Redaktör och ansvarig utgivare: GUNNAR HALLGREN INNEHÅLL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktör och ansvarig utgivare: GUNNAR HALLGREN INNEHÅLL"

Transkript

1 Redaktör och ansvarig utgivare: GUNNAR HALLGREN INNEHÅLL Självrening och växtnärings balans i små vattendrag av Nils Brink 5 Om små vattendrags självreningsförmåga av Matti Viitasam i.. 7 Nitelva. En ingeni0rmessig vurdering avet lite norsk vassdrag som resipient av Cornelis Smits Noen experimentelle unders0kelser av selvrensningsprosesser av Olav M. Skulberg Landbrugets interesse i vandl0benes fremtidige benyttelse af Jorgen Skovbcek rreddambrugenes krav til og indflyde1se på de danske vandl0b af F. Bregnballe Unders0gelse af iltindhold og iltforbrug i vandl0b og spiidevand af J. Frederiksen Maskine1 oprensning og vedligeholdelse af vandl0b af A. L. Birk Herman Flodkvist t (List of contents in English on back cover)

2 .. G R U N D FÖ R BÄTTR I N G utkommer med fyra nummer årligen Prenumerationspris kr. 20: - Lösnummer kr. 6:- Redaktionens och expeditionens adress; Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 Tel. 018/25025 Postgiro Redaktionskommitte: Professor Gunnar Hallgren Professor Yngve Gustafsson Professor Lambert Wiklander Författarna är själva ansvariga för sina uppsatsers innehåll. Vid återgivande av text torde källan och författaren angivas

3 GRUNDFÖRBÄ TTRING Tidskrift för jordbrukets rationalisering genom grundförbättringar Journal of Agricultural Land Improvement Redaktör och ansvarig utgivare GUNNAR HALLGREN VO

4 Almqvist & WikseIls BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG UPPSALA 1968

5 Nordiskt kollokvium rörande självreningen I mi Den 9 och 10 november 1967 höll den av kulturtekniska sektionen inom Nordiska J ordbruksforskares Förening tillsatta kommitten för jordbrukets vattenvårdsfrågor ett kollokvium på Föreningen Nordens egendom Hinclsgavl vid Middelfart i Danmark rörande»mindre vandl0bs selvrensning og fremtidige benyttelse». Kollokviet omfattades med stort intresse och bevistades av sammanlagt 69 från Finland, och däribland även fackmän utanför NJF. För organiseringen av kollokviet och för övriga i samband med detta erforderliga arrangemang svarade den danske ledamoten av vattenvånlskommitten, professor N. J. Dahl vid Den kg!. Veterimer og Landbohyljskole. Då de problem som behandlades vid kol lokviet på Hindsgavl naturligt faller inom fackområdet för Grundförbättring, har föreliggande nummer av tidskriften i sin helhet tagits i anspråk för föredrag som hölls vid detsarnma. Ett dylikt kollokvium med åtföljande publicering är självfallet förenat med icke obetydliga kostnader. Eftersom sektionens ekonomiska resurser är starkt hade dess icke varit möjligt utan hjälp utifrån. Ett värdefullt ekono miskt stöd har Jämnats av NORDFORSK, för vilket vi här vill vår tacksamhet. GlInnar Hallgren Uppsala den 2 april 1968 Nils Brink

6

7 Grundförbättring, 21, 1968: 1 --2, 5-6 Självrening och växtnäringsbalans små vattendrag Av Nils Brink Vid kollokviet redogjordes under ovan angivna rubrik för undersökningar utförda i lvå vattendrag i Uppland. Resultaten är under publicering i två skilda uppsatser (Brink & Widell 1967; Brink 1968). Här nedan följer sammandrag på engelska. Eutrophication in a small stream in central Sweden (1) The i nvestigatio!1 deals with the trans- port of substances in a small stream (8.4 km) and with the eutrophication resulting from it. The run-off area was 3500 hectares. (2) Precipitation, nm--off, temperature, pli, specific conductivity, oxygen, colour light absorption, permanganate value, iron, calcium and magnesium, nitrogen, phosphorus and higher vegetation were measured and registered. (3) The investigation was carried out during two periods, viz. 1 December 1962 and 1 December 1963 until 30 November 1963 and 1 December 1963 until 30 November Both years were characterized by a deficiency in pricipiation leading to deficiencies in the mn-off of 28 and 72 % respectively. (4) Oxygen and carbon dioxide varied on the whole inversely. Locally the produc- tion of oxygen collld lead in summer-time to a strong oversaturation with a distinct drop of oxygen up on the introduction of organic substance from sewage and hum OUS water. (5) Some methodological questions, selfpurification, transport and deposition of organic matter are discussed. (6) Iron seems to be very intimately connected with the organic matter and seams to be bound in meta[]o-organic complexes. Hs behaviour in relation lo physicochemical and biological processes is discussed. (7) The stream was very rich in nitrogen and phosphorus with con tents of 2500 to 5000,ug/l anej ,ug/l, respectively. The high values are on te the first hand attributable to pollution with sewage. (8) Both concentration and transport 01 nitrogen and phosphorus decreased simultaneously in certain parts of the stream, thus indicating selfpurification. (9) The spring flood and to a certain extent the autul11n flood had an absolutely influence upon the transport of nitrogen and phosphol'us as well as of other substances. The total annual removal from the drainage area was for nitrogen about 180 kg/km 2 and for phosphorus 20 and 12 kg/km 2 in the cours e of two successive years. At low water the depositions especially of phosphorus was locally important. (10) The upper comse of the stream was almost without higher vegetation. This was the result of the discharge of sewage. Farther downstream the vegetation was abundant with a high degree of covering. The quantities of nitrogen and phosphorus taken up by the vegetation amounted to less than 4 and 13 %, respectively, of the quantities supplied in the water. 5

8 Self-purification in an open ditch (l) The investigation deals with the selfjjurification and the transport of substance in a ditch polluted with sewage water from a nursing home with 60 inmates. The total run-off areas was 73 hectares. (2) In the ditch nine sampling stations were established within SOO ll1 from the sewage outlet. The water-depth varied between a few centimetres in winter and summer and LIp lo SO-60 centimetres in spring and autumn. (3) Precipitalion, mn-off, sewage discharge, ph, specific concluctivity, oxygen, light absorption, permanganate value, biochemical oxygen demand nitrogen, phophorus, and coliform and heterolrophic bacteria were measured. 'The working-up of heterotropic bacteria to near 100 %. In spring and autumn no such decreases occurred. The causes of these phenomena are discussed. (7) The transport of organic matter, nitrogen, phosphorus, and bacteria aiso decreased along the water-course to a large extent both in winter and summer, but the transport increased in conneetion with the spring and autumn flood. (8) The transport of uitrogen and phosphorus from one person coltesponded to 1.1 and Il hectares of land, respectively. (9) Oxygen sag was folltld <luring winter and summer. Balance between oxygen and BOD was reachecl afler 3S0 m. In spring and auturnn no sag was found. (lo) Nitrificalion look place to a ]imited cxtent at the end of the system; in winler the data material was carried out com,- at a temperature of 0.0-,1.0 c, puter (4) 'rhe sewage was ]] Slitres per person and day. (S) A large drop in conductivily was observed in winter and summer, due partly to a large drop in ammonia. (6) A drop of up to aboul 90 % in Litteratur organic matter, nitrogen, and phosphol'us over il distance of less than 300 me tres was observed in winter and summer. The same was the case with coli form and general (l 1) Sinall watej'-depth was of great ficance for thc self-puri fication. (12) The use of an oxidatiolhlitch as a sewage treatment system is discussed. Brink, N. & Widell, A Eutrophicalion in a small slream in central Swedcn. Schwcitz L. HJ'drol., 29, 333-, 360. Brink, N Sclf-purificalion in an open clitcl1. Wal. Res. 2. In press. 6

9 Grundförbättring, 21,1968: 1-2,7-15 Om små vattendrags självreningsförmåga Av Matti Viitasaari, Helsingfors J-\lIrnänt Städer och andra större bostadscentra har j allmänhet tillgång till experter och medel för förverkligande av planer i större ut~ sträckning än små och medelstora kom~ rnuner, som åtminstone för närvarande i Finland kämpar med stora ekonomiska vattenlagen föreskriver dock vissa minimifordringar för avledande och behandling av avloppsvatten. dande av vattnet accepteras allmänt, frågan är endast om var man tar pengarna. Stora regionala generalplaner utarbetas för närvarande,rnen om förverkligandet har man tillsvidare ej några uppgifter. Också i bästa fall förskjuts deras förverkligande av ekonomiska skäl oförsvarligt långt. I många fall är också lönsamheten mer eller mindre tvivelaktig. Man bör observera att regionplaneringen på många områden snarare betyder enhetliga bestämmelser än t. ex. gemensamt avloppssystem. Man är således alltid tvungen att använda även mindre vattendrag för avledande av avloppsvatten. Vid byggande i etapper leder man ofta i dem temporärt rätt så stora mängder bristfälligt behandlat avloppsvatten. Mindre primära olägenheter kan dock försvinna efter en mycket kort strömsträcka på naturlig väg. Även ett mycket svårt förorenat rinnande vattendrag är ej förorenat för alltid, utan då föroreningen upphört renas det snart. Man kunde därför utnyttja denna självreningsförmåga effektivt och i trängande fall tilllåta temporär förorening aven å e. d., om man hiirmecl kan förhindra förorenande av en sjö eller något annat viktigare vattendrag. Vattendrags mottagningsförmåga och självreningskapacitet Som nämnts förorenas ej ens ett mindre rinnande vattendrag för alltid, även om det bel astas hårt. Däremot förorenas s;öar, som förekornrner i vattensystemet, redan aven tämligen liten kontinuerlig belastning, vars verkning ackumuleras i sjöbassängerna. På ett vattendrags förmåga att frigöra från s. k. synliga fysikaliska olägenheter inverkar närmast vattenmängden, ström hastigheten, fårans form, temperatur, ljusstrålning m. m. l små vattendrag, vars användningsmöjligheter ofta är tämligen he~ gränsade, är dylika olägenheter ofta de besvärligaste, om de också är lätt avhjälpta medelst mekanisk rening. De bakteriologiska olägenheternas omfattning är också beroende av strömhastigheten, då bakteriereduktionen närmast är en funktion av tiden. En effektiv klorering minskar självfallet i avgörande grad de bakteriologiska olägenheterna. De organiska ämnenas biokemiska sönderdelning förorsakar i allmänhet de största kemiska olägenhetema. Förändringarna kan i värsta fall leda till fullständig syrebrist och obehaglig lukt, varvid de aeroba processerna i vattendraget helt upphör. Eliminerandet av dylika olägenheter utredes medelst syrebalansräkning. 7

10 Den vid syrebalansberäkningar använda Streeter & Phelp's teori (1925) har utsatts för mycken kritik. Enligt denna teori är t. ex. de organiska ämnenas sönderdelning oberoende av vattnets syrehalt. Temperaturens andel är ej heller helt utredd. Likaså är på den limnologiska sidan ännu mycket outrett, varför man under de senaste åren har fäst en större uppmärksamhet vid detta. Då man ej heller beaktar vattendragets grund produktion och bottenslammets inverkan, förorsakar detta tillsammans med tidigare nämnda felmöjligheter att den praktiske vattenförsörjnings- och vattenskyddsmannen har tämligen liten om ens någon verklig nytta av dessa invecklade beräk ningar i fråga om ett mindre vattendrags själ vreningsförmåga. Vid undersökningar i Merrimack å har Camp (196S) konstaterat (l) att fotosyn.. tesen ökar lösta syremängden betydligt snabbare än vid absorption från luften, (2) att utfällning minskar BS;,-förbruk ningen effektivare än biokemisk oxidering, (3) att alla inverkande faktorer bör beaktas 0111 man vill nå goda resultat. Camps rekommenderar kontinuerlig registrering av temperaturen och lösta syre mängden över åns hela tvärsnitt vid obs er.. vationspunkterna. Detta är dock i de flesta fall omöjligt att utföra i små vattendrag. Bl. a. har Schmassman (19S1) föreslagit användning av s. k.»verkliga självreningskoefficienten). Vattendragets storlek, djup, strömhastighet, turbulens, föroreningsgrad, bottenslam, avloppsvattnets kvalitet och andra faktorer växlar så mycket att det är svårt att följa dessa vid användning av koefficienter. Däremot kan deras samverkan, som oftast intresserar mest, lättare bestämmas. eller,1 B(l) k ",,,- Iog- T B (2) där B(1) = BS 5 vid punkt (1), B (2 ) = BS 5 vid punkt (2), T = strömningstiden i medeltal (dygn) mellan punkterna (1) och (2), och k' 00 hastighetskonstanten. Som BSG-värde torde dygnsmedelvärdet lämpa sig bäst. BS 5 -värdet vid de olika mätpunkterna är tämligen lätt bestämd. Strömningstiden får man antingen genom uppskattning eller medelst mätning med färgämnen el!er isotoper. Då man bedömer förorenade vattendrags självreningsförmåga på dylikt sätt får man s. k. typvattendrag, vilka senare kan användas vid bedömning av liknande fal! som är föremål för utredning. Med BS 5 (1) = 10 mg/l, BS 5 (2) = 3 mg/l, och T= l In dygn blir k = 12 log 3,3 = 6,25 (jfr fig. S). Observationsresultat Myllyoja -.!yriinoja bäckarna (fig. I) Mekaniskt renat spillvatten från kasern.. område och annan bebyggelse (ca 3 SOO p., ca 600 ma / dgn) leds ut i en bäck, vars hela nederbördsområde är 40 km:' och vid spill.. vattenutsläppet ca 0,7 km 2. Bäcken rinner upp i en käl!a. Bäckens vatten är i början användbart som hushållsvatten, vilket är sällsynt under finska förhållanden. Analys.. värdena är i medeltal: färg (Pt mg/l) KMn0 4 (mgjl) Fe (mg/l) Total-P (mgjl) Totai-N (mg/l) 5 8 0,03 0,05 1,1 Samtliga analyser är gjorda under åren Av undersökningarna, som utförts för klarläggande av avloppsvattnets inverkan på vattendraget, har man i det följande dragit vissa slutsatser, närmast beträffande av tillrinnande biflöden förorsakad utspädni11g eller ökning av ämneshalterna. Biflödena leder vatten från stora kärrområden. Vattnets färg (fig. 2) och järnhalt (fig. 3) ökar betydligt, samtidigt som nederbördsområdet växer, vilket visar att humus mäng- 8

11 Fig. I. Nederbördsområdet till Myllyoja-Jyrlinojabiickarna. den stiger jämnt. Även KMnO.-förbrukningen (fig. 2) ökar nedströms. Kurvorna»sommar)) och»vintej'» är medelvärden för resultatet från 10 olika prov serier., Fig. 2. ökning av färg och KMnO,-förbrukning j undersökt del av MyIJyoja. Närsalterna diagrammen, som visar närsalternas minskning (fig. 4), har en kurva visande biflödenas utspädningsinverkan uppritats. U tspädningskurvan har beräknats för 111edel vattenföringen (M Q) då de limnologiska undersökningarna har gjorts under olika flödesperioder. Avloppsvattenmängden har antagits motsvara 16 timmars medelförbrukning. Av diagrammen (fig. 4) kan man konsta- ~ 1: 75 <t: 70 sommar ;' , l, 5 -~--''-r---''-,-,., punkf 5 km ~ E: ~ 35 ~ , \~~~1, / " _... som/nor... vinler 9

12 ::::. ~ ;:0 ~ o..3..,j I I I I J J J f J J I I r//-'" I I J... J J ~.. _._.'r-> punkl km rh. 3. Grumlighel och jiirn j Myllyoja. _,,_;.~'~...,._... ~~~_,.~..,.. :~._~_~_~ punk! km Fig. 4. Fosfor- och kvävehall i Myllyoja. Minskningen nedströms motsvarar i storl setl av tillflödena för orsakad utspädning. ~sommar / l, 2 Å 1\ II " II 1\ II 11 I I I I l 1\ I I : \ <"-x l \, *'00: J \?/ l '\ 1:> I '\ '. vinfer I ~..._.. IE.. 8f' '.. sommar Fig. 5. Temperatur och biologisk syreförbrukning i Myllyoja. JO

13 Fig, 6, Bakterichalten i lvjyllyoja, En kraftig reduktion sker redan på en två kilometer lång strt\cka, tera, att den av spillvattnet förorsakade närsaltökningen ej kvarhålles i en till sin natur karg bäck, utan koncentrationsminskningen följer i stort sett utspädningen, Det är ej heller troligt att närsalter stannar i vattendraget under högvatten flöden, Tvärtom har makroväxtligheten, som då algflora saknas blir den enda närsaitbindande faktorn, mindre möjligheter att uppta närsalter under högvatten perioderna, I detta sammanhang må nämnas att vattentemperaturen i bäcken även under sommaren är mycket låg, vilket begränsar algernas verksamhet. Mellan punkterna 4 och 5 mynnar i bäcken diken med av bebyggelse förorenat vatten, och dess inverkan på koncentrationen kan lätt konstateras, I bäckens nedre lopp finns en liten vegetationsrik sjö, som binder största delen av närsalterna. Syreförbrukningen Grumligheten (fig. 3), BS ö (fig, 5) och bakteriehaiten (fig, 6) minskar däremot i bäckens övre lopp, där förorenade biflöden ej inverkar, betydligt mera än vad som mot- 11

14 - ::::.. ~ <t: f 00 o o " 'l o 'l. (lo '" punkt 5 'V '" punk! 6 o ro: punkf 7 50 V " ve> O O 'l O V ,---~ 0.1, _-_.. _~--~." _.- 06 f' mg// Fig. 7. Samband mellan nirg och lotajfosfor i 1\!!yJ Jyoja. svarar utspädningen. Självreningsförmågan för bäckens övre del är uträknad enligt tidi gare anförd formeln. De fekala strepto kockernas mängd har sjunkit betydligt efter en två km lång sträcka. Fig. 8. Samband mellan färg och kväve i Myllyoja. Tillståndet efter biologisk rening av spillvattnet Reningen av avloppsvattnet, som ledes till ifrågavarande bäck, blev effektivare, då en biologiskt reningsverk av typen effektiverad ringkanal med efterklorering byggdes under åren Bäckens tillstånd har efter detta undersökts endast under en lågvatten period. Härvid har man dock fått en del intressanta resultat: <t 100 o 00 v o ~ punk!.5 'V '" punkt 6 o " punk! 7 50 o 'V o 'V v 00 o v 12

15 ~'/50 " 100 /;;0 r_ u._~.... -_.._-_._-_.,-_._~ _ _---JO- --' _. ~'"'-7o-~- _-----"--'-"--]0-' ~"--'-'--'-"---~'6ö- KI1nOI, mg/! Fig. 9. Samband mellan fiirg och KMnOj' förbrnkning i Myllyoja, _.. _ _.. _----- (a) BS J, grumligheten och enterokock mängderna har minskat. (b) Då den organiska belastningen och mängden tillförda närsalter minskat har färgen och KMn04-förbrukningen ökat tydligt (fig 2, kurva ). Senare utförda undersökningar verifierar ytterligare ovannämnda resultat. Härav torde man kunna dra den slutsatsen, att då avloppsvatten belastningen och näringstillförseln varit större, har den med biflödena följande humusen deltagit i de biologiska processerna och härvid förbrukats. Då näringsmängden minskat har i varje fall humusen ej sönderdelats i samma ut sträckning. Denna företeelse har allmän betydelse såtillvida att den biologiska reningen, vars effekt som skydd för Finlands sjörika vattendrag med berättigande har betvivlats, har för humusrika vatten en tämligen viktig uppgift förutsatt, att den förutom att minska den organiska belastningen också minskar närsalterna. Närsalterna bordc minskas till sådan mängd, att humus ej mobiliseras i den biologiska sönderdelningsprocessen, vilket i humushaltiga vatten medför en mycket snar vegetationstillväxt i vattendragets sjöar. Fig. '7 avser att belysa till vilken kon centration man borde komma vid reningen beträffande fosfor. Om totala fosformäng den är endast 0,3 mg/l, minskar dess inverkan på sönderdelningen av hullius kraftigt (färgen ökar). Samma tendens visar totala kvävekoncentrationen vid värdet 2 mg/l (fig. 8). På färgen inverkar dock även andra faktorer, vilkas olika andelar är svåra att klarlägga. Fig. 9 visar relationen mellan färg och KMn04-förbrukning jämförd med av Åberg & Rodhe (1942) funnen korrelation mellan färg och KMn04-förbrukning förorsakad av humus. Härav kan vi se att färgen förorsakas ej enbart av humus. Likaså avviker järnets och färgens förhållande från av Åberg & Rodhe funnen korrelation (fig. 10). Mellan järnet och fosforn kunde man ej konstatera någon korrelation. 13

16 mg/ I Fil:. JO. Samband mellan färg och järn j Myllyoja. Om sjöar förekommer i nedre loppet av ett humushaltigt vattendrag, bör man givet~ vis försöka förhindra humusens.mobilisering i det biologiska kretsloppet, vilket påskyn~ dar sjöarnas eutrofiering. Men om en dylik fara ej föreligger och vid vattendragets nedre lopp använt vatten renas kemiskt, kan man fråga, om ej en måttlig förorening är till nytta och sparar kemikaliekostnader vid kemisk rening. Dessa är som känt be~ roende av KMn0 4 -förbrukningen och färgen. Frågan är givetvis tillspetsad, men ej helt obefogad med ovannämnda som grund. Under finska förhållanden är dock närsalternas bortskaffande nödvändigt beroende på den stora mängden sjörika vattendrag. Summary For small water courses, such as most of our recipients are, the use of mathematical models in the determination of the degree of pollution and the self purification capacity is uncertain and troublesome. Addi- tionally the influence by humus is still largely unresearched. The main causers of colour in water are humus, iron and manganese. The nutrients, that are dischargec1 into the water COl!J'ses with the wastewater, are promoting the degraclation of humus which is causing a decrease in colour- and KMnO.j'"values. In this aspect there is in some cases a contracliction between water supplying and water pollution con tro! although the preserving of the natural state generally is recommended. Observations reportecl in the investigation are made in the Myllyoja-Jyränojastream that serves as recipient for the wastewater from the garrison in Niinisalo. ResuIts from have been available when the wastewater was discharged into the stream only mechanically purified and chlorinated. Results are available all together from ten observation series. An effective biologieal purifaction was started in the end of This period is represented by resuits from The mechanical purification has causecl an obvious decrease in the KMnOrdemand 14

17 Jower down in the stream. On the contrary biological purification (1967) has caused an inerease in both the KMn0 4 -demand and colour compared with the mechanical purification. Litteratur Baars, J. K., Self Pnrification. Third intematioll(j! colljerence on wafer pollution research, Mlinchen. Camp, T. K, Field estimates of oxygen balance parameters. Proc. Amer. Soc. Civ. Ellg., 91, 5, HarJey, N. H., A nomograph for solution of stream pollution eqllations. Wat. Sel1'age Works. R Imlloff, K., Taschenbuch der Sladlen{,,'iissenlllg. Oldenburg, Miinchen. O'Connel, R. L. & Thomas, N. A., Effect of benthic algae on stream dissolved oxygen. Proc. Amer. Soc. Civ. Eng., 91, 3, 1-16, Streeter, H. W. & Phelps, E. B., A stlldy of the pollution and natural purification of the Ohio river. III. Factors concerned in the phenomena of oxidation and reaeration. Bull. U.S. Publ. Hlth Serv., 146, Schmassman, H., J 951. Untersuchungen (iber den Stoffhallshalt fliessender Gewässer. Schl1'ei~, Z. H)'drol., 13, Åberg, B. & Rodhe, W., Dber die Miliellfaktoren in einigen slidschwedischen Seen, SYll/b. bot. Upsal. 5: 3. Diplomingenjör Matti Viitasaari, Oy Vesitekniikka AB, Yrjönkatu 30, Helsinki 1 Il, Finland. 15

18

19 Grundförbättring, 21, 1968: 1-2, Nitelva. En ingeniormessig vurdering avet lite norsk vassdrag som resipient Av Cornelis Smits, Kjeller Nitelva er en ca. 40 km lang elv som har sitt utspring i Harestuvannet j Lunner k0111- mune, ca, 4 mil nord for Oslo (fig. 1). Elven renner fy5rst over typisk stenbunn gjennoll1 en skogstrekning med sparsom be hyggeise. Senere renner elven gjennom et område med overveiende leire og sty5rre jordbruksarealer helt ned til det punkt hvor elven sammen med Glo111ma munner ut i den store innsjy5en Elven har 10 side elver: Leirelva og SagdaIselva. Vann f~iringen i disse elver er liten i forhold til Glommas av!y5p, Dette tyde1ig frem av labl,jlen nedenfor. 0verst er elven forholdsvis smal med enkelte fossefajl og stryk, men allerede ved Slattu111, lj km ovenfor utly5pet i 0yeren, nilr elven ned til vann nivå. Elven utvider seg til bredde, sene re bredde. Yanndybden varierer en del, maks. 2 m, tildels vesentlig mindre. Bas senget Svellet, like ovenfor utly5pet i GlO1n ma, har maks. 0,5 111 vanndybde, En liten del av nedslagsfeltet er tatt i bruk som vannforsyningskilde for Oslo, slik at ncdby'lrfeltet er blitt mindre. Dermed er vannfpringen i nedby5rfattige perioder gått en del ned-o spesielt i side elvcn SagdaIselva. For ca. 20 år siden fan tes det bare tettbebyggelse langs Sagdalselva og i Lillestrpm, samt en takpappfabrikk, en st0rre kjemisk bedrift, en mekanisk industri og 2 meierier som de viktigste bedrifter med kloakk-avly5p til vassdraget, men uten at forurensingen ga anledning til spesielie prohle mer. Etter krigen kom imidlertid distriktet inn i en sterk utviklingsperiode. Frem til og med 1966 ble det bygget leilighcter og en rekke nye bedrifter, samt et stprre sykehus. AlJerec!c i slutten av 5().. årene var forurensingen av blitt så sloj' al kommunene i nedslagsfellet dannet en ko!l1itc som fikk i oppclrag å analyserc for.. urensingsproblemct og gi anbefaiinger mul henblikk pil en I(~sning av problemet. Komiteens fprste rapport gjaldt en kjemisk.. bakteriologisk llnderspkcise av vassdraget. UnderspkeIsen bekreftet at den nedre delen var hlitt foruroligende påvirket av forurens.. ningen, mens den pyre delen (ovenfor Sago dalselvas ully'lp) fremdeles var i en biologisk likevekt. Komiteens andre rapport omfattet en beskrivelse av forurensingskilclene, k0111mu.. nenes utbygningsplanel' og bruksinteressene i vassdraget. På grunnlag aven samle( vurdering fant man det riktig å foreslå 5 minstekrav til vannets kvalitet i vasscjragets åpnc vannlpp, nemlig: 1. Vannmassene, vannoverfiaten og bred.. dene by5l' vaore fri for synlige forurensninger eller avselningcr. Nitelva ved ut10pet i Svellet Leirelva ved ut10pet i Svellet Sagdalselva ved ut!0pet i N i telva Glamma ved utl0pet i 0yeren : Nedb0rfell (km') Min. Gj. s.n. Maks. v. 101' v. f0r v. f0r m 3 /s m 3 /s m 3 /s 0,7 7, ,8 12, ,2 1, O O 17

20 2. Slamansamlinger som fplge av tilfprte forurensninger bpr ikke forekomme. 3. Utvikling av organismer må ikke vrere så stor at den skaper ulemper ved vannets bruk, innskrenker vannets frie lpp eller virker sjenerende på annen måte. 4. Vannets innhold av oksygen og dets surhetsgrad må vrere slik at det ikke virker nedsettende på vekst og trivsel til de nåvrerend e fiskearter. 5. Vassdragene bpr ikke tiif;;>res giftige stoffer i slike mengder at det på kort eller lang sikt virker skadelig eller endrencle på de biologiske forhold eller virker nedset (ende på vannets anvendbarhet fprpvrig. Det ble foreslått mekanisk rensning i f~~rste omgang, og konsenlrasjoll av nybebyggelse på de olnråder hvor kloakkforholclene kunne bli orclne!!ilfreclsstillende inncn rimelig tid. M an var klar over el omfa! tende behov for vidcrc utredninger og anbcfalte å opprette et eget interkommunalt ingeniprkon(or for elelte form ål. Kommu nene sluttel seg til dette, og kontoret ble til j J962. Arbeidsforholclene var, scerlig til å begynne med, meget vanskelige. Komiteen var den fprste i sitt slag i landet, slik at man ikke haclde noen eksempler å arbeide etter. KOlllmunene dannel en heterogen sammensetning fra typiske forstadskommu ner til rene Jandkommuner som imidlertid allerede var innfanget av hovedstadens \'lkende tilrekningskraft. Kommunene savnet ;;>konomiske l11uligheter til tekniske tiltak mol forurensingen. Det eksisterende lovverk var ikke hensiktsmessig, srerlig med hen syn til Jpsning av regionale oppgaver og de finansielle problem er. Dessuten ble man fort klar over at avlppsledningene i distriktet var svrert dårlige på grunn av utette rprmaterialer og rprskjpter m. m., slik at ledningene oite f;;>rte mer grunnvann enn avlppsvann. Uncler clisse forhold har k0111iteens arbeidsforhold naturlig nok vrert vanskelige og komiteen har i betydelig grad gjennom opplysning forspkt å bidra til en bedre til- rettelegging av forholdene fra de sentrale myndigheters side. Videre har komiteen lagt betydelig vekt på kvalitetsforbedring av 111aterialer til rprledninger og utfprelse av disse gjennoll1 kontakt med produsenter og utdannelse av del faglige personale. I 1966 hadde innbyggere avlpp til ejven eller sieleeiven Sagelva. Inntill da fantes det 5 biologiske renseanlegg - (en biologisk dam, et aktivslamaniegg, to oksydasjonskanaler og 10 langtidsluftere for tilsammen ca pers. samt en del overbelastede Imhoff tanker for ca pers.). På grunn av overbelastning og den store infiltrasjon av grunnvann er driftsholdene ved clisse anlegg, unntatt den biologiske dam, meget vanskelige og rensingen heller dårjig. l dag ligger I'orholdene for en effektiv politikk bedre tilret1e ved at nye lovbestem- melser er vedtatt, mens andre er under for beredelse. Komiteen er dessuten blitt organiser! som et interkommunalt (Avlppssambanelet Nordre Situasjonen er imidlerticl blitt mer kompjisert dels forcii prognosene for befolkningsutvik- 1ingen går ut på vesentlig st;;>rre bebyggelse enn opprinelig antatt, dels fordi man i de senere år er blitt klar over al meringssaltenes betyclning for elven, i a]]fall for den nedre del og 0yeren, kan vrere stprre enn elen primrere organiske belastning. Ticlligere trodde man at spprsmålet om de langsiktige rensekrav sto om valget mej 10m en mer eller mindre grad av biologisk rensing fonielt over el stort antall mindre renseanlegg. I dag innebrerer de st;;>rre befolkningsprognoser en sterkere konsentrasjon i f,erre anlegg og det er også blitt aktuelt å diskutere en eventuell samling av alle kloakkavlpp ut til 0yeren. Haclde denne sjp vrert selve havet hadde problemet kanskje vrer! enklere. 0yeren er imic!lertic! drikkevannskilde for en stor del av 0stfold fylke, og er nå på tale S0111 vanllkilc!e for en stor del av Akershus. M an er derfor naturlig nok bekymret for den store forurensing som tilfpres dette vann. 18

21 OPPLAND! "f I i- I i I 1- I 7- I -{- / )< ~ I -)- NITE LV - VASSDRA - Kloakkbelastning G E T. g('ense nle:9~o og _ + fylkesg!'en:~~gsfelt Af<ERSHUS )(, \".le \ HAKM)A[ HNll:::STUlI iim\adal T0YEN ÄNEBY SPEi~N INC3Si3Y ROTNF::S KJUUL \ -{-, + I +\ / + \ 4-/\_ I U,,,,,,,, 9-1;/)<, )< " )W SL,\T"[ U1v1 1\ --l-,,;',<'{, \ OSLO,I / \ Fig, l, OversIkt over N I t e l v-vassdn,gels nedslagsfel!. 19

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1 IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT water.europa.eu Slide 1 Vanndirektivet 2000/60/EC Art. 17.1: The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad. Feb 2015 2.105 DK, NO, SE

Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad. Feb 2015 2.105 DK, NO, SE Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad Feb 2015 2.105 DK, NO, SE [tectiva] Facadeplade af homogent gennemfarvet fibercement. Se produktdatablad eller prisliste for størrelser.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Dokument nr. 12:2. (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen

Dokument nr. 12:2. (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen Dokument nr. 12:2 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit

Læs mere

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470 v/dg Torbjørn Akersveen Distrikt 2280 KJENNSKAP TIL ROTARY Kjenner du til eller har du noen gang hørt om organisasjonen Rotary? - %-andel som kjenner til Rotary - Base: 500 Den lave kjennskapen i yngste

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Scandinavian Languages 2h

Scandinavian Languages 2h THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SESSION 2002-03 SCANDINAVIAN STUDIES Scandinavian Languages 2h 1 O June, 9.30-12.30 In line with Faculty recommendations these papers will be anonymously marked.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard Literacy et begreb med store konsekvenser Klara Korsgaard At læse er en kognitiv færdighed at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social kontekst at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social

Læs mere

Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24.

Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24. Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24. januar 2014 Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 16/2006 Bjørn Stensaker og Trine Danø Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid? NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Læs mere

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg Kreativitet,

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring .. STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) I ØKONOMI OG LEDELSE Samling 1 - Økonomi og økonomistyring Krav til regnskapsrapportering Hva er viktige tall å forholde seg til Budsjett og budsjettstyring Samling

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2006:2 Svenska Arkivsamfundet ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING utges av Svenska Arkivsamfundet med stöd av Vetenskapsrådet. REDAKTION huvudredaktiir FK Håkan Lövblad, förste

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Tilbudspriser ved bestilling

Tilbudspriser ved bestilling Tilbudspriser ved bestilling i nettbutikk! PLastkasser for alle behov Øk effektiviteten med smarte løsninger www.b2b.lis.no Eurokasser Plastkasser tilpasset europaller i størrelse, slik at de utnytter

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen KAD som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen Foreløbig rapport 8.juni 2015 Udgivet med støtte

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere