FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE"

Transkript

1 FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011

2 Revision Version 03b Dato Ref / NFL Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Indledning Baggrund og formål 1 2. Sammenfatning 2 3. Ansøger 3 4. Aftaleforhold Multibrændselsanlæg Affald Biomasse Gas Fjernvarme El 5 5. Projektbeskrivelse Scenarier Ovnlinjer og kapaciteter Energiproduktion 7 6. Planmæssige forhold Varmeplanlægning Øvrige planmæssige forhold Lovmæssige forhold Tidsplan Vurdering af projektscenariet Økonomiske forudsætninger Afgifter og tilskud El- og varmeproduktion Affaldsmængde og kapacitet Samfundsøkonomi Beregningsmetode Resultater Følsomhedsberegninger Selskabsøkonomi Beregningsmetode Resultater Følsomhedsberegninger Brugerøkonomi Miljøforhold Emissioner Resultater Bilagsoversigt 20

4 1 1. INDLEDNING Dette projektforslag for en ny ovnlinje på Nordforbrændings kraftvarmeværk i Hørsholm er udarbejdet som grundlag for myndighedsgodkendelse efter reglerne i "Lov om varmeforsyning" med tilhørende bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget indeholder de grundlæggende tekniske og økonomiske forudsætninger for, og en beregning af, de samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske konsekvenser ved projektscenariet samt en beregning af de miljømæssige konsekvenser. Energistyrelsen har godkendt affaldsgrundlaget og givet godkendelse til at forny den eksisterende kapacitet (se godkendelse i bilag 2). 1.1 Baggrund og formål I/S Nordforbrænding ønsker at etablere en ny ovnlinje (ovnlinje 5) på kraftvarmeværket i Hørsholm. Kommerciel idriftsættelse af ovnlinje 5 forventes at ske i 2014 med første hele driftsår i Når ovnlinje 5 tages i brug, tages tre ældre ovnlinjer (ovnlinje 1-3) ud af drift. Disse ovnlinjer blev taget i drift i henholdsvis 1969 (ovn 1 og 2) og 1989 (ovn 3), og teknisk samt vedligeholdelsesmæssigt står de foran en udfasning eller totalrenovering inden for de kommende år. Etablering af ovnlinje 5 skal sikre, at Nordforbrænding i fremtiden kan: behandle affald fra interessentkommunerne (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal) levere fjernvarme til det Nordøstsjællandske fjernvarmenet, som udgøres af Nordforbrænding Fjernvarme og Nivå Fjernvarme, hvor Nordforbrænding har forsyningspligt, samt de tilstødende områder Forsyning Helsingør Varme, Hornbæk Fjernvarme og DTU-Holte Fjernvarme. Såfremt der ikke gennemføres en kapacitetsfornyelse af Nordforbrændings kraftvarmeværk, vil fortsat drift af ovnlinje 1-3 indebære, at disse må ombygges og fornys, idet Nordforbrænding har forsyningspligten til de tilsluttede fjernvarmeforsyninger. Nordforbrænding vil være ansvarlig for gennemførelse af projektet.

5 2 2. SAMMENFATNING Nordforbrænding ønsker at etablere en ny ovnlinje 5 på kraftvarmeanlægget i Hørsholm. Ved ibrugtagning af ovnlinje 5 ophører forbrænding af affald på de tre eksisterende varmtvandsproducerende ovnlinjer 1-3. Etablering af den nye ovnlinje indeholdes i den eksisterende kapacitetsgodkendelse. Behovet for en ny ovnlinje er begrundet i, at Nordforbrænding også i fremtiden kan behandle interessentkommunernes forbrændingsegnede affald og producere miljøvenlig el og fjernvarme til Nordøstsjælland. Anlægget vil opfylde behovet for miljørigtig el og fjernvarme med flere brændsler afhængig af tilgængeligheden og markedspriserne for brændslerne. Der er i projektforslaget regnet med en blanding af affald, biomasse og gas som også i dag udgør det brændselsmiks, der er grundlag for energiproduktionen på Nordforbrændings Kraftvarmeværk i Hørsholm. Nordforbrænding er forpligtet til at levere fjernvarme i egne net i Hørsholm, Kokkedal, Birkerød og Nivå, mens resterende varmeproduktion leveres til fjernvarmeforsyningerne i Holte, Helsingør og Hornbæk. Der er opstillet et referencescenarium til sammenligning med projektscenariet. Referencescenariet omfatter ombygning og fornyelse af de eksisterende ovnlinjer 1-3, og projektscenariet omfatter etablering af en ny ovnlinje med en kapacitet på 10 ton pr. time. Ud over referencescenariet og projektscenariet er der også udarbejdet to alternative scenarier, som inkluderer eller ekskluderer ekstra udstyr til yderligere fjernvarmeproduktion. Nordforbrænding vælger først hvilket alternativ, der etableres, når alle priser er kendt, og der er yderligere sikkerhed for varmemarkederne. Projektscenariet giver såvel selskabsøkonomisk som samfundsøkonomisk overskud i forhold til referencen. Alternativscenarierne er mindre fordelagtige end projektscenariet, men mere fordelagtige end referencescenariet. I forhold til energiproduktionen fra Nordforbrændings nuværende kraftvarmeanlæg indebærer projektet en større elproduktion på affald, som fortrænger kulbaseret elproduktion på andre anlæg. Varmeproduktionen på affald stiger også grundet højere effektivitet, og erstatter gasfyret fjernvarme i Nordforbrændings eget forsyningsområde. Det konkluderes, at projektscenariet og alternativerne er langt bedre for Nordforbrændings affaldsleverandører og fjernvarmekunder end referencescenariet og vil i forhold til dette kunne sikre lavere takster.

6 3 3. ANSØGER Ansøger for nærværende projektforslag er I/S Nordforbrænding Savsvinget Hørsholm Tlf.: E-post: Nordforbrændings kontaktperson i forbindelse med behandling af projektforslaget om godkendelse af ny ovnlinje 5 er Projektchef Annemette Geertinger I/S Nordforbrænding Savsvinget Hørsholm Tlf.: E-post:

7 4 4. AFTALEFORHOLD 4.1 Multibrændselsanlæg Nordforbrænding producerer i dag fjernvarme baseret på husholdningsaffald, erhvervsaffald, biomasse og gas på kraftvarmeanlægget i Hørsholm. Også i fremtiden ønsker Nordforbrænding at kunne levere billig og miljørigtig fjernvarme til forbrugerne baseret på de mest optimale brændselskilder, hvorfor et multibrændsels kraftvarmeanlæg er det mest optimale. 4.2 Affald Leverandørkommuner til Nordforbrænding er interessentkommunerne Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal, som også fremover vil levere affald til selskabet. Nordforbrænding har i dag kapacitetsgodkendelse til behandling af ton affald årligt, og Energistyrelsen (se bilag 2) bekræfter, at dette også vil gælde fremover uafhængig af den konkrete projektudformning. I 2008 blev der til Nordforbrænding leveret ton affald inklusiv ton biomasse. Fra 2014 indgår ca ton affald fra Birkerødområdet, og den samlede affaldsmængde forventes at blive ca ton i Nordforbrænding forventer svagt stigende affaldsmængder over de næste 20 år og har en generel forventning om, at den gennemsnitlige affaldsmængde over hele perioden vil være ton/år. Nordforbrænding har brug for fleksibilitet i brændselsvalget og opretholder derfor en kapacitet til at behandle affald på ton/år. 4.3 Biomasse I det omfang der er ledig behandlingskapacitet på ovnlinjerne, kan denne udnyttes til brændselssupplering med biomasse (flis), hvorved både el- og varmeproduktionen sikres. Ved brændselssupplering med biomasse forudsættes, at der med den tilhørende el-produktion i henhold til lov om elforsyning kan opnås et el-produktionstilskud på 150 kr./mwh. Værdien af brændselssupplering opstår ved, at der ved supplering med 1 GJ flis produceres ca. 0,2 GJ el og 0,8 GJ varme. Omkostningerne til køb af biomasse og den pris, Nordforbrænding afregner fjernvarme produceret på biomasse med, balancerer i beregningerne således, at energiproduktion på basis af biomasse er økonomisk neutral for affaldssiden. Som udgangspunkt er anvendt gennemsnitsprisen på biomasse indkøbt i 2009 og 2010 (155 kr./ton ved 11.5 GJ/ton) og afregningsprisen på biomasse-fjernvarme i 2009 (345 kr./mwh). I alle scenarier er det antaget, at kapaciteten bliver udnyttet til at dække Nordforbrændings fjernvarmeforsyningspligt. Der er taget højde for, at Nordforbrænding en del af året ikke vil have fjernvarmeafsætningsmulighed for biomassevarmen. 4.4 Gas Det vil også i fremtiden være gaskedler, der skal sikre spids og reservelast i Nordforbrændings forsyningsområde. Derfor er de nuværende gaskedler anvendt som suppleringsalternativ for beregningerne i dette projektforslag. 4.5 Fjernvarme Nordforbrænding leverer i dag fjernvarme, dels til egne fjernvarmekunder i Hørsholm, Kokkedal, Birkerød og Nivå (sidstnævnte via transmissionsledningen mod Helsingør), og dels til fjernvarmenet i Holte (via Hørsholmnettet), Helsingør og Hornbæk (via transmissionsledningen mod Helsingør).

8 5 Nordforbrænding vil fremover fortsat være forpligtet til at levere varme til fjernvarmekunderne i Hørsholm, Kokkedal, Nivå og Birkerød. Det forventes derudover, at den fjernvarme, som i dag afsættes umiddelbart nord for Hørsholm/Kokkedals net til mindre forsyningsområder, f.eks. Niverød og Fasanvænget, vil overgå til at være Nordforbrændings forpligtelse i Nordforbrænding sælger som førsteprioritet affaldsvarmen til det forsyningspligtige område. Resterende varmeproduktion afsættes til Holte Fjernvarme, Forsyning Helsingør Varme og Hornbæk Fjernvarme efter de aktuelle muligheder og behov. I 2007 udgjorde dette varmemarked i alt ca MWh. Ved ovnlinje 5 s første hele driftsår i 2015 forventes Nordforbrændings forsyningspligtige varmemarked at være ca MWh årligt. Fjernvarmeforsyninger Kraftvarmeværkets varmemarked Varmebehov 2015 (MWh) Nordforbrændings eget fjernvarmenet (Hørsholm, Kokkedal, Birkerød, Nivå, Forsyningspligtigt Humlebæk) Helsingør Fjernvarmeforsyning, Varmemarked med forsyningsmulighed Hornbæk Fjernvarme, Holte Fjernvarme, DTU s fjernvarmenet Sum varmemarked Tabel 1. Varmemarked i Nordøstsjælland i Der tilsluttes løbende nye kunder til fjernvarmenettene, og specielt i de senere år er der sket en vækst i tilslutningerne. Det er dog vanskeligt at skønne, hvordan udviklingen vil blive fremover, men det antages, at der vil blive en nettoudvidelse efter energispareaktiviteter på 1 % pr. år i planperioden. 4.6 El Ovnlinje 5 etableres med turbineanlæg til elproduktion, og det forudsættes, at den producerede el afsættes til nettet på markedsvilkår.

9 6 5. PROJEKTBESKRIVELSE 5.1 Scenarier Projektscenariet omfatter etablering af en ny ovnlinje med en kapacitet på 10 ton pr. time udlagt ved en brændværdi på 12,5 GJ/ton. Den nye dampproducerende ovnlinje (ovnlinje 5) tilsluttes eget turbineanlæg, og ovnlinje 1-3 lukkes ned. Der installeres en kondenserende enhed med varmepumpe til yderligere fjernvarmeproduktion. Alternativscenarierne omfatter som projektscenariet en ny ovnlinje 5, men i Alternativ 1 installeres i stedet for den kondenserende enhed en ekstra economiser til fjernvarmeproduktion, og i alternativ 2 udelades den kondenserende enhed uden at blive erstattet. Det forudsættes både i projektscenariet og alternativscenarier, at den nye ovnlinje etableres ved Nordforbrændings eksisterende kraftvarmeanlæg i Hørsholm. Referencescenariet omfatter renovering og fornyelse af de eksisterende ovnlinjer (1-3) samt opgradering af de tre røggasrensningsanlæg. Ovnene bygges om med nyt ovnrum og nye tiltag som f.eks. inddysning af ren ilt. Kedlerne forudsættes ombygget med øget effektivitet og rådighed, men vil fortsat kun være varmeproducerende. Røggasrensningerne suppleres med en samleskinne og to skrubbere efter eksisterende røggasrensning. Der bygges en ny bygning til dette. Scenarierne adskiller sig ikke på den mængde affald, der behandles årligt. Mængden af forbrændingsegnet affald er baseret på en fremskrivning af affaldsmængderne fra Nordforbrændings interessentkommuner. I alle scenarier skal ovnlinje 4 løbende renoveres for at sikre en levetid på yderligere 20 år, og der er budgetteret med 7,5 mio. kr. årligt til dette. I referencescenariet er der yderligere afsat 150 mio. kr. i år 2025 til en mere gennemgribende ombygning af ovn 4, der ud over levetidsforlængelsen også skal sikre en høj rådighed for ovn 4 på timer pr år (mod i projektscenariet). Investeringen i 2025 på 150 mio. kr. dækker dog også opretholdelse af den høje rådighed på ovnlinje Ovnlinjer og kapaciteter I tabel 2 er kapaciteten af Nordforbrændings eksisterende ovnlinje 1-4 og ny ovnlinje 5 vist i de fire scenarier. Nordforbrændings samlede affaldsbehandlingskapacitet bliver ton årligt, hvilket er uændret i forhold til i dag. Kapacitet Ovnlinje 1-3 Ovnlinje 4 Ovnlinje 5 Referencescenarium Projektscenarium Alternativscenarier (t/h) (t/år) (t/h) (t/år) (t/h) (t/år) Sum Tabel 2. Forbrændingskapacitet for eksisterende ovnlinje 1-4 og ny ovnlinje 5 i reference- og projektscenariet.

10 7 5.3 Energiproduktion I tabel 3 er vist el- og varmeeffekt for reference- og projektscenarium samt alternativerne. For den nye ovnlinje 5 forventes en kedelvirkningsgrad på 85 % på kedlen og en turbine med en CMværdi på ca. 0,34. Enhed: MWh/ton Ovnlinje 1-3 Ovnlinje 4 Ovnlinje 5 Ovnlinje 5 med kondensor Gennemsnit for hele anlægget Reference Projekt Alternativ1 Alternativ 2 Varme El Varme El Varme El Varme El 2,3 0 2,2 0,515 2,2 0,515 2,2 0,515 2,2 0,515 2,2 0,710 2,3 0,710 2,2 0,710 2,8 0,610 2,25 0,274 2,49* 0,563** 2,26 0,620 2,2 0,620 * Ovn 5 producerer 0,6 MWh/t ekstra effekt fra kondensor i fulddriftstimer/år ** Ovn 5 producerer 0,71 MWh/t i 417 timer/år og 0,61 MWh/t i timer/år Tabel 3. El- og varmeeffekt for scenarier i MWh/ton affald behandlet.

11 8 6. PLANMÆSSIGE FORHOLD 6.1 Varmeplanlægning Nordforbrænding producerer og afsætter affaldsbaseret varme til eget fjernvarmenet i Hørsholm, Humlebæk, Kokkedal, Birkerød og Nivå (sidstnævnte via transmissionsledningen til Helsingør). Nordforbrændings eget fjernvarmenet modtager således affaldsbaseret varme fra kraftvarmeværket i Hørsholm samt naturgasbaseret varme fra Nordforbrændings spids- og reservelastkedler. Der er også mulighed for leverancer fra Helsingør Kraftvarmeværk og kraftvarmeværket på DTU. De fjernvarmenet, som Nordforbrænding er tilknyttet, er tillige forsynet med naturgasbaseret varme fra Helsingør Kraftvarmeværk (ejet af Vattenfall), naturgasbaseret varme fra værket på DTU (ejet af DONG) samt fra lokale naturgasbaserede spids- og reservelastkedler. Kapaciteten i transmissionsledningen til Helsingør vil i nogle driftssituationer være begrænsende for kraftvarmeværkets afsætningsmuligheder til de ovenfor nævnte fjernvarmenet. Transmissionsledningens hydrauliske kapacitet er sat til 22 MW. Det antages, at der vil ske en nettoudvidelse af det samlede fjernvarmebehov på 1 % pr. år i planperioden. Figur 1 viser det forventede varmebehov i de fjernvarmenet, som Nordforbrænding forsyner, samt den forventede varmeproduktion fra ovnlinje 1-3 og 4 fra 2015 (referencescenarium). Figur 2 viser det forventede varmebehov i de fjernvarmenet, som Nordforbrænding forsyner, samt den forventede varmeproduktion fra ovnlinje 4 og ovnlinje 5 fra 2015 (projektscenarium). De sidste timer i figur 1 og 2 (længst til højre) er mere teori end praksis, da der ikke vil være en driftstime med 0 i varmebehov. En del af den viste overskudskapacitet er derfor teoretisk og vil i praksis ikke kræve så meget køling som figurerne antyder. Der er ikke belæg for, at der vil være væsentligt forskel i kølebehov scenarierne imellem, hvorfor dette udelades i beregningerne. Det antages, at den ledige kapacitet, når affaldet er anvendt, udnyttes til biomasse, dette gælder dog kun, hvis der kan afsættes varme. Tilførsel af biomasse forudsættes at kunne tilpasses til varmebehovet. Biomasse antages at blive tilført ovnlinjen med den højeste el-virkningsgrad og dermed sikre størst el-tilskud for biomasse elproduktion. I projektscenariet er dette ovn 5, og i referencescenariet er det ovn 4. Ovnlinje 5 har en kondenserende enhed med en varmepumpe, som, når ovn 5 er i drift, kan levere ekstra varme. Når der ikke er mere kapacitet i nettet, nedtrappes først biomassetilførslen, som beskrevet ovenfor, og herefter lukkes der gradvist ned for kondenseringsvarmen.

12 MW MW Ovn 4 Flis Ovn 3 affald Ovn 2 affald Ovn 1 affald Ovn 4 affald Tot inkl Vattenfall Hydraulisk muligt Figur 1. Varmebehov og varmeproduktion fra ovnlinje 1-3 og 4 i 2015 (referencescenarium) Ovn 5 Flis Kondensor Ovn 4 affald Ovn 5 affald Tot inkl Vattenfall Hydraulisk muligt Figur 2. Varmebehov og varmeproduktion fra ovnlinje 4 og ovnlinje 5 i 2015 (projektscenarium).

13 10 Formen på de ovenstående varighedskurver for varmebehov er baseret på den registrerede fjernvarmeleverance ab Nordforbrænding til Hørsholmnettet i 2007 suppleret med et skøn over den decentrale spidslastproduktion i de 200 timer med det største varmebehov. Varighedskurven viser dels det samlede varmebehov for alle de tilknyttede varmeoplande dels det varmebehov, som det er hydraulisk muligt at dække, ifald transmissionskapaciteten fra Nordforbrænding ud på transmissionsledningen til Helsingør opgraderes til 22 MJ/s. Se yderligere forudsætninger i Bilag 1. Tabel 4 viser Nordforbrændings forventede varmeproduktion og varmeafsætning i referencescenarium og projektscenarium i et gennemsnitsår baseret på affald og biomasse. Energiproduktion Gennemsnit pr. år i perioden Referencescenarium Projektscenarium Alternativ 1 Alternativ 2 Affaldsmængde brændt (ton) Elproduktion, total (MWh) Varmeproduktion, affald, (MWh) Varmeproduktion, biomasse, (MWh) Varmeproduktion kondensering (MWh) Varmeproduktion, total (MWh) Tabel 4. Varmeproduktion og varmeafsætning for Nordforbrænding i referencescenarium og projektscenarium på grundlag af varmevarighedskurverne i figur 1 og 2, som bygger på et graddagmæssigt normalår Nordforbrændings mulighed for at afsætte varme via transmissionsledningen til Helsingør samt til Holte bevirker, at kølebehovet er minimalt. I Nordforbrændings eget fjernvarmenet suppleres affaldsvarmeproduktionen med naturgasbaseret varmeproduktion på Nordforbrændings spids- og reservelastkedler. Kapaciteten af spids- og reservelastkedlerne er vist i nedenstående skema. Beliggenhed Forsyningsområde Brændsel Varmeeffekt Nivå Varmecentral Nivå Fjernvarmenet naturgas 14 Svaneparken Svaneparken naturgas 4,5 Opnæsgård Varmecentral Dele af Hørsholmnettet naturgas 4 Opnæsgård Varmecentral Opnæsgård + Hørsholm Park naturgas 5 Scion DTU Scion DTU naturgas 4,5 Kærvej 1 Dele af Hørsholm- og Kokkedalnettet naturgas 16 Svaneparken Birkerød nettet naturgas 4,6 (MW) Sum 52,6 Tabel 5. Spids- og reservelast anlæg i Nordforbrændings eget fjernvarmenet. Ud over ovenstående spids- og reservelastanlæg er der også mulighed for forsyning fra Vattenfalls anlæg i Helsingør. Leverancer fra DTU Kraftvarmeværk via forbindelsesledningen er under afprøvning.

14 Øvrige planmæssige forhold Det område, hvor kraftvarmeværket ligger, er i Hørsholm Kommunes Rammer for lokalplanlægning for benævnt 1T3 og udlagt til tekniske anlæg. De omkringliggende områder er udlagt til erhverv eller rekreative områder. Det areal, hvorpå kraftvarmeværket ligger, er tillige omfattet af byplanvedtægt nr. 16, og heri udlagt til forbrændingsanstalt og fjernvarmecentral. Den gældende lokalplan for området 60/II er fra august Som følge af Nordforbrændings overtagelse af nabomatriklen er igangsat udarbejdelse af revideret lokalplan (nr. 133) for det samlede område omfattende matrikel nr. 16d samt nr. 10go. I den reviderede lokalplan indarbejdes de nødvendige justeringer, som lokalplanmæssigt muliggør etablering af ovnlinje 5. I forbindelse med etablering af ovnlinje 5 skal der ske en udveksling af grundarealer (mageskifte) med Hørsholm Kommune, der også er søgt om dispensation for åbeskyttelseslinjen omkring Usserød Å. Nordforbrænding gennemfører sammen med Hørsholm Kommune et naturgenopretningsprojekt ved Hørsholm Mølledam øst for kraftvarmeværket. 6.3 Lovmæssige forhold I forbindelse med etablering af ovnlinje 5 skal Nordforbrænding ud over godkendelse af nærværende projektforslag have en række godkendelser fra forskellige myndigheder. Nordforbrænding har sikret sig Energistyrelsens accept af, at der ikke skal indhentes ny kapacitetsgodkendelse (se bilag 2). Ovnlinje 5 skal endvidere miljøgodkendes af Miljøstyrelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33. Miljøansøgningen er indsendt til styrelsen, og fastsættelse af vilkår pågår. Derudover skal Miljøstyrelsen i henhold til Planloven udarbejde VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg, før ovnlinje 5 kan etableres. Ovnlinje 5 kræver ikke godkendelse i henhold til Elforsyningsloven, eftersom el-produktionen på det samlede anlæg ikke overstiger 25 MW. Overordnet tidsplan for myndighedsansøgninger og -godkendelser fremgår af nedenstående afsnit 7.

15 12 7. TIDSPLAN Bygge- og anlægsarbejder på arealet forventes igangsat primo 2012 og at vare til medio Den nye ovnlinje planlægges sat i prøvedrift i 2014 med henblik på, at den kan være i kontinuerlig drift i Hovedterminerne for etableringen af den nye ovnlinje forventes at blive, som følger: Aktivitet Kapacitetsansøgning fra Energistyrelsen Dispensations vedr. åbeskyttelseslinje fra Hørsholm Kommune Projektforslag behandles og godkendes hos Hørsholm Kommune Lokalplan behandles og godkendes af Hørsholm Kommune Miljøansøgning behandles af Miljøstyrelsen VVM procedurer hos Miljøstyrelsen Miljøgodkendelse, VVM-godkendelse og kommuneplantillæg udstedes Udbudsmateriale for maskinelle leverancer udsendes Kontrahering med Maskinelle og bygnings leverandører Bygningsarbejde, fabrikation og montage Periode Modtaget Modtaget Aug Dec Okt Dec Dec Dec Jan Dec Dec Sep Maj Sept Okt Test og idriftsættelse Jan Anlæg i kontinuerlig drift April. 2015

16 13 8. VURDERING AF PROJEKTSCENARIET Projektscenariet vurderes ved at sammenligne samfundsøkonomi og selskabsøkonomien i projektscenariet med referencescenariet. Ligeledes vil de energi- og miljømæssige forhold indgå i vurderingen af projektet. De økonomiske forhold for projektscenariet vurderes over en 20-årig periode begyndende med investering i ovnlinje 5 i 2014 og med 2015 som det første hele driftsår. 8.1 Økonomiske forudsætninger I de selskabsøkonomiske beregninger indregnes omkostninger og scrapværdi for investeringen ved, at anlæggets kapitalomkostninger beregnes som renter og afdrag på de optagne annuitetslån. Det antages således, at afskrivningerne på anlæggene følger afdragene på de optagne lån. I de samfundsøkonomiske beregninger indregnes investeringerne efter kapitalværdimetoden, hvor investeringen beregningsteknisk foretages året før anlæggets ibrugtages, og anlæggets scrapværdi tillægges sidste års drift som en indtægt. Scrapværdien beregnes som de ikke afskrevne anlægsaktiver, hvor afskrivningen følger samme princip som beskrevet under de selskabsøkonomiske kapitalomkostninger. Alle beregningerne gennemføres grundlæggende således, at omkostninger til drift af anlægget og indtægter fra salg af el afbalanceres med varme og affaldsmodtagelsespriserne, hvorved nutidsværdien af alle kapitalbevægelser ved den valgte kalkulationsrente bliver nul. Dette beregningsprincip svarer til en Discounted cash flow beregning, blot med den finesse, at varme og affaldsmodtagelsesprisen håndteres som variable parametre. Konklusionerne udtrykkes dog ved fastholdte 2010 priser, således at der beregnes en balance i forhold til nuværende priser. Et overskud betyder således, at varme og affaldspriserne relativt kan sænkes i forhold til 2010 niveau. Alle beregninger gennemføres i faste kr. på 2010 niveau. Det betyder, at beløb, der forbliver uændret (i løbende kr.), deflateres til 2010, medens beløb, der forventes at følge den almindelige prisudvikling, forbliver faste i alle år. Det skal dog bemærkes, at renter og afskrivninger, der hidrører fra anlægsinvestering i f.eks deflateres til 2015 og ikke til 2010, da anvendelse af priser på 2010 niveau allerede indeholder deflationen fra 2015 til Anlægsinvesteringer De nødvendige anlægsinvesteringer i scenarierne fremgår af tabel 6. For referencescenariet udgør de 530 mio. kr. prisen for en opgradering af linje 1-3, hvor de 158 mio. kr. i 2025 udgør dels opgradering af linje 4 og yderligere investering i linje 1-3. I alternativ 1 investeres 43 mio. kr. mindre end projektscenariet, og i alternativ 2 investeres 48 mio. kr. mindre end projektscenariet. Investeringsoversigt Reference Projekt Alternativ 1 (2) År Ovn/kedel Røggasrensning Turbine, generator Economiser / kondensor (0) Varmecentral, rør og kraner Bygningsanlæg Diverse, forsikring, rådgivning mm Byggerenter Total (mio. kr.) (674) 0 Tabel 6. Anlægsinvesteringer for alle scenarier. Investeringer i 2010 priser ekskl. moms. Usikkerhed på investeringer (uforudset) er fordelt på de enkelte poster. Alternativ 2 er angivet i parentes.

17 14 Finansiering af investeringer I de selskabsøkonomiske beregninger finansieres anlægsinvesteringerne med et annuitetslån med en rente på 4,5 % og en låneperiode svarende til nyinvesteringens projekterede levetid på 20 år. I beregningerne af selskabsøkonomien forudsættes det endvidere, at de årlige afskrivninger på anlægsinvesteringen følger afdragene på annuitetslånene. Da modellen er baseret på faste priser (2010-priser), deflateres den årlige låneydelse tilbage til året for lånoptagelsen. Herefter tilbagediskonteres de deflaterede låneydelser med realrenten ved nutidsværdiberegning. Drift og vedligeholdelse Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for scenarierne er som følger: Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Totale omkostninger ekskl. Gassupplering Gassuppleringsomkostninger Referencescenarium mio. kr./år 112,4 9,2 Projektscenarium mio. kr./år 102,8 0 Alternativ 1 mio. kr./år 102,7 5,6 Alternativ 2 mio. kr./år 102,7 9,2 Tabel 7. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i scenarier og alternativer Drifts og vedligeholdelsesomkostninger omfatter bl.a. forbrugsmaterialer og udgifter til håndtering af affald og restprodukter, samt køb af el til eget forbrug. Projektscenariets drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er estimeret ud fra kraftvarmeværkets regnskab for 2009 med en forudsætning om, at den nye ovnlinje har omkostninger i størrelsesorden som ovnlinje 4. Referencescenariet indeholder udgifter til øget vedligehold af ældre udstyr samt ekstra omkostninger til primært forbrugsmaterialer som kalk og ilt på i alt 10 mio. kr. årligt. Alternativ 1 og 2 har lavere omkostninger end projektscenariet grundet mindre udstyr, der skal vedligeholdes. Driftsomkostningerne omfatter naturgas til støttebrændere samt andel af fælles driftsudgifter. De faste administrationsudgifter omfatter omkostninger til personale, ejendom mv.. Nordforbrændings totale administrationsudgifter i forbindelse med kraftvarmeværket er forudsat uændrede i forhold til regnskabet for 2009 og er ens for alle scenarier Afgifter og tilskud Efter omlægning af afgift på forbrænding af affald med virkning fra 1. januar 2010 opnås der ikke længere CO 2 tilskud til elproduktion ved affaldsforbrænding. Afgifter på forbrænding af affald (affaldsafgifter) og affaldsvarmeafgift ved levering af varme baseret på forbrænding af affald indregnes med satser gældende for 2010, og det antages, at afgifterne på lang sigt reguleres med den generelle prisudvikling, hvorfor afgiftssatserne regnes konstante i faste kr. Der beregnes tillægs- og CO 2 -afgift af bortkølet varme El- og varmeproduktion I de selskabsøkonomiske beregninger forudsættes den producerede elektricitet solgt på spotmarkedet til 380 kr./mwh, hvilket er et forsigtigt skøn. I de selskabsøkonomiske beregninger forudsættes en afregningspris på affaldsfjernvarme på 250 kr./mwh ekskl. afgift jf. afsnit ovenfor. Fjernvarme baseret på biomasse afregnes til 345 kr./mwh. Begge afregningspriser er baseret på salgspriser i Nordforbrændings net i 2010.

18 Affaldsmængde og kapacitet De økonomiske beregninger tager udgangspunkt i svagt stigende affaldsmængder i interessentkommunerne. Affaldsmængden forventes til at blive ca ton/år i gennemsnit over perioden. Nordforbrændings takst for behandling af dagrenovation og småt brændbart affald, som ikke kræver neddeling, er i 2010 på 570 kr./ton, inkl. affaldsafgifter. Når den behandlede affaldsmængde er mindre end den installerede kapacitet, suppleres med biomasse for at opretholde varmeproduktionen fra kraftvarmeværket til eget fjernvarmenet, hvor Nordforbrænding har forsyningspligten. 8.2 Samfundsøkonomi Beregningsmetode Ved den samfundsøkonomiske analyse opgøres samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved projektscenariet i forhold til referencescenariet set over en planperiode på 20 år. Der tages udgangspunkt i Energistyrelsens "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet", dateret april 2005, samt vejledningens tilhørende appendiks Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet dateret april I de samfundsøkonomiske beregninger betragtes produktion af el og varme som indtægter, da produktionen fra affaldsforbrænding fortrænger anden produktion og dermed tilhørende brændsler. Endvidere betragtes betaling af afgifter (både varmesidens betaling af affaldsvarmeafgift og affaldssidens betaling af energiafgifter) også som indtægter, da dette giver samfundet (Statskassen) en indtægt. Samfundsøkonomiske omkostninger består, udover de almindelige driftsomkostninger, af samfundets omkostninger til køb af CO 2 -kvoter samt omkostninger til skadesvirkninger ved emission af NO X og SO 2. Samfundsøkonomiske konsekvensanalyser udarbejdes ved brug af Kapitalværdimetoden, hvor anlæggets hovedinvestering foretages året før første driftsår (år 0). I de efterfølgende 20 år beregnes omkostninger og indtægter, der alle tilbagediskonteres til år 0 med en kalkulationsrente på 5 %. I 2035 (sidste år i beregningsperioden) bestemmes en evt. scrapværdi, der tillægges som samfundsøkonomisk indtægt. Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger udtrykkes derfor som en samlet samfundsøkonomisk omkostning til behandling af den aktuelle mængde forbrændingsegnede affald Resultater De samfundsøkonomiske beregninger for projektscenariet inkl. forudsætninger er vedlagt i bilag 3a. Det samfundsøkonomiske overskud af projektscenariet beregnes som nutidsværdien af de årlige overskud i projektet i forhold til referencescenariet. Beregningerne gennemføres for en 20- årig periode med 2015 som det første driftsår for ovnlinje 5. Resultaterne af beregningerne af de samfundsøkonomiske omkostninger er gengivet i Tabel 8, der viser en samfundsøkonomisk gevinst for projektscenariet i forhold til referencescenariet. Figur 3 viser hvilke faktorer, der påvirker de samfundsøkonomiske beregninger positivt og negativt ved sammenligning af projektscenariet med referencescenariet.

19 Mio. kr. pr. år 16 Scenarie Reference Ovn 1-3 og 4 Projekt Ovn 4 og 5 inkl. kondensor Alternativ 1 Ovn 4 og 5 inkl. ECO Alternativ 2 Ovn 4 og 5 Samlet overskud Relativt til referencen mio. kr Tabel 8 Samfundsøkonomiske overskud i scenarier og alternativer i forhold til referencen (beregnet som scenarie minus reference). Projektscenariet indebærer en gevinst i form af lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger end referencescenariet. Desuden bidrager projektscenariet positivt på grund af reducerede omkostninger til kul til elproduktion og gas til varmeproduktion. De resulterende miljøgevinster ved reduceret forbrug af kul og gas er ligeledes medregnet Tilskud til flis-el Miljøomkostninger Driftsomkostninger Afgifter Varmeindtægter El-indtægter 0.0 Indtægter Omkostninger Figur 3 Samfundsøkonomiske omkostninger i projektscenariet fordelt på indtægter og omkostninger i et gennemsnitsår Følsomhedsberegninger Der er foretaget en række følsomhedsberegninger med henblik på at eftervise, at Projektscenariet samfundsøkonomisk er robust i forhold til variationer i de anslåede investeringer og afregningspriser for el samt i forhold til omkostninger til naturgas. Ændring i naturgaspris +/- 20 % Ændring i elpriser +/- 20 % Ændring i investeringer +/- 20 % Projektscenariet er samfundsøkonomisk bedre end alternativerne og referencescenariet under alle ovenstående forhold. Det detaljerede resultat af følsomhedsanalysen fremgår af Bilag 4.

20 Selskabsøkonomi I bilag 3b er vedlagt de selskabsøkonomiske beregninger for projektscenariet Beregningsmetode De selskabsøkonomiske beregninger baseres grundlæggende på samme kriterier som de samfundsøkonomiske beregninger. I den selskabsøkonomiske model opstilles indtægter og omkostninger forbundet med ovnlinje 5 s affaldsforbrænding og energiproduktion over en periode på 20 år. Resultatet tilbagediskonteres med en realrente på 2,5 %, idet den gennemsnitlige inflation er 2,0 %. De selskabsøkonomiske beregninger tager udgangspunkt i Nordforbrændings indtægter og omkostninger, og omfatter udelukkende kraftvarmeværkets aktiviteter. Det er forudsat, at fjernvarmeforbrugerne skal have samme leverance i alle scenarier, hvorfor den totale varmeproduktion er holdt konstant ved at supplere scenarier, der producere mindre varme end projektscenariet. I Nordforbrændings fjernvarmeområde er det gas, der er alternativet til affaldsforbrænding i stort set alle årets timer, og derfor er gasvarme brugt som supplering. Dette er afregnet som gennemsnitsprisen for fjernvarmeproduktion i Nivå Fjernvarme på 500 kr./mwh fratrukket den producerede varmes afregningspris i perioden på 250 kr./mwh. De selskabsøkonomiske beregninger er ikke sammenlignelige med Nordforbrændings årsregnskab, fordi afskrivningsprincipperne ikke er ens, og fordi dette projektforslag kun omhandler direkte konsekvenser af etableringen af en ny ovnlinje og ikke Nordforbrændings samlede drift Resultater Kraftvarmeværket fungerer på et stærkt reguleret marked, hvor anlægget skal drives efter hvile i sig selv -princippet. Derfor er resultaterne i den selskabsøkonomiske analyse defineret som en projektværdi dvs. det over eller underskud, som selskabet ville skulle realisere, hvis alle afregningspriser blev fastholdt på 2010 niveau i hele projektperioden. Tabel 9 viser nutidsværdien af de samlede nettoomkostninger i referencescenarium, projektscenarium og alternativer. Figur 4 viser hvilke faktorer, der påvirker de selskabsøkonomiske beregninger positivt og negativt for referencescenariet. Scenarie Projektværdi 1) Reference Ovn 1-3 og 4 Projekt Ovn 4 og 5 inkl. kondensor Alternativ 1 Ovn 4 og 5 inkl. ECO mio. kr. Projektværdi 1) Relativt til referencen mio. kr Alternativ Ovn 4 og 5 1) Nutidsværdi, beregnet ved tilbagediskontering af de årlige nettoomkostninger til starten af første beregningsår med realrenten Tabel 9. Total projektværdi for perioden i nutidsværdi 1 ved 2010 afregningspriser og fastholdt varmeproduktion. Projektværdien relativ til referencen er beregnet som scenarie minus reference.

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 5 Date August 212 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Revision 4 Date

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding Notat Projekt Medforbrænding af affald Kunde RenoSam Notat nr. 1 Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum Danmark Fra Til Rambøll Allan Kjersgaard, RenoSam Telefon +45 4598 6000 Direkte 45 98

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport 15-11-2014 2 Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport, - 15-11-2014 Udarbejdet for Dansk Affaldsforening af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T:

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T: Notat Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 30. juni 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211739332 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt af nba

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere