å m a a t n t ' k f r a f n r s l u ' l l i i u ' U ^ iiir r n y i? l i ' i u 'r. A f Prof P. S. VIG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "å m a a t n t ' k f r a f n r s l u ' l l i i u ' U ^ iiir r n y i? l i ' i u 'r. A f Prof P. S. VIG."

Transkript

1 å m a a t n t ' k f r a f n r s l u ' l l i i u ' U ^ iiir r n y i? l i ' i u 'r. A f Prof P. S. VIG. 1. Den fo rsir DniiskiM i A m rrik a. A den spanske Æventyiridder Fernando Cortez med sine 500 Spaniere havde gjort linde paa Aztekernes mærkelige Rige i Mexico i Aa ret 1519, altszv. to Aar efter den lutherske Reformations Begyndelse, forsogte han, der selv var ivrig Katolik, ved Hjælp af sine medbragte spanske Præster at drive Mission blandt de undertvungne Meksikanere. Der fortælles, at Cortes selv vilde overtale Kejseren, Monte/.uma, til at blive Katolik men rik til Svar: Kders Gud er vist en stor og god Gud, men mine Guder er nok for mig; lad os ikke tale mere derom." Conex. var mere heldig, naar han missionerede med Sværdet. De egenlige Missionærer i Mexico blev Munkene, som fulgte med de blodtorstige Guldsogere, <>g som sogte i nogen Maade at værge de stakkels Meksikanere mod hines Vold. De forste Munke, som kom til Mexico, var Franciskanere fra Gent, Kejser Karl V s Fødeby. lin af disse berettede i 1529, at han havde indlemmet 200,000 Sjæle i Kristi Kirke. I 1526 kom Dominikaner- og i 1532 Augustinermunke som Missionærer til Mexico. Ulandt disse sidste nævner katolske Missionsberetninger en "Jakob fra Dunmark. en Ætling af den danske Kongestamme, som er bleven den fædrene Kirke tro. Denne " Jakob fra Danmark" som altsaa horte til samme M unkeorden som den store Reformator, Morten Luther, er ganske sikkert den forste Dansker i Amerika, enten saa Jakob var hans Dobenavn eller Munkenavn eller maaske begge Dele, og hvorledes ilet saa enil hænger sammen med hans kongelige Afstamning.*) Forresten er Jakob ikke den eneste Katolik af nordisk Afstamning, som har ophoidt sin i Mexico. F.n Mathias O isen liågger, fodt i Kristianssand, blev som Student i Kobenhavn paavirket af jesuittiske Præster af det franske Gesandtskab (i 1701 eller der omkring), gik over til Katolicismen og flakkede fra den Tid viden om i Verden. En lid.ir han saa ledes Student ved Jesuitterkollegiet i Strasburg, siden ansat ved det kongelige Bibliotek i Madrid, hvorfra han kom til Mexico og opholdt sig der i 3 Aar, kom saa til London, hvor han udtraadte af den katolske Kirke, kom til Paris og tik Ansættelsi > Si KAt.crtAw: "tlcn kristelige Mission btnndt Hcilnlnj*crne I. Stile l.'fc Soten efter Katolikken P. WitCiiKinn JOO

2 SMA ATRÆK FRA FOKSKEM.IC.K TIDER OC STIC DER scin Tolk ved det kongelige Bibliotek dersteds, flygtede sna derfra nl Italien og opholdt entid i Danmark, hvor den lærde I listoriker Hans Gram brugte ham til at oversætte Knvtlinga Saga paa Latin. I 1744 var Bagger atter i London, hvorfra han forgæves søgte om Ansættelse ved det kgl. Bibliotek i Kobenhavn ug forsvindet dermed af Historien. 2. D ansk K w ejr i udfores i A m erika (1 1 en Indberetning ti! det danske Udenrigsministerium, Marts 1883, siden udgivet i Bogform med Titel: Det store Vesten (Side 48), siger den daværende Ministerresident i Washington, Kammerherre Bille: "Den tamme ( )kse tandtes ikne oprindelig i Amerika; den forste Ko kom til Landet samtidig med Pilgrimsfædrene, og omtrent 1630 indfortet f a Danmark til New Hampshire med stort Besvær et Antal Kreaturer, fra hvilke omtrent hele Ny-Knglands Kvægbesætning nedstammer. Ministerresidenten angiver ingen Kilde for denne frappante Meddelelse, der altsaa giver os Ret ril at slutte, at der ruller dansk Blod i vore Koers og Oksers Aarer, da hine gamle danske "limigranter" jo bar efterladt sig en talrig Kfterslægt! >. A m e rik a n sk I>eretninjc om d a n sk H ekseri. Det er bekendt, at ogsaa Amerika har havt :>g lur vel endnu sit Hekseri og sine Hekseforfølgelser. Historien véd at berette, at i Aarene 1684 J3 blev mere end hundrede Personer overbevist om Hekseri for Domstolene og ikke faa af dem blev hængt.**) Kn af de lærde Mænd, som var fuldt overbevist om Hekseriets Virkelighed og gjorde alt, hvad der stod i hans Magt forat modarbejde det, var Inertas, Matlier ( ), der i mange Aar var Puritanerpræst i Boston og endte som Præsident for Hanard College. Han lrekæmpede Hekseriet haade med Mund og Pen. lu af hans Skrifter i den Retning er An Lssav for the Recording of lllustrious Providences" (Boston 1684 ny Udgave London 1890). Denne 362 Sider store Bog er tilvisse "remarkable baade med Hensyn til Indhold og den Indsigt i Tidsalderens og Forfatterens Tankegang, som den aabner os Adgang til. Men navnlig vidner den om Forfatterens store Belæsthed. Blm.lt den Mængde lærde, hvis Meninger citeres, lindes af Danske bl. a. TJitmas Rartholin (dod 16N0), men ganske særlig den lærde Teolog Niels IIemmiugseu (dod 1600). I Bogens 8de Kapitel, hvor det fastslaaes, "at det ikke er tilladt at gore Brug af Urter og Planter, Ord eller Tegn for at fordrive onde Aander" osv., siger Mather: "Og skont jeg behandler en alvorlig Sag, og min Hensigt med at skrive disse 'Ping er, at jeg maatts vidne mod Overtroen, som Folk paa visse Steder i dette oplyste Land er funden skyldig i, og dersom Gud vil velsigne, hvad. her er talt til Menneskenes Samvittighed at slige Onder ikke mere skal hores iblandt os saa anser jeg det dog ikke for urigtigt her at anfore nogle morsomme I -inier, som jeg har fundet hos Hemmingsen i hans Afhandling De superstitione magien", da det netop passer her, hvor jeg soger at vise, hvilken Lyst de onde Aander har til at faa Menneskene til at gore Brug af overtroiske Midler for at genvinde deres Legemers Helbred. Den na-vnte lærde Forfatter <0; H.> fortæller, at da han engang underviste sine Disciple i Logik, citerede han et Par Vers hestaaende af 9 meningsløse Ord, fecana, cajeti, daphenes osv. og tilfujede spøgende, at disse Vers kunde kurere Feber, dersom man hver Dag gav den sygeet Stykke Brod, hvor- > Uansk nioiik. i.kkkiki>x, 1. Biml, Sldc * ) DicTioxAUv u s. iiistouv by Jmncson l'iiac 772.

3 102 DANSKE I AMERIKA paa et af de na:vnte Ord var skrevet, lin enfoldig Fyr, som var tilstede, troede at H. mente, hvad han sagde, alvorligt, og da han havde en Tjener, der ikke længe efter blev syg, gav han denne den forste Dag et Stykke Brod, hvorpaa der var skrevet fecana, og saaledes i 6 Dage, indtil han kom til Ordet gebali, da Tjeneren pludselig blev rask. Andre, som havde set nævnte Kormels Virkning, gjorde lignende Brug af den, og mange blev paa den Maade kureret for Feber. I samme Kapitel, Side 908, fortæller llemmingsen om en slyngelagtig lærd, at en vis Dame, der led meget af daarlige Øjne, henvendte sig til denne om Hjælp og lovede ham en god Belonning, om han kunde kurere hende. Skont Manden var ukyndig i Lægekunsten, lovede han, af Lyst til Pengene, at han nok skulde kurere hende, tog derfor et Stykke Papir og skrev folgende afskyelige Ord, som han selv fandt paa i det samme: "Diabolus ti bi ornat octilos, et foramina stercoribus impleat. 1) lian svobte Papiret ind i et Klæde, som han bod den syge bære om Halsen, hvilket hun ogsaa gjorde og hendes Øjne kom sig! lifter to Aars Forlob tik Damen, da hun onskede at vide, hvad der stod paa Papiret, en til at læse hende Ordenes Betydning. Da hun horte denne, blev hun hojlig forbitret over denne Fornærmelse, kastede Papiret bort og stiaks fik hun igen daarlige Øjne. ) Videre fortæller Mather: "Paa nogle Steder i Danmark er det en almindelig og ond Praksis at kobe Vind, naar man gaar ril Sos." ') Meningen er naturligvis: af Heksene! En Son af Increase Mather, den lærde Cotton Mather (dod 1728), fortæller i sin Bog "Wonders of The lnvisible World (Boston 1693 ny Udgave London 1862), at ved en Hekseproces, vistnok i London, varder "en meget lærd Person, Dr. Brown, tilstede, hvis Mening var, at disse Personer var forhekset. Han tilfojede, at i Danmark havde man nylig gjort en stor Opdagelse af Hekse, som plagede Folk paa samme Maade, ved at bringe Knappenaale og Som ind i dem.') Der var desværre saa mange Hekseopdagelser i Danmark, saa det ikke er let at vide, hvilken af disse der i Dr. Browns Beretning sigtes til. I. '*Iiiliospif:il»l«D rim iu rk. Den mærkelige amerikanske rejsende John Lfdxanl (fodt i Co»necticut i 1751, dod i Cairo i Ægypten i 1789), som var med Kaptajn Cook paa dennes Verdensomsejling, fattede den Beslutning at gennemrejse hele det nordlige Europa til Fods, hvad han ikke alene fik udfort men naaede endog saa langt som til Beringstrædet og Hudsonbugten. Han vandrede helt ene og uden Vaaben. Dernæst besluttede han at gennemrejse Afrika men fandt sin Dod i Cairo. Ledvard, der roses som en ualmindelig god Iagttager og dygtig Skribent, siger etsteds: Jeg har altid lagt Mærke til, at i alle Lande er Kvinderne hotlige og imodekommende, milde og humane; at de har Tilbøjelighed til at være muntre og glade, frygtsomme og beskedne; at de ikke som Mamdene nole med at udfore enædel Handling. Ikke stolte, anmassende eller hovmodige, men høflige og selskabelige, i Almindelighed lettere til at fare vild end Manden men i Almindelighed ogsaa mere dydige og mere godgørende end han. Jeg har endnu aldrig henvendt mig til en Kvinde, civiliseret eller uciviliseret, paa en hoflig og venlig Maade, uden at jeg har faaet et hofligt og venligt Svar. Med Mænd har del modsatte ofte været Tilfældet. Da jeg vandrede over det ugtcstniilde Danmarks nogne Sletter, gennem det ærlige Sverrig og frosne Lapland, det raa og grove Finland, det samvittighedslose Rusland og over de vandrende Tartarers vide Sletter, og var hungrig, tørstig, kold, vaad eller syg, har Kvinderne altid og uden 1) "Djævelen rive dine Øjne ud or fylde Hullerne med Snavs!" -*) Anf. Skrill, 1 aj;. 15>iJ llj., 3) SmstiK Side 'JO. l) Anf. Skr. Side 117.

4 SMAATRÆK FRA FORSKELLIGE TIDER Ot; STEDER 103 Undtagelse været venlige imod mig. Og foj til denne Dyd, der med rette fortjener Navnet Velgorenhed, at det de gjorde, l»lev udfort paa en saa fri og venlig Maade, at jeg. nnar jeg var torstig, tog min Drik, og hungrig den groveste Kost med dobbelt Velbehag. For os Danske er der noget underligt i at hore Tale om the barren plains of inhospitable Denmark" isa*r fra en Mand, som varen god Iagttager og en god Skribent. Men: "det sete afhænger af Øjnene, der ser! 5. E n tlnn.sk T o lm k sta lirik n n t i ly n iisy lv an in. I Dreslette Sogn ved Faaborg paa Fyn, hvor Amerikas rigeste Dansker, Peter Larsen, var fodt. levede i det lsde Aarhundrede en Monde, Hans Mortensen (:), som havde to Sonner, Marten og Jorgen Hansen, af hvilke Morten var den :eldre og derfor udset til at være sin Faders Efterfolger som Gaardmand i Dreslette. Men Morten havde andre Tanker. Fra gammel Tid var der en temmelig livlig Forbindelse mellem Dreslette og Kristiansfeld, Brodremenighedens Koloni i Sonderjvlland; og Mortens Hu stod til at gaa til denne Koloni, hvorfor han sagde til sin Brodér Jorgen: 'Du maa faa Gaarden, hvis du vil blive hjemme hos de gamle, saa rejser jeg til Menigheden." Og saaledes gik det. Fra Kristiansfeld kom Morten Hansen siden til Amerika, hvor han lik sit Hjem i Li tir/., Pa. Her levede han af at avle "I'obak, som han med sin Hest kortetil Philadclphia og solgte. Han levede hele sit Liv som ugift og havde sit Hjem hos en tysk l*amilie, som fik en Del af Arven efter ham. Til sin Slægt i Dreslette skrev han én Gang om Aaret; hans Breve n:iaede dem over Kristiansfeld. Et Brev ti> Amerika siges dengang at have kostet 5 Rigsdaler i Porto. Hans Breve var korte og indeholdt flere fremmede I dtryk. De gemtes i en Malkebotte paa Loftet. Brcderen, Jorgen Hansen, blev hjemme i Dreslette og blev Fader til liere Born, af hvilke den ældste Son var na-vnt efter Farbroderen i Amerika, og sædvanlig gik i Familien under Navnet 'Morten Amerika. Da dennes Farbroder, Morten Hansen, dode, arvede hans Slægtninge paa Fyn 2000 Rigsdaler efter ham. Disse faa Meddelelser om den gamle fynske l 'ngkarl i Lititz skyldes en Datter af hans Broderson, Morten Jorgensen i Dreslette, Mrs. Hans Christensen i Spencer, lowa. Folgende Supplement skylder jeg Pastor A. R. Beck i Lititz, Pa.: "Broder Martin Hansens Beskæftigelse var Fabrikation af Snustobak, særlig dette, men muligvis ogsaa Tobak i andre Former. Snustobakken "peddlede" han med Hest og Vogn næsten over hele Staten. Og her bar De tlens Anbefaling: True Cepfutliii Snuff. "Wo, the subscribers, do hereby testify that \ve have made use of Mr. Martin Hansen's Aromatic Snuff, prepared by him alone, and have found the same to be an excellent rentedy for the headache and everv description of cold in the head. It has likewise been tried with good eltect as a reinedy for the toothache. Lilir/,, July loth Signed (by 23 prominent vi Hagers). Personlig har jeg en dunkel Erindring om Broder Hansen, særlig om hans Dod og den otfenlige Auktion over hans Ejendele."**) *) Sc John maywaud: The Nc\v-Iii»)tlnn<l Cnxcttccr. Conconl, N. It. IN.-lii. tiniltr "I.ctlynnl". *) I Brev fra A. li. Bcck af IGdc Marts luoa.

5 104 DANSKE i AMERIKA Inskriptionen pua Manin Hansens Grav, No. 490 paa Kirkegaardeti i Li tir/., er mig ligeledes tilsendt at Pastor A. R. Ueek. Den lyder som folger: Sacred to the memory of M ARTIN HANSEN born Oct. 22nd 1763 in the Parish of Dreslette Island of Fionia, Denmark departed April 5, 1837, aged 73 years, 5 mos- 14 davs. Tu tne to live is Christ, to die- is gain. l'hil. 1, 21. <5. Ætling:«* ni gnim ni'l dsm sk A <»«*! i A niorika. Det anses i Amerika som en særegen Ære at nedstamme fra Pilgrimsfædrene, som landede ved Plvmonth i Endnu bad ro er der, om man kan fnrfolge sin Slagt ned til The Roll of Battlcabbey" i 1066, da Vilhelm Erobrer, Hertug af Normandiei, efter Slaget ved Hastings blev Englands Herre og lod optage en Fortegnelse over de tapre Mænd, som deltog i dette Slag, hvilken Fortegnelse han lod ophænge i et Kloster, som byggedes til Minde om hint mindeværdige Slag. Ikke faa Familier i Amerika menerat kunne fore deres Slægttavle saa langt tilbage. Følgende Beretning vil vise, at der ogsaa findes Slægter her i Landet, som gor Fordring paa at stamme fra gammel dansk Adel, nemlig fra Slægten Grubbe, som i over 200 Aar ejede Herresædet Lystrup, Fakse Herred. Præstu Amt paa Sjælland. Denne Siægt, sum nu ikke mere blomstrer i Danmark, menes efter dansk Regning kun at have Ætlinge i Tyskland.*) Imidlertid lindes der her i Amerika Folk som paastaar, at de horer til samme Slægt som Ejler Grubbe (dcwl 1585) og den berygtede Maria Grubbe (dod 1718), hvis bevægede Liv ikke mindre end to danske Digtere, nemlig St. St. Blieher og J. P. Jacobsen har behandlet. I England, siger de amerikanske Grubber, er Familien Grubbe kendt siden Aar Den deler sig i tre Grene, hvoraf en lever i Sutfolk, en i Wiltshire ug en i Irland. Familien i Amerika stammer fra Wiltshire. Grundlæggeren af denne Gren kom fra Danmark til England i 1430, da han paa Grund af politiske Forhold maatte forlade sit Fædreland. Paa Eastuvll House i W iltshire findes et fitldst:rndigt Slægtregister over Grubberne. Familien, hvis oprindelige Navn var Grubbe, har i Tidernes Lob forandret dette til Grubl. Henr\ Grubbe, der som sine Forfædrevar Herremand og Godsejer i Wiltshire, var Medlem af det engelske Parlament i I lans Sonneson. John Grubbe (f. 1610), var en ivrig Tilhænger af det stuart ske Kongehus og Bispekirken. Dennes Sonneson John Grubb (f. 1652) var i 1676 med til, sammen med William Penn og 150 andre, at tinderskrive tn Plan for Styrelsen af West Jersey, det senere Pennsylvania. Selv udvandrede John Grubb til Amerika i Som sa:: mange andre Herremænd i England havde han lidt store Tab under Borgerkrigen og det var vel af den Grund han forlod England. Han nedsatte sig i Delaware paa det Sted, som efter ham fik Navnet Grubb's Landing", hvor han anlagde et Garveri og varen af de forste Læderfabrikanter i Provinsen, i hvis lovgivende Forsamling han flere Gange havde Sæde. Paa sine gamle Dage flyttede John Grubb til Marcus Hook i Pennsylvania, hvor han *) Se Dansk A<Jctn Aurbog umier Grubbe".

6 SMAATRÆK FRA FORSKELUC.E TIDER ()(', S TEDER 105 dode i Den yngste af hans Son ner, Peter Grubl), var en af de første J emfabrikanter i Pennsylvania, idet han opdagede og udnyttede de store Jernminer ved Lebanon. Hans Son, som ogsaa hed Peter Grubb, udmærkede sig i Revolutionskiigen som Oberst for 8de Bataljon af de kontinentale Tropper. Mans Son var Edw. B, Grubb, dod 1867; og dennes Son igen er Edward Burd Grubb, fodt i Burlington, N. J., den 13de November 1841, senere Brigadegeneral og i un Aarrække de For. Staters Gesandt til Spanien. Hans Biografi vil blive meddelt sa-rskilt paa et andet Sted i dutte Værk. 7. P aul.loiies <>*? den dansk«1 (iro n lu n d sfu i or. Præsten Hans Jorgen Athlfihsen J/eger, f. Ilte November 1741 i Bjergsted Præstegaard ved Soro og dod som Sognepræst i Damsholte paa Moen i 1794, var fra 1768 til 1782 Missionær i Godthaab paa Grønland. Der er i hans Familie en Tradition om,*) at da han rejste til Grønland, blev Skibet anholdt af den bekendte amerikanske Sohane Paul Jones. Men da Skibet saa hejste det danske Flag, behandlede Jones dem med al Hoflighed og lod dem sejle, hvorhen de vilde. Da Jæger drog til Grønland i 1768 og kom hjem i 1782, er jeg tilbøjelig til at same Sammenstødet med Paul Jones til Jægers Hjemkomst fra Grønland. S. Bloody K un. 1 Palo AltoCounty. la., findes en Bæk, der lober ud i Des Moines River, og som gaar under Navnet Bloodv Run, hvilket Navn den skal have faaet paa folgende Maade: 1 Nærheden af denne Bæk levede for mange Aar siden en dansk Mand med Hustru og Born blandt Indianerne, som dengang var i Majoritet i den Del af Iowa. Danskerens nærmeste Handelsplads var Des Moines, som han undertiden besøgte, efterladende sin Familie blandt Indianerne. Da han engang kom hjem fra Rejsen til Des Moines. fandt han sit Hus odelagt og sin Familie skalperet. Manden var saa vel kendt med de forskellige Indianerstammers Maade at skalpere paa, at han straks kunde se hvilken Stamme her havde været. Han var vis paa, at de nok vilde komme igen, hvorfor han med sin ladte Bøsse lagde sig i Nærheden af Stalden og ventede. Ganske rigtig: Indianerne kom, 2 3 Mænd og en Flok af Kvinder og Born. Danskeren skod Mændene og dræbte derpaa baade Kvinderne og Bornene. Da han derpaa havde begravet sin myrdede Familie, tog han sine Heste, og hvad han ellers kunde, med sig tilbage til Des Moines, hvor han aflagde Beretning om det skete. Men efter det Blod, som ved denne Lejlighed flod ud i nævnte Bæk, iik den Navnet Bloodv Run, et Navn som hænger ved den endnu.**)!). E n d a n s k A fholdsm and i W iseonsin. ("Brændevinspræsten. ) Der kunde skrives en hel Bug om de Danske, der i tidligere Dage virkede i Wisconsin, tidt i Stillinger som kun lidet passede med deres Fortid og Dannelse, i hvert Fald efter europæisk Tankegang. En af disse vore Landsmænd skal her lidt nærmere omtales. Nikolaj Henrik Jorgtnstn var en Møllersøn tra Kolding og fodt der den 7de Januar Han blev Student i 1828 og i 1830 teologisk Kandidat. Søm Kandidat blev ) lifter MeridclctHc Kcnncm Jrcjier* Søstcrdnttersøn, H. J. 1!. Christensen. Ilnrtlnnd. Wia *) Hftcr nu nfdødc I n»tor Klemcn Jensens Mcddelchc.

7 106 DANSKE I AMERIKA han greben af den Bevægelse mod berusende Drikke, som fra Amerika havde forplantet sig til Europa og i Danmark gav si«udslag i Stiftelsen af Maadeholdsforeningen (ca. 1840), hvis Medstifter og ivrige Talsmand var den kobenhavnske Præst C. H. Visby (dod 1871), og af Totalafholdenhedsselskabet for Danmark" (1843) med Lærer O. Syversen som Leder. Jorgensen sluttede sig til Maadeholdsforeningen. med hvis Understottelse han i 1846 rejste rundt paa Sjælland og talte for Afholdenhed fra Brændevinsdrik. I l'linchs Almanak (vistnok fra 1847) findes der et Stykke om Jorgensen med Overskrift "Urændevinspræsten, og et foregivet Ibllede af ham ses paa Væggen i en Krostue. hvor Gæsterne slaaes. Maadeholdsbeva:gelsen drog Jorgensen lil Amerika, hvor han ankom i Maj 1S47 og opholdt sig i nogle Maaneder i Hartland, VVis. Senere tog han Land i den nordlige Del af Fond du Lac County, hvor han holdt Butik; og et Postkontor, Eldorado, i Town of Rosendale oprettedes med ham som forste Postmester. Desuden blev han valgt til Justice of the peace. Men paa Grund af Gæld maatte han overlade sin Ejendom til sine Kreditorer. Han drog saa til Milwaukee, hvor han ikke havde nogen bestemt Stilling. Omtrent tre Aar efter sit Komme til Amerika blev Jorgensen gift med Sarah Waoils?) en Dame af irsk Herkomst, der var Spiritualist (vistnok Spiritist), k et i Amerika vidt udbredt Religionsparti, hvis Opgave er Kirkelighedens Nedbrydelse og Kristelighedens Opbyggelse".**) Jorgensen sluttede sig til samme Religionsparti som sin Hustru. Derved vandt han sig mange Venner, ved hvis Hjælp han i ca blev valgt trl Register of Deeds i Fond du Lac County. Inden han forlod Danmark, havde han i 1846 oversat fra lysk og udgivet to mindre Skrifter, Huuskorset (90 Sider) og "Patrioten" (144 Sider). Jorgensens senere Skæbne er mig ikke bekendt. (Kll.DKR: I.rshv: an/. S År. og Meddelelser fra //../. li. Christenstti, Hartland, VVis.) 10. D annebrog: paa L a k f.micliigran. Blandt de tidligste Danske i Milwaukee var limirnn J/tchhrrz fra Odense, som havde Skrædderforretning paa Clinton Street i 1JS-17. De stammede fra Tyskland, ansaaes ofte for Tyskere, men var i Virkeligheden gode danske Mæml. De var gift med norske Kvinder. De tjente gode Penge og ejede siden deres eget Skib, som foer paa Lake Michigan under Dannebrog, som Skihets Ejere selv havde syes.***) I I. Ku (Jave l'ra W isconsin lil Kong: F m lr r ik V IL Den bekendte svenske Forfatterinde Frederikke Bremer, som rejste rundt i Amerika i , fortæller i sin Beskrivelse af denne Rejse (dansk Overs. II Del, Side 202): "I YVatertown gjorde jeg Bekendtskab med nogle Danske, som er bosat der, og tilbragte en behagelig Aften hos en af dem, der nylig var bleven gift med en net, ung norsk Pige. De havde det godt og tjente mange Penge ved Handel." Af Danske, som var bosat i Watertown, VVis. i 1850, kan foruden L../. Fri/urt nævnes en Hr. K jar fra Jylland, som der drev Handel sammen med en Landsmand, Hr. Hassmfehlt. De havde den storste Kobmandsforretning i Byen. Kjær dode, som saa mange andre Skandinaver i Amerika, af Kolera i 1850 tillige med sin Husholderske, en Kvinde fra Lolland ved Navn llalkjtcr. Hassenfeldt giftede sig meden norsk Dame. Han gjorde en Rejse til ) IJcrc.H.-IvRtesUab var barnløst {Meddelelse nfu'ni. Srttc«t l Necnah. Win). lilibi.kv: I orfatterlckslkon, lstc Supplementbind, Side *) Meddelt af II. J. n. Christensen, Hartland, Win

8 SMAATRÆK FRA FORSKELLIGE TIDER OG STEDER 107 Danmark, men kom tilbage til Watertown og var ved Handelen til sin Dod. Hassenfeldt var Medejer af en Molle i W.; og der fortælles, at da han rejste til Danmark, lod han lave to Tonder ( barrels ) af Mahogni træ, fyldte dem med det bedste Mel og tog dem med sigtil Danmark som en Foræring til Kong Frederik VII.1) 12. E n M c lo ilistp rje d ik a n ts Besijg: i et d a n sk S rttlm ie n t. Den ekscentriske svenske Metodist missionær, A. Cedarhobn, fortæller i sin Autobiografi folgende: Min Rejse til Manitowoc: gik over I.and. 1 Juli Maaned kom jeg til et dansk Settlement, hvor Folkene var ved at hoste Hvede. Jeg onskede at holde et Mode men fandt snart tul, at de brod sig ikke om den Slags Ting. Kilers var de meget gode Folk. Hovedmanden lagde sin Le, fulgte mig til sit Hus og viste mig al sin Ejendom. Han tog tre Spilledaaser frem for at underholde mig og tog ligeledes sin Violin ned, idet han bemærkede: Du maa fole dig ene her; jeg vil spille for dig." Jeg takkede ham og sagde, jeg brod mig ikke om den Slags Musik. Snart kom hans Hustru ind. Hun havde tilberedt et herligt Maaltid, som jeg lod vederfares fuld Retfærdighed. Jeg forsøgte at fore Religionen paa Hane, men forgæves. Efter Aftensmnaltidet forte de mig ind i Storstuen. gav mig et Par Slippers og vilde have trukket mine Stovler af. om jeg havde tilladt det, forlod mig og onskede mig god rolig Nat. Næste Morgen modte jeg den samme Hollighed, men maatte gaa fra dem uden at have faaet mit Ærinde udfort. Det sidste Venskabstegn jeg tik, var en smuk Buket af Husmoderen. ) i;». T ro fast V enskab. Skont efterfolgende Stykke Historie kun indirekte anganr Danskerne i Amerika, fortjener det dog formentlig at medtages i denne Forbindelse, ligesom det sikkert med rette fremtræder under anforte Overskrift. Xii'ilaj Christian Nissrii var fodt i Kobenhavn den 25de Januar 1772 og siges at være Son af Kaptajn ved Prins Frederiks Regiment, C. C. Nissen og dennes Hustru Justine Barbara, f. Hansen, men skal i Virkeligheden være en Son af den bekendte Statsminister, (irevejoh. Fr. Struensee, og en af dennes Elskerinder, Frøken Fabrieius. ) Nissen skal have havt stor Lighed med den ulykkelige Struensee i Udseende og Lyst til Vellevnet. Han havde faaet en kommerciel Uddannelse ved et 5-aarigt Ophold i Kina, ligesom han var juridisk Kandidat fra I 1799 blev Nissen udnævnt til dansk Konsul i Tripolis, hvor han forblev til 1S06. Hjemkommen fra denne Post blev han ansat som tredie Direktor i Bank- og Veksel kontoret i Kobenhavn, men var i 1816 atter i Tripolis, hvor han afsluttede Fredstraktat med Ik-j en. Nissen dode 15de December 1833 som Medlem af den afrikanske Konsulatsdirektion, efterladende sig en Formue paa 60,000 Rigsdaler. Han var alle sine Dage ugift.1) Det var mens Nissen opholdt sig som Konsul i Tripolis paa Afrikas Nordkvst, at han sluttede det Venskab, som særlig interesserer os her. I Lighed med flere europæiske Regeringer var man i Amerika gaaet ind paa aar- ligt at betale ensum Penge til Sorovcrstateme paa Afrikas Nordkyst, Marokko, Algier og Tripolis, imod at disse saa skulde lade amerikanske Kobmandsskibe sejle i Fred. Men 1) Clillstcnucnii Mcddclclue. li) Auto!>l<>Kraj>h.v. l rific 1L 11$. H) MesHUM 1SH'.l, Siilc 7f>. i) Dansk iiiogk. i.kkkikon, find. Sldc >00.

9 108 DANSK K I AMERIKA det var saa som saa med Freden. Naar Lejlighed gaves, tog Soroverne Skihene og solgte deres Besætninger som Slaver. Og i Amerika var man tnet af idelig at skulle betale disse Stikpenge. Det gik saa vidt, at Bej en i Tripolis erkiærede de Forenede Stater Krig, fordi han ikke havde faaet saa mange Stikpenge som Dej on i Algier. lin amerikansk Flaade paa syv Skibe afsendtes da i 1803 under Commodore Edward Preble til Middelhavet med Ordre ::i tage alt, de kunde overkomme af Skibe og Folk, som tilhorte Bej'en i Tripolis. 1 nævnte Flaade fandtes Fregatten Philadelphia paa 44 Kanoner. Dens Forer var Kaptajn William Bahibridge ( ), som flere Gange tidligere havde været i Middelhavet, bl. a. ogsaa engang med den amerikanske Tribut til Dej en i Algier. Fregatten Philadelphia Job, idet den forfulgte en tripolitansk lirig, paa en Klippe ved Indsejlingen til Tripolis Havn, Skibet blev taget, og dets Ollicerer og Mandskab gjott til Fanger. Det var under dette Fangenskab paa hénimod to Aar, at den danske Konsul Nissen og den amerikanske SoolHcer VVm. Bainbridge sluttede et Venskab, der varede til deres Dod. Den 1ste November 1S03 kom Konsul Nissen i Folge med den tripolitanske Statsminister til de amerikanske Soollicerers Fængsel. Han tolkede sin dybe Medfølelse med deres Skæbne; og stiaks ved dette Mode fik Kaptajn Bainbridge dec bedste Indtryk af ham. Ved Nissens Hjælp fik li. sine Breve sendt afsted, der iblandt en Beretning til Commodore Preble. Nissen forsynede de fangne Amerikanere med Sengetøj og Husholdningsgenstande samt berettede, at de menige Somænd havde nok saa god en Lejlighed. Om Tripolitanerne udtalte Nissen, at skont Folket levede af Soroveri og havde liden eller ingen lovlig Handel, havde dog de styrende ved Omgang med kristne og civiliserede Nationer aflagt mange af deres barbariske Sæder, og navnlig omtalte han Statsministeren som en Mand, man fuldt ud kunde stole paa. Da Fangenskabet havde varet nogle Dage, kom Nissen igen til Fængslet og havde et fuldt bepakket Æsel med sig, hvis Oppakning viste sig at bestaa af de fangne Officerers Bøger og Ejendele, som Nissen havde købt ved Auktionen over Byttet fra Philadelphia, og som han nu bragte de fangne Ejere. Disse hilste ham med Jubel og nødte ham til mod hans Vilje at modtage Godtgørelse for sit l dl.æg. Nissen lod Bainbridge vide, at dennes Korrespondance med sin Chef vilde blive gennemset af den tripolitanske Minister, og lærte ham at tilberede en Skrivevædske, hvis Skrift var usynlig indtil den udsattes for Heden: og ved Hjælp af denne Vædske var Kaptajn Bainbridge gennem Nissen og den danske Konsul paa Malta istand til at staa i stadig Brevveksling med sin Chef, idet Nissen sendte Brevene til Konsulen paa Malta og denne besørgede dem i den amerikanske Kommandørs Hænder. Det var ad den Vej, at Bainbridge lik Commodore Preble til at sende en Afdeling af sine Mænd ind i Tripolis' Havn ved Nattetid og stikke Ild paa det erobrede " Philadtlpbia", som nu brugtes til at forsvare Byen og Havnen mod Amerikanerne. Denne Heltedaad udførtes under Anførsel af den tapre Løjtnant Decatur den 15de Februar 1S04. Denne Begivenhed, der er saa vel kendt i Amerikas Historie, har saaledes Danmark sin betydningsfulde Del i. Morgenen efter Philadelphia"s Brand besøgte Nissen sine fangne Venner og spaaede dem, at deres Fangenskab vilde blive endnu haardere; Bej en vilde nemlig paa denne usle Maade tage Hævn for sit Tab. Hans Forudsigelse viste sig at være rigtig. Men ogsaa til det haardere Fængsel vidste han at skalfe sig Adgang og sartte dem i Forbindelse med den amerikanske Flaade. Og da Commodore Preble siden bombarderede Tripolis, var Nissen den eneste af de fremmede Konsuler, som forblev i Byen, rigtignok med Fare for sit Liv. Ligeledes var Nissen en dygtig Mægler, da der endelig blev Forhandling mellem Bej en og Chefen for den amerikanske Flaade om Vilkaarene for de

10 SMA ATRÆK FRA FORSKELLIGE-TI DER OG STEDER 109 fangne Otncerers Udlosning. Det var ogsaa ham, der bragte Traktaten med Bej ens Underskrift ombord paa det amerikanske Flagskib. Det var med inderlig Taknemlighed, at Kaptajn Bainbridge og hans Stab tog Afsked med deres trofaste danske Ven i Tripolis. Og da de kom tilbage til Amerika og havde aflagt Beretning, vedtog den amerikanske Kongres olfenligt at bevidne den danske Konsul Nissen sin Taknemlighed for hans hojsindede og ædle Handlinger imod de fangne amerikanske OHicerer i Tripolis. Paa Hjemrejsen til Amerika havde Kaptajn Bainbridge hos en Guldsmed i London bestilt en Urne af Solv, som skulde sendes til deres ædle danske Ven som en Krindringsgave. Men endnu en Gang skulde Nissen og Bainbridge modes under nok saa m.ærkelige Omstændigheder. Bainbridge blev efter Udlosningen af sit Fangenskab stillet for en Krigsret i Anledning af Affæren med Philadelphia", men frikendt med /lire. I 1808 udnævntes han til den Post, som var bleven ledig ved hans tidligere Chef, Commodore Prebles Dod, og han gjorde nu i nogen Tid Tjeneste som Commodore. Men da han var i Pengeforlegenhed og hans J.on i Flaaden kun lille, tog han Tjeneste som Fører af et Handelsskib, der skulde gaa til St. Petersborg i Rusland. Der var dengang Krig mellem Danmark og England; og da Bainbridge med sit Skib nærmede sig Indsejlingen til Østersoen, blev han, uagtet han hejste det amerikanske Flag, taget for en Engelskmand og hans Skib beslaglagt og fort til Kobenhavn, hvor han nu saa et nyt Fangenskab stirre sig imode. Men han havde næppe kastet Anker, for en lille Baad nærmede sig hans Skib, og hvem skulde stige ud af den uden hans gamle Ven, Konsul Nissen fra Tripolis! Modet mellem de to Venner var af hjærteligste Art. Nissen havde netop hon Bainbridge s Navn af nogle, som havde været med, da hans Skib blev taget og straks ilede han sin gamle Ven til Hjælp. Det varede ikke længe, inden Nissen kunde sende sin Ven og dennes Skib hort fra Kobenhavn frank og fri, og Bainbridge fortsatte uhindret sin Kejse til St. Petersborg. Kort for dette sidste Mode mellem de to Venner havde Nissen fra Guldsmeden i London modtaget Umen, der paa Grund af Krigsurolighedemc havde været saa længe undervejs, for den naaede Kobenhavn. Men Venskaliet mellem den danske Konsul og den amerikanske Sokaptajn blev bevaret i trofast Ihukommelse af Bainbridge's Slægt her i Landet, hvorom neden anførte Skrift, hvis Forfatter er en Slægtning af Bainbridge, er et smukt Vidnesbyrd. (KILDER:.James Hames: Commodore Bainbridge. New York 1897, Page 111 Ag.) 14. D cnm nrk Vost*y" ( N22). Manden, søm bar dette Navn, var ganske vist ingen Dansker men har alligevel, ln ad Navnet angaar, en vis Forbindelse med Danmark. Denmark Vesey var en Negerslave, som kølne sin Frihed i Aaret 1800 og levede i Charleston, S. C. Selv havde han tjent sin Frihed, en for en Slave baade lang og vanskelig Vej men han baade paastod og lærte, at Slaver havde Ret til at tage deres Frihed med Magt, og han gjorde Alvor af denne sin Lære, idet han organiserede en almindelig Slaveopstand omkring Charleston. Der var adskillige tusinde Slaver i Sammensværgelsen, som kom for Dagen i 1822, da man gjorde det første Forsøg paa Opstand; men dette blev hurtigt dæmpet, og de Forenede Statyrs Tropp.-r hindrede nye Forsøg. Lederne i Sammensv.ærgelsen blev hængt, altsaa øgsaa Denmark Vesey.*) Men Sagen, som Vesey døde for, dode i Se.1AMi:si>x: Idctiunnry tj. S. Itlstory, SUte

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN Z^'b Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/struenseeogdetdaooreve ^&^e^9^(z ELIE SALOMON FRANQOIS

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

STRÆB EFTER DET HØJESTE!

STRÆB EFTER DET HØJESTE! / / iiw\ nxvn SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 11 1. JUNI 1930 79. AARGANG STRÆB EFTER DET HØJESTE! Det aktive Medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige stræber efter den højeste, den

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Univers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/levnedbr03bran

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Univers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/levnedbr03bran ]lå Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Univers ity of Toronto http://www.archive.org/details/levnedbr03bran GEORG BRANDES LEVNED GEORG BRANDES LEVNED SNEVRINGER OG HORIZONTER

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG 2 NYTAARSBETRAGTNINGER. Atter er et Aar henrundet, og vi befinder os paa Tærskelen til et nyt. Vi ser uvilkaarligt tilbage paa det

Læs mere

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF f f =00 =Csl =00 =in 0 i5 fco HANS MAJESTÆT KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF DL 0041959 ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding

Læs mere

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER.

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. / / II.WN SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 8 15. APRIL 1935 84. AARGANG HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. Af Ældste Joseph F. Merrill af de Tolvs Raad. Det var ved Titiden en Mandag Morgen i Slutningen

Læs mere

JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG

JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG SCHRØDER- SLÆGTEN PAA GRUNDLAG AF JOHS. E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG VED FREDERIK SCHRØDER SÆRTRYK AF 2. UDGAVE KOLDING KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI 1937 Efterskrift af E.6.2.2.1

Læs mere

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+'

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+' / slew GUINEA OPLEVELSER AF R. VON HOLSTEIN-RATHLOU PREMIERLIEUTENANT ^ C> f+' V* «KØBENHAVN H. HAGERUP'S FORLAG 1914 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/newguineaopleveloohols

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af HARDSYSSELS AARBOG U Ol.. l\ l:: T Af HJ STOlUSK SAMFUND foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT 21. BIND KOJJt" N II AVN l J.0\1.1/ISSIU.\ /IO S 1'. fiaa Sf. ol

Læs mere

Ontario Council of University Libraries. http://www.archive.org/details/danmarkshistorie01barf. Digitized by the Internet Archive

Ontario Council of University Libraries. http://www.archive.org/details/danmarkshistorie01barf. Digitized by the Internet Archive :7 -^^: \ i r/ i^^.-'^.^i Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries http://www.archive.org/details/danmarkshistorie01barf DANMARKS HISTORIE

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVEKSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVEKSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1920 FOR UNIVEKSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTIIYKKERI INDHOLD H. F. FEII.BERO,

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

A. R. Granum-Jensen BAGGRUND OG GLIMT FRA BLÅ KORS' HISTORIE I 100 AR

A. R. Granum-Jensen BAGGRUND OG GLIMT FRA BLÅ KORS' HISTORIE I 100 AR 1 2 A. R. Granum-Jensen BAGGRUND OG GLIMT FRA BLÅ KORS' HISTORIE I 100 AR 3 BLÅ KORS' HISTORIE I 100 ÅR ved A. R. Granum-Jensen. Udgivet i forbindelse med Blå Kors' 100 ars jubilæum af Blå Kors og er sat

Læs mere

BRIEF. 0041209 i. 'mm

BRIEF. 0041209 i. 'mm BRIEF 0041209 i la 'mm ^ ANTON BAST TOLV TALER ^ HOLDT I GRUNDTVIGS HUS, KONCERTPALÆET OG K. F. U. M.S FESTSAL I KØBEIfHAVN MEDENS JERUSALEMSKIR. KENS MENIGHED VAR HJEM- LØS EFTER KIRKENS BRAND PRIS 7

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*'

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*' ^^^^, -00 Ti- 'V^^*^^' '^,#: =00 ^00 /v^;' ^?*' ^^/. -'^/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/djungrhuadjikineoohenn J.

Læs mere

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Copyright Forlaget UNIVERS Kopiering fra denne bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6.

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. HARDSYSSELS AARBOG U DG I VET AF HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT 39. BI ND K ØBEN H AVN l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. SØN 19 45 Samfundets Styrelse: Amtmand A. Karberg, Ringkøbing (Formand).

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere