Råvareindekserede Obligationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råvareindekserede Obligationer"

Transkript

1 Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale

2 Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Informationsmaterialet. København, den 6. august 2007 KommuneKredit Arrangørens erklæring I vor egenskab af Arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Garanti Invest A/S påtager sig intet ansvar for KommuneKredits opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister mellem KommuneKredit og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Garanti Invest A/S uvedkommende. Ved begrebet "rettighedshavere" forstås i dette Informationsmateriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i Værdipapircentralen A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København, den 6. august 2007 Garanti Invest A/S Vigtige oplysninger til investorerne Nærværende Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte obligationer samt vilkårene for udbudet af disse. Informationsmaterialet erstatter et egentligt prospekt. Obligationerne er på forhånd godkendt til notering af og på Københavns Fondsbørs. Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder påtager sig intet ansvar i så henseende. Obligationerne egner sig bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLD investering. 2

3 Obligationsbetingelser Udsteder Udstedelsen KommuneKredit Kultorvet København K Obligationerne oppebærer ingen kuponrente men indfries ved forfald til en kurs, der reguleres i forhold til den mellemliggende kursudvikling i en ligevægtet råvarekurv (den Underliggende Råvarekurv) sammensat af de fire industrimetaller kobber, nikkel, zink og bly. Indfrielseskursen på obligationerne afhænger alene af forholdet mellem slutværdien (Råvarekurv slut ) og startværdien (Råvarekurv start ) på den Underliggende Råvarekurv. Er værdien af Råvarekurv slut højere end eller lig med værdien af Råvarekurv start, indfries obligationerne ved forfald til kurs 125,0. Er værdien af Råvarekurv slut derimod lavere end værdien af Råvarekurv start, vil obligationerne ved forfald blive indfriet til kurs 100,0. Indfrielseskursen udgør således enten kurs 125,0 eller kurs 100,0 alt afhængig af om værdien af den Underliggende Råvarekurv udvikler sig positivt eller negativt i obligationernes løbetid. Beløb Størrelsen af de initiale udstedelser vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb, jf. afsnittet Tegning og vil senest 5 bankdage forud for Udstedelsesdatoen blive meddelt via Københavns Fondsbørs A/S. Udstedelsen vil som minimum udgøre nominelt DKK Såfremt dette minimumsbeløb ikke opnås, vil udstedelsen blive annulleret. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Udstedelsesdato 8. oktober Obligationsudstedelsen kan senere forhøjes uden fastsat maksimumbeløb. Der lukkes for yderligere udstedelse den 8. april Notering Stykstørrelse og registrering Emissionskurs Obligationerne søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 8. oktober Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S i andele af DKK Der udstedes ingen fysiske papirer. Emissionskursen på den initiale udstedelse vil blive endeligt fastlagt den 18. september 2007 og vil senest 5 bankdage efter blive meddelt via Københavns Fondsbørs A/S. Emissionskursen vil afhænge af markedsvilkårene pr. denne dato, herunder renteniveauet i Danmark samt volatiliteten på de Underliggende Råvarer. Baseret på markedsvilkårene den 30. juli 2007 ville der kunne opnås en Emissionskurs på ca. 103,0. Den endelige Emissionskurs kan blive såvel højere som lavere. Såfremt der ikke kan opnås en Emissionskurs på 107,0 eller lavere, vil emissionen blive aflyst. Den initiale udstedelse sker franko kurtage. Efterfølgende udstedelser vil ske til markedskurs. Amortisering Kuponrente Indfrielse Stående lån. Obligationerne kan ikke indfries før udløb. Obligationerne bærer ikke kuponrente. Obligationerne indfries den 8. oktober 2009 (Indfrielsesdagen). Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via Værdipapircentralen A/S. Indfrielsesbeløbet beregnes af Beregningsagenten, jf. afsnittet Indfrielsesbeløb. Beregningsagentens afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende. I perioden mellem Udstedelsesdato og Indfrielsesdagen bestemmes kursen på 3

4 obligationerne gennem den almindelige handel på Københavns Fondsbørs A/S. Udsteder og Arrangøren påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger udviklingen i værdien på den Underliggende Råvarekurv, og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne, bortset fra at Udsteder er forpligtet til at indfri obligationerne på Indfrielsesdagen. Er forfaldsdagen for hovedstolen ikke en bankdag (dvs. en dag hvor banker i Danmark er åbne), vil betaling blive udskudt til den nærmest følgende bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Afkastprofil Obligationerne oppebærer ingen kuponrente men indfries ved forfald til en kurs, der reguleres i forhold til den mellemliggende kursudvikling i den Underliggende Råvarekurv. Indfrielseskursen på obligationerne afhænger alene af forholdet mellem værdien af Råvarekurv slut og Råvarekurv start. Er værdien af Råvarekurv slut højere end eller lig med værdien af Råvarekurv start, indfries obligationerne ved forfald til kurs 125,0. Er værdien af Råvarekurv slut lavere end værdien af Råvarekurv start, vil obligationerne ved forfald blive indfriet til kurs 100,0. Indfrielseskursen udgør således enten kurs 125,0 eller kurs 100,0 alt afhængig af, om værdien af den Underliggende Råvarekurv udvikler sig positivt eller negativt i obligationernes løbetid. Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nulkupon obligation samt en option på den Underliggende Råvarekurv. Baseret på markedsvilkårene den 30. juli 2007, ville værdien af nulkuponobligationen indikativt kunne opgøres til ca. 91,50 % af hovedstolen. Værdien af optionen ville indikativt kunne opgøres til ca. 7,50 % af hovedstolen Indfrielsesbeløb Indfrielseskurs Hver obligation á DKK indfries på Indfrielsesdagen til den af Beregningsagenten beregnede Indfrielseskurs. Et beløb der beregnes egenhændigt og på diskretionær basis af Beregningsagenten som følger: a) Såfremt Råvareafkast 0: Kurs 125,0 b) Såfremt Råvareafkast < 0: Kurs 100,0 Råvareafkast Råvarekurv Råvarekurv Slut Start 1 Råvarekurv Start 100 % Råvarekurv Slut 1 4 t 4 = 1 Råvare Råvare (i, start) (i, slut) Råvare (i;start) Værdien, som opgjort af Beregningsagenten, af det simple, aritmetiske gennemsnit af værdierne af Råvare i observeret på Vurderingstidspunktet på de Indledende Observationsdage. Indledende Observationsdage Råvare (i;slut) Den 19. september 2007, 20. september 2007 og 21. september Er en af disse Indledende Observationsdage ikke en Handelsdag, anvendes den næstfølgende Handelsdag, som ikke i forvejen er en Indledende Observationsdag, som en Indledende Observationsdag. Værdien, som opgjort af Beregningsagenten, af det simple, aritmetiske gennem- 4

5 snit af værdierne af Råvare i observeret på Vurderingstidspunktet på de Afsluttende Observationsdage. Afsluttende observationsdage Vurderingstidspunktet Råvare i Beregningsagent ISIN kode Den 31. august 2009, 7. september 2009 og 14. september Er en af disse Afsluttende Observationsdage ikke en Handelsdag, anvendes den næstfølgende Handelsdag, som ikke i forvejen er en Afsluttende Observationsdag, som Afsluttende Observationsdag. Det tidspunkt hvor noteringsprisen på respektive Råvare i offentliggøres, jf. afsnittet Underliggende Råvarekurv Kobber, Nikkel, Zink og Bly, jf. afsnittet Underliggende Råvarekurv. Beregningsagenten vil blive udpeget af Udsteder i forbindelse med fastlæggelsen af Emissionskursen den 18. september 2007, og vil blive meddelt via Københavns Fondsbørs A/S senest 5 bankdage forud for Udstedelsesdatoen. DK Papirnavn 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Opsigelighed Retsstilling Misligholdelse Obligationerne er uopsigelige for såvel Udsteder som obligationsejerne i hele løbetiden, bortset fra situationen hvor Udsteder har misligholdt sine forpligtelser som angivet under afsnittet Misligholdelse. Obligationerne er en almindelig, usikret fordring på Udsteder. Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling: a) Såfremt Udsteder undlader at betale hovedstol på obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 30 dage efter forfaldsdato; b) Såfremt Udsteder i øvrigt ikke overholder øvrige vilkår for nærværende obligationslån i indtil 60 dage, efter skriftlig rekommanderet meddelelse er fremsendt af en eller flere obligationsejere til Udsteder med anmodning om overholdelse af disse samme vilkår. Omsættelighed Forældelse Udsteders, Arrangørens og Beregningsagentens erstatningsansvar Obligationerne er at betragte som omsætningspapirer lydende på ihændehaveren. Obligationerne kan ikke noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. Forældelsesfristen for hovedstolen er 20 år fra forfaldsdagen. Udsteder og/eller Arrangøren og/eller Beregningsagenten (den relevante part herefter defineret som Parten) er erstatningsansvarlig, hvis Parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Parten ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Parten selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Partens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Parten selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Parten 5

6 andre omstændigheder, som er uden for Partens kontrol. Partens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Parten burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Meddelelser Lovvalg og værneting Alle meddelelser i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet til Københavns Fondsbørs A/S og Værdipapircentralen A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. 6

7 Beskrivelse af væsentlige risici og eksempel på afkastberegning Kreditrisiko Likviditetsrisiko Afkastrisiko Afkasteksempel For opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder udbetaling af Indfrielsesbeløb, hæfter Udsteder. Udsteder er nærmere beskrevet i afsnittet Oplysninger om KommuneKredit. Udsteder er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden frem til Indfrielsesdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden frem til Indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på Københavns Fondsbørs A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Obligationerne egner sig dermed bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLD investering. Den garanterede indfrielseskurs på kurs 100,00 gælder alene på Indfrielsesdagen. Kursen på obligationerne vil i perioden frem til Indfrielsesdagen bl.a. blive påvirket af kursudviklingen i den Underliggende Råvarekurv. Et fald i kursen på den Underliggende Råvarekurv vil eksempelvis kunne påvirke obligationskursen i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdagen. På tilsvarende vis kan ændringer i såvel rentesom volatilitetsniveauer påvirke obligationskursen. Indfrielseskursen på obligationerne afhænger alene af forholdet mellem slutværdien (Råvarekurv slut ) og startværdien (Råvarekurv start ) på den Underliggende Råvarekurv. Er værdien af Råvarekurv slut højere end eller lig med værdien af Råvarekurv start, indfries obligationerne ved forfald til kurs 125,0. Er værdien af Råvarekurv slut derimod lavere end værdien af Råvarekurv start, vil obligationerne ved forfald blive indfriet til kurs 100,0. Indfrielseskursen udgør således enten kurs 125,0 eller kurs 100,0 alt afhængig af om værdien af den Underliggende Råvarekurv udvikler sig positivt eller negativt i obligationernes løbetid. Nedenstående afkasteksempler illustrerer, hvorledes Indfrielsesbeløbet beregnes i situationer, hvor værdien af Råvarekurv slut er enten højere end eller lig med værdien af Råvarekurv start eller lavere end værdien af Råvarekurv start. Eksempel 1. Råvarekurv slut er højere end eller lig med Råvarekurv start Antages Råvare (i,slut) på de respektive råvarer at være givet ved priserne i nedenstående tabel vil værdien af Råvarekurv slut være højere end eller lig med værdien af Råvarekurv start, Råvare (i,start) * Råvare (i,slut) Råvare Underliggende Råvarekurs (i;slut) Råvarekurs i start) (i; Kobber ,90 % Nikkel ,31 % Zink ,20 % Bly ,1 117,66 % Råvarekurv slut Råvare 1 4 (i, start) 4 t = 1 Råvare (i, slut) 111,02 % *I eksemplet angiver Råvare (i,start) den aktuelle kurs pr. den 30. juli

8 Antager Råvarekurv slut værdien 111,02 % kan Råvareafkastet opgøres til: = Råvarekurv slut 111,02% Råvareafka st 1 = 1 = 11,02% Råvarekurv 100,0% start Da Råvareafkastet dermed er større end eller lig med 0 %, vil hver obligation á DKK blive indfriet med et beløb på: Indfrielsesbeløb = DKK svarende til en indfrielseskurs på 125,0. Med forventet Emissionskurs på 103,0 giver dette et årligt afkast før skat på 10,16 % p.a. (IRR), jf. Tabel 1. Eksempel 2. Råvarekurv slut er lavere end Råvarekurv start Antages Råvare (i,slut) på de respektive råvarer at være givet ved priserne i nedenstående tabel vil værdien af Råvarekurv slut være lavere end værdien af Råvarekurv start, Råvare (i,start) * Råvare (i,slut) Råvare Underliggende Råvarekurs (i;slut) Råvarekurs i start) (i; Kobber ,90 % Nikkel ,10 % Zink ,20 % Bly ,2 91,13 % Råvarekurv slut Råvare 1 4 (i, start) 4 t = 1 Råvare (i, slut) 95,58 % *I eksemplet angiver Råvare (i,start) den aktuelle kurs pr. 30. juli 2007 Antager Råvarekurv slut værdien 95,58 % kan Råvareafkastet opgøres til: = Råvarekurv slut 95, 58% Råvareafkast 1 = 1 = 4, 42% Råvarekurv 100, 0% start Da Råvareafkastet dermed er mindre end 0 % vil hver obligation á DKK blive indfriet med et beløb på: Indfrielsesbeløb = DKK svarende til en indfrielseskurs på 100,0. Med forventet Emissionskurs på 103,0 giver dette et årligt afkast før skat på -1,47 % p.a. (IRR), jf. tabel 1 nedenfor. Til sammenligning kunne investor eksempelvis opnå et afkast på ca. 4,40 % p.a. ved køb af statsobligationer med en tilsvarende restløbetid (pr. den 30. juli 2007). Det simulerede afkast i Tabel 1 er opgjort på baggrund af hhv. den forventede Emissionskurs på 103,0 og den maksimale Emissionskurs på 107,0. Årligt afkast er opgjort før skat, men efter emissionsomkostninger. Der er ikke medregnet depotomkostninger. 8

9 Tabel 1. Simulerede afkast Råvareafkast Indfrielseskurs Årligt afkast (IRR) v. forventet Emissionskurs 103,0 Årligt afkast (IRR) v. maksimum Emissionskurs 107,0-30% 100,0-1,47 % -3,33 % -20% 100,0-1,47 % -3,33 % -10% 100,0-1,47 % -3,33 % 0% 125,0 10,16 % 8,08 % 10% 125,0 10,16 % 8,08 % 20% 125,0 10,16 % 8,08 % 30% 125,0 10,16 % 8,08 % 40% 125,0 10,16 % 8,08 % 50% 125,0 10,16 % 8,08 % 60% 125,0 10,16 % 8,08 % 70% 125,0 10,16 % 8,08 % 80% 125,0 10,16 % 8,08 % 90% 125,0 10,16 % 8,08 % Figur 1. Indfrielseskurser ved udløb Indfrielseskurs ved udløb 130,00 125,00 Indfrielseskurs 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Udvikling Ovenstående figur viser indfrielseskursen i forhold til alternative niveauer på Råvareafkastet. Som det fremgår, vil obligationerne blive indfriet til kurs 125,00, såfremt værdien af den Underliggende Råvarekurv ved udløb som minimum ligger uændret i forhold til startværdien. 9

10 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske investorer Nedenstående retningslinier er baseret på gældende regler pr. den 30. juli 2007 for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Investorer som er i tvivl om den skattemæssige behandling af obligationsinvesteringen opfordres til at søge individuel skatterådgivning. Skattemæssig definition af obligationerne Personer Obligationerne anses skattemæssigt for at være finansielle kontrakter. Ved investering i obligationerne beskattes eventuelle kursgevinster løbende som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Eventuelle kurstab kan, efter særlige regler og ligeledes efter lagerprincippet, fratrækkes i anden positiv kapital indkomst hidrørende fra finansielle kontrakter. I det omfang ét års tab overstiger tidligere års gevinster, kan tabet fremføres til modregning i senere års skattepligtige fortjenester på finansielle kontrakter. Kursgevinst og tab opgøres i forhold til de årlige kursreguleringer. Virksomhedsskatteordningen kan finde anvendelse ved investering i obligationerne, men de skattemæssige konsekvenser afhænger i høj grad af individuelle forhold. Investorer som investerer via virksomhedsskatteordningen bør således søge individuel skatterådgivning. Selskaber, fonde m.v. Investering for pensionsmidler Ved investering i obligationerne bliver selskaber beskattet af eventuelle kursgevinster mens eventuelle tab er fradragsberettigede. Kursgevinst og -tab opgøres og beskattes efter lagerprincippet. Investering i obligationerne kan tillige foretages af investorer, der betaler pensionsafkastskat, f.eks. forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Ved investering i obligationerne skal kursgevinst/-tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen og beskatningen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst/tab løbende skal medregnes. Afkastet beskattes med 15 % i pensionsafkastskat. Obligationerne er ikke underlagt 20 % placeringsbegrænsningen for en enkelt emittent, jf. Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Beskatning af udenlandske investorer Investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige af afkastet til Danmark. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af reglerne i det land, hvor investor er hjemmehørende. Investorer hjemmehørende i udlandet bør derfor konsultere egne professionelle rådgivere. Besiddelse af obligationerne kan ikke i sig selv begrunde dansk skattepligt. Hvis investor har fast driftssted i Danmark og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. 10

11 Oplysninger om Tegning m.v. Beslutning Obligationerne udstedes i henhold til direktionsbeslutning af 6. august Anvendelse af provenu Tegning Obligationslånets provenu vil blive anvendt til finansiering af Udsteders generelle virksomhed. Nettoprovenuet udgør 100,00 % af det nominelle tegningsbeløb. Tegningen foregår fra den 27. august 2007 til den 14. september 2007, begge dage inklusive (Tegningsperioden). Mindste nominelle tegningsbeløb er DKK Størrelsen af den initiale udstedelse vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb og efterfølgende meddelt via Københavns Fondsbørs A/S senest 5 bankdage forud for Udstedelsesdatoen. Udstedelsen vil som minimum udgøre nominelt DKK Såfremt dette minimumsbeløb ikke opnås, vil udstedelsen blive annulleret. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Udstedelsen vil desuden blive annulleret, hvis ikke der kan opnås en Emissionskurs på højest 107,00, jf. afsnittet Emissionskurs. Udstederen og Arrangøren kan beslutte at lukke for tegningen, når minimumsbeløbene er tegnet, dog tidligst 1. tegningsdag kl Første noteringsdag for obligationerne forbliver den 8. oktober 2007, selv om tegningen lukkes før Tegningsperiodens udløb. Udsteder og Arrangøren forbeholder sig i øvrigt retten til at tilbagekalde tegningsindbydelsen. En sådan tilbagekaldelse skal dog ske senest den 14. september 2007 kl og vil straks blive meddelt Københavns Fondsbørs A/S. Tegningssteder Ordrer om tegning af obligationer skal afgives til: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon: Telefax: samt lokale pengeinstitutter: Se Tegningsordrer kan endvidere indleveres gennem eget kontoførende pengeinstitut. Betalingsdag og afvikling Emissionsomkostninger Afregning af obligationerne sker med 3 børsdages valør mod registrering i Værdipapircentralen A/S. Den initiale udstedelse afvikles med valør den 8. oktober 2007 mod registrering i Værdipapircentralen A/S, uanset om tegningen lukkes inden den 14. september 2007, jf. afsnittet Tegning. De samlede omkostninger i forbindelse med obligationsudstedelsen andrager 4,0 % af hovedstolen. Alle omkostninger afholdes i forbindelse med udstedelsen og er indeholdt i Emissionskursen. Omkostningsfordelingen fremgår af nedenstående sammenstilling, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro anno. Den endelige fordeling afhænger af det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke er kendt på tidspunktet for Informationsmaterialets offentliggørelse. Nedenstående fordeling er beregnet på baggrund af en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK 50 mio. 11

12 Tegningsprovision til tegningssteder: ca. 1,00 % p.a. Tegningsprovision til arrangøren: ca. 0,82 % p.a. Markedsføringsomkostninger, herunder bl.a. annoncering, brochurer og trykning af Informationsmateriale m.v.: ca. 0,15 % p.a. Omkostninger til notering på Københavns Fondsbørs samt licenshonorar til indeks Sponsor m.v.: ca. 0,03 % p.a. I alt ca. 2,0 % p.a. Obligationsudstedende institut Salgsrestriktioner Arrangør KommuneKredit Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder og Arrangøren påtager sig intet ansvar i så henseende. Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K 12

13 Beskrivelse af den Underliggende Råvarekurv m.v. Underliggende Råvarekurv Kobber Den Underliggende Råvarekurv er sammensat af de fire råvarer Kobber (25 %), Nikkel (25 %), Zink (25 %) og Bly (25 %). Kobber finder i kraft af sin fremragende ledeevne bred anvendelse indenfor produktion af elektriske produkter og kabler samt i byggeindustrien. Kobberprisen som indgår i råvarekurven er den officielle pris på Grade A kobber kvoteret i dollar (USD) pr. ton fastsat dagligt på London Metal Exchange. Referenceprisen, som ligger til grund for nærværende obligation, er den officielle noteringspris, som fastsættes i forbindelse med 1st Session, 2nd Ring. Denne notering offentliggøres bl.a. via Bloomberg under indentifikationskoden LOCADY Cmdty samt via Reuters på siden MTLE. Kursudviklingen på Kobber i perioden 1. juli 2002 til 30. juli 2007 fremgår af nedenstående figur: Figur 2. Prisudvikling på Kobber, juli 2002 til juli Nikkel Kobber jul-02 nov-02 Kilde: Bloomberg mar-03 jul-03 nov-03 mar-04 jul-04 nov-04 mar-05 jul-05 nov-05 mar-06 jul-06 nov-06 mar-07 jul-07 For yderligere information vedrørende kobber, henvises til London Metal Exchange s hjemmeside på adressen Nikkel er et hårdt, men formbart og magnetisk industrimetal, der primært anvendes i rustfrit stål (ca. 65 %). Nikkelprisen, som indgår i råvarekurven, er den officielle pris på Primary nikkel kvoteret i dollar (USD) pr. ton fastsat dagligt på London Metal Exchange. Referenceprisen, som ligger til grund for nærværende obligation, er den officielle noteringspris, som fastsættes i forbindelse med 1st Session, 2nd Ring. Denne notering offentliggøres bl.a. via Bloomberg under indentifikationskoden LONIDY Cmdty samt via Reuters på siden MTLE. Kursudviklingen på Nikkel i perioden 1. juli 2002 til 30. juli 2007 fremgår af nedenstående figur. 13

14 Figur 3. Prisudvikling på Nikkel, juli 2002 til juli Zink Nikkel jul-02 nov-02 Kilde: Bloomberg mar-03 jul-03 nov-03 mar-04 jul-04 nov-04 mar-05 jul-05 nov-05 mar-06 jul-06 nov-06 mar-07 jul-07 For yderligere information vedrørende Nikkel, henvises til London Metal Exchange s hjemmeside på adressen Zink er forholdsvist reaktivt, og anvendes i stor udstrækning indenfor bygge- og anlægssektoren (autoværn, trådhegn, vejskilte), samt til galvaniseret stål i bl.a. bilindustrien. Zinkprisen, som indgår i råvarekurven, er den officielle pris på Special High Grade zink kvoteret i dollar (USD) pr. ton fastsat dagligt på London Metal Exchange. Referenceprisen, som ligger til grund for nærværende obligation, er den officielle noteringspris, som fastsættes i forbindelse med 1st Session, 2nd Ring. Denne notering offentliggøres bl.a. via Bloomberg under indentifikationskoden LOZSDY Cmdty samt via Reuters på siden MTLE. Kursudviklingen på Zink i perioden 1. juli 2002 til 30. juli 2007 fremgår af nedenstående figur: Figur 4. Prisudvikling på Zink, juli 2002 til juli Zink Kilde: Bloomberg jul-02 nov-02 mar-03 jul-03 nov-03 mar-04 jul-04 nov-04 mar-05 jul-05 nov-05 mar-06 jul-06 nov-06 mar-07 jul-07

15 For yderligere information vedrørende Zink, henvises til London Metal Exchange s hjemmeside på adressen Bly Bly er blødt, tungt og giftigt og anvendes hovedsageligt til batterier (72 %) - herunder især til biler, mobiltelefoner m.m. Blyprisen, som indgår i råvarekurven, er den officielle pris på Standard bly kvoteret i dollar (USD) pr. ton fastsat dagligt på London Metal Exchange. Referenceprisen, som ligger til grund for nærværende obligation, er den officielle noteringspris, som fastsættes i forbindelse med 1st Session, 2nd Ring. Denne notering offentliggøres bl.a. via Bloomberg under indentifikationskoden LOPBDY Cmdty samt via Reuters på siden MTLE. Kursudviklingen på Bly i perioden 1. juli 2002 til 30. juli 2007 fremgår af nedenstående figur: Figur 5. Prisudvikling på Bly, juli 2002 til juli Markedsforstyrrelse Bly jul-02 nov-02 Kilde: Bloomberg mar-03 jul-03 nov-03 mar-04 jul-04 nov-04 mar-05 jul-05 nov-05 mar-06 jul-06 nov-06 mar-07 jul-07 For yderligere information vedrørende Bly, henvises til London Metal Exchange s hjemmeside på adressen En Markedsforstyrrelse foreligger, hvis Beregningsagenten på en relevant Handelsdag ikke er i stand til at fastsætte kursen på én eller flere af de Underliggende Råvarer. Forekommer en Markedsforstyrrelse på en dag, der ellers havde været en vurderingsdag, sker sådan fastsættelse af den eller de Underliggende Råvarer i stedet på den næstfølgende Handelsdag, hvor ingen Markedsforstyrrelse forekommer, med mindre Markedsforstyrrelse forekommer på hver af de fem Handelsdage umiddelbart efterfølgende den dag, der, hvis ikke Markedsforstyrrelse havde forekommet, havde været en vurderingsdag. I så fald fastsætter Beregningsagenten en kurs på baggrund af bl.a. aktuelle markedsforhold, den seneste tilgængelige råvarekurs og andre forhold som Beregningsagenten finder relevante. Når Beregningsagenten har underrettet Udsteder om, at en Markedsforstyrrelse foreligger på en dag, der ellers havde været en vurderingsdag, vil dette straks blive meddelt Københavns Fondsbørs A/S. Handelsdag En dag, hvor der er åbent for handel med råvarer på børser eller andre markeder underliggende den Underliggende Råvarekurv, med mindre handelen på den pågældende dag er planlagt at slutte før normal åbningstids udløb eller der foreligger 15

16 16 en Markedsforstyrrelse, jf. nedenstående definition.

17 Oplysninger om KommuneKredit Adresse Formål KommuneKredit Kultorvet København K KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898, ændret ved lov nr. 383 af 3. maj 2006, og er under tilsyn af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. KommuneKredits formål er at yde finansiering til danske kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti eller garanti fra en region. Medlemmer i KommuneKredit er enhver kommune eller region, der har lån eller garanterer for lån eller hæfter for lån som interessent i selskaber eller sammenslutninger. Medlemmerne hæfter solidarisk for alle KommuneKredit s forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner er for tiden medlemmer af KommuneKredit. Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har 10 medlemmer, hvoraf 8 vælges af kommunerne, og 2 vælges af regionerne. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer. KommuneKredit har etableret Kommune Leasing A/S, som er et 100 % ejet datterselskab. Bestyrelse og direktion er den samme som i KommuneKredit. Regnskaber og vedtægter Revisorer (der de sidste 3 år har revideret Udsteders årsregnskaber) Regnskaber og vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Udsteder. Disse er endvidere tilgængelige via internettet på adressen: For regnskabsårene 2004, 2005 og 2006: Torben Bender, statsautoriseret revisor Lars Rhod Søndergaard, statsautoriseret revisor KPMG C. Jespersen Borups Allé Frederiksberg For regnskabsårene 2004, 2005 og 2006: Udpeget af Indenrigsministeriet Overpræsident Emil le Maire c/o KommuneKredit Kultorvet København K Rating Obligationerne er ikke specifikt ratede, men Udsteders udestående langfristede gældsforpligtelser er tildelt den højest opnåelige kreditrating på Aaa af Moody's Investor Services og AAA af Standard & Poor's svarende til Kongeriget Danmarks rating. Registrering CVR-nr Retstvister Seneste udvikling Bestyrelse og direktion Hverken KommuneKredit eller dets datterselskab er involveret i retstvister eller voldgiftssager, som kan få væsentlig betydning for KommuneKredits mulighed for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne. KommuneKredit er heller ikke bekendt med, at sådanne sager skulle være på vej til at blive anlagt. Der er ikke siden afslutning og offentliggørelse af årsregnskab for 2006 indtruffet begivenheder, der væsentligt påvirker Udsteder. Der henvises til Udsteders årsregnskabsmeddelelse for 2005 og hjemmeside. Bestyrelse: Borgmester Kaj Petersen, Guldborgsund, formand Borgmester Erik Fabrin, Rudersdal, næstformand Regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard, Region Sjælland Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden 17

18 Borgmester Hans Toft, Gentofte Borgmester Henrik Zimino, Tårnby Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Rådmand Anker Boye, Odense Borgmester Lars Krarup, Herning Rådmand Mariann Nørgaard, Aalborg Direktion: Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk 18

19 Bilag 1: Uddrag af Årsregnskab 2006 Hovedtal for KommuneKredit koncernen, der består af KommuneKredit samt dets 100 % ejede datterselskab, Kommune Leasing A/S Beløb i mio. DKK UDLÅN Danske obligationslån 2.622, , , ,70 4,686,90 Indekslån 2,3 0, Aftalelån m.m , , , , ,40 Bruttoudlån i alt , , , , ,30 Konverteringer/omlægninger 2.957, , , , ,20 Nettoudlån i alt , , , , ,10 LEASINGUDLÅN Bruttoudlån 802,7 615,1 630,9 594,5 875,7 Afdrag 460,1 479,5 561, ,2 Nettoudlån 342,6 135,6 69,5-12,1 167,5 REGNSKABSTAL Nettorenteindtægt m.v. 124,1 140,8 125,4 152,4 134,5 Renteindtægt fra leasingudlån 71,5 70,8 67,9 65,1 75,5 Administrationsomkostninger 58,2 55,7 56,1 58,4 66,2 Resultat før kursregulering af obligationer 137,3 133, ,9 Kursregulering af obligationer m.v. 91,6-1,2-5,7-26,8-20,4 Resultat før skat 228,9 132,4 130,3 122,2 119,5 Skat af årets resultat -70,2-39,5-40,7-6,4-33,4 Årets resultat 158,7 92,9 89,6 115,8 86,1 Restgæld på udlån , , , , ,70 Obligationer noteret på fondsbørser samt andre lån, herunder lån i udlandet , , , , ,40 Egenkapital 3.320, , , , ,10 Balancesum , , , , ,50 Antal medarbejdere

20 Industrimetaller - Råvareindekseret obligation 2007/2009 Tegningsblanket Med denne blanket kan du bestille råvareindekserede obligationer i tegningsperioden fra den 27. august 2007 til den 14. september Obligationerne udstedes til emissionskursen uden yderligere omkostninger. Emissionskursen fastlægges den 18. september 2007 på baggrund af de aktuelle markedsvilkår. Udstedelsen forudsætter, at der kan opnås en emissionskurs på højest 107,0. Er dette ikke muligt aflyses udstedelsen. Stykstørrelsen på obligationerne er kr. Mindste nominelle beløb, der kan tegnes, er imidlertid kr. Betalingsdatoen er den 8. oktober ISIN kode DK Jeg vil gerne købe nominelt kr. til den fastsatte emissionskurs Stilling Navn CPR-/CVR-nr. Adresse Postnr. By Tlf. Betaling Beløbet skal trækkes på konto Pengeinstitut Reg. nr. Kontonr. Evt. kontaktperson og tlf. nr. Betalingen sker ved træk på ovennævnte konto på betalingsdatoen mod registrering i Værdipapircentralen. Registrering Obligationerne ønskes registreret på depot i Værdipapircentralen Pengeinstitut CD-ident (5 cifre) VP-depotnummer Ved udbetaling vil beløbet blive indsat på den til VP-depotet tilhørende konto. Tegningssteder Blanketten afleveres i dit pengeinstitut eller sendes til Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 - Hammershøj Tjele Tlf Fax Indleveret gennem (Stempel) Dato: Underskrift Reg. nr.: CD-ident.:

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 12. april 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Råolie 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Prospekt 15. maj 2004 0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis 2006 0 % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 5. oktober 2007 indekserede Obligationer 0 % KommuneKredit AGRO 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 KOMMUNALBANKEN AS Råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valutaindekserede obligationer

Valutaindekserede obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Valutaindekserede obligationer 0,05 % KommuneKredit Højrente Valuta 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Infrastruktur 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt-forrentede obligationer 2009/2010 DKK 850.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030162185 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...

Læs mere

Informationsmateriale 11. oktober 2010

Informationsmateriale 11. oktober 2010 Informationsmateriale 11. oktober 2010 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Valuta DUO 2014 2 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008 Informationsmateriale 8. marts 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar for

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Informationsmateriale 10. marts 2008 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Aktieindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Aktieindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013 KOMMUNALBANKEN AS indekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Globale r 2013 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 18. januar 2008/19. januar 2009 Valutaindekseret obligation knyttet til AUD og DKK Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital INFORMATIONSMATERIALE 16. januar 2009 DKK 1.000.000.000 3% Fast forrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152384 Arrangør: Danske Bank A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København 7. oktober 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 KOMMUNALBANKEN AS Valutaindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab og det anbefales investorerne

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Kina & Japan Super 2003/2008. relateret til. Nikkei 225. FTSE Xinhua China 25

Kina & Japan Super 2003/2008. relateret til. Nikkei 225. FTSE Xinhua China 25 14. november 2003 Kina & Japan Super 2003/2008 relateret til Nikkei 225 og FTSE Xinhua China 25 ANSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 12. april 2007 indekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Alternativ Energi 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

KommuneKredit EURRUB 2013

KommuneKredit EURRUB 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere