ANSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret"

Transkript

1 llon- " 14 G l ANSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret t,l,tp zoll Karlslunde Kirkekasse Greve - Solrød Provsti Greve Kommune Myndighedskode: 7200 CVR nummer: Arsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Arsregnskab i hovedtal ResultatdisPonering Finansielstatus Arsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

2 I\qt lotqt tvg 1\[ Ng^qoog Greve - Solrød Prowti Greve Kommune Me ni ghedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december for Karlslunde Kirkekasse. Arsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den ornhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usi kkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvantig praksis- Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget slqyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Arsregns kabet indstilles til provsti ets godkendelse Karlslunde & menighedsrådsformand 14 I Helmer Clausen men ighedsrådets valgte kasserer

3 Side 2 KartpJ"unde.,Ki*"e.Xnp-ae Den uafrraengige revisors erklærine Ti I menighedsrådet f,or Karlsl unde Kirkekasse Vi har revideret årsregnskabet for Karlslunde Kirkekasse for perioden 1 ^ januar til 31" december, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Arsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Me ni g he dsnå dets ansra r for å rsre gnska bet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et refuisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirken-s økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbeide et årsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændlghederne. Her ud over er det menighedsrådeis ansv r, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansrtar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, Jf. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 20. august 2A12. Delle kraever at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i år.sregnsftabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiksvurderingen orrervejer revisor intern kontrol, der er relevant for kirkekassens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at,,ae^-6^ ra.,iolanohanrlllnaar nar ar nacoanria ai+ar nmaiaarllahar.,larna man ilzla ai trålnå<ka an 'pnnlrlttcinn nm u\rtvlf ltv tgvtdtvttsirdrrtltlrlhgrt vgr 9r ljø5j9rrss srrur 9trtrrrtrvfHtreHetttv! rrrvtr [1rrts H! ss$tr\r19 9r! rlurillrhersir viii effektivlteten af kirkekassens interne kontrol. En revlslon omfatter endvldere vurdering af, om ledeisens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, def er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

4 Side 3 Kerl"sjuntrSllhehes** Greve - Solrød Provsti Greve Kommune Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner dår er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision. Udtalelse om menighedsrådets erklæring Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de :ry*:ffi menighedsrådets erklæring samt forklaringer til Greve - Solrød Provsti og vejledning) gennemlæst handlinger i tillæg til den f at oplysningerne i ledelsesberetningen er i Greve Kommune den revtsor Fremsendes ti I prov$iudva lget: Det reviderede regnskab inkl. revisionsprotokollat er behandlet i et menighedsrådsmøde. Prov$i udva I gets be mærkni nge r: I henhold tilfremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger: ",ÅÅ "Å I*aJ,<?4- to, Qo\5 GREVE.SOLRøD prows?n[jmwalc &*^--fb*ar""t/

5 Side 4 Karlslunde Kirkekasse. Greve - Solrød Provsti Greve Kommune Me ni ghedsråa.o J*,"n nger til regnd<a bet: Der er på drifter' i 2OL2 et merforbrug på ca kr- ud over den planlagte nedbringelse af kassebeholdningen med kr. Merforbruget skyldes primært 1ønninger, da der har været en langtidssygemeldt kordegn, som er dækket ind med ansættelse af vikar. Herudover har der været overskridelse af budgetlet vedr. forsikringer (da der ikke længere er tilskud), økonomi samt IT med henhofdsvis ca kr., kr. saml kr- Med hensyn t.il an1ægsarbejder har der været et merforbrug på renovering af materialepladsen på ca kr. som IKKE senere dækkes ind af kirkelig ligning men indgår i beføbet "videreførte anlægsmidler til 2013". I merforbruget er der udført en ikke planlagt drægning af kj-rkegården i det område, som bfev omtalt og vist på sidste provstesyn- Denne dræning hænger sammen med an1æg af materielpladsen. MR ansøger derfor om kr- fra provstiet.s 5 ås pulje tif dækning af merforbruget. Varmeanlæg i kirken og vindue i Sognegården med i alt l kr. er godkendt konverteret til- renovering af køkken i Sognegården.

6 Side 5 Kerls!-qndeKi.Se[gs*s--e Greve - Solrød Provfti Greve Kommune Anve ndt re g nska bspra ksi s Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Arsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf iølgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål' I bilag 3 til regnskabsskemaet er regnskabet vedlagt på artskontoniveau. Abningsbalancen er optaget i regnskabet i henhold til vejledning fra Kirkeministeriet. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen lndtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostningår samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. lndtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:. Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård ' Præsteboliger mv.. Administrationogfaellesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kirkekassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende' Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtågne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår' Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Dette gælder dog ikke gravstedslegater indbetalt før 1987,legater og andre beholdninger administreret af menighedsrådet, som er placeret i værdipapirer. Disse optages til nominel værdi. Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

7 , , , , , , , , , , , , , Budget * , , , , , , "366,3t ,4t ,8! , ,4i ,4i , , , ,Ai '10.817,33

8 I Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt 2 Kirkebygning og sognegård, Udgift Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift lndtægter 3 Kirkelige aktiviteter, Udgift Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift lndtægter 4 Kirkegård, Udgift Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift lndtægter 5 Præstebolig mv., Udgift Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift lndtægter 6 Administration og fællesudgifter, Udgift Udgifter, løn Udgifter, øvrig drifi lndtægter 7 Finansielle poder, lndtægt A Resultat af drift, Underskud ANUEGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81 )+(82) Udgifter Kirkegård ((83)+(44)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) B Resultataf anlæg, Underskud G Resultatopgørelse, Underskud

9 Side 7 Karlslunde Kirkekasse Greve - Solrød Prov$ti Greve Kommune Resultatdisponeri ng af å rets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler , , Likviditet stillet til rådighed af provstiet '1150 Langfristet gæld 7411'10 Frie midler , , , Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde , , Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Arsafslutning , ,46 Å,rets bevægelser på arv og donationer: OBSI Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Pdmo Bevægelse Ultlmo 72'1160 Arv oq donationer

10 Side B FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender Debitorer Andre tilgodehavender Værdipapirer Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirergravstedskapital(før19BZ)(købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Likvide beholdninger Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant-ogudlægskasser lkke-forbrugte 5% midler (PU) Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Å4 I 1i Hensættelser Lån Skyldige omkostninger Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Opsparing tilanlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Meninhedsrådets f i.ie rrnidler rilvr..vr rvev, s Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Arsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Arlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo , , ,7e , , , ,35 Ultimo , ,2', , , ,6t ,5' 3.582,5( , , , aa aia al.zvt , , , , 0, 37,254 Passiver i alt

11 Karlslunde Kirkekasse Side I Formål lndtægter I Fælles indtægter i alt 10 Ligningsbeløb til drift 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 cenerelt tilskud fra fællsfonden I alt, lndtægt Budget 't O ,04 - herat - Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift , æ,00 Driftsudgifter 2 Kirkebygning og sognegård Budget 'l2herat - Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 20 Fælleslormål ,0'l ,0C , , ,53 21 Kkkebygning , ,0C , ,8'l ,44 22 lnventar, kid(e (herunder orgel og klohks) , ,2S , ,92 23 Sosnegård , ,0C , , ,34 24 Kirkekontor (uden for kirke og sogneqård), provstikontol , , ,29 25 Tjenstlige lokaler I pæstegård 8.419,9S I alt, Udgift , , , ,52 3 Kirkelige akiviteter 30 Fællæ forftlål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger {oo a4q ,34 Budget ltth txlt tnt Itt.t.1.12 * ,53 - heral - Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift I lru-649_ I c,ir.uo,,,ri , Kirkelig undemsning , , , ,17 33 Diakonalvirksmhed , , , Kommunikatim , , ,79 35 Kirkekor , , ,42 36 Khkekoncerter , 't3.280, ,01 37 Foredrags- og mødevirksomhed , , , Kontingenttil DSUK lalt, Udgift , , , , Kirkegård 20't2 Budget heraf - Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 40 Kkkegården , , , , ,7r 41 Kapeubegrarelse. urnenedsættelser , , Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård , , , I alt, Udgift , /14.897, W, , ,74

12 Karlslunde Kirkekasse Side 10 Formål 5 Præ$ebolig mv. Budget Regnd<ab zo'l2heraf - Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 50 Fælles fdmål , ,7e , ,45 51 Præstebolig , ,7t ,4'l , ,91 52 PEstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Prestebolig 5 56 Funktionærbdig 57 Skov og landbrug , , ,13 58 øwige ejendomme I alt, Udgift , , , , ,(M 6 Adminidration og fællesudgifter Budget 20't1 - heral - Udgifter, udgifter, lndtægter løn øvrig drift 60 Fælls ttrmål , , , ,52 6 I MenigheGrådeuprovstiudvalget , , , ,22 62 Pe6onale , , ,53 63 Bygning 64 økonomi , , ,08 127j20,50 65 Personregisfering 66 Efteruddannelse , , , ,66 67 Fmikring , , ,16 68 Menighedsrådsvalg/prrystiudvalgsvalg Sliftbidras (PU) 98 Udlånt til andet sogn , ,24 I alt, Udgift , , ,rtt ,83 7 Finansielle po$er Budget heraf - Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 70 Renter atstiftslån 71 Renter af Galkredit og andre lån 72 øwige renteudgitter 133,65 112,43 133,65 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv khkegård) 4.221, ,2C 4.221,48 74 Renteindtægt at kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitale4 327, ,1 327,14 75 Kutsgevinsv-tab 76 Momsreguldng , ,6( ,6C lalt, Indtægt , ,33 133, /11,18

13 Dtqe t 1 Karlslunde Kirkekasse I Anlægsramme Budget heral - Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 80 Kirkebygning ,54 81 Sognegård Kirkekontor (udenfs kirke og sognegård) 83 Khkegård , , ,75 84 Kremattrium 85 PEsteboliger 86 Funktionsboliger 87 skov og landbrug 88 øvrige eitrdomm 0,0t o;oo 90 Renteindiægt al anlægsopsparing 0,0t 91 salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg I alt Udgift 56.9ll8,75 0,0C , ,

14 Karlslunde Kirkekasse Greve - Solrød ProVGti Greve Kommune Side 12 Bilag 1: Fasie ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr Areal Seneste ejendomsvurdering Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår ejerlav og sogn Eiendomsværdil Grundværdi (arlslunde 1A ,0r ,0t )ræstebolig, Sognegård (arlslunde By ( ,0r ,01 Menighedslokaler, kontor m.m. ljendomsværdi ialt ,0r

15 Side 13 Karlslunde Kirkekasse Greve - Solrød ProtÆti Greve Kommune Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet De danske Bibelselskaber Mission Øst Samvirkende Men ighedsplejer Kirkefondet Kirkens Korshær Provsti Missionsprojekt KFUM og KFUK Folkekirkens Nødhjælp Nigrande Børnesagens Fællesråd 163,00 578, ,50 96,00 361, , , ',50

16 Kafl-qlundeKrlhel e$e Greve - Solrød Provdti Indtægter lndbetalinger og tilskud Ordinaer ligning Kirkelig ligning kommune 1 Ordinær ligning i alt TillaegsbevillinE Tillaegsbevilling i alt Øvrige tilskud Øvrige tilskud i alt lndbetallnger og tilskud i alt $alg af varer og tjenesteydelser Boligbidmg, husleje-, lejeindtægter Forpagtn ingsindtægter Udleje kirke, sognegård, menighedslokeler lndtægt gravstedskapita ler Hensaettelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Hjemfald af gravstedskapital Gravkastning Nyan læg/om lægn ing, gravsteder Kø b/f ornyelse gravsled Salg planter, vedligehold, renhold mv. ii;,i.-^.,-+-;-^ --i^ -{ t.,- ^^ hi^nc;a. Diverse indtægter Momsreguleringskonto Salg af varer og tjenosteydelær i alt Udgifter Huslejeudgifter Huslejeudgifter i alt Løn Ordinær løn Feriepenge Særlig feriegodtgørelse " 1% pct. Løn Belaling for lånt eller delt personale Betallng for lokaltfinansierede præster Diæter (A-indkomst) Honorarq (A.indkomst) Honorarer (B"indkomst) Ordinær løn i alt Fension Pension ATF {arbejdsgiverandel) Pension i alt Lønrefusioner Dagpengerefusion Statsref usion af seniorbonus F-rr,9-vg,Kgmmu[a Eilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau OBSt Resuftatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Kontonavn Artskontonumrner Beløb f {0't f f , f {88300,.{ , ,695, , , , ,1-1.UUU,UU 5.885, , , , , , , , , , {6,258,5, , ,24

17 Kontonavn Refusion for udlånt eller delt personale Efterudd.fonden ref. pu ljejob Lønrefusioner i alt Lønomkostninger i alt Andre ordi nære driftsomkostninger Rejser og befordring Befordringsgodtgørelse lav ta kst Befordringsgodtgørelse høj takst Ophold og fortæring efler regning Øvrige tjen esterej se r I øvrige tran portu d gifter Rejser og befordring Repræsentation Repræsentation intern Repræsentation ekstern Repræsentation i alt Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygning lndvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse af maskiner \rafrttdan6tdatge,eer dthtrirttir.rer v.fi,,,r,,se, Vedligeholdelse i alt Anskaffelser Anskaffelser - udenornsarealer Anskaffelser - bygninger Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Anskaffelser - maskiner og værktøj Anskaffelser i alt Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift Ejendomsskatter KODA Copydan Medielicens Gr'øn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer Skaft epl i gtige godtgørelser AER og AES Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Udgifter vedr. kontor" og kirkedrift i alt IT Køb af lt, Folkekirkene lt Køb af lt, ANDRE end Folkekirkens lt lt i alt Køb af $enesteydelær i øvrigt Artskontonummer c4}}vuv ,.? ?26500,.?e , , , , , , , , , , ,00 9.5f 0, , , , , , E6 I "V tz,i]v ,40 289, , , ,04 571, , , , , , , , ,24 24,508, ,08 7S.860,09

18 titde 16 -G-.r-e"-v"e;-S-ojtød=P"rpr"s,.fl *-,-"-" Greve Kommune Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Porto og fragt m.v. Kontonavn Telefon/internet - datakommu n i kation Folkekirkens selvforsikring Rengøring efter regning Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning Annoncering Trykning Konsulentydelser Entreprenørudgifter, gravning af grave Kørsel af affald Efteruddannelse, kurset, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distr Gebyrer Lejelleasing Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt Køb øvrige varer til forbrug Kontorudgifter Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. U ndervisn ingsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Abon nem enter/bø gerlaviser txålak lr rvr\9s +il ul $nrlarian.v! \.!r r. rh Diverse varer tif videresalg, f.eks. fra kiosk Planter, grus, gran m.v. Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v. Forbrugsvarer, udvendig vedligehold Arbejdstøj og udstyr Sikkerhedsudstyr Braendstof Køb øvrige varer til forbrug I alt Reguleringer Kas se-/af ru n d in gsd iff e-ren cer Reguleringer i alt Andre ordinære drif'tsomkostninger i alt Øvrige poster Finansielle indtægter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteaf kast gravst,edskapitaler Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler Finansielle indtægter i alt FinansJelle udgifter Øvrl.ge renteudgifter Finansielle udgifter i alt Ekslraordi nære i ndtæ gte r Artskontonummer Beløb elvvau ?29, ' , '0'10?60000,.? e , , '10, '1.125, , , , , , , , , , , , , ,54 a'44 [44 Qf I I ( rvy-!v, , ,55 8,793, , , , , ,31-29,47-29, s.458, , ,16 "108,0,14,52 133,65 193,65

19 - KarlsJund"e, Ki*-e"Kd"s-s,e. Greve - Solrød Provsti Greve Kommune Side 17 Kontonavn Ekstraordinære indtægter i alt Ekstra ordi næ re udgifte r Ekslraordinære udgifter i alt Fi na nsieret af anlægsbevil I i ng Finansieret af anlægsbevilling i alt Resultatopgørelsen i alt Balance Aktiver Værdipapirer Værdipapirer i alt Tilgodehavender Debitorer - kirkegård lndgående moms Udgående moms Momsafregning Tilgodehavender hos andre men ighedsråd eller provstiudvalg Diverse forudbetalte om kostninger (periodeafgrænsn ingskonto) Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedskapital oplag[ i stiftet Tilgodehavender i alt Likvider o^^1.,.,l.it* ^^ -hl-^ Ddl la - Ul,l! UU At llæv sank )ooo(->åoo{fi* G irokonto loofi-)ooooooftx Kontantkasse Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Kirke- og præsteembedekapiialer Likviditet stillet til r-ådighed af provstiet Menighedsrådets frie rnidler Vider.eførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Egenkapital i alt Mel lemre gning 5olomidler Mellemregning 5o,/*midler i alt Hensættelser Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler') Hensættelser i alt Gæld Gæld ialt Gældsforpligtelser Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Skyldig løn mv. mellemregning mlfløs Modtagne udlaeg/indeholdelser til senere udligning A-skat Artskontonummer Beløb _ ' { u Aaa 4 nr {t E030, , , , , ,A , , , ,60?83,310, , , , , , , , ,96 ^ , " , , , ,00

20 oel' ua*rængige revisors erklæring Til menighedsrådet for Karlslunde Kirkekasse Vi har revideret årsregnskabet for Karlslunde Kirkekasse for perioden 1. januar - 3L. december 201,2, d.er omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om foikekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentllg fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 20. august 20L2. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt pianlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kirkekassens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende biilede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konkluslon om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte beviliinger, Iove og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tllstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. BTITRHC]LlTl VI SKABER BALANCE

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 14-03-2012 14:27

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 14-03-2012 14:27 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 14-03-2012 14:27 for Hørsholm kirkegårdskasse under Hørsholm kirkegårdsbestyrelse i i Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 7157 CVR-nr. 16496316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 7451 CVR-nr. 66984915 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7080. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7080. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Islands Brygges Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7080 CVR-nr. 15662611 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7345. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7345. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 7345 CVR-nr. 66914917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Søllinge Sogns Menighedsråd i Midtfyn Provsti i Faaborg-Midtfyn Kommune Myndighedskode 7737 CVR-nr. 42620114 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lunde Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 8876. CVR-nr. 32922716. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lunde Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 8876. CVR-nr. 32922716. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lunde Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8876 CVR-nr. 32922716 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Orø Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7246. CVR-nr. 56707115. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Orø Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7246. CVR-nr. 56707115. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Orø Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode 7246 CVR-nr. 56707115 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hemmet Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8781. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hemmet Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8781. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hemmet Sogns Menighedsråd i Skjern Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8781 CVR-nr. 40845917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Tistrup Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 8870. CVR-nr. 65526212. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Tistrup Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 8870. CVR-nr. 65526212. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Tistrup Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8870 CVR-nr. 65526212 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816 ÅRSREGNSKAB for Brovst Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 8393 CVR-nr. 15326816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holstebro Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8813 CVR-nr. 30731948 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615 ÅRSREGNSKAB for Birkerød Sogns Menighedsråd i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 7447 CVR-nr. 62875615 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vorgod Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8766. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vorgod Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8766. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vorgod Sogns Menighedsråd i Skjern Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8766 CVR-nr. 14044019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7786 CVR-nr. 34673403 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699 ÅRSREGNSKAB for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7699 CVR-nr. 34780358 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere