinje forventes at blive, som følger: Aktivitet Kapacitetsansøgning fra Energistyrelsen Dispensations vedr. åbeskyttelseslinje fra Hørsholm Kommune Projektforslag behandles og godkendes hos Hørsholm Kommune Lokalplan behandles og godkendes af Hørsholm Kommune Miljøansøgning behandles af Miljøstyrelsen VVM procedurer hos Miljøstyrelsen Miljøgodkendelse, VVM-godkendelse og kommuneplantillæg udstedes Udbudsmateriale for maskinelle leverancer udsendes Kontrahering med Maskinelle og bygnings leverandører Bygningsarbejde, fabrikation og montage Periode Modtaget Modtaget Aug Dec Okt Dec Dec Dec Jan Dec Dec Sep Maj Sept Okt Test og idriftsættelse Jan Anlæg i kontinuerlig drift April. 2015

16 13 8. VURDERING AF PROJEKTSCENARIET Projektscenariet vurderes ved at sammenligne samfundsøkonomi og selskabsøkonomien i projektscenariet med referencescenariet. Ligeledes vil de energi- og miljømæssige forhold indgå i vurderingen af projektet. De økonomiske forhold for projektscenariet vurderes over en 20-årig periode begyndende med investering i ovnlinje 5 i 2014 og med 2015 som det første hele driftsår. 8.1 Økonomiske forudsætninger I de selskabsøkonomiske beregninger indregnes omkostninger og scrapværdi for investeringen ved, at anlæggets kapitalomkostninger beregnes som renter og afdrag på de optagne annuitetslån. Det antages således, at afskrivningerne på anlæggene følger afdragene på de optagne lån. I de samfundsøkonomiske beregninger indregnes investeringerne efter kapitalværdimetoden, hvor investeringen beregningsteknisk foretages året før anlæggets ibrugtages, og anlæggets scrapværdi tillægges sidste års drift som en indtægt. Scrapværdien beregnes som de ikke afskrevne anlægsaktiver, hvor afskrivningen følger samme princip som beskrevet under de selskabsøkonomiske kapitalomkostninger. Alle beregningerne gennemføres grundlæggende således, at omkostninger til drift af anlægget og indtægter fra salg af el afbalanceres med varme og affaldsmodtagelsespriserne, hvorved nutidsværdien af alle kapitalbevægelser ved den valgte kalkulationsrente bliver nul. Dette beregningsprincip svarer til en Discounted cash flow beregning, blot med den finesse, at varme og affaldsmodtagelsesprisen håndteres som variable parametre. Konklusionerne udtrykkes dog ved fastholdte 2010 priser, således at der beregnes en balance i forhold til nuværende priser. Et overskud betyder således, at varme og affaldspriserne relativt kan sænkes i forhold til 2010 niveau. Alle beregninger gennemføres i faste kr. på 2010 niveau. Det betyder, at beløb, der forbliver uændret (i løbende kr.), deflateres til 2010, medens beløb, der forventes at følge den almindelige prisudvikling, forbliver faste i alle år. Det skal dog bemærkes, at renter og afskrivninger, der hidrører fra anlægsinvestering i f.eks deflateres til 2015 og ikke til 2010, da anvendelse af priser på 2010 niveau allerede indeholder deflationen fra 2015 til Anlægsinvesteringer De nødvendige anlægsinvesteringer i scenarierne fremgår af tabel 6. For referencescenariet udgør de 530 mio. kr. prisen for en opgradering af linje 1-3, hvor de 158 mio. kr. i 2025 udgør dels opgradering af linje 4 og yderligere investering i linje 1-3. I alternativ 1 investeres 43 mio. kr. mindre end projektscenariet, og i alternativ 2 investeres 48 mio. kr. mindre end projektscenariet. Investeringsoversigt Reference Projekt Alternativ 1 (2) År Ovn/kedel Røggasrensning Turbine, generator Economiser / kondensor (0) Varmecentral, rør og kraner Bygningsanlæg Diverse, forsikring, rådgivning mm Byggerenter Total (mio. kr.) (674) 0 Tabel 6. Anlægsinvesteringer for alle scenarier. Investeringer i 2010 priser ekskl. moms. Usikkerhed på investeringer (uforudset) er fordelt på de enkelte poster. Alternativ 2 er angivet i parentes.

17 14 Finansiering af investeringer I de selskabsøkonomiske beregninger finansieres anlægsinvesteringerne med et annuitetslån med en rente på 4,5 % og en låneperiode svarende til nyinvesteringens projekterede levetid på 20 år. I beregningerne af selskabsøkonomien forudsættes det endvidere, at de årlige afskrivninger på anlægsinvesteringen følger afdragene på annuitetslånene. Da modellen er baseret på faste priser (2010-priser), deflateres den årlige låneydelse tilbage til året for lånoptagelsen. Herefter tilbagediskonteres de deflaterede låneydelser med realrenten ved nutidsværdiberegning. Drift og vedligeholdelse Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for scenarierne er som følger: Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Totale omkostninger ekskl. Gassupplering Gassuppleringsomkostninger Referencescenarium mio. kr./år 112,4 9,2 Projektscenarium mio. kr./år 102,8 0 Alternativ 1 mio. kr./år 102,7 5,6 Alternativ 2 mio. kr./år 102,7 9,2 Tabel 7. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i scenarier og alternativer Drifts og vedligeholdelsesomkostninger omfatter bl.a. forbrugsmaterialer og udgifter til håndtering af affald og restprodukter, samt køb af el til eget forbrug. Projektscenariets drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er estimeret ud fra kraftvarmeværkets regnskab for 2009 med en forudsætning om, at den nye ovnlinje har omkostninger i størrelsesorden som ovnlinje 4. Referencescenariet indeholder udgifter til øget vedligehold af ældre udstyr samt ekstra omkostninger til primært forbrugsmaterialer som kalk og ilt på i alt 10 mio. kr. årligt. Alternativ 1 og 2 har lavere omkostninger end projektscenariet grundet mindre udstyr, der skal vedligeholdes. Driftsomkostningerne omfatter naturgas til støttebrændere samt andel af fælles driftsudgifter. De faste administrationsudgifter omfatter omkostninger til personale, ejendom mv.. Nordforbrændings totale administrationsudgifter i forbindelse med kraftvarmeværket er forudsat uændrede i forhold til regnskabet for 2009 og er ens for alle scenarier Afgifter og tilskud Efter omlægning af afgift på forbrænding af affald med virkning fra 1. januar 2010 opnås der ikke længere CO 2 tilskud til elproduktion ved affaldsforbrænding. Afgifter på forbrænding af affald (affaldsafgifter) og affaldsvarmeafgift ved levering af varme baseret på forbrænding af affald indregnes med satser gældende for 2010, og det antages, at afgifterne på lang sigt reguleres med den generelle prisudvikling, hvorfor afgiftssatserne regnes konstante i faste kr. Der beregnes tillægs- og CO 2 -afgift af bortkølet varme El- og varmeproduktion I de selskabsøkonomiske beregninger forudsættes den producerede elektricitet solgt på spotmarkedet til 380 kr./mwh, hvilket er et forsigtigt skøn. I de selskabsøkonomiske beregninger forudsættes en afregningspris på affaldsfjernvarme på 250 kr./mwh ekskl. afgift jf. afsnit ovenfor. Fjernvarme baseret på biomasse afregnes til 345 kr./mwh. Begge afregningspriser er baseret på salgspriser i Nordforbrændings net i 2010.

18 Affaldsmængde og kapacitet De økonomiske beregninger tager udgangspunkt i svagt stigende affaldsmængder i interessentkommunerne. Affaldsmængden forventes til at blive ca ton/år i gennemsnit over perioden. Nordforbrændings takst for behandling af dagrenovation og småt brændbart affald, som ikke kræver neddeling, er i 2010 på 570 kr./ton, inkl. affaldsafgifter. Når den behandlede affaldsmængde er mindre end den installerede kapacitet, suppleres med biomasse for at opretholde varmeproduktionen fra kraftvarmeværket til eget fjernvarmenet, hvor Nordforbrænding har forsyningspligten. 8.2 Samfundsøkonomi Beregningsmetode Ved den samfundsøkonomiske analyse opgøres samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved projektscenariet i forhold til referencescenariet set over en planperiode på 20 år. Der tages udgangspunkt i Energistyrelsens "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet", dateret april 2005, samt vejledningens tilhørende appendiks Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet dateret april I de samfundsøkonomiske beregninger betragtes produktion af el og varme som indtægter, da produktionen fra affaldsforbrænding fortrænger anden produktion og dermed tilhørende brændsler. Endvidere betragtes betaling af afgifter (både varmesidens betaling af affaldsvarmeafgift og affaldssidens betaling af energiafgifter) også som indtægter, da dette giver samfundet (Statskassen) en indtægt. Samfundsøkonomiske omkostninger består, udover de almindelige driftsomkostninger, af samfundets omkostninger til køb af CO 2 -kvoter samt omkostninger til skadesvirkninger ved emission af NO X og SO 2. Samfundsøkonomiske konsekvensanalyser udarbejdes ved brug af Kapitalværdimetoden, hvor anlæggets hovedinvestering foretages året før første driftsår (år 0). I de efterfølgende 20 år beregnes omkostninger og indtægter, der alle tilbagediskonteres til år 0 med en kalkulationsrente på 5 %. I 2035 (sidste år i beregningsperioden) bestemmes en evt. scrapværdi, der tillægges som samfundsøkonomisk indtægt. Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger udtrykkes derfor som en samlet samfundsøkonomisk omkostning til behandling af den aktuelle mængde forbrændingsegnede affald Resultater De samfundsøkonomiske beregninger for projektscenariet inkl. forudsætninger er vedlagt i bilag 3a. Det samfundsøkonomiske overskud af projektscenariet beregnes som nutidsværdien af de årlige overskud i projektet i forhold til referencescenariet. Beregningerne gennemføres for en 20- årig periode med 2015 som det første driftsår for ovnlinje 5. Resultaterne af beregningerne af de samfundsøkonomiske omkostninger er gengivet i Tabel 8, der viser en samfundsøkonomisk gevinst for projektscenariet i forhold til referencescenariet. Figur 3 viser hvilke faktorer, der påvirker de samfundsøkonomiske beregninger positivt og negativt ved sammenligning af projektscenariet med referencescenariet.

19 Mio. kr. pr. år 16 Scenarie Reference Ovn 1-3 og 4 Projekt Ovn 4 og 5 inkl. kondensor Alternativ 1 Ovn 4 og 5 inkl. ECO Alternativ 2 Ovn 4 og 5 Samlet overskud Relativt til referencen mio. kr Tabel 8 Samfundsøkonomiske overskud i scenarier og alternativer i forhold til referencen (beregnet som scenarie minus reference). Projektscenariet indebærer en gevinst i form af lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger end referencescenariet. Desuden bidrager projektscenariet positivt på grund af reducerede omkostninger til kul til elproduktion og gas til varmeproduktion. De resulterende miljøgevinster ved reduceret forbrug af kul og gas er ligeledes medregnet Tilskud til flis-el Miljøomkostninger Driftsomkostninger Afgifter Varmeindtægter El-indtægter 0.0 Indtægter Omkostninger Figur 3 Samfundsøkonomiske omkostninger i projektscenariet fordelt på indtægter og omkostninger i et gennemsnitsår Følsomhedsberegninger Der er foretaget en række følsomhedsberegninger med henblik på at eftervise, at Projektscenariet samfundsøkonomisk er robust i forhold til variationer i de anslåede investeringer og afregningspriser for el samt i forhold til omkostninger til naturgas. Ændring i naturgaspris +/- 20 % Ændring i elpriser +/- 20 % Ændring i investeringer +/- 20 % Projektscenariet er samfundsøkonomisk bedre end alternativerne og referencescenariet under alle ovenstående forhold. Det detaljerede resultat af følsomhedsanalysen fremgår af Bilag 4.

20 Selskabsøkonomi I bilag 3b er vedlagt de selskabsøkonomiske beregninger for projektscenariet Beregningsmetode De selskabsøkonomiske beregninger baseres grundlæggende på samme kriterier som de samfundsøkonomiske beregninger. I den selskabsøkonomiske model opstilles indtægter og omkostninger forbundet med ovnlinje 5 s affaldsforbrænding og energiproduktion over en periode på 20 år. Resultatet tilbagediskonteres med en realrente på 2,5 %, idet den gennemsnitlige inflation er 2,0 %. De selskabsøkonomiske beregninger tager udgangspunkt i Nordforbrændings indtægter og omkostninger, og omfatter udelukkende kraftvarmeværkets aktiviteter. Det er forudsat, at fjernvarmeforbrugerne skal have samme leverance i alle scenarier, hvorfor den totale varmeproduktion er holdt konstant ved at supplere scenarier, der producere mindre varme end projektscenariet. I Nordforbrændings fjernvarmeområde er det gas, der er alternativet til affaldsforbrænding i stort set alle årets timer, og derfor er gasvarme brugt som supplering. Dette er afregnet som gennemsnitsprisen for fjernvarmeproduktion i Nivå Fjernvarme på 500 kr./mwh fratrukket den producerede varmes afregningspris i perioden på 250 kr./mwh. De selskabsøkonomiske beregninger er ikke sammenlignelige med Nordforbrændings årsregnskab, fordi afskrivningsprincipperne ikke er ens, og fordi dette projektforslag kun omhandler direkte konsekvenser af etableringen af en ny ovnlinje og ikke Nordforbrændings samlede drift Resultater Kraftvarmeværket fungerer på et stærkt reguleret marked, hvor anlægget skal drives efter hvile i sig selv -princippet. Derfor er resultaterne i den selskabsøkonomiske analyse defineret som en projektværdi dvs. det over eller underskud, som selskabet ville skulle realisere, hvis alle afregningspriser blev fastholdt på 2010 niveau i hele projektperioden. Tabel 9 viser nutidsværdien af de samlede nettoomkostninger i referencescenarium, projektscenarium og alternativer. Figur 4 viser hvilke faktorer, der påvirker de selskabsøkonomiske beregninger positivt og negativt for referencescenariet. Scenarie Projektværdi 1) Reference Ovn 1-3 og 4 Projekt Ovn 4 og 5 inkl. kondensor Alternativ 1 Ovn 4 og 5 inkl. ECO mio. kr. Projektværdi 1) Relativt til referencen mio. kr Alternativ Ovn 4 og 5 1) Nutidsværdi, beregnet ved tilbagediskontering af de årlige nettoomkostninger til starten af første beregningsår med realrenten Tabel 9. Total projektværdi for perioden i nutidsværdi 1 ved 2010 afregningspriser og fastholdt varmeproduktion. Projektværdien relativ til referencen er beregnet som scenarie minus reference.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport 15-11-2014 2 Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport, - 15-11-2014 Udarbejdet for Dansk Affaldsforening af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Workshop den 26. januar 2009 i Dansk Design Center Indhold Scenariefilosofi Hovedforudsætninger Resultater fra grundscenariet Forskelle mellem

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding Rapporten er udarbejdet af affald danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Annemette Ottosen j.nr. 12-0227905 DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Danmark Tlf.

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999 Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger Juni 1999 Indholdsoversigt 1. Indledning 3 2. Generelle forudsætninger 3 3. Transporttillæg 3 4. Samfundsøkonomisk kalkulationsrente 4 5.

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Afskrivninger i 2011 i FAS Efter gældende retningslinjer for restanceinddrivelse, afskrivninger mv. vil Betalingskontoret, når det skønnes, at et krav er uerholdeligt, afskrive

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om:

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: VarmeNyheder Holte Fjernvarme a.m.b.a. VarmeNyheder 10 Marts 2014 VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: Formandens klumme side

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere