Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Anders Nielsen Direktør Anders Rønnebro Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Protokol. 3. Revisionsprotokol. 4. Byggeri. 5. Repræsentantskabsmødet 27. november Indstilling til dispositionsfonden: a. Støtte til dækning af udgift til udarbejdelse af beslutningsgrundlag i forbindelse med krav fra kommunen om separering af kloaker. b. Regulering af tidligere bevilling af 2011 vedrørende optegning af grundmateriale. c. Bidrag til forundersøgelser. d. Støtte fra dispositionsfonden til dækning af nedrivning af tidligere institutionsbygning beliggende Møllevænget 49, 8362 Hørning e. Støtte til forbedring af ventilation af tagrum for fjernelse af skimmel. 7. Udvalg. 8. Nyt fra administrationen. 9. Eventuelt. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Protokol Protokol af møde den 7.oktober 2014 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol Intet nyt. Der kommer nyt på næste møde. 4. Byggeri Erik Piilgaard orienterede om møde fra 5. kreds hvor boligforeninger i Aarhus er spurgt om interesse for kommunens ældreboliger.

2 Repræsentantskabsmøde 27. november 2014 Bestyrelsen gennemgik mødet. 6. Indstilling til dispositionsfonden: a. Støtte til dækning af udgift til udarbejdelse af beslutningsgrundlag i forbindelse med krav fra kommunen om separering af kloaker. Byrådet har i Spildevandsplan besluttet, at kloakseparering i flere områder i Aarhus skal fremskyndes. For ovennævnte afdelinger, beliggende i Riisvangen og Vorrevangen, betyder det, at man senest d. 1. juli 2015 skal afgøre, om man vil nedsive regnvandet på egen grund eller aflede til det offentlige system. Beslutningen er teknisk og økonomisk kompliceret, da flere faktorer spiller ind. Jordbundsforhold, afstande til naboer og skel, bygningens beliggenhed på grunden, højdeforhold, eventuel tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget, vedligeholdelsespligten af eventuelle nedsivningsanlæg mm. Rådgivningsfirmaet ENVIDAN A/S ønskes derfor sat på opgaven, for at samle vilkår, muligheder og løsninger, samt de dermed forbundne økonomiske vilkår i et katalog, som afdelingerne kan benytte til at træffe beslutningen ud fra. Bestyrelsen anmodes herved om at dispositionsfonden yder et tilskud på kr ,- inkl. moms til dækning af denne udgift. Såfremt hele eller dele af afdelingerne sælges, skal tilskud fra boligforeningen tilbagebetales. Boligorganisationen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende betingelse. b. Regulering af tidligere bevilling af 2011 vedrørende optegning af grundmateriale. Ved tidligere bevilling af 2011, blev optegning estimeret til kr ,- pr. bolig. Til dækning af udgifter, vedrørende senere moderniseringer er bevilget kr Der er pr. 1. oktober optegnet boliger, og udgiften er opgjort til kr Af bevillingerne resterer kr Der blev ikke aftalt regulering som følge af almindelig lønudvikling, samt forøgelse af generalomkostninger, kurser, hjælpeværktøjer mv., hvorfor restbevilling ønskes reguleret med 12 % frem til ultimo 2015 svarende til kr Erfaringerne viser, at bygningerne i visse boligafdelinger har meget store variationer og kræver mere tid til gennemgang af tegningsmateriale og optegning, det drejer sig om afdelingerne 1-13, 16-18, 26, 33, 36, 38, 47, 52, 53, 56 og 60, med i alt boliger.

3 Meromkostninger estimeres til 20 % svarende kr Bestyrelsen anmodes herved om, at bevilling fra dispositionsfonden forhøjes med kr c. Bidrag til forundersøgelser Indstilling om: Bidrag til forundersøgelser. Bestyrelsen godkendte ansøgning til forundersøgelser på kr ,00 for kommende byggeri. d. Støtte fra dispositionsfonden til dækning af nedrivning af tidligere institutionsbygning beliggende Møllevænget 49, 8362 Hørning Skanderborg Kommune har opsagt lejeaftalen omkring institutionen, og efter vurdering af de udarbejdede volumenstudier, gennemgang af bygningerne og drøftelse med afdelingsbestyrelsen, må det konstateres, at den ene bygning på ingen måde kan genanvendes og bør fjernes. Den anden bygning har afdelingsbestyrelsen tilkendegivet interesse for. Afdelingen skal dog først sikre økonomi samt afklare afdelingens faktiske behov. Der er indhentet tilbud på nedrivning af bygningen fra entreprenørfirmaet P. Olesen A/S. Tilbudspris ,- Moms 25% ,- I alt inkl. moms ,- Afsat til retablering med muld og græs, samt uforudseelige udgifter ,- Samlet beløb, inkl. moms ,- Bestyrelsen anmodes herved om, at dispositionsfonden yder et tilskud på kr til dækning af denne udgift. Såfremt hele eller dele af afdelingen sælges, skal tilskud fra boligorganisationen tilbagebetales. Boligorganisationen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende betingelse. e. Støtte til forbedring af ventilation af tagrum for fjernelse af skimmel. Afdelingerne blev renoveret i , hvoraf nye tage var det væsentlige arbejde. På dette tidspunkt anvendtes vejledning fra teglbranchen, samt almindelig praksis vedrørende vurdering af dampspærre ved efterisolering. Allerede ved arbejdets afslutning viste denne vejledning sig utilstrækkeligt med manglende udluftning til følge.

4 Dette forhold blev rettet få år efter. Det har imidlertid vist sig, at forøget ventilation medfører, at de eksisterende gipslofter ikke kan fungere som dampspærre. Der er nu betydelig skimmelforekomst på teglunderlag, spær og murværk. Ved forsøg er det konstateret, at forbedret ventilation af tagrum fjerner problemet. Desværre er denne løsning fundet for sent i forhold til mulig dækning af Byggeskadefonden, hvorfor bestyrelsen anmodes om, at udgifterne dækkes på følgende måde. Udgift pr. tag forventes at blive kr , og der skal i alt laves 246 tage. Beløbet foreslås dækket på følgende måde: Tilskud fra dispositionsfonden pr. tag kr i alt kr Tilskud fra LBF fælles trækningsret pr. tag kr i alt kr Variabelt forrentet lån fra dispositionsfonden p.t. 2 % over 10 år pr. tag kr lån i alt kr Såfremt hele eller dele af afdelingen sælges, skal tilskud fra boligorganisationen tilbagebetales. Boligorganisationen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende betingelse. 7. Udvalg Rentesats i Dispositionsfonden Bestyrelsen godkendte, at man fremover tilbyder variabelt forrentet lån fra dispositionsfonden p.t. 2 % ved en ansøgning af Dispositionsfondens midler, bestyrelsen kan ændre denne procent løbende i fremtiden. Oversigt over aktivering af Dispositionsfondsmidler til boligformål Anders Rønnebro fremlagde nyt tilpasset skema således at alle bevillinger kan ses af oversigten jf. tidligere ønske fra bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker fremlæggelsen i omvendt kronologisk orden, administrationen tilpasser dette. Organisering af opgaver mellem Projekt og Drift Oplæg fra Anders Rønnebro blev gennemgået. Det drejer sig om punkterne - førsyn, - råderet - skimmel- indeklima og energi - Alm. vedligehold, ordens- og vedligeholdsreglement. - Roller ved afdelingsmødet - Rollefordeling i samarbejdet med beboervalgte - PV - IT og teknik De forskellige arbejdsgrupper arbejder videre og bestyrelsen får løbende en status om løsningsmodeller primo 2015.

5 Strategiplan 100 år ingen alder. Anders Rønnebro orienterede om det tilrettede strategioplæg, der orienteres på repræsentantskabsmødet, samt offentliggøres i december på AAB Net. Bestyrelsen godkendte strategiplanen for Varmecentral Renovac og kulturhus Erik Piilgaard orienterede om mødet den 8. oktober. Referat fra afdelingsmøder Dan Christensen orienterede om tilbud til afdelingsbestyrelsen, Erik Piilgaard tager dette med i den mundtlige beretning til repræsentantskabsmødet. Samarbejde i udvalg Folkevalgte og ansatte samarbejder i gensidig respekt. Afd. 23 Kridthøj Erik Piilgaard og Karin Jørgensen har haft møde med afdelingsformand Karen Andersen, afdelingsbestyrelse, lokalinspektør og varmemester omkring butikkernes fremtid i området Kridthøj Torv. Afdelingsbestyrelsen vender tilbage primo Fritidsudvalget Peter Kragballe orienterede om fremtidige arrangementer. Disse bliver slået op på AAB Net. 8. Nyt fra administrationen Anders Rønnebro orienterede om: Afd. 12 Riisvangen tilsynet. Afdeling 12 har på ny henvendt sig til tilsynet og beklaget sig. AAB har intet nyt at tilføje til sagen, da der intet nyt er i afdelingens henvendelse. Afd Veriparken Indstilling for afd til repræsentantskabsmødet er godkendt af afdelingerne. Resolutionerne for afd. 43 og 70 Er godkendt af kommunen. Evaluering af ordning vedr. afdrag af gæld Anders Rønnebro fremlagde ordning. Bestyrelsen godkendte ordningen. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 Anders Rønnebro gennemgik kvartalsregnskabet. 9. Eventuelt Anders Nielsen spørger efter politik omkring ladestandere til EL-biler i AAB afdelinger.

6 Næste møde i bestyrelsen er tirsdag den 16. december 2014 kl Bendt Nielsen Referent

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere