Resumé af indkomne idéer samt Teknik og Miljøs bemærkninger til samme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af indkomne idéer samt Teknik og Miljøs bemærkninger til samme"

Transkript

1 Bilag 1 Resumé af indkomne idéer samt Teknik og Miljøs bemærkninger til samme I forbindelse med borgermøde på Vilhelmsborg, afholdt torsdag den 23. april 2015, fremkom en lang række forslag og idéer. I forbindelse med den efterfølgende idéfase er der fremkommet ca. 175 bidrag på hjemmesiden eller pr. mail. Desuden blev der på borgermødet den 23. april fremsat ca. 120 forslag og idéer. Alle bidrag er resuméret i nogle overordnede temaer og kommenteret af Teknik og Miljø i dette bilag. De overordnede temaer er: - Sandmosevej - Alternative løsninger til Sandmosevej - Brunbakkevej - Andre forslag til forbedring af den lokale fremkommelighed - Forbedring af fremkommeligheden på Oddervej - Andre ønsker Sandmosevej Sandmosevej bør genåbnes helt eller delvist En stor gruppe ønsker Sandmosevej genåbnet. Dette begrundes primært med bedre lokal fremkommelighed samt sikkerheden. Mange frygter dårlig fremkommelighed for ambulancer og andre udrykningskøretøjer. Flere stiller forslag om højre ind og højre ud. Dette forslag gør det muligt for beboerne at komme ud fra kvarteret, men gør det kun muligt for trafikanter sydfra at dreje ind ad vejen. Hertil kunne man ved hjælp af vejbump gøre Sandmosevej mindre attraktiv som gennemkørselsvej. 1

2 Et forslag er, at højre ind højre ud fra Sandmosevej kombineres med foranstaltninger på Oddervej, så det ikke er muligt at komme fra Sandmosevej til Ringvej Syd. En løsning fra Chr. X s Vej ved Ellemosevej med en kantstenshelle mellem sporene kan være en mulighed. Flere nævner, at trafikken omkring Sandmosevej kun er et problem i myldretiden. Et tidsstyret løsningsforslag er en model med pullerter eller bomme i bunden af Sandmosevej, som vil være lukkede i myldretiden. Disse vil dog altid være mulige at åbne for udrykningskøretøjer. En sådan løsning vil også kunne bevare villakvarteret, som Sandmosevej leder ind til. Et mindre vidtgående forslag er fornyet skiltning, der forbyder indkørsel til og udkørsel fra Sandmosevej for lastbiler og busser. Bemærkninger fra Teknik og Miljø Helt generelt er det ikke ønskeligt for den overordnede fremkommelighed med uregulerede tilslutninger af lokalområder til det overordnede vejnet i byområder, især ikke så tæt på et større kryds, og helt generelt arbejdes der efter, at lokalområder vejbetjenes fra færre men regulerede adgange. En fuld genåbning af Sandmosevej vil betyde afslutning på forsøget med at forbedre fremkommeligheden på Oddervej, og dermed vil den nu opnåede rejsetidsbesparelse forsvinde. Det er vurderet, at der kan opnås væsentlige ekstra tidsbesparelser på rejsetiden, hvis Oddervej udvides med et ekstra spor ind mod byen, helt frem til Ringvej Syd. Simulering af trafikafviklingen i krydset viser, at køen i morgenmyldretiden næsten vil forsvinde. Den fulde rejsetidsgevinst kræver, at Sandmosevej er lukket. Teknik og Miljø anbefaler at afprøve en udbygning af Oddervej i den resterende forsøgsperiode, men anerkender samtidig, at en fortsat lukning af Sandmosevej vil medføre en 2

3 fortsættelse af de lokale gener, specielt i form af omvejskørsel og ekstra trafik på områdets fordelingsveje. Som et kompromis mellem øget fremkommelighed på Oddervej og lokale ønsker om bedre lokal fremkommelighed anbefaler Teknik og Miljø derfor, at der afprøves en løsning med højre ind højre ud ved Sandmosevej. I forsøgsperioden er der mulighed for at vurdere, i hvilket omfang denne løsning vil give nogle af de oprindelige problemer med, at bilister, der skal fra Sandmosevej til Ringvej Syd, vil blive fanget på Oddervej og spærre for den ligeudkørende trafik. For at sikre, at der ikke foretages venstresving til eller fra Sandmosevej etableres en smal helle mellem det sydgående spor og venstresvingsspor mod Ringvej Syd. Skiltede forbud vurderes ikke tilstrækkelige. Erfaringsmæssigt overholdes skiltede forbud kun i begrænset omfang, hvilket bekræftes af de seneste eksempler i lokalområdet, hvor gennemkørselsforbud på Ny Moesgårdvej og Brunbakkevej er blevet overtrådt i stort omfang. Den anbefalede løsning med etablering af en smal helle har den konsekvens, at virksomheden LaPeFa alene vil have mulighed for Højre ind højre ud i forsøgsperioden. En løsning, hvor der fra Sandmosevej alene er adgang videre mod nord ad Oddervej vurderes ikke at være specielt attraktiv for lokalområdet, i forhold til den alternative rute via Ny Moesgårdvej Emiliedalsvej, som lokalområdet benytter i dag. En tidsbegrænset løsning, hvor der etableres sænkbare steler på Sandmosevej kan ikke testes i et forsøg. Desuden er løsningen kostbar at etablere, og der er generelt store problemer med funktionaliteten og driften af sådanne løsninger. Forbud mod adgang for tung trafik vil alene fredeliggøre lokalområdet med ikke have nogen særlig betydning for formålet med at fremme den overordnede fremkommelighed. Forslaget vil samtidig have praktiske konsekvenser i forhold til eksempelvis renovation og varelevering. 3

4 Der har i forsøgsperioden været episoder, hvor ambulancer ikke har kunnet finde ind og ud af området. Det skyldtes, at den midlertidige lukning af Sandmosevej var indmeldt forkert i det system, som holder GPS-systemer opdateret om vejarbejder, vejlukninger og lignende, som beredskabet benytter. Fejlen er rettet, og beredskabet kender nu ruterne ind og ud af området. Fremadrettet vil en løsning med højre ind højre ud ved Sandmosevej forbedre adgangen for udrykningskøretøjer. I værste tilfælde vil der være tale om at skulle køre maksimalt 2,5 km længere end i dag. Teknik og Miljøs anbefaling Teknik og Miljø anbefaler, at Sandmosevejs tilslutning til Oddervej etableres som højre ud højre ind it i den resterende del af forsøgsperioden. Sandmosevej bør forblive lukket En række bidrag argumenterer for, at Sandmosevej forbliver lukket. Det gennemgående argument er, at lukningen øger fremkommeligheden på Oddervej især i myldretiden, hvor trafikken, ifølge bidragene, nu kører bedre og har kortere køer. Bemærkninger fra Teknik og Miljø En fortsat lukning af Sandmosevej vil give den største tidsgevinst på Oddervej men vil samtidig fortsat medføre lokale gener, specielt i form af omvejskørsel og ekstra trafik på områdets fordelingsveje. Som et kompromis mellem øget fremkommelighed på Oddervej og lokale ønsker om bedre lokal fremkommelighed anbefaler Teknik og Miljø derfor, at der afprøves en løsning med højre ind højre ud ved Sandmosevej. I forsøgsperioden er der mulighed for at vurdere, i hvilket omfang denne løsning vil give nogle af de oprindelige problemer med, at bilister, der skal fra Sandmosevej til Ringvej Syd, vil blive fanget på Oddervej og spærre for den ligeudkørende trafik. Teknik og Miljøs anbefaling Teknik og Miljø anbefaler, at Sandmosevejs tilslutning til Oddervej etableres som højre ud højre ind it i den resterende del af forsøgsperioden. 4

5 Alternative løsninger for Sandmosevej Et af de mest populære løsningsforslag er etableringen af lyskryds. Der er forslag om et kryds ved Sandmosevej og Ringvej Syd og forslag om et kryds ved Brunbakkevej og Ringvej Syd. Et mere vidtrækkende forslag er at forlægge Ringvej Syd og etablere et nyt lysreguleret kryds mellem Ringvej Syd, Sandmosevej og Oddervej. Alternativt at forlægge Sandmosevej mod nord for at etablere et nyt kryds med Ringvej Syd og Oddervej. Disse lyskryds kan eventuelt forsynes med en længere grøn pil mod Ringvej Syd eller være intelligente (her forstås en lysregulering med sensor, der kan mærke hvor mange bilister, der er i forhold til lysskift). Alternativt stilles der forslag om etablering af en rundkørsel. Enten en mindre rundkørsel ved Sandmosevej eller en stor løsning, der omfatter Oddervej, Sandmosevej og Ringvej Syd. Der stilles forslag om etablering en shunt fra Sandmosevej til Oddervej. Der stilles forslag om at lukke Sandmosevej på midten. Endelig stilles forslag om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sandmosevej, da hastigheden vurderes at være steget på vejen. Det kan være i form af forsætninger med blomsterkasser. Bemærkninger fra Teknik og Miljø Et lysreguleret kryds ved Sandmosevej vil ikke afhjælpe de nuværende fremkommelighedsproblemer på Oddervej men alene være til fordel for trafikken til og fra Sandmosevej. Et signalreguleret kryds ved Brunbakkevej er ikke ønskeligt, da det vil betyde, at de to bo- 5

6 ligveje, Hamphøjvej og Brunbakkevej, skal bære al trafik til og fra lokalområdet og dermed få status af trafikveje. Etablering af et nyt, stor signalanlæg, som omfatter både Oddervej, Sandmosevej og Ringvej Syd er teknisk muligt men også kostbart. Ringvej Syd vil i givet fald skulle forlægges mod syd, ind over LaPeFa og Højbjerg Maskinfabriks arealer. Krydset vil have de samme udfordringer med hensyn til trafikafvikling som det eksisterende kryds ved Ringvej Syd. Der skal etableres et venstresvingsspor på Oddervej syd med en længde på minimum 200 meter, og den optimale løsning er fortsat en udbygning af Oddervej med to spor fra Hørretvej. På Ringvej Syd skal der også etableres et langt højresvingsspor eller eventuelt et højreshuntspor eller dobbelt højresvingsspor fra Ringvej Syd. Et nyt kryds kan ikke etableres som forsøg. Teknik og Miljø vil derfor anbefale, at Byrådet efter forsøgsperiodens afslutning drøfter, om det er et forslag, Teknik og Miljø skal arbejde videre med. Forslagene om etablering af en rundkørsel, enten som én stor løsning, der også omfatter krydset med Ringvej Syd, eller i en kombination med det nuværende, signalregulerede kryds, er ikke realisable. I begge løsninger vil rundkørslen skulle etableres som tosporet for at kunne afvikle trafikken, og det vil formentlig være nødvendigt at forlægge såvel Oddervej Syd samt Ringvej Syd for at få en fornuftig geometri. I alle tilfælde vil rundkørslen have et arealbehov, som vil kræve et væsentligt indgreb i arealerne på begge sider af Oddervej og dermed også meget væsentlige etableringsomkostninger. Samtidig vil den massive morgentrafik på Oddervej betyde, at trafikanterne fra Sandmosevej kun i begrænset omfang vil blive lukket ud på Oddervej. 6

7 En shunt fra Sandmosevej giver ikke mening. Shuntløsninger bruges, hvor trafik kan ledes ud på en vej i fart, og hvor der er høj fremkommelighed. Ved Sandmosevej vil trafikken blive bremset af krydset mellem Oddervej og Ringvej Syd. En lukning af Sandmosevej på midten eller ved Ny Moesgårdvej kan ikke anbefales. En sådan løsning vil betyde, at lokalområdet vest for lukningen samt Skåde Skole og Aarhus Efterskole alene skal vejbetjenes fra Oddervej. Dermed vil denne løsning medføre de allerede kendte problemer på Oddervej. Samtidig skal der sikres en sikker mulighed for venstresving fra Oddervej og til området, hvilket vil begrænse mulighederne for at forbedre fremkommeligheden på Oddervej. En svingbane ved Sandmosevej vil betyde, at Oddervej indrettes som før lukningen af Sandmosevej, med en meget kort venstresvingsbane mod Ringvej Syd, og dermed forringet fremkommelighed. En svingbane ved Brunbakkevej vil give mulighed for en begrænset udbygning af Oddervej, men til gengæld vil boligvejene Hamphøjvej og i nogen grad Brunbakkevej skulle bære al trafik ind i området og dermed få uønsket status af trafikveje. Teknik og Miljøs anbefaling Teknik og Miljø anbefaler, at der som led i den samlede vurdering af det nye trafikmønster i lokalområdet i den resterende forsøgsperiode gennemføres en række trafik- og hastighedsmålinger på de veje, som skal bære trafikken, herunder også på Sandmosevej. Teknik og Miljø anbefaler endvidere, at Byrådet efter forsøgsperiodens afslutning drøfter, om der skal arbejdes videre med nogle af de fremkomne forslag af permanent karakter, som ikke kan afprøves i forsøgsperioden. Brunbakkevej Flere mener, at det ikke er nok at lukke Sandmosevej, men at Brunbakkevej også skal lukkes, da trafikken på Oddervej stoppes, når man lukker bilister ud fra Brunbakkevej. Andre mener, at Brunbakkevej ikke skal lukkes sammen med Sandmosevej, da lokalområdet så vil være spærret inde og kun have adgang via Ny Moesgårdvej. 7

8 Hvis Sandmosevej forbliver lukket, er et alternativt forslag at lukke boligvejene Brunbakkevej og Hamphøjvej i den sydlige ende, eventuelt med bomme. Disse bomme skal kunne låses op via kode, der er kendt af udrykningsfartøjer og af efterskolen. Dermed vil alene Aarhus Efterskole have adgang fra Brunbakkevej, og trafikken hertil vil ikke belaste boligvejene. Bemærkninger fra Teknik og Miljø I det hidtidige forsøg med lukning af Sandmosevej er de to boligveje Hamphøjvej og Brunbakkevej i stor udstrækning blevet benyttet som alternativ genvej mellem lokalområdet og Oddervej / Ringvej Syd. Disse veje bør ikke bære en stor mængde gennemkørende trafik. Samtidig påvirker trafik ind og ud af Brunbakkevej i nogen grad fremkommeligheden på Oddervej. Etableres som anbefalet et forsøg med tre spor på Oddervej vil det af sikkerheds- og fremkommelighedsmæssige årsager ikke længere være muligt at foretage venstresving fra Oddervej mod Brunbakkevej. Der kan ikke etableres højre ind højre ud som forsøg. Dette vil kræve etablering af en smal helle på Oddervej magen til den, der er beskrevet ved Sandmosevej, og der er ikke er plads til en sådan helle ved Brunbakkevej, da Oddervej er smallere her. For at fredeliggøre de to boligveje samt for at optimere fremkommeligheden på Oddervej, anbefales det at lukke Brunbakkevej ved Oddervej som forsøg. Dermed vil de to boligveje alene skulle bære lokal trafik samt trafikken til og fra Aarhus Efterskole, herunder tung trafik fra busser og varelevering. I sammenhæng hermed anbefales det som en del af forsøget at gennemføre en analyse af trafikken til og fra Efterskolen omfang og typisk tidsrum med henblik på at vurdere, om der mere fordelagtigt kan etableres en løsning, hvor Aarhus Efterskole vejbetjenes fra Oddervej, mens boligvejene Brunbakkevej og Hamphøjvej alene skal vejbetjenes via Sandmosevej. Teknik og Miljøs anbefaling Teknik og Miljø anbefaler, at Brunbakkevej lukkes ved Oddervej i den resterende forsøgsperiode. 8

9 Samtidig anbefales det, at der iværksættes en analyse af trafikken til Aarhus Efterskole som beskrevet ovenfor. Andre forslag til forbedring af den lokale fremkommelighed Der er forslag om at etablere den såkaldte Golfbanevej. Mange frygter for deres børns sikkerhed i forbindelse med afsætning til Skåde skole, som i øjeblikket foregår på Mantziusvej og på Rema 1000 s parkeringsplads. Hertil efterlyser mange en afsætningsplads neden for skolen. På den måde kommer trafikken væk fra Rema 1000, Hamphøjvej, Moesgårdvej og Teglbakken. Andre påpeger, at der er stor trafik af forældre på vejene vest for Oddervej - Jelshøjvænget og Skådevej, som også er smutvej til Ringvej Syd via Bushøjvænget. Der bør laves en analyse af trafikken omkring skolen. Der bør etableres en kys-og-kør-plads ved skolen tæt på Oddervej. Moesgårdvej skal åbnes op ud til Oddervej, så trafikken om morgenen kan svinge til højre Krydset Ny Moesgårdvej / Emiliedalsvej bør forbedres. Fremkommeligheden er dårlig og busholdeplads gør forhold uoverskuelige. Endestation for rute 6A bør flyttes, eksempelvis til Frederikskirken. Krydsene Emiledalsvej / Oddervej og Hørhavevej / Oddervej bør optimeres, så det bliver lettere at komme ind og ud af lokalområdet. Flere kører via Stenvej og Bushøjvænget for at komme til Ringvej Syd. Det er problematisk, da der ikke er fortove på disse veje. Krydset Ny Moesgårdvej / Teglbakken har dårlig oversigt. Det er svært at komme ud fra Teglbakken, og situationen er forværret med den øgede trafik på Ny Moesgårdvej. Her må gøres noget. Rundkørslen på Emiledalsvej bør optimeres. 9

10 Adgang til Moesgård Museum skal skiltes anderledes, så det kun er de lokale, der bruger Sandmosevej og Brunbakkevej. Der bør laves en parallelvej til Moesgård Museum, så den tunge trafik kan komme væk fra Skåde. Bemærkninger fra Teknik og Miljø Golfbanevejen er optaget på Aarhus Kommunes anlægsprogram, men uden finansiering. Hidtil har Byrådet ikke prioriteret at afsætte midler til vejens anlæg, men vejen indgår i Byrådets årlige prioriteringer af anlægsmidlerne. Golfbanevejen indgår endvidere som et alternativ i planarbejdet vedrørende kommuneplantillæg og VVM for forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum. I alternativet ensrettes Moesgård Allé i østlig retning og Ny Moesgårdvej ensrettes i nordlig retning på strækningen nord for udkørselsvejen fra det nye Moesgård Museum til umiddelbart syd for adgangen til golfbanen, hvor Golfbanevejen anlægges som en tosporet vejforbindelse mellem Oddervej og Ny Moesgårdvej beliggende nord for golfbanen. Skoletrafikken giver flere udfordringer. Mange forældre sætter deres børn af vest for Oddervej. Her benyttes i stor udstrækning de private P-pladser ved Rema 1000 samt de lokale veje Jelshøjvænget og Skådevej, hvor sidstnævnte er privat fællesvej. Her anbefales det at lave en analyse af, om der kan etableres en alternativ mulighed for afsætning af børn. Selvom der etableres højre ind højre ud ved Sandmosevej, og Brunbakkevej lukkes som anbefalet, vil de trafikale forhold omkring Skåde Skolevære vanskelige. Det anbefales derfor også, at der udarbejdes en analyse af trafikken til skolen, herunder om der kan etableres en alternativ adgang til skolens P-plads fra Oddervej, eksempelvis via Moesgårdvej, samt om det er muligt at etablere en afsætningsplads på østsiden af Oddervej. For at forbedre adgangen fra lokalområdet til Oddervej anbefales det at optimere signalerne i krydsene Oddervej / Emiliedalsvej og Oddervej / Hørhavevej, så sidevejene får tildelt mere grøntid. Der er stort set fri fremkommelighed på Oddervej, nord for Ringvej Syd, så ændringen af grøntid kan ske uden nævneværdige konsekvenser på Oddervej. 10

11 Etablering af højre ind højre ud på Sandmosevej samt en lukning af Brunbakkevej som anbefalet vil fortsatbetyde mere trafik til Ny Moesgårdvej, Sandmosevej, Emiliedalsvej og Hørhavevej. Derfor anbefales det, at der gennemføres analyser af hastighed og trafikmængder på disse veje. Desuden foreslås det at vurdere oversigtsforhold i krydsene Ny Moesgårdvej / Teglbakken og Ny Moesgårdvej / Emiliedalsvej. Analyserne skal kortlægge, om der er behov for tiltag på disse veje for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling. Der er ikke aktuelle planer om at forbedre rundkørslen på Emiliedalsvej På grund af de mange fredninger i området er det ikke lykkedes Aarhus Kommune at etablere en ny vej til Moesgård Museum. Derfor er der igangsat en VVM-undersøgelse for en ny, permanent vej, hvor fem forskellige vejløsninger undersøges. Aarhus Kommune har i den forbindelse valgt foreløbig at reservere Ny Moesgårdvej mellem Skåde og museet til busser og cykler. Det sker dels for at give de to trafikarter bedre forhold, dels fordi vejen er så smal, at to køretøjer kun vanskeligt kan passere hinanden uden at køre ud i rabatten. Når biler kører ud i rabatten ødelægges grøfterne, og kanten af vejen bliver kørt i stykker. Aarhus Kommune har valgt at etablere bussluser på Ny Moesgårdvej allerede nu, som en udløber af forsøgslukningen af Sandmosevej. På baggrund af de dialoggruppemøder, der har været afholdt om trafiksituationen i Skåde og efter ønske fra Trafikgruppen i Skåde, har Teknik og Miljø lukket Ny Moesgårdvej for personbiltrafik for at fjerne den trafik, som benyttede Ny Moesgårdvej som smutvej for at undgå køen på Oddervej og dermed belastede Skåde. Personbiltrafik til museet sker via Moesgård Allé. Skiltningen til museet er indrettet efter ovennævnte, og der burde således ikke længere kunne foregå personbiltrafik til museet gennem Skåde. På grund af fredningerne i området er det ikke muligt at etablere en parallelvej til Moesgård Allé, men i den permanente løsning skal også lastbiler og turistbusser benytte den nye vej til museet. Teknik og Miljøs anbefalinger 11

12 Teknik og Miljø anbefaler, at der gennemføres analyser, som beskrevet ovenfor. Samtidig anbefales det, at signalerne optimeres i krydsene Oddervej / Emiliedalsvej og Oddervej / Hørhavevej, så sidevejene tildeles mere grøntid. Forbedring af fremkommeligheden på Oddervej Mange ønsker, at Bering-Bedervejen etableres hurtigst muligt, da den vil aflaste Oddervej trafikalt. En anden populær løsning er udvidelse af Oddervej med 2-4 spor, eventuelt med busbane i ydersporet og en forlængelse af svingbanen (eventuelt to svingbaner). Eventuelt kan den ene vognbane gøres reversibel, så der er to spor ind om morgenen og to spor ud om eftermiddagen. Mange forslår også, at Oddervej fra syd og Ringvej Syd bindes mere naturligt sammen, så det bliver den gennemgående vejforbindelse, hvor Oddervej Nord og Sandmosevej kan tilkobles. Der kan også etableres to spor på Oddervej mod syd, ud af byen. Omvendt frygter mange for en udvidelse af Oddervej med flere spor, da det vil kunne skabe farlige situationer, når børn, unge og ryttere skal krydse vejen. Flere har derfor foreslået en tunnel eller en bro som løsning. Et alternativt forslag er lyssignal eller rundkørsel i krydset Hørretvej/Oddervej. Det vil kunne dosere trafikken ind mod byen og samtidig give bedre mulighed for at kunne ud fra Hørretvej og for bløde trafikanter at krydse Oddervej Flere borgere har også ønsket mere fokus på fartnedsættelse, bedre forhold for fodgængere og cyklister på Oddervej og de omkringliggende veje. Et forslag er at lukke Hørretvej ved Oddervej og i stedet at føre morgentrafikken fra Mårslet og Hørret bagom og ud til Ringvej Syd. 12

13 Aarhus Kommune bør gennemføre tiltag, der får flere til at benytte de gode, kollektive trafikforbindelser i den sydlige del af kommunen. Der er forslag om at indsætte flere busser direkte til Århus det vil reducere biltrafikken på Oddervej. Der bør etableres buslommer på Oddervej, så busserne ikke bremser den øvrige trafik Der er forslag om at etablere et tiltalende Park & Ride-anlæg, for eksempel syd for Hørretvej. Det vil være optimalt, hvis letbanen kørte langs Oddervej. Der bør etableres en shunt til og fra Oddervej til Holmskovtoften i Malling. Teknik og Miljøs bemærkninger Etablering af Bering-Bedervejen vil reducere trafikken noget på Oddervej. Der er gennemført en VVM-undersøgelse og udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for tre linjeføringer. Materialet har været i offentlig høring, og Teknik og Miljø er i gang med at behandle de indkomne bemærkninger med henblik på en indstilling til Byrådet om valg af linjeføring senere i år. Der er dog ikke afsat tilstrækkelige midler til etablering af vejen i det nuværende budget frem til 2018, hvorfor etableringstidspunkt er ukendt. Det er vurderet, at der kan opnås væsentlige ekstra tidsbesparelser på rejsetiden, hvis Oddervej udvides med et ekstra spor ind mod byen, fra Hørretvej og helt frem til Ringvej Syd. Der er fysisk plads på den nuværende Oddervej til, at der kan opstribes tre spor i forsøgsperioden. Teknik og Miljø anbefaler, at en sådan opstribing af Oddervej afprøves i den resterende forsøgsperiode. Der er god fremkommelighed på Oddervej ud af byen, syd for Ringvej Syd, og der vurderes ikke at være behov for et ekstra spor ud af byen. Simulering af trafikafviklingen i krydset viser, at køen i morgenmyldretiden næsten vil forsvinde. Dermed er der ikke behov for særskilt busspor, da busserne kan afvikles med den øvrige trafik uden forsinkelse. I forsøgssituationen er der ikke plads til at etablere buslommer på Oddervej, hvorfor de nuværende busstop i nogen grad vil bremse den øvrige trafik. 13

14 Aarhus Kommune forsøger løbende at forbedre den kollektive trafik som alternativ til privatbilismen, senest med etablering af letbanen. Oddervej er godt dækket med busser i form af ruterne 18, 19 og 100, og der er ikke aktuelle planer om flere busser på Oddervej, ligesom letbanens forløb ligger fast i det nuværende forløb for Odderbanen. Letbanen vil til gengæld byde på et forbedret supplement til busserne. Der arbejdes på at forbedre parkeringsforholdene ved letbanens stationer, så de kan fungere som Parkér og Rejs-anlæg. Disse vurderes at have større effekt end et tilsvarende anlæg på Oddervej. I en eventuel permanent ombygning af Oddervej bør der indarbejdes buslommer. Teknik og Miljø kan ikke anbefale en reversibel vognbane. Dels er der fri fremkommelighed på Oddervej ud af byen efter Ringvej Syd, så trafikken afvikles fint i et spor. Dels er det ikke umiddelbart teknisk muligt at kombinere med signalanlægget ved Ringvej Syd. En bedre sammenbinding af Oddervej Syd og Ringvej Syd er en god idé i forhold til den overordnede fremkommelighed. Et sådant projekt er dog både kostbart og teknisk omfattende at gennemføre. Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet efter forsøgsperiodens afslutning drøfter, om det er en løsning, Teknik og Miljø skal arbejde videre med. Trafikken fra Hørretvej udgør ikke noget problem for den overordnede fremkommelighed på Oddervej, og en lukning af Hørretvejs tilslutning til Oddervej vurderes derfor alene at ville udgøre en unødvendig begrænsning. Dog er der kendte problemer med afviklingen af trafikken krydset i myldretiden, og der bør derfor gennemføres en analyse af trafikafviklingen i krydset. På Oddervej vægtes fremkommeligheden højest, og her skal hastigheden ikke sænkes. På det lokale vejnet anbefales det, som beskrevet under afsnittet andre forslag til forbedring af den lokale fremkommelighed, at der gennemføres en række analyser af eksempelvis hastigheden på en række lokale veje for at vurdere, om der er behov for tiltag på disse veje for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling. På Oddervej er der forgængerfelt ved Ringvej Syd og en bro til bløde trafikanter ved skolen. Dette giver tilstrækkelige muligheder for de bløde trafikanter her. Længere mod syd, 14

15 uden for byområdet, vægtes fremkommeligheden på Oddervej højest, og her anbefales der ikke etableret særlige tiltag for bløde trafikanter. Forslag om tunnel eller bro vurderes heller ikke som realistiske. Et signalanlæg ved Hørretvej vil fortrinsvis bremse trafikken og dermed fremkommeligheden, hvilket er imod den overordnede målsætning. Aarhus Kommune er i gang med at etablere en rundkørsel ved på Oddervej ved Bredgade i Malling. Denne skal medvirke til at sænke hastigheden lokalt på Oddervej samt at lette udkørsel fra Bredgade. Rundkørslen vil formentlig også gøre det lettere at adgangen til og fra Holmskovej. Der er ikke aktuelle planer om særlige tiltag ved Holmskovvej. Teknik og Miljøs anbefaling Teknik og Miljø anbefaler, at en forsøgsvis opstribning af Oddervej til tre spor afprøves i den resterende del af forsøgsperioden frem til oktober. Endvidere anbefales det, at der gennemføres en analyse af trafikafviklingen i krydset Oddervej / Hørretvej. Andre ønsker Ringvej Syd bør udvides, så der kan etableres længere højresvingsbane mod Oddervej. Alternativt kan der etableres en shunt fra Ringvej Syd til Oddervej. Der bør kigges fremkommeligheden på hele Ringvej Syd, fra Bjødstrupvej til Oddervej. Støjsvag belægning på Ringvej Syd eller andre former for forbedring af lydgener. Venstresvingsbane på Oddervej til Jelshøjvænget skal nedlægges Jelshøjvænget skal lukkes mellem Skådevej og benzintanken ved Oddervej. Hastighedsgrænsen på 60 km på Oddervej Syd bør udvides til syd for Hørretvej. Ikke flere butikscentre på Oddervej. 15

16 Flyt rute 6A s stoppested på Ringvej syd, ved Oddervej. Buslommen er for kort, så en ledbus standser trafikken på Ringvej Syd. Flyt Rute 6A s endestation til Frederikskirken. Slet Møllevej har også trafikale og oversigtsmæssige udfordringer. Se på den også. Teknik og Miljøs bemærkninger: Indretningen af Ringvej Syd, herunder især tilslutningen til Oddervej er et af de forslag, som byrådet efter forsøgsperiodens afslutning kan overveje, om der skal arbejdes videre med. Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat midler til at etablere en udbygning eller etablering af en shunt. Helt generelt bliver de overordnede veje i Aarhus Kommune belagt med støjreducerende asfalt som led i den løbende drift og vedligeholdelse. Når Ringvej Syd næste gang skal have nyt slidlag, vil det blive med støjreducerende asfalt. Der er i kommunens budgetter ikke afsat midler til anden støjdæmpning, som for eksempel støjskærme. Teknik og Miljø vil vurdere buslommen på Ringvej Syd, ved Oddervej, med henblik på at forbedre forholdene. Der skal, som beskrevet under afsnittet Andre forslag til forbedring af den lokale fremkommelighed, udarbejdes en analyse af krydset Ny Moesgårdvej / Emiliedalsvej. Her vil også busstoppestedet indgå. Slet Møllevej ligger udenfor forsøgsprojektet interesseområde. Der er ikke aktuelle planer om ændringer på Slet Møllevej. Af hensyn til fremkommeligheden på Oddervej er det nødvendigt med svingbaner til den svingende trafik. Teknik og Miljø ønsker som udgangspunkt ikke at nedlægge svingbanen eller at lukke Jelshøjvænget, men som nævnt under afsnittet, Andre forslag til forbedring af den lokale fremkommelighed anbefales det, at der gennemføres en analyse af skolevejstrafikken vest for Oddervej for at se, om der kan etableres alternative afsætningsmuligheder af skolebørn. Dette vil i givet fald også fjerne noget af den øgede trafik på Jelshøjvænget og Skådevej. 16

17 Det er politiet, der som færdselsmyndighed fastsætter hastigheden på en given vejstrækning. Generelt skal der tages stilling til hastigheden på Oddervej i forbindelse med en opstribning til tre spor, og Teknik og Miljø vil i den forbindelse tage en drøftelse med politiet om hastighedsgrænsen ved Hørretvej. Beslutninger om nye butikker ved Oddervej er ikke en del af forsøgsprojektet. Sådanne beslutninger træffes af Byrådet i anden sammenhæng. Teknik og Miljøs anbefaling Teknik og Miljø anbefaler, at der tages stilling til hastigheden på Oddervej i forbindelse med forsøgsopstribningen til tre spor. 17

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Permanent ombygning af Oddervej i Skåde

Permanent ombygning af Oddervej i Skåde Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. maj 2016 Permanent ombygning af Oddervej i Skåde På baggrund af en evaluering foreslås en permanent ombygning af Oddervej i Skåde

Læs mere

Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde

Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C 6. juni 2015 Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde Grundejerforeningen Københavnergården består af 69 boliger på vejene

Læs mere

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 14. november 2014 Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej Mødedato: 13. november 2014 Mødetid: 17.30-20.15 Mødested: Aarhus Efterskole, Højbjerg

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 21. marts 2014 Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Opgivelse af forslag til Lokalplan nr. 882 Forlægning af del af Sletvej 1. Resume

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013 Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2013 Notat vedrørende trafikforhold på Oddervej herunder

Læs mere

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Miljø og Teknik Dato 7. juni 2017 Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Konklusion Venstre har foreslået, at der igangsættes

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning

Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning Der var ved indsigelsesfristens udløb indkommet følgende bemærkninger/indsigelser: 1. Familien Vetter Poulsen, Solgårdsvej 26,

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra Rødt = BAAS Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer L.1A Samme kryds ønsker man en grøn venstresvings pil i myldretiden. Når man

Læs mere

LOGBOG BORGERWORKSHOP

LOGBOG BORGERWORKSHOP Til Borgere i Farum Nordby Dokumenttype Logbog Dato 21. juni 2016 kl. 17-19 Sted Kantinen, Rådhuset LOGBOG BORGERWORKSHOP INDHOLD 1. INTRODUKTION 2 2. FORMÅL OG PROGRAM 2 3. DELTAGERE 3 4. INTRODUKTION

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Med flere spor, mindre mulighed for tilkørsler fra henholdsvis, Sandmosevej, Brunbakkevej og måske også fra Hørretvej. (LAV omfartsvejen!

Med flere spor, mindre mulighed for tilkørsler fra henholdsvis, Sandmosevej, Brunbakkevej og måske også fra Hørretvej. (LAV omfartsvejen! Hvordan skaber vi god fremkommelighed på Oddervej, hvis vi genåbner Sandmosevej? Hvis man virkelig behøver at genåbne (se under kommentarer nedenfor) skal Odder vej udvides med flere spor. Dvs. at ud over

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej- og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej- og stianlæg Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Beder-Malling 31 Byagervej, buslomme Buslomme i sydsiden ved udmunding af Kristiansgårdsvej for at sikre sammenhæng i to buslinier. 3. nr. 914 Byagervej, fartdæmpning Etablering

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. juli 2006 Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation for færdiggørelse af projekt for hastighedsdæmpende

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER Notat Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 6. marts 2017 Projekt nr. 227174 Dokument nr. 1222929334 Version 2 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af RKLA Godkendt

Læs mere

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 høringssvar til de reviderede forslag. Indsigelserne kan i helhed ses i sagens bilag samlet indsigelser

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 høringssvar til de reviderede forslag. Indsigelserne kan i helhed ses i sagens bilag samlet indsigelser Bemærkninger i forbindelse med revideret forslag kommuneplantillæg nr. 11 og revideret forslag til lokalplan GL18.1 for Glostrup Hospital De reviderede forslagene har været i høring fra den 29. oktober

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Bernadotteskolen, Hellerup Skole, Maglegårdsskolen og Tranegårdskolen Cyklistprøve Rute 3 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne rundt

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Forslag til lokalplan 612 for et område til blandet bolig og erhverv ved Bryghusvej i Svendborg har været offentliggjort i 8 uger med frist den 04-03-2016. Der er

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning.

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning. Dato 5. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14951-20 Side 1/5 Anmodning om genoptagelse - klage over afspærring af vej - forsøgslukning af Sandmosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere