Redaktör och ansvarig utgivare: GUNNAR HALLGREN INNEHÅLL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktör och ansvarig utgivare: GUNNAR HALLGREN INNEHÅLL"

Transkript

1 Redaktör och ansvarig utgivare: GUNNAR HALLGREN INNEHÅLL Självrening och växtnärings balans i små vattendrag av Nils Brink 5 Om små vattendrags självreningsförmåga av Matti Viitasam i.. 7 Nitelva. En ingeni0rmessig vurdering avet lite norsk vassdrag som resipient av Cornelis Smits Noen experimentelle unders0kelser av selvrensningsprosesser av Olav M. Skulberg Landbrugets interesse i vandl0benes fremtidige benyttelse af Jorgen Skovbcek rreddambrugenes krav til og indflyde1se på de danske vandl0b af F. Bregnballe Unders0gelse af iltindhold og iltforbrug i vandl0b og spiidevand af J. Frederiksen Maskine1 oprensning og vedligeholdelse af vandl0b af A. L. Birk Herman Flodkvist t (List of contents in English on back cover)

2 .. G R U N D FÖ R BÄTTR I N G utkommer med fyra nummer årligen Prenumerationspris kr. 20: - Lösnummer kr. 6:- Redaktionens och expeditionens adress; Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 Tel. 018/25025 Postgiro Redaktionskommitte: Professor Gunnar Hallgren Professor Yngve Gustafsson Professor Lambert Wiklander Författarna är själva ansvariga för sina uppsatsers innehåll. Vid återgivande av text torde källan och författaren angivas

3 GRUNDFÖRBÄ TTRING Tidskrift för jordbrukets rationalisering genom grundförbättringar Journal of Agricultural Land Improvement Redaktör och ansvarig utgivare GUNNAR HALLGREN VO

4 Almqvist & WikseIls BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG UPPSALA 1968

5 Nordiskt kollokvium rörande självreningen I mi Den 9 och 10 november 1967 höll den av kulturtekniska sektionen inom Nordiska J ordbruksforskares Förening tillsatta kommitten för jordbrukets vattenvårdsfrågor ett kollokvium på Föreningen Nordens egendom Hinclsgavl vid Middelfart i Danmark rörande»mindre vandl0bs selvrensning og fremtidige benyttelse». Kollokviet omfattades med stort intresse och bevistades av sammanlagt 69 från Finland, och däribland även fackmän utanför NJF. För organiseringen av kollokviet och för övriga i samband med detta erforderliga arrangemang svarade den danske ledamoten av vattenvånlskommitten, professor N. J. Dahl vid Den kg!. Veterimer og Landbohyljskole. Då de problem som behandlades vid kol lokviet på Hindsgavl naturligt faller inom fackområdet för Grundförbättring, har föreliggande nummer av tidskriften i sin helhet tagits i anspråk för föredrag som hölls vid detsarnma. Ett dylikt kollokvium med åtföljande publicering är självfallet förenat med icke obetydliga kostnader. Eftersom sektionens ekonomiska resurser är starkt hade dess icke varit möjligt utan hjälp utifrån. Ett värdefullt ekono miskt stöd har Jämnats av NORDFORSK, för vilket vi här vill vår tacksamhet. GlInnar Hallgren Uppsala den 2 april 1968 Nils Brink

6

7 Grundförbättring, 21, 1968: 1 --2, 5-6 Självrening och växtnäringsbalans små vattendrag Av Nils Brink Vid kollokviet redogjordes under ovan angivna rubrik för undersökningar utförda i lvå vattendrag i Uppland. Resultaten är under publicering i två skilda uppsatser (Brink & Widell 1967; Brink 1968). Här nedan följer sammandrag på engelska. Eutrophication in a small stream in central Sweden (1) The i nvestigatio!1 deals with the trans- port of substances in a small stream (8.4 km) and with the eutrophication resulting from it. The run-off area was 3500 hectares. (2) Precipitation, nm--off, temperature, pli, specific conductivity, oxygen, colour light absorption, permanganate value, iron, calcium and magnesium, nitrogen, phosphorus and higher vegetation were measured and registered. (3) The investigation was carried out during two periods, viz. 1 December 1962 and 1 December 1963 until 30 November 1963 and 1 December 1963 until 30 November Both years were characterized by a deficiency in pricipiation leading to deficiencies in the mn-off of 28 and 72 % respectively. (4) Oxygen and carbon dioxide varied on the whole inversely. Locally the produc- tion of oxygen collld lead in summer-time to a strong oversaturation with a distinct drop of oxygen up on the introduction of organic substance from sewage and hum OUS water. (5) Some methodological questions, selfpurification, transport and deposition of organic matter are discussed. (6) Iron seems to be very intimately connected with the organic matter and seams to be bound in meta[]o-organic complexes. Hs behaviour in relation lo physicochemical and biological processes is discussed. (7) The stream was very rich in nitrogen and phosphorus with con tents of 2500 to 5000,ug/l anej ,ug/l, respectively. The high values are on te the first hand attributable to pollution with sewage. (8) Both concentration and transport 01 nitrogen and phosphorus decreased simultaneously in certain parts of the stream, thus indicating selfpurification. (9) The spring flood and to a certain extent the autul11n flood had an absolutely influence upon the transport of nitrogen and phosphol'us as well as of other substances. The total annual removal from the drainage area was for nitrogen about 180 kg/km 2 and for phosphorus 20 and 12 kg/km 2 in the cours e of two successive years. At low water the depositions especially of phosphorus was locally important. (10) The upper comse of the stream was almost without higher vegetation. This was the result of the discharge of sewage. Farther downstream the vegetation was abundant with a high degree of covering. The quantities of nitrogen and phosphorus taken up by the vegetation amounted to less than 4 and 13 %, respectively, of the quantities supplied in the water. 5

8 Self-purification in an open ditch (l) The investigation deals with the selfjjurification and the transport of substance in a ditch polluted with sewage water from a nursing home with 60 inmates. The total run-off areas was 73 hectares. (2) In the ditch nine sampling stations were established within SOO ll1 from the sewage outlet. The water-depth varied between a few centimetres in winter and summer and LIp lo SO-60 centimetres in spring and autumn. (3) Precipitalion, mn-off, sewage discharge, ph, specific concluctivity, oxygen, light absorption, permanganate value, biochemical oxygen demand nitrogen, phophorus, and coliform and heterolrophic bacteria were measured. 'The working-up of heterotropic bacteria to near 100 %. In spring and autumn no such decreases occurred. The causes of these phenomena are discussed. (7) The transport of organic matter, nitrogen, phosphorus, and bacteria aiso decreased along the water-course to a large extent both in winter and summer, but the transport increased in conneetion with the spring and autumn flood. (8) The transport of uitrogen and phosphorus from one person coltesponded to 1.1 and Il hectares of land, respectively. (9) Oxygen sag was folltld <luring winter and summer. Balance between oxygen and BOD was reachecl afler 3S0 m. In spring and auturnn no sag was found. (lo) Nitrificalion look place to a ]imited cxtent at the end of the system; in winler the data material was carried out com,- at a temperature of 0.0-,1.0 c, puter (4) 'rhe sewage was ]] Slitres per person and day. (S) A large drop in conductivily was observed in winter and summer, due partly to a large drop in ammonia. (6) A drop of up to aboul 90 % in Litteratur organic matter, nitrogen, and phosphol'us over il distance of less than 300 me tres was observed in winter and summer. The same was the case with coli form and general (l 1) Sinall watej'-depth was of great ficance for thc self-puri fication. (12) The use of an oxidatiolhlitch as a sewage treatment system is discussed. Brink, N. & Widell, A Eutrophicalion in a small slream in central Swedcn. Schwcitz L. HJ'drol., 29, 333-, 360. Brink, N Sclf-purificalion in an open clitcl1. Wal. Res. 2. In press. 6

9 Grundförbättring, 21,1968: 1-2,7-15 Om små vattendrags självreningsförmåga Av Matti Viitasaari, Helsingfors J-\lIrnänt Städer och andra större bostadscentra har j allmänhet tillgång till experter och medel för förverkligande av planer i större ut~ sträckning än små och medelstora kom~ rnuner, som åtminstone för närvarande i Finland kämpar med stora ekonomiska vattenlagen föreskriver dock vissa minimifordringar för avledande och behandling av avloppsvatten. dande av vattnet accepteras allmänt, frågan är endast om var man tar pengarna. Stora regionala generalplaner utarbetas för närvarande,rnen om förverkligandet har man tillsvidare ej några uppgifter. Också i bästa fall förskjuts deras förverkligande av ekonomiska skäl oförsvarligt långt. I många fall är också lönsamheten mer eller mindre tvivelaktig. Man bör observera att regionplaneringen på många områden snarare betyder enhetliga bestämmelser än t. ex. gemensamt avloppssystem. Man är således alltid tvungen att använda även mindre vattendrag för avledande av avloppsvatten. Vid byggande i etapper leder man ofta i dem temporärt rätt så stora mängder bristfälligt behandlat avloppsvatten. Mindre primära olägenheter kan dock försvinna efter en mycket kort strömsträcka på naturlig väg. Även ett mycket svårt förorenat rinnande vattendrag är ej förorenat för alltid, utan då föroreningen upphört renas det snart. Man kunde därför utnyttja denna självreningsförmåga effektivt och i trängande fall tilllåta temporär förorening aven å e. d., om man hiirmecl kan förhindra förorenande av en sjö eller något annat viktigare vattendrag. Vattendrags mottagningsförmåga och självreningskapacitet Som nämnts förorenas ej ens ett mindre rinnande vattendrag för alltid, även om det bel astas hårt. Däremot förorenas s;öar, som förekornrner i vattensystemet, redan aven tämligen liten kontinuerlig belastning, vars verkning ackumuleras i sjöbassängerna. På ett vattendrags förmåga att frigöra från s. k. synliga fysikaliska olägenheter inverkar närmast vattenmängden, ström hastigheten, fårans form, temperatur, ljusstrålning m. m. l små vattendrag, vars användningsmöjligheter ofta är tämligen he~ gränsade, är dylika olägenheter ofta de besvärligaste, om de också är lätt avhjälpta medelst mekanisk rening. De bakteriologiska olägenheternas omfattning är också beroende av strömhastigheten, då bakteriereduktionen närmast är en funktion av tiden. En effektiv klorering minskar självfallet i avgörande grad de bakteriologiska olägenheterna. De organiska ämnenas biokemiska sönderdelning förorsakar i allmänhet de största kemiska olägenhetema. Förändringarna kan i värsta fall leda till fullständig syrebrist och obehaglig lukt, varvid de aeroba processerna i vattendraget helt upphör. Eliminerandet av dylika olägenheter utredes medelst syrebalansräkning. 7

10 Den vid syrebalansberäkningar använda Streeter & Phelp's teori (1925) har utsatts för mycken kritik. Enligt denna teori är t. ex. de organiska ämnenas sönderdelning oberoende av vattnets syrehalt. Temperaturens andel är ej heller helt utredd. Likaså är på den limnologiska sidan ännu mycket outrett, varför man under de senaste åren har fäst en större uppmärksamhet vid detta. Då man ej heller beaktar vattendragets grund produktion och bottenslammets inverkan, förorsakar detta tillsammans med tidigare nämnda felmöjligheter att den praktiske vattenförsörjnings- och vattenskyddsmannen har tämligen liten om ens någon verklig nytta av dessa invecklade beräk ningar i fråga om ett mindre vattendrags själ vreningsförmåga. Vid undersökningar i Merrimack å har Camp (196S) konstaterat (l) att fotosyn.. tesen ökar lösta syremängden betydligt snabbare än vid absorption från luften, (2) att utfällning minskar BS;,-förbruk ningen effektivare än biokemisk oxidering, (3) att alla inverkande faktorer bör beaktas 0111 man vill nå goda resultat. Camps rekommenderar kontinuerlig registrering av temperaturen och lösta syre mängden över åns hela tvärsnitt vid obs er.. vationspunkterna. Detta är dock i de flesta fall omöjligt att utföra i små vattendrag. Bl. a. har Schmassman (19S1) föreslagit användning av s. k.»verkliga självreningskoefficienten). Vattendragets storlek, djup, strömhastighet, turbulens, föroreningsgrad, bottenslam, avloppsvattnets kvalitet och andra faktorer växlar så mycket att det är svårt att följa dessa vid användning av koefficienter. Däremot kan deras samverkan, som oftast intresserar mest, lättare bestämmas. eller,1 B(l) k ",,,- Iog- T B (2) där B(1) = BS 5 vid punkt (1), B (2 ) = BS 5 vid punkt (2), T = strömningstiden i medeltal (dygn) mellan punkterna (1) och (2), och k' 00 hastighetskonstanten. Som BSG-värde torde dygnsmedelvärdet lämpa sig bäst. BS 5 -värdet vid de olika mätpunkterna är tämligen lätt bestämd. Strömningstiden får man antingen genom uppskattning eller medelst mätning med färgämnen el!er isotoper. Då man bedömer förorenade vattendrags självreningsförmåga på dylikt sätt får man s. k. typvattendrag, vilka senare kan användas vid bedömning av liknande fal! som är föremål för utredning. Med BS 5 (1) = 10 mg/l, BS 5 (2) = 3 mg/l, och T= l In dygn blir k = 12 log 3,3 = 6,25 (jfr fig. S). Observationsresultat Myllyoja -.!yriinoja bäckarna (fig. I) Mekaniskt renat spillvatten från kasern.. område och annan bebyggelse (ca 3 SOO p., ca 600 ma / dgn) leds ut i en bäck, vars hela nederbördsområde är 40 km:' och vid spill.. vattenutsläppet ca 0,7 km 2. Bäcken rinner upp i en käl!a. Bäckens vatten är i början användbart som hushållsvatten, vilket är sällsynt under finska förhållanden. Analys.. värdena är i medeltal: färg (Pt mg/l) KMn0 4 (mgjl) Fe (mg/l) Total-P (mgjl) Totai-N (mg/l) 5 8 0,03 0,05 1,1 Samtliga analyser är gjorda under åren Av undersökningarna, som utförts för klarläggande av avloppsvattnets inverkan på vattendraget, har man i det följande dragit vissa slutsatser, närmast beträffande av tillrinnande biflöden förorsakad utspädni11g eller ökning av ämneshalterna. Biflödena leder vatten från stora kärrområden. Vattnets färg (fig. 2) och järnhalt (fig. 3) ökar betydligt, samtidigt som nederbördsområdet växer, vilket visar att humus mäng- 8

11 Fig. I. Nederbördsområdet till Myllyoja-Jyrlinojabiickarna. den stiger jämnt. Även KMnO.-förbrukningen (fig. 2) ökar nedströms. Kurvorna»sommar)) och»vintej'» är medelvärden för resultatet från 10 olika prov serier., Fig. 2. ökning av färg och KMnO,-förbrukning j undersökt del av MyIJyoja. Närsalterna diagrammen, som visar närsalternas minskning (fig. 4), har en kurva visande biflödenas utspädningsinverkan uppritats. U tspädningskurvan har beräknats för 111edel vattenföringen (M Q) då de limnologiska undersökningarna har gjorts under olika flödesperioder. Avloppsvattenmängden har antagits motsvara 16 timmars medelförbrukning. Av diagrammen (fig. 4) kan man konsta- ~ 1: 75 <t: 70 sommar ;' , l, 5 -~--''-r---''-,-,., punkf 5 km ~ E: ~ 35 ~ , \~~~1, / " _... som/nor... vinler 9

12 ::::. ~ ;:0 ~ o..3..,j I I I I J J J f J J I I r//-'" I I J... J J ~.. _._.'r-> punkl km rh. 3. Grumlighel och jiirn j Myllyoja. _,,_;.~'~...,._... ~~~_,.~..,.. :~._~_~_~ punk! km Fig. 4. Fosfor- och kvävehall i Myllyoja. Minskningen nedströms motsvarar i storl setl av tillflödena för orsakad utspädning. ~sommar / l, 2 Å 1\ II " II 1\ II 11 I I I I l 1\ I I : \ <"-x l \, *'00: J \?/ l '\ 1:> I '\ '. vinfer I ~..._.. IE.. 8f' '.. sommar Fig. 5. Temperatur och biologisk syreförbrukning i Myllyoja. JO

13 Fig, 6, Bakterichalten i lvjyllyoja, En kraftig reduktion sker redan på en två kilometer lång strt\cka, tera, att den av spillvattnet förorsakade närsaltökningen ej kvarhålles i en till sin natur karg bäck, utan koncentrationsminskningen följer i stort sett utspädningen, Det är ej heller troligt att närsalter stannar i vattendraget under högvatten flöden, Tvärtom har makroväxtligheten, som då algflora saknas blir den enda närsaitbindande faktorn, mindre möjligheter att uppta närsalter under högvatten perioderna, I detta sammanhang må nämnas att vattentemperaturen i bäcken även under sommaren är mycket låg, vilket begränsar algernas verksamhet. Mellan punkterna 4 och 5 mynnar i bäcken diken med av bebyggelse förorenat vatten, och dess inverkan på koncentrationen kan lätt konstateras, I bäckens nedre lopp finns en liten vegetationsrik sjö, som binder största delen av närsalterna. Syreförbrukningen Grumligheten (fig. 3), BS ö (fig, 5) och bakteriehaiten (fig, 6) minskar däremot i bäckens övre lopp, där förorenade biflöden ej inverkar, betydligt mera än vad som mot- 11

14 - ::::.. ~ <t: f 00 o o " 'l o 'l. (lo '" punkt 5 'V '" punk! 6 o ro: punkf 7 50 V " ve> O O 'l O V ,---~ 0.1, _-_.. _~--~." _.- 06 f' mg// Fig. 7. Samband mellan nirg och lotajfosfor i 1\!!yJ Jyoja. svarar utspädningen. Självreningsförmågan för bäckens övre del är uträknad enligt tidi gare anförd formeln. De fekala strepto kockernas mängd har sjunkit betydligt efter en två km lång sträcka. Fig. 8. Samband mellan färg och kväve i Myllyoja. Tillståndet efter biologisk rening av spillvattnet Reningen av avloppsvattnet, som ledes till ifrågavarande bäck, blev effektivare, då en biologiskt reningsverk av typen effektiverad ringkanal med efterklorering byggdes under åren Bäckens tillstånd har efter detta undersökts endast under en lågvatten period. Härvid har man dock fått en del intressanta resultat: <t 100 o 00 v o ~ punk!.5 'V '" punkt 6 o " punk! 7 50 o 'V o 'V v 00 o v 12

15 ~'/50 " 100 /;;0 r_ u._~.... -_.._-_._-_.,-_._~ _ _---JO- --' _. ~'"'-7o-~- _-----"--'-"--]0-' ~"--'-'--'-"---~'6ö- KI1nOI, mg/! Fig. 9. Samband mellan fiirg och KMnOj' förbrnkning i Myllyoja, _.. _ _.. _----- (a) BS J, grumligheten och enterokock mängderna har minskat. (b) Då den organiska belastningen och mängden tillförda närsalter minskat har färgen och KMn04-förbrukningen ökat tydligt (fig 2, kurva ). Senare utförda undersökningar verifierar ytterligare ovannämnda resultat. Härav torde man kunna dra den slutsatsen, att då avloppsvatten belastningen och näringstillförseln varit större, har den med biflödena följande humusen deltagit i de biologiska processerna och härvid förbrukats. Då näringsmängden minskat har i varje fall humusen ej sönderdelats i samma ut sträckning. Denna företeelse har allmän betydelse såtillvida att den biologiska reningen, vars effekt som skydd för Finlands sjörika vattendrag med berättigande har betvivlats, har för humusrika vatten en tämligen viktig uppgift förutsatt, att den förutom att minska den organiska belastningen också minskar närsalterna. Närsalterna bordc minskas till sådan mängd, att humus ej mobiliseras i den biologiska sönderdelningsprocessen, vilket i humushaltiga vatten medför en mycket snar vegetationstillväxt i vattendragets sjöar. Fig. '7 avser att belysa till vilken kon centration man borde komma vid reningen beträffande fosfor. Om totala fosformäng den är endast 0,3 mg/l, minskar dess inverkan på sönderdelningen av hullius kraftigt (färgen ökar). Samma tendens visar totala kvävekoncentrationen vid värdet 2 mg/l (fig. 8). På färgen inverkar dock även andra faktorer, vilkas olika andelar är svåra att klarlägga. Fig. 9 visar relationen mellan färg och KMn04-förbrukning jämförd med av Åberg & Rodhe (1942) funnen korrelation mellan färg och KMn04-förbrukning förorsakad av humus. Härav kan vi se att färgen förorsakas ej enbart av humus. Likaså avviker järnets och färgens förhållande från av Åberg & Rodhe funnen korrelation (fig. 10). Mellan järnet och fosforn kunde man ej konstatera någon korrelation. 13

16 mg/ I Fil:. JO. Samband mellan färg och järn j Myllyoja. Om sjöar förekommer i nedre loppet av ett humushaltigt vattendrag, bör man givet~ vis försöka förhindra humusens.mobilisering i det biologiska kretsloppet, vilket påskyn~ dar sjöarnas eutrofiering. Men om en dylik fara ej föreligger och vid vattendragets nedre lopp använt vatten renas kemiskt, kan man fråga, om ej en måttlig förorening är till nytta och sparar kemikaliekostnader vid kemisk rening. Dessa är som känt be~ roende av KMn0 4 -förbrukningen och färgen. Frågan är givetvis tillspetsad, men ej helt obefogad med ovannämnda som grund. Under finska förhållanden är dock närsalternas bortskaffande nödvändigt beroende på den stora mängden sjörika vattendrag. Summary For small water courses, such as most of our recipients are, the use of mathematical models in the determination of the degree of pollution and the self purification capacity is uncertain and troublesome. Addi- tionally the influence by humus is still largely unresearched. The main causers of colour in water are humus, iron and manganese. The nutrients, that are dischargec1 into the water COl!J'ses with the wastewater, are promoting the degraclation of humus which is causing a decrease in colour- and KMnO.j'"values. In this aspect there is in some cases a contracliction between water supplying and water pollution con tro! although the preserving of the natural state generally is recommended. Observations reportecl in the investigation are made in the Myllyoja-Jyränojastream that serves as recipient for the wastewater from the garrison in Niinisalo. ResuIts from have been available when the wastewater was discharged into the stream only mechanically purified and chlorinated. Results are available all together from ten observation series. An effective biologieal purifaction was started in the end of This period is represented by resuits from The mechanical purification has causecl an obvious decrease in the KMnOrdemand 14

17 Jower down in the stream. On the contrary biological purification (1967) has caused an inerease in both the KMn0 4 -demand and colour compared with the mechanical purification. Litteratur Baars, J. K., Self Pnrification. Third intematioll(j! colljerence on wafer pollution research, Mlinchen. Camp, T. K, Field estimates of oxygen balance parameters. Proc. Amer. Soc. Civ. Ellg., 91, 5, HarJey, N. H., A nomograph for solution of stream pollution eqllations. Wat. Sel1'age Works. R Imlloff, K., Taschenbuch der Sladlen{,,'iissenlllg. Oldenburg, Miinchen. O'Connel, R. L. & Thomas, N. A., Effect of benthic algae on stream dissolved oxygen. Proc. Amer. Soc. Civ. Eng., 91, 3, 1-16, Streeter, H. W. & Phelps, E. B., A stlldy of the pollution and natural purification of the Ohio river. III. Factors concerned in the phenomena of oxidation and reaeration. Bull. U.S. Publ. Hlth Serv., 146, Schmassman, H., J 951. Untersuchungen (iber den Stoffhallshalt fliessender Gewässer. Schl1'ei~, Z. H)'drol., 13, Åberg, B. & Rodhe, W., Dber die Miliellfaktoren in einigen slidschwedischen Seen, SYll/b. bot. Upsal. 5: 3. Diplomingenjör Matti Viitasaari, Oy Vesitekniikka AB, Yrjönkatu 30, Helsinki 1 Il, Finland. 15

18

19 Grundförbättring, 21, 1968: 1-2, Nitelva. En ingeniormessig vurdering avet lite norsk vassdrag som resipient Av Cornelis Smits, Kjeller Nitelva er en ca. 40 km lang elv som har sitt utspring i Harestuvannet j Lunner k0111- mune, ca, 4 mil nord for Oslo (fig. 1). Elven renner fy5rst over typisk stenbunn gjennoll1 en skogstrekning med sparsom be hyggeise. Senere renner elven gjennom et område med overveiende leire og sty5rre jordbruksarealer helt ned til det punkt hvor elven sammen med Glo111ma munner ut i den store innsjy5en Elven har 10 side elver: Leirelva og SagdaIselva. Vann f~iringen i disse elver er liten i forhold til Glommas av!y5p, Dette tyde1ig frem av labl,jlen nedenfor. 0verst er elven forholdsvis smal med enkelte fossefajl og stryk, men allerede ved Slattu111, lj km ovenfor utly5pet i 0yeren, nilr elven ned til vann nivå. Elven utvider seg til bredde, sene re bredde. Yanndybden varierer en del, maks. 2 m, tildels vesentlig mindre. Bas senget Svellet, like ovenfor utly5pet i GlO1n ma, har maks. 0,5 111 vanndybde, En liten del av nedslagsfeltet er tatt i bruk som vannforsyningskilde for Oslo, slik at ncdby'lrfeltet er blitt mindre. Dermed er vannfpringen i nedby5rfattige perioder gått en del ned-o spesielt i side elvcn SagdaIselva. For ca. 20 år siden fan tes det bare tettbebyggelse langs Sagdalselva og i Lillestrpm, samt en takpappfabrikk, en st0rre kjemisk bedrift, en mekanisk industri og 2 meierier som de viktigste bedrifter med kloakk-avly5p til vassdraget, men uten at forurensingen ga anledning til spesielie prohle mer. Etter krigen kom imidlertid distriktet inn i en sterk utviklingsperiode. Frem til og med 1966 ble det bygget leilighcter og en rekke nye bedrifter, samt et stprre sykehus. AlJerec!c i slutten av 5().. årene var forurensingen av blitt så sloj' al kommunene i nedslagsfellet dannet en ko!l1itc som fikk i oppclrag å analyserc for.. urensingsproblemct og gi anbefaiinger mul henblikk pil en I(~sning av problemet. Komiteens fprste rapport gjaldt en kjemisk.. bakteriologisk llnderspkcise av vassdraget. UnderspkeIsen bekreftet at den nedre delen var hlitt foruroligende påvirket av forurens.. ningen, mens den pyre delen (ovenfor Sago dalselvas ully'lp) fremdeles var i en biologisk likevekt. Komiteens andre rapport omfattet en beskrivelse av forurensingskilclene, k0111mu.. nenes utbygningsplanel' og bruksinteressene i vassdraget. På grunnlag aven samle( vurdering fant man det riktig å foreslå 5 minstekrav til vannets kvalitet i vasscjragets åpnc vannlpp, nemlig: 1. Vannmassene, vannoverfiaten og bred.. dene by5l' vaore fri for synlige forurensninger eller avselningcr. Nitelva ved ut10pet i Svellet Leirelva ved ut10pet i Svellet Sagdalselva ved ut!0pet i N i telva Glamma ved utl0pet i 0yeren : Nedb0rfell (km') Min. Gj. s.n. Maks. v. 101' v. f0r v. f0r m 3 /s m 3 /s m 3 /s 0,7 7, ,8 12, ,2 1, O O 17

20 2. Slamansamlinger som fplge av tilfprte forurensninger bpr ikke forekomme. 3. Utvikling av organismer må ikke vrere så stor at den skaper ulemper ved vannets bruk, innskrenker vannets frie lpp eller virker sjenerende på annen måte. 4. Vannets innhold av oksygen og dets surhetsgrad må vrere slik at det ikke virker nedsettende på vekst og trivsel til de nåvrerend e fiskearter. 5. Vassdragene bpr ikke tiif;;>res giftige stoffer i slike mengder at det på kort eller lang sikt virker skadelig eller endrencle på de biologiske forhold eller virker nedset (ende på vannets anvendbarhet fprpvrig. Det ble foreslått mekanisk rensning i f~~rste omgang, og konsenlrasjoll av nybebyggelse på de olnråder hvor kloakkforholclene kunne bli orclne!!ilfreclsstillende inncn rimelig tid. M an var klar over el omfa! tende behov for vidcrc utredninger og anbcfalte å opprette et eget interkommunalt ingeniprkon(or for elelte form ål. Kommu nene sluttel seg til dette, og kontoret ble til j J962. Arbeidsforholclene var, scerlig til å begynne med, meget vanskelige. Komiteen var den fprste i sitt slag i landet, slik at man ikke haclde noen eksempler å arbeide etter. KOlllmunene dannel en heterogen sammensetning fra typiske forstadskommu ner til rene Jandkommuner som imidlertid allerede var innfanget av hovedstadens \'lkende tilrekningskraft. Kommunene savnet ;;>konomiske l11uligheter til tekniske tiltak mol forurensingen. Det eksisterende lovverk var ikke hensiktsmessig, srerlig med hen syn til Jpsning av regionale oppgaver og de finansielle problem er. Dessuten ble man fort klar over at avlppsledningene i distriktet var svrert dårlige på grunn av utette rprmaterialer og rprskjpter m. m., slik at ledningene oite f;;>rte mer grunnvann enn avlppsvann. Uncler clisse forhold har k0111iteens arbeidsforhold naturlig nok vrert vanskelige og komiteen har i betydelig grad gjennom opplysning forspkt å bidra til en bedre til- rettelegging av forholdene fra de sentrale myndigheters side. Videre har komiteen lagt betydelig vekt på kvalitetsforbedring av 111aterialer til rprledninger og utfprelse av disse gjennoll1 kontakt med produsenter og utdannelse av del faglige personale. I 1966 hadde innbyggere avlpp til ejven eller sieleeiven Sagelva. Inntill da fantes det 5 biologiske renseanlegg - (en biologisk dam, et aktivslamaniegg, to oksydasjonskanaler og 10 langtidsluftere for tilsammen ca pers. samt en del overbelastede Imhoff tanker for ca pers.). På grunn av overbelastning og den store infiltrasjon av grunnvann er driftsholdene ved clisse anlegg, unntatt den biologiske dam, meget vanskelige og rensingen heller dårjig. l dag ligger I'orholdene for en effektiv politikk bedre tilret1e ved at nye lovbestem- melser er vedtatt, mens andre er under for beredelse. Komiteen er dessuten blitt organiser! som et interkommunalt (Avlppssambanelet Nordre Situasjonen er imidlerticl blitt mer kompjisert dels forcii prognosene for befolkningsutvik- 1ingen går ut på vesentlig st;;>rre bebyggelse enn opprinelig antatt, dels fordi man i de senere år er blitt klar over al meringssaltenes betyclning for elven, i a]]fall for den nedre del og 0yeren, kan vrere stprre enn elen primrere organiske belastning. Ticlligere trodde man at spprsmålet om de langsiktige rensekrav sto om valget mej 10m en mer eller mindre grad av biologisk rensing fonielt over el stort antall mindre renseanlegg. I dag innebrerer de st;;>rre befolkningsprognoser en sterkere konsentrasjon i f,erre anlegg og det er også blitt aktuelt å diskutere en eventuell samling av alle kloakkavlpp ut til 0yeren. Haclde denne sjp vrert selve havet hadde problemet kanskje vrer! enklere. 0yeren er imic!lertic! drikkevannskilde for en stor del av 0stfold fylke, og er nå på tale S0111 vanllkilc!e for en stor del av Akershus. M an er derfor naturlig nok bekymret for den store forurensing som tilfpres dette vann. 18

21 OPPLAND! "f I i- I i I 1- I 7- I -{- / )< ~ I -)- NITE LV - VASSDRA - Kloakkbelastning G E T. g('ense nle:9~o og _ + fylkesg!'en:~~gsfelt Af<ERSHUS )(, \".le \ HAKM)A[ HNll:::STUlI iim\adal T0YEN ÄNEBY SPEi~N INC3Si3Y ROTNF::S KJUUL \ -{-, + I +\ / + \ 4-/\_ I U,,,,,,,, 9-1;/)<, )< " )W SL,\T"[ U1v1 1\ --l-,,;',<'{, \ OSLO,I / \ Fig, l, OversIkt over N I t e l v-vassdn,gels nedslagsfel!. 19

III li'llll NO9805037 NORDISK BIOENERGIKONFERANSE. Mil. NEl-K'O--! MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO 7.-8. OKTOBER 1997 1 II 1

III li'llll NO9805037 NORDISK BIOENERGIKONFERANSE. Mil. NEl-K'O--! MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO 7.-8. OKTOBER 1997 1 II 1 NEl-K'O--! 1 II 1 1 'ill Mill mil I I mil Mil il 11 in lil'illill NO9805037 III li'llll ii in 1 I1 III ii NORDISK BIOENERGIKONFERANSE MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO 7.-8. OKTOBER

Læs mere

Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren

Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom de nordiske konkurransemyndigheter No. 1/2008 Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren

Læs mere

Remissammanställning för Tryckerier och trycksaker

Remissammanställning för Tryckerier och trycksaker Remissammanställning för Tryckerier och trycksaker Till kriterieversion 5 Behandlet på Nordisk Miljømærkenævn 15. december 2011 Nordisk Miljømerking Tryckerier och trycksaker - til 041/Versjon 5 Innhold

Læs mere

Aamlid, Trygve S. Næringsforsyning ved økologisk frøavl av timotei, engsvingel og bladfaks...1

Aamlid, Trygve S. Næringsforsyning ved økologisk frøavl av timotei, engsvingel og bladfaks...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Program Deltagarförteckning Rapporter: 3 sidor 2 sidor Aamlid, Trygve S. Næringsforsyning ved økologisk frøavl av timotei, engsvingel og bladfaks....1 Biärsjö, Johan. Vallfröodling

Læs mere

DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE SKATTEPROBLEMER

DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE SKATTEPROBLEMER Torsdag den 22. august 1963 kl. 14. Sektionsmøde på Københavns Universitet. Under forsæde af mødets vicepræsident, justitiekanslern Olavi Honka, behandledes emnet DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE

Læs mere

Høringssammenstilling for. Kedler til fast biobrændsel. Version 2.0 til version 3.0. Nordisk Miljømærkning

Høringssammenstilling for. Kedler til fast biobrændsel. Version 2.0 til version 3.0. Nordisk Miljømærkning Høringssammenstilling for Kedler til fast biobrændsel Version 2.0 til version 3.0 Nordisk Miljømærkning Svanemærkede Kedler til fast biobrændsel - Høringssammenstilling 060/Version 3.0, 1 Sammenfatning...

Læs mere

Utvärdering av forskningen om vård av unga och vård av missbrukare finansierat av Statens institutionsstyrelse under perioden 1994 2002

Utvärdering av forskningen om vård av unga och vård av missbrukare finansierat av Statens institutionsstyrelse under perioden 1994 2002 Utvärdering av forskningen om vård av unga och vård av missbrukare finansierat av Statens institutionsstyrelse under perioden 1994 2002 Professor Ragnar Hauge Docent Tine Egelund Februari 2004 cçêëâåáåöëê

Læs mere

Vindkraft i Norden. Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna

Vindkraft i Norden. Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna Vindkraft i Norden Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna NordVind September 2012 Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna Projektgruppen NordVind har udarbejdet nærværende

Læs mere

Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold

Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold TemaNord 2010:602 Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av

Læs mere

Kvalitetsforbedring af Industrielt Skrællede og Friterede Kartofler

Kvalitetsforbedring af Industrielt Skrællede og Friterede Kartofler Kvalitetsforbedring af Industrielt Skrællede og Friterede Kartofler Projektnummer P98110. Projektet er bevilget af Nordisk Industrifond for perioden 1/9-98 til 31/8-03. Projektleder: Karl Kaack 1 Del 0:

Læs mere

ANDRA MÖTESDAGEN. SEKTION I. Under ordförandeskap av professor USSING behandlades ämnet:

ANDRA MÖTESDAGEN. SEKTION I. Under ordförandeskap av professor USSING behandlades ämnet: ANDRA MÖTESDAGEN. Fredagen den 2i augusti 1951 kl. 10 f. m. Förhandlingarna fördes å två sektioner. Sektion I sammanträdde i Konserthusets lilla sal och sektion II i dess stora sal. SEKTION I. Under ordförandeskap

Læs mere

Følelser, ting og museologi

Følelser, ting og museologi Nordisk Museologi 2004 2 Følelser, ting og museologi 1 At der er en nær sammenhæng mellem tingene og museologien turde være velkendt. At der er følelser med i spillet kan heller ikke komme bag på andre

Læs mere

EU- og EØS-rettens innvirkning på skatteområdet - seksjonsmøte

EU- og EØS-rettens innvirkning på skatteområdet - seksjonsmøte EU- og EØS-rettens innvirkning på skatteområdet - seksjonsmøte Referenten, advokat Jesper Lett, Danmark: Det, der i dag hedder EU, har gennemgået en lang udvikling, der startende helt tilbage med Kul-

Læs mere

Vi har den glæde at kunne præsentere et temanummer af Matrix med fokus

Vi har den glæde at kunne præsentere et temanummer af Matrix med fokus Introduktion til temanummer om supervision Matrix 2005; 4, s. 305-308 Jan Nielsen & Johan Näslund gæsteredaktører Vi har den glæde at kunne præsentere et temanummer af Matrix med fokus på bredden og dybden

Læs mere

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person Nr. 1. Jan. - febr. - 2011 MITT ISLAND Veckoresa till Island sommaren 2011. Vi upplever valar, sprutande gejsrar, vattenfall och bad i varma källor. Detta har genom åren varit vår absolut populäraste resa,

Læs mere

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 Analys Norden ger dig analys och djupare insikt i de nordiska ländernas politiska liv. Utvalda skribenter analyserar vad som sker och varför.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Boganmeldelser. Table of contents. Matrix, Vol. 28, 2011 nr. 2

Indholdsfortegnelse. Boganmeldelser. Table of contents. Matrix, Vol. 28, 2011 nr. 2 Matrix, Vol. 28, 2011 nr. 2 Indholdsfortegnelse Peter Ramsing: Redaktionelt... 98 Wendy Hanson: Unzipping identitet: om affekt, mat og å finne seg selv. Observasjoner og erfaringer i en gruppe for kvinner

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Tolknings- och tillämpningsproblem i mötet mellan nordisk och internationell juridisk metod. Sektionsmöte

Tolknings- och tillämpningsproblem i mötet mellan nordisk och internationell juridisk metod. Sektionsmöte Tolknings- och tillämpningsproblem i mötet mellan nordisk och internationell juridisk metod Torsdagen den 18. augusti 2005 kl. 13:30 Tolknings- och tillämpningsproblem i mötet mellan nordisk och internationell

Læs mere

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik?

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Tidens tendenser: Fra forskning til implementering Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Praktisk anvendelse af Transportvaneundersøgelsen Strategisk transportplanlægning gør vi bæredygtige

Læs mere

NORDVISION 2010/ Nordvision 2010. Udgivet af / Published by Nordvision. Design / Design

NORDVISION 2010/ Nordvision 2010. Udgivet af / Published by Nordvision. Design / Design NORDVISION 2010/ NORDVISION 2010/ Nordvision 2010 Udgivet af / Published by Nordvision Design / Design DR Design Redaktion / Production team Ib Keld Jensen Cecilie Stranger-Thorsen Mikael Skog Mikael Horvath

Læs mere

Peripeti nr. 12 Teaterpolitik og teaterledelse

Peripeti nr. 12 Teaterpolitik og teaterledelse Peripeti nr. 12 Teaterpolitik og teaterledelse Redaktionelt forord (3) Godhet og galskap Sigrid Røyseng (5) Teaterpubliken i svensk kulturpolitik Rikard Hoogland (19) Teater for alle? Jon Nygaard (31)

Læs mere

TrygVesta. Det handler om å være trygg / 03-2009. Specialisterne

TrygVesta. Det handler om å være trygg / 03-2009. Specialisterne TrygVesta Det handler om å være trygg / 03-2009 Specialisterne Indhold Leder: Mangfoldige eksperter 3 Med nese for risiko 4 Det båtgale forsikringsselskapet 6 Når der går skimmelsvamp i følelserne 8 Fremtiden

Læs mere

Høringssammenstilling for. Kontor- og hobbyartikler. version 4.0. 19. nov 2013. Nordisk Miljömärkning

Høringssammenstilling for. Kontor- og hobbyartikler. version 4.0. 19. nov 2013. Nordisk Miljömärkning Høringssammenstilling for Kontor- og hobbyartikler version 4.0 19. nov 2013 Nordisk Miljömärkning Svanemærkede Kontor- og hobbyartikler - Høringssammenstilling Produktgruppsnummer 57/Version 4,19. nov.

Læs mere

Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund. Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström

Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund. Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström Nr. 31 Juni-August 1999 Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström Frihed, demokrati og forfatninger Mette Strange

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads BLANDINAVISK Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads Sprogpsykologi Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Bettina Bjørn og Cathrine Stenrøs

Læs mere

Jørgen Grubbe Aina Knudsen Torhild Slåtto Sigrún Kristín Magnúsdóttir. Utdanning skaper utvikling. i utkantsområder syrjäseudut.

Jørgen Grubbe Aina Knudsen Torhild Slåtto Sigrún Kristín Magnúsdóttir. Utdanning skaper utvikling. i utkantsområder syrjäseudut. Hróbjartur Árnason Karin Berkö Tiina Front-Tammivirta Jørgen Grubbe Aina Knudsen Torhild Slåtto Sigrún Kristín Magnúsdóttir Utdanning skaper utvikling i glesbygden i glesbygden i utkantsområder syrjäseudut

Læs mere

Grønland på vej mod et nyt straffesystem?

Grønland på vej mod et nyt straffesystem? Grønland på vej mod et nyt straffesystem? Rapport fra NSfKs 41. forskerseminar Ilulissat, Grønland 1999 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi Scandinavian Research Council for Criminology Nordisk Samarbejdsråd

Læs mere

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 15.00 Sektionsmöte Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn

Læs mere