Redaktör och ansvarig utgivare: GUNNAR HALLGREN INNEHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktör och ansvarig utgivare: GUNNAR HALLGREN INNEHÅLL"

Transkript

1 Redaktör och ansvarig utgivare: GUNNAR HALLGREN INNEHÅLL Självrening och växtnärings balans i små vattendrag av Nils Brink 5 Om små vattendrags självreningsförmåga av Matti Viitasam i.. 7 Nitelva. En ingeni0rmessig vurdering avet lite norsk vassdrag som resipient av Cornelis Smits Noen experimentelle unders0kelser av selvrensningsprosesser av Olav M. Skulberg Landbrugets interesse i vandl0benes fremtidige benyttelse af Jorgen Skovbcek rreddambrugenes krav til og indflyde1se på de danske vandl0b af F. Bregnballe Unders0gelse af iltindhold og iltforbrug i vandl0b og spiidevand af J. Frederiksen Maskine1 oprensning og vedligeholdelse af vandl0b af A. L. Birk Herman Flodkvist t (List of contents in English on back cover)

2 .. G R U N D FÖ R BÄTTR I N G utkommer med fyra nummer årligen Prenumerationspris kr. 20: - Lösnummer kr. 6:- Redaktionens och expeditionens adress; Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 Tel. 018/25025 Postgiro Redaktionskommitte: Professor Gunnar Hallgren Professor Yngve Gustafsson Professor Lambert Wiklander Författarna är själva ansvariga för sina uppsatsers innehåll. Vid återgivande av text torde källan och författaren angivas

3 GRUNDFÖRBÄ TTRING Tidskrift för jordbrukets rationalisering genom grundförbättringar Journal of Agricultural Land Improvement Redaktör och ansvarig utgivare GUNNAR HALLGREN VO

4 Almqvist & WikseIls BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG UPPSALA 1968

5 Nordiskt kollokvium rörande självreningen I mi Den 9 och 10 november 1967 höll den av kulturtekniska sektionen inom Nordiska J ordbruksforskares Förening tillsatta kommitten för jordbrukets vattenvårdsfrågor ett kollokvium på Föreningen Nordens egendom Hinclsgavl vid Middelfart i Danmark rörande»mindre vandl0bs selvrensning og fremtidige benyttelse». Kollokviet omfattades med stort intresse och bevistades av sammanlagt 69 från Finland, och däribland även fackmän utanför NJF. För organiseringen av kollokviet och för övriga i samband med detta erforderliga arrangemang svarade den danske ledamoten av vattenvånlskommitten, professor N. J. Dahl vid Den kg!. Veterimer og Landbohyljskole. Då de problem som behandlades vid kol lokviet på Hindsgavl naturligt faller inom fackområdet för Grundförbättring, har föreliggande nummer av tidskriften i sin helhet tagits i anspråk för föredrag som hölls vid detsarnma. Ett dylikt kollokvium med åtföljande publicering är självfallet förenat med icke obetydliga kostnader. Eftersom sektionens ekonomiska resurser är starkt hade dess icke varit möjligt utan hjälp utifrån. Ett värdefullt ekono miskt stöd har Jämnats av NORDFORSK, för vilket vi här vill vår tacksamhet. GlInnar Hallgren Uppsala den 2 april 1968 Nils Brink

6

7 Grundförbättring, 21, 1968: 1 --2, 5-6 Självrening och växtnäringsbalans små vattendrag Av Nils Brink Vid kollokviet redogjordes under ovan angivna rubrik för undersökningar utförda i lvå vattendrag i Uppland. Resultaten är under publicering i två skilda uppsatser (Brink & Widell 1967; Brink 1968). Här nedan följer sammandrag på engelska. Eutrophication in a small stream in central Sweden (1) The i nvestigatio!1 deals with the trans- port of substances in a small stream (8.4 km) and with the eutrophication resulting from it. The run-off area was 3500 hectares. (2) Precipitation, nm--off, temperature, pli, specific conductivity, oxygen, colour light absorption, permanganate value, iron, calcium and magnesium, nitrogen, phosphorus and higher vegetation were measured and registered. (3) The investigation was carried out during two periods, viz. 1 December 1962 and 1 December 1963 until 30 November 1963 and 1 December 1963 until 30 November Both years were characterized by a deficiency in pricipiation leading to deficiencies in the mn-off of 28 and 72 % respectively. (4) Oxygen and carbon dioxide varied on the whole inversely. Locally the produc- tion of oxygen collld lead in summer-time to a strong oversaturation with a distinct drop of oxygen up on the introduction of organic substance from sewage and hum OUS water. (5) Some methodological questions, selfpurification, transport and deposition of organic matter are discussed. (6) Iron seems to be very intimately connected with the organic matter and seams to be bound in meta[]o-organic complexes. Hs behaviour in relation lo physicochemical and biological processes is discussed. (7) The stream was very rich in nitrogen and phosphorus with con tents of 2500 to 5000,ug/l anej ,ug/l, respectively. The high values are on te the first hand attributable to pollution with sewage. (8) Both concentration and transport 01 nitrogen and phosphorus decreased simultaneously in certain parts of the stream, thus indicating selfpurification. (9) The spring flood and to a certain extent the autul11n flood had an absolutely influence upon the transport of nitrogen and phosphol'us as well as of other substances. The total annual removal from the drainage area was for nitrogen about 180 kg/km 2 and for phosphorus 20 and 12 kg/km 2 in the cours e of two successive years. At low water the depositions especially of phosphorus was locally important. (10) The upper comse of the stream was almost without higher vegetation. This was the result of the discharge of sewage. Farther downstream the vegetation was abundant with a high degree of covering. The quantities of nitrogen and phosphorus taken up by the vegetation amounted to less than 4 and 13 %, respectively, of the quantities supplied in the water. 5

8 Self-purification in an open ditch (l) The investigation deals with the selfjjurification and the transport of substance in a ditch polluted with sewage water from a nursing home with 60 inmates. The total run-off areas was 73 hectares. (2) In the ditch nine sampling stations were established within SOO ll1 from the sewage outlet. The water-depth varied between a few centimetres in winter and summer and LIp lo SO-60 centimetres in spring and autumn. (3) Precipitalion, mn-off, sewage discharge, ph, specific concluctivity, oxygen, light absorption, permanganate value, biochemical oxygen demand nitrogen, phophorus, and coliform and heterolrophic bacteria were measured. 'The working-up of heterotropic bacteria to near 100 %. In spring and autumn no such decreases occurred. The causes of these phenomena are discussed. (7) The transport of organic matter, nitrogen, phosphorus, and bacteria aiso decreased along the water-course to a large extent both in winter and summer, but the transport increased in conneetion with the spring and autumn flood. (8) The transport of uitrogen and phosphorus from one person coltesponded to 1.1 and Il hectares of land, respectively. (9) Oxygen sag was folltld <luring winter and summer. Balance between oxygen and BOD was reachecl afler 3S0 m. In spring and auturnn no sag was found. (lo) Nitrificalion look place to a ]imited cxtent at the end of the system; in winler the data material was carried out com,- at a temperature of 0.0-,1.0 c, puter (4) 'rhe sewage was ]] Slitres per person and day. (S) A large drop in conductivily was observed in winter and summer, due partly to a large drop in ammonia. (6) A drop of up to aboul 90 % in Litteratur organic matter, nitrogen, and phosphol'us over il distance of less than 300 me tres was observed in winter and summer. The same was the case with coli form and general (l 1) Sinall watej'-depth was of great ficance for thc self-puri fication. (12) The use of an oxidatiolhlitch as a sewage treatment system is discussed. Brink, N. & Widell, A Eutrophicalion in a small slream in central Swedcn. Schwcitz L. HJ'drol., 29, 333-, 360. Brink, N Sclf-purificalion in an open clitcl1. Wal. Res. 2. In press. 6

9 Grundförbättring, 21,1968: 1-2,7-15 Om små vattendrags självreningsförmåga Av Matti Viitasaari, Helsingfors J-\lIrnänt Städer och andra större bostadscentra har j allmänhet tillgång till experter och medel för förverkligande av planer i större ut~ sträckning än små och medelstora kom~ rnuner, som åtminstone för närvarande i Finland kämpar med stora ekonomiska vattenlagen föreskriver dock vissa minimifordringar för avledande och behandling av avloppsvatten. dande av vattnet accepteras allmänt, frågan är endast om var man tar pengarna. Stora regionala generalplaner utarbetas för närvarande,rnen om förverkligandet har man tillsvidare ej några uppgifter. Också i bästa fall förskjuts deras förverkligande av ekonomiska skäl oförsvarligt långt. I många fall är också lönsamheten mer eller mindre tvivelaktig. Man bör observera att regionplaneringen på många områden snarare betyder enhetliga bestämmelser än t. ex. gemensamt avloppssystem. Man är således alltid tvungen att använda även mindre vattendrag för avledande av avloppsvatten. Vid byggande i etapper leder man ofta i dem temporärt rätt så stora mängder bristfälligt behandlat avloppsvatten. Mindre primära olägenheter kan dock försvinna efter en mycket kort strömsträcka på naturlig väg. Även ett mycket svårt förorenat rinnande vattendrag är ej förorenat för alltid, utan då föroreningen upphört renas det snart. Man kunde därför utnyttja denna självreningsförmåga effektivt och i trängande fall tilllåta temporär förorening aven å e. d., om man hiirmecl kan förhindra förorenande av en sjö eller något annat viktigare vattendrag. Vattendrags mottagningsförmåga och självreningskapacitet Som nämnts förorenas ej ens ett mindre rinnande vattendrag för alltid, även om det bel astas hårt. Däremot förorenas s;öar, som förekornrner i vattensystemet, redan aven tämligen liten kontinuerlig belastning, vars verkning ackumuleras i sjöbassängerna. På ett vattendrags förmåga att frigöra från s. k. synliga fysikaliska olägenheter inverkar närmast vattenmängden, ström hastigheten, fårans form, temperatur, ljusstrålning m. m. l små vattendrag, vars användningsmöjligheter ofta är tämligen he~ gränsade, är dylika olägenheter ofta de besvärligaste, om de också är lätt avhjälpta medelst mekanisk rening. De bakteriologiska olägenheternas omfattning är också beroende av strömhastigheten, då bakteriereduktionen närmast är en funktion av tiden. En effektiv klorering minskar självfallet i avgörande grad de bakteriologiska olägenheterna. De organiska ämnenas biokemiska sönderdelning förorsakar i allmänhet de största kemiska olägenhetema. Förändringarna kan i värsta fall leda till fullständig syrebrist och obehaglig lukt, varvid de aeroba processerna i vattendraget helt upphör. Eliminerandet av dylika olägenheter utredes medelst syrebalansräkning. 7

10 Den vid syrebalansberäkningar använda Streeter & Phelp's teori (1925) har utsatts för mycken kritik. Enligt denna teori är t. ex. de organiska ämnenas sönderdelning oberoende av vattnets syrehalt. Temperaturens andel är ej heller helt utredd. Likaså är på den limnologiska sidan ännu mycket outrett, varför man under de senaste åren har fäst en större uppmärksamhet vid detta. Då man ej heller beaktar vattendragets grund produktion och bottenslammets inverkan, förorsakar detta tillsammans med tidigare nämnda felmöjligheter att den praktiske vattenförsörjnings- och vattenskyddsmannen har tämligen liten om ens någon verklig nytta av dessa invecklade beräk ningar i fråga om ett mindre vattendrags själ vreningsförmåga. Vid undersökningar i Merrimack å har Camp (196S) konstaterat (l) att fotosyn.. tesen ökar lösta syremängden betydligt snabbare än vid absorption från luften, (2) att utfällning minskar BS;,-förbruk ningen effektivare än biokemisk oxidering, (3) att alla inverkande faktorer bör beaktas 0111 man vill nå goda resultat. Camps rekommenderar kontinuerlig registrering av temperaturen och lösta syre mängden över åns hela tvärsnitt vid obs er.. vationspunkterna. Detta är dock i de flesta fall omöjligt att utföra i små vattendrag. Bl. a. har Schmassman (19S1) föreslagit användning av s. k.»verkliga självreningskoefficienten). Vattendragets storlek, djup, strömhastighet, turbulens, föroreningsgrad, bottenslam, avloppsvattnets kvalitet och andra faktorer växlar så mycket att det är svårt att följa dessa vid användning av koefficienter. Däremot kan deras samverkan, som oftast intresserar mest, lättare bestämmas. eller,1 B(l) k ",,,- Iog- T B (2) där B(1) = BS 5 vid punkt (1), B (2 ) = BS 5 vid punkt (2), T = strömningstiden i medeltal (dygn) mellan punkterna (1) och (2), och k' 00 hastighetskonstanten. Som BSG-värde torde dygnsmedelvärdet lämpa sig bäst. BS 5 -värdet vid de olika mätpunkterna är tämligen lätt bestämd. Strömningstiden får man antingen genom uppskattning eller medelst mätning med färgämnen el!er isotoper. Då man bedömer förorenade vattendrags självreningsförmåga på dylikt sätt får man s. k. typvattendrag, vilka senare kan användas vid bedömning av liknande fal! som är föremål för utredning. Med BS 5 (1) = 10 mg/l, BS 5 (2) = 3 mg/l, och T= l In dygn blir k = 12 log 3,3 = 6,25 (jfr fig. S). Observationsresultat Myllyoja -.!yriinoja bäckarna (fig. I) Mekaniskt renat spillvatten från kasern.. område och annan bebyggelse (ca 3 SOO p., ca 600 ma / dgn) leds ut i en bäck, vars hela nederbördsområde är 40 km:' och vid spill.. vattenutsläppet ca 0,7 km 2. Bäcken rinner upp i en käl!a. Bäckens vatten är i början användbart som hushållsvatten, vilket är sällsynt under finska förhållanden. Analys.. värdena är i medeltal: färg (Pt mg/l) KMn0 4 (mgjl) Fe (mg/l) Total-P (mgjl) Totai-N (mg/l) 5 8 0,03 0,05 1,1 Samtliga analyser är gjorda under åren Av undersökningarna, som utförts för klarläggande av avloppsvattnets inverkan på vattendraget, har man i det följande dragit vissa slutsatser, närmast beträffande av tillrinnande biflöden förorsakad utspädni11g eller ökning av ämneshalterna. Biflödena leder vatten från stora kärrområden. Vattnets färg (fig. 2) och järnhalt (fig. 3) ökar betydligt, samtidigt som nederbördsområdet växer, vilket visar att humus mäng- 8

11 Fig. I. Nederbördsområdet till Myllyoja-Jyrlinojabiickarna. den stiger jämnt. Även KMnO.-förbrukningen (fig. 2) ökar nedströms. Kurvorna»sommar)) och»vintej'» är medelvärden för resultatet från 10 olika prov serier., Fig. 2. ökning av färg och KMnO,-förbrukning j undersökt del av MyIJyoja. Närsalterna diagrammen, som visar närsalternas minskning (fig. 4), har en kurva visande biflödenas utspädningsinverkan uppritats. U tspädningskurvan har beräknats för 111edel vattenföringen (M Q) då de limnologiska undersökningarna har gjorts under olika flödesperioder. Avloppsvattenmängden har antagits motsvara 16 timmars medelförbrukning. Av diagrammen (fig. 4) kan man konsta- ~ 1: 75 <t: 70 sommar ;' , l, 5 -~--''-r---''-,-,., punkf 5 km ~ E: ~ 35 ~ , \~~~1, / " _... som/nor... vinler 9

12 ::::. ~ ;:0 ~ o..3..,j I I I I J J J f J J I I r//-'" I I J... J J ~.. _._.'r-> punkl km rh. 3. Grumlighel och jiirn j Myllyoja. _,,_;.~'~...,._... ~~~_,.~..,.. :~._~_~_~ punk! km Fig. 4. Fosfor- och kvävehall i Myllyoja. Minskningen nedströms motsvarar i storl setl av tillflödena för orsakad utspädning. ~sommar / l, 2 Å 1\ II " II 1\ II 11 I I I I l 1\ I I : \ <"-x l \, *'00: J \?/ l '\ 1:> I '\ '. vinfer I ~..._.. IE.. 8f' '.. sommar Fig. 5. Temperatur och biologisk syreförbrukning i Myllyoja. JO

13 Fig, 6, Bakterichalten i lvjyllyoja, En kraftig reduktion sker redan på en två kilometer lång strt\cka, tera, att den av spillvattnet förorsakade närsaltökningen ej kvarhålles i en till sin natur karg bäck, utan koncentrationsminskningen följer i stort sett utspädningen, Det är ej heller troligt att närsalter stannar i vattendraget under högvatten flöden, Tvärtom har makroväxtligheten, som då algflora saknas blir den enda närsaitbindande faktorn, mindre möjligheter att uppta närsalter under högvatten perioderna, I detta sammanhang må nämnas att vattentemperaturen i bäcken även under sommaren är mycket låg, vilket begränsar algernas verksamhet. Mellan punkterna 4 och 5 mynnar i bäcken diken med av bebyggelse förorenat vatten, och dess inverkan på koncentrationen kan lätt konstateras, I bäckens nedre lopp finns en liten vegetationsrik sjö, som binder största delen av närsalterna. Syreförbrukningen Grumligheten (fig. 3), BS ö (fig, 5) och bakteriehaiten (fig, 6) minskar däremot i bäckens övre lopp, där förorenade biflöden ej inverkar, betydligt mera än vad som mot- 11

14 - ::::.. ~ <t: f 00 o o " 'l o 'l. (lo '" punkt 5 'V '" punk! 6 o ro: punkf 7 50 V " ve> O O 'l O V ,---~ 0.1, _-_.. _~--~." _.- 06 f' mg// Fig. 7. Samband mellan nirg och lotajfosfor i 1\!!yJ Jyoja. svarar utspädningen. Självreningsförmågan för bäckens övre del är uträknad enligt tidi gare anförd formeln. De fekala strepto kockernas mängd har sjunkit betydligt efter en två km lång sträcka. Fig. 8. Samband mellan färg och kväve i Myllyoja. Tillståndet efter biologisk rening av spillvattnet Reningen av avloppsvattnet, som ledes till ifrågavarande bäck, blev effektivare, då en biologiskt reningsverk av typen effektiverad ringkanal med efterklorering byggdes under åren Bäckens tillstånd har efter detta undersökts endast under en lågvatten period. Härvid har man dock fått en del intressanta resultat: <t 100 o 00 v o ~ punk!.5 'V '" punkt 6 o " punk! 7 50 o 'V o 'V v 00 o v 12

15 ~'/50 " 100 /;;0 r_ u._~.... -_.._-_._-_.,-_._~ _ _---JO- --' _. ~'"'-7o-~- _-----"--'-"--]0-' ~"--'-'--'-"---~'6ö- KI1nOI, mg/! Fig. 9. Samband mellan fiirg och KMnOj' förbrnkning i Myllyoja, _.. _ _.. _----- (a) BS J, grumligheten och enterokock mängderna har minskat. (b) Då den organiska belastningen och mängden tillförda närsalter minskat har färgen och KMn04-förbrukningen ökat tydligt (fig 2, kurva ). Senare utförda undersökningar verifierar ytterligare ovannämnda resultat. Härav torde man kunna dra den slutsatsen, att då avloppsvatten belastningen och näringstillförseln varit större, har den med biflödena följande humusen deltagit i de biologiska processerna och härvid förbrukats. Då näringsmängden minskat har i varje fall humusen ej sönderdelats i samma ut sträckning. Denna företeelse har allmän betydelse såtillvida att den biologiska reningen, vars effekt som skydd för Finlands sjörika vattendrag med berättigande har betvivlats, har för humusrika vatten en tämligen viktig uppgift förutsatt, att den förutom att minska den organiska belastningen också minskar närsalterna. Närsalterna bordc minskas till sådan mängd, att humus ej mobiliseras i den biologiska sönderdelningsprocessen, vilket i humushaltiga vatten medför en mycket snar vegetationstillväxt i vattendragets sjöar. Fig. '7 avser att belysa till vilken kon centration man borde komma vid reningen beträffande fosfor. Om totala fosformäng den är endast 0,3 mg/l, minskar dess inverkan på sönderdelningen av hullius kraftigt (färgen ökar). Samma tendens visar totala kvävekoncentrationen vid värdet 2 mg/l (fig. 8). På färgen inverkar dock även andra faktorer, vilkas olika andelar är svåra att klarlägga. Fig. 9 visar relationen mellan färg och KMn04-förbrukning jämförd med av Åberg & Rodhe (1942) funnen korrelation mellan färg och KMn04-förbrukning förorsakad av humus. Härav kan vi se att färgen förorsakas ej enbart av humus. Likaså avviker järnets och färgens förhållande från av Åberg & Rodhe funnen korrelation (fig. 10). Mellan järnet och fosforn kunde man ej konstatera någon korrelation. 13

16 mg/ I Fil:. JO. Samband mellan färg och järn j Myllyoja. Om sjöar förekommer i nedre loppet av ett humushaltigt vattendrag, bör man givet~ vis försöka förhindra humusens.mobilisering i det biologiska kretsloppet, vilket påskyn~ dar sjöarnas eutrofiering. Men om en dylik fara ej föreligger och vid vattendragets nedre lopp använt vatten renas kemiskt, kan man fråga, om ej en måttlig förorening är till nytta och sparar kemikaliekostnader vid kemisk rening. Dessa är som känt be~ roende av KMn0 4 -förbrukningen och färgen. Frågan är givetvis tillspetsad, men ej helt obefogad med ovannämnda som grund. Under finska förhållanden är dock närsalternas bortskaffande nödvändigt beroende på den stora mängden sjörika vattendrag. Summary For small water courses, such as most of our recipients are, the use of mathematical models in the determination of the degree of pollution and the self purification capacity is uncertain and troublesome. Addi- tionally the influence by humus is still largely unresearched. The main causers of colour in water are humus, iron and manganese. The nutrients, that are dischargec1 into the water COl!J'ses with the wastewater, are promoting the degraclation of humus which is causing a decrease in colour- and KMnO.j'"values. In this aspect there is in some cases a contracliction between water supplying and water pollution con tro! although the preserving of the natural state generally is recommended. Observations reportecl in the investigation are made in the Myllyoja-Jyränojastream that serves as recipient for the wastewater from the garrison in Niinisalo. ResuIts from have been available when the wastewater was discharged into the stream only mechanically purified and chlorinated. Results are available all together from ten observation series. An effective biologieal purifaction was started in the end of This period is represented by resuits from The mechanical purification has causecl an obvious decrease in the KMnOrdemand 14

17 Jower down in the stream. On the contrary biological purification (1967) has caused an inerease in both the KMn0 4 -demand and colour compared with the mechanical purification. Litteratur Baars, J. K., Self Pnrification. Third intematioll(j! colljerence on wafer pollution research, Mlinchen. Camp, T. K, Field estimates of oxygen balance parameters. Proc. Amer. Soc. Civ. Ellg., 91, 5, HarJey, N. H., A nomograph for solution of stream pollution eqllations. Wat. Sel1'age Works. R Imlloff, K., Taschenbuch der Sladlen{,,'iissenlllg. Oldenburg, Miinchen. O'Connel, R. L. & Thomas, N. A., Effect of benthic algae on stream dissolved oxygen. Proc. Amer. Soc. Civ. Eng., 91, 3, 1-16, Streeter, H. W. & Phelps, E. B., A stlldy of the pollution and natural purification of the Ohio river. III. Factors concerned in the phenomena of oxidation and reaeration. Bull. U.S. Publ. Hlth Serv., 146, Schmassman, H., J 951. Untersuchungen (iber den Stoffhallshalt fliessender Gewässer. Schl1'ei~, Z. H)'drol., 13, Åberg, B. & Rodhe, W., Dber die Miliellfaktoren in einigen slidschwedischen Seen, SYll/b. bot. Upsal. 5: 3. Diplomingenjör Matti Viitasaari, Oy Vesitekniikka AB, Yrjönkatu 30, Helsinki 1 Il, Finland. 15

18

19 Grundförbättring, 21, 1968: 1-2, Nitelva. En ingeniormessig vurdering avet lite norsk vassdrag som resipient Av Cornelis Smits, Kjeller Nitelva er en ca. 40 km lang elv som har sitt utspring i Harestuvannet j Lunner k0111- mune, ca, 4 mil nord for Oslo (fig. 1). Elven renner fy5rst over typisk stenbunn gjennoll1 en skogstrekning med sparsom be hyggeise. Senere renner elven gjennom et område med overveiende leire og sty5rre jordbruksarealer helt ned til det punkt hvor elven sammen med Glo111ma munner ut i den store innsjy5en Elven har 10 side elver: Leirelva og SagdaIselva. Vann f~iringen i disse elver er liten i forhold til Glommas av!y5p, Dette tyde1ig frem av labl,jlen nedenfor. 0verst er elven forholdsvis smal med enkelte fossefajl og stryk, men allerede ved Slattu111, lj km ovenfor utly5pet i 0yeren, nilr elven ned til vann nivå. Elven utvider seg til bredde, sene re bredde. Yanndybden varierer en del, maks. 2 m, tildels vesentlig mindre. Bas senget Svellet, like ovenfor utly5pet i GlO1n ma, har maks. 0,5 111 vanndybde, En liten del av nedslagsfeltet er tatt i bruk som vannforsyningskilde for Oslo, slik at ncdby'lrfeltet er blitt mindre. Dermed er vannfpringen i nedby5rfattige perioder gått en del ned-o spesielt i side elvcn SagdaIselva. For ca. 20 år siden fan tes det bare tettbebyggelse langs Sagdalselva og i Lillestrpm, samt en takpappfabrikk, en st0rre kjemisk bedrift, en mekanisk industri og 2 meierier som de viktigste bedrifter med kloakk-avly5p til vassdraget, men uten at forurensingen ga anledning til spesielie prohle mer. Etter krigen kom imidlertid distriktet inn i en sterk utviklingsperiode. Frem til og med 1966 ble det bygget leilighcter og en rekke nye bedrifter, samt et stprre sykehus. AlJerec!c i slutten av 5().. årene var forurensingen av blitt så sloj' al kommunene i nedslagsfellet dannet en ko!l1itc som fikk i oppclrag å analyserc for.. urensingsproblemct og gi anbefaiinger mul henblikk pil en I(~sning av problemet. Komiteens fprste rapport gjaldt en kjemisk.. bakteriologisk llnderspkcise av vassdraget. UnderspkeIsen bekreftet at den nedre delen var hlitt foruroligende påvirket av forurens.. ningen, mens den pyre delen (ovenfor Sago dalselvas ully'lp) fremdeles var i en biologisk likevekt. Komiteens andre rapport omfattet en beskrivelse av forurensingskilclene, k0111mu.. nenes utbygningsplanel' og bruksinteressene i vassdraget. På grunnlag aven samle( vurdering fant man det riktig å foreslå 5 minstekrav til vannets kvalitet i vasscjragets åpnc vannlpp, nemlig: 1. Vannmassene, vannoverfiaten og bred.. dene by5l' vaore fri for synlige forurensninger eller avselningcr. Nitelva ved ut10pet i Svellet Leirelva ved ut10pet i Svellet Sagdalselva ved ut!0pet i N i telva Glamma ved utl0pet i 0yeren : Nedb0rfell (km') Min. Gj. s.n. Maks. v. 101' v. f0r v. f0r m 3 /s m 3 /s m 3 /s 0,7 7, ,8 12, ,2 1, O O 17

20 2. Slamansamlinger som fplge av tilfprte forurensninger bpr ikke forekomme. 3. Utvikling av organismer må ikke vrere så stor at den skaper ulemper ved vannets bruk, innskrenker vannets frie lpp eller virker sjenerende på annen måte. 4. Vannets innhold av oksygen og dets surhetsgrad må vrere slik at det ikke virker nedsettende på vekst og trivsel til de nåvrerend e fiskearter. 5. Vassdragene bpr ikke tiif;;>res giftige stoffer i slike mengder at det på kort eller lang sikt virker skadelig eller endrencle på de biologiske forhold eller virker nedset (ende på vannets anvendbarhet fprpvrig. Det ble foreslått mekanisk rensning i f~~rste omgang, og konsenlrasjoll av nybebyggelse på de olnråder hvor kloakkforholclene kunne bli orclne!!ilfreclsstillende inncn rimelig tid. M an var klar over el omfa! tende behov for vidcrc utredninger og anbcfalte å opprette et eget interkommunalt ingeniprkon(or for elelte form ål. Kommu nene sluttel seg til dette, og kontoret ble til j J962. Arbeidsforholclene var, scerlig til å begynne med, meget vanskelige. Komiteen var den fprste i sitt slag i landet, slik at man ikke haclde noen eksempler å arbeide etter. KOlllmunene dannel en heterogen sammensetning fra typiske forstadskommu ner til rene Jandkommuner som imidlertid allerede var innfanget av hovedstadens \'lkende tilrekningskraft. Kommunene savnet ;;>konomiske l11uligheter til tekniske tiltak mol forurensingen. Det eksisterende lovverk var ikke hensiktsmessig, srerlig med hen syn til Jpsning av regionale oppgaver og de finansielle problem er. Dessuten ble man fort klar over at avlppsledningene i distriktet var svrert dårlige på grunn av utette rprmaterialer og rprskjpter m. m., slik at ledningene oite f;;>rte mer grunnvann enn avlppsvann. Uncler clisse forhold har k0111iteens arbeidsforhold naturlig nok vrert vanskelige og komiteen har i betydelig grad gjennom opplysning forspkt å bidra til en bedre til- rettelegging av forholdene fra de sentrale myndigheters side. Videre har komiteen lagt betydelig vekt på kvalitetsforbedring av 111aterialer til rprledninger og utfprelse av disse gjennoll1 kontakt med produsenter og utdannelse av del faglige personale. I 1966 hadde innbyggere avlpp til ejven eller sieleeiven Sagelva. Inntill da fantes det 5 biologiske renseanlegg - (en biologisk dam, et aktivslamaniegg, to oksydasjonskanaler og 10 langtidsluftere for tilsammen ca pers. samt en del overbelastede Imhoff tanker for ca pers.). På grunn av overbelastning og den store infiltrasjon av grunnvann er driftsholdene ved clisse anlegg, unntatt den biologiske dam, meget vanskelige og rensingen heller dårjig. l dag ligger I'orholdene for en effektiv politikk bedre tilret1e ved at nye lovbestem- melser er vedtatt, mens andre er under for beredelse. Komiteen er dessuten blitt organiser! som et interkommunalt (Avlppssambanelet Nordre Situasjonen er imidlerticl blitt mer kompjisert dels forcii prognosene for befolkningsutvik- 1ingen går ut på vesentlig st;;>rre bebyggelse enn opprinelig antatt, dels fordi man i de senere år er blitt klar over al meringssaltenes betyclning for elven, i a]]fall for den nedre del og 0yeren, kan vrere stprre enn elen primrere organiske belastning. Ticlligere trodde man at spprsmålet om de langsiktige rensekrav sto om valget mej 10m en mer eller mindre grad av biologisk rensing fonielt over el stort antall mindre renseanlegg. I dag innebrerer de st;;>rre befolkningsprognoser en sterkere konsentrasjon i f,erre anlegg og det er også blitt aktuelt å diskutere en eventuell samling av alle kloakkavlpp ut til 0yeren. Haclde denne sjp vrert selve havet hadde problemet kanskje vrer! enklere. 0yeren er imic!lertic! drikkevannskilde for en stor del av 0stfold fylke, og er nå på tale S0111 vanllkilc!e for en stor del av Akershus. M an er derfor naturlig nok bekymret for den store forurensing som tilfpres dette vann. 18

21 OPPLAND! "f I i- I i I 1- I 7- I -{- / )< ~ I -)- NITE LV - VASSDRA - Kloakkbelastning G E T. g('ense nle:9~o og _ + fylkesg!'en:~~gsfelt Af<ERSHUS )(, \".le \ HAKM)A[ HNll:::STUlI iim\adal T0YEN ÄNEBY SPEi~N INC3Si3Y ROTNF::S KJUUL \ -{-, + I +\ / + \ 4-/\_ I U,,,,,,,, 9-1;/)<, )< " )W SL,\T"[ U1v1 1\ --l-,,;',<'{, \ OSLO,I / \ Fig, l, OversIkt over N I t e l v-vassdn,gels nedslagsfel!. 19

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt Lars Petter Røed John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2013 Meteorologisk institutt Husker du i fjor? 3 Husker du i fjor? 4 To gode nyheter fra MET: #1

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 Indholdsfortegnelse 1 af 13 TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 TPLAN OG FILER...5 SKOLEKODEN SOM EFTERNAVN... 5 HVAD SKER DER OMME BAG VED... 6 FILER - NYT DOKUMENT...

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015. Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde

Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015. Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015 Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde Billede kommer Tomorrow s solutions. today! Frie g /100 g Total g / 100 g Cadaverin

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Referat af projektkoordineringsmøde den 25. januar 2007 på Miljøcenter Århus

Referat af projektkoordineringsmøde den 25. januar 2007 på Miljøcenter Århus Referat af projektkoordineringsmøde den 25. januar 2007 på Miljøcenter Århus Til stede: Henrik Skovgård, Irene Wiborg og Uffe Jørgensen (referent) 1. Godkendelse af referat Godkendt. 2. Task 1.1. Har Henrik

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Møde i VULA FTTH arbejdsgruppe 19. august Allan Bartroff 1 To aspekter af samme emne 1. Hvilke begrænsninger oplever

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari WC 2015 in Herning Denmark 2013-11-01 Timo Rajasaari a Nordic cooperation www.vm2015.com NIF Nordisk Islandshestforbund Even Hedland, Chairman, Norge Haraldur Þórarinsson, Island Magnus Tiderman, Finland

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kenneth Sandberg, COWI AS

Kenneth Sandberg, COWI AS Avfallskonferansen Midt-Norge 2017 Evalueringskriterier i anbudskonkurranser: et kritisk blikk på poengsystemer. Eller stein-saks-papir, om du vil Kenneth Sandberg, COWI AS 1 16. FEBRUAR 2017 COWI POWERPOINT

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi REFERAT Nordisk Ministerråd Till MR-NER Från Nordisk Ministerråds sekretariat Ämne Godkänt referat Bodö 2006 Telm+45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 Godkänt referat fra MR-NERs møde den 7.-8. september 2006

Læs mere

E K S A M E N. Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk. Dato: 10. desember 2014 Lengde: 09.00-16.

E K S A M E N. Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk. Dato: 10. desember 2014 Lengde: 09.00-16. 1 FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK E K S A M E N Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk Talet på sider inkl. framside: 6 Dato: 10. desember 2014 Lengde:

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Lake Skærsø, Denmark Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Anna-Marie Klamt, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen CLEAR temadag 24 May 2016 Syddansk

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1 IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT water.europa.eu Slide 1 Vanndirektivet 2000/60/EC Art. 17.1: The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent

Læs mere

ICES Arbeidsgruppe for laks 2008

ICES Arbeidsgruppe for laks 2008 ICES Arbeidsgruppe for laks 28 Galway 2-1 april 28 Norske deltakere: L.P. Hansen, P. Fiske, M. Holm og V. Wennevik Generell informasjon Rådgiving Norsk informasjon Rapporter fra Norge Nasjonal rapport

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Global carbon cycle studies with LPJ-GUESS

Global carbon cycle studies with LPJ-GUESS Navn oplægsholder Navn KUenhed Global carbon cycle studies with LPJ-GUESS Guy Schurgers University of Copenhagen Introduction LPJ-GUESS The dynamic ecosystem model LPJ-GUESS simulates biogeography (geographical

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013 Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark August 2013 Om Innovationsbarometeret I alt 100 FoU-chefer i Sverige og Danmark, 50 i hvert land, blev bedt om at svare på en række spørgsmål vedr.

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Støjgener (Støyplager/besvär)

Støjgener (Støyplager/besvär) Støjgener (Støyplager/besvär) Ronny Klæboe Transportøkomisk institutt Side 1 Virkninger av støj Helse-effekter (stress/søvn) Plager/gene/besvär Forstyrrelser Søvn, hvile, radio/tv, samtale, konsentrasjon

Læs mere

Haraheia vindpark Skyggekast og refleksblink

Haraheia vindpark Skyggekast og refleksblink Skyggekast og refleksblink Inter Pares Rapport 6:2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for i forbindelse med planene for utbygging av vindpark på Haraheia i Roan kommune. Rapporten behandler

Læs mere

Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet

Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet «Begrepenes marked» Begreper er verktøy for forskning og utvikling Men begreper er også business. og politikk «Samskapelse»

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere