Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland"

Transkript

1 Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland 2009

2 Forord Formålet med Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland er at skabe en ramme og et grundlag for tilrettelæggelse og organisering af den fremtidige fysioterapi i Region Sjælland og i de 17 kommuner i Region Sjælland. Praksisplanen er udarbejdet af det fælles sekretariat bestående af sundhedskonsulent Lars Folmer, udpeget af Kommunekontaktrådet, og konsulent Rikke Maja Kromann. Der har i projektperioden været nedsat en referencegruppe, som har haft til opgave at give sekretariatet faglig sparring. Referencegruppen har holdt tre møder i perioden marts maj 2009, og følgende har deltaget i arbejdet: Repræsentanter fra det Regionale Samarbejdsudvalg Fysioterapeut Marjanne den Hollander, Fysioterapeut Jytte Gammelby, Fælles sekretariatet Sundhedskonsulent Lars Folmer, udpeget af Kommunekontaktrådet Konsulent Rikke Maja Kromann, Primær Sundhed Tilforordnet referencegruppen Chefkonsulent Dorthe Mathiesen, Primær Sundhed Konsulent Anna Birkemose, Primær Sundhed

3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Baggrund Beskrivelse af fysioterapiområdet. Fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Ride fysioterapi Valg af fysioterapeut Omfanget af sygesikringens tilskud Andre aftaler 3. Status og aktivitet Regionen i tal og fakta 3.2 Fysioterapi kapacitet og geografisk fordeling Fysioterapi praksis Antal af fysioterapeut praksis fordelt på praksisformer Antal praksis og ydernummer overtagelser i den forløbne periode Regionale træningsfaciliteter, der kan anvendes til vederlagsfri fysioterapeutisk træning. Deling af ydernummer og omsætningsloft Adgangsforhold for handicappede 4. Udfordringer modeller 17 Indledning og baggrund Model Opretholdelse af den nuværende situation Model Deling af opgavevaretagelsen Model Selvstændige og sideordnede kommunale tilbud 5. Samarbejde, koordination og information vedrørende fysioterapi i sundhedssektoren. 21 Sundhedsaftaler som grundlag for samarbejdets struktur Kommunikation til borgeren Samarbejde omkring organisering af fysioterapien Udveksling af kliniske informationer via IT 6. Målsætninger 22 Retning for den fremtidige fysioterapi Organisering Samarbejde, koordination og information Del II Geografisk oversigt Status for de kommunale tilbud i Region Sjælland 2. Status for de praktiserende fysioterapeuters tilbud i Region Sjælland Kommunekort geografisk fordelt på praksiskonsultationer (under og over 30 timer pr. uge) i kommunerne Bilag Kort over antal mobile fysioterapeuter med over og under 30 timer pr Kort over antal rideskoler godkendt til ridefysioterapi

4 1. Resume Praksisplanlægningen skal sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes i fornødent omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger. I forlængelse heraf er det vigtigt at erindre, at den fysioterapeutiske sektor ikke er statisk, men derimod under udvikling, hvorfor praksisplanen er en beskrivelse af et øjebliksbillede i den fysioterapeutiske sektor. Tal og statistikker i denne plan beskriver 2007 og er således en status fra før myndighedsoverdragelsen af vederlagsfri fysioterapi til kommunerne. Det er ikke muligt at forudsige kapacitetsbehovet på fysioterapiområdet i praksisplanen. Praksisplanen er opdelt i en hoveddel, som er den egentlige praksisplan, med statistik over forbrug, ydelser udgifter m.m. samt en beskrivelse af udfordringer og målsætninger for fysioterapien, og del II, som er en geografisk status på kommuneniveau. Praksisplanen skal forelægges samarbejdsudvalget til behandling og skal efterfølgende godkendes af de 17 kommuner i regionen og i Regionsrådet. 4

5 2. Baggrund Den foreliggende praksisplan 2009 er praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland. Det er samtidig den første praksisplan, efter at myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi er overdraget til kommunerne. Praksisplanen er gældende for perioden Formålet med praksisplanlægningen fremgår af Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi og Overenskomst om almindelig fysioterapi, der er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt Danske Fysioterapeuter. Heri står der: Regionen og kommunerne i regionen udarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen for fysioterapi er udarbejdet i henhold til de retningslinjer, der fremgår af kapitel III i Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi og Overenskomst om almindelig fysioterapi mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Tal og statistikker i planen er fra 2007 og er således fra før myndighedsoverdragelsen af vederlagsfri fysioterapi til kommunerne. Myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi er pr. 1. august 2008 flyttet fra regionerne til kommunerne. I forbindelse med flytning af myndighedsansvaret fik kommunerne mulighed for at tilbyde borgerne vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi, hvilket gør processen omkring praksisplanlægning mere kompleks. Formålet med flytningen af myndighedsansvaret er at skabe en sammenhængende og effektiv opgaveløsning i forhold til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne. Samtidig er formålet også at styrke kvaliteten og opnå en bedre anvendelse af ressourcerne. skal tilrettelægges. Derfor er det med plangrundlag besluttet, at der skal være særligt fokus på overvejelser omkring og konsekvenser af beslutningen om kommunalt tilbud og brug af praktiserende fysioterapeuter i opgavevaretagelsen. Arbejdet har været organiseret i henholdsvis en arbejdsgruppe og en referencegruppe. Arbejdsgruppen har bestået af det fælles sekretariat med af én kommunal administrativ medarbejder og én regional administrativ medarbejder. Opgaven for arbejdsgruppen har været at udarbejde praksisplanen i henhold til referencegruppens faglige input. Referencegruppen har bestået af to fysioterapeuter, udpeget af fysioterapeuterne, det fælles sekretariat, og to administrative medarbejdere fra Primær Sundhed. Opgaven har været at komme med input til de faglige dele af praksisplanen. Referencegruppen har holdt tre møder Beskrivelse af fysioterapiområdet Det er kendetegnede for fysioterapi, at det tilbydes i både hospitalssektor, praksissektor og den kommunale sektor. Det giver særlige udfordringer med hensyn til koordinering og samarbejde. Der skal arbejdes med at nå en arbejdsdeling med andre faggrupper for at sikre et veltilrettelagt sammenhængende behandlings- og genoptræningsforløb for den enkelte patient. Det er samtidig målet at give en faglig højt kvalificeret og god behandling under hensyn til den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, der afsættes til området. Flytningen af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi giver udfordringer i forhold til praksisplanlægningen og kvalitetsudviklingen på fysioterapiområdet, idet de fleste kommuner endnu er uafklarede i forhold til, hvordan de fysioterapeutiske tilbud Behandling hos praktiserende fysioterapeuter er opdelt i 3 områder: Fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Ridefysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi 5

6 Fysioterapi Fysioterapi er behandlingsmetoder og aktiviteter, der påvirker kroppen og derved hjælper den enkelte til at fungere bedst muligt, f.eks. ved at mindske/fjerne smerter og hævelser, øge bevægelighed i led, løsne fastlåste muskler og styrke svage muskler, øge kropsbevidsthed og kropsfunktion. Gruppe 1 og 2-sikrede er berettigede til fysioterapeutisk behandling i henhold til landsoverenskomst om fysioterapi af 1. august 2008 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Danske Fysioterapeuter. Fysioterapeuter kan tilbyde behandling uden lægehenvisning. Det er en forudsætning for at få sygesikringstilskud, at der foreligger en lægehenvisning fra en almen praktiserende læge, en sygehusansat læge eller anden speciallæge. På henvisningen skal behandlingsart og omfang angives. Eller der skal være oplysning om, at behandlingsart og omfang ønskes aftalt eller bestemt af fysioterapeuten. Såfremt patientens helbredsmæssige tilstand ikke muliggør transport til klinik, kan lægen ordinere fysioterapeutisk behandling i hjemmet. Vederlagsfri fysioterapi Overenskomsten omtaler, hvem der har ret til vederlagsfri fysioterapi i henhold til Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vejledninger og retningslinjer. Derudover er der indgået en selvstændig aftale om vederlagsfri fysioterapi til borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Målsætningerne er følgende: At imødekomme et behov for vedligeholdelse af færdigheder hos voksne og børn med langvarigt fysisk handicap At tilbyde fysioterapi til personer, som ikke har mulighed for at benytte andre offentligt finansierede regionale eller kommunale initiativer og ordninger At tilbyde fysioterapi tæt på den handicappedes hjem At etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/- institutioner efter regionens/kommunernes nærmere bestemmelser At tilbyde ride - fysioterapi som holdtræning for patienter, der efter en konkret lægelig vurdering har gavn af det Det er en betingelse, at der foreligger en lægehenvisning til vederlagsfri fysioterapi, som beskriver behandlings art og - omfang. Hvis patientens helbredsmæssige tilstand ikke muliggør transport til klinik, kan lægen ordinere fysioterapeutisk behandling i hjemmet. Ridefysioterapi og vederlagsfri ridefysioterai. Ride - fysioterapi er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som levende behandlingsredskaber. Ved hjælp af hestens bevægelsesmønstre trænes patientens egne bevægelsesmønstre, posturale kontrol, balance og muskelstyrke. Ridefysioterapi anvendes desuden til sansemotorisk og psykomotorisk træning og som kontrakturforebyggelse og behandling. Efter den skal ridefysioterapeuter, der tiltræder overenskomsten, dokumentere gennemførelse af ridemærkeprøve, dressurprogram og godkendt efteruddannelse i ridefysioterapi. Patienter kan henvises af en læge til vederlagsfri ridefysioterapi, eller de kan henvises til ridefysioterapi, hvor der er en egenbetaling for behandlingen. Ridefysioterapi gennemføres udelukkende som holdtræning. Berettiget til lægeordineret ridefysioterapi er: Personer, der i henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter er berettiget til vederlagsfri fysioterapi Blinde og svagtseende, som ifølge sundhedsloven er omfattet af sikringsgruppe 1 eller 2 eller ifølge internationale regler og aftaler sidestilles hermed Personer med Downs Syndrom og autisme, såfremt regionen træffer særskilt beslutning herom Personer, som ikke opfylder alle de kriterier, der er en forudsætning for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi, men som har én af nedennævnte diagnoser: 6

7 Rheumatoid arthritis Muskelsvind Handicap efter polio Amputationer og ulykkestilfælde Fysisk handicap som følge af medfødte eller arvelige sygdomme Til vederlagsfri fysioterapi dækkes 100% af udgiften. Sygesikringens tilskud til ridefysioterapi udgør 80% af honorarerne til henholdsvis fysioterapeut og rideskole. I de tilfælde, hvor patienten samtidig er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, betaler sygesikringen 100% af honoraret. Valg af fysioterapeut Patienterne kan frit vælge mellem de fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomsten. Derfor skal en række oplysninger være tilgængelige for patienten på den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk. Oplysningerne skal omfatte fysioterapeutens navn, køn, alder og anciennitet. Kliniknavn, klinikadresse, telefonnummer, evt. -adresse og hjemmeside samt information om mulighed for elektronisk tidsbestilling. Desuden skal oplyses om adgangsforhold, om klinikkens fysiske rammer er egnede til bevægelseshæmmede patienter, og om navn, alder og køn på de fysioterapeuter, der er tilknyttet klinikken som ansatte. Andre aftaler Der er indgået én lokal overenskomst, hvor behandlingen ikke foregår på en fysioterapeutisk klinik. Omfanget af sygesikringens tilskud Inden for den almindelige og vederlagsfri fysioterapi kan der ydes tilskud til følgende behandlinger: - Fysioterapeutisk undersøgelse - Biomekanisk bevægelsesterapi - Neurofysioterapi - Psykomotorisk bevægelsesterapi - ADL-funktionstræning - Kompenserende behandling - Lungefysioterapi - Ødembehandling - Manuel behandling - Apparaturbehandling - Information og vejledning Behandlingerne kan udføres individuelt eller på hold. Inden for ridefysioterapi foregår ridningen på hold med indtil 5 deltagere, og der kan maksimalt ydes tilskud til 2 x ½ times ridefysioterapi pr. patient pr. uge. Sygesikringstilskuddet til fysioterapi udgør ca. 39% af honoraret til fysioterapeuten. 7

8 3. Status og Aktivitet 3.1 Regionen i tal og fakta Foruden en kapacitetsbeskrivelse og en beskrivelse af efterspørgslen på ydelser fra praksissektoren har en række andre faktorer af demografisk karakter betydning for praksisplanens udformning. Disse faktorer er f.eks. befolkningens aldersmæssige sammensætning, uddannelses- og indkomstniveau. Når praksissektorens tilbud skal tilrettelægges, er det tillige vigtigt at kende regionens geografi og infrastruktur. Derfor resumeres nedenfor en række fakta om regionen. Region Sjælland dækker et samlet areal på km 2 inklusiv Sjælland uden for Region Hovedstaden, Lolland, Falster og øer med en samlet befolkning på indbyggere (pr. 1. januar 2007). Region Sjælland er dannet af de tre tidligere amter, Roskilde, Storstrøm og Vestsjælland og består i den nye struktur af i alt 17 nye kommuner mod tidligere 58. Der er stor forskel på kommunernes størrelse. Solrød og Stevns kommuner er de mindste med omkring indbyggere, mens Roskilde og Næstved ligger i toppen med omkring indbyggere (tal pr. 1. januar 2007 ). Befolkning pr. 1 januar 2007 Region Sjælland Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vodingborg Tabel 1 Befolkning pr. 1. januar 2007 fordelt på kommuner Aldersfordeling og demografisk udvikling Danmarks Statistik forudser i en fremskrivning til 2028, at befolkningstallet i Region Sjælland vil stige med ca indbyggere svarende til 6,9 %. Det skal sammenholdes med, at befolkningstallet på landsplan forventes at stige med 4,7 % i samme periode. Alderssammensætningen er med hensyn til forsørgerbyrde skæv, da der er og vedbliver at være - en større andel af ældre borgere i Region Sjælland end i landet som helhed. Forsørgerbyrden er et simpelt mål for andel af befolkningen i den erhvervsaktive års alder og dermed i forhold til de ikke-erhvervsaktive aldre - børn/unge 0-19-år og ældre over 60 år. Mens hele landet har en samlet demografisk forsørgerbyrde på 87,0 %, udgør regionens forsørgerbyrde 94,4 % (opgjort pr. 1. januar 2007). For de enkelte kommuner i regionen er der en del forskelle. Ringsted ligger lavest med 87,1 %, og Odsherred højest med 105,5 %. Mens den samlede forsørgerbyrde for hele landet Befolkning pr. 1 januar 2007 aldersfordelt - Region Sjælland år 2007 Fremskriv år år år Tabel2 Befolkning i 2007 og 2028 fordelt på aldersgrupper år år år år over 80 år 8

9 stiger fra 87,0 % i år 2007 til 109,2 % i år 2028, forventes den tilsvarende forsørgerbyrde for regionen at stige fra 94,4 % i år 2007 til 124,9 % i år Uddannelsesniveau Befolkningen i Region Sjælland har i højere grad end resten af landet erhvervsuddannelser - 37,6 % i regionen mod 33,2% for hele landet. Omvendt ser det ud med fuldførte lange videregående uddannelser. 3,6 % af befolkningen i Region Sjælland mod 5,7% på landsplan. Indkomstniveau Hvor rige er borgerne i Region Sjælland? Opgjort på de enkelte kommuner har over 20 % af borgerne i Greve, Roskilde og Solrød en skattepligtig indkomst i intervallet over kr., mens det kun er tilfældet for ca. 8% af borgerne i Guldborgsund og Odsherred. Pendling Geografisk kan man beskrive Region Sjælland som en vidstrakt region med mange bycentre af middelstørrelse, men uden et naturligt midtpunkt eller en egentlig metropol. Derimod er regionen for størstedelens vedkommende beliggende på samme ø som hovedstaden, og regionen præges af pendling hertil. Pendlingen kommer navnlig fra de byer, der ligger tæt ved de store transitveje, mens udkantsområderne oplever en stigende affolkning. Det har betydning for rekruttering af sundhedspersonale til både primær og sekundær sundhedssektor Fysioterapi kapacitet og geografisk fordeling Tabel 3. Antal ydernumre og klinikker for fysioterapi fordelt efter kommuner i Region Sjælland Ydernumrene er fordelt på over 30 timer/uge og under 30 timer /uge. Kommune Antal ydernr. over 30 t. under 30 t. Antal klinikker (adresser) Antal fysioterapeuter Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt

10 Tabel 4. Antal borgere henvist til vederlagsfri fysioterapi, deres forbrug af ydelser, ridefysioterapi opgjort for ydelsen første konsultation for hver af de 17 kommuner i Speciale Borgerens hjemkommune Antal personer Antal ydelser Brutto Honorar (Kr.) Gns antal ydelser pr person Gns honorar pr. ydelse (Kr.) Gns honorar pr. person (Kr.) Vederlagsfri fysioterapi Faxe ,1 350, Greve ,0 350, Guldborgsund ,0 349, Holbæk ,0 350, Kalundborg ,0 349, Køge ,1 349, Lejre ,0 349, Lolland ,0 349, Næstved ,0 349, Odsherred ,0 350, Ringsted ,0 349, Roskilde ,0 349, Slagelse ,0 350, Solrød ,1 349, Sorø ,0 349, Stevns ,0 349, Vordingborg ,0 349, Vederlagsfri fysioterapi total ,0 349, Faxe ,1 345, Greve ,0 347, Guldborgsund ,0 346, Holbæk ,0 346, Vederlagsfri ridefysioterapi Kalundborg ,0 344, Køge ,0 346, Lejre ,0 347, Lolland ,0 346, Næstved ,1 345, Ringsted ,0 345, Roskilde ,0 346, Slagelse ,1 345, Solrød ,0 342, Sorø ,0 345, Stevns ,0 347, Vordingborg ,0 346, Vederlagsfri ridefys total ,0 345, Total ,0 349,

11 Tabel 5. Bruttohonorar i form af udgifter til vederlags fysioterapi i 2007 fordelt på diagnosegrupper og kommuner. Speciale Borgerens hjemkommune Øvrige I alt Vederlagsfri fysioterapi Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I/T Total : Medfødte eller arvelige sygdomme 2: Erhvervede neurologiske sygdomme 3: Fysiske handicap som følge af ulykke 4: Nedsættelse af led- og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme 11

12 Speciale Borgerens hjemkommune 1A 2D 2G 2I 4A Vederlagsfri fysioterapi Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Total Tabel 6. Udgifter i form af bruttohonorar for vederlagsfri fysioterapi fordelt på diagnoser og 17 kommuner. De fem diagnoser, som er valgt, har følgende diagnosekoder: 1A: Spastisk lammelse 2D: Følger efter hjerneblødning 2I: Dissemineret sklerose og andre demyeliniserende sygdomme 2G: Sygdomme i hjernens basale ganglier (Parkinsons m.fl.) 4A: Kronisk leddegigt Udgifter til fysioterapi 51 - Fysioterapi 62 - Vederlagsfri fysioterapi 57 - Ridefysioterapi 65- Veder lagsfri ridefysioterapi 58 - Genoptræning, andre aftaler Tabel 7 Udgiftsudviklingen i Region Sjælland for fysioterapi fordelt på specialer

13 Forbrug af fysioterapi ydelser fordelt på aldersgrænser Almindelif ridefysioterapi Tabel 8. Borgernes samlede forbrug af fysioterapi i Region Sjælland fordelt på aldersgrupper (2007). 25% Serie 1 Tabel 10.Borgernes forbrug almindelig ridefysioterapi speciale 57 i Region Sjælland fordelt på aldersgrupper (2007). 70% 20% 60% 15% 50% 40% 10% 30% 5% 20% 10% år år år år år år år år år år år år år år år år år år Almindelig fysioterapi Andre aftaler Tabel 9. Borgernes forbrug af almindelig fysioterapi speciale 51 i Region Sjælland fordelt på aldersgrupper (2007). Tabel 11. Borgernes forbrug af andre aftaler i Region Sjælland fordelt på aldersgrupper (2007). 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% år år år år år år år år år år år år år år år år år år 13

14 Vederlagsfri fysioterapi Almindelig fysioterapi Tabel 12. Borgernes forbrug af vederlagsfri fysioterapi speciale 62 i Region Sjælland fordelt på aldersgrupper (2007). Tabel 14. Udviklingen på speciale 51 almindelig fysioterapi for i antal ydelser og i bruttohonorar pr. person i Region Sjælland Bruttohonorar pr person Antal ydelser år år år år år år år år år Vederlagsfri ridefysioterapi Almindelig ridefysioterapi Tabel 13. Borgernes forbrug af vederlagsfri ridefysioterapi speciale 65 i Region Sjælland fordelt på aldersgrupper (2007). Tabel 15. Udviklingen på speciale 57 almindelig ridefysioterapi for i antal ydelser og i bruttohonorar pr. person i Region Sjælland 35% 30% 4500 Bruttohonorar pr person Antal ydelser % % % 10% % år år år år år år år år år

15 Vederlagsfri fysioterapi Udgifter til alt fysioterapi pr. indbygger Tabel 16. Udviklingen på speciale 62 vederlagsfri fysioterapi for i antal ydelser og i bruttohonorar pr. person i Region Sjælland Tabel 18. Udgifter pr. indbygger på landsplan samt landsgennemsnittet til alt fysioterapi pr. indbygger fordelt på regioner (2007) Bruttohonorar pr person Antal ydelser Bruttohonorar pr person Antal ydelser Fysioterapi praksis Vederlagsfri ridefysioterapi Tabel 17. Udviklingen på speciale 65 vederlagsfri ridefysioterapi for i antal ydelser og i bruttohonorar pr. person i Region Sjælland Bruttohonorar pr person Antal ydelser Antal af Fysioterapeut praksis fordelt på praksisformer: I 2007 var der: 224 enkeltmandspraksis i Region Sjælland 2 kompagniskabspraksisser i Region Sjælland 47 samarbejdspraksis/delepraksis i Region Sjælland Der ikke data for antallet af anpartsselskaber i Region Sjælland. Antal praksis og ydernummer overtagelser i den forløbne periode: Det er ikke muligt at vise antal praksisovertagelser og ydernummerovertagelser, da de ikke er blevet opgjort løbende og ens imellem de tre tidligere amter

16 Regionale træningsfaciliteter, der kan anvendes til vederlagsfri fysioterapeutisk holdtræning Regionen har forespurgt Sygehus Nord og Syd, hvilke sygehusfaciliteter der eventuelt ville kunne stilles til rådighed for vederlagsfri fysioterapeutisk holdtræning. For så vidt angår bassiner, er kapaciteten ved bassinerne i Køge og Holbæk fuldt udnyttet. I Roskilde er bassinforholdene ikke så attraktive, men en begrænset udlejning kan her overvejes. Med hensyn til øvrige holdtræningsfaciliteter vurderes udlejning/udlån ikke mulig på grund af sygehusafdelingernes eget brug. I Sygehus Syd udlejer man p.t. i et vist omfang bassiner, men kun til patientforeninger og kommuner; ikke til praktiserende fysioterapeuter. Der er kun ledige bassiner på Næstved og Nykøbing sygehuse. Lejerne betaler en pris ud fra en omkostningsberegning. På lignende vilkår kunne andre evt. låne bassinerne på de to sygehuse. Øvrige holdtræningsfaciliteter udlejes heller ikke her, idet der er pladsmangel på flere af sygehusene. Det vedtagne omsætningsloft er beregnet på baggrund af udbetaling til vederlagsfri fysioterapi og udbetaling til fysioterapi i Beløbet er beregnet pr. fuldtidskapacitet og er ekskl. afstandstillæg og tidskrævende tillæg. Beløbet er rundet op til hele hundrede tusinde. Beløbet er således inklusiv sygesikringsandel, hvorimod fysioterapeuten ikke skal medregne afstandstillæg og tidskrævende tillæg. Adgangsforhold for handicappede Sygesikringens oplysninger viser, at ud af 264 ydere har 145 handicapegnede adgangsforhold. Ud af disse 145 ydere har de 129 tillige handicapegnede toiletforhold. Oplysninger hentet på Sundhed.dk viser, at der i alt er 132 fysioterapeuter, der har registreret deres oplysninger vedr. handicapegnetheden af egen praksis på hjemmesiden. Deling af ydernummer og omsætningsloft I forbindelse med deling af ydernumre har det Regionale Samarbejdsudvalg på fysioterapiområdet på mødet den 2. december 2008 fastsat et omsætningsloft. Ifølge overenskomstens kan fysioterapeuten dele sit ydernummer efter tilladelse fra regionen/kommunerne i regionen. Parterne enige om, at der ikke i overenskomsten er noget til hinder for, at samarbejdsudvalget i forbindelse med tilladelse til deling af ydernummer træffer beslutning om, at delingen ikke må medføre en udvidelse af behandlingskapaciteten. På den baggrund besluttede samarbejdsudvalget således et omsætningsloft i Region Sjælland, gældende fremover ved tilladelse til deling af ydernummer, samtidig med at ydere med et lavere fastsat omsætningsloft blev informeret om det nye omsætningsloft. Der blev fastsat et omsætningsloft på kr ,- ved tilladelse til deling af ydernummer. 16

17 4. Udfordringer tre modeller 4.1 Indledning og baggrund. Kapitel 4 indeholder en gennemgang af de muligheder, som kommunerne har for at etablere tilbud til vederlagsfri fysioterapi. Kapitlet opsumerer samtidig de udfordringer, der er for henholdsvis kommunerne, regionen og de praktiserende fysioterapeuter, som er en følge af lovændringen. Kapitlet er således med særlig fokus på overvejelser omkring og konsekvenser af beslutningen om kommunernes organisering af fremtidens fysioterapeutiske tilbud. Folketinget vedtog i juni 2008 at foretage omlægninger af den fysioterapeutiske indsats for personer med handicap. Omlægningen har medført, at myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi den 1. august 2008 er blevet overdraget fra regionerne til kommunerne. Ændringen af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi er indskrevet i sundhedslovens 140a. Flytningen af myndighedsansvaret har givet kommunerne myndighedsansvaret for den del af praksissektoren, som vedrører vederlagsfri fysioterapi. Regionerne har bevaret myndighedsansvaret for den tilskudsberettigede fysioterapi. I forbindelse med flytningen af myndighedsansvaret har kommunerne fået mulighed for at etablere egne tilbud til vederlagsfri fysioterapi. Der er imidlertid fortsat tale om ydelser i praksissektoren, så ændringen i myndighedsniveau indebærer ikke, at disse ydelser flyttes fra praksissektoren til et offentligt tilbud. Det er regeringens vurdering, at flytningen af myndighedsansvaret ikke fører til, at fysioterapiområdet mister berøringsflade med den øvrige praksissektor. Dels videreføres den største del af fysioterapien i praksissektoren som en regional opgave. Dels vil der stadig være behov for et samarbejde med den øvrige praksissektor, herunder med alment praktiserende læger, speciallæger og kiropraktorer. Det er en betingelse for adgang til vederlagsfri fysioterapi, at der foreligger en henvisning fra en læge. Fysioterapi er således fortsat en ydelse, som patienten henvises til på baggrund af en lægefaglig vurdering. I tilknytning til overførslen af området til kommunerne blev der indført en ny tilskudsgruppe med adgang til vederlagsfri fysioterapi personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Behandlerindsatsen i forhold til denne gruppe skal som udgangspunkt foregå på hold. Herved udelukkes ikke den individuelle behandling, men den må betragtes som undtagelsen. I Sundhedsstyrelsens retningslinjer om adgang til vederlagsfri fysioterapi er kriterierne for adgang hertil fastlagt. Efter de gældende overenskomster på fysioterapiområdet kan patienter, der tilbydes vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren, frit vælge mellem alle fysioterapeuter, der har tilmeldt sig overenskomsten. I forbindelse med, at den vederlagsfri fysioterapi er overdraget til kommunerne, øges valgmulighederne for vederlagsfri patienter, idet disse patienter ligeledes har mulighed for at vælge et kommunalt træningscenter i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis disse tilbud er etableret. Patienten har også mulighed for at vælge et behandlingstilbud hos en privat institution, som bopælskommunen har indgået aftale med. Hertil skal bemærkes, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren efter lægehenvisning. Kommunerne får således muligheder for mere effektivt at tilrettelægge træningsindsatsen for den vederlagsfri fysioterapi til personer med handicap og personer med funktionsevnenedsættelse. En samling af opgaven hos kommunerne vil åbne en række muligheder, baseret på et større patientunderlag, og dermed bedre forudsætninger for at udnytte pladskrævende og investeringstunge faciliteter som for eksempel større træningsredskaber, varmtvandsbassiner og ikke mindst plads til holdtræning. Dette er en fordel både ud fra en behandlingsmæssig vinkel og ud fra hensynet til en effektiv kommunal ressourceudnyttelse. Det bemærkes generelt i den forbindelse, at regioner og kommuner i et samspil med de statslige myndigheder og i dialog med brugerne skal sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning, planlægning og samarbejde med videre, jævnfør sundhedslovens 4. 17

18 Ændring af myndighedsansvaret fremmer desuden mulighederne for at styrke de faglige kompetencer i den samlede faggruppe og hos den enkelte fysioterapeut, bl.a. fordi større valgfrihed mellem udbydere giver bedre muligheder for faglig specialisering. Endvidere vil der være bedre muligheder for en sammenhængende planlægning af efteruddannelse, kvalitetsudvikling m.v. Nedenfor skitseres tre modeller. Til skitseringen er der valgt at benytte tre eksempler/modeller, og derfor skal det pointeres, at modellerne ikke er en skitsering af, hvorledes snitfladerne skal/bør være i fremtiden. Baggrunden for at beskrive tre modeller er, at der stadig er stor usikkerhed omkring de planmæssige konsekvenser og de praktiserende fysioterapeuters situation i forbindelse med, at myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi er overdraget til kommunerne Model Opretholdelse af den nuværende situation: I denne fremtidsmodel er fordelingen af den fysioterapeutiske patientbehandling uændret i forhold til før overdragelsen af myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Hvor de praktiserende fysioterapeuters opgavevaretagelse er såkaldt business as usual, vil kommunerne til gengæld have en ændret administrativ og finansiel rolle i overensstemmelse med den nye lovgivning. Set i patientperspektiv vil den uændrede opgavefordeling af den fysioterapeutiske patientbehandling ikke ændre meget på forholdene. Hvis der er vilje hertil mellem de involverede parter, vil det fortsat være muligt at understøtte faglig og tværsektoriel kvalitet for fysioterapeuterne som samlet gruppe. Da fordelingen af opgavevaretagelsen fortsætter uændret, og de praktiserende fysioterapeuter varetager den vederlagsfri fysioterapi, vil dette ikke medføre store ændringer for patienterne, der modtager behandlingen. Kommunerne har ikke visitationsret. Derimod har kommunerne pligt til at oplyse patienterne om, at de har frit valg til at vælge blandt de praktiserende fysioterapeuter. Regionen administrerer overenskomsten, og kommunernes opgave i den forbindelse er at refundere regionen dens afholdte udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Denne ordning er indtil videre aftalt til at vare i overgangsperioden. Der vil som udgangspunkt ikke blive større kapacitet eller flere faciliteter end for nuværende. Der vil derimod formentlig blive et forøget pres på praksissektoren, fordi personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom er blevet omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Der vil fortsat være behov for kvalitetsarbejde og konsulentarbejde. Samt for et endnu tættere samarbejde mellem praksis, region og kommuner om forskellige tværgående tilbud (vederlagsfri fysioterapi, genoptræning, og træning efter serviceloven). Denne model ændrer ikke på patienternes dagligdag i forbindelse med deres behandling, idet det fortsat primært er praksissektoren, der varetager denne. På baggrund af ovenstående er vigtige opmærksomhedspunkter: At samarbejde mellem parter At sikre kommunalt fokus på dette nye område At sikre, lovens intentioner opnås i et felt, hvor nuværende opgavefordeling stort set ikke ændres Vil der være nok kapacitet i praksissektoren? 4.3 Model Deling af opgavevaretagelsen: Denne model er kendetegnet ved, at den enkelte kommune og de praktiserende fysioterapeuter i fællesskab varetager opgaverne omkring vederlagsfri fysioterapi via dialog og samarbejde. Kommunerne vil som følge af samarbejdet og dialogen opnå indsigt, der gør det muligt at oprette kommunale træningstilbud til patienterne, der kan fungere som et supplement til tilbud i praksissektoren. Herved sættes patienten i centrum. Der kan være flere årsager til, at den enkelte kommune ønsker at benytte denne model. Der kan være 18

19 situationer, hvor de vederlagsfri fysioterapeutiske patienter i forvejen benytter mange kommunale ydelser (hjemmepleje, personlig pleje m.v.). Eller hvis kommunen har særlige faciliteter at tilbyde sine borgere og derfor vælger delvist at tilbyde vederlagsfri fysioterapi på områder, hvor dette findes fornuftigt. Eksempelvis kan nævnes udlejning af bassin. Set i patientperspektiv vil denne deling af opgavevaretagelsen være mere hensigtsmæssig. Dette skyldes ikke mindst, at faglig kvalitet og udvikling på sigt vil kunne komme alle fysioterapeuterne, både i den kommunale sektor og blandt de privat praktiserende fysioterapeuter, til gode, hvorved alle fysioterapeuternes kompetencer forbedres. Større valgfrihed mellem udbydere giver bedre muligheder for et mere differentieret udbud af fysioterapeutisk træning. I forlængelse af tæt samarbejde og dialog er der øget mulighed for, at aktørerne i fællesskab retter fokus mod patienternes behov. I denne model er der et øget behov for information omkring patientens frie valg. Det ville være ideelt, hvis informationen om det frie valg ledsages af information om de aktuelle tilbud i en kommune (både fra praksis og kommune), så patienten har baggrund for at træffe sit frie valg. Derfor skal de praktiserende læger have kendskab til de kommunale tilbud og tilbuddene i praksissektoren vedrørende vederlagsfri fysioterapi, så lægen kan give information om patientens valgmuligheder. En fælles opgavevaretagelse af vederlagsfri fysioterapi mellem praktiserende fysioterapeuter og kommunen stiller både krav til den enkelte kommune og til Region Sjælland i forhold til myndighedsvaretagelsen. Denne model kræver, at den enkelte kommune har lokalkendskab til egen og de praktiserende fysioterapeuters kompetencer og faciliteter. Samtidig skal det Regionale Samarbejdsudvalg for fysioterapi i forbindelse med praksisplanlægningen have kendskab til kommunale planer og tage højde for kommunale ønsker, der influerer på praksisplanen. Derfor er dialogen mellem parterne vigtig. Kommunerne bør orientere om væsentlige ændringer i kapaciteten. Kommunerne har samtidig til opgave at fremme dialogen mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter, jævnfør overenskomstens protokollat vedrørende samarbejde, koordination og kvalitetssikring mellem praktiserende fysioterapeuter og andre områder i sundhedsvæsenet. Deling af opgavevaretagelsen med veldefinerede parallelle tilbud sikrer en samlet set fornuftig brug af fysioterapeuternes samlede kompetencer. Dettes skyldes, at de praktiserende fysioterapeuter og de enkelte kommuners fysioterapeutiske kapacitet sammentænkes til glæde for patienterne Der vil i høj grad fortsat være behov for dialog og tværsektorielt samarbejde for at understøtte en positiv udvikling til gavn for patienterne. Denne model sætter fokus på fællesskab, samarbejde, dialog, og patienten sættes i centrum. På baggrund af ovenstående er vigtige opmærksomhedspunkter: At aktørerne informerer hinanden om væsentlige kapacitetsændringer At samarbejdsudvalgets politiske beslutningstagere skal have tværsektorielt kendskab til sektorerne At aktørerne skal have lokalt kendskab til hinandens faglige kompetencer og forudsætninger At det er særligt vigtigt, at patienterne skal have informationsmateriale, som gør det muligt at træffe valg om differentierede tilbud 4.4. Model Suveræne, parallelle kommunale tilbud: Denne model beskriver en situation, hvor kommunen etablerer parallelle tilbud til alle vederlagsfri fysioterapeutiske patienter. Umiddelbart vil dette medføre større kapacitet på området og større grad af valgfrihed for patienten. Der vil eventuelt opstå en konkurrencesituation, og der kan forekomme overkapacitet, så der skal være fokus på samarbejde, og kommunen skal understøtte faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. I denne model er det særligt vigtigt, at patienterne oplyses omkring det frie valg til at vælge mellem det kommunale tilbud og tilbuddene hos de praktiserende fysioterapeuter. Modellen stiller i forbindelse med 19

20 myndighedsvaretagelsen krav til, at det Regionale Samarbejdsudvalg for fysioterapi i forbindelse med praksisplanlægningen tager højde for og har viden omkring de kommunale ønsker. I tilfælde af, at der opstår overkapacitet, er der fare for, at de fysioterapeutiske kompetencer ikke anvendes optimalt. Dette skyldes, at både praksissektoren og fysioterapien i kommunalt regi risikerer overkapacitet. Faldende patientvolumen vil på sigt påvirke den enkelte fysioterapeuts faglighed negativt, idet fysioterapeuterne, som alle andre faggrupper, har behov for at vedligeholde deres kompetencer. Både praktiserende fysioterapeuter og kommunerne vil derimod have glæde af en fælles planlægning på området. Der vil i denne situation i høj grad være behov for fortsat kvalitetsarbejde og konsulentarbejde. Et øget udbud og i særdeleshed et ukoordineret øget udbud i forhold til praksisplanen vil medføre forringet rentabilitet for klinikkerne og en usikkerhed i forhold til investering i faciliteter og kvalitetsforbedringer. På baggrund af ovenstående er vigtige opmærksomhedspunkter: At kommunal oprustning uden tilsvarende reducering i praksissektoren vil medføre, at økonomien på området vil stige At eventuelle kommunale tilbud koordineres og aftales med praksissektoren, så det samlede tilbud i kommunerne fastholdes 20

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden for praksisplanen...6

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 December 2011 KKR S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udarbejdet af Primær Sundhed i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland Emneord: Praksisplan,

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data 2014-2016 Vederlagsfri fysioterapi er fastsat i Sundhedsloven 140a og omfatter to specialer: speciale 62 er almindelig vederlagsfri fysioterapi, og speciale 65 er

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Information om vederlagsfri fysioterapi

Information om vederlagsfri fysioterapi NOTAT Information om vederlagsfri fysioterapi Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring af sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

UDKAST Praksisplan for fysioterapi

UDKAST Praksisplan for fysioterapi UDKAST Praksisplan for fysioterapi 2016 Indhold 1. Indledning og rammer for praksisplan, resumé og anbefalinger... 2 Resumé... 3 Anbefalinger... 4 2. Beskrivelse af fysioterapiområdet... 5 Grundlaget for

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Baggrund Vi har overtaget et stort, dyrt og svært styrbart område Vi

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Praksisplan. for fysioterapi, Kommunikation

Praksisplan. for fysioterapi, Kommunikation Praksisplan for fysioterapi, 2016 Kommunikation - 01448-10.16 PRAKSISPLAN Praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Udarbejdet af Primær Sundhed og Det fælleskommunale Sundhedssekretariat i samarbejde

Læs mere

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen..

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen.. Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010..Velkommen.. Alle power-points kan efter i dag hentes på: www.praktiserendefysioterapeuter.dk Sundhedssektorens strukturering.

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Lovgrundlag. Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi

Praksisplan for fysioterapi Praksisplan for fysioterapi Region Midtjylland Primær Sundhed Praksisplan for fysioterapi Udgivet af Region Midtjylland, Marts 200 Udarbejdet af Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet, Region Midtjylland

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010. Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN

Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010. Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010 Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN UDKAST 1. februar 2011 RESUMÉ 4 Anbefalinger 6 INDLEDNING 8 KAPACITETSBESKRIVELSE 13 1. Almindelig og

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende.

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende. Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi 1. Baggrund Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011. Sag nr. 16. Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011. Sag nr. 16. Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011 Sag nr. 16 Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 4 bilag Praksisplan for fysioterapi, 30. maj 2011 Praksisplan for Slettet: P fysioterapi

Læs mere

Status og kapacitetsoversigt for fysioterapi i Region Sjælland

Status og kapacitetsoversigt for fysioterapi i Region Sjælland Status og kapacitetsoversigt for fysioterapi i Region Sjælland Primær Sundhed, august 2008 Forord I henhold til forrige landsoverenskomst om fysioterapi skal Regionen udarbejde en plan for tilrettelæggelse

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Forhandlingsoplæg Danske Fysioterapeuter Til: RLTN Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Kvalitet, sammenhæng og nye opgaver Vi skal kunne tilbyde den enkelte

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019 Center for Sundhed December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ.........................................................................................

Læs mere

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 KKR HOVEDSTADEN Indholdsfortegnelse RESUMÉ 4 BEGREBER 6 1. INDLEDNING 8 1.1 Afgrænsning 9 1.2 Hvad er fysioterapi?

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 KKR HOVEDSTADEN Indholdsfortegnelse RESUMÉ 4 BEGREBER 6 1. INDLEDNING 8 1.1 Afgrænsning 9 1.2 Hvad er fysioterapi? 10 Rammer

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund for praksisplanen... 4 Fysioterapi i Nordjylland... 7 Fysioterapi i Nordjylland...

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 6 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 Indledning... 3 Resumé... 5 Anbefalinger... 8 Begreber... 10 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 12 Fysioterapeutisk

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

1. Indledning...2. 2. Hvem kan få fysioterapi?...4. 3. Afregning af ydelser med de praktiserende fysioterapeuter...4. 4. Samarbejdsudvalg...

1. Indledning...2. 2. Hvem kan få fysioterapi?...4. 3. Afregning af ydelser med de praktiserende fysioterapeuter...4. 4. Samarbejdsudvalg... Vejledning til regioner og kommuner om ny ansvars- og arbejdsdeling vedrørende almindelig og vederlagsfri fysioterapi m.v. efter 1. august 2008 22. september 2008 1. Indledning...2 2. Hvem kan få fysioterapi?...4

Læs mere

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 Lone Vinhard, konsulent KL Sophie Leth-Møller, student KL Sofie Mondrup Nielsen, student KL Formål med spørgeskemaet? Belyse

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi

Praksisplan for fysioterapi Praksisplan for fysioterapi Regionshuset Viborg Primær Sundhed Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 1.1 Kommissorium for udarbejdelse af praksisplan på fysioterapiområdet...2 1.2 Praksisplanens struktur...3

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Emne: Delplan for Praksisplan for Fysioterapi 2008-2011, godkendelse efter høring

Emne: Delplan for Praksisplan for Fysioterapi 2008-2011, godkendelse efter høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 16. september 2008 Sag nr. 7 Emne: Delplan for Praksisplan for Fysioterapi 2008-2011, godkendelse efter høring 5 bilag (Bilag 4 Høringssvar (materialet

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen.

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Notat Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Praksisplan for Fysioterapi blev efter behandling

Læs mere

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse.

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse. Notat. Vederlagsfri Fysioterapi Rebild Kommune. 2012. Indledning. Det Kommunale Sekretariat for Vederlagsfri Fysioterapi har modtaget en henvendelse fra Sundhedsudvalget i Rebild Kommune med en forespørgsel

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015 Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 214 og 1. halvår 215 Fælles økonomigruppe under SOF i Syd ved: Peter Michael Jørgensen, Kommune Claus Bossen, Kommune Morten Jessen-Hansen, Kommune

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Ukompliceret samt omfattet af diagnoselisten Henvisning til vederlagsfri fysioterapi individuelt og/eller

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringsudkast - Praksisplan for fysioterapi 2008-2011

Høringsudkast - Praksisplan for fysioterapi 2008-2011 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Praksisplanlægning Høringsudkast - Praksisplan for fysioterapi 2008-2011 Februar 2008 Enhed for Praksisplanlægning Koncern Plan og Udvikling INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere